PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL"

Transkript

1 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal København K Tlf: Løngangstræde 25, København K Tlf: MANUAL TIL SPILLELEDEREN

2 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side 2 INDHOLD 2 3 Introduktion 3 Introduktion til spillet 9 Sådan spiller I 11 Introduktion til spil 1 Staten som arbejdsplads 13 Opsamling på spil 1 15 Introduktion til spil 2 Handling gør forskellen 17 Opsamling på spil 2 21 Afrunding og det videre perspektiv 23 Introduktion Dialog, involvering og samarbejde har fra begyndelsen været nøgleord i arbejdet med statens personale- og ledelsespolitik. Personale- og ledelsespolitikken sat i spil skal være med til at skabe dialog om politikken på de enkelte institutioner og derigennem være med til at sikre,at politikken reelt gør en forskel. Frem for at præsentere personale- og ledelsespolitikken ved et traditionelt seminar lægger spillet op til, at deltagerne i fællesskab løser en række opgaver, som tager udgangspunkt i politikken. Spillet skal sikre, at deltagerne gennem aktiv handlen bliver præsenteret for personale- og ledelsespolitikken på en engagerende og underholdende måde. Denne manual er udarbejdet som vejledning til den (eller de) medarbejdere/ledere, der skal være spilleledere, og giver en detaljeret beskrivelse af de to spil:spil 1 Staten som arbejdsplads og spil 2 Handling gør forskellen. Spillelederen kan for eksempel være sekretæren for Samarbejdsudvalg/Medarbejderindflydelsesorgan (SU/MIO), en personalekonsulent, personalechefen, næstformanden i SU/MIO, en tillidsrepræsentant eller en anden, som I finder egnet til opgaven. For yderligere information: Spillet kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Tlf: Fax: ISBN: November 2003

3 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Spillelederens opgave Som spilleleder sørger du for,at aktiviteterne forløber på en god og konstruktiv måde. Din opgave er: At introducere deltagerne for aktiviteterne At hjælpe deltagerne, hvis der opstår problemer undervejs At være garant for, at aktiviteterne forløber på en god og lærerig måde At være med til at samle op på dialogen Baggrunden for personale- og ledelsespolitikken Personale- og ledelsespolitikken 2003 er et vigtigt led i fornyelsen af den offentlige sektor. Med den nye politik præsenterer regeringen sin vision for staten som en arbejdsplads, der gør en forskel. Nogle institutioner arbejder allerede meget aktivt med personale- og ledelsespolitik. Andre steder er man ikke nået helt så langt. Uanset hvor langt man er i dag, er det et krav, at statens institutioner arbejder målrettet videre med visionerne i den nye politik, og spillet kan derfor spilles på alle statslige arbejdspladser som et led i denne proces. Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) ved Centralrådets Personalepolitiske Udvalg har ønsket, at man på den enkelte arbejdsplads fører en dialog om,hvordan man konkret omsætter politikken til lokal handling derfor er dette spil udviklet. Hvad er formålet med spillet? Spil 1 præsenterer personale- og ledelsespolitikken for deltagerne. Spil 2 skal stimulere og inspirere den enkelte arbejdsplads i arbejdet med at udvikle institutionen i overensstemmelse med politikkens visioner. Hvem henvender spillet sig til? Det er vigtigt, at alle statens ansatte tager del i arbejdet med at udvikle gode arbejdspladser.spillet henvender sig derfor til alle medarbejdere og ledere i staten.spillet er udformet,så det giver mening og er relevant på alle statens arbejdspladser og for alle medarbejdere og ledere. Det praktiske For at alle deltagere får så meget ud af spillet som muligt, er det vigtigt at planlægge forløbet grundigt. Læs denne manual igennem og sørg for, at du er fortrolig med både spilleplader, spillekort, guide og eventuelt PowerPoint præsentationen, som du finder på vedlagte cd-rom. Hvor kan spillet spilles? Spillet kan spilles i mange forskellige fora for eksempel på et SU/MIO-møde, et personalemøde i en afdeling, et ledelsesmøde eller på et seminar for alle institutionens medarbejdere. Det vil eksempelvis være oplagt at bruge spillet som en del af et forløb, hvor institutionen ønsker at udvikle og forny personalepolitikken. Hvad skal forberedes? Sæt dig godt ind i spillene, så du er forberedt på at svare på spørgsmål fra deltagerne. Sørg for at grupperne har en god størrelse. Spillet er udviklet til grupper på 5 deltagere. Hvis der er flere end 5 deltagere om hvert spil, kan diskussionerne trække ud, og det kan derfor være nødvendigt at beregne mere tid til spillet. Sørg for, at der ligger kuglepenne på hvert bord. Overvej,om spillene skal genbruges.skal de det,skal deltagerne orienteres om, at de ikke må skrive på materialet. Hvis spillene skal bruges igen, skal du derfor sørge for, at der ligger papir ved bordene, så deltagerne har mulighed for at notere de ting, som ellers skulle have været noteret på spillepladen og i guiden bemærk, at resten af manualen ikke tager højde for, hvis spillene eventuelt skal genbruges.

4 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Hvilke fysiske forhold kræver spillet? Det anbefales at samle alle deltagerne i samme lokale. På den måde skabes et godt forum for både input og diskussioner. Spillepladerne måler 85 x 60 centimeter og kræver derfor god plads på bordene.alle deltagere skal desuden kunne se spillepladerne ordentligt. Bordene bør derfor placeres, så det er muligt for deltagerne at bevæge sig rundt om bordet under aktiviteterne. Vær endvidere opmærksom på, at bordene ikke står så tæt, så grupperne forstyrrer hinanden. Alt efter antallet af deltagere bør du overveje nedenstående. Mindre end 10 personer Antal grupper 1-2 Antal spilleledere 1 Lokale Mødelokale eller lignende personer Antal grupper 3-10 Antal spilleledere 1 (brug eventuelt medhjælpere) Lokale Kantine eller lignende Mere end 50 personer Antal grupper Antal spilleledere En spilleleder samt en medhjælper per 10 grupper Lokale Konferencecenter eller lignende Forslag til forløb Det anbefales, at du afsætter to en halv time til spillene. Spil 1 er beregnet til at vare mellem 45 og 60 minutter, herudover kommer introduktion og opsamling. Spil 2 er beregnet til at vare 60 minutter eksklusiv introduktion og opsamling. Vær opmærksom på, at varigheden af de to spil kan variere, og at du som et minimum bør følge den vejledende tidsramme, som er illustreret nedenfor. Aktivitet Ca. tider Materiale Introduktion 5 min. PowerPoint præsentation Præsentation af spil 1 5 min. PowerPoint præsentation Deltagerne spiller 45 min. Mappe med spillemateriale Opsamling 5-10 min. PowerPoint præsentation Pause 5 min. Præsentation af spil 2 5 min. PowerPoint præsentation Deltagerne spiller 60 min. Mappe med spillemateriale Afsluttende diskussion 5-10 min. PowerPoint præsentation Afrunding 10 min. PowerPoint præsentation Guide til deltagerne Alle deltagere får udleveret en guide.guiden indeholder en nøje gennemgang af spil 1 og 2 og en individuel ekstra opgave D, som man kan vælge, om deltagerne skal løse. Deltagerne kan læse sig til meget i guiden, men du har ansvaret for at få sat spillet godt i gang. På side 9 i denne manual får du forslag til, hvad du kan sige under introduktionen og præsentationen af spillet. Opsamling Når deltagerne er færdige med spillet, skal der samles op på aktiviteterne. Hvis der kun er 2-3 grupper, er det en god ide at tage en åben diskussion om, hvad deltagerne har fået ud af spillet. Hvis der er flere grupper, bør du udvælge nogle deltagere, som kan fortælle om gruppens resultater.hvordan opsamlingen i øvrigt skal foregå er afhængig af, i hvilken sammenhæng spillet bliver anvendt. Resultatet af spillet vil være en række forslag til fremtidige personale- og ledelsespolitiske initiativer på arbejdspladsen. Det bør på forhånd være aftalt blandt ledelsen og/eller i SU/MIO, hvordan der samles op på disse forslag. Det kan for eksempel ske ved at fortsætte diskussionen i SU/MIO eller et personalepolitisk udvalg.det kan også være ved at formidle alle forslagene i et elektronisk nyhedsbrev eller lignende.

5 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Introduktion til spillet Billede 1 Din rolle som spilleleder Billede 1 Fortæl lidt om dig selv, og præsenter eventuelle hjælpere. Forklar herefter, hvad jeres roller bliver i løbet af spillet og hvilken sammenhæng spillene skal indgå i. Velkommen.Mit navn er... jeg får hjælp af...jeg vil guide jer igennem de næste par timers aktiviteter. Min rolle i dag bliver at guide jer gennem de spil, vi skal spille.vi begynder sammen og afrunder spillet sammen. Hvis I er i tvivl om noget undervejs, kan I altid spørge mig. Personale- og ledelsespolitik 2003 Billede 2 Udgangspunktet for spillet er statens personale- og ledelsespolitik Politikken er bygget op omkring fire fokusområder: Opgaven i centrum, Gode medarbejdere, Mangfoldighed og fleksibilitet, Professionel ledelse. Billede 3 NB! Læs teksten til hvert af fokusområderne højt. Billede 2 Billede 3

6 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Sådan spiller I Billede 7 Billede 10 Billede 7 Personale- og ledelsespolitikken sat i spil sætter fokus på statens personale- og ledelsespolitik. Aktiviteterne er udformet som spil med spillebrikker og opgaver, der skal løses. I skal samarbejde om at løse opgaverne og i fællesskab blive enige om jeres svar. Billede 8 Personale- og ledelsespolitikken sat i spil består af to spillerunder spil 1 og spil 2. For at vi kan arbejde aktivt med en personale- og ledelsespolitik, bliver vi nødt til at kende indholdet af den. I spil 1 bliver I præsenteret for statens personale- og ledelsespolitik. Billede 10 Formålet med spil 1 og 2 er at skabe en fælles forståelse for, hvad visionerne og indholdet i personale- og ledelsespolitikken er. Spillene som vi om lidt skal i gang med, skal være med til, at øge vores kendskab til statens personale- og ledelsespolitik, og vi skal prøve at se, hvordan vi kan bruge den nye politik i vores daglige arbejde. Billede 11 På bordet ligger som sagt alt, hvad I har brug for, blandt andet fem guide-bøger. I guiden er opgaverne til de to spil nøje beskrevet. Efter at have set nærmere på indholdet af politikken, går vi i spil 2 over til at se nærmere på, hvordan vi kan omsætte ord til handling. I spil 2 skal I diskutere, hvordan vi arbejder med Billede 8 Billede 11 personale- og ledelsespolitik i dag, og hvordan vi kan udvikle arbejdet fremover.

7 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Introduktion til spil 1 Billede 12 Billede 13 Billede 12 Vi går nu i gang med spil 1. Formålet med spil 1 er at få kendskab til de fire fokusområder som politikken beskriver, sætte de fire fokusområder i relation til situationer fra dagligdagen, og diskutere hvordan vi kan bruge politikken til at tackle konkrete udfordringer. I må nu gerne tage den første spilleplade ud af mappen: Spil 1 Staten som arbejdsplads, og folde den ud på bordet. Jeg vil kort gennemgå spillepladen, og bagefter er det så jeres tur til at løse opgaverne. Billede 13 I midten af spillepladen finder I fire blå felter, hvor de fire fokusområder fra statens personale- og ledelses politik er beskrevet.til spil 1 hører også 12 spillekort med en side 1 og en side 2 lad eventuelt en i gruppen læse indholdet af de fire fokusområder højt. Billede 14 I de øvrige 12 felter finder I citater fra fiktive ansatte i staten. Jeres opgave er nu at matche kortene med de tilhørende citater. Når I har placeret alle kortene, skal I læse citatet på spillepladen igennem og vurdere hvilken side 1 eller 2 på spillekortet som I mener passer bedst. Der findes ikke en rigtig eller forkert løsning. Det vigtige er jeres argumenter for, hvorfor I har valgt den ene løsning frem for den anden. Når I har placeret alle kortene og valgt, hvilken side I mener er bedst, skal I læse teksten til de fire fokusområder igennem. Dernæst skal I sætte kryds på linjen under personen ved det fokusområde, som I mener, at citatet inklusiv løsningsforslag tager udgangspunkt i. Husk at understrege over for deltagerne, at der ikke findes nogen rigtig eller forkert løsning. Begge løsninger er rigtige. Det vigtige er deltagernes argumenter for deres valg af løsning. Billede 14

8 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Opsamling på spil 1 Billede 15 Billede 16 Billede 15 I har nu 45 minutter til spil 1. Mens grupperne arbejder på egen hånd, er det en god ide, hvis du går rundt mellem bordene for at vise, at du er klar til at besvare spørgsmål. Hvis du fornemmer, at en gruppe bruger for lang tid på at diskutere en problemstilling, kan du foreslå dem to ting. Enten at de skal gå videre til næste spørgsmål, eller at de kan finde deres helt egen løsning med udgangspunkt i fokusområderne. Dog er det vigtigt, at de kan argumentere for, hvorfor de mener, at denne løsning også ligger inden for rammerne af personale- og ledelsespolitikken (de kan skrive løsningen på spillepladen). Måske vil enkelte grupper også gøre opmærksom på, at det er svært at vælge ét fokusområde, som knytter sig til problemstilling og løsning. Sig, at gruppen eventuelt kan afkrydse to fokusområder, hvis det er en hjælp for dem til at komme videre. Billede 16 Så er tiden gået, og det ser ud til, at alle er nået igennem opgaven. Vi har nu arbejdet med de fire fokusområder og sat dem i relation til en række problemstillinger, og I har forhåbentlig oplevet, at politikken viser en retning uden at pege på en løsning som den eneste rigtige. Gennem spil 1 har vi blandt andet fået kendskab til, hvad politikken indeholder, og vi har arbejdet med politikken og relateret den til situationer fra dagligdagen. Det er op til dig, hvor meget du vil gøre ud af opfølgningen, men som minimum er det en god ide at komme omkring de punkter, der står i PowerPoint præsentationen, så alle løse ender kan samles. Vil du gerne gøre mere ud af opfølgningen, kan du bede en af grupperne om at fortælle de øvrige deltagere om de problemstillinger, de især diskuterede. Det er en god ide løbende at orientere deltagerne om, hvor lang tid de har igen inden opfølgningen i plenum. Gør opmærksom på, når halvdelen af tiden er gået og igen, når der er fem minutter tilbage.

9 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Introduktion til spil 2 Billede 17 Billede 19 Billede 17 I spil 2 skal vi nu se på, hvordan vi i det daglige arbejder med personale- og ledelsespolitik, samt hvordan politikken kan danne rammen for vores arbejde fremover. I spil 2 skal vi relatere politikken til vores egen personale- og ledelsespolitiske virkelighed, få sat handling bag ordene i politikken og sætte fokus på hvad vi gør i dag, og hvad vi kan gøre fremover. Billede 18 Tag spillepladen til spil 2 frem. Spil 2 består af tre øvelser, som jeg kort vil gennemgå. I opgave A finder I de fire fokusområder. Det er nu jeres opgave at læse teksten igennem på de 16 spillekort og vurdere hvilket fokusområde, I mener kortene matcher. Billede 20 På højre side af spillepladen er et diagram opgave B. Overfør jeres sammentællede vurderinger fra opgave A for hver af de fire fokusområder til diagrammet, og forbind punkterne med hinanden. I har nu et billede af, hvordan I vurderer, hvor godt I lever op til politikken. Husk at understrege over for deltagerne, at der ikke findes nogen rigtig eller forkert løsning i opgave A. Det er deltagernes argumenter for, hvorfor de har placeret kortene, som de har, der er vigtig. Billede 19 Når I har placeret kortene skal I på en skala fra 1 til 5, hvor Billede 18 Billede 20 5 er bedst, vurdere, i hvor høj grad, I mener, vores arbejdsplads lever op til udsagnene. Når I har vurderet alle udsagnene, skal I lægge tallene sammen og skrive resultatet i feltet under samlet vurdering. På side 11 i guiden kan I se en beskrivelse af fokusområderne.

10 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Billede 21 Billede 21 I opgave C er det jeres opgave at overveje hvilke tiltag, vi allerede arbejder med, som støtter op om fokusområderne og notere det på spillepladen. Bagefter skal I overveje, hvilke tiltag vi kan sætte i gang på vores institution for at støtte endnu bedre op om fokusområderne og notere det på spillepladen. I guiden er der en ekstra opgave, opgave D, som ligner opgave C. I denne opgave skal deltagerne individuelt overveje, hvad de mener, de kan bidrage med for at leve op til de fire fokusområder. Det skal besluttes på forhånd, om deltagerne skal løse opgave D. I så fald skal det være fordi, det skal bruges i institutionens videre arbejde med at implementere personale- og ledelsespolitikken. Husk hvis opgave D løses, skal der beregnes mere tid til spillet. Billede 22 I har nu 60 minutter til de tre opgaver. Mens grupperne arbejder på egen hånd, er det igen en god ide, hvis du går rundt mellem bordene for at vise, at du er klar til at besvare spørgsmål. Hvis grupperne under opgave A er i tvivl om, hvor de skal placere udsagnene, kan du forklare dem, at der ikke er en rigtig eller forkert placering, men at det er deres vurdering, som er vigtig. Billede 22

11 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Opsamling på spil 2 Billede 23 Så er tiden gået, og det ser ud til at alle er nået igennem opgaven. Billede 23 I spil 2 har vi har diskuteret, hvor vi befinder os i forhold til statens personale- og ledelsespolitik og vi har påbegyndt en dialog, om hvordan vi fremover kan arbejde med at udvikle vores egen personale- og ledelsespolitik. Det vil typisk være besluttet på forhånd, hvordan din arbejdsplads følger op på spillets resultater. Den konkrete opfølgning, som du står for, skal naturligvis afstemmes med den proces, som måske er besluttet på forhånd. Du kan nøjes med at bruge punkterne i PowerPoint præsentationen (billede 24), eller du kan igen involvere deltagerne i en diskussion om, dels hvad de er kommet frem til, dels hvordan I kan bruge de forskellige input.

12 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:39 Side Afrunding og det videre perspektiv Billede 24 I har nu gennemført Personale- og ledelsespolitikken sat i spil, og skulle gerne have fået et bedre kendskab til hvad personale- og ledelsespolitikken indeholder, samt hvordan I kan drage nytte af den fremover. Vi har fået kendskab til indholdet i statens personale- og ledelsespolitik, vi har fået konkrete forslag til hvordan, vi kan bruge politikken hos os, og vi har påbegyndt en dialog om udviklingen af vores egen personale- og ledelsespolitik. For at personale- og ledelsespolitikken skal blive en succes, kræver det, at vi tager ejerskab for implementeringen. Ansvaret for at føre politikken ud i livet ligger hos os, nu hvor vi har fået identificeret, hvor vi hver især skal gøre et stykke arbejde for at leve op til politikkens visioner. Overvej eventuelt hvilke fora, I kan arbejde videre med inputtene fra aktiviteterne i. Det kan være: Afdelingsmøder SU/MIO møder En særligt nedsat personalepolitisk arbejdsgruppe Ledelsesmøder Slut aktiviteterne af med at takke deltagerne for den tid og det arbejde, de har lagt i spillet de sidste par timer. Understreg, at du håber, at deltagerne har haft det sjovt samtidig med, at de har haft nogle interessante diskussioner. PRÆSENTATION OG MANUAL Deltagerne har gennem de to spillerunder opnået en forståelse for, hvad politikken indebærer, samt hvordan de kan drage nytte af den. I opgave C har deltagerne endvidere udformet ideer til, hvad de kan gøre for at leve op til politikkens visioner. Hvordan I vil arbejde videre med politikken i jeres institution, er op til jer. En effektiv implementering af personale- og ledelsespolitikken kræver en vedvarende indsats. Hvis I arbejder med Den offentlige Kvalitetspris eller Excellencemodellen, kan I også overveje, hvorledes det videre arbejde med personale- og ledelsespolitikken kan knyttes hertil. For mere information se og Endelig kan I tænke det videre arbejde ind I jeres eventuelle systematiske kvalitetsarbejde. Billede 24

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Guide_250x250 09/10/03 10:19 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

ÅRETS PERSONALELEDER. Vær med til at udpege årets. personaleleder i staten

ÅRETS PERSONALELEDER. Vær med til at udpege årets. personaleleder i staten ÅRETS PERSONALELEDER Vær med til at udpege årets personaleleder i staten ÅRETS PERSONALELEDER Årets personaleder - vær med til at udpege årets personaleleder i staten Henvendelse om Årets personaleleder

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Stress Tekst indsættes Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Har I statens mest talentfulde personaleleder? Vær med til at vælge årets personaleleder i staten 2011

Har I statens mest talentfulde personaleleder? Vær med til at vælge årets personaleleder i staten 2011 Har I statens mest talentfulde personaleleder? Vær med til at vælge årets personaleleder i staten 2011 August 2011 Invitation til ledere og medarbejdere I år er det 7. gang, vi skal kåre Årets personaleleder

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Retningslinje om Frivilligt arbejde

Retningslinje om Frivilligt arbejde Inspirationsnotat nr. 21b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 18. september 2013 Retningslinje om Frivilligt arbejde Retningslinjen indeholder de overordnede personalepolitiske principper for Hovedudvalgets

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

INSPIRATION TIL DIALOG - METODER TIL UDVIKLING AF DEN LOKALE PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK MANUAL CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG

INSPIRATION TIL DIALOG - METODER TIL UDVIKLING AF DEN LOKALE PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK MANUAL CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG - METODER TIL UDVIKLING AF DEN LOKALE PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK MANUAL CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG - MANUAL Generelle henvendelse om Statens

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Respondenter Procent Skriv navn 13 100,0% I alt 13 100,0% Respondenter Procent I en gruppe 13 100,0% Individuelt 0 0,0% I alt 13 100,0%

Respondenter Procent Skriv navn 13 100,0% I alt 13 100,0% Respondenter Procent I en gruppe 13 100,0% Individuelt 0 0,0% I alt 13 100,0% Vælg din vejleder Skriv navn 13 100,0% Vælg din vejleder - Skriv navn Lars Ditrichson Lars dietrichson Lars Grubbe Dietrichson lars dietrichson Lars Dietrictson Lars Grubbe Ditrichson Blev projektet udarbejdet

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Skriv en kommunikationskontrakt

Skriv en kommunikationskontrakt Skriv en kommunikationskontrakt Dette er et værktøj for dig, som vil Udvikle kommunikationen i din arbejdsgruppe Skabe klare rammer, roller og ansvar for dig og dine medarbejderes kommunikation Tydeliggøre

Læs mere

genvej til innovation på arbejdspladsen

genvej til innovation på arbejdspladsen FORNYELSE I FÆLLESSKAB genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET Fornyelse i Fællesskab giver resultater Projekt Fornyelse i Fællesskab har udviklet en række trin og værktøjer, som I

Læs mere

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012 Sæt ord pa sproget November 2012 Indhold Mål... 1 Baggrund... 1 Projektets mål... 1 Sammenhæng... 2 1 Beskrivelse af elevernes potentialer og barrierer... 2 2 Beskrivelse af basisviden og hverdagssprog...

Læs mere

Guide til måling af social kapital 2016

Guide til måling af social kapital 2016 Guide til måling af social kapital 2016 Indhold Introduktion til måling af Social Kapital i Høje-Taastrup Kommune 3 Proces for måling af Social Kapital 2016 4 Før måling leders rolle 5 Tjekliste før målingen

Læs mere

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT KOMMUNIKATION I BUF ORES VISION Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn og unge skal få de bedste muligheder for at vokse op og skabe sig en tilværelse på egen hånd. Vi skal

Læs mere

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld forening med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF NÅ I MÅL MED TO STÆRKE MEDSPILLERE! 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

TRANSFER - fra læring til handling i praksis

TRANSFER - fra læring til handling i praksis TRANSFER - fra læring til handling i praksis Det der sker før og efter undervisningen er mindst lige så vigtig som det der sker i undervisningen For at omsætte læring til praksis, transfer, er det vigtigt,

Læs mere

Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV 2012 2013

Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV 2012 2013 Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV 2012 2013 Opfølgning på medarbejderundersøgelser er af afgørende betydning. Undersøgelser viser, at hvis man gennemfører

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar

Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar i Børne- og Ungdomsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MED-aftalen MED-aftalen skal optimere arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

INSPIRATION TIL DIALOG - KONKRETE PROCESMETODER VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG

INSPIRATION TIL DIALOG - KONKRETE PROCESMETODER VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG - KONKRETE PROCESMETODER VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Generelle henvendelse om Statens personale- og ledelsespolitik kan ske til: eller Personalestyrelsen Personale- og Ledelsespolitisk

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser Middle Management Program (MMP) Forberedelseshæfte til lederudviklingsprogram for nye og erfarne mellemledere Kære Leder Velkommen på IBCs Middle Management

Læs mere

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser.

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. I forhold til de forløb hvor deltagerne skal tage udgangspunkt i selvoplevede kommunikationssituationer, har vi afprøvet skabeloner hvori deltagerne

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual Introduktion Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab Manual Kompetenceafklaringsredskabet er skabt og produceret i løbet af 2013-2015 som et samarbejdsprojekt

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU En introduktion for nye medlemmer 2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland

Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland Tør vi forandre os Januar, 2013. Af Sandra Houmann medarbejder i intenz Forord Formålet med denne artikel er at dokumentere, hvilken rejse DGI Nordjylland

Læs mere

Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning.

Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning. Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning. Indhold: Hvem er du, og hvad er vigtigt for dig? en udvidet præsentation Kik på dig selv Hvordan går det runden Generel planlægning af teamets arbejde Skabelon

Læs mere

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere.

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer Rundt om relationer FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer N O G ET PÅ H J E R T

Læs mere

Lærervejledning Freddy finder vej i flere tekster

Lærervejledning Freddy finder vej i flere tekster Materialet Freddys finder vej i flere tekster er et materiale til den eksplicitte undervisning i læseforståelsesstrategier i indskolingen. Materialet kan bruges i såvel klasse- som gruppeundervisningen

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Konference for Undervisningsministeriets samarbejdskommuner 12. maj 2015 Uddannelseskonsulent Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Agenda

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation k SynErGaia Integrationsministeriets pulje til integration Peter Berliner Pårørendes udsagn om forløbet Det var dejligt at sidde

Læs mere

Hvad er filosofisk coaching?

Hvad er filosofisk coaching? Indsigt, forståelse, refleksion, innovation. Hvad er filosofisk coaching? 1 Kontaktoplysninger: Visbjerg Hegn 14 830 Mårslet 980-8558 el. 86-6180. www.filosofiskvejleder.dk Læs på vores blog om aktuelle

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER. udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10

UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER. udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10 UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10 INDLEDNING OG BAGGRUND FOR VEJLEDNINGEN Som offentlig indkøber er det en svær og

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvilken slags forandring

Læs mere

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Projekt Kommunale plejefamilier

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Projekt Kommunale plejefamilier GLADSAXE KOMMUNE Projekt Kommunale plejefamilier Kommissorium for netværkssupervision af kommunale plejefamilier i forbindelse med udviklingsprojekt i perioden 2011-2013 NOTAT Dato: november 2012 Navn:

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Tina Bue og Pia Brøgger Teori U - Uddannelsen En uddannelse, der frisætter mennesker. Skaber energi og giver dig et grundlæggende kendskab til teorien. Uddannelsen er rettet mod praksis hverdagen er den

Læs mere

Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH Sarah 20127119 & Matilde 20111134, September 2014 Bilagsdokumenter

Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH Sarah 20127119 & Matilde 20111134, September 2014 Bilagsdokumenter Bilag 1: Beskrivelse af Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Følgende redegørelse er baseret på skriftlig information fra DFUNK s sekretariat omkring deres ung-til-ung grupper, informationer fra organisationens

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK Alle skal have mulighed for at blive en del af vores fællesskab En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK EN GUIDE TIL AF NYE SPEJDERE Spejdergrupper over hele landet laver uge efter uge gode

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Tidsplanen: D. 6/3 Intro til forløbet D. 10/4 Lodtrækning blandt fordybelsesområderne. Tina på biblioteket kl. 14-15. D. 11/4-21/4 Ferie, læse tekstopgivelserne

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Alf og Alfabetet. - lær bogstaver, ord og begreber. Vejledning

Alf og Alfabetet. - lær bogstaver, ord og begreber. Vejledning Alf og Alfabetet - lær bogstaver, ord og begreber Vejledning Indholdsfortegnelse Forord 3 Sådan navigerer du rundt i Alf og Alfabetet 4 A - Lær bogstaverne 4 L - Stav ordet 5 F - Skriv ordet 5 E - Kombiner

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2015 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

Motorik og sprog regler

Motorik og sprog regler Motorik og sprog regler Introduktion Regler indrammer børns liv i dagpleje og vuggestue, og skaber et trygt og rart miljø. Men regler er ikke bare regler. De er en del af den pædagogiske praksis, fordi

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier 1 Program God kommunikation se sagen fra flere sider! Relationer hvordan skaber I et konstruktivt og givende samarbejde? Regler om: samarbejde

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere