Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:"

Transkript

1 Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 1 Institution: Horsens Kommune Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Afdeling: Praktikvejledernavn: Helle Landkildehus og Bente Frank Praktikvejlederstilling: Socialrådgiver Kontaktpersonnavn: Helle Landkildehus Kontaktpersonstilling: socialrådgiver Er_vejleder_socialraadgiver: Ja Uddannelsesaar: 1999 Interne_partnere: Der er mange interne samabejdspartnere Eksterne_partnere: Der er mange eksterne samarbejdspartnere Udstationering: Dato: Wednesday den 14. December 2005 Begrundelse: Arbejdsopgaver: Afdelingen er en myndighedsafdeling, der træffer afgørelser indenfor Servicelovens voksenområde. Den ene vejleder arbejder primært indenfor handicapområdet, den anden primært indenfor ældreområdet. Arbejdsopgaver er: Visitation til støtteperson efter 73 Bevilling af hjælperordninger efter 77 Visitation til ledsagerordning efter 78 Bevilling af døvblindekontaktpersoner efter 79 Bevilling af nødvendige merudgifter efter 84 Visitation til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud, daghjem og dagcentre Visitation til botilbud (både midlertidige og langvarige) i amtsligt og kommunalt regi Visitation til individuel befordring Bevilling af plejeorlov Herudover ligger der også opgaver indenfor aktivloven, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og pensionsloven vedr. unge sent udviklede/udviklingshæmmede, der ikke er afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og som har et behov for støtte i hverdagen. Maalgruppe: 18 år og opefter Metoder: Der arbejdes ud fra systematisk sagsarbejde. I mange af opgaverne er der fra lovgivningens side krav om at en specifik metode benyttes, eksempelvis arbejdsevnemetoden og funktionsevnemetoden. Afdelingen har beskrevet forretningsgange på mange af de områder, hvor der lovgivningsmæssigt er metodefrihed. Formaal: Visitation til ydelser primært efter serviceloven Klientkontakt: Der er rig mulighed for borgerkontakt.

2 H O R S E N S K O M M U N E

3

4 Indhold 1. Indledning Grundlag for virksomheden Lovgrundlag Frikommune-forsøg Principper og værdier Eksistensberettigelse - mission Værdigrundlag Målgruppen Overordnede politiske mål Den socialpsykiatriske indsats Formål Målet Principper for opgaveløsningen Kerneopgaver Myndighedsopgaver Fastsættelse og afstemning af serviceniveau Driftsbudget (Pose penge) Driftsbudget til myndighedsafdelinger Driftsbudget til administration Styring af budget til ældrepakken/frit valg Styring af budget til borgerrettede individuelle foranstaltninger og serviceydelser Udviklingsmål for Bilag 1 - Kvalitetsudvikling...19

5 1. Indledning Center for Rådgivning og Visitation er hovedhjørnestenen i tildeling af ydelser til voksne med særlig behov for hjælp og støtte ældre, voksne med handicap, psykiatrisk lidelse, m.m. skal varetage visitationen af praktisk hjælp og pleje, ældreboligtyper og hjælpemidler og boligændringer efter Servicelovens voksenafsnit. Desuden skal centret føre tilsyn med de fire sundhedscentres og private leverandørers opgaveudførelse. skal udføre kvalitetsvurderinger og godkendelser af de private leverandører og føre tilsyn med ældreboliger med døgndækning. Målet for er: At borgeren kun får én indgang til visitation til serviceydelser efter servicelovens voksenafsnit At opfylde lovens intention om entydig placering af myndighedsfunktionen s kerneopgave er myndighedsopgaver i forhold til Servicelovens voksenområde, herunder: Visitation til ydelser efter servicelovens voksenafsnit Visitation til alle ældreboligtyper Tilsyn efter serviceloven 75, 113 og 113a Kvalitetsvurdering og godkendelse af private leverandører Visitation af hjælpemidler og boligindretning Visitation til ledsageordningen har således ansvar for: At træffe afgørelser om og visitere til en række kerneydelser, som varetages af de fire sundhedscentre eller private leverandører At indgå kontrakter med private leverandører af opgaver At udarbejde vurderinger/lave kvalitetstjek af de leverede ydelser Fastlæggelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau Kontrol af leverandører i forhold til pris og kvalitet Fastlæggelse af priser på serviceydelserne Afgørelser om ydelsesniveau Økonomistyring, herunder budgetlægning og budgetopfølgning Ydelsesbaserede budgetter Dette ansvar udmøntes med udgangspunkt i de tilhørende lovområder, Horsens Kommunes målsætninger og med ansvar for overholdelse af budgettet. er udviklingsorienteret og kvalitetsbevidst. Der foretages løbende justeringer, som sikrer ensartede, smidige, kvalificerede og effektive opgaveløsning. Målsætninger og udviklingsområder justeres årligt med Sundheds- og Socialudvalget og Sundheds- og Socialdirektøren. 4

6 2. Grundlag for virksomheden 2.1. Lovgrundlag I det følgende beskrives den lovgivning som er gældende for området, og hvori formålet med arbejdet på området endvidere er fastlagt. De nævnte love er udelukkende nævnt med formål og målsætninger (se side 9) - for en uddybende gennemgang af de enkelte love henvises til lovteksterne med dertil hørende vejledning, cirkulærer, bekendtgørelser m.m.. Lovgennemgangen er ikke udtømmende - der er alene medtaget lovgrundlag for de borgerrettede ydelser. Der skal dog også administreres i henhold til administrative og sikkerhedsmæssige love, såsom Lov om retssikkerhed og Administration, arbejdsmiljølove og styrelsesvedtægter for Horsens Kommune. Lov om Social Service Serviceloven har til formål at tilbyde rådgivning og støtte til forebyggelse af sociale problemer, at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det fremgår endvidere, at formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. I loven beskrives formålet med indsatsen i forhold til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om: At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, og At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., eller i botilbud efter serviceloven Frikommune-forsøg Socialministeriet har godkendt en ansøgning fra Horsens Kommune om et frikommuneforsøg. Formålet med projektet er at give den enkelte hjemmehjælpsmodtager større ansvar for og frihed til at tilrettelægge den personlige og praktiske hjælp. Forsøgsordningen giver en modtager af hjælp efter servicelovens 71 (som er praktisk og personlig hjælp) en mulighed for at få udbetalt et kontant beløb svarende til den tid, der er afsat til at løse de visiterede og bevilgede opgaver. Forsøgsordningen trådte i kraft 1. september Forsøget giver borgere med behov for hjælp både personlig og praktisk hjælp mulighed for at få udbetalt et kontakt beløb svarende til den tid, der er afsat til at løse de visiterede opgaver. Hermed kan den enkelte borger selv vælge, hvem der skal løse opgaverne i hjemmet. Skal det være: Et rengøringsfirma Et vikarbureau Et hjemmeservicefirma Enkeltpersoner Den enkelte bruger indgår selv aftale om levering og ydelse med den private leverandør. Der er naturligvis altid mulighed for at vende tilbage til den kommunale hjemmehjælpsordning eller at vælge en anden privat leverandør. Horsens Kommune skal hvert ½ år revisitere brugerne af ordningen for at følge op på: Om den trufne beslutning fortsat er korrekt Om der er behov for at justere hjælpen 5

7 Om brugeren fortsat kan administrere ordningen Om pengene bruges til formålet Ordningen administreres af. 6

8 3. Principper og værdier 3.1. Eksistensberettigelse - mission Center for Rådgivning og Visitation i Horsens Kommune er en af hjørnestenene i tildeling af ydelser til voksne efter Serviceloven og det kommunale serviceniveau, da den nye lovgivning indebærer, at: Der bliver frit valg mellem kommunal, privat eller selvvalgt leverandør ( 71) Der sker en skarp adskillelse mellem myndighedsfunktion og driftsfunktion Fokus på tilsyn Dokumentation af det kommunale serviceniveau gennem politisk godkendte ydelsesbeskrivelser/kvalitetsstandarder 3.2. Værdigrundlag Horsens Kommunes Sundheds- og Socialpolitiske mål tager udgangspunkt i: At der ikke findes universelle definitioner på sundhed og livskvalitet og At der derfor skal tages udgangspunkt i, at menneskers sundhed og livskvalitet ikke blot er forskellig, men også i stadig forandring. De sundheds- og socialpolitiske mål signalerer: At samarbejdet med borgeren skal have et sundhedsfremmende og forebyggende sigte, At arbejdet skal tage udgangspunkt i lokalsamfundet og at der arbejdes i helheder på tværs, At arbejdet og samarbejdet tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, At borgeren tager et medansvar for udvikling af egen situation, At værdifulde og værdige forhold skal tilstræbes for alle, At fokus for indsatsen skal rettes mod de svageste borgere, At medarbejdere og ledere er ansvarlige, kompetente og kvalitetsbevidste medspillere, hvis engagement er funderet i humanisme og medmenneskelighed. Den forebyggende indsats skal prioriteres højt, og der skal arbejdes efter principper, der fremmer menneskers sundhed. Sundhedsfremme opfattes ikke blot som fravær af sygdom, men tager udgangspunkt i at styrke det enkelte menneske og familien uanset livssituation. Udgangspunktet for indsatsen i forhold til den enkelte bruger af Horsens Kommunes ydelser er: Individuel tilgang: Det vil sige anvendelse af individuelle, fleksible løsninger, der tilpasses brugerens behov og ressourcer. Helhed i indsatsen: Det vil sige kontinuitet i den samlede indsats og fastlæggelse af ansvar og handlepligt Tilgængelighed: Det vil sige, at tilbudene er synlige og lette at komme i kontakt med. Faglig kvalitet: Det vil sige kompetent personale, der yder sin indsats på et vidensbaseret grundlag efter mindsteindgrebsprincippet 1 og arbejder med kontinuerlig udvikling og tilpasning til behovene. 1 Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå personskade, er det en betingelse, at man forsørger med den form for tvang, der konkret består i den mindst indgribende men samtidige tilstrækkelige form for indgreb, jf. Serviceloven 109, stk. 4 7

9 3.3. Målgruppen Målgruppen er alle voksne med behov for støtte og er således rettet mod ældre, personer med psykiatriske lidelser, demente, misbrugere, handicappede 2 m.m. Aldersgruppen spænder fra 18 år og derover Overordnede politiske mål Som supplement til lovgivningens mål for voksne modtagere af velfærdsydelser efter Serviceloven har Horsens Kommune i forhold til målgrupperne ældre, demente, psykiatriske brugere samt etniske ældre fastlagt specifikke målsætninger og krav 3. Ældreområdet Ældrepolitikkens mål er fortsat udvikling af et varieret udbud af serviceydelser i form af pleje, omsorg, praktisk bistand, boliger og aktiviteter. Ældrepolitikkens mål er, at ydelserne skal tilpasses den enkelte på grundlag af et aftaleforhold, hvor behov og forventninger er afstemt. Ældrepolitikkens mål er at forbedre indsatsen for de svageste ældre Ældrepolitikkens mål er, at der etableres et center i hvert af kommunens sundhedsdistrikter. Centret skal indeholde boliger, aflastningspladser samt fællesfaciliteter. Fællesfaciliteterne står til rådighed for lokalområdets beboere. Ældrepolitikkens mål er, at antallet af boliger med fast døgnnormering tilpasses behovet. Ældrepolitikkens mål er, at boligbyggeprogrammet og byfornyelsesplaner skal sikre, at antallet af boliger (for ældre) i kommunens lokalområder tilpasses behovet. Ældrepolitikkens mål er udvikling, omstilling og tilpasning af ældrepolitikken til en ny generation af ældre Den socialpsykiatriske indsats Delmål: At bistå den enkelte til at bevare, genvinde eller opnå sundhed At den sindslidende har et godt liv og får lige netop det tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse/arbejde/uddannelse, fritidsliv og bolig, som støtter denne Dette skal opnås ved at: Styrke den enkelte i at føle sammenhæng i sit liv Styrke den enkelte i at forstå og overskue sin situation Styrke den enkelte i at meste sin situation og i at se handlemuligheder Styrke den enkelte i at opnå følelse af livsmod og livsglæde og Styrke den enkelte i at træffe bevidste og kvalificerede valg Bistå den enkelte i at forebygge opståen af sygdom, tilbagefald af sygdom og tab af social balance 3.6. Formål Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, hvor den enkelte videst muligt kan mestre eget liv. 2 Handicappede får ydelser fra både på Sundhedscentrene og Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen 3 Vedtaget af Horsens Byråd, december

10 Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte og evt. dennes familie Målet At borgeren har én samlet indgang til Horsens Kommune At opfylde lovens intention om entydig placering af myndighedsfunktionen 3.8. Principper for opgaveløsningen Principperne for opgaveløsningen er gældende for både sundhedscentrene og dog således at de mest relevante for er fremhævede: Retssikkerhed for borgerne Myndighedsfunktion og driftsfunktion skal som princip holdes adskilt Én fælles modtagelse af alle borgere henvendelse et sted og hurtig afgørelse Ansvarsfordelingen i opgaveløsningen skal være kontinuerligt Individuel borgerkontakt fokus på den enkelte borgers sociale situation og individuelle behov Ansvarlighed alle borgere og ansatte har ansvar og tager ansvar Dialogbaseret samarbejde læringspræget samspil mellem borgere og samarbejdspartnere Rationalitet/synergi/sammenhæng i opgaveløsningen 9

11 4. Kerneopgaver 4.1. Myndighedsopgaver udfører en række forskellige opgaver, som alle er myndighedsopgaver i forhold til de private og kommunale leverandører, der leverer servicetilbud til voksne med særlige behov i Horsens Kommune. En stor del af arbejdsområdets kerneopgaver udspringer af lov om social service, som fastlægger at formålet er at: Tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte 4. Ved at etablere en bestillerafdeling på voksenområdet sikres, at ansvaret for visitationen til de enkelte ydelser og tilbud og kontrollen af kvaliteten samles et centralt sted. Etableringen af en myndighedsfunktion sikrer synliggørelsen af en skarp rolleopdelingen mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver. har ansvaret for, at alle afdelingens funktioner udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Horsens Kommunes politik. I det følgende er oplistet de kerneopgaver varetager. For en nærmere beskrivelse af de enkelte opgaver henvises til servicedeklarationen i bilag 1, hvor opgavens placering, formål, indhold, målgruppe, omfang og leverandør er specificeret for hver ydelse. Lovgrundlag Myndighedsafgørelser Ansvarlig Servicelovens 3 Rådgivning Servicelovens 71 Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. Servicelovens 73 Dagcenter, daghjem og aflastning Servicelovens 73 A Personlig pleje, omsorg og pleje mv. Enhver har ret til gratis rådgivning. Formålet er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder og på længere sigt gøre den i stand til at selv at løse opståede problemer ved egen hjælp Individuelle afgørelser om hjælp til personlig hjælp og pleje. Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Se serviceinformation "Praktiske oplysninger om hjemmehjælp" og kvalitetsstandarder Kommunen sørger for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer (hjemmevejlederfunktionen) Kommunen har pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forår- henviser til distrikterne 4 Kapital 1, 1 Lov om Social Service 10

12 saget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Lov om Social Service 75 Kommunen træffer afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje mv. Lov om Social Service 75A Afgørelse om ansøgning om ydelser efter 71 skal meddeles skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse Lov som Social Service 75C Administration af det frie leverandørvalg Lov om Social Service 75G Administration af klager over hjælp efter 71 og 72 Lov om Social Service 77 Afgørelse om støtte til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne Funktionen ligger nu hos specialrådgivningen ultimo 2003 tages stilling til om funktionen skal flyttes Lov om Social Service 75g Lov om Social Service 75h En klage over en afgørelse om hjælp efter 71 og 72 kan først indbringes for det sociale nævn når Klagen har været behandlet af klageråd jf. 34 stk. 1 nr. 1 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og kommunalbestyrelsen har taget stilling til Klagerådets indstilling Ud over pligten til løbende at følge op på enkeltsager jf. 113 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter 71 og 73a løses i overensstemmelse med.. Delvist hos, hvis klagen går på afgørelsen Lov om Social Service 76g Visitation og udbetaling.. Lov om Social Service 75h Et uanmeldt og et anmeldt besøg årligt i plejehjem mv. jf. 140 i plejeboligbebyggelser der er omfattet af lov om almene boliger Lov om Social Service 77 Visitation og opfølgning Servicelovens 78 Ledsageordning Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Gælder ikke sindslidende. Se retningslinier for ledsageordningen. Servicelovens 80 Støtte- og kontaktperson ordningen Servicelovens 91 Bofællesskaber Servicelovens 92 Boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens 93 Afgørelse om støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser. Afgørelse om midlertidige ophold i boformer til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer har behov herfor. - psykiatriske bofællesskaber Se ydelsesbeskrivelsen for ordningen. Boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens 94 Serviceloven 97 Hjælpemidler Afgørelse om støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 11

13 Serviceloven 98 Forbrugsgoder Serviceloven 102 Boligindretning Servicelovens 103 Støtte til individuel befordring Servicelovens 103A Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Servicelovens Pasning af døende Servicelovens 111 Handleplaner Servicelovens 112 Brugerinddragelse Servicelovens 113 Revisitation i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at pågældende kan udøve et erhverv Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 97 stk.1 er opfyldt. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende Tilskud til personer, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle befordringsmidler. - taxi - egen bil - VAT-ordning. Afgørelse og bevilling til pasning af nærtstående Afgørelse om ydelse af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i sit eget hjem. Se samarbejdsaftalen. Afgørelse om tilbud om udarbejdelse af skriftlig plan for indsatsen for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke har eller kun i med betydelig støtte kan opholde sig i sin egen bolig, og som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Brugerrepræsentanter inddrages i arbejdsgrupper i forbindelse med planlægning af nye tiltag. Der samarbejdes med valgte ældreråd, klageråd, centerråd og bruger- og pårørenderåd. Kommunen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig at de fortsat opfylder sit formål. Tidspunkt for opfølgningen er individuel og besluttes i forbindelse med afgørelsen. + pensionsteamet + Specialrådgivningen Servicelovens 113 a Tilsyn Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter 71 og 72 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet. Kommunen skal foretage mindst ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg i plejehjem og døgndækkede ældreboliger: - Tamdrup Centret - Ceres Centret - Plejehjemmet Præsthøjgård - Plejehjemmet Boller Slot - Plejecenter Lindehøj - Plejecenter Nørrevang 12

14 Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109a Magtanvendelse Lov om Social Service 109b Magtanvendelse Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109 Magtanvendelse Lov om Social Service 109e Tvungen flytning Lov om Social Service 110a Lov om Social Service 121 Lov om Social Service 128 Lov om Social Service 128a Lov om Social Service Hatting Centret - Åpark Centret - Kildebakken - Arentzens Minde Formålet med bestemmelsen er at begrænse magtanvendelsen og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Alarmsystemer Fastholdelse Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af bestyttelsesmidler Optagelse i boftilbud uden samtykke Socialministeriet fastsætter regler om, at kommunen og amtskommunen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter loven samt følge disse beslutninger op (kvalitetsstandarder Kommunens og amtskommunens afgørelser efter denne lov kan medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retsstikkerhed og adminstration på det sociale omrråde indbringes for det sociale nævn Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter 9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område For personer der er fyldt 67 år, og som har ophold i boformer efter 92 eller 140 eller efter 5 i Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger med videre, afholdes opholdskommunens udgifter til hjælp efter denne lov af den tidligere opholdskommune, jf. 9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne + distrikterne og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 131a Grundtakstfinansiering og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 131b Lov om Social service 131c Lov om Social Service 131d Indstilling til amtet vedr. tilbud omfattet af 131a stk. 1 fremsendes ansøgning Amtskommunen afholder udgifter til døgntilbud efter 85 og 93 stk. 1 nr. 2 til stofmisbrugere. Dog betaler kommunen for personer hvis ophold har varet i mere end 210 dag indenfor de sidste 365 dage En amtskommune kan medfinansiere udgifter til kommunal opgaveløsning der overstiger grundtaksterne i 31a og 131c og Økonomiafdelingen Lov om Social Service 140 Visitation til boligen efter gældende regler Lov nr. 408 af 13. juni 1973 ændret ved lov nr. 242 af 1.maj 2002 Hjemmesygeplejerskeordninger Lov nr af 20. december 1995 Lov om forebyggende hjemme- kan henvise til distriktet kan henvise til distriktet 13

15 besøg til ældre mv. Lov om retssikkerhed og administration 9a Refusionstilsagn Lov om ændring a f lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 75c Lov nr. 178 af 16. marts 1994 Omsorgstandpleje Opholdskommunen har re til at få sin andel af udgifterne til hjælp efter lov om social service refunderet af en tidligere opholdskommune Kommunen har pligt til at indgå at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene jf. stk. 1 Henvisning til tilbud om omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tandplejetilbud. - ydes af Den Kommunale Tandpleje - eller af prakt. tandlæge med overenskomst med Horsens Kommune. Lov som kommunernes styrelse (servicestrategi/udfordringsret) Pulje til aflastning af demente og deres familier Private leverandørers mulighed for at udfordre den kommunale opgaveløsning med udgangspunkt i den af kommunen udarbejdede servicestrategi kan henvise til distriktet Distrikterne Pulje til svage ældre. kan henvise til distriktet Distrikterne 4.2. Fastsættelse og afstemning af serviceniveau I forlængelse af rækken af myndighedsopgaver, som udføres i, har centret også ansvaret for at serviceniveauet afstemmes i forhold til budgettet.. 14

16 5. Driftsbudget (Pose penge). 5.1 Driftsbudget til myndighedsafdelinger Ved myndighedsafdelinger forstå enhed af medarbejdere, der modtager og varetager sagsbehandling og administration af henvendelser i henhold til de sociale love. Ledelsen sikrer, at budgetrammen til drift af enhed overholdes. Budgetrammen består af lønramme/normeringsramme samt administrationsbudget. Budgetrammen skal overholdes. Serviceniveau og tidsfrister følges. Ved ændret lovgivning implementeres denne indenfor rammen. Ledelsen har vedvarende ansvar for effektivisering af opgaveløsning og vurderer overflytning af ressourcer mellem myndighedsområder i takt med udviklingen. Ved større ændringer af lovgivning, ændret retspraksis eller afgang/tilgang af klienter/brugere rejses sag politisk med henblik på indskrænkning/udvidelse af driftsbudgettet eller ændret serviceniveau/tidsfrister eller lignende. 5.2 Driftsbudget til administration. Driftsbudget til afdelinger/personale, der varetager administration, sekretariatsbetjening op planlægning (herunder udvikling, økonomistyring, koordinering, projektarbejde og lignende). Ledelsen sikrer, at budgetrammen til drift af enhed eller personale overholdes. Budgetrammen består af lønramme/normeringsramme samt administrationsbudget. Budgetrammen skal overholdes. Ledelsen har vedvarende ansvar for effektivisering af opgaveløsningen og vurderer overflytninger af ressourcer mellem administrationsområdet i takt med udviklingen. Ved ændret lovgivning eller afgang/tilgang af opgaver rejses sag politisk med henblik på indskrænkning/udvidelse af driftsbudget, opgavebortfald eller ændret serviceniveau. 15

17 6. Styring af budget til ældrepakken/frit valg. Kommunen har hidtil drevet tilbud til praktisk hjælp og pleje samt madservice med et rammebudget. Ældrepakken med fritvalgsordning og adskillelse af myndighed/bestiller og drift vil medføre nye styringskrav. Leverancen af praktisk bistand og pleje (samt madservice) vil i løbet af 2004 blive afregnet ud fra antal leverancer og den fastsatte ydelsespris. Budgettet har hidtil kunnet styres indenfor given ramme korrigeret for demografi. Fremover bliver det chefen for s ansvar at styre budget, bl.a. ved at sikre korrekte ydelsespriser eller ændret serviceniveau. Nærmere aftale herom samt indkøring heraf vil ske i samarbejde med Knud Madsen. 16

18 7. Styring af budget til borgerrettede individuelle foranstaltninger og serviceydelser. Bevilling og afgørelser af borgerrettede, individuelle ydelser sker på baggrund af helhedsvurdering og individuelt skøn. Bevillingen sker under hensyn til lov og retspraksis samt borgerens retssikkerhed samt evt. lokalpolitisk fastsatte kvalitetsstandarder. Der er tale om individuelle ydelser til borgere, hvor kommune/amt ikke kan drive disse ydelser som foranstaltningstilbud/ i institutionsform eller lign. Samtidig gør det sig gældende, at der ikke kan visiteres til alternative tilbud. Kommune kan ikke frit vælge mellem alternativer. Bevillingsgrundlag i henhold til lovgrundlaget sker på baggrund af forhold, som den kommunale forvaltning i øvrigt ikke har indflydelse oftest bestemt af lægelig diagnose eller lign. Det fastsatte rammebudget kan ikke lægges til grund for den konkrete afgørelse og dermed for forbrug. Lederen skal bidrage til forslag til budgetfastsættelse på baggrund af hidtidig udvikling og forventet udvikling. Lederen skal følge forbrug samt udviklingen i sagstal. Ved større udsving skal direktør og udvalg orienteres. Der fremlægges en konkret status over udviklingen på området med mulige forklaringer på faktorer, der afstedkommer udviklingen. Desuden vurdering af hvorvidt der er faktorer, som Kommunen kan påvirke eller har indflydelse på. Hvis der måtte være mulighed for at påvirke disse skal der fremlægges forslag til handleplan herfor. 17

19 8. Udviklingsmål for Der henvises til de kendte og politisk vedtagne udviklingsopgaver i s regi jf. Kommuneplanen , Fokusområder, Horsens Kommunes servicestrategi og lederaftale. I bilag er vedlagt oversigt over handleplaner for Center for Rådgivning og Visitation. 18

20 Bilag 1 - Kvalitetsudvikling Videreføre arbejdet med kvalitetsudvikling efter EFQM, som udmeldt af Karin Holland den 20. november Ledelsesansvar: Alle ledere. Ledelsen har ansvaret for videreførelse af arbejdet. I 2004 fokus på: - Medarbejderne har tilegnet sig virksomhedsgrundlag og planer, kvalitetskrav og resultater - Ledelseskontrol synlig for medarbejderne - Styre ressourcer (tid, viden) - Styre budget. - Betragte medarbejderne som den vigtigste ressource - Etisk Regnskab - Kompetenceudvikling - Medarbejderudviklingssamtaler. I 2004 skal følgende finde sted: 1. Udarbejdelse af Virksomhedsplaner. Chefansvar 1. Virksomhedsplaner 2004 efter EFQM-konceptet 2. Overblik over og udmelding af resultatmål for de respektive enheder eller afdelinger i 2004 i første kvartal af

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003 J.nr.: 601-11 Socialministeriets strukturanalyse Indholdsfortegnelse Indledning... 7 1. Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren fra 1970

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere