Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING InterActin

2 Indhldsfrtegnelse. Indhldsfrtegnelse....2 Frrd....3 Frmål...4 Baggrund...5 Metde...6 Måling af sygefravær....7 Måling af psykscialt arbejdsmiljø...9 Måling af selvvurderet helbred...14 Organisatin g Prcedurer Arbejdsgange...18 Skærmbilleder (besvarelse ver intranettet) Gennemførelse af ændringstiltag...23 Fkus...23 Anledninger til ændringstiltag...23 Generelle trin i en afklaringsprces...24 Strategi fr peratinalisering af ændringer g udviklingstiltag...25 Litteraturversigt Bilag. Juridiske aspekter SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

3 Frrd. Både natinalt, på EU-plan g internatinalt viser undersøgelser at sygefravær g nedslidning resulterer i betydelige mkstninger fr virksmheder g samfund. I stigende grad bedømmer frbrugere g ptentielle medarbejdere virksmheder ud fra kriterier sm scial g etisk ansvarlighed. En naturlig del af at udvise g at kunne signalere en sådan ansvarlighed er en løbende vurdering af medarbejdernes helbred i videste frstand. Dette kan sammenhldes med lvkrav på mrådet g en frventelig yderligere fremtidig myndighedsregulering. Virksmhedens Sundhedsregnskab består af en kvantitativ pgørelse (status) af medarbejdernes helbredstilstand, der giver viden m bl.a. risiken fr sygdmsudvikling på længere sigt. Denne viden er udgangspunktet fr peratinalisering af en sundhedsmæssigt psitiv udvikling (løbende ændringer), en af de pgaver, sm virksmheder må frventes at blive stillet verfr i fremtiden. Dette kncept beskriver Knkrete metder til udarbejdelse af Sundhedsregnskabet. Hvilke vervejelser virksmheden bør gøre sig i frbindelse med udfærdigelsen, hvrledes dataindsamling g følsmme plysninger håndteres, samt hvrdan viden m sundhed kan indgå i en psitiv g trværdig prfil i frhld til mverdenen. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

4 Frmål. I naturlig frlængelse af virksmhedens øknmiske regnskab samt øvrige regnskaber 1 g ledelsesværktøjer er det frmålet med Sundhedsregnskabet at fremme en vidensbaseret, psitiv udvikling fr virksmhedens medarbejdere, ledere g øvrige interessenter. Mange virksmheder g rganisatiner har allerede infrmatiner m den sundhedsmæssige status (typisk sygefravær samt årsager til samme). Med udgangspunkt i lvregler g på lkalt initiativ gennemføres der tiltag fr at gribe ind ver fr uhensigtsmæssige belastninger samt fremme et gdt arbejdsmiljø. Med Sundhedsregnskabet integreres systematisk infrmatinsindsamling m den fysiske g psykiske sundhedstilstand infrmatinsanvendelse tilrettelæggelse af krrigerende franstaltninger samt gennemførelse af udviklingstiltag. Hermed får ledelsen et sammenhængende værktøj til at fremme generelle frbedringer samt frebygge uønskede resultater, f.eks. sygefravær. Gennem måling af de faktrer, der påvirker helbredet hs rganisatinens medlemmer synliggøres g kvantificeres de mkstninger 2 sm sygefravær g uhensigtsmæssige belastninger medfører, g det bliver det muligt at pstille kvantificerede mål 3 fr vitalitet, stressfaktrer g sygefravær. På vejen hen imd et bedre fysisk g psykisk arbejdsmiljø, pnår ledelsen i Sundhedsregnskabet et redskab til at afgøre, hvrdan mkstninger ved frebyggende, frbedrende g fasthldende franstaltninger, står mål med frventede frdele. Resultaterne kan man vælge at lade indgå i virksmhedens eksterne årsregnskab sm en del af et samlet etisk g scialt billede. 1 Etisk regnskab, Scialt regnskab, Grønt regnskab m.v. 2 Direkte prduktinstab, indirekte prduktinsmæssige knsekvenser.lign. 3 Både i frhld til egne frventninger g ved sammenligning med referencegrupper natinalt/ internatinalt. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

5 Baggrund. Fysisk helbredstilstand g psykscialt arbejdsmiljø har traditinelt været svære at kvantificere. Også målingen af sygefravær, g specielt det dermed frbundne prduktinstab, har vldt vanskeligheder. Sundhedsregnskabet har sm ledelsesværktøj rd i virksmhedernes interesse fr g vilje til at kmbinere resultatskabelse med ansvarlighed, såvel ud ver arbejdstiden sm i frhldet mellem her-g-nu belastninger g helbredsudviklingen på sigt. Arbejdet med de såkaldt bløde værdier indebærer et element af intuitive skøn, men kan ved implementering af Sundhedsregnskabet støttes af bjektive 4, kvantitative 5 målinger. I de fleste virksmheder pgøres g analyseres sygefraværet, men hidtil har kun få virksmheder indført en knstant, rutinemæssig mnitrering af indikatrer fr medarbejdernes sundhedstilstand g specielle prblemmråder. Sundhedsregnskabet anvender metder der allerede bruges i lægevidenskabelig frskning til at krtlægge virksmheden sundhedstilstand. Dette gælder både sygefravær, arbejdsrelateret stress g selvvurderet helbredstilstand hs medarbejderne. Et knkret resultat kan umiddelbart sammenlignes med nrmværdier 6, g dette betyder, at man med det samme kan pstille relevante målsætninger; enten i frm af fremtidige ændringer eller fasthldelse af en hensigtsmæssig helbredsstatus i medarbejderstaben. 4 Internatinalt standardiserede. 5 Kvantitative mål fr psykisk arbejdsmiljø er i lægevidenskabelige studier vist at være den stærkeste prædiktr fr hurtigheden, hvrmed persner vendte tilbage til arbejdet efter rygskader. 6 Virksmheden kan sammenligne sine tal med branche- g natinale nrmer. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

6 Metde. Dette afsnit beskriver de værktøjer g fremgangsmåder, der anvendes ved udarbejdelse af Sundhedsregnskabet, herunder deres videnskabelige grundlag. Sundhedsregnskabet kmbinerer bjektiv måling med valg g gennemførelse af relevante ændringstiltag: Figur 1. Fra Diagnse/Prgnse til Ændringstiltag. Diagnse (inkl. prgnse) Ændringsstiltag Identifikatin/krtlægning/måling af hvrdan sundhedstilstanden er (individ, gruppe, rganisatin, evt. samfund) inkl. sandsynlige sundhedsmæssige udviklingstendenser (effekter på krtere g længere sigt). Hensigtsmæssige strategier fr gennemførelse af nødvendige ændringer g peratinalisering af en ønsket udvikling. Måling på individ-niveau. Tiltag på individ- (ledelse/selvledelse), gruppe, afdelings- g virksmhedsniveau. Der anvendes beregningsmetder g mdeller sm er dkumenteret i videnskabelige undersøgelser. De grundlæggende elementer i analyserne anvendes i EU-regi til at beregne de øknmiske knsekvenser af sygefravær g stressfaktrer. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

7 Måling af sygefravær. Frmålet med denne metde er: 1. At sikre en valid dkumentatin fr sygefraværet i virksmheden, der eventuelt kan indgå sm en pst i virksmhedens årsregnskab. 2. Udregne prduktinstab sm følge af sygefravær. 3. At sikre en valid dkumentatin g frtløbende registrering af alle arbejdsskader/arbejdsrelaterede sygdmme. Ifølge Levi & Lunde-Jensen[PdmBL1] skal følgende elementer medtages ved en udregning af det samlede prduktinstab sm følge af sygefravær: 1. Arbejds- g kapitalprduktivitet. 2. Kvalitet af prduktin g service. 3. Persnalemsætning. 4. Frsikringsudgifter. 5. Administratinsmkstninger. 6. Ødelagte varer g maskinel/udstyr. Dette skal lægges til det sm kaldes marginal mkstningerne 7 fr en nrmal arbejdstime. I tillæg til den beregningsmetde, der allerede anvendes, kan man altså indregne de nævnte parametre. Brtset fra frsikringsudgifter er dette dg praktisk vanskeligt. Levi & Lunde-Jensen har således freslået en mere enkel 8 beregningsmetde fr det samlede prduktinstab[pdmbl2]. Resultatet af sygefraværsberegningen leder frem til en sammenligning af sygefraværet med det gennemsnitlige sygefravær 9 både natinalt g internatinalt (EU). F.eks. var sygefraværsraten i 1993 i Danmark 4,5% fr kvinder g 3,5% fr mænd. De tilsvarende tal fr Sverige var 9.5% g 6.8%. [PdmBL3]. 7 The marginal cst f a nrmal wrk hur is used as a prxy fr the adjustments that firms chse in respnse t sickness absence. 8 Denne metde er gså anvendt i en rapprt fra Nrdisk Ministerråd. 9 Det hører med til billedet, at ikke alt sygefravær knytter sig til egen, men f.eks. til børns sygdm. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

8 Sygefraværet kan gså sættes ind i et større perspektiv ved at vurdere prduktinstabet sm følge af sygefravær g pstille virksmhedens målsætning m reduktin. Et eksempel på en sådan målsætning kunne være, at en del af reduktinen i prduktinstab ville gå tilbage til medarbejderne (f.eks. i frm af klubber, mtin, fysiterapeut, uddannelse etc.). Mdargumentet til en sådan fremgangsmåde kunne være, at der er en tilskyndelse til at gå på arbejde selv ved reel sygdm. Et hvedargument imd denne metde til beregning af prduktinstab er at en medarbejders funktiner under sygdm/fravær fte helt eller delvist vil blive vertaget af en anden medarbejder. Til gengæld har man ved beregningen ikke medtaget tab i kvalitet af prduktin g service. Ud ver sygefravær kan en række andre variable vurderes. Det gælder persnalemsætning, der f.eks. kan bedømmes sm antallet af medarbejdere, der har været ansat i virksmheden i under 1 år. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

9 Måling af psykscialt arbejdsmiljø. Både natinale g internatinale studier har vist at stress g dårligt psykscialt arbejdsmiljø er skyld i p til 20% af det samlede sygefravær. En frbedring på disse mråder vil ikke alene være et psitivt signal fr virksmheden, men gså med str sandsynlighed betyde en reduktin i prduktinstabet. Trivsel g/eller stress pfattes traditinelt sm begreber der er vanskelige at kvantificere, g dermed gså vanskelige at mnitrere ver tid. Dette har medført, at prcesrienterede metder har været taget i anvendelse fr at beskrive medarbejdernes trivsel. Disse metder er fte teretiske, sjældent kblet sammen med egentlig helbredstilstand i medicinsk/lægelig frstand, g endnu sjældnere vurderet med kritiske naturvidenskabelige metder. Den såkaldte Jb strain mdel er en undtagelse herfra. Mdellen er udviklet af Rbert A. Karasek, prfessr ved Massachusetts Institute f Technlgy (MIT). Dr. Karasek er specialist i de psyksciale aspekter af arbejde g ændringer i arbejdsrutiner. Han har været gæsteprfessr i såvel Danmark sm Sverige, g han har udviklet det mest anvendte spørgeskema vedrørende psyksciale helbredsrisici, det såkaldte Jb Cntent Questinnaire (JCQ), et værktøj sm bruges i stress studier i såvel Eurpa, Japan sm USA. Hans videnskabelige arbejde har hvedsageligt drejet sig m arbejdsrganisatin, arbejdsrelateret stress, g risiken fr udvikling af hjerteg kredsløbssygdmme. Ifølge Karasek er psyklgisk belastning, g deraf følgende fysisk sygdm, ikke er et resultat af en simpel sum af stressfaktrer, men er et resultat af interaktinen mellem 2 typer af jb karakteristika, nemlig Demand (krav) g Cntrl (kntrl, indflydelse). Den samlede belastning (= Jb Strain) er et resultat af den samlede effekt af de krav der stilles til den enkelte i arbejdssituatinen, g graden af kntrl ver arbejdssituatinen. Arbejdskrav eller stressfaktrer bringer individet i en mtiveret tilstand af stress. Hvis der ikke kan reageres på denne stress, eller hvis andre af individets behv skal tilsidesættes på grund af lav bestemmelses frihed, kan den ikke-realiserede stress have uhensigtsmæssige psyklgiske g fysilgiske knsekvenser. Se mdellen nedenfr. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

10 Figur 2. Karasek Krav-kntrl mdellen. Kilde: Karasek, R. Jb Demands, jb decisin latitude and mental strain: Implicatins fr jb redesign. Administrative Science Quarterly 24, , Man kunne nu indvende, at denne mdel er præget af selvfølgeligheder. Imidlertid har mdellen i adskillige studier vist sig at have en sammenhæng med senere udvikling af hjerte-/karsygdmme frhøjet bldtryk psyklgisk stress målt med andre metder, g senest er det vist at høj jb-strain påvirker immunsystemet i negativ retning. Samtidig er mdellen karakteriseret ved at bruge en kvantitativ scre, der dels muliggør sammenligning med andre undersøgelser, dels muliggør at man kan følge ændringer i Jb-strain ver tid. Karaseks Krav-kntrl mdel anvendes i EU regi. I en undersøgelse af persner fra 12 lande blev det fundet at 12% af mænd g 9.2 % af kvinder havde high-strain jbs. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

11 Ved anvendelse af Karasek s Krav-kntrl mdel pfylder man en etisk/scial frpligtelse gennem en kvantitativ mnitrering af det psyksciale arbejdsmiljø, med en metde sm i adskillige videnskabelige undersøgelser har vist sig at hænge sammen med risiken fr senere at udvikle fysisk sygdm. Krav-kntrl mdellen kan udvides med en støtte-dimensin: Figur 3. Udvidet Krav-kntrl mdel. Stress studier peger generelt på følgende stressrer: Mængden (ikke sværhedsgraden) af pgaven. Ujævn tilgang af pgaver. Og i høj grad: Oplevelsen af manglende kntrl (indflydelse). Betydningen af støtte-dimensinen er, at disse især får effekt, når man plever: Ikke at have ngen at tale med (støtte sig til chefer, klleger). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

12 Indre g ydre støtte i frbindelse med kmpetenceudvikling. Ifølge Bandura 10 er en resultat-frventning en følge af en persns indre vurdering af, hvrvidt en given adfærd vil føre til et bestemt resultat. En kmpetencefrventning er en pfattelse af, i hvilken grad en persn (sm den vedkmmende plever sig selv være) med held kan gennemføre den adfærd, der kræves fr at frembringe resultaterne (selvfrmåen). Disse frventninger er afgørende fr, hvr str en indsats et givet menneske vil investere g ikke mindst i hvr lang tid vedkmmende vil prethlde indsatsen, når situatinen er belastende. Persnen vil variere sin adfærd sm funktin af frventningen m, i hvilket mfang resultater afgøres af persnens egne handlinger eller af ydre frhld, der er uden fr persnens kntrl. Oplever persnen således, at egen indsats i stigende mfang krnes med den frventede succes, vil dette typisk fremme mtivatinen til at løse pståede pgaver (effektiv selvledelse). Oplever persnen derimd, at resultaterne ikke kmmer, helt eller delvis på grund af frhld uden fr persnens kntrl, vil dette have en tendens til at give sig til kende på frskellig måde, først sm irritatin, men i sidste instans sm mdløshed, udbrændthed g apati. Figur 4. Bandura-kurven Krav til resultater 10 Oplevelse af kmpetence I venstående figur er prblemet størst i slutningen af peride 4. Ikke frdi resultatkravet er under stigning, fr sm vi ser, stiger det j yderligere frem md peride 10. Men frdi persnen plever den maksimale afstand mellem resultatkravet g frventningerne til egen frmåen i denne peride. 10 Se gså: Bandura, A. (1977), Self-efficacy 10 : Tward a Unifying Thery f Behaviural Change. Psychlgical Review, 84, SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

13 Et menneske, der på frhånd er skeptisk ver fr sin evne til gennem egne handlinger at skabe en ønsket succes, kan kmme til at undergrave egen indsats, når der bliver stillet krav til vedkmmendes evner, g måske især i frbindelse med at disse krav øges. Når evnen til at klare sig er underudviklet g dårligt anvendt på grund af generel mistr til egen frmåen, kan der - på trds af eventuel træning g uddannelse - ptræde tilbagefald til tidligere adfærd (på trds af eventuelle erhvervede kmpetencer ). Resultatet kan blive det tilsyneladende paradksale, at krav m bedre resultater resulterer i dårligere resultater end ngensinde før. En del mennesker danner g bekræfter deres vurderinger af sig selv i frhld til g i samspil med andre. Det er en central ledelsespgave at fremme betingelserne fr at rganisatinens medlemmer selv skaber de mest hensigtsmæssige antagelser g frventninger. Når man plever at have succes med at nå ønskede mål gennem en udfrdrende arbejdsindsats, vil der typisk ske det, at eksisterende færdigheder yderligere bekræftes. Dette er frdi mennesker nrmalt ikke yder maksimalt, selv m de nødvendige færdigheder er til stede. Det er gennem tilskyndelser, der afprøver de øvre grænser af vres ydeevne, at vi pdager, hvad vi er i stand til at gøre. Selvm der altså ikke nødvendigvis erhverves nye færdigheder, kan incitamenter, der mbiliserer en str indsats, hjælpe med til at virkeliggøre eksisterende, men delvist skjulte færdigheder. Generelt frandrer mennesker adfærd gennem plevelser, hvr nye referencerammer, tankemåder g redskaber tilegnes. Men billedet kmpliceres af, at den samme adfærd ikke altid frembringer det samme resultat. Frventningen herm er frbundet med en eller grad af sandsynlighed. Den plevede sandsynlighed fr, at en bestemt adfærd inden fr et system medfører et ønsket resultat, afhænger bl.a. af: a. systemets mskiftelighed, b. den type selvledelse 11 man er i stand til at udføre g c. den støtte man får fra andre. 11 Inkl. persnlige prblemløsningsværktøjer. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

14 Måling af selvvurderet helbred. Fr at få et kvantitativt udtryk fr medarbejdernes selvrapprterede helbredstilstand anvendes spørgeskemaet SF-36 (Shrt Frm Health Questinnaire-36). SF-36 tager udgangspunkt i WHO s brede sundhedsbegreb fra Således belyses negative knsekvenser af sygdm/handicap samt fysisk kapacitet, alment helbred, energi/træthed g psykisk velbefindende. Frdelen ved SF-36, sammenlignet med andre lignende metder er, at skemaet er let at administrere g hurtigt at udfylde. Derudver har det vundet internatinal udbredelse med versættelse til 40 sprg, herunder dansk. Skemaet er anvendt i ver videnskabelige publikatiner i frbindelse med ver 100 frskellige diagnser. Herudver freligger der såvel danske sm udenlandske nrmdata på den almene beflkning. Dette betyder, at man får et umiddelbart referencepunkt, straks når undersøgelsen er gennemført. Knstruktinen af SF-36. SF-36 blev knstrueret fr at tilfredsstille et minimumsniveau af psykmetriske standarder, der er nødvendige fr sammenligning af grupper. De 8 helbredskncepter blev udvalgt fra ialt 40 kncepter der var inkluderet i the Medical Outcmes Study (MOS.) De, der blev udvalgt, repræsenterede de hyppigst målte begreber i meget brugte helbredsspørgeskemaer, g de der var mest påvirkelige fr sygdm g behandling. SF-36 items repræsenterede gså adskillige peratinelle indikatrer fr helbred, herunder adfærdsmæssige funktiner g dysfunktin, sygdmsfølelse g velbefindende, bjektive rapprter g subjektive vurderinger af generelt helbred. De fleste SF-36 items har deres rødder i instrumenter, der er blevet brugt i 1970 erne g 1980 erne, inklusive General Psychlgical Well-Being Inventry, g frskellige fysiske g rllefunktins målemetder, the Health perceptin Questinnaire, g andre metder der var velegnede i frbindelse med the Health Insurance Experiment (HIE). HIE blev gennemført fra 1974 til 1982 i seks amerikanske stater, sm et led i mlægningen af det amerikanske sygefrsikringssystem. Staterne repræsenterede 4 reginer g inkluderede såvel land- sm bymråder. Frmålet med undersøgelsen var at vurdere, hvrdan udgifterne til sygdm påvirkede persners brug af sundhedsydelser, deres tilfredshed med sundhedsydelser, kvaliteten af sundhedsydelserne de mdtg g deres helbredstilstand. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

15 Fr at studere effekten af sygefrsikring blev udviklet en metde til at måle helbred g mnitrere ændringer i helbred ver tid. Fysisk helbred blev vurderet ved at bestemme en antal fysiske lidelser hs vksne (14-61 år) g hs børn (0-13 år) der relativt let kunne følges ver tid g ville afspejle ændringer i niveau af kvaliteten af sundhedsydelserne. MOS frskerne (Medical Outcmes Study) udvalgte g tilpassede spørgeskema items fra HIE undersøgelsen g andre kilder g udviklede nye målinger fr et 149 items Functining and Well-Being Prfile (FWBP). FWBP var kilden til items i dette spørgeskema g instruktinerne blev gså tilpasset til brug i SF- 36. SF-36 blev først tilgængelig i en prttype i 1988 g sm standard i SF-36 er knstrueret til at repræsentere tte af de vigtigste helbredsbegreber, sm anvendes i de hyppigst anvendte helbredsspørgeskemaer. Ud fra de tte skalaer er det endvidere muligt at beregne t generelle helbredskmpnenter sm mål fr henhldsvis fysisk g psykisk helbred. I SF-36 måles på følgende variable: PF Fysisk funktinsniveau 10 spørgsmål RP Begrænsninger fysisk betinget 4 spørgsmål BP Fysisk smerte 2 spørgsmål GH Alment helbred 5 spørgsmål VT Energi g vitalitet 4 spørgsmål SF Scialt funktinsniveau 2 spørgsmål RE Begrænsninger psykisk betinget 3 spørgsmål MH Psykisk velbefindende 5 spørgsmål Fysisk kmpnent Psykisk kmpnent Derudver er der et spørgsmål m persnens ændring i helbred inden fr det sidste år. Resultatet af en undersøgelse fr en gruppe af medarbejdere vil typisk blive præsenteret i en grafisk frm (se næste side). Den vandrette srte streg markerer gennemsnitsscren i en alders- g kønsmatchet nrmal ppulatin. Sm det ses, er der herudver markeringer fr standard deviatiner 12 (SD), hvr en afvigelse på 2 SD eller mere i almindelighed anses fr statistisk signifikant. 12 Standardafvigelser. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

16 Figur 5. Nrmeret scre (8 kmpnenter). En anden hyppig anvendt præsentatinsfrm er at de 4 fysiske kmpnenter (PF, RP, BP g GH) samles i en Physical Cmpnent Summary (PCS), g de 4 mentale kmpnenter (VT, SF, RE g MH) samles i en MCS (Mental Cmpnent Summary): Figur 6. Nrmeret scre (2 kmpnenter). På samme måde sm tidligere er der markeringer fr såvel gennemsnitsscren i en nrmal ppulatin, samt afvigelser i standard deviatiner (SD). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

17 Organisatin g Prcedurer. På de følgende sider gennemgås de primære prcedurer, sm tilvejebringer det ønskede infrmatinsgrundlag. En prces tager udgangspunkt i at ledelsen gør sig sit frmål g baggrundene fr at gennemføre et prjekt klart. Generelt er det vigtigt at inddrage berørte medarbejdere g disses repræsentanter på det tidligst mulige tidspunkt. Figur 7. Oversigt. Arbejdsgang Etablering af styregruppe Analyse af eksisterende data fr sygefravær Definitin af analysemråder Infrmatin af medarbejdere Indtast titel her Sygefravær Psykscialt arbejdsmiljø Selvrapprteret helbred Frslag til supplerende prblemstillinger evalueres Dataanalyse Afrapprtering herunder sammenligning med nrmdata Definitin af målsætninger SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

18 Arbejdsgange. Etablering af styregruppe. Styregruppen består af et direktinsmedlem (repræsentant fra virksmhedseller afdelingsledelsen), en medarbejderrepræsentant, en repræsentant fra virksmhedens HR-afdeling, samt en repræsentant fra Danish Medical Cnsulting g InterActin. Styregruppen tager udgangspunkt i det pstillede frmål g baggrundene fr prjektet. Styregruppen definerer hvilke prblemmråder der skal analyseres. Herunder tager styregruppen stilling til, m der skal fretages analyse af prblemstillinger der ikke umiddelbart dækkes af Sundhedsregnskabet (i den frm der er fremlagt her), eller m der skal inddrages øvrige plysninger. Det kunne dreje sig m: 1. Alder, køn. 2. Arbejdspgave (arbejdstype, afdeling etc). 3. Virksmhedsbetalt uddannelse inden fr de sidste 12 måneder. Mht. sygefravær skal det afklares, hvilke af følgende infrmatiner, der kan tilvejebringes: 1. Overrdnet tal fr sygefravær. 2. Deltaljerede sygefraværsparametre: a) Fraværsmønster (fredag-mandag.lign.). b) Sygefravær sm direkte følge af arbejdsulykke. c) Frdeling af sygeperider. 3. Antal arbejdsulykker. 4. Udgifter til sygedagpenge. 5. Udgifter til medarbejderfrsikringer. 6. Persnalemsætning. 7. Alderssammensætning. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

19 Infrmatin g invlvering af medarbejderne. Medarbejderrepræsentanter kan frmentlig bidrage med værdifulde råd m hvrdan medarbejderne kan invlveres i prcessen. Frud fr dataindsamlingen infrmeres de invlverede medarbejdere m frmål med g baggrund fr Sundhedsregnskabet. Specielt understreges vigtigheden af at udfylde skemaerne krrekt, d.v.s. svare på alle spørgsmål g kun angive ét 13 svar fr hvert spørgsmål. Dataindsamling. Virksmheden kan vælge at indsamle data i skemafrm eller via intranet. Dataindsamling på intranet er den mest effektive metde, idet det nødvendige sftware kan indstalleres på en central server. Skemaerne kan således besvares ved at sende en interne meddelelse til de invlverede medarbejdere. I frbindelse med denne prces sker der en annymisering af svarene. Se gså nedenfr eksempler på skærmbilleder, sm svarpersner vil kunne møde. Annymitet g registerlvgivning. Registertilsynet plyser, at man kun skal have tilladelse fra Registertilsynet, hvis det drejer sig m persnhenførbare plysninger. Det er klart at spørgeskemaer med persnnummer regnes sm persnhenførbare. Den grå zne begynder ved mere specifikke angivelser af arbejdspgaver g angivelse af f.eks. initialer (men ikke alder g køn). Beregning af sygefravær. Prduktins tab = Antal beskæftigede x arbejdstimer pr. år x deltidskvtient x timemkstninger x ttal fraværs% (= fraværskvtient). 13 Kan håndteres autmatisk ved svarafgivelse ver nettet. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

20 Eksempel: Hvis man regner med en fraværs % på 5 i en virksmhed med 100 fuldtidsansatte, arbejdstimer pr. år, en deltidskvtient på 1 g en timemkstning på 200 kr, vil det årlige prduktinstab andrage kr En reduktin i fraværet til 4,5% vil medføre et prduktinstab på kr , svarende til en reduktin i prduktinstabet på kr Det frudsættes, at de samlede timemkstninger fr en medarbejder svarer til den prduktinsværdi medarbejderen bidrager med. En anden metde er fraværs-raten: Det antal dage der ikke er arbejdet sm en prcent af det antal dage der skulle være arbejdet (på individniveu eller i grupper). Kan gså udregnes sm antallet af timer eller dage tabt fr virksmheden eller afdelingen. Beregning af Jb Strain Index. Se separat teknisk bilag. Beregning af SF-36 variable Se separat teknisk bilag. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

21 Skærmbilleder (besvarelse ver intranettet). Figur 8. Start. Figur 9. Indtastning i feltet Dept. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

22 Figur 10. Mere af skærmbilledet. Figur 11. Validering på alders-variablen. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

23 Gennemførelse af ændringstiltag. Fkus. Generelt kan ændringstiltag sætte fkus på at afhjælpe uhensigtsmæssige belastninger (krrigere/phøre med hidtidige arbejdsfrmer g løsninger) hhv. øge trivslen g plevelsen af vitalitet (skabe nye løsninger). Ofte vil knkrete tiltag bestå i en kmbinatin af elementer, der fjernes g nye elementer, der tilføjes/pbygges. Udfrdringen er at skabe en relevant prces, der frener resultatskabelse, frtsat kmpetenceudvikling g trivsel. Den vellykkede prces vil typisk ikke fremtvinge et valg mellem høj eller lav belastning, men snarere minimere risiken fr nedslidning g fremme en løbende kmpetenceudvikling gennem en kmbinatin af selvledelse g relevant støtte fra mgivelserne. Anledninger til ændringstiltag. På baggrund af de virksmheds- eller afdelingsmfattende statusmålinger, der er en integreret del af Sundhedsregnskabet, kan ændringstiltag ske inden fr rammerne af aktiviteter sm: Lederudvikling. Medarbejderudvikling. Frretningsudvikling. Udviklingssamtaler/kmpetenceudviklingsfrløb. Karriere wrk shps. Gå hjem møder (f.eks. fkus på Sundhed, vitalitet, trivsel, stress). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

24 Generelle trin i en afklaringsprces. Afklaringsprcesser gennemføres så vidt muligt på individplan, med mulighed fr udfrskning af egne emner i t-/tre-persners grupper: 1. Identificer emne (debatemne, bekymring, krise). 2. Afklar først hvrdan det er (søgt) løst. 3. Afklar eventuelle eksempler på at klare sig (cping adfærd f.eks. at symptmer ignreres/nedtnes, lægges til side, der tages afstand til symptmer. lign; gså: aggressiv/ submissiv adfærd (defend/defeat). Generel strategi = emnet afløses. 4. Afklar udviklingsstrategi udvikling fra tidligere til nuværende livsfase/fra denne til næste livsfase = emnet pløses. SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

25 Strategi fr peratinalisering af ændringer g udviklingstiltag. A. Afklaring i g på tværs af livsmråder: Hvrdan kmmer emnet til udtryk: Figur 12. Livsmråder. Livsmråder Selv Familie Venner Jb Karriere Værdier (retning) Kmpetencer (vaner) Adfærd (udførelse) B. Balance mellem livsmråder (gså tendensen hvad ppririteres, hvad nedpririteres). Figur 13. Balancering ver tid. Udvikling gennem tid Frtid Nu Fremtid Livsmråde i Livsmråde ii Etc. C. Check af eventuelle huller (gab) hvad håndteres ikke (i frhld til indre g ydre nrmer). SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

26 Litteraturversigt. Wilhelmsen L, Svärdsrudd K, Welin L, Tibblin G. Fibringen: a risk factr fr strke and mycardial infarctin. N Engl J Med 1984;311: Ware JE, Jr., Sherburne CD. The MOS 36-item shrt-frm health survey (SF-36). I. Cnceptual framewrk and item selectin. Med-Care 1992;30: Snashall D. ABC f wrk related disrders. Lndn: BMJ Publishing Grup, 1997: Schnall PL, Pieper C, Schwartz JE, Karasek RA, Schlussel Y, Devereux RB, Ganau A, Alderman M, Warren K, Pickering TG. The relatinship between "Jb Strain" wrkplace diastlic bld pressure and left ventricular mass index. Results f a case-cntrl study. JAMA 1990;263: Schnall PL, Landsbergis PA, Baker D. Jb strain and cardivascular disease. Annu.Rev.Public Health 1994;15: : Reed DM, LaCrix AZ, Karasek RA, Miller D, MacLean CA. Occupatinal strain and the incidence f crnary heart disease. Am J Epidemil 1989;129: Natinal Institute f Occupatinal Safety and Health (NIOSH). Preventin f ccupatinal generated illness: A prpsed synptic natinal strategy t reduce neurtxic disrders in the U.S. wrkplace. NTIS 1988; Meade TW, Vickers MV, Thmpsn SG. The effect f physilgical levels n platelet aggregatin. Thrmb Res 1985;38: Markwe HLJ, Marmt MG, Shipley MJeal. Fibringen: a pssible link between scial class and crnary heart disease. BMJ 1985;291: Levi L, Lunde-Jensen P. A mdel fr assessing the csts f stressrs at natinal level. Sci- Ecnmic csts f wrk stress in tw EU member states. Luxemburg: Eurpean Fundatin fr the Imprvement f Living and Wrking Cnditins, 1996: Landsbergis PA, Schnall PL, Warren K, Pickering TG, Schwartz JE. Assciatin between ambulatry bld pressure and alternative frmulatins f jb strain. Scand J Wrk Envirn Health 1994;20: Karasek RA. Jb demands, jb decisin latitude, and mental strain: implicatins fr jb redesign. Admin Sci Qtrly 1979;24: Kannel WB, Wlf PA, Castelli WP, D'Agstin RB. Fibringen and risk f cardivascular disease. JAMA 1987;258: Jhnsn JV, Hall EM. Jb strain, wrk place scial supprt, and cardivascular disease: A crss-sectinal study f a randm sample f the Swedish wrking ppulatin. Am J Pub Health 1988;78: Henry J, Cassel J. Psychlgical factrs in essential hypertensin, recent epidemilgic and animal experimental evidence. Am J Epid 1969;90: Hansen SM. Arbejdsmilj g samfundsknmi - en metde til knsekvensberegning. Nrdisk Mininsterraad, 1993: SUNDHEDSREGNSKABET COPYRIGHT DAMECO OG INTERACTION 1998,

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere