Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle Århus December 2008

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen hører til den fælles kompetencebeskrivelse: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Jobudførslen er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed og løbende at kunne vurdere, tilrettelægge, udføre, dokumentere og evaluere sundheds- og sygeplejeopgaver. Medarbejderen skal i det daglige arbejde kunne arbejde ud fra borgerens handleplaner og kvalitetsstyre, dokumentere og formidle resultaterne af eget arbejde. Derudover er der i arbejdet opgaver relateret til, at den enkelte medarbejder kan yde en høj kvalitet tilpasset individuelle behov, hvilket indebærer at medarbejderen kan tilrettelægge individuelle læringsmuligheder. Samtidig er udviklingen i hele sygehusstrukturen under forandring med en øget teamorganisering og dermed øgede krav til den enkelte medarbejder om øget ansvar og kompetenceudvikling samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Kompetencebeskrivelsen findes på: Arbejdsfunktioner Arbejdsfunktionerne for social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring er i konstant udvikling med øget specialisering, krav om øget effektivitet og kvalitetssikring på alle niveauer. Samtidig sker der en opgaveglidning, der medfører at opgavernes art også er under udvikling. Dette stiller øgede kompetencekrav til social- og sundhedsassistenterne, i både primær- og sekundær sektor. Der er generelt et krav om at medarbejdere i høj grad kan lede sig selv og dermed tage initiativ og ansvar samt bidrage med fleksible og kreative løsningsmuligheder og udviklingsforslag. Social- og sundhedsassistenten arbejder meget ofte tæt sammen med andet plejepersonale eller faggrupper om opgaveløsningen. Dette betyder at den enkelte medarbejder skal være meget bevidst om eget kompetenceområde og skal selvstændigt kunne tage beslutninger i forhold til den daglige praksis. Den enkelte medarbejder skal selvstændigt kunne varetage formidlingsopgaver og kunne motivere både patenter, pårørende samt kollegaer i hverdagens praksis. Samtidig er der i grunduddannelsen begrænset undervisning i selvledelse, hvilket betyder, at den nødvendige faglige viden skal erhverves efter uddannelsen som social- og sundhedsassistent. 1 af 11

3 Deltagerforudsætninger Deltagerne er social- og sundhedsassistenter eller lignende målgrupper. Det kan være en fordel at deltageren har en vis erfaring efter endt uddannelse. Struktur Uddannelsen kan med fordel ses i sammenhæng med uddannelserne: Medarbejderens personlige ressourcer på jobbet Forebyggelse og sundhedsfremme Kvalitet i offentlige ydelser Livsorienteret praksis i omsorgsarbejdet Det er en mulighed at sammensætte ovennævnte kurser til et basismodul for KUA (KompetenceUdvikling for Assistenter) (kilde1) Kurset kan desuden afholdes som selvstændigt kursus, 2. Ideer til tilrettelæggelse Det er vigtigt at inddrage deltagernes erfaringer og pædagogisk tilrettelægge undervisningen, så der løbende bliver mulighed for, at deltagerne kan tage udgangspunkt i egen praksis og/eller via cases kan reflektere over problematikker med relation til temaerne. Deltagerne kan, inden kursusstart, opfordres til medbringe materiale samt eksempler fra egen praksis som efterfølgende inddrages i undervisningen samt i gruppearbejde. Det anbefales at der ved tilrettelæggelsen prioriteres at have gæstelærere, for eksempel en ledelsesrepræsentant eller en social- og sundhedsassistent med erfaring i at arbejde med selvledelse. Forløbet kan afholdes som split og det anbefales her, at temaerne 1,2 afholdes samlet og tema 3 efter splitperioden. Splitperioden anbefales at have en varighed på minimum 2-4 uger og at deltagerne her får mulighed for at arbejde med temaer fra egen praksis, i form af en konkret splitopgave Splitopgaven kunne for eksempel bestå at et feltstudie i forhold til selvledelse i praksis eller kunne have fokus på formidling. Splitopgaver kræver nært samarbejde med praksis og det er her vigtigt at være opmærksom på, at der kunne være et behov for et højt informationsniveau om- 2 af 11

4 kring indholdet i splitopgaven og splitperioden, for på denne måde at sikre at deltageren eventuelt får afsat tid og får mulighed for faglig sparring. Temaer Nedenstående temaer kan vægtes forskelligt afhængig af den aktuelle målgruppe og om kurset ses i sammenhæng med andre kurser eller afholdes som selvstændigt kursus. Temaerne er forsøgt sat op i kronologisk rækkefølge, der selvfølgelig kan ændres afhængig af prioritering af temaer samt om kurset afvikles som split eller et sammenhængende forløb. 1. Selvledelse 2. Den selvledende medarbejder 3. Den selvledende medarbejder som formidler Tema 1: Selvledelse Fokus i dette tema er selvledelse set fra perspektiverne; samfundet, organisationen og individet. Der arbejdes med rammerne for selvledelse i det samlede sundhedsvæsen og der kan her knyttes an til deltagernes erfaringer via deltagerbrevet (se bilag 1) samt refleksion over egne selvledelseskompetencer. Der kunne sættes fokus på følgende: Selvledelseskompetence - Hvad er selvledelse? Selvledelsens forudsætninger; fra industrisamfund til videnssamfund Rammer for selvledelse: Nationale og politiske strategier Selvledelse som ledelsesform og arbejdsform, set fra følgende perspektiver; Samfundet, organisationen (teams) og individet Litteratur: Kilde: 2,3,4,5 Patienternes sundhedsvæsen juni 2007, Danske Regioner, kan hentes på adressen: Sundhedsloven, kan hentes på adressen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om social service, kan hentes på adressen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= af 11

5 Etik, værdibaseret ledelse og Det Etiske Regnskab af Peter Pruzan, Ledelse nu, Børsen bøger 1994 Hvordan organisationer fungerer, indføring i organisation og ledelse af Dag Ingvar Jacobsen, Hans Reitzels Forlag, 2002, s Tema 2: Den selvledende medarbejder Fokus er nu på den enkelte deltager og dennes individuelle selvledelse. Der kan arbejdes med udgangspunkt i erfaringsudveksling samt det udfyldte spørgeskema, for på den måde at give eller tilføre deltagerne nye handlemuligheder i praksis, samt sætte yderligere fokus på forskellige aspekter af på den enkeltes selvledelseskompetence. Derudover er der fokus på øvelse i at kunne tilrettelægge eget arbejde indenfor de aktuelle rammer, og at der her er sammenhæng imellem krav og forventninger, både egne og andres. Der kunne sættes fokus på følgende: Rammer og råderum /krav og forventninger Ansvar og selvstændighed (Omhu og samvittighedsfuldhed) Egen rolle og værdier Planlægning, prioritering, organisering, evaluering og dokumentation af egne opgaver Motivation og mål for eget arbejde Selvledelse, samarbejde og brugerinddragelse Udvikling af arbejdsprocesser Litteratur: Kilder: 2,3,4,5 og 6 (kap1) 1) Selvledelse, selvet på arbejde af Flemming Andersen, Dansk psykologisk forlag, ) I harmoni med medarbejderne, af Annemette Gravgaard Petersen, KOM magasinet Jan ) Prioritering af opgaver giver mindre stress, af Karen Kjærgaard, kan hentes på adressen:www.dsr.dk ) Et sundt arbejdsliv, stressværktøjer: Visioner og ressourcer fælles forståelse for, hvad der er vigtigt ) Social- og sundhedsassistent - Sundhedsstyrelsen, kan hentes på adressen: - 27k ) Sundhedsloven, kan hentes på adressen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= af 11

6 Tema 3: Den selvledende medarbejder som formidler For at kunne formidle og begrunde egne valg, beslutninger, handlinger og nye initiativer, skal medarbejderen kunne tilrettelægge individuelle læringsmuligheder, og her selvstændigt beslutte hvad der aktuelt er behov for. Undervisningen i dette tema lægger vægt på selvstændighed og evnen til at kunne vælge de mest hensigtsmæssige tiltag. Der kunne sættes fokus på følgende: Refleksion og læring Formidlingens mange aspekter Den motiverende samtale Litteratur: Kilde 2,3,4,5 1) Den motiverende samtale af Carl Erik Mabeck, Munksgaard 2) At tale om forandring, en bog om sundhedsadfærd og motiverende samtaleteknik, af Peter Dalum m.fl., Tobaksskaderådet 2000 Kan hentes på adressen: )Hvordan taler man om livsstil, en bog om sundhedsteknik g motiverende samtale, Tobaksskaberådet ) Didaktik og patientuddannelse, sygeplejens pædagogiske felt af Susan Lejsgaard Christiensen og Birgit Huus jensen, Gads Forlag ) Præsentation og formidling af Mette Hald, forlaget Academica ) Tekster om læring, Knud Illeris, Roskilde Universitetsforlag 2000 Artikler: Formidling er mere end ord, af Birgitte Ravn Olesen, Sygeplejersken 19/99 Fra faglig viden til en sund præsentation, af Anne Løhndorf Christensen, Sygeplejersken 11/ Opgaver og undervisningsmaterialer Tema 1: Selvledelse Som forberedelse til temaet selvledelse kan deltagerne få tilsendt et brev indeholdende spørgsmål vedrørende selvledelse i egen praksis. (se bilag 1). Spørgsmålene kunne også udleveres ved kursusstart som optakt til temaet. For at give deltagerne yderligere indblik i elementerne i selvledelse, samt blive kompetenceafklarede i forhold til egen selvledelseskompetence, kan deltagerne, den første kursusdag, udfylde spørgeskemaet fra Det Nationale Kompetenceregn- 5 af 11

7 skab (se bilag 2) Spørgeskemaet arbejder med følgende elementer af selvledelse; selvkontrol af arbejdskvalitet, stillingtagen til løsning af uforudsete problemer samt om lønmodtageren egenhændigt kan vælge og ændre opgaverækkefølge, løsningsmetoder og - hastighed. Indikatorerne har hovedområderne; selvledet adfærd, motivation for selvledelse, rammer for selvledelse, balance imellem arbejdsliv og privatliv. Efterfølgende kan deltagerne i grupper reflektere over egne svar og sætte dem i relation til svarene i undersøgelsen af Danskernes selvledelseskompetencer og Danmarks internationale placering. Svarene kan løbende bruges til at reflektere over egen selvledelseskompetence og sætte den ind i de aktuelle rammer for selvledelse. Tema 2: Den selvledende medarbejder I dette tema er der fokus på individet og deltagerens selvledelseskompetencer. Temaet kan tage afsæt i spørgeskemaet fra Det Nationale Kompetenceregnskab, hvor der i dette tema er fokus på den enkeltes bevidsthed om egne selvledelseskompetencer. Det kan anbefales at der arbejdes ud fra praksiserfaringer samt cases hvor der udøves selvledelse og at der reflekteres over de forskellige selvledelsesmuligheder i grupper. Det er en mulighed at tilføje disse cases dilemmaer knyttet til det at være selvledende, for eksempel i form af nogle af følgende dilemmaer: Oplevelse af uoverensstemmelse imellem medarbejderens værdier og ledelsens/virksomhedens værdier, medfølgende problemer med at fastsætte mål der er i overensstemmelse med virksomhedens strategier En medarbejder der oplever manglende tillid fra kollegaer/ledelsen i forhold til at måtte tage ansvar og stole på medarbejderens beslutninger En medarbejder der oplever uoverensstemmelse imellem egne holdninger til, og ønsker om sikring af brugeren/patientens ønsker om medinddragelse og andre samarbejdspartneres holdninger En medarbejder der får overdraget en opgave og på baggrund af refleksion, ikke følger den givne instruktion helt, og medarbejderen i tilrettelæggelsen af arbejdet tager ansvar for, at nå målet på en anden måde end anvist I opsamlingen af dilemmaerne kan det være vigtigt, at få en drøftelse af hvad ansvar og ansvarlighed er, event. via modellen fra Royal College of Nursing, der giver mulighed for at se på forskellige aspekter af ansvarlighed i de enkelte dilemmaer (2, side 24-30) samt her koble det til omhu og samvittighedsfuldhed og vigtigheden af at dokumentere hvordan ansvaret er ført ud i livet og begrunde valg, beslutninger og handlinger. Det anbefales, at der her arbejdes ud fra den anerkendende tilgang, i forbindelse med drøftelse af dilemmaer fra egen praksis, for på denne måde også at arbejde 6 af 11

8 med det ønskværdige. Temaet kan afsluttes med en drøftelse af hensigtsmæssige organiseringer af eget arbejde og overvejelser i forbindelse med prioritering og planlægning af eget arbejde Tema 3 Temaet kunne indledes med den lærende organisation samt de fem kernediscipliner, for efterfølgende at sammenstille det med elementerne i selvledelse. Ligeledes kunne den organisatoriske læring præsenteres som en metode til, at udvikle arbejdsprocesser på. ( 2) Hvis der er tid til det, kunne man også arbejde med korte møder, hvor deltagerne drøfter temaet med en deltager i kort tid, for derefter at gå videre til en anden. Det er en metode til at få flest mulige udsagn frem, inspirere og aktivere deltagerne. Det ville være hensigtsmæssigt på dette kursus, at vise deltagerne nogle pædagogiske redskaber i praksis, som de efterfølgende ville kunne anvende i egen praksis. Det kunne være hensigtsmæssigt at gennemføre enkelte formidlingsøvelser ud fra cases indeholdende overvejelser omkring formidlingens formål, indhold og metode, for på denne måde at opnå øget sikkerhed og selvstændighed. Hvis der vælges at splitte kurset op, kunne følgende være splitopgaven: Fokus kunne omhandle formidling og dermed være en formidlingsøvelse i praksis, der ville lægge op til den efterfølgende undervisning. Ved opsamlingen af formidlingsopgaven kunne der snakkes motivation ud fra teorien om den motiverende samtale samt drøftelse af hvad der motiverer den enkelte kursist i hverdagen og her fra drage paralleller til patienter, kollegaer, pårørende osv. 4. Litteraturliste mv. (1) Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter. Kan hentes på adressen www (2)Organisering og ledelse af sygeplejen, Nyt Nordisk forlag Arnold Busk (3)Selvledelseskompetce af Center for Ledelse, Undervisningsministeriet. Kan hentes på adressen: (4)Det Nationale Kompetenceregnskab, Hovedrapport, (kap 10 - selvledel- 7 af 11

9 seskompence) Underviningeministeriet 2005 (5)Bertelsen, Birgit (2004): Selvledelse. Forlaget Ankerhus. (6) Præsentation og formidling af Mette Hald, forlaget Academica 2008 Se i øvrigt også supplerende litteratur under de enkelte temaer. 8 af 11

10 Bilag 1 Kære kursusdeltager Som forberedelse til kurset selvledelse og formidling, sender vi hermed nogle spørgsmål til refleksion. Selvledelseskompetence defineres som: Individets evne og vilje til at tage ansvar for planlægningen og gennemførelsen af eget arbejde indenfor accepterende rammer mellem individ og virksomhed. (Det Nationale Kompetenceregnskab) Refleksionsspørgsmål: Hvordan arbejder du med selvledelse i din praksis? Hvordan er du til at tage initiativ, tilrettelægge opgaver for dig selv og opfylde de mål du opstiller? Find et par eksempler hvor du arbejder selvledende i din praksis Hvad mener du er vigtigst for at kunne arbejde selvledende? Svarene vil løbende blive inddraget i undervisningen på hele kurset. 9 af 11

11 Bilag 2 Fokus på egne selvledelseskompetencer Selvledelseskompetence kan måles gennem primært fire indikatorer, der med udgangspunkt i belyser forskellige aspekter af selvledelseskompetence. Udfyld skemaet ved at sætte kryds i en af de angivne svarkategorier ud for hvert spørgsmål Bemærk at svarkategorierne ikke er enslydende i alle spørgsmål! Indikator Spørgsmål Planlægger du selv din arbejdsdag? Sæt X Svarkategori Selvledet adfærd Motivation for selvledelse Bestemmer du selv, hvordan du vil løse din arbejdsopgaver? Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? Har du inden for de seneste tre måneder på eget initiativ forlænget din arbejdsdag, fordi du syntes, at dine arbejdsopgaver krævede det? Har lyst til at træffe beslutninger Føler sig velorienteret om virksomhedens mål og strategier Aldrig/Ikke muligt En gang imellem Nogle gange Ofte Hele tiden 10 af 11

12 Motivation for selvledelse Rammer for selvledelse Balance mellem arbejdsliv og privatliv Uden for indikator Føler ansvar for virksomhedens udvikling Kan identificere sig med virksomhedens ønskede billede udadtil Chefstøtte til at tage ansvar Er du tilfreds med den tidsmæssige balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv? Bestemmer du selv, hvem du vil arbejde sammen med? Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget for at ændre den tidsmæssige balance ml. dit arbejdsliv og dit privatliv? / Arbejder alene Nej Ja Ingen hindringer for at arbejde mere selvstændigt Andet Arbejdet Ønsker ikke yderligere selvstændighed Ledelsen Virksomheden, kollegerne Kilde: Skemaet er tilrettet skemaet i kap Danskernes selvledelseskompetence. Det Nationale Kompetenceregnskab, Hovedrapport, (kap 10 - Selvledelseskompetence), Undervisningsministeriet af 11

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 42930 Udviklet af: Inge Hertzum

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere