Dansk Volleyball Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Volleyball Forbund"

Transkript

1 Dansk Volleyball Forbund Årsrapport maj 2015 Årsrapporten indeholder totalt 24 sider Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance Noter De interne revisorers påtegning Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles på denne baggrund til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby, 10. maj 2015 Administrativ ledelse: Mikael Trolle Sportsdirektør Claus Bøllingtoft Sekretariatschef Bestyrelsen: Erik Jacobsen Jørgen Bentzen Leif Sonnesen Formand Næstformand Økonomiansvarlig Anne Mette Lykkeberg Lone Godballe Lydia Jørgensen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Hans-Ole Nielsen Bjarke Huss Thomas Bro-Rasmussen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 3

4 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til repræsentantskabet i Dansk Volley Forbund Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Volley Forbund for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 4

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af forbundets finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af forbundets finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i forbundet er stram likviditet. Vi henviser til årsberetningen, hvoraf fremgår, at likviditeten er stram og følgelig fortsat overvåges, men at budgettet for 2015 udviser et betydeligt overskud. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke omfattet af vores revision. København, den 10. maj 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Per Lund statsaut. revisor Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 5

6 Ledelsens beretning Det samlede resultat for regnskabsåret 2014 er negativt. Regnskabet viser et underskud i forhold til budget. Dette er naturligvis ikke et tilfredsstillende resultat for Dansk Volleyball Forbund, men på den anden side ikke et alarmerende resultat. Regnskabsmæssige principper Principperne er videreført fra de tidligere år. Regnskabsprincipper og -opstilling følger Danmarks Idrætsforbunds regnskabsmetoder. Derved håber vi på, at læseren lettere kan læse og genkende opstillingen. Dog skal man bemærke, at lønudgifterne er fordelt på de enkelte områder for bedre at kunne opgøre driftsresultat for områderne. Desuden er selve præsentationen forsimplet ved at følge de forskellige område-inddelinger i Dansk Volleyball Forbund. Årsresultatet Resultatet for 2014 udviser et samlet underskud på kr., hvilket er kr. dårligere end budget Resultatet i 2013 var et overskud på kr. Underskuddet dækker over en række afvigelser. Nogle områder leverer resultater bedre end ventet, andre lever op til budgettet, og nogle opfylder ikke deres budgetmål. Samlet set leveres altså et mindre underskud. De største budgetafvigelser, som indeholder hovedforklaringen på underskuddet er følgende: Dansk Volleyball Forbund blev af CEV udpeget til at være arrangør af Continental Cup i beach volleyball. Dette var ikke ventet og dermed ikke budgetteret. Der er naturligvis indtægter forbundet med en sådan afholdelse, men omkostningerne overstiger indtægterne. Netto effekten af Continental Cup blev kr., hvilket må betragtes som et rigtig flot resultat, forstået på den måde at dette er en meget effektiv afholdelsespris for et stævne af denne størrelse. Dansk Volleyball Forbund traf i 2014 en beslutning med henblik på at øge markedsføringen og kommunikationen omkring volleyball, nemlig at gennemføre Final4 og Galla, hvilket ikke var budgetlagt. Der er indtægter forbundet hermed, men omkostningerne overstiger disse klart. Netto-effekten af gennemførslen er kr. for dette fantastiske arrangement. Dansk Volleyball Forbund betragter dette som en opstart og markedsføring, og forudsætter, at økonomien i arrangementet hen over tid bliver bedre. Arrangementerne er budgetlagt fremadrettet. Dansk Volleyball Forbund indgår i et talentprojekt sammen med Danmarks Idrætsforbund. Dette er naturligvis meget positivt, og med et øget økonomiske grundlag giver det både positive sportslige og udviklingsmæssige effekter. Desværre var der fejlagtigt ikke i tilstrækkelig grad blevet budgetteret med de driftsomkostninger, der er forbundet med projektet. Netto-effekten heraf er kr. Driftsomkostningerne er budgetlagt fremadrettet. Dansk Volleyball Forbund har den store glæde og ære af at være udpeget af FIVB og CEV til at drive et FIVB Development Center. Heri afholdes en række aktiviteter, hvilket naturligvis primært har sportslig og forbundsmæssig interesse, men det giver også et positivt økonomisk afkast. Centerets aktiviteter finansieres delvist gennem deltagerbetaling, men der modtages også tilskud til driften fra FIVB og CEV. Dette tilskud blev i 2014 større end først budgetteret, hvilket er glædeligt. Netto-effekten er kr. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 6

7 Som enhver anden organisation med ansat personale skal Dansk Volleyball Forbund hvert år hensætte midler til afholdelse af feriepenge forpligtelser. Men eftersom Dansk Volleyball Forbund ved udgangen af 2014 havde færre ansatte end ved udgangen af 2013, skulle der afsættes færre midler, hvilket slår direkte igennem i driften. Netto-effekten for Dansk Volleyball Forbund er Der er naturligvis andre afvigelser til budgettet af forskellig karakter. Disse beløber sig til en samlet netto effekt på kr., og dermed opnås den samlede budgetafvigelse på kr. og dermed underskuddet på kr. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende men set i betragtning af den manglende budgettering på kr. er resultatet ikke alarmerende. Såfremt budgettet var lagt korrekt, ville den samlede budgetafvigelse være minimal. Likviditet Dansk Volleyball Forbunds likviditet har tidligere været under pres. Men 2014 blev startet med en positiv likviditet, om end kun i en lille størrelsesorden. Med årets underskud er Dansk Volleyball Forbund igen i den situation, at likviditeten er stram. Likviditeten bør følgelig fortsat overvåges i At Dansk Volleyball Forbund fortsat er i stand til at møde de krav, der er fra kreditorer, er en almen forudsætning for driften. Dog er der en glædelig nyhed: Den gamle gæld til Danmarks Idrætsforbund er nu fuldt udbetalt, og Dansk Volleyball Forbund har dermed ikke formel gæld men benytter naturligvis en kassekredit i banken i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt af hensyn til cashflowet. Budget 2015 og going concern Der er udarbejdet et budget for 2015, der udviser et overskud på Dette budget er et fuldt periodiseret étårigt budget. Årsagerne til det forventede overskud i 2015 skal ses i flere ting: Omstruktureringen efter EM i 2013 og deraf følgende medarbejder-reduktion slår nu fuldt igennem. De afskedigelser, der blev effektueret i vinteren havde ikke fuld besparelseseffekt i 2014, men det får de i De kendte projekter med forskellige partnere på Bredde- og Udviklingsområdet har ikke helt lige så store positive økonomiske effekter i 2015 som i Dette skyldes dels, at konkurrencen for at opnå disse partnere er stigende, dels at der i 2015 skal leveres en del arbejde som følge af projekterne, hvorfor omkostningerne stiger. På landsholds-området forventes et lidt billigere år i 2015 end i Dette skyldes forløbet af kvalifikationsturneringer til EM og VM, som kører hvert andet år. Dansk Volleyball Forbund har erkendt, at det økonomiske grundlag varierer noget fra år til år. Især projekterne på Bredde- og Udviklingsområdet og landsholdsaktiviteterne varierer en del fra år til år. Derfor arbejder Dansk Volleyball Forbund med flerårige overslag over økonomien, således at den langsigtede økonomi bedre kan forudses og bearbejdes. Disse overslag går tre år frem, og skal så år for år korrigeres og benyttes som grundlag for de årlige budgetter. I sammenhæng hermed arbejder Dansk Volleyball Forbund med en målsætning om at sikre et langsigtet økonomisk grundlag. Dette skal sikre, at Dansk Volleyball Forbund kan opretholde en sikker driftsøkonomi og kan gennemføre de valg, der måtte prioriteres. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 7

8 I sidste års ledelses beretning stod, at der var et faresignal vedrørende indtægtsgrundlaget på licenser og klubkontingenter. Denne problemstilling er desværre fortsat gældende. Dette skal der holdes et vågent øje med, og Dansk Volleyball Forbunds strategi bør tilpasses til at håndtere denne udfordring. Afslutning I 2014 opnåedes et underskud på kr. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, og Dansk Volleyball Forbund skal bestræbe sig på at opnå et bedre resultat i På den anden side er dette resultat ikke i sig selv alarmerende i et år, hvor besparelsen ved personaletilpasningen ikke havde fuld effekt. Og set i betragtning af en uheldig budgetfejl er afvigelsen til budgettet til en vis grad acceptabel. Der er dog et faresignal vedrørende indtægtsgrundlaget på licenser og klubkontingenter. Dette skal der holdes et vågent øje med. Følgelig skal der på ingen måde slækkes på den økonomiske styring, der køres i Dansk Volleyball Forbund. Der skal manøvreres dygtigt, således at Dansk Volleyball Forbund hænger sammen såvel økonomisk som sportsligt i de kommende år. Herunder skal arbejdet med at styrke den langsigtede økonomi fortsættes, og dette skal danne grundlag for Dansk Volleyball Forbunds fremtidige prioriteringer og valg. Taastrup, 10. maj 2015 Leif Sonnesen Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 8

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2014 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december Årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for 2014, er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opstilles således at både indtægter og udgifter fremgår separat. Resultatopgørelsen opstilles først og fremmest i orden efter indtægter og udgifter og herunder angives de forskellige områder. Denne model giver det bedste overblik over de reelle indtægter og udgifter til gavn for bedre analysemuligheder af regnskabstallene. Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund m.fl. er medtaget i det regnskabsår, som tilskuddene er tildelt i. Balance Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Værdi er reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: EDB 5 år Inventar 5 år Gæld Gæld optages til nominel værdi. Momsregistrering Forbundet er momsregistreret. Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 9

10 Budget Resultat Budget Resultat 2015 Note Samlet Beachvolley Tour Dommere Beachlandshold Bredde og Udvikling Turnering TVD Uddannelse Ledelse Administration Årets overskud Budget Resultat Budget Resultat 2015 Note Indtægter Beachvolley Tour i alt Dommere i alt Beachlandshold 0 i alt Bredde og Udvikling generelt projekt DIF i alt Turnering i alt Top Volley Danmark U landshold deltagerbetaling talentudvikling andre projekter i alt Uddannelse i alt Ledelse i alt Administration DIF tilskud interne og øvrige indtægter indtægter i alt Indtægter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 10

11 Budget Note Resultat Budget Resultat 2015 Udgifter Beachvolley Tour udgifter i alt Dommere udgifter i alt Beachlandshold udgifter i alt Bredde og Udvikling generelt projekt DIF udgifter i alt Turnering udgifter i alt Top Volley Danmark TVD administration herre A landshold dame A landshold herre U landshold dame U landshold talentudvikling eliteklubudvikling udgifter i alt Uddannelse udgifter i alt Ledelse udgifter i alt Administration udgifter i alt Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 11

12 Balance Aktiver pr. pr. i kr Likvider Depositum Debitorer Andre tilgodehavender Moms Periodeafgrænsningsposter Varebeholdning Anlægsaktiver: EDB, primo EDB, afskrivninger Inventar, primo Inventar, afskrivninger Aktiver i alt Passiver pr. pr. i kr Likvider/bankgæld Lån i DIF DIF mellemregning Feriepengeforpligtelse Moms Øvrige kreditorer Uafregnede udligningsbeløb Periodeafgrænsningsposter Egenkapital: Egenkapital, primo Årets resultat Passiver i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 12

13 Note 1 Danish Beachvolley Tour Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Deltagergebyrer og beachlicens Indtægter i alt Udgifter Beachvolleyball Tour - Drift DM ungdom DVBF stævner lokal hjælp Arrangørgodtgørelse Dommere og turneringsledere Arrangørmøder Spillerpræmier Medaljer og pokaler Nye tiltag Transport materiel Koda afgift Promotionmateriale - Layout/tryk hjemmeside Leje/køb af udstyr Administration Administrativ lønandel Beachtour gruppe Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 13

14 Note 2 Dommerområdet Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Uddannelse og udvikling Dommerfond Indtægter i alt Udgifter Dommerdrift, int. kampe Dommerpåsætning og spilleregler Dommerbedømning Uddannelse og udvikling Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 14

15 Note 3 Beach Volleyball landshold 0 Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter 0 Cont. Cup i DK - ind Indtægter i alt Udgifter Løn og omkostninger Udgifter landsholdskoordinator Løn, landstræner Assistent trænere Elitechef Omkostninger, landstræner Træning og konkurrence Landsholdsstøtte Deltagergebyrer Tøj 0 0 Træningslejre, Herre A Kraftcentre København og Odense HA, World Tour HA, CEV Trænere, Tour deltagelse Continental Cup Cont. Cup i DK - ud Ungdom EM/VM Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 15

16 Note 4 Bredde og udvikling Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Generelt Volleybutikken salg Camps, UVX og events Camps, indtægter Pokal Kids Festival Firmaevents 0 0 Tilskud, fonde, sponsorer DIF Projekt tilskud Fonde, legater, ministerier Nyt projekt indtægt FIVB Development Fund Sponsor Kidsvolley Skoleturnering Administration DIF løntilskud Lønandel beachvolley tour Kommunalt løntilskud Indtægter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 16

17 Budget Resultat Budget Udgifter Generelt Årets ungdomsleder og klub Let's Volley, generelt Projekt fordelingsnøgle Volleybutikken - Udgifter Kidsvolley og Teenvolley Kidsvolley Generelt Teenvolley Generelt Skoleturneringer, Kids og Teen Bil 0 Forsikring Drift Reperationer Bedstevolley Bedstevolley, generelt Camps, UVX og events Camps, omkostninger Pokal Kids Festival Firmaevents 0 0 Projekt Beachvolleyklubber Opstartspakker, diverse nye tiltag DIF Projekt Løn, projektmedarbejder Kørsel Materiale og velkomstpakker Ny hjemmeside og div. Materialer Implementering af fase 3 opgaver Netværksinitiativer fase Administration Løn, udviklingskonsulenter Transport, konsulenter Nye projekter Nye projekter drift Volleyball Syddanmark drift Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 17

18 Note 5 Turnering Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Danmarksturnering Turneringsgebyrer DT LP, Gebyrer Final 4 indtægter Galla indtægter DVBF Cup, Gebyrer Pokalfestival, Indtægter U21 GP Gebyrer Bøder og gebyrer Kredsturneringer FVBK/SyVBK Turnering Indtægter i alt Udgifter DM finaler Udgiftsramme LP, udgifter Final Galla DVBF Cup, udgifter Pokalfestival, Udgifter DM Ungdom, udgifter Turneringsledelse drift Overførsel af DT-gebyr til VolleyLigaen Materialer og IT udvikling Administration Lønudgifter Volleyligaen drift Løn kredsturnering mm Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 18

19 Note 6 Top Volley Danmark - Volleyball Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Sponsorer og eksterne tilskud Lønrefusion, Københavns Universitet FIVB Developement Center Tilskud European Leauge Sponsorer Overskud fra EM Elitetilskud CEV Tilskud EM kval VM tilskud FIVB 0 Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse herrer Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse damer Deltager betaling HU (NEVZA, EM, VM) HU: EM,VM, kval. deltagerbetaling HU: NEVZA, deltagerbetaling HU: NEVZA, deltagende nationer Deltager betaling DU (NEVZA, EM, VM) DU: EM,VM, kval. deltagerbetaling DU: NEVZA, deltagerbetaling DU: NEVZA, deltagende nationer Talentudvikling Talentcenter Øst, kontingenter Talentcenter DK Camp, deltagerbetaling DIF Talentprojekt tilskud DIF Talentprojekt egenbetaling Eliteklubudvikling mm ITC indtægter Indtægter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 19

20 Budget Resultat Budget Udgifter TVD Administration 0 TVD: Løn, Sportslig ansvarlig (FGS) TVD: Omkostninger, Sportslig ansvarlig TVD: Løn Elitechef FIVB developement Center, Drift Court manager 0 0 Herre A-landshold HA: Løn/kompensation, ass HA: Spillerkompensation HA: Elitecenteraktiviteter HA: Materialer HA: Idrætsmedicin HA: Landskampe HA: EM kval HA: European League Dame A DA: Løn og omkostninger, landstræner DA: Løn/kompensation, ass DA: Elitecenteraktiviteter DA: Materialer DA: Idrætsmedicin DA: Landskampe DA: EM kval Herre U HU: Løn og omkostninger, landstræner HU: Løn/kompensation, ass HU: Elitecenteraktiviteter HU: Materialer HU: Landskampe HU:EM/VM kval HU: Nevza mesterskaber Dame U DU: Løn og omkostninger, landstrænere DU: Løn/kompensation, ass DU: Elitecenteraktiviteter DU: Materialer DU: Landskampe DU: EM/VM kval DU: Nevza mesterskaber Talentudvikling Falkonergården, løn og kompensation Talentcenter Øst, drift Talentcenter DK Camp, drift DIF Talentprojekt drift Eliteklubudvikling mm. 0 Volleyligaen drift Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 20

21 Note 7 Uddannelse Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Uddannelseshuset Basiskurser Ind Temakurser Ind Divisionstrænerkursus Ind A-dommerkursus Ind B-dommerkursus Ind DT-dommerkursus ind FIVB development Center Indtægter i alt Udgifter Uddannelseshuset Basiskurser drift Temakurser drift Divisionstrænerkursus drift A-dommerkursus drift B-dommerkursus drift DT-dommerkusus drift FIVB development Center Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 21

22 Note 8 Ledelse Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter DIF kongrestilskud DIF internationale repræsentanter Indtægter i alt Udgifter Bestyrelse / FU Internationale møder Internationale repræsentanter Repræsentantskabsmøde DSG: Dommerstyregruppe BUSG: Bredde- og Udviklingsstyregruppe TSG: Turneringsstyregruppe TVD: Top Volleyball Danmark Møder med kredsene Personale- og bestyrelsesseminar Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 22

23 Note 9 Administration Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter DIF-tilskud, fordelingsnøgle DIF-tilskud, ekstraordinært UVM-tilskud Idrættens Rejsebureau, provision Renteindtægter Diverse eksterne Kredsholdslicens Klubkontingent Personlig licens Stævneafgift Administrationsgebyrer Diverse indtægter, interne Indtægter i alt Udgifter Kommunikation Presse abbonementer mv Kommunikationsmedarbejder IT IT: Udvikling IT: Brugergebyr og vedligeholdelse IT: Hardware Administration og kontorhold Telefon Porto Trykning, kopier Kopimaskine (Sharp) Forsikringer Revision Kontingenter Kontorartikler Inventar og materialer Lønservice Vand kaffe mm Personaleudgifter Husleje Lagerleje Bankgebyrer Renteudgifter Offentlige gebyrer Afskrivninger Diverse administrative udgifter Løn mv Løn Administration Personaleuddannelse Løn Sportsdirektør Omkostninger Sportsdirektør Udgifter i alt Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 23

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund 28. maj 2013 Årsrapporten indeholder totalt 22 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning.....4 Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2015 25. april 2016 Årsrapporten indeholder totalt 23 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet...4

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2016 15. april 2017 Årsrapporten indeholder totalt 26 sider 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Boldklubben Skjold CVR-nr Per Henrik Lings Allé København Ø Årsregnskab 2015

Boldklubben Skjold CVR-nr Per Henrik Lings Allé København Ø Årsregnskab 2015 BK SKJOLD Boldklubben Skjold CVR-nr. 30 30 93 16 Per Henrik Lings Allé 10 2100 København Ø Årsregnskab 2015 Boldklubben Skjold Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

KOPI. Dansk Floorball Union

KOPI. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Indhold Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Oplysninger om unionen 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. januar 31.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

KOPI. Danmarks Rocenter. CVR-nr

KOPI. Danmarks Rocenter. CVR-nr Danmarks Rocenter CVR-nr. 10 04 03 37 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Danmarks Rocenter 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby CVR-nr. 75 29 93 11 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Påtegning af årsregnskabet 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om unionen 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere