Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:"

Transkript

1 Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 1 Institution: Horsens Kommune Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Afdeling: Praktikvejledernavn: Helle Landkildehus og Bente Frank Praktikvejlederstilling: Socialrådgiver Kontaktpersonnavn: Helle Landkildehus Kontaktpersonstilling: socialrådgiver Er_vejleder_socialraadgiver: Ja Uddannelsesaar: 1999 Interne_partnere: Der er mange interne samabejdspartnere Eksterne_partnere: Der er mange eksterne samarbejdspartnere Udstationering: Dato: Wednesday den 14. December 2005 Begrundelse: Arbejdsopgaver: Afdelingen er en myndighedsafdeling, der træffer afgørelser indenfor Servicelovens voksenområde. Den ene vejleder arbejder primært indenfor handicapområdet, den anden primært indenfor ældreområdet. Arbejdsopgaver er: Visitation til støtteperson efter 73 Bevilling af hjælperordninger efter 77 Visitation til ledsagerordning efter 78 Bevilling af døvblindekontaktpersoner efter 79 Bevilling af nødvendige merudgifter efter 84 Visitation til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud, daghjem og dagcentre Visitation til botilbud (både midlertidige og langvarige) i amtsligt og kommunalt regi Visitation til individuel befordring Bevilling af plejeorlov Herudover ligger der også opgaver indenfor aktivloven, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og pensionsloven vedr. unge sent udviklede/udviklingshæmmede, der ikke er afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og som har et behov for støtte i hverdagen. Maalgruppe: 18 år og opefter Metoder: Der arbejdes ud fra systematisk sagsarbejde. I mange af opgaverne er der fra lovgivningens side krav om at en specifik metode benyttes, eksempelvis arbejdsevnemetoden og funktionsevnemetoden. Afdelingen har beskrevet forretningsgange på mange af de områder, hvor der lovgivningsmæssigt er metodefrihed. Formaal: Visitation til ydelser primært efter serviceloven Klientkontakt: Der er rig mulighed for borgerkontakt.

2 H O R S E N S K O M M U N E

3

4 Indhold 1. Indledning Grundlag for virksomheden Lovgrundlag Frikommune-forsøg Principper og værdier Eksistensberettigelse - mission Værdigrundlag Målgruppen Overordnede politiske mål Den socialpsykiatriske indsats Formål Målet Principper for opgaveløsningen Kerneopgaver Myndighedsopgaver Fastsættelse og afstemning af serviceniveau Driftsbudget (Pose penge) Driftsbudget til myndighedsafdelinger Driftsbudget til administration Styring af budget til ældrepakken/frit valg Styring af budget til borgerrettede individuelle foranstaltninger og serviceydelser Udviklingsmål for Bilag 1 - Kvalitetsudvikling...19

5 1. Indledning Center for Rådgivning og Visitation er hovedhjørnestenen i tildeling af ydelser til voksne med særlig behov for hjælp og støtte ældre, voksne med handicap, psykiatrisk lidelse, m.m. skal varetage visitationen af praktisk hjælp og pleje, ældreboligtyper og hjælpemidler og boligændringer efter Servicelovens voksenafsnit. Desuden skal centret føre tilsyn med de fire sundhedscentres og private leverandørers opgaveudførelse. skal udføre kvalitetsvurderinger og godkendelser af de private leverandører og føre tilsyn med ældreboliger med døgndækning. Målet for er: At borgeren kun får én indgang til visitation til serviceydelser efter servicelovens voksenafsnit At opfylde lovens intention om entydig placering af myndighedsfunktionen s kerneopgave er myndighedsopgaver i forhold til Servicelovens voksenområde, herunder: Visitation til ydelser efter servicelovens voksenafsnit Visitation til alle ældreboligtyper Tilsyn efter serviceloven 75, 113 og 113a Kvalitetsvurdering og godkendelse af private leverandører Visitation af hjælpemidler og boligindretning Visitation til ledsageordningen har således ansvar for: At træffe afgørelser om og visitere til en række kerneydelser, som varetages af de fire sundhedscentre eller private leverandører At indgå kontrakter med private leverandører af opgaver At udarbejde vurderinger/lave kvalitetstjek af de leverede ydelser Fastlæggelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau Kontrol af leverandører i forhold til pris og kvalitet Fastlæggelse af priser på serviceydelserne Afgørelser om ydelsesniveau Økonomistyring, herunder budgetlægning og budgetopfølgning Ydelsesbaserede budgetter Dette ansvar udmøntes med udgangspunkt i de tilhørende lovområder, Horsens Kommunes målsætninger og med ansvar for overholdelse af budgettet. er udviklingsorienteret og kvalitetsbevidst. Der foretages løbende justeringer, som sikrer ensartede, smidige, kvalificerede og effektive opgaveløsning. Målsætninger og udviklingsområder justeres årligt med Sundheds- og Socialudvalget og Sundheds- og Socialdirektøren. 4

6 2. Grundlag for virksomheden 2.1. Lovgrundlag I det følgende beskrives den lovgivning som er gældende for området, og hvori formålet med arbejdet på området endvidere er fastlagt. De nævnte love er udelukkende nævnt med formål og målsætninger (se side 9) - for en uddybende gennemgang af de enkelte love henvises til lovteksterne med dertil hørende vejledning, cirkulærer, bekendtgørelser m.m.. Lovgennemgangen er ikke udtømmende - der er alene medtaget lovgrundlag for de borgerrettede ydelser. Der skal dog også administreres i henhold til administrative og sikkerhedsmæssige love, såsom Lov om retssikkerhed og Administration, arbejdsmiljølove og styrelsesvedtægter for Horsens Kommune. Lov om Social Service Serviceloven har til formål at tilbyde rådgivning og støtte til forebyggelse af sociale problemer, at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det fremgår endvidere, at formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. I loven beskrives formålet med indsatsen i forhold til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om: At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, og At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., eller i botilbud efter serviceloven Frikommune-forsøg Socialministeriet har godkendt en ansøgning fra Horsens Kommune om et frikommuneforsøg. Formålet med projektet er at give den enkelte hjemmehjælpsmodtager større ansvar for og frihed til at tilrettelægge den personlige og praktiske hjælp. Forsøgsordningen giver en modtager af hjælp efter servicelovens 71 (som er praktisk og personlig hjælp) en mulighed for at få udbetalt et kontant beløb svarende til den tid, der er afsat til at løse de visiterede og bevilgede opgaver. Forsøgsordningen trådte i kraft 1. september Forsøget giver borgere med behov for hjælp både personlig og praktisk hjælp mulighed for at få udbetalt et kontakt beløb svarende til den tid, der er afsat til at løse de visiterede opgaver. Hermed kan den enkelte borger selv vælge, hvem der skal løse opgaverne i hjemmet. Skal det være: Et rengøringsfirma Et vikarbureau Et hjemmeservicefirma Enkeltpersoner Den enkelte bruger indgår selv aftale om levering og ydelse med den private leverandør. Der er naturligvis altid mulighed for at vende tilbage til den kommunale hjemmehjælpsordning eller at vælge en anden privat leverandør. Horsens Kommune skal hvert ½ år revisitere brugerne af ordningen for at følge op på: Om den trufne beslutning fortsat er korrekt Om der er behov for at justere hjælpen 5

7 Om brugeren fortsat kan administrere ordningen Om pengene bruges til formålet Ordningen administreres af. 6

8 3. Principper og værdier 3.1. Eksistensberettigelse - mission Center for Rådgivning og Visitation i Horsens Kommune er en af hjørnestenene i tildeling af ydelser til voksne efter Serviceloven og det kommunale serviceniveau, da den nye lovgivning indebærer, at: Der bliver frit valg mellem kommunal, privat eller selvvalgt leverandør ( 71) Der sker en skarp adskillelse mellem myndighedsfunktion og driftsfunktion Fokus på tilsyn Dokumentation af det kommunale serviceniveau gennem politisk godkendte ydelsesbeskrivelser/kvalitetsstandarder 3.2. Værdigrundlag Horsens Kommunes Sundheds- og Socialpolitiske mål tager udgangspunkt i: At der ikke findes universelle definitioner på sundhed og livskvalitet og At der derfor skal tages udgangspunkt i, at menneskers sundhed og livskvalitet ikke blot er forskellig, men også i stadig forandring. De sundheds- og socialpolitiske mål signalerer: At samarbejdet med borgeren skal have et sundhedsfremmende og forebyggende sigte, At arbejdet skal tage udgangspunkt i lokalsamfundet og at der arbejdes i helheder på tværs, At arbejdet og samarbejdet tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, At borgeren tager et medansvar for udvikling af egen situation, At værdifulde og værdige forhold skal tilstræbes for alle, At fokus for indsatsen skal rettes mod de svageste borgere, At medarbejdere og ledere er ansvarlige, kompetente og kvalitetsbevidste medspillere, hvis engagement er funderet i humanisme og medmenneskelighed. Den forebyggende indsats skal prioriteres højt, og der skal arbejdes efter principper, der fremmer menneskers sundhed. Sundhedsfremme opfattes ikke blot som fravær af sygdom, men tager udgangspunkt i at styrke det enkelte menneske og familien uanset livssituation. Udgangspunktet for indsatsen i forhold til den enkelte bruger af Horsens Kommunes ydelser er: Individuel tilgang: Det vil sige anvendelse af individuelle, fleksible løsninger, der tilpasses brugerens behov og ressourcer. Helhed i indsatsen: Det vil sige kontinuitet i den samlede indsats og fastlæggelse af ansvar og handlepligt Tilgængelighed: Det vil sige, at tilbudene er synlige og lette at komme i kontakt med. Faglig kvalitet: Det vil sige kompetent personale, der yder sin indsats på et vidensbaseret grundlag efter mindsteindgrebsprincippet 1 og arbejder med kontinuerlig udvikling og tilpasning til behovene. 1 Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå personskade, er det en betingelse, at man forsørger med den form for tvang, der konkret består i den mindst indgribende men samtidige tilstrækkelige form for indgreb, jf. Serviceloven 109, stk. 4 7

9 3.3. Målgruppen Målgruppen er alle voksne med behov for støtte og er således rettet mod ældre, personer med psykiatriske lidelser, demente, misbrugere, handicappede 2 m.m. Aldersgruppen spænder fra 18 år og derover Overordnede politiske mål Som supplement til lovgivningens mål for voksne modtagere af velfærdsydelser efter Serviceloven har Horsens Kommune i forhold til målgrupperne ældre, demente, psykiatriske brugere samt etniske ældre fastlagt specifikke målsætninger og krav 3. Ældreområdet Ældrepolitikkens mål er fortsat udvikling af et varieret udbud af serviceydelser i form af pleje, omsorg, praktisk bistand, boliger og aktiviteter. Ældrepolitikkens mål er, at ydelserne skal tilpasses den enkelte på grundlag af et aftaleforhold, hvor behov og forventninger er afstemt. Ældrepolitikkens mål er at forbedre indsatsen for de svageste ældre Ældrepolitikkens mål er, at der etableres et center i hvert af kommunens sundhedsdistrikter. Centret skal indeholde boliger, aflastningspladser samt fællesfaciliteter. Fællesfaciliteterne står til rådighed for lokalområdets beboere. Ældrepolitikkens mål er, at antallet af boliger med fast døgnnormering tilpasses behovet. Ældrepolitikkens mål er, at boligbyggeprogrammet og byfornyelsesplaner skal sikre, at antallet af boliger (for ældre) i kommunens lokalområder tilpasses behovet. Ældrepolitikkens mål er udvikling, omstilling og tilpasning af ældrepolitikken til en ny generation af ældre Den socialpsykiatriske indsats Delmål: At bistå den enkelte til at bevare, genvinde eller opnå sundhed At den sindslidende har et godt liv og får lige netop det tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse/arbejde/uddannelse, fritidsliv og bolig, som støtter denne Dette skal opnås ved at: Styrke den enkelte i at føle sammenhæng i sit liv Styrke den enkelte i at forstå og overskue sin situation Styrke den enkelte i at meste sin situation og i at se handlemuligheder Styrke den enkelte i at opnå følelse af livsmod og livsglæde og Styrke den enkelte i at træffe bevidste og kvalificerede valg Bistå den enkelte i at forebygge opståen af sygdom, tilbagefald af sygdom og tab af social balance 3.6. Formål Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, hvor den enkelte videst muligt kan mestre eget liv. 2 Handicappede får ydelser fra både på Sundhedscentrene og Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen 3 Vedtaget af Horsens Byråd, december

10 Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte og evt. dennes familie Målet At borgeren har én samlet indgang til Horsens Kommune At opfylde lovens intention om entydig placering af myndighedsfunktionen 3.8. Principper for opgaveløsningen Principperne for opgaveløsningen er gældende for både sundhedscentrene og dog således at de mest relevante for er fremhævede: Retssikkerhed for borgerne Myndighedsfunktion og driftsfunktion skal som princip holdes adskilt Én fælles modtagelse af alle borgere henvendelse et sted og hurtig afgørelse Ansvarsfordelingen i opgaveløsningen skal være kontinuerligt Individuel borgerkontakt fokus på den enkelte borgers sociale situation og individuelle behov Ansvarlighed alle borgere og ansatte har ansvar og tager ansvar Dialogbaseret samarbejde læringspræget samspil mellem borgere og samarbejdspartnere Rationalitet/synergi/sammenhæng i opgaveløsningen 9

11 4. Kerneopgaver 4.1. Myndighedsopgaver udfører en række forskellige opgaver, som alle er myndighedsopgaver i forhold til de private og kommunale leverandører, der leverer servicetilbud til voksne med særlige behov i Horsens Kommune. En stor del af arbejdsområdets kerneopgaver udspringer af lov om social service, som fastlægger at formålet er at: Tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte 4. Ved at etablere en bestillerafdeling på voksenområdet sikres, at ansvaret for visitationen til de enkelte ydelser og tilbud og kontrollen af kvaliteten samles et centralt sted. Etableringen af en myndighedsfunktion sikrer synliggørelsen af en skarp rolleopdelingen mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver. har ansvaret for, at alle afdelingens funktioner udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Horsens Kommunes politik. I det følgende er oplistet de kerneopgaver varetager. For en nærmere beskrivelse af de enkelte opgaver henvises til servicedeklarationen i bilag 1, hvor opgavens placering, formål, indhold, målgruppe, omfang og leverandør er specificeret for hver ydelse. Lovgrundlag Myndighedsafgørelser Ansvarlig Servicelovens 3 Rådgivning Servicelovens 71 Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. Servicelovens 73 Dagcenter, daghjem og aflastning Servicelovens 73 A Personlig pleje, omsorg og pleje mv. Enhver har ret til gratis rådgivning. Formålet er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder og på længere sigt gøre den i stand til at selv at løse opståede problemer ved egen hjælp Individuelle afgørelser om hjælp til personlig hjælp og pleje. Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Se serviceinformation "Praktiske oplysninger om hjemmehjælp" og kvalitetsstandarder Kommunen sørger for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer (hjemmevejlederfunktionen) Kommunen har pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forår- henviser til distrikterne 4 Kapital 1, 1 Lov om Social Service 10

12 saget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Lov om Social Service 75 Kommunen træffer afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje mv. Lov om Social Service 75A Afgørelse om ansøgning om ydelser efter 71 skal meddeles skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse Lov som Social Service 75C Administration af det frie leverandørvalg Lov om Social Service 75G Administration af klager over hjælp efter 71 og 72 Lov om Social Service 77 Afgørelse om støtte til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne Funktionen ligger nu hos specialrådgivningen ultimo 2003 tages stilling til om funktionen skal flyttes Lov om Social Service 75g Lov om Social Service 75h En klage over en afgørelse om hjælp efter 71 og 72 kan først indbringes for det sociale nævn når Klagen har været behandlet af klageråd jf. 34 stk. 1 nr. 1 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og kommunalbestyrelsen har taget stilling til Klagerådets indstilling Ud over pligten til løbende at følge op på enkeltsager jf. 113 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter 71 og 73a løses i overensstemmelse med.. Delvist hos, hvis klagen går på afgørelsen Lov om Social Service 76g Visitation og udbetaling.. Lov om Social Service 75h Et uanmeldt og et anmeldt besøg årligt i plejehjem mv. jf. 140 i plejeboligbebyggelser der er omfattet af lov om almene boliger Lov om Social Service 77 Visitation og opfølgning Servicelovens 78 Ledsageordning Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Gælder ikke sindslidende. Se retningslinier for ledsageordningen. Servicelovens 80 Støtte- og kontaktperson ordningen Servicelovens 91 Bofællesskaber Servicelovens 92 Boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens 93 Afgørelse om støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser. Afgørelse om midlertidige ophold i boformer til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer har behov herfor. - psykiatriske bofællesskaber Se ydelsesbeskrivelsen for ordningen. Boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens 94 Serviceloven 97 Hjælpemidler Afgørelse om støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 11

13 Serviceloven 98 Forbrugsgoder Serviceloven 102 Boligindretning Servicelovens 103 Støtte til individuel befordring Servicelovens 103A Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Servicelovens Pasning af døende Servicelovens 111 Handleplaner Servicelovens 112 Brugerinddragelse Servicelovens 113 Revisitation i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at pågældende kan udøve et erhverv Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 97 stk.1 er opfyldt. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende Tilskud til personer, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle befordringsmidler. - taxi - egen bil - VAT-ordning. Afgørelse og bevilling til pasning af nærtstående Afgørelse om ydelse af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i sit eget hjem. Se samarbejdsaftalen. Afgørelse om tilbud om udarbejdelse af skriftlig plan for indsatsen for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke har eller kun i med betydelig støtte kan opholde sig i sin egen bolig, og som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Brugerrepræsentanter inddrages i arbejdsgrupper i forbindelse med planlægning af nye tiltag. Der samarbejdes med valgte ældreråd, klageråd, centerråd og bruger- og pårørenderåd. Kommunen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig at de fortsat opfylder sit formål. Tidspunkt for opfølgningen er individuel og besluttes i forbindelse med afgørelsen. + pensionsteamet + Specialrådgivningen Servicelovens 113 a Tilsyn Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter 71 og 72 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet. Kommunen skal foretage mindst ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg i plejehjem og døgndækkede ældreboliger: - Tamdrup Centret - Ceres Centret - Plejehjemmet Præsthøjgård - Plejehjemmet Boller Slot - Plejecenter Lindehøj - Plejecenter Nørrevang 12

14 Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109a Magtanvendelse Lov om Social Service 109b Magtanvendelse Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109e Tvungen flytning Lov om Social Service 110a Lov om Social Service 121 Lov om Social Service 128 Lov om Social Service 128a Lov om Social Service Hatting Centret - Åpark Centret - Kildebakken - Arentzens Minde Formålet med bestemmelsen er at begrænse magtanvendelsen og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Alarmsystemer Fastholdelse Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af bestyttelsesmidler Optagelse i boftilbud uden samtykke Socialministeriet fastsætter regler om, at kommunen og amtskommunen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter loven samt følge disse beslutninger op (kvalitetsstandarder Kommunens og amtskommunens afgørelser efter denne lov kan medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retsstikkerhed og adminstration på det sociale omrråde indbringes for det sociale nævn Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter 9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område For personer der er fyldt 67 år, og som har ophold i boformer efter 92 eller 140 eller efter 5 i Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger med videre, afholdes opholdskommunens udgifter til hjælp efter denne lov af den tidligere opholdskommune, jf. 9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 131a Grundtakstfinansiering og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 131b Lov om Social service 131c Lov om Social Service 131d Indstilling til amtet vedr. tilbud omfattet af 131a stk. 1 fremsendes ansøgning Amtskommunen afholder udgifter til døgntilbud efter 85 og 93 stk. 1 nr. 2 til stofmisbrugere. Dog betaler kommunen for personer hvis ophold har varet i mere end 210 dag indenfor de sidste 365 dage En amtskommune kan medfinansiere udgifter til kommunal opgaveløsning der overstiger grundtaksterne i 31a og 131c og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 140 Visitation til boligen efter gældende regler Lov nr. 408 af 13. juni 1973 ændret ved lov nr. 242 af 1.maj 2002 Hjemmesygeplejerskeordninger Lov nr af 20. december 1995 Lov om forebyggende hjemme- kan henvise til distriktet kan henvise til distriktet 13

15 besøg til ældre mv. Lov om retssikkerhed og administration 9a Refusionstilsagn Lov om ændring a f lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 75c Lov nr. 178 af 16. marts 1994 Omsorgstandpleje Opholdskommunen har re til at få sin andel af udgifterne til hjælp efter lov om social service refunderet af en tidligere opholdskommune Kommunen har pligt til at indgå at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene jf. stk. 1 Henvisning til tilbud om omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tandplejetilbud. - ydes af Den Kommunale Tandpleje - eller af prakt. tandlæge med overenskomst med Horsens Kommune. Lov som kommunernes styrelse (servicestrategi/udfordringsret) Pulje til aflastning af demente og deres familier Private leverandørers mulighed for at udfordre den kommunale opgaveløsning med udgangspunkt i den af kommunen udarbejdede servicestrategi kan henvise til distriktet Distrikterne Pulje til svage ældre. kan henvise til distriktet Distrikterne 4.2. Fastsættelse og afstemning af serviceniveau I forlængelse af rækken af myndighedsopgaver, som udføres i, har centret også ansvaret for at serviceniveauet afstemmes i forhold til budgettet.. 14

16 5. Driftsbudget (Pose penge). 5.1 Driftsbudget til myndighedsafdelinger Ved myndighedsafdelinger forstå enhed af medarbejdere, der modtager og varetager sagsbehandling og administration af henvendelser i henhold til de sociale love. Ledelsen sikrer, at budgetrammen til drift af enhed overholdes. Budgetrammen består af lønramme/normeringsramme samt administrationsbudget. Budgetrammen skal overholdes. Serviceniveau og tidsfrister følges. Ved ændret lovgivning implementeres denne indenfor rammen. Ledelsen har vedvarende ansvar for effektivisering af opgaveløsning og vurderer overflytning af ressourcer mellem myndighedsområder i takt med udviklingen. Ved større ændringer af lovgivning, ændret retspraksis eller afgang/tilgang af klienter/brugere rejses sag politisk med henblik på indskrænkning/udvidelse af driftsbudgettet eller ændret serviceniveau/tidsfrister eller lignende. 5.2 Driftsbudget til administration. Driftsbudget til afdelinger/personale, der varetager administration, sekretariatsbetjening op planlægning (herunder udvikling, økonomistyring, koordinering, projektarbejde og lignende). Ledelsen sikrer, at budgetrammen til drift af enhed eller personale overholdes. Budgetrammen består af lønramme/normeringsramme samt administrationsbudget. Budgetrammen skal overholdes. Ledelsen har vedvarende ansvar for effektivisering af opgaveløsningen og vurderer overflytninger af ressourcer mellem administrationsområdet i takt med udviklingen. Ved ændret lovgivning eller afgang/tilgang af opgaver rejses sag politisk med henblik på indskrænkning/udvidelse af driftsbudget, opgavebortfald eller ændret serviceniveau. 15

17 6. Styring af budget til ældrepakken/frit valg. Kommunen har hidtil drevet tilbud til praktisk hjælp og pleje samt madservice med et rammebudget. Ældrepakken med fritvalgsordning og adskillelse af myndighed/bestiller og drift vil medføre nye styringskrav. Leverancen af praktisk bistand og pleje (samt madservice) vil i løbet af 2004 blive afregnet ud fra antal leverancer og den fastsatte ydelsespris. Budgettet har hidtil kunnet styres indenfor given ramme korrigeret for demografi. Fremover bliver det chefen for s ansvar at styre budget, bl.a. ved at sikre korrekte ydelsespriser eller ændret serviceniveau. Nærmere aftale herom samt indkøring heraf vil ske i samarbejde med Knud Madsen. 16

18 7. Styring af budget til borgerrettede individuelle foranstaltninger og serviceydelser. Bevilling og afgørelser af borgerrettede, individuelle ydelser sker på baggrund af helhedsvurdering og individuelt skøn. Bevillingen sker under hensyn til lov og retspraksis samt borgerens retssikkerhed samt evt. lokalpolitisk fastsatte kvalitetsstandarder. Der er tale om individuelle ydelser til borgere, hvor kommune/amt ikke kan drive disse ydelser som foranstaltningstilbud/ i institutionsform eller lign. Samtidig gør det sig gældende, at der ikke kan visiteres til alternative tilbud. Kommune kan ikke frit vælge mellem alternativer. Bevillingsgrundlag i henhold til lovgrundlaget sker på baggrund af forhold, som den kommunale forvaltning i øvrigt ikke har indflydelse oftest bestemt af lægelig diagnose eller lign. Det fastsatte rammebudget kan ikke lægges til grund for den konkrete afgørelse og dermed for forbrug. Lederen skal bidrage til forslag til budgetfastsættelse på baggrund af hidtidig udvikling og forventet udvikling. Lederen skal følge forbrug samt udviklingen i sagstal. Ved større udsving skal direktør og udvalg orienteres. Der fremlægges en konkret status over udviklingen på området med mulige forklaringer på faktorer, der afstedkommer udviklingen. Desuden vurdering af hvorvidt der er faktorer, som Kommunen kan påvirke eller har indflydelse på. Hvis der måtte være mulighed for at påvirke disse skal der fremlægges forslag til handleplan herfor. 17

19 8. Udviklingsmål for Der henvises til de kendte og politisk vedtagne udviklingsopgaver i s regi jf. Kommuneplanen , Fokusområder, Horsens Kommunes servicestrategi og lederaftale. I bilag er vedlagt oversigt over handleplaner for Center for Rådgivning og Visitation. 18

20 Bilag 1 - Kvalitetsudvikling Videreføre arbejdet med kvalitetsudvikling efter EFQM, som udmeldt af Karin Holland den 20. november Ledelsesansvar: Alle ledere. Ledelsen har ansvaret for videreførelse af arbejdet. I 2004 fokus på: - Medarbejderne har tilegnet sig virksomhedsgrundlag og planer, kvalitetskrav og resultater - Ledelseskontrol synlig for medarbejderne - Styre ressourcer (tid, viden) - Styre budget. - Betragte medarbejderne som den vigtigste ressource - Etisk Regnskab - Kompetenceudvikling - Medarbejderudviklingssamtaler. I 2004 skal følgende finde sted: 1. Udarbejdelse af Virksomhedsplaner. Chefansvar 1. Virksomhedsplaner 2004 efter EFQM-konceptet 2. Overblik over og udmelding af resultatmål for de respektive enheder eller afdelinger i 2004 i første kvartal af

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen Kvalitetsstandard Serviceloven 97 Ledsageordningen Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Socialpsykiatrisk bostøtte...1 Ydelsens omfang...1 Hvordan træffes afgørelsen om hjælpen...2

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere