Model for kvalitetsregnskab på handelsskoleområdet. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for kvalitetsregnskab på handelsskoleområdet. Vejledning"

Transkript

1

2 Model for kvalitetsregnskab på handelsskoleområdet Vejledning Esbjerg Handelsskole, den 17. november

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metoder og fremgangsmåder Erfaringer vedr. resultater/projektets hovedpunkter Målformuleringen for koncernen Esbjerg Handelsskole Kort om operationalisering fra delmålene til ordlyd i spørgeskemaer til de respektive interessenter Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsregnskabet Tidsplan med hensyn til TQM og Etisk Regnskab på Esbjerg Handelsskole Retningslinier for evaluering Bilag 21 Bilag Brugervejledning og dokumentation Bilag 1.2: Erfaringer ved anvendelse 28 Bilag 2: Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v Bilag 3: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. den frivillige indledende del på grunduddannelsen, kaldet HI Bilag 4: HG Bilag 4.1: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. Handelsskolens Grunduddannelse, kaldet HG.. 34 Bilag 4.2: Evaluering af HG-uddannelsen (planlagt, men p.t. ikke gennemført) Bilag 4.3: Undervisningsevaluering vedr. HG på Esbjerg Handelsskole Bilag 5: HHX Bilag 5.1: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. HHX Bilag 5.2: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. EUD-fag på HHX Bilag 6: KVU Bilag 6.1: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. KVU med fokus på Markedsføringsøkonomuddannelsen Bilag 6.2: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. KVU med fokus på Datamatikeruddannelsen og multimedieuddannelsen Bilag 7: Kursuscentret Bilag 7.1: Indledende bemærkninger om de centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. uddannelser på Esbjerg Handelsskoles Kursuscenter Bilag 7.2: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. arbejdsmarkedsuddannelser (herunder den grundlæggende lederuddannelse) Bilag 7.3: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. deltagervilkår og betalingsordninger ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser Bilag 7.4: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. bekendtgørelse nr. 242 af 03. april 2001 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagervilkår og betalingsordninger ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser Bilag 7.5: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. betaling for undervisningsmidler Bilag 7.6: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. efterfølgende skoleperioder Bilag 7.7: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. bekendtgørelse nr af 21. december Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen om erhvervsuddannelser) Bilag 7.8: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. bekendtgørelse nr. 634 af 1. juli Bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer (og ændringer hertil i) Bekendtgørelse nr

4 af 9. juli 1997 samt bekendtgørelse nr. 687 af 13. juli Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelser om kontoruddannelse med specialer Bilag 7.9: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. ejendomsmægler Bilag 7.10: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. fælles regler for ejendomsmægleruddannelsen og kursus i ejendomsvurdering Bilag 7.11: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. eksamensordninger Bilag 7.12: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. Informationssystemet for Voksenuddannelser (Vidar) ilag 7.13: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. Iværksætteruddannelsen Bilag 7.14: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. krav til undervisningsmiljøet Bilag 8 Spørgeskemaer Bilag 8.1: Spørgeskema til Virksomheder vedr. elever på ungdomsuddannelserne Bilag 8.2: Spørgeskema til Virksomheder vedr. Markedsføringsøkonomer Bilag 8.3: Spørgeskema til Virksomheder vedr. datamatikere Bilag 8.4: Spørgeskema til Virksomheder vedr. Kursuscentret Bilag 8.5: Spørgeskema til kursister vedr. Kursescentret Bilag 8.6: Spørgeskema til elever på ungdomsuddannelserne Bilag 8.7: Spørgeskema til studerende på Esbjerg Business Academy og IT Akademiet Bilag 8.8: Spørgeskema til skolevejledere i lokalområdets folkeskoler Bilag 8.9: Spørgeskema til studievejledere i gymnasier, handelsskoler og EUC Vest i Ribe Amt vedr. Esbjerg Business Academy Bilag 8.10: Spørgeskema til studievejledere i gymnasier, handelsskoler og EUC Vest i Ribe Amt vedr. IT Akademiet Bilag 8.11: Spørgeskema til TAP-medarbejdere på Esbjerg Handelsskole Bilag 8.12: Spørgeskema til undervisere på Esbjerg Handelsskole Bilag 9: Eksempel på manual, som danner baggrund for analyse af graden af målopfyldelse vedr. ungdomsuddannelserne HI, HG og HHX

5 1. Indledning I Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. som træder i kraft den 1. juli 2003, fremgår: 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på Internettet, jf. dog 3, stk. 1: 1) Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, fagudbud og læseplaner m.v. 2) Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt. 3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2. 4) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket. 5) Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning. Loven lægger ikke umiddelbart op til, at skolerne skal arbejde ud fra én definition på kvalitet. Desuden lægges der heller ikke op til, at der vil være en central styring med én type kvalitetsundersøgelse og - opfølgning. Specielt mht. 2, stk. 1 nr. 2, 4 og 5 er der lagt op til, at skolerne selv kan arbejde med mere eller mindre systematisk kvalitetsudvikling. Denne vejledning indeholder en kvalitetsmodel med værktøjer, som vi på Esbjerg Handelsskole tror vil kunne virke inspirende på landets øvrige handelsskoler. Vejledningen indeholder: 1. et webbaseret værktøj til bl.a. indsamling af spørgeskemasvar (bilag 1). 2. dels en oversigt over centralt udmeldte kvalitetskrav, som relaterer til vore uddannelser dels eksempler på, hvordan vi opfylder kvalitetskravene (bilag 3-7) 3. spørgeskemaer og manualer, som er blevet anvendt i Etisk Regnskab 2002 på Esbjerg HS (Bilag 8 og 9) Værktøjerne kan anvendes i forbindelse med opfyldelse af ovennævnte lovs 2, stk. 1 nr. 4 og 5. Vi har valgt for inspiration at lægge vores 1. udgave af opfyldelse af Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. ind på Esbjerg HSs officielle hjemmeside 4

6 Når linket aktiveres, vises en tekst, som kort beskriver loven, og hvorledes Esbjerg HS lever op til loven. Der er 5 muligheder, man kan trykke sig ind på og de svarer til de 5 numre, som beskrives i lovens 2 stk. 1. dvs: 1. Esbjerg HSs aktuelle uddannelser, fagudbud og læseplaner m.v.. (Vil i starten være tom). 2. Esbjerg HSs værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt. (Vil i starten være tom). 3. Esbjerg HSs karaktergivning. (Vil af indlysende grunde være tom til juli 2003). 4. Etisk Regnskab for Esbjerg HS Folkeudgaven. 5. Regelfastsatte og egne kvalitetskrav til uddannelser på Esbjerg HS. 2. Begreber og metoder Vi har arbejdet med følgende centrale definitioner: 1. Kvalitet: Kvalitet vedrører egenskaber ved de processer og de resultater, en institution udfører og opnår. For at fastslå en god kvalitet er det nødvendigt at fastlægge, hvad der er værdifuldt at opnå, dvs. hvad institutionen stræber efter. Kun på den måde kan det afgøres, hvorvidt man nærmer sig det, der er formuleret som god kvalitet på et område. Med det udgangspunkt bliver det afgørende at formulere mål og overveje måder at nå dem på. Kvalitet handler derfor om bevidst forandring og udvikling. (Kilde: Rapport om Q-90 projektet, UVM 1999.s. 30). 2. Etisk regnskab: Etik betragtes af mange som en personlig sag, som det ikke giver mening at diskutere. Af mange opfattes den som en facitliste, som kan bruges til at afgøre rigtigt og forkert. På Esbjerg HS opfatter vi sagen anderledes. Bag ved begrebet Etisk Regnskab ligger en idé om, at etik er et offentligt anliggende, som kan og skal diskuteres. Etikken giver ingen endegyldige svar, men drejer sig om en proces, hvor parter med hver deres værdier skal afklare, hvad de kan blive enige om er rigtigt og forkert. Ideelt er en beslutning etisk, hvis alle, der påvirkes af den, giver deres samtykke. Derfor handler etik om, hvilke værdier, som er fælles for virksomheden og dens interessenter. Dette er et udtryk for, at der er andre værdier på spil for en virksomhed end penge og magt. Det Etiske Regnskab måler, i hvor høj grad virksomheden lever op til disse fælles værdier, og supplerer dermed det økonomiske regnskabs bundlinje. Derfor navnet Det Etiske Regnskab. (jvf. professorerne Peter Pruzan og Ole Thyssen fra Handelshøjskolen i København) Målgrupperne er: de 6 afdelinger på Esbjerg HS. dvs. HI-afdelingen, EUD-afdelingen, HHX-afdelingen, Edbskolen, Esbjerg Business Academy og Kursuscentret. Herunder de interne og eksterne interessenter, der knytter sig til de respektive afdelinger Undervisningsministeriet 5

7 Erhvervsskoler i Danmark Kvalitetsmodellen tager højde for at Esbjerg HS er én skole med én overordnet målsætning at Esbjerg HS har 6 afdelinger med hver deres profiler og arbejdsopgaver og med dertil hørende forskellige ministerielle krav om kvalitetsudvikling og -kontrol Kvalitetsmodellen indeholder 3 hovedelementer: 1. En proces som sikrer en løbende opfyldelse af de centrale krav mht. kvalitetsudvikling og -kontrol på Esbjerg HSs afdelinger 2. Udarbejdelse af et Etisk Regnskab som led i Esbjerg HSs ledelses- og kvalitetsplan baseret på TQM (Total Quality Management). 3. Afprøvning af et web-baseret software, som dels skal anvendes i analysen dels skal kunne medvirke til, at skolens medarbejdere og ledelse får indblik i arbejdsprocessen og resultaterne. Organisering: Esbjerg HSs Samarbejds Udvalg har fungeret som overordnet styregruppe for projektet og har været et fast punkt på SU s dagsorden. Der har været 2 projektledere udpeget af skolens ledelse og med SU s tillid. Arbejdsgruppen består af 1-2 personer fra hver af de 6 afdelinger og 3 medarbejdere fra TAPområdet. Medarbejdere, som for en afdeling har været med i projektet, har haft opbakning hos afdelingens ledelse, hos TR og afdelingens medarbejdere. De har udvist meget stor evne til at arbejde selvstændigt og kommunikere med ledelse og kolleger. Skolens medarbejdere fik en grundig information om projektet. For at koncentrere projektforløbet, er der arbejdet sideløbende med de 3 hovedelementer: 1) Proces, 2) Etisk Regnskab og 3) Kvalitetskrav. I arbejdet mht. Etisk Regnskab har vi arbejdet med følgende faser: 1. Målformulering 2. Operationalisering af mål 3. Analyse af målformuleringen 4. Vurdering af analyseresultater 5. Udpegning af handlingsplaner 6. Iværksættelse af handlingsplaner 7. Fortsat diskussion af mål og evt. justering af disse 8. Analyse af målopfyldelse 3. Erfaringer og resultater vedr. de 3 elementer. 1. element: 6

8 Igangsætning af en proces, som skal sikre en løbende opfølgning af kravene, som stilles fra Undervisningsministeriet mht. kvalitetsudvikling- og kontrol i forhold til Esbjerg HSs afdelinger. I forbindelse med FoU-projektet Kvalitetsrapporteringssystematik fandt vi ud af, at der så vidt vi kunne se ikke noget sted var en oplistning af centralt stillede kvalitetskrav. I projektet fandt vi frem til en skabelon, som kunne bruges i vedlagte projekt. Mht. 1. element har vi draget nytte af, at Esbjerg HS s IT Akademi har meget stor erfaring vedr. opfølgning af de centrale kvalitetskrav. IT Akademiet er ISO-certificeret (DS/EN ISO 9001:2000). Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Peter Karstensen Johnny Ingerslev eller Heidi Vestergaard Larsen 2. element: Udarbejdelse af et etisk regnskab som et led i Esbjerg HSs ledelses- og kvalitetsplan baseret på TQM (Total Quality Management). Esbjerg HS har i 1996 og i 1998 lavet etiske regnskaber, hvor fokus - som i det etiske regnskab i har været, i hvor høj udstrækning, vi lever op til de værdier, som vi har formuleret. Værdier fremgår af Esbjerg HSs Målformulering. Målformuleringens ordlyd har næsten ikke forandret sig fra vort 1. til det 3. regnskab. Dette giver os følgende muligheder: På koncernniveau har man mulighed for at vurdere, i hvilken udstrækning Esbjerg HS lever op til delmålene. Her er det vigtigt, at vurdere om der er samklang med afdelingernes strategier ogl Esbjerg HSs mission, d.v.s. forretningsgrundlag, værdigrundlag og vision. En sammenligning mellem afdelingerne kan klarlægge, om i hvilken udstrækning afdelinger lever op til målopfyldelsen; og om der er afdelinger, der har problemer med at leve op til målopfyldelsen. På den baggrund kan der evt. igangsættes initiativer (evt. tilførsel af ressourcer), der kan sikre afdelingen en mere optimal opfyldelse af målene. Det er vigtigt, at det etiske regnskab ikke står frit svævende i luften. Derfor hænger vort etiske regnskab hænger sammen med vort TQM-arbejde, jf. indholdet af tidplanen i afsnit 6.2 Tidsplan med hensyn til TQM og Etisk Regnskab på Esbjerg Handelsskole. Medarbejderne på Esbjerg HS besluttede ved vores første etiske regnskab, at det var ledelsens opgave at formulere skolens overordnede målformulering. Denne procedure har vi fulgt i de 3 etiske regnskaber, vi hidtil har lavet. Analysen mht. målopfyldelse må ikke komme til at stå alene. Det er afgørende for opbakningen til den fortsatte proces mht. udarbejdelse af Etisk Regnskab, at der udarbejdes handlingsplaner og at handlingsplanerne iværksættes. I denne forbindelse er det vigtigt at nævne, at de udpegede handlinger skal 7

9 være i tråd med skolens mission og vision samt den enkelte afdelings strategiplan. 3. element: Udarbejdelse og afprøvning af et web-baseret software, som dels skal anvendes i analysen og dels skal kunne medvirke til, at skolens medarbejdere i stor udstrækning kan få indblik i arbejdsprocessen og de resultater, der måtte komme. Der henvises til Bilag 1 om som indeholder brugervejledning og dokumentation (bilag 1.1) og en beskrivelse af fordele og ulemper (bilag 1.2). 4. Målformuleringen for koncernen Esbjerg HS MISSION OG MÅLFORMULERING FOR ESJERG HS Bestyrelsen vedtog den 27. marts 2001 MISSION FOR ESBJERG HANDELSSKOLE Missionen danner det operationelle grundlag for målformuleringen i hoved- og delmål. MISSION FOR ESBJERG HS Skolens mission udgør grundlaget for skolens arbejde og eksistens og består: Forretningsgrundlaget, som angiver, hvad skolen vil beskæftige sig med. Værdigrundlaget, som angiver hvilke værdier der skal danne grundlag for adfærden på skolen og blandt dens medarbejdere. Visionen, som angiver den langsigtede retning skolen og dens medarbejdere skal styre efter. Forretningsgrundlag Formålet med Esbjerg HS er at udbyde livslang uddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det merkantile og erhvervsrettede område. Uddannelserne har følgende underformål: Direkte erhvervskompetence. Forberede til videreuddannelse. Efteruddannelse. Almen dannelse. Skolens økonomiske midler anvendes på undervisning og konsulentvirksomhed. Der skal fortsat tilsik- 8

10 res en økonomi, som sikrer skolens overlevelse og udvikling. Økonomisk eller aktivitetsmæssig vækst er ikke et mål i sig selv. Skolens aktiviteter skal ligge indenfor skolens formål og bidrage til opfyldelse af skolens vision. Esbjerg HS er åben og initiativtager for samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv og andre institutioner, så der kan ske en løbende udvikling af skolens ydelser. Værdigrundlag Alle ansatte på Esbjerg HS forpligter sig til at levere kvalitet overfor eksterne såvel som interne kunder. Kvalitet forstås som opfyldelse eller overopfyldelse af kundernes forventninger med hensyn til den leverede undervisning, produkt eller service. Esbjerg HSs aktiviteter skal udføres omkostningsbevidst og indenfor lovgivningens rammer og intentioner. Ledelsen på Esbjerg HS forpligter sig til at inddrage medarbejderne i beslutninger omkring skolens udvikling. Det er som hovedregel medarbejderne, der træffer beslutninger for eget ansvarsområde indenfor de udstukne mål og rammer. Ledelsen på Esbjerg HS bør tage hensyn til medarbejdernes personlige forhold i almindelighed og medvirke til medarbejdernes fortsatte "konkurrencedygtighed" på arbejdsmarkedet gennem efter- og videreuddannelse og beskæftigelse indenfor relevante arbejdsopgaver på Esbjerg HS. Alle ansatte på Esbjerg HS er forpligtede til: at være gode repræsentanter for skolen internt såvel som eksternt. at bidrage til positiv synergi og læring mellem afdelinger og ansatte. at være informerede og engagerede i skolens aktiviteter, strategier og politikker gennem personalehåndbog, EH-NYT og mødeaktivitet. at ajourføre uddannelse og kvalifikationer, så disse matcher skolens behov og kravene på arbejdsmarkedet generelt. Vision Esbjerg HS har følgende vision for nedenstående områder: HI - Handelsskolens Introduktionsforløb. Forløb for elever, der er på vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne i primært Esbjerg og Fanø kommuner. HI-forløbene skal have et indhold og en form, som gør dem til det naturlige valg for elever, der dels ønsker at forbedre deres afklaring af uddannelses- og erhvervsvalg og dels ønsker at styrke deres modenhed, personlige udvikling og faglige niveau. HG - Handelsskolens Grunduddannelse. I et samspil med det lokale erhvervsliv vil HGafdelingen være førende i regionen, når det gælder udviklingen af elevernes faglige og personli- 9

11 ge kompetencer, så eleverne til stadighed er attraktive for aftagerne - uanset uddannelsesretning. Det gymnasiale område, hvor regionens unge skal opleve HH-uddannelsen ved Esbjerg HS som en fuldgyldig og ligeværdig gymnasieform, når det gælder det studieforberedende sigte. Samtidig skal de unge se HH-uddannelsen som det attraktive og helt naturlige valg, når de ønsker en gymnasial uddannelse som grundlag for et fremtidigt job i erhvervslivet. Et Kursuscenter, der med faglig og kvalitetsmæssig bredde og dybde i alle ydelser indenfor det merkantile efteruddannelsesområde kan imødekomme uddannelses- og rådgivningsbehovene hos regionens private og offentlige virksomheder. IT- uddannelser og kortere videregående it-uddannelser. Edb-skolen ved Esbjerg HS skal være regionens førende uddannelsesinstitution inden for IT-uddannelser og kortere videregående it-uddannelser. Edb-skolen skal gennem et tæt samarbejde med IT-Centret sikre, at Esbjerg HS IT-fagligt og -pædagogisk er blandt de toneangivende handelsskoler i Danmark. Edbskolen skal sikre, at Esbjerg HS kan tilbyde internetbaseret fjernundervisning og efteruddannelse på højt niveau Kortere videregående erhvervsøkonomiske uddannelser. Esbjerg Business Academy ved Esbjerg HS skal være regionens førende uddannelsesinstitution inden for kortere videregående erhvervsøkonomiske uddannelser. Endvidere skal EBA være toneangivende i Danmark inden for uddannelse med særlig fokus på verdens vækstregioner i Asien, Østeuropa og Latinamerika. Yderligere satses på følgende tværgående kompetencer: Tidsvarende og fremtidsorienterede pædagogiske metoder IT og internetbaseret fjernundervisning Internationalisering Kvalitets- og procesorienteret ledelse (TQM) Innovation og iværksætteri Almene/Bløde kvalifikationer Partnerskab med erhvervslivet De tværgående kompetencer skal fremmes gennem udveksling af viden og udbud af serviceydelserne afdelingerne imellem. Herved skal afdelingernes specielle styrker og kompetencer udnyttes bedst muligt for hele skolen. MÅLFORMULERING FOR ESBJERG HANDELSSKOLE 2001 HOVEDMÅL Esbjerg HSs hovedmål er at optimere kvaliteten i forhold til skolens interessenter gennem udbud af merkantile og deraf afledte uddannelser: Ungdomsuddannelser rettet mod praktik eller erhverv Ungdomsuddannelser rettet mod videreuddannelse Kortere videregående uddannelser 10

12 Videre- og efteruddannelser Uddannelserne sigter primært på at dække et lokalt/regionalt behov. DELMÅL Rekrutteringsmål Det skal tilstræbes, at elever/kursister/studerende, der optages, har sådanne menneskelige og faglige forudsætninger, at de har en reel mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse. Faglige og pædagogiske mål Undervisningen skal være af høj faglig og pædagogisk kvalitet, der sikrer, at alle opnår et individuelt maksimalt udbytte. IT-mål Esbjerg HS tilstræber anvendelse af IT i relevante undervisningsforløb og i interne og eksterne kommunikationsprocesser. Internationaliseringsmål Undervisningen skal inddrage det internationale aspekt, hvor det er relevant, således at elever/kursister/studerende tilegner sig internationale kompetencer. Evalueringsmål og kvalitetssikring Skolen skal fortsat have en formaliseret evalueringsproces, der sikrer en løbende opfølgning af interessenternes udbytte, samt sikrer, at koncernen Esbjerg HS overholder kravene vedr. kvalitetssikring, som UVM har opstillet vedr. uddannelser og forløb. Personlig udvikling Personer, der er uddannet på Esbjerg HS, skal have opnået menneskelige kvalifikationer, der sikrer dem gode fremtidsmuligheder som mennesker og medarbejdere. Samarbejde med interessenter Samarbejdet skal være præget af aktivitet, effektivitet, positivitet, gensidig respekt, holdningsklarhed og konsekvens. Skole- og studiemiljøet Skolen skal have et trygt og aktivt studiemiljø, som understøtter uddannelsernes mål. Hverdagen skal være præget af ansvarlig, positiv og engageret aktivitet. Traditionsmål Skolen skal opbygge og fastholde gode, repræsentative Esbjerg HS-traditioner. Medarbejdere Esbjerg HS skal være en engagerende arbejdsplads. Ledelsen skal tilsigte, at de ledelsesmæssige holdninger er klart udmeldte og accepterede, således at medarbejderne er i stand til og har mod til at træffe decentraliserede beslutninger som motiverede og ansvarlige problemløsere. 11

13 Efteruddannelsesmål Esbjerg HSs medarbejderes løbende efteruddannelse skal til enhver tid såvel fagligt, pædagogisk som personligt være afstemt efter skolens og samfundets behov for kvalificerede medarbejdere i en foranderlig verden. Profilmål Esbjerg HS skal have en klar og entydig merkantil profil som en erhvervsskole. Esbjerg HS skal fremstå som én skole samtidig med, at skolens enkelte afdelinger skal fremstå som decentrale enheder med egne profiler. Imagemål Der skal være faglig og pædagogisk respekt omkring koncernbegrebet Esbjerg HS. Skolen og dens aktiviteter og holdninger skal være kendt og respekteret centralt og lokalt i erhvervslivet såvel som i faglige organisationer og styrelser. Netværksmål Skolen skal have et godt og positivt netværk i det omkringliggende samfund primært omfattende folkeskoler, tekniske skoler, gymnasier, universiteter, amt og kommune, private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, medier m.v. Ressourcemål Skolen skal via en nødvendig konsolidering opnå selvstændighed og handlefrihed, der kan sikre gennemførelsen af skolens målsætning. Ekspansions- og udviklingsmål Skolens markedsmæssige volumen og ekspansion skal løbende være tilpasset samfundets aktuelle behov med realistisk hensyntagen til skolens faglige og pædagogiske ressourcer. Den faglige og pædagogiske kvalitet prioriteres højere end ekspansion. 5. Kort om operationalisering fra delmålene til ordlyd i spørgeskemaer til de respektive interessenter I forbindelse med det etiske regnskab på Esbjerg HS spørges de enkelte interessenter om følgende, som har relation til målformulering for koncernen Esbjerg HS: (Nedenfor er angivet i punktform, hvilke delmål de enkelte interessenter svarer på. Interessenterne skal svare på, om vi lever op til disse delmål.) 12

14 Lærere/konsulenter demografiske spørgsmål uddannelsesmæssig baggrund hvem læreren/konsulenten underviser primærydelse - undervisning rekrutteringsmål faglige og pædagogiske mål evalueringsmål sekundærydelser skole- og studiemiljøet traditionsmål netværksmål EH som arbejdsplads medarbejdere ledere efteruddannelsesmål Samarbejde med interessenter Kursister/studerende/elever Her spørges om kursisterne/studerende/eleverne synes om skolens primærydelse (undervisning) samt om sekundærydelser (arbejdsmiljø og det sociale liv på skolen) demografiske spørgsmål hvilken uddannelse/hvilket kursusforløb alder, køn faglige og pædagogiske mål (skolens primærydelse) hvad synes kursisterne/eleverne om undervisningsprocessen (der spørges indenfor de rammer, der nu engang ligger til grund for undervisningen, d.v.s. ministeriets retningslinier, vejledninger m.v.) evalueringsmål samarbejde med interessenter skole- og studiemiljøet 13

15 fokus på timerne, holdets sociale liv, samvær traditionsmål TAP-personalet demografiske spørgsmål hvilken uddannelsesretning arbejdes der fortrinsvis med spørgsmål om sekundærydelser herunder samarbejde med interessenter EH som medarbejderens arbejdsplads medarbejdere efteruddannelsesmål samarbejde med interessenter Virksomheder Spørgsmål til virksomheder, der aftager elever fra EH: Her spørges, om aftagerne synes om det produkt (eleverne), de får fra EH demografiske spørgsmål hvilken type virksomhed profilmål har Esbjerg HS en klar og entydig merkantil profil som erhvervsskole? rekrutteringsmål hvad synes aftagerne om eleverne? imagemål er der faglig og pædagogisk respekt om EH? netværksmål dækker EH aftagernes behov mht. elever? Skoler (=skolevejledere) (Spørgsmål vedr. ungdomsuddannelserne) 14

16 Demografiske spørgsmål Hvilken skole? Imagemål Netværksmål Samarbejde med interessenter Gymnasier, handelsskoler (Spørgsmål vedr. KVU-uddannelser) Demografiske spørgsmål Hvilken skole? Imagemål Netværksmål Samarbejde med interessenter 15

17 6.1 Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsregnskabet Proces mht. centralt stillede kvalitetskrav Udarbejdelse af etisk regnskab August 2001 Afdelingsvis analyse af, hvor afdelingerne skal igangsætte procedurer Skolens overordnede målformulering revideres. mht. kvalitet. Oktober 2001 Foreløbig konklusion. Operationalisering af målformuleringen. December/januar På et passende tidspunkt Januar 2002 Handlingsplan for Analyse af målformuleringen procedurer igangsættesse). (besvarel- Marts 2002 Vurdering af analyse- April 2002 Afdelingerne har igangsat procedurer mht. de centralt stillede kvalitetskrav. Maj 2002 Juni 2002 August 2002 August 2002 resultater foreligger. Etisk regnskab foreligger. Udpegning af x-antal indsatsområder. Igangsætning af handleplaner for indsatsområderne. Folkeudgave af etisk regnskab foreligger. 16

18 6.2 Tidsplan med hensyn til TQM og Etisk Regnskab på Esbjerg HS (Normalskrift relaterer sig til TQM og kursiv skrift relaterer sig til etisk regnskab) Aktivitet Tidsplan Ansvarlig År 1 (1998) Afdelingsledere/ chef udarbejder udkast til strategiplan Primo august Afdelingsleder/chef på baggrund af sidste års plan Strategiudkastet drøftes med personalet i afdelingerne Ultimo august Afdelingsleder/chef Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/ november Forstander Indledende overvejelser til år 2 Etisk regnskab foreligger. Afdelingsanalyser udleveres Udpegning af x-antal områder, udarbejdelse og igangsætning af handlingsplaner for områderne. November December/ februar Etisk regnskabsarbejdsgr. Afdelingsleder/chef År 2 (1999) Folkeudgave af det etiske regnskab foreligger Februar Etisk regnskabs arbejdsgruppe Afdelingsleder/chef udarbejder udkast til strategiplan Marts Afdelingsleder/chef på baggrund af missionen, sidste års plan samt etisk regnskab Strategiplan drøftes med personalet i afdelingerne Marts/juni Afdelingsleder/chef Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/november Forstander 17

19 Aktivitet Tidsplan Ansvarlig År 3 (2000) Afdelingsledere/ chef udarbejder udkast til strategiplan Marts Afdelingsleder/chef på baggrund af sidste års plan Strategiudkastet drøftes med personalet i afdelingerne. Marts/ juni Afdelingsleder/chef Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner. Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/november Forstander År 4 (2001) Afdelingsledere/ chef udarbejder udkast til strategiplan på baggrund af sidste års plan.. Strategiudkastet drøftes med personalet i afdelingerne.. Etisk regnskab-gruppen dannes. Målformuleringen er revideres. Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af strategiudkast. Operationalisering af målformuleringen (formulering af spørgsmål ud fra målformuleringen) Marts Marts/ juni Afdelingsleder/chef Afdelingsleder/chef August Forstander/viceforstander September Forstander/viceforstander Oktober Økonomichef Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/november Forstander År 5 (2002) Analyse af målopfyldelse (besvarelse) Januar Etisk regnskabsarbejdsgr. Afdelingsleder/chef udarbejder udkast til strategiplan Marts Afdelingsleder/chef på baggrund af missionen og sidste års plan Afdelingsanalyser foreligger skriftligt Strategiplan drøftes med personalet i afdelingerne Marts/ juni (April) Afdelingsleder/chef Etisk regnskab foreligger i samlet udgave. Udpegning af x-antal områder, udarbejdelse og igangsætning af handlingsplaner for områderne. (Maj) Folkeudgave af det etiske regnskab foreligger August Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef Strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i Ledelsen Oktober/ november Forstander 18

20 7. Retningslinier for evaluering Denne procedure følger mere eller mindre den faseopdeling, der er præsenteret i beskrivelsen af det etiske regnskab. Da mængden af opstillede delmål er meget omfattende, anbefales det, at man prioriterer disse mål. I. Afdelingsledelsens forarbejde 1. Afdelingsledelsen får udleveret ubesvarede spørgeskemaer, der relaterer til afdelingen. Afdelingsledelsen vurderer, hvilke mål (f.eks. 5-6 mål) der prioriteres højest for afdelingen. M.a.o. hvilke delmål ønsker man især opfyldt på afdelingen? Vurderingen bør være i samklang med afdelingens strategiplan. 2. Opstille kriterier for en acceptabel evaluering. Nedenfor opstilles en række eksempler på kriterier a. opstille en score 1 gnst. tilfredshed skal være gnst. rangordning skal være 2 b. antal tilfredse/utilfredse 90% bør være tilfredse ingen må være meget utilfredse 75% skal være enige II. Afdelingsledelsens opgave efter spørgeskemabesvarelse 1. Sammenholde evalueringsresultater med opstillede kriterier. 2. Finde afvigelser og heraf afledte indsatsområder. Udarbejdes evt. sammen med afdelingens medarbejdere. III. Afdelingsledelsens opfølgning 1. Fastlægge handlinger og handlingsplan. Udarbejdes evt. sammen med afdelingens medarbejdere. Hvad skal forbedres i den kommende periode? Der bliver sat fokus på dette i forbindelse med det næste etiske regnskab. 2. Opstille procedure og tidsplan for opfølgning af handlingsplan. Som eksempel på en mulig opfølgning henvises der til Bilag 4.2: Evaluering af HG-uddannelsen på Esbjerg HS. Denne undersøgelse har endnu ikke fundet sted. IV. Retningslinier for evaluering på koncernniveau 19

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Kvalitetsplan Elevtrivselsundersøgelser Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium September 2010 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Handelsskole & Handelsgymnasiums

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor 2016 Recordit.nu version 1.12 Call Recorder Brugermanual for supervisor Indhold 1 Funktioner for supervisorer... 3 2 Kontaktliste Tilføj kundenavne... 4 3 Aktive samtaler... 5 4 Monitorering / Medlyt via

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 166 af 14/03/2001 Gældende (Undervisningsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2001 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083 LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere