Bisidder - begreb og indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bisidder - begreb og indhold"

Transkript

1 Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener. Dette lille notat handler om bisidder-funktionen og dets indhold i relation til offentlige myndigheder og sat i en retlig ramme. Notatet tager derfor afsæt i lovgivningens regler om parter og partsrepræsentation - udtryk som måske kan forekomme lidt fjerne fra hverdagssproget, men som ikke desto mindre er nødvendigt at have et kendskab til. Forholdet er nenmlig, at en bisidder retligt ikke er noget i sig selv, men altid afleder sin funktion af og fra parten og dennes behov. En bisidder kan være professionel, som f.eks. en advokat, en revisor, en konsulent og lign., og en bisidder kan også være det behjertede menneske, som gerne hjælper andre. Spektret er bredt. Retligt set har det betydning, hvilken position bisidderen har i forhold til myndigheden og dennes arbejde og kompetencer. Parter og partsrepræsentation/bisidder Forvaltningsloven indeholder ikke en definition eller en beskrivelse af begrebet "en part", men partsbegrebet beskrives i punkterne i Justitsministeriets vejledning fra Forvaltningsloven indeholder heller ikke en definition eller en beskrivelse af begrebet "bisidder". Loven anvender udtrykket, at parten har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Forvaltningslovens 8 handler om denne ret. Reglen er beskrevet i punkterne i Justitsministeriets vejledning fra Det er vigtigt, at der tidligt i et forløb med det offentlige tages stilling til, hvem der er part i sagen. Det er vigtigt, fordi Forvaltningsloven giver parten særlige rettigheder, bl.a. retten til aktindsigt, retten til at blive hørt, retten til at afgive en udtalelse - alt med den virkning, at myndigheden ikke må træffe afgørelse, før partens rettighed er opfyldt. Ligeværd har udgivet en pjece, som fortæller om partens rettigheder og myndighedens forpligtelser. Det er lige så vigtigt, at det er klart, om en person, som følger med en part, er bisidder og hvilken funktion denne person har som bisidder, herunder om bisidder skal udøve partens rettigheder - der kan nemlig være tale om flere forskellige muligheder: - partsrepræsentant - anden form for repræsentation - en skulder at læne sig op ad i samtale med det offentlige

2 Det er vigtigt, fordi en partsrepræsentant udøver partens rettigheder - det kan f.eks. være en advokat, en revisor, en konsulent, eller en person med en fuldmagt, der giver ret til at varetage borgerens interesser. En bisidder med en "anden form for repræsentation", er f.eks, den, der forstår, hvad det offentlige siger og viderebringer det i en form, som borgeren forstår, f.eks. en "tolk", en der har ordet i sin magt, men uden at have retten til at forhandle, drøfte og træffe beslutninger på borgerens vegne. En person, der er med som "en skulder at læne sig op ad", blander sig sjældent eller aldrig i sagen, men er med, fordi hans/hendes tilstedeværelse tjener til, at borgeren kan føle sig rolig og tryg i samtalen med det offentlige og dermed gør det muligt for borgeren selv at tage vare på sine rettigheder og interesser. Hvem er part Typiske parter er borgere, der har ansøgt om en ydelse, tilladelse, har klaget eller lignende. Parter kan også være personer, til hvem der rettes eller vil blive rettet et forbud ("det må du ikke - og hvis du alligevel gør det, kommer vi efter dig") eller påbud ("det skal du - og gør du det ikke, kommer vi efter dig") - altså sager, hvor der ikke er tale om en ansøgning. Parter kan imidlertid også være personer der har en væsentlig interesse i sagens afgørelse. Vurderingen af, hvem der er part, skal altid ske i forhold til den konkrete sag, som behandles af det offentlige. F.eks er en far, som ikke har del i forældremyndigheden, ikke part i en sag om anbringelse af hans barn uden for hjemmet. Modsat er faderen part, hvis sagen drejer sig om barnets ret til at have kontakt med sin far under en anbringelse. I R-medd.O 13-Ol fandt Ankestyrelsen, at en kvindelig lønmodtager var part i en arbejdsgivers sag om kommunal refusion af sygedagpenge. Der blev lagt vægt på, at kommunens afgørelse blev truffet efter en vurdering af, om hun var uarbejdsdygtig. Der blev yderligere lagt vægt på, at afgørelsen havde den konsekvens for kvinden, at hun ikke længere kunne få løn under sygdom. Dette fulgte af hendes overenskomst. Hun havde altså en klar økonomisk interesse i den afgørelse, der skulle træffes. Plejeforældre eller et opholdssted er derimod ikke part i en sag om hjemgivelse af et barn, heller ikke selv om stedet har en væsentlig økonomisk interesse i en beslutning om hjemgivelse, og heller ikke selv om de har ret til at udtale sig i sagen. Se udtalelse fra ombudsmanden i FOB En mor blev i FOB imidlertid anset som part i en sag om godkendelse af plejefamilie, da den konkrete sag vedrørte godkendelsen af barnets farmor, og da det var hensigten, at barnet efterfølgende skulle anbringes hos farmoderen.

3 Partens rettigheder efter forvaltningsloven Parternes rettigheder er: * ret til aktindsigt * ret til at lade sig repræsentere * ret til at blive hørt (partshøring) * ret til uopfordret at udtale sig * ret til at modtage afgørelsen * ret til at klage over afgørelsen Repræsentation/bisidder Af forvaltningslovens 8 følger, at den, der er part i en sag, kan lade sig repræsentere eller bistå af andre, dog ikke i forhold, hvor partens personlige tilstedeværelse er påkrævet, f.eks. til en eksamen, en lægeundersøgelse i forbindelse med en pensionsansøgning og lign. situationer. Kan myndigheden afvise partsrepræsentation Som udgangspunkt kan myndigheden ikke afvise en borgere at lade sig repræsentere af en anden. Undtagelsesvist og med en meget god faktisk begrundelse kan myndigheden på grund af væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, nægte en part at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis partsrepræsentanten - klart ikke magter opgaven - hvad årsagen hertil så end måtte være, - har en adfærd, som er grov, ubehøvlet, er truende eller lign., eller - konsekvent inddrager forhold, som er uden betydning for sagen. Hvis parten tager flere bisiddere med til møder, kan hensynet til ro og orden medføre, at antallet af bisiddere begrænses. Hvis parten ikke kan/vil gøre det klart, hvilken af flere bisidder der skal løse bestemte opgaver, kan myndigheden forlanger, at sagsdrøftelse foregår alene med en bestemt bisidder, som herefter må orientere og rådføre sig med muligt andre involverede bisiddere. Hvem kan være bisidder Udganspunktet er, at kun myndige personer kan optræde som partsrepræsentant/bisidder. Forvaltningsloven fastsætter ikke en aldersmæssigt nedre græsen, men i praksis antages, at en bisidder skal være fyldt 15 år. Der kan grundet på konkrete omstændigheder dog gøres undtagelse herfra. Umyndige personer, f.eks. børn, kan kun bistå forældre under samtaler i forvaltningen. I disse tilfælde vil det typisk dreje sig om oversættelse. Barnet/den unge må ikke inddrages i sagens indhold.

4 Partsrepræsentant eller bisidder i øvrigt Det er væsentligt, at det fra starten er klart, om der er tale om en partsrepræsentant eller en bisidder/hjælper - dvs. fra sagens start eller fra det tidspunkt, da borgeren beslutter sig for at lade sig repræsentere. Forvaltningen skal som hovedregel kræve dokumentation (fuldmagt) for partsrepræsentationen. Kravet om fuldmagt gælder dog ikke fuldt ud, når professionelle, f.eks advokater, revisorer eller andre, som typisk er partsrepræsentanter inden for det pågældende forvaltningsområde, henvender sig på vegne af en borger. En partsrepræsentant overtager partens rettigheder efter forvaltningsloven - det gør en anden type bisidder ikke. Dette betyder f.eks., at det er partsrepræsentanten, som skal partshøres i sagen, som u- opfordret kan komme med en udtalelse i sagen, som skal have afgørelsen tilsendt, og som kan klage over afgørelsen. Hvis f.eks. en afgørelse ved en fejl sendes til parten og ikke til partsrepræsentanten, regnes ankefristen først fra det tidspunkt, når partsrepræsentanten har modtaget afgørelsen. Myndigheden skal være opmærksom, hvis der kommer en ansøgning om en ydelse fra en anden person end borgeren selv. Hvis f.eks. en forældre søger om en ydelse til en datter/søn, som selv er myndig, en hjælper søger en ydelse til en handicappet, eller hvis en ansat på f.eks. et skolested søger en ydelse for en elev, kan myndigheden ikke umiddelbart gå ud fra, at den ansatte optræder som partsrepræsentant. Dette forhold må nærmere undersøges, og der vil kunne kræves forevist en fuldmagt. Lovgrundlag * Forvaltningsloven 8 * Justitsministeriets vejl, om forvaltningsloven 1986, pkt og * FOB * FOB * FOB * R-medd

5

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere