Dansk Volleyball Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Volleyball Forbund"

Transkript

1 Dansk Volleyball Forbund Årsrapport maj 2015 Årsrapporten indeholder totalt 24 sider Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance Noter De interne revisorers påtegning Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles på denne baggrund til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby, 10. maj 2015 Administrativ ledelse: Mikael Trolle Sportsdirektør Claus Bøllingtoft Sekretariatschef Bestyrelsen: Erik Jacobsen Jørgen Bentzen Leif Sonnesen Formand Næstformand Økonomiansvarlig Anne Mette Lykkeberg Lone Godballe Lydia Jørgensen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Hans-Ole Nielsen Bjarke Huss Thomas Bro-Rasmussen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 3

4 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til repræsentantskabet i Dansk Volley Forbund Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Volley Forbund for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 4

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af forbundets finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af forbundets finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i forbundet er stram likviditet. Vi henviser til årsberetningen, hvoraf fremgår, at likviditeten er stram og følgelig fortsat overvåges, men at budgettet for 2015 udviser et betydeligt overskud. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke omfattet af vores revision. København, den 10. maj 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Per Lund statsaut. revisor Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 5

6 Ledelsens beretning Det samlede resultat for regnskabsåret 2014 er negativt. Regnskabet viser et underskud i forhold til budget. Dette er naturligvis ikke et tilfredsstillende resultat for Dansk Volleyball Forbund, men på den anden side ikke et alarmerende resultat. Regnskabsmæssige principper Principperne er videreført fra de tidligere år. Regnskabsprincipper og -opstilling følger Danmarks Idrætsforbunds regnskabsmetoder. Derved håber vi på, at læseren lettere kan læse og genkende opstillingen. Dog skal man bemærke, at lønudgifterne er fordelt på de enkelte områder for bedre at kunne opgøre driftsresultat for områderne. Desuden er selve præsentationen forsimplet ved at følge de forskellige område-inddelinger i Dansk Volleyball Forbund. Årsresultatet Resultatet for 2014 udviser et samlet underskud på kr., hvilket er kr. dårligere end budget Resultatet i 2013 var et overskud på kr. Underskuddet dækker over en række afvigelser. Nogle områder leverer resultater bedre end ventet, andre lever op til budgettet, og nogle opfylder ikke deres budgetmål. Samlet set leveres altså et mindre underskud. De største budgetafvigelser, som indeholder hovedforklaringen på underskuddet er følgende: Dansk Volleyball Forbund blev af CEV udpeget til at være arrangør af Continental Cup i beach volleyball. Dette var ikke ventet og dermed ikke budgetteret. Der er naturligvis indtægter forbundet med en sådan afholdelse, men omkostningerne overstiger indtægterne. Netto effekten af Continental Cup blev kr., hvilket må betragtes som et rigtig flot resultat, forstået på den måde at dette er en meget effektiv afholdelsespris for et stævne af denne størrelse. Dansk Volleyball Forbund traf i 2014 en beslutning med henblik på at øge markedsføringen og kommunikationen omkring volleyball, nemlig at gennemføre Final4 og Galla, hvilket ikke var budgetlagt. Der er indtægter forbundet hermed, men omkostningerne overstiger disse klart. Netto-effekten af gennemførslen er kr. for dette fantastiske arrangement. Dansk Volleyball Forbund betragter dette som en opstart og markedsføring, og forudsætter, at økonomien i arrangementet hen over tid bliver bedre. Arrangementerne er budgetlagt fremadrettet. Dansk Volleyball Forbund indgår i et talentprojekt sammen med Danmarks Idrætsforbund. Dette er naturligvis meget positivt, og med et øget økonomiske grundlag giver det både positive sportslige og udviklingsmæssige effekter. Desværre var der fejlagtigt ikke i tilstrækkelig grad blevet budgetteret med de driftsomkostninger, der er forbundet med projektet. Netto-effekten heraf er kr. Driftsomkostningerne er budgetlagt fremadrettet. Dansk Volleyball Forbund har den store glæde og ære af at være udpeget af FIVB og CEV til at drive et FIVB Development Center. Heri afholdes en række aktiviteter, hvilket naturligvis primært har sportslig og forbundsmæssig interesse, men det giver også et positivt økonomisk afkast. Centerets aktiviteter finansieres delvist gennem deltagerbetaling, men der modtages også tilskud til driften fra FIVB og CEV. Dette tilskud blev i 2014 større end først budgetteret, hvilket er glædeligt. Netto-effekten er kr. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 6

7 Som enhver anden organisation med ansat personale skal Dansk Volleyball Forbund hvert år hensætte midler til afholdelse af feriepenge forpligtelser. Men eftersom Dansk Volleyball Forbund ved udgangen af 2014 havde færre ansatte end ved udgangen af 2013, skulle der afsættes færre midler, hvilket slår direkte igennem i driften. Netto-effekten for Dansk Volleyball Forbund er Der er naturligvis andre afvigelser til budgettet af forskellig karakter. Disse beløber sig til en samlet netto effekt på kr., og dermed opnås den samlede budgetafvigelse på kr. og dermed underskuddet på kr. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende men set i betragtning af den manglende budgettering på kr. er resultatet ikke alarmerende. Såfremt budgettet var lagt korrekt, ville den samlede budgetafvigelse være minimal. Likviditet Dansk Volleyball Forbunds likviditet har tidligere været under pres. Men 2014 blev startet med en positiv likviditet, om end kun i en lille størrelsesorden. Med årets underskud er Dansk Volleyball Forbund igen i den situation, at likviditeten er stram. Likviditeten bør følgelig fortsat overvåges i At Dansk Volleyball Forbund fortsat er i stand til at møde de krav, der er fra kreditorer, er en almen forudsætning for driften. Dog er der en glædelig nyhed: Den gamle gæld til Danmarks Idrætsforbund er nu fuldt udbetalt, og Dansk Volleyball Forbund har dermed ikke formel gæld men benytter naturligvis en kassekredit i banken i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt af hensyn til cashflowet. Budget 2015 og going concern Der er udarbejdet et budget for 2015, der udviser et overskud på Dette budget er et fuldt periodiseret étårigt budget. Årsagerne til det forventede overskud i 2015 skal ses i flere ting: Omstruktureringen efter EM i 2013 og deraf følgende medarbejder-reduktion slår nu fuldt igennem. De afskedigelser, der blev effektueret i vinteren havde ikke fuld besparelseseffekt i 2014, men det får de i De kendte projekter med forskellige partnere på Bredde- og Udviklingsområdet har ikke helt lige så store positive økonomiske effekter i 2015 som i Dette skyldes dels, at konkurrencen for at opnå disse partnere er stigende, dels at der i 2015 skal leveres en del arbejde som følge af projekterne, hvorfor omkostningerne stiger. På landsholds-området forventes et lidt billigere år i 2015 end i Dette skyldes forløbet af kvalifikationsturneringer til EM og VM, som kører hvert andet år. Dansk Volleyball Forbund har erkendt, at det økonomiske grundlag varierer noget fra år til år. Især projekterne på Bredde- og Udviklingsområdet og landsholdsaktiviteterne varierer en del fra år til år. Derfor arbejder Dansk Volleyball Forbund med flerårige overslag over økonomien, således at den langsigtede økonomi bedre kan forudses og bearbejdes. Disse overslag går tre år frem, og skal så år for år korrigeres og benyttes som grundlag for de årlige budgetter. I sammenhæng hermed arbejder Dansk Volleyball Forbund med en målsætning om at sikre et langsigtet økonomisk grundlag. Dette skal sikre, at Dansk Volleyball Forbund kan opretholde en sikker driftsøkonomi og kan gennemføre de valg, der måtte prioriteres. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 7

8 I sidste års ledelses beretning stod, at der var et faresignal vedrørende indtægtsgrundlaget på licenser og klubkontingenter. Denne problemstilling er desværre fortsat gældende. Dette skal der holdes et vågent øje med, og Dansk Volleyball Forbunds strategi bør tilpasses til at håndtere denne udfordring. Afslutning I 2014 opnåedes et underskud på kr. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, og Dansk Volleyball Forbund skal bestræbe sig på at opnå et bedre resultat i På den anden side er dette resultat ikke i sig selv alarmerende i et år, hvor besparelsen ved personaletilpasningen ikke havde fuld effekt. Og set i betragtning af en uheldig budgetfejl er afvigelsen til budgettet til en vis grad acceptabel. Der er dog et faresignal vedrørende indtægtsgrundlaget på licenser og klubkontingenter. Dette skal der holdes et vågent øje med. Følgelig skal der på ingen måde slækkes på den økonomiske styring, der køres i Dansk Volleyball Forbund. Der skal manøvreres dygtigt, således at Dansk Volleyball Forbund hænger sammen såvel økonomisk som sportsligt i de kommende år. Herunder skal arbejdet med at styrke den langsigtede økonomi fortsættes, og dette skal danne grundlag for Dansk Volleyball Forbunds fremtidige prioriteringer og valg. Taastrup, 10. maj 2015 Leif Sonnesen Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 8

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2014 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december Årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for 2014, er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opstilles således at både indtægter og udgifter fremgår separat. Resultatopgørelsen opstilles først og fremmest i orden efter indtægter og udgifter og herunder angives de forskellige områder. Denne model giver det bedste overblik over de reelle indtægter og udgifter til gavn for bedre analysemuligheder af regnskabstallene. Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund m.fl. er medtaget i det regnskabsår, som tilskuddene er tildelt i. Balance Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Værdi er reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: EDB 5 år Inventar 5 år Gæld Gæld optages til nominel værdi. Momsregistrering Forbundet er momsregistreret. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 9

10 Budget Resultat Budget Resultat 2015 Note Samlet Beachvolley Tour Dommere Beachlandshold Bredde og Udvikling Turnering TVD Uddannelse Ledelse Administration Årets overskud Budget Resultat Budget Resultat 2015 Note Indtægter Beachvolley Tour i alt Dommere i alt Beachlandshold 0 i alt Bredde og Udvikling generelt projekt DIF i alt Turnering i alt Top Volley Danmark U landshold deltagerbetaling talentudvikling andre projekter i alt Uddannelse i alt Ledelse i alt Administration DIF tilskud interne og øvrige indtægter indtægter i alt Indtægter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 10

11 Budget Note Resultat Budget Resultat 2015 Udgifter Beachvolley Tour udgifter i alt Dommere udgifter i alt Beachlandshold udgifter i alt Bredde og Udvikling generelt projekt DIF udgifter i alt Turnering udgifter i alt Top Volley Danmark TVD administration herre A landshold dame A landshold herre U landshold dame U landshold talentudvikling eliteklubudvikling udgifter i alt Uddannelse udgifter i alt Ledelse udgifter i alt Administration udgifter i alt Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 11

12 Balance Aktiver pr. pr. i kr Likvider Depositum Debitorer Andre tilgodehavender Moms Periodeafgrænsningsposter Varebeholdning Anlægsaktiver: EDB, primo EDB, afskrivninger Inventar, primo Inventar, afskrivninger Aktiver i alt Passiver pr. pr. i kr Likvider/bankgæld Lån i DIF DIF mellemregning Feriepengeforpligtelse Moms Øvrige kreditorer Uafregnede udligningsbeløb Periodeafgrænsningsposter Egenkapital: Egenkapital, primo Årets resultat Passiver i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 12

13 Note 1 Danish Beachvolley Tour Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Deltagergebyrer og beachlicens Indtægter i alt Udgifter Beachvolleyball Tour - Drift DM ungdom DVBF stævner lokal hjælp Arrangørgodtgørelse Dommere og turneringsledere Arrangørmøder Spillerpræmier Medaljer og pokaler Nye tiltag Transport materiel Koda afgift Promotionmateriale - Layout/tryk hjemmeside Leje/køb af udstyr Administration Administrativ lønandel Beachtour gruppe Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 13

14 Note 2 Dommerområdet Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Uddannelse og udvikling Dommerfond Indtægter i alt Udgifter Dommerdrift, int. kampe Dommerpåsætning og spilleregler Dommerbedømning Uddannelse og udvikling Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 14

15 Note 3 Beach Volleyball landshold 0 Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter 0 Cont. Cup i DK - ind Indtægter i alt Udgifter Løn og omkostninger Udgifter landsholdskoordinator Løn, landstræner Assistent trænere Elitechef Omkostninger, landstræner Træning og konkurrence Landsholdsstøtte Deltagergebyrer Tøj 0 0 Træningslejre, Herre A Kraftcentre København og Odense HA, World Tour HA, CEV Trænere, Tour deltagelse Continental Cup Cont. Cup i DK - ud Ungdom EM/VM Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 15

16 Note 4 Bredde og udvikling Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Generelt Volleybutikken salg Camps, UVX og events Camps, indtægter Pokal Kids Festival Firmaevents 0 0 Tilskud, fonde, sponsorer DIF Projekt tilskud Fonde, legater, ministerier Nyt projekt indtægt FIVB Development Fund Sponsor Kidsvolley Skoleturnering Administration DIF løntilskud Lønandel beachvolley tour Kommunalt løntilskud Indtægter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 16

17 Budget Resultat Budget Udgifter Generelt Årets ungdomsleder og klub Let's Volley, generelt Projekt fordelingsnøgle Volleybutikken - Udgifter Kidsvolley og Teenvolley Kidsvolley Generelt Teenvolley Generelt Skoleturneringer, Kids og Teen Bil 0 Forsikring Drift Reperationer Bedstevolley Bedstevolley, generelt Camps, UVX og events Camps, omkostninger Pokal Kids Festival Firmaevents 0 0 Projekt Beachvolleyklubber Opstartspakker, diverse nye tiltag DIF Projekt Løn, projektmedarbejder Kørsel Materiale og velkomstpakker Ny hjemmeside og div. Materialer Implementering af fase 3 opgaver Netværksinitiativer fase Administration Løn, udviklingskonsulenter Transport, konsulenter Nye projekter Nye projekter drift Volleyball Syddanmark drift Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 17

18 Note 5 Turnering Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Danmarksturnering Turneringsgebyrer DT LP, Gebyrer Final 4 indtægter Galla indtægter DVBF Cup, Gebyrer Pokalfestival, Indtægter U21 GP Gebyrer Bøder og gebyrer Kredsturneringer FVBK/SyVBK Turnering Indtægter i alt Udgifter DM finaler Udgiftsramme LP, udgifter Final Galla DVBF Cup, udgifter Pokalfestival, Udgifter DM Ungdom, udgifter Turneringsledelse drift Overførsel af DT-gebyr til VolleyLigaen Materialer og IT udvikling Administration Lønudgifter Volleyligaen drift Løn kredsturnering mm Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 18

19 Note 6 Top Volley Danmark - Volleyball Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Sponsorer og eksterne tilskud Lønrefusion, Københavns Universitet FIVB Developement Center Tilskud European Leauge Sponsorer Overskud fra EM Elitetilskud CEV Tilskud EM kval VM tilskud FIVB 0 Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse herrer Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse damer Deltager betaling HU (NEVZA, EM, VM) HU: EM,VM, kval. deltagerbetaling HU: NEVZA, deltagerbetaling HU: NEVZA, deltagende nationer Deltager betaling DU (NEVZA, EM, VM) DU: EM,VM, kval. deltagerbetaling DU: NEVZA, deltagerbetaling DU: NEVZA, deltagende nationer Talentudvikling Talentcenter Øst, kontingenter Talentcenter DK Camp, deltagerbetaling DIF Talentprojekt tilskud DIF Talentprojekt egenbetaling Eliteklubudvikling mm ITC indtægter Indtægter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 19

20 Budget Resultat Budget Udgifter TVD Administration 0 TVD: Løn, Sportslig ansvarlig (FGS) TVD: Omkostninger, Sportslig ansvarlig TVD: Løn Elitechef FIVB developement Center, Drift Court manager 0 0 Herre A-landshold HA: Løn/kompensation, ass HA: Spillerkompensation HA: Elitecenteraktiviteter HA: Materialer HA: Idrætsmedicin HA: Landskampe HA: EM kval HA: European League Dame A DA: Løn og omkostninger, landstræner DA: Løn/kompensation, ass DA: Elitecenteraktiviteter DA: Materialer DA: Idrætsmedicin DA: Landskampe DA: EM kval Herre U HU: Løn og omkostninger, landstræner HU: Løn/kompensation, ass HU: Elitecenteraktiviteter HU: Materialer HU: Landskampe HU:EM/VM kval HU: Nevza mesterskaber Dame U DU: Løn og omkostninger, landstrænere DU: Løn/kompensation, ass DU: Elitecenteraktiviteter DU: Materialer DU: Landskampe DU: EM/VM kval DU: Nevza mesterskaber Talentudvikling Falkonergården, løn og kompensation Talentcenter Øst, drift Talentcenter DK Camp, drift DIF Talentprojekt drift Eliteklubudvikling mm. 0 Volleyligaen drift Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 20

21 Note 7 Uddannelse Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Uddannelseshuset Basiskurser Ind Temakurser Ind Divisionstrænerkursus Ind A-dommerkursus Ind B-dommerkursus Ind DT-dommerkursus ind FIVB development Center Indtægter i alt Udgifter Uddannelseshuset Basiskurser drift Temakurser drift Divisionstrænerkursus drift A-dommerkursus drift B-dommerkursus drift DT-dommerkusus drift FIVB development Center Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 21

22 Note 8 Ledelse Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter DIF kongrestilskud DIF internationale repræsentanter Indtægter i alt Udgifter Bestyrelse / FU Internationale møder Internationale repræsentanter Repræsentantskabsmøde DSG: Dommerstyregruppe BUSG: Bredde- og Udviklingsstyregruppe TSG: Turneringsstyregruppe TVD: Top Volleyball Danmark Møder med kredsene Personale- og bestyrelsesseminar Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 22

23 Note 9 Administration Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter DIF-tilskud, fordelingsnøgle DIF-tilskud, ekstraordinært UVM-tilskud Idrættens Rejsebureau, provision Renteindtægter Diverse eksterne Kredsholdslicens Klubkontingent Personlig licens Stævneafgift Administrationsgebyrer Diverse indtægter, interne Indtægter i alt Udgifter Kommunikation Presse abbonementer mv Kommunikationsmedarbejder IT IT: Udvikling IT: Brugergebyr og vedligeholdelse IT: Hardware Administration og kontorhold Telefon Porto Trykning, kopier Kopimaskine (Sharp) Forsikringer Revision Kontingenter Kontorartikler Inventar og materialer Lønservice Vand kaffe mm Personaleudgifter Husleje Lagerleje Bankgebyrer Renteudgifter Offentlige gebyrer Afskrivninger Diverse administrative udgifter Løn mv Løn Administration Personaleuddannelse Løn Sportsdirektør Omkostninger Sportsdirektør Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 23

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund 28. maj 2013 Årsrapporten indeholder totalt 22 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning.....4 Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Team Danmark. Årsrapport 2012

Team Danmark. Årsrapport 2012 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere