Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING InterActin

2 Indhldsfrtegnelse. Indhldsfrtegnelse....2 Frrd....3 Frmål...4 Baggrund...5 Metde...6 Måling af sygefravær....7 Måling af psykscialt arbejdsmiljø...9 Måling af selvvurderet helbred...14 Organisatin g Prcedurer Arbejdsgange...18 Skærmbilleder (besvarelse ver intranettet) Gennemførelse af ændringstiltag...23 Fkus...23 Anledninger til ændringstiltag...23 Generelle trin i en afklaringsprces...24 Strategi fr peratinalisering af ændringer g udviklingstiltag...25 Litteraturversigt Bilag. Juridiske aspekter SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

3 Frrd. Både natinalt, på EU-plan g internatinalt viser undersøgelser at sygefravær g nedslidning resulterer i betydelige mkstninger fr virksmheder g samfund. I stigende grad bedømmer frbrugere g ptentielle medarbejdere virksmheder ud fra kriterier sm scial g etisk ansvarlighed. En naturlig del af at udvise g at kunne signalere en sådan ansvarlighed er en løbende vurdering af medarbejdernes helbred i videste frstand. Dette kan sammenhldes med lvkrav på mrådet g en frventelig yderligere fremtidig myndighedsregulering. Virksmhedens Sundhedsregnskab består af en kvantitativ pgørelse (status) af medarbejdernes helbredstilstand, der giver viden m bl.a. risiken fr sygdmsudvikling på længere sigt. Denne viden er udgangspunktet fr peratinalisering af en sundhedsmæssigt psitiv udvikling (løbende ændringer), en af de pgaver, sm virksmheder må frventes at blive stillet verfr i fremtiden. Dette kncept beskriver Knkrete metder til udarbejdelse af Sundhedsregnskabet. Hvilke vervejelser virksmheden bør gøre sig i frbindelse med udfærdigelsen, hvrledes dataindsamling g følsmme plysninger håndteres, samt hvrdan viden m sundhed kan indgå i en psitiv g trværdig prfil i frhld til mverdenen. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

4 Frmål. I naturlig frlængelse af virksmhedens øknmiske regnskab samt øvrige regnskaber 1 g ledelsesværktøjer er det frmålet med Sundhedsregnskabet at fremme en vidensbaseret, psitiv udvikling fr virksmhedens medarbejdere, ledere g øvrige interessenter. Mange virksmheder g rganisatiner har allerede infrmatiner m den sundhedsmæssige status (typisk sygefravær samt årsager til samme). Med udgangspunkt i lvregler g på lkalt initiativ gennemføres der tiltag fr at gribe ind ver fr uhensigtsmæssige belastninger samt fremme et gdt arbejdsmiljø. Med Sundhedsregnskabet integreres systematisk infrmatinsindsamling m den fysiske g psykiske sundhedstilstand infrmatinsanvendelse tilrettelæggelse af krrigerende franstaltninger samt gennemførelse af udviklingstiltag. Hermed får ledelsen et sammenhængende værktøj til at fremme generelle frbedringer samt frebygge uønskede resultater, f.eks. sygefravær. Gennem måling af de faktrer, der påvirker helbredet hs rganisatinens medlemmer synliggøres g kvantificeres de mkstninger 2 sm sygefravær g uhensigtsmæssige belastninger medfører, g det bliver det muligt at pstille kvantificerede mål 3 fr vitalitet, stressfaktrer g sygefravær. På vejen hen imd et bedre fysisk g psykisk arbejdsmiljø, pnår ledelsen i Sundhedsregnskabet et redskab til at afgøre, hvrdan mkstninger ved frebyggende, frbedrende g fasthldende franstaltninger, står mål med frventede frdele. Resultaterne kan man vælge at lade indgå i virksmhedens eksterne årsregnskab sm en del af et samlet etisk g scialt billede. 1 Etisk regnskab, Scialt regnskab, Grønt regnskab m.v. 2 Direkte prduktinstab, indirekte prduktinsmæssige knsekvenser.lign. 3 Både i frhld til egne frventninger g ved sammenligning med referencegrupper natinalt/ internatinalt. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

5 Baggrund. Fysisk helbredstilstand g psykscialt arbejdsmiljø har traditinelt været svære at kvantificere. Også målingen af sygefravær, g specielt det dermed frbundne prduktinstab, har vldt vanskeligheder. Sundhedsregnskabet har sm ledelsesværktøj rd i virksmhedernes interesse fr g vilje til at kmbinere resultatskabelse med ansvarlighed, såvel ud ver arbejdstiden sm i frhldet mellem her-g-nu belastninger g helbredsudviklingen på sigt. Arbejdet med de såkaldt bløde værdier indebærer et element af intuitive skøn, men kan ved implementering af Sundhedsregnskabet støttes af bjektive 4, kvantitative 5 målinger. I de fleste virksmheder pgøres g analyseres sygefraværet, men hidtil har kun få virksmheder indført en knstant, rutinemæssig mnitrering af indikatrer fr medarbejdernes sundhedstilstand g specielle prblemmråder. Sundhedsregnskabet anvender metder der allerede bruges i lægevidenskabelig frskning til at krtlægge virksmheden sundhedstilstand. Dette gælder både sygefravær, arbejdsrelateret stress g selvvurderet helbredstilstand hs medarbejderne. Et knkret resultat kan umiddelbart sammenlignes med nrmværdier 6, g dette betyder, at man med det samme kan pstille relevante målsætninger; enten i frm af fremtidige ændringer eller fasthldelse af en hensigtsmæssig helbredsstatus i medarbejderstaben. 4 Internatinalt standardiserede. 5 Kvantitative mål fr psykisk arbejdsmiljø er i lægevidenskabelige studier vist at være den stærkeste prædiktr fr hurtigheden, hvrmed persner vendte tilbage til arbejdet efter rygskader. 6 Virksmheden kan sammenligne sine tal med branche- g natinale nrmer. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

6 Metde. Dette afsnit beskriver de værktøjer g fremgangsmåder, der anvendes ved udarbejdelse af Sundhedsregnskabet, herunder deres videnskabelige grundlag. Sundhedsregnskabet kmbinerer bjektiv måling med valg g gennemførelse af relevante ændringstiltag: Figur 1. Fra Diagnse/Prgnse til Ændringstiltag. Diagnse (inkl. prgnse) Ændringsstiltag Identifikatin/krtlægning/måling af hvrdan sundhedstilstanden er (individ, gruppe, rganisatin, evt. samfund) inkl. sandsynlige sundhedsmæssige udviklingstendenser (effekter på krtere g længere sigt). Hensigtsmæssige strategier fr gennemførelse af nødvendige ændringer g peratinalisering af en ønsket udvikling. Måling på individ-niveau. Tiltag på individ- (ledelse/selvledelse), gruppe, afdelings- g virksmhedsniveau. Der anvendes beregningsmetder g mdeller sm er dkumenteret i videnskabelige undersøgelser. De grundlæggende elementer i analyserne anvendes i EU-regi til at beregne de øknmiske knsekvenser af sygefravær g stressfaktrer. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

7 Måling af sygefravær. Frmålet med denne metde er: 1. At sikre en valid dkumentatin fr sygefraværet i virksmheden, der eventuelt kan indgå sm en pst i virksmhedens årsregnskab. 2. Udregne prduktinstab sm følge af sygefravær. 3. At sikre en valid dkumentatin g frtløbende registrering af alle arbejdsskader/arbejdsrelaterede sygdmme. Ifølge Levi & Lunde-Jensen[PdmBL1] skal følgende elementer medtages ved en udregning af det samlede prduktinstab sm følge af sygefravær: 1. Arbejds- g kapitalprduktivitet. 2. Kvalitet af prduktin g service. 3. Persnalemsætning. 4. Frsikringsudgifter. 5. Administratinsmkstninger. 6. Ødelagte varer g maskinel/udstyr. Dette skal lægges til det sm kaldes marginal mkstningerne 7 fr en nrmal arbejdstime. I tillæg til den beregningsmetde, der allerede anvendes, kan man altså indregne de nævnte parametre. Brtset fra frsikringsudgifter er dette dg praktisk vanskeligt. Levi & Lunde-Jensen har således freslået en mere enkel 8 beregningsmetde fr det samlede prduktinstab[pdmbl2]. Resultatet af sygefraværsberegningen leder frem til en sammenligning af sygefraværet med det gennemsnitlige sygefravær 9 både natinalt g internatinalt (EU). F.eks. var sygefraværsraten i 1993 i Danmark 4,5% fr kvinder g 3,5% fr mænd. De tilsvarende tal fr Sverige var 9.5% g 6.8%. [PdmBL3]. 7 The marginal cst f a nrmal wrk hur is used as a prxy fr the adjustments that firms chse in respnse t sickness absence. 8 Denne metde er gså anvendt i en rapprt fra Nrdisk Ministerråd. 9 Det hører med til billedet, at ikke alt sygefravær knytter sig til egen, men f.eks. til børns sygdm. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

8 Sygefraværet kan gså sættes ind i et større perspektiv ved at vurdere prduktinstabet sm følge af sygefravær g pstille virksmhedens målsætning m reduktin. Et eksempel på en sådan målsætning kunne være, at en del af reduktinen i prduktinstab ville gå tilbage til medarbejderne (f.eks. i frm af klubber, mtin, fysiterapeut, uddannelse etc.). Mdargumentet til en sådan fremgangsmåde kunne være, at der er en tilskyndelse til at gå på arbejde selv ved reel sygdm. Et hvedargument imd denne metde til beregning af prduktinstab er at en medarbejders funktiner under sygdm/fravær fte helt eller delvist vil blive vertaget af en anden medarbejder. Til gengæld har man ved beregningen ikke medtaget tab i kvalitet af prduktin g service. Ud ver sygefravær kan en række andre variable vurderes. Det gælder persnalemsætning, der f.eks. kan bedømmes sm antallet af medarbejdere, der har været ansat i virksmheden i under 1 år. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

9 Måling af psykscialt arbejdsmiljø. Både natinale g internatinale studier har vist at stress g dårligt psykscialt arbejdsmiljø er skyld i p til 20% af det samlede sygefravær. En frbedring på disse mråder vil ikke alene være et psitivt signal fr virksmheden, men gså med str sandsynlighed betyde en reduktin i prduktinstabet. Trivsel g/eller stress pfattes traditinelt sm begreber der er vanskelige at kvantificere, g dermed gså vanskelige at mnitrere ver tid. Dette har medført, at prcesrienterede metder har været taget i anvendelse fr at beskrive medarbejdernes trivsel. Disse metder er fte teretiske, sjældent kblet sammen med egentlig helbredstilstand i medicinsk/lægelig frstand, g endnu sjældnere vurderet med kritiske naturvidenskabelige metder. Den såkaldte Jb strain mdel er en undtagelse herfra. Mdellen er udviklet af Rbert A. Karasek, prfessr ved Massachusetts Institute f Technlgy (MIT). Dr. Karasek er specialist i de psyksciale aspekter af arbejde g ændringer i arbejdsrutiner. Han har været gæsteprfessr i såvel Danmark sm Sverige, g han har udviklet det mest anvendte spørgeskema vedrørende psyksciale helbredsrisici, det såkaldte Jb Cntent Questinnaire (JCQ), et værktøj sm bruges i stress studier i såvel Eurpa, Japan sm USA. Hans videnskabelige arbejde har hvedsageligt drejet sig m arbejdsrganisatin, arbejdsrelateret stress, g risiken fr udvikling af hjerteg kredsløbssygdmme. Ifølge Karasek er psyklgisk belastning, g deraf følgende fysisk sygdm, ikke er et resultat af en simpel sum af stressfaktrer, men er et resultat af interaktinen mellem 2 typer af jb karakteristika, nemlig Demand (krav) g Cntrl (kntrl, indflydelse). Den samlede belastning (= Jb Strain) er et resultat af den samlede effekt af de krav der stilles til den enkelte i arbejdssituatinen, g graden af kntrl ver arbejdssituatinen. Arbejdskrav eller stressfaktrer bringer individet i en mtiveret tilstand af stress. Hvis der ikke kan reageres på denne stress, eller hvis andre af individets behv skal tilsidesættes på grund af lav bestemmelses frihed, kan den ikke-realiserede stress have uhensigtsmæssige psyklgiske g fysilgiske knsekvenser. Se mdellen nedenfr. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

10 Figur 2. Karasek Krav-kntrl mdellen. Kilde: Karasek, R. Jb Demands, jb decisin latitude and mental strain: Implicatins fr jb redesign. Administrative Science Quarterly 24, , Man kunne nu indvende, at denne mdel er præget af selvfølgeligheder. Imidlertid har mdellen i adskillige studier vist sig at have en sammenhæng med senere udvikling af hjerte-/karsygdmme frhøjet bldtryk psyklgisk stress målt med andre metder, g senest er det vist at høj jb-strain påvirker immunsystemet i negativ retning. Samtidig er mdellen karakteriseret ved at bruge en kvantitativ scre, der dels muliggør sammenligning med andre undersøgelser, dels muliggør at man kan følge ændringer i Jb-strain ver tid. Karaseks Krav-kntrl mdel anvendes i EU regi. I en undersøgelse af persner fra 12 lande blev det fundet at 12% af mænd g 9.2 % af kvinder havde high-strain jbs. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

11 Ved anvendelse af Karasek s Krav-kntrl mdel pfylder man en etisk/scial frpligtelse gennem en kvantitativ mnitrering af det psyksciale arbejdsmiljø, med en metde sm i adskillige videnskabelige undersøgelser har vist sig at hænge sammen med risiken fr senere at udvikle fysisk sygdm. Krav-kntrl mdellen kan udvides med en støtte-dimensin: Figur 3. Udvidet Krav-kntrl mdel. Stress studier peger generelt på følgende stressrer: Mængden (ikke sværhedsgraden) af pgaven. Ujævn tilgang af pgaver. Og i høj grad: Oplevelsen af manglende kntrl (indflydelse). Betydningen af støtte-dimensinen er, at disse især får effekt, når man plever: Ikke at have ngen at tale med (støtte sig til chefer, klleger). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

12 Indre g ydre støtte i frbindelse med kmpetenceudvikling. Ifølge Bandura 10 er en resultat-frventning en følge af en persns indre vurdering af, hvrvidt en given adfærd vil føre til et bestemt resultat. En kmpetencefrventning er en pfattelse af, i hvilken grad en persn (sm den vedkmmende plever sig selv være) med held kan gennemføre den adfærd, der kræves fr at frembringe resultaterne (selvfrmåen). Disse frventninger er afgørende fr, hvr str en indsats et givet menneske vil investere g ikke mindst i hvr lang tid vedkmmende vil prethlde indsatsen, når situatinen er belastende. Persnen vil variere sin adfærd sm funktin af frventningen m, i hvilket mfang resultater afgøres af persnens egne handlinger eller af ydre frhld, der er uden fr persnens kntrl. Oplever persnen således, at egen indsats i stigende mfang krnes med den frventede succes, vil dette typisk fremme mtivatinen til at løse pståede pgaver (effektiv selvledelse). Oplever persnen derimd, at resultaterne ikke kmmer, helt eller delvis på grund af frhld uden fr persnens kntrl, vil dette have en tendens til at give sig til kende på frskellig måde, først sm irritatin, men i sidste instans sm mdløshed, udbrændthed g apati. Figur 4. Bandura-kurven Krav til resultater 10 Oplevelse af kmpetence I venstående figur er prblemet størst i slutningen af peride 4. Ikke frdi resultatkravet er under stigning, fr sm vi ser, stiger det j yderligere frem md peride 10. Men frdi persnen plever den maksimale afstand mellem resultatkravet g frventningerne til egen frmåen i denne peride. 10 Se gså: Bandura, A. (1977), Self-efficacy 10 : Tward a Unifying Thery f Behaviural Change. Psychlgical Review, 84, SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

13 Et menneske, der på frhånd er skeptisk ver fr sin evne til gennem egne handlinger at skabe en ønsket succes, kan kmme til at undergrave egen indsats, når der bliver stillet krav til vedkmmendes evner, g måske især i frbindelse med at disse krav øges. Når evnen til at klare sig er underudviklet g dårligt anvendt på grund af generel mistr til egen frmåen, kan der - på trds af eventuel træning g uddannelse - ptræde tilbagefald til tidligere adfærd (på trds af eventuelle erhvervede kmpetencer ). Resultatet kan blive det tilsyneladende paradksale, at krav m bedre resultater resulterer i dårligere resultater end ngensinde før. En del mennesker danner g bekræfter deres vurderinger af sig selv i frhld til g i samspil med andre. Det er en central ledelsespgave at fremme betingelserne fr at rganisatinens medlemmer selv skaber de mest hensigtsmæssige antagelser g frventninger. Når man plever at have succes med at nå ønskede mål gennem en udfrdrende arbejdsindsats, vil der typisk ske det, at eksisterende færdigheder yderligere bekræftes. Dette er frdi mennesker nrmalt ikke yder maksimalt, selv m de nødvendige færdigheder er til stede. Det er gennem tilskyndelser, der afprøver de øvre grænser af vres ydeevne, at vi pdager, hvad vi er i stand til at gøre. Selvm der altså ikke nødvendigvis erhverves nye færdigheder, kan incitamenter, der mbiliserer en str indsats, hjælpe med til at virkeliggøre eksisterende, men delvist skjulte færdigheder. Generelt frandrer mennesker adfærd gennem plevelser, hvr nye referencerammer, tankemåder g redskaber tilegnes. Men billedet kmpliceres af, at den samme adfærd ikke altid frembringer det samme resultat. Frventningen herm er frbundet med en eller grad af sandsynlighed. Den plevede sandsynlighed fr, at en bestemt adfærd inden fr et system medfører et ønsket resultat, afhænger bl.a. af: a. systemets mskiftelighed, b. den type selvledelse 11 man er i stand til at udføre g c. den støtte man får fra andre. 11 Inkl. persnlige prblemløsningsværktøjer. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

14 Måling af selvvurderet helbred. Fr at få et kvantitativt udtryk fr medarbejdernes selvrapprterede helbredstilstand anvendes spørgeskemaet SF-36 (Shrt Frm Health Questinnaire-36). SF-36 tager udgangspunkt i WHO s brede sundhedsbegreb fra Således belyses negative knsekvenser af sygdm/handicap samt fysisk kapacitet, alment helbred, energi/træthed g psykisk velbefindende. Frdelen ved SF-36, sammenlignet med andre lignende metder er, at skemaet er let at administrere g hurtigt at udfylde. Derudver har det vundet internatinal udbredelse med versættelse til 40 sprg, herunder dansk. Skemaet er anvendt i ver videnskabelige publikatiner i frbindelse med ver 100 frskellige diagnser. Herudver freligger der såvel danske sm udenlandske nrmdata på den almene beflkning. Dette betyder, at man får et umiddelbart referencepunkt, straks når undersøgelsen er gennemført. Knstruktinen af SF-36. SF-36 blev knstrueret fr at tilfredsstille et minimumsniveau af psykmetriske standarder, der er nødvendige fr sammenligning af grupper. De 8 helbredskncepter blev udvalgt fra ialt 40 kncepter der var inkluderet i the Medical Outcmes Study (MOS.) De, der blev udvalgt, repræsenterede de hyppigst målte begreber i meget brugte helbredsspørgeskemaer, g de der var mest påvirkelige fr sygdm g behandling. SF-36 items repræsenterede gså adskillige peratinelle indikatrer fr helbred, herunder adfærdsmæssige funktiner g dysfunktin, sygdmsfølelse g velbefindende, bjektive rapprter g subjektive vurderinger af generelt helbred. De fleste SF-36 items har deres rødder i instrumenter, der er blevet brugt i 1970 erne g 1980 erne, inklusive General Psychlgical Well-Being Inventry, g frskellige fysiske g rllefunktins målemetder, the Health perceptin Questinnaire, g andre metder der var velegnede i frbindelse med the Health Insurance Experiment (HIE). HIE blev gennemført fra 1974 til 1982 i seks amerikanske stater, sm et led i mlægningen af det amerikanske sygefrsikringssystem. Staterne repræsenterede 4 reginer g inkluderede såvel land- sm bymråder. Frmålet med undersøgelsen var at vurdere, hvrdan udgifterne til sygdm påvirkede persners brug af sundhedsydelser, deres tilfredshed med sundhedsydelser, kvaliteten af sundhedsydelserne de mdtg g deres helbredstilstand. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

15 Fr at studere effekten af sygefrsikring blev udviklet en metde til at måle helbred g mnitrere ændringer i helbred ver tid. Fysisk helbred blev vurderet ved at bestemme en antal fysiske lidelser hs vksne (14-61 år) g hs børn (0-13 år) der relativt let kunne følges ver tid g ville afspejle ændringer i niveau af kvaliteten af sundhedsydelserne. MOS frskerne (Medical Outcmes Study) udvalgte g tilpassede spørgeskema items fra HIE undersøgelsen g andre kilder g udviklede nye målinger fr et 149 items Functining and Well-Being Prfile (FWBP). FWBP var kilden til items i dette spørgeskema g instruktinerne blev gså tilpasset til brug i SF- 36. SF-36 blev først tilgængelig i en prttype i 1988 g sm standard i SF-36 er knstrueret til at repræsentere tte af de vigtigste helbredsbegreber, sm anvendes i de hyppigst anvendte helbredsspørgeskemaer. Ud fra de tte skalaer er det endvidere muligt at beregne t generelle helbredskmpnenter sm mål fr henhldsvis fysisk g psykisk helbred. I SF-36 måles på følgende variable: PF Fysisk funktinsniveau 10 spørgsmål RP Begrænsninger fysisk betinget 4 spørgsmål BP Fysisk smerte 2 spørgsmål GH Alment helbred 5 spørgsmål VT Energi g vitalitet 4 spørgsmål SF Scialt funktinsniveau 2 spørgsmål RE Begrænsninger psykisk betinget 3 spørgsmål MH Psykisk velbefindende 5 spørgsmål Fysisk kmpnent Psykisk kmpnent Derudver er der et spørgsmål m persnens ændring i helbred inden fr det sidste år. Resultatet af en undersøgelse fr en gruppe af medarbejdere vil typisk blive præsenteret i en grafisk frm (se næste side). Den vandrette srte streg markerer gennemsnitsscren i en alders- g kønsmatchet nrmal ppulatin. Sm det ses, er der herudver markeringer fr standard deviatiner 12 (SD), hvr en afvigelse på 2 SD eller mere i almindelighed anses fr statistisk signifikant. 12 Standardafvigelser. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

16 Figur 5. Nrmeret scre (8 kmpnenter). En anden hyppig anvendt præsentatinsfrm er at de 4 fysiske kmpnenter (PF, RP, BP g GH) samles i en Physical Cmpnent Summary (PCS), g de 4 mentale kmpnenter (VT, SF, RE g MH) samles i en MCS (Mental Cmpnent Summary): Figur 6. Nrmeret scre (2 kmpnenter). På samme måde sm tidligere er der markeringer fr såvel gennemsnitsscren i en nrmal ppulatin, samt afvigelser i standard deviatiner (SD). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

17 Organisatin g Prcedurer. På de følgende sider gennemgås de primære prcedurer, sm tilvejebringer det ønskede infrmatinsgrundlag. En prces tager udgangspunkt i at ledelsen gør sig sit frmål g baggrundene fr at gennemføre et prjekt klart. Generelt er det vigtigt at inddrage berørte medarbejdere g disses repræsentanter på det tidligst mulige tidspunkt. Figur 7. Oversigt. Arbejdsgang Etablering af styregruppe Analyse af eksisterende data fr sygefravær Definitin af analysemråder Infrmatin af medarbejdere Indtast titel her Sygefravær Psykscialt arbejdsmiljø Selvrapprteret helbred Frslag til supplerende prblemstillinger evalueres Dataanalyse Afrapprtering herunder sammenligning med nrmdata Definitin af målsætninger SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

18 Arbejdsgange. Etablering af styregruppe. Styregruppen består af et direktinsmedlem (repræsentant fra virksmhedseller afdelingsledelsen), en medarbejderrepræsentant, en repræsentant fra virksmhedens HR-afdeling, samt en repræsentant fra Danish Medical Cnsulting g InterActin. Styregruppen tager udgangspunkt i det pstillede frmål g baggrundene fr prjektet. Styregruppen definerer hvilke prblemmråder der skal analyseres. Herunder tager styregruppen stilling til, m der skal fretages analyse af prblemstillinger der ikke umiddelbart dækkes af Sundhedsregnskabet (i den frm der er fremlagt her), eller m der skal inddrages øvrige plysninger. Det kunne dreje sig m: 1. Alder, køn. 2. Arbejdspgave (arbejdstype, afdeling etc). 3. Virksmhedsbetalt uddannelse inden fr de sidste 12 måneder. Mht. sygefravær skal det afklares, hvilke af følgende infrmatiner, der kan tilvejebringes: 1. Overrdnet tal fr sygefravær. 2. Deltaljerede sygefraværsparametre: a) Fraværsmønster (fredag-mandag.lign.). b) Sygefravær sm direkte følge af arbejdsulykke. c) Frdeling af sygeperider. 3. Antal arbejdsulykker. 4. Udgifter til sygedagpenge. 5. Udgifter til medarbejderfrsikringer. 6. Persnalemsætning. 7. Alderssammensætning. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

19 Infrmatin g invlvering af medarbejderne. Medarbejderrepræsentanter kan frmentlig bidrage med værdifulde råd m hvrdan medarbejderne kan invlveres i prcessen. Frud fr dataindsamlingen infrmeres de invlverede medarbejdere m frmål med g baggrund fr Sundhedsregnskabet. Specielt understreges vigtigheden af at udfylde skemaerne krrekt, d.v.s. svare på alle spørgsmål g kun angive ét 13 svar fr hvert spørgsmål. Dataindsamling. Virksmheden kan vælge at indsamle data i skemafrm eller via intranet. Dataindsamling på intranet er den mest effektive metde, idet det nødvendige sftware kan indstalleres på en central server. Skemaerne kan således besvares ved at sende en interne meddelelse til de invlverede medarbejdere. I frbindelse med denne prces sker der en annymisering af svarene. Se gså nedenfr eksempler på skærmbilleder, sm svarpersner vil kunne møde. Annymitet g registerlvgivning. Registertilsynet plyser, at man kun skal have tilladelse fra Registertilsynet, hvis det drejer sig m persnhenførbare plysninger. Det er klart at spørgeskemaer med persnnummer regnes sm persnhenførbare. Den grå zne begynder ved mere specifikke angivelser af arbejdspgaver g angivelse af f.eks. initialer (men ikke alder g køn). Beregning af sygefravær. Prduktins tab = Antal beskæftigede x arbejdstimer pr. år x deltidskvtient x timemkstninger x ttal fraværs% (= fraværskvtient). 13 Kan håndteres autmatisk ved svarafgivelse ver nettet. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

20 Eksempel: Hvis man regner med en fraværs % på 5 i en virksmhed med 100 fuldtidsansatte, arbejdstimer pr. år, en deltidskvtient på 1 g en timemkstning på 200 kr, vil det årlige prduktinstab andrage kr En reduktin i fraværet til 4,5% vil medføre et prduktinstab på kr , svarende til en reduktin i prduktinstabet på kr Det frudsættes, at de samlede timemkstninger fr en medarbejder svarer til den prduktinsværdi medarbejderen bidrager med. En anden metde er fraværs-raten: Det antal dage der ikke er arbejdet sm en prcent af det antal dage der skulle være arbejdet (på individniveu eller i grupper). Kan gså udregnes sm antallet af timer eller dage tabt fr virksmheden eller afdelingen. Beregning af Jb Strain Index. Se separat teknisk bilag. Beregning af SF-36 variable Se separat teknisk bilag. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

21 Skærmbilleder (besvarelse ver intranettet). Figur 8. Start. Figur 9. Indtastning i feltet Dept. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

22 Figur 10. Mere af skærmbilledet. Figur 11. Validering på alders-variablen. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

23 Gennemførelse af ændringstiltag. Fkus. Generelt kan ændringstiltag sætte fkus på at afhjælpe uhensigtsmæssige belastninger (krrigere/phøre med hidtidige arbejdsfrmer g løsninger) hhv. øge trivslen g plevelsen af vitalitet (skabe nye løsninger). Ofte vil knkrete tiltag bestå i en kmbinatin af elementer, der fjernes g nye elementer, der tilføjes/pbygges. Udfrdringen er at skabe en relevant prces, der frener resultatskabelse, frtsat kmpetenceudvikling g trivsel. Den vellykkede prces vil typisk ikke fremtvinge et valg mellem høj eller lav belastning, men snarere minimere risiken fr nedslidning g fremme en løbende kmpetenceudvikling gennem en kmbinatin af selvledelse g relevant støtte fra mgivelserne. Anledninger til ændringstiltag. På baggrund af de virksmheds- eller afdelingsmfattende statusmålinger, der er en integreret del af Sundhedsregnskabet, kan ændringstiltag ske inden fr rammerne af aktiviteter sm: Lederudvikling. Medarbejderudvikling. Frretningsudvikling. Udviklingssamtaler/kmpetenceudviklingsfrløb. Karriere wrk shps. Gå hjem møder (f.eks. fkus på Sundhed, vitalitet, trivsel, stress). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

24 Generelle trin i en afklaringsprces. Afklaringsprcesser gennemføres så vidt muligt på individplan, med mulighed fr udfrskning af egne emner i t-/tre-persners grupper: 1. Identificer emne (debatemne, bekymring, krise). 2. Afklar først hvrdan det er (søgt) løst. 3. Afklar eventuelle eksempler på at klare sig (cping adfærd f.eks. at symptmer ignreres/nedtnes, lægges til side, der tages afstand til symptmer. lign; gså: aggressiv/ submissiv adfærd (defend/defeat). Generel strategi = emnet afløses. 4. Afklar udviklingsstrategi udvikling fra tidligere til nuværende livsfase/fra denne til næste livsfase = emnet pløses. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

25 Strategi fr peratinalisering af ændringer g udviklingstiltag. A. Afklaring i g på tværs af livsmråder: Hvrdan kmmer emnet til udtryk: Figur 12. Livsmråder. Livsmråder Selv Familie Venner Jb Karriere Værdier (retning) Kmpetencer (vaner) Adfærd (udførelse) B. Balance mellem livsmråder (gså tendensen hvad ppririteres, hvad nedpririteres). Figur 13. Balancering ver tid. Udvikling gennem tid Frtid Nu Fremtid Livsmråde i Livsmråde ii Etc. C. Check af eventuelle huller (gab) hvad håndteres ikke (i frhld til indre g ydre nrmer). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

26 Litteraturversigt. Wilhelmsen L, Svärdsrudd K, Welin L, Tibblin G. Fibringen: a risk factr fr strke and mycardial infarctin. N Engl J Med 1984;311: Ware JE, Jr., Sherburne CD. The MOS 36-item shrt-frm health survey (SF-36). I. Cnceptual framewrk and item selectin. Med-Care 1992;30: Snashall D. ABC f wrk related disrders. Lndn: BMJ Publishing Grup, 1997: Schnall PL, Pieper C, Schwartz JE, Karasek RA, Schlussel Y, Devereux RB, Ganau A, Alderman M, Warren K, Pickering TG. The relatinship between "Jb Strain" wrkplace diastlic bld pressure and left ventricular mass index. Results f a case-cntrl study. JAMA 1990;263: Schnall PL, Landsbergis PA, Baker D. Jb strain and cardivascular disease. Annu.Rev.Public Health 1994;15: : Reed DM, LaCrix AZ, Karasek RA, Miller D, MacLean CA. Occupatinal strain and the incidence f crnary heart disease. Am J Epidemil 1989;129: Natinal Institute f Occupatinal Safety and Health (NIOSH). Preventin f ccupatinal generated illness: A prpsed synptic natinal strategy t reduce neurtxic disrders in the U.S. wrkplace. NTIS 1988; Meade TW, Vickers MV, Thmpsn SG. The effect f physilgical levels n platelet aggregatin. Thrmb Res 1985;38: Markwe HLJ, Marmt MG, Shipley MJeal. Fibringen: a pssible link between scial class and crnary heart disease. BMJ 1985;291: Levi L, Lunde-Jensen P. A mdel fr assessing the csts f stressrs at natinal level. Sci- Ecnmic csts f wrk stress in tw EU member states. Luxemburg: Eurpean Fundatin fr the Imprvement f Living and Wrking Cnditins, 1996: Landsbergis PA, Schnall PL, Warren K, Pickering TG, Schwartz JE. Assciatin between ambulatry bld pressure and alternative frmulatins f jb strain. Scand J Wrk Envirn Health 1994;20: Karasek RA. Jb demands, jb decisin latitude, and mental strain: implicatins fr jb redesign. Admin Sci Qtrly 1979;24: Kannel WB, Wlf PA, Castelli WP, D'Agstin RB. Fibringen and risk f cardivascular disease. JAMA 1987;258: Jhnsn JV, Hall EM. Jb strain, wrk place scial supprt, and cardivascular disease: A crss-sectinal study f a randm sample f the Swedish wrking ppulatin. Am J Pub Health 1988;78: Henry J, Cassel J. Psychlgical factrs in essential hypertensin, recent epidemilgic and animal experimental evidence. Am J Epid 1969;90: Hansen SM. Arbejdsmilj g samfundsknmi - en metde til knsekvensberegning. Nrdisk Mininsterraad, 1993: SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere