Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter"

Transkript

1 Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter

2 Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). DIEH er stiftet i år 2008 som en non-profit medlemsorganisation. Det engelske navn for organisationen er: Danish Ethical Trading Initiative. Udtrykket Etisk Handel dækker over ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring herefter kaldet Etisk Handel. DIEHs hjemsted er det til enhver tid værende sekretariats adresse. 2. Formål DIEHs formål er gennem samarbejde mellem virksomheder, offentlige instanser, organisationer og fagbevægelse m. fl. at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier ved at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel. DIEH vil arbejde for sit mål ved at: Skabe rammen for dialog og samarbejde om bæredygtige løsninger på etiske dilemmaer ift. Etisk Handel Stille viden om Etisk Handel til rådighed for medlemmerne. Opbygge medlemmernes og deres leverandørers og/eller samarbejdspartneres kapacitet til at drive Etisk Handel i overensstemmelse med DIEHs medlemsforpligtelser, der er vedtaget af organisationen. Højne og nuancere debatten om Etisk Handel gennem arrangementer, rapporter og informationsarbejde målrettet virksomheder, offentlige instanser, organisationer, fagbevægelse og den bredere offentlighed. Have et internationalt udsyn og arbejde i overensstemmelse med internationalt anerkendte instrumenter for ansvarlig virksomhedsadfærd og samarbejde med andre multistakeholder initiativer. 3. Medlemskab DIEH er samlingssted for alle interessenter, der arbejder med emner der relaterer sig til Etisk Handel. Interessenter inden for følgende grupper kan ansøge om medlemskab: 2

3 1. Virksomheder (private og offentlige), der har direkte eller indirekte kommercielle relationer med producenter og leverandører i udviklingslande og de nye vækstøkonomier. 2. Offentlige instanser herunder uddannelsesinstitutioner, fonde, kommuner og regioner, der har direkte eller indirekte kommercielle relationer med producenter og leverandører i udviklingslande og de nye vækstøkonomier 3. Erhvervsorganisationer og netværk. 4. Fagbevægelsen. 5. Folkelige organisationer, der arbejder med emner, der relaterer sig til Etisk Handel, CSR, menneskeog arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling. Statslige institutioner, herunder styrelser og ministerier, der arbejder med emner, der relaterer sig til Etisk Handel, CSR, menneske- og arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling kan blive medlem med observatørstatus. Ansøgning om medlemskab sker ved udfyldelse af DIEHs ansøgningsskema. Ansøgning om medlemskab afgøres af DIEHs bestyrelse, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende en medlemsoptagelse. Beslutning om afvisning tages af bestyrelsen efter samme bestemmelser som ved eksklusion. Medlemskab i DIEH er først gyldigt og regnes fra den dag, kontingentet er betalt. Udmeldelse af DIEH sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I tilfælde af eksklusion tilbagebetales årskontingentet ikke. Beslutningen om eksklusion tages af bestyrelsen med 2/3 majoritet. Medlemmet kan indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for generalforsamlingen, der kan omgøre beslutningen med mindst 2/3 majoritet. 4. Organisation DIEH er organiseret med en generalforsamling, en bestyrelse, eventuelle udvalg, en sekretariatsleder og et sekretariat. 5. Generalforsamling Generalforsamlingen er DIEHs højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Den indkaldes af bestyrelsesformanden bistået af sekretariatet. Indkaldelse til generalforsamling skal være sendt ud mindst to måneder før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen kan fremsendes elektronisk. Det påhviler medlemmet at sørge for, at sekretariatet har gyldig adresse. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om ændringer af vedtægterne skal dog ske ved indsendelse til bestyrelsen mindst seks uger før generalforsamlingen. Forslagene fremlægges på generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen. Årsberetning, regnskab og eventuelle forslag skal være tilgængelige for medlemmerne mindst en uge før generalforsamlingen. 3

4 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som bestyrelsen har godkendt, og som har betalt kontingent senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede er repræsenteret. På generalforsamlingen har hvert af DIEHs medlemmer én stemme. Generalforsamlingen træffer beslutninger med almindeligt flertal med mindre andet er bestemt. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om DIEHs virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for foregående år. 4. Godkendelse af budget for det indeværende år og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse, medlemmer eller sekretariatsleder. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af DIEHs medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse til afholdelse senest 2 måneder herefter. 6. Bestyrelsen DIEH ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge og overvåge DIEHs overordnede politik, strategi og aktiviteter. Bestyrelsen sammensættes af repræsentanter fra de stemmeberettigede medlemmer med lige mange repræsentanter fra hver af DIEHs medlemsgrupper: virksomheder, offentlige instanser, erhvervsorganisationer og netværk, fagbevægelsen og folkelige organisationer 1. Bestyrelsens samlede antal fastlægges af generalforsamlingen forud for valg til bestyrelsen. I tilfælde af at en medlemsgruppe ikke kan stille med det fulde antal repræsentanter, overgår stemmerne til den/de valgte repræsentant(er) fra gruppen. I tilfælde af at en medlemsgruppe ikke kan stille med repræsentanter, kan bestyrelsen beslutte en procedure for at sikre sig input fra den pågældende medlemsgruppe på anden vis. Hver af medlemsgrupperne vælger suppleanter til deres repræsentanter, som kan deltage i bestyrelsesmøderne med stemmeret, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. 1 Bestyrelsen består frem til generalforsamlingen i 2014 af de 12 medlemmer, som blev valgt af generalforsamlingen i

5 De stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges af deres respektive grupper på generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger en bestyrelsesformand og en næstformand (formandskabet) blandt bestyrelsens medlemmer. Formand og næstformand vælges for 2 (to) år ad gangen. Ingen af bestyrelsesposterne er lønnede. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal: Udstikke overordnede rammer og retningslinjer for DIEH. Godkende overordnede mål og aktivitetsplaner for DIEH. Udarbejde strategi til generalforsamlingens godkendelse. Indstille budget, herunder kontingentsatser, til generalforsamlingens godkendelse. Indstille årsregnskab og revisionsberetning til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen mødes ca. fire gange om året, og møderne indkaldes med mindst en uges varsel. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, indkaldes suppleanten. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Bestyrelsen bør bestræbe sig på at træffe beslutninger i konsensus, men beslutninger kan afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. DIEHs sekretariatsleder fungerer som sekretær for bestyrelsen. DIEH tegnes af sekretariatslederen i forening med formanden eller næstformanden eller af formanden i forening med næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura. 7. Ændring af vedtægterne Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling. Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede indenfor hver gruppe er til stede eller har afgivet deres stemme ved fuldmagt, og at ændringen vedtages ved almindeligt flertal indenfor for hver gruppe. 8. Ændring af medlemsforpligtelser Ændringer af medlemsforpligtelser skal fremlægges og vedtages på generalforsamlingen efter samme procedure som ved ændring af vedtægterne. 9. Ændring af forretningsgrundlag Ændring af forretningsgrundlag vedtages af bestyrelsen i enstemmighed. Ved uenighed i bestyrelsen kræves vedtagelse på generalforsamlingen efter samme procedure som ved ændring af vedtægterne. 10. Udvalg Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger formand og medlemmer til sådanne udvalg. 5

6 11. Sekretariat og sekretariatsleder Bestyrelsen afgør behovet for et sekretariat. Sekretariatet ledes af en sekretariatsleder, som ansættes af bestyrelsen. Sekretariatslederens ansvar er at sørge for at sekretariatet varetager DIEHs daglige arbejde i henhold til formålet beskrevet i 2. Sekretariatslederen rapporterer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne med tale- og forslagsret. Sekretariatet er ansvarligt for at servicere bestyrelsen, de eventuelle udvalg, der nedsættes af bestyrelsen og DIEHs medlemmer. Sekretariatet er også ansvarligt for koordinering og gennemførelse af DIEHs aktiviteter efter godkendelse fra bestyrelsen. Sekretariatslederen er ansvarlig for: Planlægning og gennemførelse af DIEHs aktiviteter i henhold til fastlagt strategi. Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for bestyrelsen Udførelse af kontrol af DIEHs aktiviteter i ind - og udland. Sekretariatets organisation. Ansættelse og afskedigelse af personale i samarbejde med formandskabet. Tilvejebringelse af midler. Regnskabsførelse, herunder forelæggelse af regnskab og budget. Forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling. Repræsentation af DIEH eventuelt sammen med formandskabet. Det økonomiske grundlag for sekretariatet opnås ved kontingentbetalinger, medlemsfinansierede aktiviteter, projektmidler og tilskud. 12. Kontingent DIEHs indtægter tilvejebringes via bidrag til DIEH og via medlemskontingent. Bestyrelsen udarbejder årligt forslag til generalforsamlingen om kontingentfastsættelse. Ordinært kontingent opkræves hvert år i januar måned og er gældende for et år frem til den på opkrævningstidspunktet gældende kontingentsats. Betalte kontingenter tilbagebetales ikke ved udmeldelse og rettidig udmeldelse skal således ske senest den 30. november dvs. en måned inden næstkommende kontingentopkrævning. Kontingentet skal betales senest tre uger efter påkrav. Kontingentet skal være betalt for at opnå fortsat medlemskab af DIEH og stemmeret på generalforsamlingen. Ved indmeldelse efter kontingentopkrævningen i januar, betales et medlemskontingent svarende til det antal måneder man når at være medlem indtil næstkommende kontingentopkrævning. 13. Regnskab DIEHs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, dog løber første regnskabsår fra DIEHs stiftelse indtil 31. december DIEHs årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af lederen af sekretariatet samt bestyrelsen. 6

7 14. Revision Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. 15. Hæftelse Medlemmer har ingen andel i DIEHs formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder DIEH. Medlemmerne hæfter ikke for DIEHs gæld men alene med kontingentbetalingen. 16. Opløsning Til DIEHs opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling. Forslag om opløsning af foreningen kan fremlægges af bestyrelsen eller af mindst 2/3 af DIEHs medlemmer. Generalforsamlingen kan, hvis mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret, vedtage opløsning med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. En vedtagelse om opløsning skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling sammenkaldt tidligst to måneder efter, at vedtagelsen er truffet. Den ekstraordinære generalforsamling kan, hvis mindst 50 pct. af DIEHs medlemmer er repræsenteret, vedtage opløsning med simpelt flertal. I tilfælde af organisationens opløsning skal eventuelle midler tilfalde almennyttige formål, der fremmer Etisk Handel. Bestyrelsen træffer nærmere beslutning herom. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere