Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:"

Transkript

1 Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 1 Institution: Horsens Kommune Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Afdeling: Praktikvejledernavn: Helle Landkildehus og Bente Frank Praktikvejlederstilling: Socialrådgiver Kontaktpersonnavn: Helle Landkildehus Kontaktpersonstilling: socialrådgiver Er_vejleder_socialraadgiver: Ja Uddannelsesaar: 1999 Interne_partnere: Der er mange interne samabejdspartnere Eksterne_partnere: Der er mange eksterne samarbejdspartnere Udstationering: Dato: Wednesday den 14. December 2005 Begrundelse: Arbejdsopgaver: Afdelingen er en myndighedsafdeling, der træffer afgørelser indenfor Servicelovens voksenområde. Den ene vejleder arbejder primært indenfor handicapområdet, den anden primært indenfor ældreområdet. Arbejdsopgaver er: Visitation til støtteperson efter 73 Bevilling af hjælperordninger efter 77 Visitation til ledsagerordning efter 78 Bevilling af døvblindekontaktpersoner efter 79 Bevilling af nødvendige merudgifter efter 84 Visitation til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud, daghjem og dagcentre Visitation til botilbud (både midlertidige og langvarige) i amtsligt og kommunalt regi Visitation til individuel befordring Bevilling af plejeorlov Herudover ligger der også opgaver indenfor aktivloven, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og pensionsloven vedr. unge sent udviklede/udviklingshæmmede, der ikke er afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og som har et behov for støtte i hverdagen. Maalgruppe: 18 år og opefter Metoder: Der arbejdes ud fra systematisk sagsarbejde. I mange af opgaverne er der fra lovgivningens side krav om at en specifik metode benyttes, eksempelvis arbejdsevnemetoden og funktionsevnemetoden. Afdelingen har beskrevet forretningsgange på mange af de områder, hvor der lovgivningsmæssigt er metodefrihed. Formaal: Visitation til ydelser primært efter serviceloven Klientkontakt: Der er rig mulighed for borgerkontakt.

2 H O R S E N S K O M M U N E

3

4 Indhold 1. Indledning Grundlag for virksomheden Lovgrundlag Frikommune-forsøg Principper og værdier Eksistensberettigelse - mission Værdigrundlag Målgruppen Overordnede politiske mål Den socialpsykiatriske indsats Formål Målet Principper for opgaveløsningen Kerneopgaver Myndighedsopgaver Fastsættelse og afstemning af serviceniveau Driftsbudget (Pose penge) Driftsbudget til myndighedsafdelinger Driftsbudget til administration Styring af budget til ældrepakken/frit valg Styring af budget til borgerrettede individuelle foranstaltninger og serviceydelser Udviklingsmål for Bilag 1 - Kvalitetsudvikling...19

5 1. Indledning Center for Rådgivning og Visitation er hovedhjørnestenen i tildeling af ydelser til voksne med særlig behov for hjælp og støtte ældre, voksne med handicap, psykiatrisk lidelse, m.m. skal varetage visitationen af praktisk hjælp og pleje, ældreboligtyper og hjælpemidler og boligændringer efter Servicelovens voksenafsnit. Desuden skal centret føre tilsyn med de fire sundhedscentres og private leverandørers opgaveudførelse. skal udføre kvalitetsvurderinger og godkendelser af de private leverandører og føre tilsyn med ældreboliger med døgndækning. Målet for er: At borgeren kun får én indgang til visitation til serviceydelser efter servicelovens voksenafsnit At opfylde lovens intention om entydig placering af myndighedsfunktionen s kerneopgave er myndighedsopgaver i forhold til Servicelovens voksenområde, herunder: Visitation til ydelser efter servicelovens voksenafsnit Visitation til alle ældreboligtyper Tilsyn efter serviceloven 75, 113 og 113a Kvalitetsvurdering og godkendelse af private leverandører Visitation af hjælpemidler og boligindretning Visitation til ledsageordningen har således ansvar for: At træffe afgørelser om og visitere til en række kerneydelser, som varetages af de fire sundhedscentre eller private leverandører At indgå kontrakter med private leverandører af opgaver At udarbejde vurderinger/lave kvalitetstjek af de leverede ydelser Fastlæggelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau Kontrol af leverandører i forhold til pris og kvalitet Fastlæggelse af priser på serviceydelserne Afgørelser om ydelsesniveau Økonomistyring, herunder budgetlægning og budgetopfølgning Ydelsesbaserede budgetter Dette ansvar udmøntes med udgangspunkt i de tilhørende lovområder, Horsens Kommunes målsætninger og med ansvar for overholdelse af budgettet. er udviklingsorienteret og kvalitetsbevidst. Der foretages løbende justeringer, som sikrer ensartede, smidige, kvalificerede og effektive opgaveløsning. Målsætninger og udviklingsområder justeres årligt med Sundheds- og Socialudvalget og Sundheds- og Socialdirektøren. 4

6 2. Grundlag for virksomheden 2.1. Lovgrundlag I det følgende beskrives den lovgivning som er gældende for området, og hvori formålet med arbejdet på området endvidere er fastlagt. De nævnte love er udelukkende nævnt med formål og målsætninger (se side 9) - for en uddybende gennemgang af de enkelte love henvises til lovteksterne med dertil hørende vejledning, cirkulærer, bekendtgørelser m.m.. Lovgennemgangen er ikke udtømmende - der er alene medtaget lovgrundlag for de borgerrettede ydelser. Der skal dog også administreres i henhold til administrative og sikkerhedsmæssige love, såsom Lov om retssikkerhed og Administration, arbejdsmiljølove og styrelsesvedtægter for Horsens Kommune. Lov om Social Service Serviceloven har til formål at tilbyde rådgivning og støtte til forebyggelse af sociale problemer, at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det fremgår endvidere, at formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. I loven beskrives formålet med indsatsen i forhold til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om: At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, og At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., eller i botilbud efter serviceloven Frikommune-forsøg Socialministeriet har godkendt en ansøgning fra Horsens Kommune om et frikommuneforsøg. Formålet med projektet er at give den enkelte hjemmehjælpsmodtager større ansvar for og frihed til at tilrettelægge den personlige og praktiske hjælp. Forsøgsordningen giver en modtager af hjælp efter servicelovens 71 (som er praktisk og personlig hjælp) en mulighed for at få udbetalt et kontant beløb svarende til den tid, der er afsat til at løse de visiterede og bevilgede opgaver. Forsøgsordningen trådte i kraft 1. september Forsøget giver borgere med behov for hjælp både personlig og praktisk hjælp mulighed for at få udbetalt et kontakt beløb svarende til den tid, der er afsat til at løse de visiterede opgaver. Hermed kan den enkelte borger selv vælge, hvem der skal løse opgaverne i hjemmet. Skal det være: Et rengøringsfirma Et vikarbureau Et hjemmeservicefirma Enkeltpersoner Den enkelte bruger indgår selv aftale om levering og ydelse med den private leverandør. Der er naturligvis altid mulighed for at vende tilbage til den kommunale hjemmehjælpsordning eller at vælge en anden privat leverandør. Horsens Kommune skal hvert ½ år revisitere brugerne af ordningen for at følge op på: Om den trufne beslutning fortsat er korrekt Om der er behov for at justere hjælpen 5

7 Om brugeren fortsat kan administrere ordningen Om pengene bruges til formålet Ordningen administreres af. 6

8 3. Principper og værdier 3.1. Eksistensberettigelse - mission Center for Rådgivning og Visitation i Horsens Kommune er en af hjørnestenene i tildeling af ydelser til voksne efter Serviceloven og det kommunale serviceniveau, da den nye lovgivning indebærer, at: Der bliver frit valg mellem kommunal, privat eller selvvalgt leverandør ( 71) Der sker en skarp adskillelse mellem myndighedsfunktion og driftsfunktion Fokus på tilsyn Dokumentation af det kommunale serviceniveau gennem politisk godkendte ydelsesbeskrivelser/kvalitetsstandarder 3.2. Værdigrundlag Horsens Kommunes Sundheds- og Socialpolitiske mål tager udgangspunkt i: At der ikke findes universelle definitioner på sundhed og livskvalitet og At der derfor skal tages udgangspunkt i, at menneskers sundhed og livskvalitet ikke blot er forskellig, men også i stadig forandring. De sundheds- og socialpolitiske mål signalerer: At samarbejdet med borgeren skal have et sundhedsfremmende og forebyggende sigte, At arbejdet skal tage udgangspunkt i lokalsamfundet og at der arbejdes i helheder på tværs, At arbejdet og samarbejdet tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, At borgeren tager et medansvar for udvikling af egen situation, At værdifulde og værdige forhold skal tilstræbes for alle, At fokus for indsatsen skal rettes mod de svageste borgere, At medarbejdere og ledere er ansvarlige, kompetente og kvalitetsbevidste medspillere, hvis engagement er funderet i humanisme og medmenneskelighed. Den forebyggende indsats skal prioriteres højt, og der skal arbejdes efter principper, der fremmer menneskers sundhed. Sundhedsfremme opfattes ikke blot som fravær af sygdom, men tager udgangspunkt i at styrke det enkelte menneske og familien uanset livssituation. Udgangspunktet for indsatsen i forhold til den enkelte bruger af Horsens Kommunes ydelser er: Individuel tilgang: Det vil sige anvendelse af individuelle, fleksible løsninger, der tilpasses brugerens behov og ressourcer. Helhed i indsatsen: Det vil sige kontinuitet i den samlede indsats og fastlæggelse af ansvar og handlepligt Tilgængelighed: Det vil sige, at tilbudene er synlige og lette at komme i kontakt med. Faglig kvalitet: Det vil sige kompetent personale, der yder sin indsats på et vidensbaseret grundlag efter mindsteindgrebsprincippet 1 og arbejder med kontinuerlig udvikling og tilpasning til behovene. 1 Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå personskade, er det en betingelse, at man forsørger med den form for tvang, der konkret består i den mindst indgribende men samtidige tilstrækkelige form for indgreb, jf. Serviceloven 109, stk. 4 7

9 3.3. Målgruppen Målgruppen er alle voksne med behov for støtte og er således rettet mod ældre, personer med psykiatriske lidelser, demente, misbrugere, handicappede 2 m.m. Aldersgruppen spænder fra 18 år og derover Overordnede politiske mål Som supplement til lovgivningens mål for voksne modtagere af velfærdsydelser efter Serviceloven har Horsens Kommune i forhold til målgrupperne ældre, demente, psykiatriske brugere samt etniske ældre fastlagt specifikke målsætninger og krav 3. Ældreområdet Ældrepolitikkens mål er fortsat udvikling af et varieret udbud af serviceydelser i form af pleje, omsorg, praktisk bistand, boliger og aktiviteter. Ældrepolitikkens mål er, at ydelserne skal tilpasses den enkelte på grundlag af et aftaleforhold, hvor behov og forventninger er afstemt. Ældrepolitikkens mål er at forbedre indsatsen for de svageste ældre Ældrepolitikkens mål er, at der etableres et center i hvert af kommunens sundhedsdistrikter. Centret skal indeholde boliger, aflastningspladser samt fællesfaciliteter. Fællesfaciliteterne står til rådighed for lokalområdets beboere. Ældrepolitikkens mål er, at antallet af boliger med fast døgnnormering tilpasses behovet. Ældrepolitikkens mål er, at boligbyggeprogrammet og byfornyelsesplaner skal sikre, at antallet af boliger (for ældre) i kommunens lokalområder tilpasses behovet. Ældrepolitikkens mål er udvikling, omstilling og tilpasning af ældrepolitikken til en ny generation af ældre Den socialpsykiatriske indsats Delmål: At bistå den enkelte til at bevare, genvinde eller opnå sundhed At den sindslidende har et godt liv og får lige netop det tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse/arbejde/uddannelse, fritidsliv og bolig, som støtter denne Dette skal opnås ved at: Styrke den enkelte i at føle sammenhæng i sit liv Styrke den enkelte i at forstå og overskue sin situation Styrke den enkelte i at meste sin situation og i at se handlemuligheder Styrke den enkelte i at opnå følelse af livsmod og livsglæde og Styrke den enkelte i at træffe bevidste og kvalificerede valg Bistå den enkelte i at forebygge opståen af sygdom, tilbagefald af sygdom og tab af social balance 3.6. Formål Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, hvor den enkelte videst muligt kan mestre eget liv. 2 Handicappede får ydelser fra både på Sundhedscentrene og Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen 3 Vedtaget af Horsens Byråd, december

10 Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte og evt. dennes familie Målet At borgeren har én samlet indgang til Horsens Kommune At opfylde lovens intention om entydig placering af myndighedsfunktionen 3.8. Principper for opgaveløsningen Principperne for opgaveløsningen er gældende for både sundhedscentrene og dog således at de mest relevante for er fremhævede: Retssikkerhed for borgerne Myndighedsfunktion og driftsfunktion skal som princip holdes adskilt Én fælles modtagelse af alle borgere henvendelse et sted og hurtig afgørelse Ansvarsfordelingen i opgaveløsningen skal være kontinuerligt Individuel borgerkontakt fokus på den enkelte borgers sociale situation og individuelle behov Ansvarlighed alle borgere og ansatte har ansvar og tager ansvar Dialogbaseret samarbejde læringspræget samspil mellem borgere og samarbejdspartnere Rationalitet/synergi/sammenhæng i opgaveløsningen 9

11 4. Kerneopgaver 4.1. Myndighedsopgaver udfører en række forskellige opgaver, som alle er myndighedsopgaver i forhold til de private og kommunale leverandører, der leverer servicetilbud til voksne med særlige behov i Horsens Kommune. En stor del af arbejdsområdets kerneopgaver udspringer af lov om social service, som fastlægger at formålet er at: Tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte 4. Ved at etablere en bestillerafdeling på voksenområdet sikres, at ansvaret for visitationen til de enkelte ydelser og tilbud og kontrollen af kvaliteten samles et centralt sted. Etableringen af en myndighedsfunktion sikrer synliggørelsen af en skarp rolleopdelingen mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver. har ansvaret for, at alle afdelingens funktioner udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Horsens Kommunes politik. I det følgende er oplistet de kerneopgaver varetager. For en nærmere beskrivelse af de enkelte opgaver henvises til servicedeklarationen i bilag 1, hvor opgavens placering, formål, indhold, målgruppe, omfang og leverandør er specificeret for hver ydelse. Lovgrundlag Myndighedsafgørelser Ansvarlig Servicelovens 3 Rådgivning Servicelovens 71 Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. Servicelovens 73 Dagcenter, daghjem og aflastning Servicelovens 73 A Personlig pleje, omsorg og pleje mv. Enhver har ret til gratis rådgivning. Formålet er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder og på længere sigt gøre den i stand til at selv at løse opståede problemer ved egen hjælp Individuelle afgørelser om hjælp til personlig hjælp og pleje. Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Se serviceinformation "Praktiske oplysninger om hjemmehjælp" og kvalitetsstandarder Kommunen sørger for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer (hjemmevejlederfunktionen) Kommunen har pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forår- henviser til distrikterne 4 Kapital 1, 1 Lov om Social Service 10

12 saget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Lov om Social Service 75 Kommunen træffer afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje mv. Lov om Social Service 75A Afgørelse om ansøgning om ydelser efter 71 skal meddeles skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse Lov som Social Service 75C Administration af det frie leverandørvalg Lov om Social Service 75G Administration af klager over hjælp efter 71 og 72 Lov om Social Service 77 Afgørelse om støtte til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne Funktionen ligger nu hos specialrådgivningen ultimo 2003 tages stilling til om funktionen skal flyttes Lov om Social Service 75g Lov om Social Service 75h En klage over en afgørelse om hjælp efter 71 og 72 kan først indbringes for det sociale nævn når Klagen har været behandlet af klageråd jf. 34 stk. 1 nr. 1 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og kommunalbestyrelsen har taget stilling til Klagerådets indstilling Ud over pligten til løbende at følge op på enkeltsager jf. 113 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter 71 og 73a løses i overensstemmelse med.. Delvist hos, hvis klagen går på afgørelsen Lov om Social Service 76g Visitation og udbetaling.. Lov om Social Service 75h Et uanmeldt og et anmeldt besøg årligt i plejehjem mv. jf. 140 i plejeboligbebyggelser der er omfattet af lov om almene boliger Lov om Social Service 77 Visitation og opfølgning Servicelovens 78 Ledsageordning Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Gælder ikke sindslidende. Se retningslinier for ledsageordningen. Servicelovens 80 Støtte- og kontaktperson ordningen Servicelovens 91 Bofællesskaber Servicelovens 92 Boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens 93 Afgørelse om støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser. Afgørelse om midlertidige ophold i boformer til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer har behov herfor. - psykiatriske bofællesskaber Se ydelsesbeskrivelsen for ordningen. Boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens 94 Serviceloven 97 Hjælpemidler Afgørelse om støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 11

13 Serviceloven 98 Forbrugsgoder Serviceloven 102 Boligindretning Servicelovens 103 Støtte til individuel befordring Servicelovens 103A Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Servicelovens Pasning af døende Servicelovens 111 Handleplaner Servicelovens 112 Brugerinddragelse Servicelovens 113 Revisitation i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at pågældende kan udøve et erhverv Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 97 stk.1 er opfyldt. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende Tilskud til personer, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle befordringsmidler. - taxi - egen bil - VAT-ordning. Afgørelse og bevilling til pasning af nærtstående Afgørelse om ydelse af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i sit eget hjem. Se samarbejdsaftalen. Afgørelse om tilbud om udarbejdelse af skriftlig plan for indsatsen for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke har eller kun i med betydelig støtte kan opholde sig i sin egen bolig, og som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Brugerrepræsentanter inddrages i arbejdsgrupper i forbindelse med planlægning af nye tiltag. Der samarbejdes med valgte ældreråd, klageråd, centerråd og bruger- og pårørenderåd. Kommunen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig at de fortsat opfylder sit formål. Tidspunkt for opfølgningen er individuel og besluttes i forbindelse med afgørelsen. + pensionsteamet + Specialrådgivningen Servicelovens 113 a Tilsyn Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter 71 og 72 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet. Kommunen skal foretage mindst ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg i plejehjem og døgndækkede ældreboliger: - Tamdrup Centret - Ceres Centret - Plejehjemmet Præsthøjgård - Plejehjemmet Boller Slot - Plejecenter Lindehøj - Plejecenter Nørrevang 12

14 Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109a Magtanvendelse Lov om Social Service 109b Magtanvendelse Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109e Tvungen flytning Lov om Social Service 110a Lov om Social Service 121 Lov om Social Service 128 Lov om Social Service 128a Lov om Social Service Hatting Centret - Åpark Centret - Kildebakken - Arentzens Minde Formålet med bestemmelsen er at begrænse magtanvendelsen og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Alarmsystemer Fastholdelse Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af bestyttelsesmidler Optagelse i boftilbud uden samtykke Socialministeriet fastsætter regler om, at kommunen og amtskommunen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter loven samt følge disse beslutninger op (kvalitetsstandarder Kommunens og amtskommunens afgørelser efter denne lov kan medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retsstikkerhed og adminstration på det sociale omrråde indbringes for det sociale nævn Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter 9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område For personer der er fyldt 67 år, og som har ophold i boformer efter 92 eller 140 eller efter 5 i Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger med videre, afholdes opholdskommunens udgifter til hjælp efter denne lov af den tidligere opholdskommune, jf. 9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 131a Grundtakstfinansiering og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 131b Lov om Social service 131c Lov om Social Service 131d Indstilling til amtet vedr. tilbud omfattet af 131a stk. 1 fremsendes ansøgning Amtskommunen afholder udgifter til døgntilbud efter 85 og 93 stk. 1 nr. 2 til stofmisbrugere. Dog betaler kommunen for personer hvis ophold har varet i mere end 210 dag indenfor de sidste 365 dage En amtskommune kan medfinansiere udgifter til kommunal opgaveløsning der overstiger grundtaksterne i 31a og 131c og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 140 Visitation til boligen efter gældende regler Lov nr. 408 af 13. juni 1973 ændret ved lov nr. 242 af 1.maj 2002 Hjemmesygeplejerskeordninger Lov nr af 20. december 1995 Lov om forebyggende hjemme- kan henvise til distriktet kan henvise til distriktet 13

15 besøg til ældre mv. Lov om retssikkerhed og administration 9a Refusionstilsagn Lov om ændring a f lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 75c Lov nr. 178 af 16. marts 1994 Omsorgstandpleje Opholdskommunen har re til at få sin andel af udgifterne til hjælp efter lov om social service refunderet af en tidligere opholdskommune Kommunen har pligt til at indgå at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene jf. stk. 1 Henvisning til tilbud om omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tandplejetilbud. - ydes af Den Kommunale Tandpleje - eller af prakt. tandlæge med overenskomst med Horsens Kommune. Lov som kommunernes styrelse (servicestrategi/udfordringsret) Pulje til aflastning af demente og deres familier Private leverandørers mulighed for at udfordre den kommunale opgaveløsning med udgangspunkt i den af kommunen udarbejdede servicestrategi kan henvise til distriktet Distrikterne Pulje til svage ældre. kan henvise til distriktet Distrikterne 4.2. Fastsættelse og afstemning af serviceniveau I forlængelse af rækken af myndighedsopgaver, som udføres i, har centret også ansvaret for at serviceniveauet afstemmes i forhold til budgettet.. 14

16 5. Driftsbudget (Pose penge). 5.1 Driftsbudget til myndighedsafdelinger Ved myndighedsafdelinger forstå enhed af medarbejdere, der modtager og varetager sagsbehandling og administration af henvendelser i henhold til de sociale love. Ledelsen sikrer, at budgetrammen til drift af enhed overholdes. Budgetrammen består af lønramme/normeringsramme samt administrationsbudget. Budgetrammen skal overholdes. Serviceniveau og tidsfrister følges. Ved ændret lovgivning implementeres denne indenfor rammen. Ledelsen har vedvarende ansvar for effektivisering af opgaveløsning og vurderer overflytning af ressourcer mellem myndighedsområder i takt med udviklingen. Ved større ændringer af lovgivning, ændret retspraksis eller afgang/tilgang af klienter/brugere rejses sag politisk med henblik på indskrænkning/udvidelse af driftsbudgettet eller ændret serviceniveau/tidsfrister eller lignende. 5.2 Driftsbudget til administration. Driftsbudget til afdelinger/personale, der varetager administration, sekretariatsbetjening op planlægning (herunder udvikling, økonomistyring, koordinering, projektarbejde og lignende). Ledelsen sikrer, at budgetrammen til drift af enhed eller personale overholdes. Budgetrammen består af lønramme/normeringsramme samt administrationsbudget. Budgetrammen skal overholdes. Ledelsen har vedvarende ansvar for effektivisering af opgaveløsningen og vurderer overflytninger af ressourcer mellem administrationsområdet i takt med udviklingen. Ved ændret lovgivning eller afgang/tilgang af opgaver rejses sag politisk med henblik på indskrænkning/udvidelse af driftsbudget, opgavebortfald eller ændret serviceniveau. 15

17 6. Styring af budget til ældrepakken/frit valg. Kommunen har hidtil drevet tilbud til praktisk hjælp og pleje samt madservice med et rammebudget. Ældrepakken med fritvalgsordning og adskillelse af myndighed/bestiller og drift vil medføre nye styringskrav. Leverancen af praktisk bistand og pleje (samt madservice) vil i løbet af 2004 blive afregnet ud fra antal leverancer og den fastsatte ydelsespris. Budgettet har hidtil kunnet styres indenfor given ramme korrigeret for demografi. Fremover bliver det chefen for s ansvar at styre budget, bl.a. ved at sikre korrekte ydelsespriser eller ændret serviceniveau. Nærmere aftale herom samt indkøring heraf vil ske i samarbejde med Knud Madsen. 16

18 7. Styring af budget til borgerrettede individuelle foranstaltninger og serviceydelser. Bevilling og afgørelser af borgerrettede, individuelle ydelser sker på baggrund af helhedsvurdering og individuelt skøn. Bevillingen sker under hensyn til lov og retspraksis samt borgerens retssikkerhed samt evt. lokalpolitisk fastsatte kvalitetsstandarder. Der er tale om individuelle ydelser til borgere, hvor kommune/amt ikke kan drive disse ydelser som foranstaltningstilbud/ i institutionsform eller lign. Samtidig gør det sig gældende, at der ikke kan visiteres til alternative tilbud. Kommune kan ikke frit vælge mellem alternativer. Bevillingsgrundlag i henhold til lovgrundlaget sker på baggrund af forhold, som den kommunale forvaltning i øvrigt ikke har indflydelse oftest bestemt af lægelig diagnose eller lign. Det fastsatte rammebudget kan ikke lægges til grund for den konkrete afgørelse og dermed for forbrug. Lederen skal bidrage til forslag til budgetfastsættelse på baggrund af hidtidig udvikling og forventet udvikling. Lederen skal følge forbrug samt udviklingen i sagstal. Ved større udsving skal direktør og udvalg orienteres. Der fremlægges en konkret status over udviklingen på området med mulige forklaringer på faktorer, der afstedkommer udviklingen. Desuden vurdering af hvorvidt der er faktorer, som Kommunen kan påvirke eller har indflydelse på. Hvis der måtte være mulighed for at påvirke disse skal der fremlægges forslag til handleplan herfor. 17

19 8. Udviklingsmål for Der henvises til de kendte og politisk vedtagne udviklingsopgaver i s regi jf. Kommuneplanen , Fokusområder, Horsens Kommunes servicestrategi og lederaftale. I bilag er vedlagt oversigt over handleplaner for Center for Rådgivning og Visitation. 18

20 Bilag 1 - Kvalitetsudvikling Videreføre arbejdet med kvalitetsudvikling efter EFQM, som udmeldt af Karin Holland den 20. november Ledelsesansvar: Alle ledere. Ledelsen har ansvaret for videreførelse af arbejdet. I 2004 fokus på: - Medarbejderne har tilegnet sig virksomhedsgrundlag og planer, kvalitetskrav og resultater - Ledelseskontrol synlig for medarbejderne - Styre ressourcer (tid, viden) - Styre budget. - Betragte medarbejderne som den vigtigste ressource - Etisk Regnskab - Kompetenceudvikling - Medarbejderudviklingssamtaler. I 2004 skal følgende finde sted: 1. Udarbejdelse af Virksomhedsplaner. Chefansvar 1. Virksomhedsplaner 2004 efter EFQM-konceptet 2. Overblik over og udmelding af resultatmål for de respektive enheder eller afdelinger i 2004 i første kvartal af

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere