Model for kvalitetsregnskab på handelsskoleområdet. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for kvalitetsregnskab på handelsskoleområdet. Vejledning"

Transkript

1

2 Model for kvalitetsregnskab på handelsskoleområdet Vejledning Esbjerg Handelsskole, den 17. november

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metoder og fremgangsmåder Erfaringer vedr. resultater/projektets hovedpunkter Målformuleringen for koncernen Esbjerg Handelsskole Kort om operationalisering fra delmålene til ordlyd i spørgeskemaer til de respektive interessenter Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsregnskabet Tidsplan med hensyn til TQM og Etisk Regnskab på Esbjerg Handelsskole Retningslinier for evaluering Bilag 21 Bilag Brugervejledning og dokumentation Bilag 1.2: Erfaringer ved anvendelse 28 Bilag 2: Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v Bilag 3: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. den frivillige indledende del på grunduddannelsen, kaldet HI Bilag 4: HG Bilag 4.1: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. Handelsskolens Grunduddannelse, kaldet HG.. 34 Bilag 4.2: Evaluering af HG-uddannelsen (planlagt, men p.t. ikke gennemført) Bilag 4.3: Undervisningsevaluering vedr. HG på Esbjerg Handelsskole Bilag 5: HHX Bilag 5.1: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. HHX Bilag 5.2: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. EUD-fag på HHX Bilag 6: KVU Bilag 6.1: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. KVU med fokus på Markedsføringsøkonomuddannelsen Bilag 6.2: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. KVU med fokus på Datamatikeruddannelsen og multimedieuddannelsen Bilag 7: Kursuscentret Bilag 7.1: Indledende bemærkninger om de centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. uddannelser på Esbjerg Handelsskoles Kursuscenter Bilag 7.2: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. arbejdsmarkedsuddannelser (herunder den grundlæggende lederuddannelse) Bilag 7.3: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. deltagervilkår og betalingsordninger ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser Bilag 7.4: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. bekendtgørelse nr. 242 af 03. april 2001 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagervilkår og betalingsordninger ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser Bilag 7.5: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. betaling for undervisningsmidler Bilag 7.6: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. efterfølgende skoleperioder Bilag 7.7: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. bekendtgørelse nr af 21. december Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen om erhvervsuddannelser) Bilag 7.8: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. bekendtgørelse nr. 634 af 1. juli Bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer (og ændringer hertil i) Bekendtgørelse nr

4 af 9. juli 1997 samt bekendtgørelse nr. 687 af 13. juli Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelser om kontoruddannelse med specialer Bilag 7.9: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. ejendomsmægler Bilag 7.10: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. fælles regler for ejendomsmægleruddannelsen og kursus i ejendomsvurdering Bilag 7.11: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. eksamensordninger Bilag 7.12: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. Informationssystemet for Voksenuddannelser (Vidar) ilag 7.13: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. Iværksætteruddannelsen Bilag 7.14: De centralt udmeldte kvalitetskrav vedr. krav til undervisningsmiljøet Bilag 8 Spørgeskemaer Bilag 8.1: Spørgeskema til Virksomheder vedr. elever på ungdomsuddannelserne Bilag 8.2: Spørgeskema til Virksomheder vedr. Markedsføringsøkonomer Bilag 8.3: Spørgeskema til Virksomheder vedr. datamatikere Bilag 8.4: Spørgeskema til Virksomheder vedr. Kursuscentret Bilag 8.5: Spørgeskema til kursister vedr. Kursescentret Bilag 8.6: Spørgeskema til elever på ungdomsuddannelserne Bilag 8.7: Spørgeskema til studerende på Esbjerg Business Academy og IT Akademiet Bilag 8.8: Spørgeskema til skolevejledere i lokalområdets folkeskoler Bilag 8.9: Spørgeskema til studievejledere i gymnasier, handelsskoler og EUC Vest i Ribe Amt vedr. Esbjerg Business Academy Bilag 8.10: Spørgeskema til studievejledere i gymnasier, handelsskoler og EUC Vest i Ribe Amt vedr. IT Akademiet Bilag 8.11: Spørgeskema til TAP-medarbejdere på Esbjerg Handelsskole Bilag 8.12: Spørgeskema til undervisere på Esbjerg Handelsskole Bilag 9: Eksempel på manual, som danner baggrund for analyse af graden af målopfyldelse vedr. ungdomsuddannelserne HI, HG og HHX

5 1. Indledning I Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. som træder i kraft den 1. juli 2003, fremgår: 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på Internettet, jf. dog 3, stk. 1: 1) Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, fagudbud og læseplaner m.v. 2) Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt. 3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2. 4) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket. 5) Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning. Loven lægger ikke umiddelbart op til, at skolerne skal arbejde ud fra én definition på kvalitet. Desuden lægges der heller ikke op til, at der vil være en central styring med én type kvalitetsundersøgelse og - opfølgning. Specielt mht. 2, stk. 1 nr. 2, 4 og 5 er der lagt op til, at skolerne selv kan arbejde med mere eller mindre systematisk kvalitetsudvikling. Denne vejledning indeholder en kvalitetsmodel med værktøjer, som vi på Esbjerg Handelsskole tror vil kunne virke inspirende på landets øvrige handelsskoler. Vejledningen indeholder: 1. et webbaseret værktøj til bl.a. indsamling af spørgeskemasvar (bilag 1). 2. dels en oversigt over centralt udmeldte kvalitetskrav, som relaterer til vore uddannelser dels eksempler på, hvordan vi opfylder kvalitetskravene (bilag 3-7) 3. spørgeskemaer og manualer, som er blevet anvendt i Etisk Regnskab 2002 på Esbjerg HS (Bilag 8 og 9) Værktøjerne kan anvendes i forbindelse med opfyldelse af ovennævnte lovs 2, stk. 1 nr. 4 og 5. Vi har valgt for inspiration at lægge vores 1. udgave af opfyldelse af Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. ind på Esbjerg HSs officielle hjemmeside 4

6 Når linket aktiveres, vises en tekst, som kort beskriver loven, og hvorledes Esbjerg HS lever op til loven. Der er 5 muligheder, man kan trykke sig ind på og de svarer til de 5 numre, som beskrives i lovens 2 stk. 1. dvs: 1. Esbjerg HSs aktuelle uddannelser, fagudbud og læseplaner m.v.. (Vil i starten være tom). 2. Esbjerg HSs værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt. (Vil i starten være tom). 3. Esbjerg HSs karaktergivning. (Vil af indlysende grunde være tom til juli 2003). 4. Etisk Regnskab for Esbjerg HS Folkeudgaven. 5. Regelfastsatte og egne kvalitetskrav til uddannelser på Esbjerg HS. 2. Begreber og metoder Vi har arbejdet med følgende centrale definitioner: 1. Kvalitet: Kvalitet vedrører egenskaber ved de processer og de resultater, en institution udfører og opnår. For at fastslå en god kvalitet er det nødvendigt at fastlægge, hvad der er værdifuldt at opnå, dvs. hvad institutionen stræber efter. Kun på den måde kan det afgøres, hvorvidt man nærmer sig det, der er formuleret som god kvalitet på et område. Med det udgangspunkt bliver det afgørende at formulere mål og overveje måder at nå dem på. Kvalitet handler derfor om bevidst forandring og udvikling. (Kilde: Rapport om Q-90 projektet, UVM 1999.s. 30). 2. Etisk regnskab: Etik betragtes af mange som en personlig sag, som det ikke giver mening at diskutere. Af mange opfattes den som en facitliste, som kan bruges til at afgøre rigtigt og forkert. På Esbjerg HS opfatter vi sagen anderledes. Bag ved begrebet Etisk Regnskab ligger en idé om, at etik er et offentligt anliggende, som kan og skal diskuteres. Etikken giver ingen endegyldige svar, men drejer sig om en proces, hvor parter med hver deres værdier skal afklare, hvad de kan blive enige om er rigtigt og forkert. Ideelt er en beslutning etisk, hvis alle, der påvirkes af den, giver deres samtykke. Derfor handler etik om, hvilke værdier, som er fælles for virksomheden og dens interessenter. Dette er et udtryk for, at der er andre værdier på spil for en virksomhed end penge og magt. Det Etiske Regnskab måler, i hvor høj grad virksomheden lever op til disse fælles værdier, og supplerer dermed det økonomiske regnskabs bundlinje. Derfor navnet Det Etiske Regnskab. (jvf. professorerne Peter Pruzan og Ole Thyssen fra Handelshøjskolen i København) Målgrupperne er: de 6 afdelinger på Esbjerg HS. dvs. HI-afdelingen, EUD-afdelingen, HHX-afdelingen, Edbskolen, Esbjerg Business Academy og Kursuscentret. Herunder de interne og eksterne interessenter, der knytter sig til de respektive afdelinger Undervisningsministeriet 5

7 Erhvervsskoler i Danmark Kvalitetsmodellen tager højde for at Esbjerg HS er én skole med én overordnet målsætning at Esbjerg HS har 6 afdelinger med hver deres profiler og arbejdsopgaver og med dertil hørende forskellige ministerielle krav om kvalitetsudvikling og -kontrol Kvalitetsmodellen indeholder 3 hovedelementer: 1. En proces som sikrer en løbende opfyldelse af de centrale krav mht. kvalitetsudvikling og -kontrol på Esbjerg HSs afdelinger 2. Udarbejdelse af et Etisk Regnskab som led i Esbjerg HSs ledelses- og kvalitetsplan baseret på TQM (Total Quality Management). 3. Afprøvning af et web-baseret software, som dels skal anvendes i analysen dels skal kunne medvirke til, at skolens medarbejdere og ledelse får indblik i arbejdsprocessen og resultaterne. Organisering: Esbjerg HSs Samarbejds Udvalg har fungeret som overordnet styregruppe for projektet og har været et fast punkt på SU s dagsorden. Der har været 2 projektledere udpeget af skolens ledelse og med SU s tillid. Arbejdsgruppen består af 1-2 personer fra hver af de 6 afdelinger og 3 medarbejdere fra TAPområdet. Medarbejdere, som for en afdeling har været med i projektet, har haft opbakning hos afdelingens ledelse, hos TR og afdelingens medarbejdere. De har udvist meget stor evne til at arbejde selvstændigt og kommunikere med ledelse og kolleger. Skolens medarbejdere fik en grundig information om projektet. For at koncentrere projektforløbet, er der arbejdet sideløbende med de 3 hovedelementer: 1) Proces, 2) Etisk Regnskab og 3) Kvalitetskrav. I arbejdet mht. Etisk Regnskab har vi arbejdet med følgende faser: 1. Målformulering 2. Operationalisering af mål 3. Analyse af målformuleringen 4. Vurdering af analyseresultater 5. Udpegning af handlingsplaner 6. Iværksættelse af handlingsplaner 7. Fortsat diskussion af mål og evt. justering af disse 8. Analyse af målopfyldelse 3. Erfaringer og resultater vedr. de 3 elementer. 1. element: 6

8 Igangsætning af en proces, som skal sikre en løbende opfølgning af kravene, som stilles fra Undervisningsministeriet mht. kvalitetsudvikling- og kontrol i forhold til Esbjerg HSs afdelinger. I forbindelse med FoU-projektet Kvalitetsrapporteringssystematik fandt vi ud af, at der så vidt vi kunne se ikke noget sted var en oplistning af centralt stillede kvalitetskrav. I projektet fandt vi frem til en skabelon, som kunne bruges i vedlagte projekt. Mht. 1. element har vi draget nytte af, at Esbjerg HS s IT Akademi har meget stor erfaring vedr. opfølgning af de centrale kvalitetskrav. IT Akademiet er ISO-certificeret (DS/EN ISO 9001:2000). Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Peter Karstensen Johnny Ingerslev eller Heidi Vestergaard Larsen 2. element: Udarbejdelse af et etisk regnskab som et led i Esbjerg HSs ledelses- og kvalitetsplan baseret på TQM (Total Quality Management). Esbjerg HS har i 1996 og i 1998 lavet etiske regnskaber, hvor fokus - som i det etiske regnskab i har været, i hvor høj udstrækning, vi lever op til de værdier, som vi har formuleret. Værdier fremgår af Esbjerg HSs Målformulering. Målformuleringens ordlyd har næsten ikke forandret sig fra vort 1. til det 3. regnskab. Dette giver os følgende muligheder: På koncernniveau har man mulighed for at vurdere, i hvilken udstrækning Esbjerg HS lever op til delmålene. Her er det vigtigt, at vurdere om der er samklang med afdelingernes strategier ogl Esbjerg HSs mission, d.v.s. forretningsgrundlag, værdigrundlag og vision. En sammenligning mellem afdelingerne kan klarlægge, om i hvilken udstrækning afdelinger lever op til målopfyldelsen; og om der er afdelinger, der har problemer med at leve op til målopfyldelsen. På den baggrund kan der evt. igangsættes initiativer (evt. tilførsel af ressourcer), der kan sikre afdelingen en mere optimal opfyldelse af målene. Det er vigtigt, at det etiske regnskab ikke står frit svævende i luften. Derfor hænger vort etiske regnskab hænger sammen med vort TQM-arbejde, jf. indholdet af tidplanen i afsnit 6.2 Tidsplan med hensyn til TQM og Etisk Regnskab på Esbjerg Handelsskole. Medarbejderne på Esbjerg HS besluttede ved vores første etiske regnskab, at det var ledelsens opgave at formulere skolens overordnede målformulering. Denne procedure har vi fulgt i de 3 etiske regnskaber, vi hidtil har lavet. Analysen mht. målopfyldelse må ikke komme til at stå alene. Det er afgørende for opbakningen til den fortsatte proces mht. udarbejdelse af Etisk Regnskab, at der udarbejdes handlingsplaner og at handlingsplanerne iværksættes. I denne forbindelse er det vigtigt at nævne, at de udpegede handlinger skal 7

9 være i tråd med skolens mission og vision samt den enkelte afdelings strategiplan. 3. element: Udarbejdelse og afprøvning af et web-baseret software, som dels skal anvendes i analysen og dels skal kunne medvirke til, at skolens medarbejdere i stor udstrækning kan få indblik i arbejdsprocessen og de resultater, der måtte komme. Der henvises til Bilag 1 om som indeholder brugervejledning og dokumentation (bilag 1.1) og en beskrivelse af fordele og ulemper (bilag 1.2). 4. Målformuleringen for koncernen Esbjerg HS MISSION OG MÅLFORMULERING FOR ESJERG HS Bestyrelsen vedtog den 27. marts 2001 MISSION FOR ESBJERG HANDELSSKOLE Missionen danner det operationelle grundlag for målformuleringen i hoved- og delmål. MISSION FOR ESBJERG HS Skolens mission udgør grundlaget for skolens arbejde og eksistens og består: Forretningsgrundlaget, som angiver, hvad skolen vil beskæftige sig med. Værdigrundlaget, som angiver hvilke værdier der skal danne grundlag for adfærden på skolen og blandt dens medarbejdere. Visionen, som angiver den langsigtede retning skolen og dens medarbejdere skal styre efter. Forretningsgrundlag Formålet med Esbjerg HS er at udbyde livslang uddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det merkantile og erhvervsrettede område. Uddannelserne har følgende underformål: Direkte erhvervskompetence. Forberede til videreuddannelse. Efteruddannelse. Almen dannelse. Skolens økonomiske midler anvendes på undervisning og konsulentvirksomhed. Der skal fortsat tilsik- 8

10 res en økonomi, som sikrer skolens overlevelse og udvikling. Økonomisk eller aktivitetsmæssig vækst er ikke et mål i sig selv. Skolens aktiviteter skal ligge indenfor skolens formål og bidrage til opfyldelse af skolens vision. Esbjerg HS er åben og initiativtager for samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv og andre institutioner, så der kan ske en løbende udvikling af skolens ydelser. Værdigrundlag Alle ansatte på Esbjerg HS forpligter sig til at levere kvalitet overfor eksterne såvel som interne kunder. Kvalitet forstås som opfyldelse eller overopfyldelse af kundernes forventninger med hensyn til den leverede undervisning, produkt eller service. Esbjerg HSs aktiviteter skal udføres omkostningsbevidst og indenfor lovgivningens rammer og intentioner. Ledelsen på Esbjerg HS forpligter sig til at inddrage medarbejderne i beslutninger omkring skolens udvikling. Det er som hovedregel medarbejderne, der træffer beslutninger for eget ansvarsområde indenfor de udstukne mål og rammer. Ledelsen på Esbjerg HS bør tage hensyn til medarbejdernes personlige forhold i almindelighed og medvirke til medarbejdernes fortsatte "konkurrencedygtighed" på arbejdsmarkedet gennem efter- og videreuddannelse og beskæftigelse indenfor relevante arbejdsopgaver på Esbjerg HS. Alle ansatte på Esbjerg HS er forpligtede til: at være gode repræsentanter for skolen internt såvel som eksternt. at bidrage til positiv synergi og læring mellem afdelinger og ansatte. at være informerede og engagerede i skolens aktiviteter, strategier og politikker gennem personalehåndbog, EH-NYT og mødeaktivitet. at ajourføre uddannelse og kvalifikationer, så disse matcher skolens behov og kravene på arbejdsmarkedet generelt. Vision Esbjerg HS har følgende vision for nedenstående områder: HI - Handelsskolens Introduktionsforløb. Forløb for elever, der er på vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne i primært Esbjerg og Fanø kommuner. HI-forløbene skal have et indhold og en form, som gør dem til det naturlige valg for elever, der dels ønsker at forbedre deres afklaring af uddannelses- og erhvervsvalg og dels ønsker at styrke deres modenhed, personlige udvikling og faglige niveau. HG - Handelsskolens Grunduddannelse. I et samspil med det lokale erhvervsliv vil HGafdelingen være førende i regionen, når det gælder udviklingen af elevernes faglige og personli- 9

11 ge kompetencer, så eleverne til stadighed er attraktive for aftagerne - uanset uddannelsesretning. Det gymnasiale område, hvor regionens unge skal opleve HH-uddannelsen ved Esbjerg HS som en fuldgyldig og ligeværdig gymnasieform, når det gælder det studieforberedende sigte. Samtidig skal de unge se HH-uddannelsen som det attraktive og helt naturlige valg, når de ønsker en gymnasial uddannelse som grundlag for et fremtidigt job i erhvervslivet. Et Kursuscenter, der med faglig og kvalitetsmæssig bredde og dybde i alle ydelser indenfor det merkantile efteruddannelsesområde kan imødekomme uddannelses- og rådgivningsbehovene hos regionens private og offentlige virksomheder. IT- uddannelser og kortere videregående it-uddannelser. Edb-skolen ved Esbjerg HS skal være regionens førende uddannelsesinstitution inden for IT-uddannelser og kortere videregående it-uddannelser. Edb-skolen skal gennem et tæt samarbejde med IT-Centret sikre, at Esbjerg HS IT-fagligt og -pædagogisk er blandt de toneangivende handelsskoler i Danmark. Edbskolen skal sikre, at Esbjerg HS kan tilbyde internetbaseret fjernundervisning og efteruddannelse på højt niveau Kortere videregående erhvervsøkonomiske uddannelser. Esbjerg Business Academy ved Esbjerg HS skal være regionens førende uddannelsesinstitution inden for kortere videregående erhvervsøkonomiske uddannelser. Endvidere skal EBA være toneangivende i Danmark inden for uddannelse med særlig fokus på verdens vækstregioner i Asien, Østeuropa og Latinamerika. Yderligere satses på følgende tværgående kompetencer: Tidsvarende og fremtidsorienterede pædagogiske metoder IT og internetbaseret fjernundervisning Internationalisering Kvalitets- og procesorienteret ledelse (TQM) Innovation og iværksætteri Almene/Bløde kvalifikationer Partnerskab med erhvervslivet De tværgående kompetencer skal fremmes gennem udveksling af viden og udbud af serviceydelserne afdelingerne imellem. Herved skal afdelingernes specielle styrker og kompetencer udnyttes bedst muligt for hele skolen. MÅLFORMULERING FOR ESBJERG HANDELSSKOLE 2001 HOVEDMÅL Esbjerg HSs hovedmål er at optimere kvaliteten i forhold til skolens interessenter gennem udbud af merkantile og deraf afledte uddannelser: Ungdomsuddannelser rettet mod praktik eller erhverv Ungdomsuddannelser rettet mod videreuddannelse Kortere videregående uddannelser 10

12 Videre- og efteruddannelser Uddannelserne sigter primært på at dække et lokalt/regionalt behov. DELMÅL Rekrutteringsmål Det skal tilstræbes, at elever/kursister/studerende, der optages, har sådanne menneskelige og faglige forudsætninger, at de har en reel mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse. Faglige og pædagogiske mål Undervisningen skal være af høj faglig og pædagogisk kvalitet, der sikrer, at alle opnår et individuelt maksimalt udbytte. IT-mål Esbjerg HS tilstræber anvendelse af IT i relevante undervisningsforløb og i interne og eksterne kommunikationsprocesser. Internationaliseringsmål Undervisningen skal inddrage det internationale aspekt, hvor det er relevant, således at elever/kursister/studerende tilegner sig internationale kompetencer. Evalueringsmål og kvalitetssikring Skolen skal fortsat have en formaliseret evalueringsproces, der sikrer en løbende opfølgning af interessenternes udbytte, samt sikrer, at koncernen Esbjerg HS overholder kravene vedr. kvalitetssikring, som UVM har opstillet vedr. uddannelser og forløb. Personlig udvikling Personer, der er uddannet på Esbjerg HS, skal have opnået menneskelige kvalifikationer, der sikrer dem gode fremtidsmuligheder som mennesker og medarbejdere. Samarbejde med interessenter Samarbejdet skal være præget af aktivitet, effektivitet, positivitet, gensidig respekt, holdningsklarhed og konsekvens. Skole- og studiemiljøet Skolen skal have et trygt og aktivt studiemiljø, som understøtter uddannelsernes mål. Hverdagen skal være præget af ansvarlig, positiv og engageret aktivitet. Traditionsmål Skolen skal opbygge og fastholde gode, repræsentative Esbjerg HS-traditioner. Medarbejdere Esbjerg HS skal være en engagerende arbejdsplads. Ledelsen skal tilsigte, at de ledelsesmæssige holdninger er klart udmeldte og accepterede, således at medarbejderne er i stand til og har mod til at træffe decentraliserede beslutninger som motiverede og ansvarlige problemløsere. 11

13 Efteruddannelsesmål Esbjerg HSs medarbejderes løbende efteruddannelse skal til enhver tid såvel fagligt, pædagogisk som personligt være afstemt efter skolens og samfundets behov for kvalificerede medarbejdere i en foranderlig verden. Profilmål Esbjerg HS skal have en klar og entydig merkantil profil som en erhvervsskole. Esbjerg HS skal fremstå som én skole samtidig med, at skolens enkelte afdelinger skal fremstå som decentrale enheder med egne profiler. Imagemål Der skal være faglig og pædagogisk respekt omkring koncernbegrebet Esbjerg HS. Skolen og dens aktiviteter og holdninger skal være kendt og respekteret centralt og lokalt i erhvervslivet såvel som i faglige organisationer og styrelser. Netværksmål Skolen skal have et godt og positivt netværk i det omkringliggende samfund primært omfattende folkeskoler, tekniske skoler, gymnasier, universiteter, amt og kommune, private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, medier m.v. Ressourcemål Skolen skal via en nødvendig konsolidering opnå selvstændighed og handlefrihed, der kan sikre gennemførelsen af skolens målsætning. Ekspansions- og udviklingsmål Skolens markedsmæssige volumen og ekspansion skal løbende være tilpasset samfundets aktuelle behov med realistisk hensyntagen til skolens faglige og pædagogiske ressourcer. Den faglige og pædagogiske kvalitet prioriteres højere end ekspansion. 5. Kort om operationalisering fra delmålene til ordlyd i spørgeskemaer til de respektive interessenter I forbindelse med det etiske regnskab på Esbjerg HS spørges de enkelte interessenter om følgende, som har relation til målformulering for koncernen Esbjerg HS: (Nedenfor er angivet i punktform, hvilke delmål de enkelte interessenter svarer på. Interessenterne skal svare på, om vi lever op til disse delmål.) 12

14 Lærere/konsulenter demografiske spørgsmål uddannelsesmæssig baggrund hvem læreren/konsulenten underviser primærydelse - undervisning rekrutteringsmål faglige og pædagogiske mål evalueringsmål sekundærydelser skole- og studiemiljøet traditionsmål netværksmål EH som arbejdsplads medarbejdere ledere efteruddannelsesmål Samarbejde med interessenter Kursister/studerende/elever Her spørges om kursisterne/studerende/eleverne synes om skolens primærydelse (undervisning) samt om sekundærydelser (arbejdsmiljø og det sociale liv på skolen) demografiske spørgsmål hvilken uddannelse/hvilket kursusforløb alder, køn faglige og pædagogiske mål (skolens primærydelse) hvad synes kursisterne/eleverne om undervisningsprocessen (der spørges indenfor de rammer, der nu engang ligger til grund for undervisningen, d.v.s. ministeriets retningslinier, vejledninger m.v.) evalueringsmål samarbejde med interessenter skole- og studiemiljøet 13

15 fokus på timerne, holdets sociale liv, samvær traditionsmål TAP-personalet demografiske spørgsmål hvilken uddannelsesretning arbejdes der fortrinsvis med spørgsmål om sekundærydelser herunder samarbejde med interessenter EH som medarbejderens arbejdsplads medarbejdere efteruddannelsesmål samarbejde med interessenter Virksomheder Spørgsmål til virksomheder, der aftager elever fra EH: Her spørges, om aftagerne synes om det produkt (eleverne), de får fra EH demografiske spørgsmål hvilken type virksomhed profilmål har Esbjerg HS en klar og entydig merkantil profil som erhvervsskole? rekrutteringsmål hvad synes aftagerne om eleverne? imagemål er der faglig og pædagogisk respekt om EH? netværksmål dækker EH aftagernes behov mht. elever? Skoler (=skolevejledere) (Spørgsmål vedr. ungdomsuddannelserne) 14

16 Demografiske spørgsmål Hvilken skole? Imagemål Netværksmål Samarbejde med interessenter Gymnasier, handelsskoler (Spørgsmål vedr. KVU-uddannelser) Demografiske spørgsmål Hvilken skole? Imagemål Netværksmål Samarbejde med interessenter 15

17 6.1 Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsregnskabet Proces mht. centralt stillede kvalitetskrav Udarbejdelse af etisk regnskab August 2001 Afdelingsvis analyse af, hvor afdelingerne skal igangsætte procedurer Skolens overordnede målformulering revideres. mht. kvalitet. Oktober 2001 Foreløbig konklusion. Operationalisering af målformuleringen. December/januar På et passende tidspunkt Januar 2002 Handlingsplan for Analyse af målformuleringen procedurer igangsættesse). (besvarel- Marts 2002 Vurdering af analyse- April 2002 Afdelingerne har igangsat procedurer mht. de centralt stillede kvalitetskrav. Maj 2002 Juni 2002 August 2002 August 2002 resultater foreligger. Etisk regnskab foreligger. Udpegning af x-antal indsatsområder. Igangsætning af handleplaner for indsatsområderne. Folkeudgave af etisk regnskab foreligger. 16

18 6.2 Tidsplan med hensyn til TQM og Etisk Regnskab på Esbjerg HS (Normalskrift relaterer sig til TQM og kursiv skrift relaterer sig til etisk regnskab) Aktivitet Tidsplan Ansvarlig År 1 (1998) Afdelingsledere/ chef udarbejder udkast til strategiplan Primo august Afdelingsleder/chef på baggrund af sidste års plan Strategiudkastet drøftes med personalet i afdelingerne Ultimo august Afdelingsleder/chef Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/ november Forstander Indledende overvejelser til år 2 Etisk regnskab foreligger. Afdelingsanalyser udleveres Udpegning af x-antal områder, udarbejdelse og igangsætning af handlingsplaner for områderne. November December/ februar Etisk regnskabsarbejdsgr. Afdelingsleder/chef År 2 (1999) Folkeudgave af det etiske regnskab foreligger Februar Etisk regnskabs arbejdsgruppe Afdelingsleder/chef udarbejder udkast til strategiplan Marts Afdelingsleder/chef på baggrund af missionen, sidste års plan samt etisk regnskab Strategiplan drøftes med personalet i afdelingerne Marts/juni Afdelingsleder/chef Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/november Forstander 17

19 Aktivitet Tidsplan Ansvarlig År 3 (2000) Afdelingsledere/ chef udarbejder udkast til strategiplan Marts Afdelingsleder/chef på baggrund af sidste års plan Strategiudkastet drøftes med personalet i afdelingerne. Marts/ juni Afdelingsleder/chef Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner. Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/november Forstander År 4 (2001) Afdelingsledere/ chef udarbejder udkast til strategiplan på baggrund af sidste års plan.. Strategiudkastet drøftes med personalet i afdelingerne.. Etisk regnskab-gruppen dannes. Målformuleringen er revideres. Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af strategiudkast. Operationalisering af målformuleringen (formulering af spørgsmål ud fra målformuleringen) Marts Marts/ juni Afdelingsleder/chef Afdelingsleder/chef August Forstander/viceforstander September Forstander/viceforstander Oktober Økonomichef Strategiplan og budget godkendes i ledelsen Oktober/november Forstander År 5 (2002) Analyse af målopfyldelse (besvarelse) Januar Etisk regnskabsarbejdsgr. Afdelingsleder/chef udarbejder udkast til strategiplan Marts Afdelingsleder/chef på baggrund af missionen og sidste års plan Afdelingsanalyser foreligger skriftligt Strategiplan drøftes med personalet i afdelingerne Marts/ juni (April) Afdelingsleder/chef Etisk regnskab foreligger i samlet udgave. Udpegning af x-antal områder, udarbejdelse og igangsætning af handlingsplaner for områderne. (Maj) Folkeudgave af det etiske regnskab foreligger August Strategiudkastet uden budget drøftes og godkendes i September Forstander/viceforstander ledelsen med korrektioner Der budgetteres (på chef-niveau) på baggrund af Oktober Økonomichef Strategiudkast Strategiplan og budget godkendes i Ledelsen Oktober/ november Forstander 18

20 7. Retningslinier for evaluering Denne procedure følger mere eller mindre den faseopdeling, der er præsenteret i beskrivelsen af det etiske regnskab. Da mængden af opstillede delmål er meget omfattende, anbefales det, at man prioriterer disse mål. I. Afdelingsledelsens forarbejde 1. Afdelingsledelsen får udleveret ubesvarede spørgeskemaer, der relaterer til afdelingen. Afdelingsledelsen vurderer, hvilke mål (f.eks. 5-6 mål) der prioriteres højest for afdelingen. M.a.o. hvilke delmål ønsker man især opfyldt på afdelingen? Vurderingen bør være i samklang med afdelingens strategiplan. 2. Opstille kriterier for en acceptabel evaluering. Nedenfor opstilles en række eksempler på kriterier a. opstille en score 1 gnst. tilfredshed skal være gnst. rangordning skal være 2 b. antal tilfredse/utilfredse 90% bør være tilfredse ingen må være meget utilfredse 75% skal være enige II. Afdelingsledelsens opgave efter spørgeskemabesvarelse 1. Sammenholde evalueringsresultater med opstillede kriterier. 2. Finde afvigelser og heraf afledte indsatsområder. Udarbejdes evt. sammen med afdelingens medarbejdere. III. Afdelingsledelsens opfølgning 1. Fastlægge handlinger og handlingsplan. Udarbejdes evt. sammen med afdelingens medarbejdere. Hvad skal forbedres i den kommende periode? Der bliver sat fokus på dette i forbindelse med det næste etiske regnskab. 2. Opstille procedure og tidsplan for opfølgning af handlingsplan. Som eksempel på en mulig opfølgning henvises der til Bilag 4.2: Evaluering af HG-uddannelsen på Esbjerg HS. Denne undersøgelse har endnu ikke fundet sted. IV. Retningslinier for evaluering på koncernniveau 19

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere