Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak"

Transkript

1 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015.

2 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Vi erklærer endvidere, at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingens potentielle medlemmer. København, den 28. maj Bestyrelsen Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Karsten Kielland Jens Ole Jensen Camilla Harder Hartvig Jens Høiberg Lars Aaen Direktionen Carnegie Asset Administration A/S Tim Kristiansen Foreningen Navn, hjemsted og registreringsnummer Foreningens navn er Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. Foreningen har hjemsted i København. Foreningen er registreret i Finanstilsynet under journalnr. FT og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Foreningen er opdelt i seks afdelinger: Globale Aktier, Danske Aktier, Emerging Markets, Globale Aktier Stabil, Asien og Globale Aktier Etikak. Afdeling Globale Aktier har SE-nr Afdeling Danske Aktier har SE-nr Afdeling Emerging Markets har SE-nr Afdeling Globale Aktier Stabil har SE-nr Afdeling Asien har SE-nr Afdeling Globale Aktier Etik-ak har SE-nr

3 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Stiftelse Investeringsforeningen Carnegie WorldWide er stiftet den 7. juni Afdeling Globale Aktier er oprettet den 7. juni Afdeling Danske Aktier er oprettet den 27. oktober Afdeling Emerging Markets ændrede navn den 1. oktober 2014 fra afdeling Østeuropa. Den tidligere afdeling Østeuropa blev overflyttet fra Investeringsforeningen Carnegie Østeuropa med virkning fra den 1. januar Afdeling Globale Aktier Stabil ændrede navn den 1. oktober 2014 fra afdeling Europa. Den tidligere afdeling blev oprettet den 22. februar Afdeling Asien er oprettet den 23. august Afdeling Globale Aktier Etik-ak er oprettet den 23. november 2010, afdelingen ændrede navn den 1. oktober 2014 fra afdeling Globale Aktier SRI-ak. Regnskabsår Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Afdeling Globale Aktier Oprettelse SRI - AK Afdeling Globale Aktier Etik-ak er oprettet den 23. november Formål Afdelingens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. Den typiske investor Den typiske investor i afdeling Globale Aktier Etik-ak forventes at være fortrolig med at investere i aktiebaserede investeringsforeningsandele og/eller aktier og finder, at der er en langsigtet investeringsmulighed ved at investere i aktier globalt uden sektorbegrænsninger. Investeringspolitik Afdelingens midler skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der efter afdelingens omkostninger er højere end afkastet på benchmark. Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer (herunder depotbeviser). Afdelingen vil investere i selskaber, som, foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg 2

4 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben. Analysefirmaet GES Investment Services bistår foreningen i vurderingen og overvågningen af selskabernes samfundsansvarlige adfærd, herunder vurderingen om selskaberne har betydelige aktiviteter inden for de nævnte områder. Afdelingen investerer sine midler i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter optaget til notering eller handel på regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) eller på et andet reguleret marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan desuden investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handel på andre markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer. Herudover kan der investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder, herunder unoterede aktier, jævnfør lov om investeringsforeninger m.v. 120, stk. 4. Desuden kan afdelingen have likvide midler i accessorisk omfang. Afdelingen kan desuden midlertidigt placere op til 50% af formuen i indskud. Afdelingen har fået Finanstilsynets tilladelse til midlertidigt at optage lån i forbindelse med afvikling af handler, og afdelingen kan til tider benytte denne mulighed. Investeringspolitikken er fokuseret på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier. Afdelingen vil typisk investere i et begrænset antal selskaber på omkring 25-35, hvilket muliggør et højt kendskab til hver enkelt investering. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2. Anvendelse af finansielle instrumenter Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende finansielle instrumenter på dækket basis, såsom futures, optioner, warrants og terminsforretninger, herunder foretage valuta- og børskurssikring af afdelingens værdipapirer. Afdelingen vil alene benytte finansielle instrumenter til begrænsning af investeringsrisikoen, og dette forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. 3

5 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Risiko Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast på afdelingen ikke er nogen garanti for afdelingens fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere og længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen f.eks. via øget beskatning og protektionisme. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Da afdelingen investerer i aktier på de internationale aktiemarkeder, har den en forretningsmæssig risiko på udviklingen på disse markeder. Risikoen består af en generel markedsrisiko, en aktierisiko på den enkelte virksomhed samt en valutarisiko. Afdelingen kan investere på emerging markets. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der normalt ikke forekommer på de udviklede markeder. Et umodent politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. Korruption er aktuel risikofaktor i regionen, og risikoen for nationaliseringer er med de historiske erfaringer også en faktor, som kan påvirke afdelingens investeringer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving, og der kan blive indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta med kort varsel. Markedslikviditeten på nye markeder kan være meget svingende, og blive negativt påvirket af økonomiske og politiske ændringer eller andre uforudsete begivenheder. Investeringer på disse markeder kan blive ramt af ændrede eller nye lokale beskatningsregler. På globalt plan er der en række større risikofaktorer. Den største af disse er usikkerheden om effekterne af en stramning af pengepolitikken i USA samt effekten på Emerging Markets. Vi vurderer, at USA er afgørende i forhold til den globale økonomiske vækst, og økonomiske og politiske usikkerheder vil kunne påvirke de globale aktiemarkeder. Derudover er situationen i Eurozonen fortsat usikker. Til trods for, at der i regionen tegner sig et mere positivt økonomisk billede, hersker der fortsat nogle strukturelle udfordringer, der kan lede til en opblussen af krisen i Eurozonen. Hertil kommer stigende 4

6 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak regulering og andre politiske indgreb - f.eks. øget beskatning og protektionisme, som kan påvirke selskaberne negativt. Herudover er geopolitiske risici en stigende risikofaktor, særligt konflikten mellem Ukraine og Rusland samt Mellemøsten generelt. Afdelingen har mulighed for at investere i depotbeviser (ADRs, GDRs mv.) Afdelingen kan investere i depotbeviser, hvor det er svært (f.eks. pga. lav likviditet), eller hvor det vurderes at være forbundet med højere risiko at investere i den lokalt noterede aktie frem for via et depotbevis. Depotbeviserne udstedes typisk af de store internationale banker. Udstederen opkøber normalt de underliggende lokale aktier, som matcher den udstedte mængde af depotbeviser. Mange depotbeviser indeholder muligheden for ombytning til den lokale aktie, men ofte mistes eksempelvis stemmeretten. Depotbevisernes markedsrisiko er sammenlignelig med den underliggende aktie, men der er herudover modpartsrisiko i forhold til den udstedende bank. Depotbeviserne skal overholde samme krav til blandt andet børsnotering som afdelingens almindelige aktier. Fastholdelse af risikoprofil Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Afdelingen vil søge investeringskandidater globalt uden geografiske eller sektormæssige afgræsninger for derved at sikre den største fleksibilitet til at investere i de mest interessante selskaber. Denne fleksibilitet på tværs af lande og sektorgrænser samt det begrænsede antal selskaber giver mulighed for at styre porteføljens absolutte risiko. Et medlem kan henvende sig foreningens investeringsforvaltningsselskab, Carnegie Asset Administration A/S og få udleveret supplerende oplysninger om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring, og om de metoder foreningen har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges. Desuden kan rekvireres oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. Afkast og benchmark Afdelingens benchmark er MSCI Aktieverdensindeks All Countries. For de sidste fem år har afkastet på benchmark været: ,7% ,5% ,8% 5

7 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak ,5% ,4% Årsrapport Foreningens årsrapport aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeningers m.v. eller efter lov om investeringsforeninger m.v. Det seneste års afkast har været: 2011: -7,2% * 2012: 15,1% 2013: 15,4% 2014: 26,4% *) Bemærk at afkastperioden er fra opstarten af afdelingen til ultimo året Historiske afkast er dog ingen garanti for fremtidige afkast Afdelingen afholder sine egne omkostninger. Afdelingens samlede administrationsomkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab må ifølge vedtægterne ikke overstige 3% af den højeste formueværdi inden for det pågældende regnskabsår. Derudover kommer fællesomkostninger ved foreningens virksomhed, der deles mellem afdelingerne under hensyntagen til både deres investeringsog administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af et regnskabsår og til afdelingernes aktiver ved regnskabsårets udløb. I henhold til vedtægternes 23, stk. 6 opkræves ikke administrations og rådgivningshonorar af den andel, som afdelingen har investeret i andre afdelinger under foreningen. Omkostningsprocenten det sidste år har været: 2011: 1,7 * 2012: 2,0 2013: 1,9 2014: 1,9 *) Bemærk at omkostningsprocenten er fra opstarten af afdelingen til ultimo året ÅOP pr. 31. december 2014: 2,4 Vederlaget til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn udgjorde for regnskabsåret 2014: Bestyrelse: Investeringsforvaltningsselskab: Finanstilsyn: 52 t.kr. 996 t.kr. 12 t.kr. 6

8 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak De budgetterede betalinger for det kommende år er i al væsentlighed uforandret. Dog er betalingen til investeringsforvaltningsselskabet afhængig af udviklingen i afdelingens formue, idet betalingen afregnes som en fast procentdel af formuen. Type Afdelingen er certifikatudstedende. Stykstørrelse Investeringsforeningsandele udstedes i stykker á kr Afdelingen kan opdeles i andelsklasser. Formue Pr. 31. december 2014 udgjorde Globale Aktier Etik ak s formue 321 mio. kr., og foreningens samlede formue udgjorde mio. kr. Andelsklasser I afdelingen er der oprettet én andelsklasse, som kaldes Udloddende. Andelsklassen Udloddende har følgende karakteristika: Klassen er denomineret i DKK Klassen henvender sig primært til fonde og kommuner samt andre som følger Anbringelsesbekendtgørelsen for fondes anbringelses af midler. Klassen anvender dobbeltprismetoden som prisberegningsmetode, jf. afsnittene Emission og emissionskurs og Indløsning og indløsningsskurs Andelsklassen er udbyttegivende og udbetaler et årligt udbytte svarende til mindst 75 % af årets resultat målt på udviklingen i klassens indre værdi. Det udloddede beløb må dog ikke overstige det regnskabsmæssige nettoresultat for et givent år opgjort ved regnskabsårets afslutning. Klassen vil ikke udlodde, hvis afkastet i regnskabsåret målt på indre værdi har været negativ. Udbyttet udbetales tre bankdage efter afholdelse af den generalforsamling, hvor det pågældende udbytte er vedtaget. Udbytte tilskrives medlemmets konto i det kontoførende institut. Af de udloddede beløb bliver der tilbageholdt acontoskat af udbyttebetalingen efter gældende regler. Det seneste års udbytte udgjorde: ,00 kr. pr. andel, svarende til 0,00% nominelt ,90 kr. pr. andel, svarende til 2,90% nominelt ,00 kr. pr. andel, svarende til 14,00% nominelt ,00 kr. pr. andel, svarende til 24,00% nominelt Klassen er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7

9 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Beskatning af afdelingens indtægter Afdelingen er ikke skattepligtig, da den er akkumulerende i henhold til selskabsskattelovens 3 stk. 1, nr. 19. Udbytte fra danske aktier beskattes dog med 15 % jf. samme bestemmelse. Udbytteskat fra udenlandske aktier vil blive forsøgt refunderet i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og oprindelseslandet for de enkelte aktier. Skatte- og afgiftsforhold for investorerne For frie midler beskattes afkastet efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelle tab. Det årlige afkast medregnes i kapitalindkomsten. For midler under virksomhedsordningen beskattes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. For pensionsmidler sker beskatning ligeledes efter lagerprincippet, med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastningsbeskatningsloven. For selskaber og fonde beskattes ligeledes efter lagerprincippet. Avance og tab indgår i selskabsindkomsten, som beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Tegningsbetingelser Emission og emissionskurs Investeringsforeningsandele i afdelingen udbydes i løbende emission uden fastsat maksimumbeløb. Emissionskursen fastsættes i medfør af 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v., som den indre værdi på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, annoncering og provision til formidlere af emissionen. Tillægget er maksimalt 1,35% og estimeres til at bestå af: Kurtage og øvrige direkte handelsomkostninger: 0,50% Øvrige markedsafledte handelsomkostninger: 0,10% Emissionsprovision: 0,75% De angivne maksimale emissionsomkostninger er gældende og beregnet ud fra normale handelsordrer fra detailkunder og vil under normale markedsvilkår som minimum være gældende for handelsordrer op til kr. 30 mio. Ved større handelsordrer kan de markedsafledte handelsomkostninger være højere, hvorfor denne type ordrer vil blive behandlet ud fra bestyrelsens aktuelle retningslinjer for emissions- og indløsningsprocedurer. De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige 8

10 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside. Dette forhold vil også blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Emissionskursen afrundes i henhold til de af NASDAQ OMX Copenhagen A/S fastsatte retningslinjer for kursangivelse. Foreningens bestyrelse fastsætter de konkrete retningslinjer for emissionsog indløsningsprocedurerne. I forbindelse med køb af andele må der normalt påregnes opkrævning af sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om at foretage emission af andele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Oplysninger om emissionskursen fås ved henvendelse til foreningen eller Carnegie Investment Bank, emissionskursen vil ligeledes fremgå af NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside. Erhvervelse Investeringsforeningsandele i afdelingen kan erhverves gennem Carnegie Investment Bank, Overgaden neden Vandet 9B, 1414 København K, tlf samt øvrige pengeinstitutter. Afregning og betaling Investeringsforeningsandele tegnet i løbende emission afregnes normalt på den 2. bankdag efter handelsdagen mod registrering af andelene i Værdipapircentralen. Fondskode Afdelingen er certifikatudstedende. Investeringsforeningsandele udstedes og registreres i Værdipapircentralen under ISIN DK Børsnotering Investeringsforeningsandelene for andelsklassen Udloddende er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9

11 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Navnenotering Investeringsforeningsandele i afdelingen udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i foreningens bøger, der føres af foreningens administrationsselskab. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor investeringsforeningsandelene ligger i depot. Gebyrfri opbevaring Investeringsforeningsandelene kan omkostningsfrit opbevares i depot i Carnegie Investment Bank. Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningskurs Oplysning om investeringsforeningsandelenes indre værdi, emissions- og indløsningskurs kan endvidere fås ved henvendelse til foreningen eller Carnegie Investment Bank og fremgår af foreningens hjemmeside samt af NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside. Omsættelighed Foreningsandelene er frit omsættelige. Hvis et medlem ønsker at sælge sine andele i foreningen for at købe andele i en anden forening, sker dette på almindelige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævning af sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Investeringsforeningsandelenes rettigheder Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 hverdage forinden har rekvireret adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele. Stemmeret Ethvert af foreningens medlemmer har én stemme for hver 100 kr. pålydende investeringsforeningsandel. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Opløsning af foreningen Opløsning af foreningen eller afdelingen kan besluttes af generalforsamlingen og skal ske ved kvalificeret flertal, jf. vedtægternes 18. De omstændigheder, som kan medføre en opløsning, kan eksempelvis være, at afdelingens formue kommer under den lovgivningsbestemte 10

12 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak minimumsformue på kr. 10 mio., eller at afdelingens eller foreningens markedsperspektiver nødvendiggør en afvikling. Indløsning og indløsningskurs På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andel i afdelingen. Indløsningsprisen fastsættes i medfør af 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v., som den indre værdi på indløsningstidspunktet med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Fradraget er maksimalt 0,55% og estimeres til at bestå af: Kurtage og øvrige direkte handelsomkostninger: 0,45% Øvrige markedsafledte handelsomkostninger: 0,10% De angivne maksimale indløsningsomkostninger er gældende og beregnet ud fra normale handelsordrer fra detailkunder og vil under normale markedsvilkår som minimum være gældende for handelsordrer op til kr. 30 mio. Ved større handelsordrer kan de markedsafledte handelsomkostninger være højere, hvorfor denne type ordrer vil blive behandlet ud fra bestyrelsens aktuelle retningslinjer for emissions- og indløsningsprocedurer. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside. Dette forhold vil også blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. I forbindelse med salg af andele må der normalt påregnes opkrævning af sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Indløsningskursen afrundes i henhold til de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S fastsatte retningslinjer for kursangivelse. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningskursen fastsættes, efter at afdelingen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Foreningens bestyrelse fastsætter de konkrete retningslinjer for emissionsog indløsningsprocedurerne. Såfremt andele i afdelingen, tegnet i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. 11

13 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Daglig ledelse og administration af foreningen Foreningen har indgået en administrationsaftale med Carnegie Asset Administration A/S om at foretage den daglige ledelse og administration, herunder førelse af bogholderi samt udarbejdelse af internt regnskab. Vederlaget er aftalt til et samlet årligt gebyr på 0,30% svarende til 0,30%/12 pr. måned af afdelingens formueværdi ultimo måneden. Administrationsaftalen kan af Carnegie Asset Administration A/S opsiges med 3 måneders varsel til den 1. januar og fra foreningens side med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Foreningen har indgået aftale med Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S om at yde rådgivning til Carnegie Asset Administration A/S vedrørende køb og salg af værdipapirer og anbringelse af afdelingens formue i øvrigt. Vederlaget er aftalt til et samlet årligt gebyr på 1,45% svarende til 1,45%/12 pr. måned af afdelingens formueværdi ultimo måneden. Rådgivningsaftalen kan af begge parter opsiges med en måneds varsel. Foreningen kan dog altid opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. I dette tilfælde skal foreningen dog kompensere Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S med et beløb svarende til en måneds rådgivning. Depotselskab Foreningen har indgået en depotaftale med J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch (JPM), hvor JPM påtager sig at være depotselskab for foreningen, hvilket indebærer, at JPM opbevarer værdipapirer og likvide midler for afdeling Globale Aktier Etik-ak i overensstemmelse med lovgivningens samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen et depotgebyr beregnet udfra værdipapirernes værdi i de enkelte markeder samt et transaktionsgebyr. Både depotgebyret og transaktionsgebyret varierer fra marked til marked. Depotgebyret er mellem 0,005% og 0,11% p.a., mens transaktionsgebyret er mellem 60 kr. og 250 kr. Polen er dog en undtagelse, hvor depotgebyret er 0,2% p.a. og transaktionsgebyret er 350 kr. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 6 måneder. Foreningen har indgået aftale med Nordea om at varetage opgaven med at udstede og indløse andele i Værdipapircentralen. Afdelingen betaler et årligt gebyr på kr samt et transaktionsgebyr på 100 kr. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 6 måneder. 12

14 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Formidling Foreningen har indgået aftale om formidling af foreningens investeringsforeningsandele med Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Aftalerne indebærer, at der i forbindelse med emissioner betales 0,75% i emissionsprovision til Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsforeningsandele samt eventuel provision til Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S samarbejdspartnere for at formidle foreningens andele betales af Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder. Foreningen har dog også mulighed for at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. I et sådant tilfælde skal foreningen kompensere Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S svarende til et beløb på halvdelen af den udbetalte tegningsprovision de seneste 12 måneder. Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er søsterselskab til foreningens investeringsforvaltningsselskab Carnegie Asset Administration A/S. Prisstillelse Foreningen har indgået en prisstillelsesaftale (market making aftale) med Carnegie Investment Bank, således at der løbende stilles priser på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i foreningens andele. Aftalen indeholder fastsatte krav til handelsspreads og handelsdybde. Det samlede honorar til Carnegie Investment Bank for alle foreningens børsnoterede afdelinger er aftalt til kr. 0,9 mio. årligt. Aftalen kan opsiges af begge parter med én måneds varsel, dog kan foreningen opsige aftalen med øjeblikkelig virkning mod at betale honorar svarende til én måned. Vedtægter og regnskaber Foreningens vedtægter, årsrapporter og halvårsrapporter kan rekvireres gratis hos foreningen eller hentes på Særlige forbehold Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapital 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af investeringsandele uden for Danmark. 13

15 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Yderligere oplysninger Oplysninger om foreningen og dens virksomhed fås ved henvendelse til foreningen eller på foreningens hjemmeside Her er det ligeledes muligt at finde oplysninger om afdelingens aktuelle investeringer og afdelingens historiske afkastudvikling. Navne og adresser Foreningen Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Dampfærgevej København Ø Telefon: Telefax: Hjemmeside: Foreningens bestyrelse Advokat Karsten Kielland (formand) Accura Advokataktieselskab Tuborg Boulevard Hellerup Selvstændig makroøkonomisk rådgiver Dr. Jens Høiberg-Nielsen, MA & Ph.D San Martino al Vento 5 Gaiole in Chianti Castagnoli (SI) Italien Professionelt bestyrelsesmedlem Jens Ole Jensen Niels Bjerres Vej Lemvig Adm. dir. Lars Aaen Aaen Consult ApS - Skovkysten Rungsted Kyst Regional President (Norden) for Actavis Camilla Harder Hartvig Lillskogsvägen 13B Saltsjöbaden - Sverige Investeringsforvaltningsselskab Carnegie Asset Administration A/S Dampfærgevej København Ø Telefon: Telefax: CVR-NR

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere