Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads"

Transkript

1 1 Idé- og programudvalget for Nyt Medborgerhus Arbejdsgruppen vedr. Bindslevs Plads Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads Baggrund Ajourført Arbejdsgruppen tager først og fremmest sit udgangspunkt i direktionens notat af , men naturligvis også i de ideer og oplæg, der har været drøftet i de forskellige Kultur- og Fritidsudvalg siden december 2004 og i senere drøftelser mellem først Biblioteket og Den Kreative Skole, senest også med Medborgerhuset som deltager. Direktionen vurderer i sit notat om Bindslevs Plads at: Der kan efterfølgende opstå behov for bygningsmæssigt at sammenbinde de tre institutioner. På baggrund af et projekt for byggeriet skal der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning af den foreliggende. Direktionen konstaterer, at ambitionsniveauet kan lægges på mange niveauer og opregner 4 niveauer. Arbejdsgruppen finder kun, at niveau 4 kan opfylde dens visioner og vil derfor gerne argumentere for dette niveau. Direktionen har defineret niveau 4 som: De tre institutioner sammenbygges med en ny egentlig bygning, der kan indeholde fælles publikumsorienterede funktioner. Sammenbygningen øger det samlede antal etagemeter og giver tilsvarende krav om yderligere p-pladser i området. Bygningen opføres hen over Strengen og udløser klart en ny lokalplanlægning for hele området, idet en ny bygning med denne placering kræver en gentænkning af hele områdets bygningsmæssige volumen. Ved valg af det 4. ambitionsniveau, skal særligt iagttages følgende spørgsmål: Hvilken størrelsesorden/bygningsskala taler vi om? Bemærk at Den Kreative Skole og Medborgerhuset er bygningsafsnit på hver 1800 m 2, og til Den Kreative Skole er allerede nu valgt en let bygning, så den på denne måde adskiller sig fra biblioteket. Taler vi om en ny sammenbygning af f.eks. samme størrelse og dermed en stor udvidelse af de oprindelige institutioner med mulighed for tilførelse af en række nye funktioner, de eksisterende institutioner ikke hidtil har skullet indeholde? Taler vi om mere og andet end publikumsorienterede funktioner i sammenbygningen?

2 2 Eller taler vi kun om en let sammenbygning i et enkelt plan? F.eks m 2? Der er tale om et projekt der stiller store krav til de arkitektoniske løsninger, hvorfor der bør gennemføres en arkitektkonkurrence for projektet, hvori også indgår en revision af rammerne for resten af indretningen af Bindslevs Plads, herunder torve, pladser, strengen, og byggefelter til private formål. Arbejdsgruppens indstilling De eksisterende funktioner Det er en grundlæggende opfattelse i arbejdsgruppen, at alle tre institutioners formål fremmes af det tættest mulige indbyrdes samarbejde, og at mulighederne for at etablere et sådant samarbejde stiger, når institutionerne direkte bygges sammen og i dagligdagen er fælles om en lang række aktiviteter. De tre institutioner ser derfor store muligheder i at blive kædet sammen med en fællesbygning. Ved etablering af fælles indgang, ekspedition, café m.m. vil publikum komme i direkte kontakt med alle tre institutioner, når de gør brug af den ene. Brugere De tre institutioner henvender sig til forskellige befolkningsgrupper. Silkeborg Bibliotek har et ønske om bedre repræsentation af børn/unge og ældre. Disse befolkningsgrupper er flittige brugere af henholdsvis Den Kreative Skole og Medborgerhuset. Både Medborgerhuset og Den Kreative Skole har på deres side et ønske om en kontaktflade, der både fagligt, aldersmæssigt og socialt er mere differentieret. Ved en tæt sammenknytning af de tre institutioner vil der opstå en kulturarena for brugerne, der giver helt nye muligheder for oplevelser og dannelse af grænseoverskridende netværk, der både vil fungere på institutionernes og brugernes egne præmisser. Kompetenceudvikling Den læring der følger med et tæt samarbejde vil være en fordel for de tre institutionernes udvikling. Det er en erfaring at læring, kreativitet og udvikling bedst trives i mødet mellem personale med forskellige opgaver og uddannelsesmæssig baggrund. Silkeborg Biblioteks spidskompetence er formidling af oplevelser og viden via bøger og andre materialer. De seneste år er kompetencen på informationsteknologiområdet udbygget voldsomt. Biblioteket er nødt til at undervise publikum i moderne informationsteknologi, hvis de skal være i stand til at benytte biblioteks tilbud. Bibliotek har derfor behov for Den Kreative Skoles pædagogiske viden. På Den Kreative Skole er spidskompetencen pædagogik og kunstnerisk kreativitet, men teknologi indgår mere og mere i undervisningen. Den Kreative Skole vil derfor kunne nyde godt af Silkeborg Biblioteks teknologiske kapacitet. Medborgerhuset har ønske om et mere varieret udbud af arrangementer og har stor viden om brugernes ønsker. Dette ønske kan imødekommes af Silkeborg Bibliotek og Den Kreative Skole, der har en stor arrangementsvirksomhed og behov for et differentieret udbud af lokaler, der strækker sig fra studieceller og individuelle øverum til større musik- og teaterfaciliteter, der kun lejlighedsvis vil blive brugt.

3 3 Når de tre institutioner bringes tæt sammen skabes der et unikt miljø for innovation og udvikling, som vil komme såvel borgerne som hele kulturområdet til gode. Ramme for den videre udbygning Arbejdsgruppen ser en udvidelse af biblioteket med 1500m 2 som ramme for arbejdet med Bindslevs Plads i fasen efter Medborgerhuset er bygget. Et udvidelsesprojekt for biblioteket har været forelagt Kultur- og fritidsudvalget og medtaget i budgetoverslagene fra 1998 til 2006 med betegnelsen 2. etape. Etapebetegnelsen refererer til at den sidste udvidelse af hovedbiblioteket i 1978 var 1.etape af en større udvidelse. Udvalget har dog ikke haft mulighed for at sætte årstal på projektet. Behovsanalysen for projektet er medtaget som Bilag 1. Arbejdsgruppen har revurderet biblioteksprojektet og vurderet, at Medborgerhusets flytning til Bindslevs Plads betyder at bibliotekets behov for en større sal kan tilgodeses i Medborgerhuset, hvis de to institutioner bygges sammen. En række lokaler kan ligeledes deles mellem de tre institutioner, når der sker en sammenbygning. Resultatet bliver, at bibliotekets pladsbehov kan tilgodeses, der kan ske mindre udvidelser af Den Kreative Skole og Medborgerhuset, der vil kunne etableres kontorfaciliteter for en række festivaler, og alle tre institutioner får mulighed for at give en bedre service inden for den oprindelige ramme på 1500 m 2. Arbejdsgruppen forestiller sig derfor, at det næste byggeri på Bindslevs Plads kommer til at rumme en fællesbygninge på 1000 m 2 og en biblioteksudvidelse på 500 m 2. Fællesbygningen kommer til at rumme publikumslokaler og administrative funktioner for de tre institutioner. Arealet skal deles på mindst 2 etager, hvor administrationen er på 1. sal og publikumsarealet fortrinsvis er i stueetagen. Det kan overvejes også at placere biblioteksudvidelsen på 500 m 2 i fællesbygningen. Arealfordeling i fællesbygningen Fællesbygningen vil indeholde fælles hovedindgang med reception. I receptionen foregår udlån af materialer fra biblioteket, afhentning af bestilte materialer, booking af lokaler i Medborgerhuset, indskrivning af elever til Den Kreative Skole, salg af billetter til kulturelle arrangementer i hele kommunen, m.v. I receptionen besvarer personalet spørgsmål og knytter kontakter, det kunne betegnes som en særlig kulturel service overfor borgerne. I bygningen findes lokaler til udstillinger og nye aktiviteter, et cafémiljø, fælles lokaler til it-undervisning, markedsplads med populære bøger, tidsskrifter og multimedier, og lokaler til forevisning af smalle film på dvd og aflytning af karensbelagt musik. Disse lokaler benyttes i fællesskab af de tre institutioner, men kan også stilles til rådighed for kulturelle foreninger. Bygningen indeholder desuden et lokale der kan bruges til henholdsvis børnearrangementer og musikarrangementer. Lokalet kan ved åbning af en væg ud mod torvet omdannes til scenerum. Bygningen rummer fælles administration for de tre institutioner. Arbejdsgruppen finder det af rationelle grunde og af hensyn til samarbejdet vigtigt, at de tre institutioners ledelser og administration integreres så meget som muligt. Ved flytning af bibliotekets administration til fællesbygningen frigives plads til en fælles afdeling for PR, grafik og udvikling i den gamle biblioteksbygning.

4 4 Nye funktioner Visionen for området rækker ud over de eksisterende funktioner. Men det giver sig mere udtryk i udformning af arkitekturen i pladsen og bygningen end i forøgelse af bygningerne. Fællesbygningen forestilles tegnet, så den kan åbnes ud mod pladsen og omdannes til scene. Pladsen opbygges som et stort udendørs amfiteater, der vender mod fællesbygningen og scenen. Pladsen indrettes med fast søjlekonstruktion, så den kan overdækkes ved regnvejr. Bygningens facade mod pladsen er udformet med et stort glasparti med en særlig coated overflade, så den kan bruges til bagprojektion. Projektionerne kan udnyttes til en vægavis med tovejskommunikation, udstillingsbilleder, film eller som kulisser til teaterforestillinger. De tre institutioners kulturelle aktiviteter vil naturligvis stige, når faciliteterne er til stede, men en bærende idé i er, at mange af aktiviteterne er båret af brugerne selv og deres forskellige foreninger. Institutionernes fælle rolle bliver at inspirere og hjælpe aktiviteter på vej. Det vil i den forbindelse være en gevinst for kulturlivet, hvis der blev placeret en konsulentfunktion for kulturområdet i fællesbygningen uden det i øvrigt vil øge arealet. Et booking- og eventkontor til brug for foreninger så som Riverboat, Stalden, Countryfestivalen, KK44 og Den Jyske Sinfonietta vil understøtte hele projektet, og der er indregnet areal til formålet. En lang række kulturelle foreninger kunne flyttes til Bindslevs Plads. Frivillighuset og Musikøvehuset Lydpotten har været nævnt. Det ville fremme hovedvisionen, men er ikke indregnet i projektet. Det ville også være ønskeligt om pladsen med tiden blev kantet af specialbutikker, markeder for kunsthåndværk og gallerier. Den gamle elværksbygning på Hostrupsgade er et stateligt bygningsværk med et væld af fremragende detaljer i vindueskonstruktion og murværksmønstre. Bygningen skulle danne ramme om datidens ypperste inden for teknisk udvikling. Elværksbygningen foreslås på længere sigt erhvervet, bevaret og gjort offentlig tilgængelig som regionalt spillested og en del af hele konceptet for Bindslevs Plads. Det kunne ske med basis i Kulturhuset Rampelys. Rampelys har utilstrækkelige forhold i deres nuværende lokaler, men disse lokaler kunne sagtens gå videre til andre kulturinstitutioner som man kunne ønske flyttet til Bindslevs Plads, for at understøtte hele kulturmiljøet. Skitse til kulturtorv Indgang

5 5 Indgang Bibliotek Kulturtorv Fællesbygning Indgang Kreativ Skole Medborgerhus Vision Arbejdsgruppens vision ligner meget direktionens. Bindslevs Plads er kulturtorv, der er centrum for det offentlige kulturtilbud og kulturliv i Silkeborg. Pladsen afslutter et system af gågader, der over Torvet forbinder pladsen med Papirfabrikken og havneområdet, og understøtter at byens centrum er en linie og ikke blot området ved Papirfabrikken og havnen. Den kommercielle kultur udspilles hovedsageligt ved åen, mens Bindslevs Plads fortrinsvis er for de offentlige kulturaktiviteter. Biblioteket, Den Kreative Skole og Medborgerhuset rummer hver især sine kernetilbud til borgerne. Det stærke samarbejde mellem de tre institutioner gør det muligt at have en række fælles driftsmæssige funktioner, ligesom administration og personalefunktioner er samlet under ét i fællesbygningen. Bindslevs plads er i sig selv en oplevelse. Når man kommer op på pladsen fra parkeringskælderen eller gående fra byens centrum befinder man sig på en arena, der skråner ned mod indgangsbygningen til kulturinstitutionerne. I randen af pladsen er en basargade med

6 6 kulturbutikker, hvor kunder fra et større opland kommer for at købe noder, musik, bøger, kunst, designervarer og kunsthåndværk. Der svæver en konstruktion over arenaen, som afslører at pladsen kan overdækkes ved store arrangementer i dårligt vejr. Bygningen er nærmes en kubus i glas og stål. Men det meste af facaden mod pladsen er dækket af kæmpestore felter med skiftende billeder. Det er Silkeborgs efterhånden berømte vægavis. Nogle af billederne udgør en kunstudstilling med lokale kunstnere. Andre felter er reklamer for kulturelle arrangementer. Billeder og temaer skifter ind imellem, så bygningen er aldrig den samme. I et felt kan man give sin mening til kende om Silkeborg Kommunes nye kulturhandlingsplan efterhånden som ideerne ruller hen over skærmen. Man skal blot sende en sms for at være med. I et andet felt kan man se en tavle over hvilke aktiviteter, der forgår i fællesbygningen og de tre institutioner. En del af glasvæggen kan skydes til side så det arrangementslokale, der er indenfor bliver til en scene vendt ud mod pladsen. Man kan naturligvis også via en underjordisk gang fra parkeringskælderen komme direkte op i fællesbygningen. Selve bygningen er et kulturelt servicecenter, et indendørs kulturtorv, hvor man kan orientere sig om de kulturelle aktiviteter i byen, bestille billetter til arrangementer over hele landet (Silkeborgbilletten, dk), booke et lokale i medborgerhuset eller melde sig til et kursus på Den Kreative Skole. Man kan også bare slappe af med en kop kaffe og et tidsskrift eller finde en bog at tage med hjem. Hvis man skal sende en mail eller søge en oplysning på nettet er der computere til rådighed, og der er altid nogen, der kan hjælpe én med vejledning, oplysning eller udfyldelse af en blanket. Centerets personale tager deres opgave som værter alvorligt, der er ingen skranker, men de er til stede i området, viser folk tilrette og svarer på spørgsmål om alt, der har med kultur at gøre. Centeret har åbent fra kl.8 om morgenen til 23 om aftenen, når det sidste arrangement i Medborgerhuset er gennemført. Før 10 og efter 19 er indgangen til biblioteket lukket, men man kan altid slippe af med en bog, der skal afleveres eller selv finde en ny på markedet. Serviceniveauet ændrer sig naturligvis som aftenen skrider frem og det faglige personale går hjem, men der kan altid tages imod besked. Centeret er et meget folkeligt sted, hvor alle borgere føler sig hjemme. Dels er Centeret den naturlige adgangsvej til de kulturelle institutioner omkring det, dels er der altid noget nyt at se på, og der foregår næsten altid et eller andet, man bliver grebet af, så man lige standser op og ser nærmere på et underholdende indslag eller selv får lyst til at deltage i en aktivitet. De tre institutioner arrangerer småkoncerter, introduktioner i den nyeste teknologi, aktuelle udstillinger, men meget sker også på brugernes egne præmisser. Ud over eleverne fra Den Kreative Skole er der ofte elever fra Performers House, eller orkestre fra Lydpotten der optræder på torvet. Alle der arbejder med opsætninger og fremvisninger af noget kulturelt er glade for at have disse rammer, hvor der er mulighed for at prøve kræfter af med lidt publikum. Der er ikke nogen skarp adskillelse mellem aktiviteterne i centeret og på torvet udenfor. Alt efter hvad der foregår på Kulturtorvet, er der trukket forskelligt inventar frem. Den lille scene

7 7 står næsten altid fremme, men den er mobil og kan skydes væk, når der er et større arrangement. Datavæggen på facaden kan uden videre omdannes til et levende bagtæppe for eksperimenterende teaterforestillinger. Caféen kan hurtigt stille borde ud, så man kan sidde og nyde en kop kaffe til lidt gratis underholdning. Også den lille plads mellem Den Kreative Skole, Biblioteket og Elværket inddrages til publikum. Det er et mere stille parkområde, hvor man kan finde fred og ro. Måske finder nogen på at sidde og læse her med en kop kaffe i godt vejr. Centerets trådløse netværk rækker herud, så man kan komme på alle de databaser biblioteket stiller til rådighed med sin bærbare pc. Centerets bygningsmæssige rammer er meget transparente. Så bortset fra den konstante temperatur opleves det, som om man er i et åbent byrum mellem de kulturelle institutioner. Bygningen og torvet har modtaget flere danske og udenlandske arkitekturpriser, ligesom Silkeborg Kommune har fået megen hædrende omtale for at skabe dette unikke overdækkede byrum. Ministeren sagde ved sin åbningstale, at centeret og torvet både var en arkitektonisk og kulturpolitisk bedrift, der viste vejen frem: Den danske planlægning har gjort mere eller mindre heldige forsøg på at eliminere vejrets betydning for vores brug af byrum. Der er overdækkede gågader, hvor det især er den kommercielle del af bylivet, der skabes vilkår for. Og der er de mange indkøbscentres golde indendørs torvedannelser, der oplevelsesmæssigt typisk lider under, at dagslyset fuldstændigt mangler. Kulturtorvet i Silkeborg er et eksempel på, at et traditionelt bytorvs kulturelle aktiviteter sikres mod vejrliget, men det er også et svar på et spørgsmål om hvordan det 21. århundredes kulturinstitution ser ud. Der 21. århundredes kulturinstitutioner er ikke institutioner, der lukker sig om deres specifikke opgave. De er tæt på deres brugere og er rammer om lokale og nationale netværk. De udfylder deres plads i samfundet som det åbne sted, hvor kreativitet og innovation gives optimale betingelser. Skellene mellem de forskellige kulturinstitutioner, mellem græsrødder, frivillige og professionelle er ophævet. Det vi ser her er udfoldelse af det tredje sted, som hverken er arbejde eller hjem, men et sted hvor samfundet giver sine borgere mulighed for at udvikle sig frit og omsætte oplevelser og informationer til brugbar viden og innovation. Handlingsplan I projektet der ligger til grund for lokalplanen for området synes det magtpåliggende at bevare en sigtelinie/gangforbindelse, der følger den gamle brandvej, kaldet strengen. Strengens værdi forudsætter, at brugerne kommer ind i området fra både Hostrupsgade og Bindslevs Plads og derefter fordeler sig til institutionerne og pladsen. Men når P-kælderen er bygget vil hele trafikmønsteret ændres, så brugerne parkerer i p-kælderen og går ind fra Bindslevs Plads. Det vil derfor være naturligt at flytte Bibliotekets indgang væk fra brandvejen og til Bindslevs Plads, og herefter vil der ikke være nogen særlig trafik på brandvejen/strengen mellem institutionerne og Hostrupsgade. Ideen med en streng som nyt arkitektonisk princip for området er dermed forsvundet, og er derfor ikke længere en hindring for placering af en fælles bygning på Brandvejen, som kæder de tre institutioner sammen.

8 8 Det bliver en meget krævende arkitektopgave at tegne en bygning, der forener eller måske danner kontrast til de tre institutioner. Derfor bør der gennemføres en arkitektkonkurrence for projektet, hvori også indgår en revision af rammerne for resten af indretningen af Bindslevs Plads, herunder torve, pladser, og byggefelter til private formål. Om muligt bør arkitektkonkurrencen være international. Bygningen skal på én gang være transparent og markant. Der skal være en nøje arkitektonisk og funktionel sammenhæng mellem det overdækbare torv og fællesbygningen. Der skal være mulighed for at åbne vægge ud til torvet. Væggene skal for en stor del bestå af glas med en overflade, der kan bruges til bagprojektion. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har haft samme sammensætning som Idé- og programudvalget for Den Kreative Skole og allerede her taget hensyn til mulighederne for en fremtidig sammenbygning. Også ved bygning af Medborgerhuset vil arbejdsgruppen forsøge at sikre at funktioner, der tænkes flyttet til fællesbygningen efterlader lokaler, der uden videre kan indgå i medborgerhusets udbud af mødelokaler. Køkkenet til Medborgerhusets café forestiller gruppen sig bliver placeret ved ydervægge mod fællesbygningen, så den senere kan betjene en fælles café i fællesbygningen. P-forhold Der bør tage stilling til at der dagligt er to store bogbusser, der skal køre i området og holde parkeret i flere timer ved en læsserampe. Hvis det er muligt at skaffe garageanlæg til bogbusserne i området vil et stort tidsspild med transport til og fra Beredskabsstationen kunne undgås. Sammenhæng med overordnet planlægning Arbejdsgruppens forslag er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes Strategi og Silkeborg Kommunes Kulturpolitik. Det følger nøje hensigterne i Silkeborg Kommunes netop vedtagne Bibliotekspolitik. Peter Birk Ulla Voss Gjesing Jens Skouboe Silkeborg Bibliotek Den Kreative Skole Medborgerhuset Freddie Davidsen Kultur- og fritidschef

9 9 Bilag 1 Behovsanalyse Hovedbiblioteket har i mange år haft et udækket pladsbehov. Udbygningen i 1978 var således planlagt som første etape af en større udvidelse, og siden har der figureret en udvidelse i anlægsoversigten. Dog uden angivelse af konkret årstal. Sammenlignet med de større byer i området tegner der sig et klart billede af pladsmanglen i Silkeborg. m 2 på Hovedbiblioteket m 2 pr. 100 indb. Herning ,18 Holstebro ,68 Randers ,94 Horsens ,68 Viborg ,44 Silkeborg ,85 Kommunalreformen har forøget bibliotekets betjeningsområde med 60%. Især drift og vedligeholdelse af edb-systemer, teknisk arbejde i forbindelse med materialeindkøb og registrering af materialer er opgaver, der er blevet centraliseret til hovedbiblioteket og direkte øger pladsbehovet. Silkeborg Bibliotek har overtaget Århus Kommunebiblioteks rolle som overbygning for Them, Gjern og Kjellerup, og alt bogbusdrift udgår nu fra Silkeborg. Hovedbiblioteket rummer i sig selv en række uløste lokaleproblemer. Salen er for lille til børneteater med kulisser og arrangementer, der tiltrækker et større publikum. Den er blevet flyttet flere gange, men i og med den ligger inden for bibliotekets ydermure har det ikke været muligt at lydisolere den så støjgener for bibliotekets andre brugere kan undgås. Der mangler sekundære rum til stole, materiale og optrædende. Adgangsforholdene er besværlige. Køer af børn, der skal i teateret må opholde sig midt i publikumslokalerne, hvor andre besøgende arbejder ved computere. På grund af adgangsforholdene har biblioteket opgivet at stille lokalet til rådighed for andre arrangementer end bibliotekets egne. Bibliotekets brugere har i flere år efterlyst rolige omgivelser til uddannelse, studier, fordybelse og livslang læring. Det er kommet til udtryk i brugerundersøgelser hver gang biblioteket har udarbejdet et Etisk Regnskab. Det har kun i meget beskeden grad været muligt at efterkomme ønsket. Børnebiblioteket får stadig vanskeligere ved at tiltrække børn udelukkende ved at formidle børnelitteratur på traditionel vis, og i traditionelle rammer. Der skal nye og anderledes rammer - og meget ny teknologi til hvis biblioteket skal vække børns læseglæde og understøtte deres læsefærdighed.

10 10 En større udvidelse af hovedbiblioteket må nødvendigvis også tage sigte på fremtiden. Et udviklingsscenarie er biblioteket som center for indsigt, viden, dannelse, refleksion og læring. Fremtidens læring vil i stadig højere grad være individualiseret og frigjort fra de traditionelle institutioner. En del af denne læring vil foregå på biblioteket fordi biblioteket har frikøbt programmer og baser, som det stiller til rådighed på stedet. Det vil stille nye krav til både personalet, apparaturet og de rum det befinder sig i. Et andet scenarie er opfyldelse af værdier som identitet og fællesskab. Denne opgave kan kun tilgodeses i et omfattende samarbejde mellem forskellige institutioner, som der er lagt op til i det samlede Bindslevsplads-projekt. Hvis byens image som kulturby og økonomisk vækst der skal prioriteres, kan et projekt af denne kaliber yde et væsentligt bidrag til byens markedsføring. Omsat til m2 Udvidelse af reception 50 m 2 Udvidelse af Administration 50 m 2 Arrangementssal 300 m 2 Garderobe 20 m 2 Magasin til stole og borde 30 m 2 Uddannelsesbibliotek 200 m 2 Studie pladser i afdelingerne 100 m 2 It-undervisning (2 lokaler) 85 m Studieceller 50 m 2 Udvidelse af børnebiblioteket 100 m 2 Udstillinger og nye aktiviteter 100 m 2 Udvidelse af læsesal 25 m 2 Udvidelse af kontor til lokalhistorisk arkiv 25 m 2 Markedspladsbibliotek 100 m 2 Café 100 m 2 Lokaler til fremvisning af film 50 m 2 Lokaler til aflytning af karensbelagt musik 25 m 2 Speciallokale til børneteater 200 m 2 I alt 1610 m 2 Ved sammenbygning med Kreativ Skole og Medborgerhuset vil arealet kunne reduceres med 350 m 2 til en arrangementssal med garderobe og magasin. En række lokaler vil får en bedre fælles udnyttelse. Det gælder café, speciallokale til børneteater, reseption, administration, PR og udvikling.

11 11

12 12 Bilag 2 Biblioteksudvidelse og fællesbygning m 2 Behov Fælles Medborger- Kreativ Bibliotekslokaler huset skole udvidelse Biblioteket Reception Administration Sal m. garderobe og magasin 350 x Studiepladser i afdelingerne It-undervisning (2 lokaler) Studieceller Udvidelse af børnebiblioteket Udstillinger og nye aktiviteter Udvidelse af læsesal Kontor til lokalhistorisk arkiv Markedspladsbibliotek Cafémiljø Scene til børneteater/musik arr Lokaler til filmforevisninger Lokaler til aflytning af karensmusik Lager til afløsning for bogbusgaragen Biblioteket ved selvstændig bygning 1625 Bibliotek i et fællesprojekt Medborgerhuset Reception Sal m. garderobe og magasin Cafémiljø Administration PR, grafik, udvikling 10 1) It-undervisning x Udstillinger og nye aktiviteter x Kreativ Skole Reception Sal m. garderobe og magasin 350 x Cafémiljø Administration Scene til børneteater/musik arr. x PR, grafik, udvikling 10 1) It-undervisning x Studieceller x Udstillinger og nye aktiviteter x Booking og eventskontor for kulturelle foreninger 50 Tilbygning i alt ) Eksisterende lokaler på biblioteket, der frigives ved fytning af administrationen

13 13 Bemærkninger til skemaet: Biblioteket I første kolonne er bibliotekets behov for arealforøgelse opgjort til 1625m 2. Det kan fordeles med 775m 2 i fællesbygningen, 350m 2 i Medborgerhuset og 500m 2 i en udvidelse af biblioteket. (kolonne 2, 3 og 5) Bibliotekets samlede arealforøgelse bliver derved reduceret til 1275m 2 plus brugsret til en sal på 350m 2 i Medborgerhuset Medborgerhuset Medborgerhuset får forøget sit areal med 80 m 2 i fællesbygningen til reception, Cafémiljø og administration. Medborgerhuset får adgang til it-undervisningslokaler, lokaler til PR, grafik, udvikling, udstillinger og nye aktiviteter. Medborgerhuset stiller til gengæld en sal på 350 m 2 til rådighed for Biblioteket og Den Kreative Skole. Den Kreative Skole Den Kreative Skole får forøget sit areal med 90 m 2 i fællesbygningen til reception, Cafémiljø og administration. Den Kreative Skole får adgang til it-undervisningslokaler, studieceller, lokaler til PR, grafik, udvikling, udstillinger og nye aktiviteter. Den kreative skole stiller specielle faglokaler til rådighed for arrangementer i medborgerhuset og på biblioteket. Booking og eventkontor for kulturelle foreninger En ny aktivitet som er tillagt projektet. Fællesbygningen og bibliotek i alt Fællesbygning og biblioteket holder sig sammenlagt inden for de 1500 m 2 som var den oprindelige ramme.

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER

Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER Fredensborg Bibliotekerne Jernbanegade 3, 1. sal 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2200 Fredensborgbibliotekerne.dk bibliotekerne@fredensborg.dk September

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen.

Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen. Vejledning i at lave en booking UDEN login Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen. På hjemmesiden www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3.

FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3. FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup fremlagt på offentligt møde den 28.3.2007 Bag denne fælles indstilling står: Asger Baarstrøm Bent Jensen

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Opsamling fra dialogmøderne om Borgernes Hus den 17. og 18. juni 2013

Opsamling fra dialogmøderne om Borgernes Hus den 17. og 18. juni 2013 Opsamling fra dialogmøderne om Borgernes Hus den 17. og 18. juni 2013 Skibby Konkrete ideer: Ide om at Borgernes Hus etableres sammen med privat investor i et OPP, så der også bygges hotel og konference

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi motivation koncept planlægning ideer visioner 1 Biblioteks- og medborgerhus i Them, den 14.4.2015

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016 1. Kultur til alle A. KULTURBUSSEN ER PÅ VEJ Kulturbussen er forankret i den Kreative Skole i samarbejde med Kulturforvaltningen Kulturbussen for kunst og kultur. Ud til alle brugere i alle hjørner af

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen.

Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen. Vejledning i at lave en booking MED login Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen. På hjemmesiden www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø.

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Vi mødes ved Stevns Klint

Vi mødes ved Stevns Klint Vi mødes ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten På Konference & Hotel Klinten bliver jeres møde, konference eller kursus udbytterigt. Hos os oplever I et imødekommende personale af højeste

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere