Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:"

Transkript

1 Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i DLBR har som led i udførelsen af deres arbejde. Der er tale om minimumsregler, som skal gælde ved siden af eventuelle etiske regler udstedt for et enkelt fagområde. Særlige regler i forhold til kunden INDLEDNING Medarbejdere ansat i DLBR skal inden for lovens og gældende reglers rammer bistå kunden bedst muligt. Ved løsning af en konkret opgave bør medarbejderen - sammen med kunden fastlægge opgavens indhold og omfang, - forberede sig på at løse opgaven, - sikre, at medarbejderen har den fornødne kompetence til at løse opgaven, - inddrage alle relevante hensyn - herunder gældende ret - samt kundens og dennes families personlige hensyn i form af for eksempel økonomi, bolig og sociale forhold, - på skriftligt grundlag fremkomme med løsningsforslag til kunden, og - dernæst vejlede kunden, således at kunden kan træffe den for kunden korrekte beslutning på baggrund af de opstillede alternativer. Medarbejderen skal udføre sit arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger. De af kunderne stillede opgaver skal fremmes med den fornødne hurtighed, og kunderne skal i rimeligt omfang holdes orienteret om sagens forløb. 1. ANVENDELSESOMRÅDE De etiske regler gælder for alle medarbejdere ansat i DLBR. Reglerne gælder derfor inden for samtlige fagområder, som omfattes af DLBR, og uanset om medarbejderen yder rådgivning inden for eller uden for landets grænser. De etiske regler gælder desuden, hvad enten der ydes rådgivning og assistance til en landmand, eller der ydes rådgivning og assistance til en person uden for landbruget. 1

2 2. FAGLIGHED Det påhviler enhver medarbejder at sikre, at vedkommende er fagligt opdateret på det område, som han eller hun rådgiver indenfor. Dette indebærer, at medarbejderen er forpligtet til at deltage i relevant efteruddannelse. Enhver medarbejder må kun påtage sig at rådgive inden for vedkommendes kompetenceområde. Såfremt medarbejderen ikke besidder den fornødne faglige eller menneskelige kompetence til at løse en konkret opgave, er medarbejderen forpligtet til at henvise kunden til en dertil kvalificeret kollega eller til selv at søge rådgivning hos denne kollega. Såfremt der ikke kan henvises til en kvalificeret medarbejder på samme center, skal kunden henvises til en medarbejder uden for centret - så vidt muligt inden for DLBR. 3. TAVSHEDSPLIGT Medarbejderen har tavshedspligt med alle oplysninger, som han eller hun som led i sit professionelle virke på rådgivningscentret bliver bekendt med. Tavshedspligten gælder også internt mellem afdelingerne og kontorerme, medmindre det af hensyn til kunden og udførelsen af opgaven er nødvendigt at videregive oplysningerne. Hvis der inden for et område er vedtaget strengere krav, skal disse krav efterleves. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og dermed også efter arbejdsforholdets ophør. 4. TILLID OG TROVÆRDIGHED Tillid mellem medarbejderen og kunden er en nødvendig forudsætning for at kunne rådgive i tilstrækkeligt omfang. Medarbejderen skal derfor ved opretholdelse af sin hæderlighed og personlige integritet altid tilstræbe at bevare kundens tillid. Medarbejderen er berettiget til over for kunden at give sin personlige opfattelse til kende, forudsat at rådgivningen i øvrigt er objektiv og faglig korrekt. 5. UAFHÆNGIGHED Under udøvelsen af sit arbejde skal medarbejderen altid bevare sin fulde uafhængighed og må ikke lade sig påvirke af egne, tredjemands eller offentlige interesser. Medarbejderen må ikke tilsidesætte sin professionelle standard og etik for at gøre kunden eller tredjemand tilfreds. Når en medarbejder deltager i arrangementer tilrettelagt af firmaer med tilknytning til landbruget - herunder betalte firmaarrangementer - skal medarbejderen have formålet med arrangementet for øje og ikke lade sig påvirke heraf i sin fremtidige rådgivning. 2

3 6. INTERESSEKONFLIKT En medarbejder må ikke bistå en kunde, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der er nærliggende risiko for, at en sådan opstår. Ved en interessekonflikt forstås blandt andet: A. En sag, hvor medarbejderen betjener parter, som har modstridende interesser. I følgende tilfælde vil der altid være tale om en interessekonflikt (eksemplerne er ikke udtømmende): - repræsentation af såvel køber som sælger af en fast ejendom - repræsentation af to interessenter ved opløsning af et I/S - repræsentation af såvel manden som hustruen i en sag vedrørende bodeling - repræsentation af såvel far som søn i forbindelse med et generationsskifte Såfremt to medarbejdere på samme kontor repræsenterer hver sin part i ovennævnte situationer, må medarbejderne ikke indbyrdes og uden kundernes deltagelse drøfte og forhandle om kundernes modsatrettede interesser. Hvis to medarbejdere på samme kontor repræsenterer hver sin part i ovennævnte situationer, skal kunderne skriftligt gøres opmærksom herpå og tilbydes mulighed for at skifte til en rådgiver uden for samme kontor. B. En sag, hvor medarbejderen opdager, at han eller en ham nærtstående kan have en personlig og/eller økonomisk interesse i sagen. Såfremt der opstår eller er en nærliggende risiko for, at der opstår en interessekonflikt, skal medarbejderen straks skriftligt orientere kunden herom, udtræde af sagen i sin helhed og henvise kunden til en anden rådgiver. 7. VEDERLAG Der må ikke kræves højere vederlag for arbejdet, end hvad der kan anses som rimeligt. En medarbejder skal på forespørgsel oplyse, hvilke elementer der lægges til grund for fastsættelsen af vederlaget, og såfremt det er muligt fremkomme med et overslag over vederlaget. Har medarbejderen givet et overslag, skal kunden så tidligt som muligt orienteres, såfremt det samlede vederlag forventes at overstige overslaget. Relevante elementer ved opgørelsen af det samlede vederlag er blandt andet det med opgaven forbundne arbejde, tidsforbrug og ansvar. Når medarbejderen rådgiver en forbruger gælder reglerne i lov om juridisk rådgivning. 8. SKIFT AF RÅDGIVER 3

4 Såfremt en medarbejder selvstændigt udtræder af en sag, skal han/hun sikre sig, at dette kan ske på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden rådgivning. Såfremt kunden vælger at opsige samarbejdet med medarbejderen, er denne forpligtet til at sikre sig, at kunden er i besiddelse af kopi af udleveret materiale og tilsendte skrivelser med henblik på sagens forsvarlige overgivelse til en ny rådgiver. Der bør tilstræbes en tidsmæssig samtidig overlevering af alle relevante bilag med kundens betaling af fakturaen for allerede udført arbejde. En kunde må dog aldrig hindres i rettidigt og uden skadevirkning at kunne søge anden rådgivning. 9. LOVOVERTRÆDELSER En medarbejder må alene rådgive om forhold, der er tilladt efter gældende regler og normer. En medarbejder må dermed hverken informere om eller rådgive/opfordre til ulovligheder. Når en medarbejder får en begrundet mistanke om, at der foregår ulovlige forhold hos en kunde, skal medarbejderen gøre kunden opmærksom på forholdet og udarbejde et notat herom. I alvorlige tilfælde skal kunden gøres skriftligt opmærksom på forholdet indeholdende en beskrivelse af, hvori det ulovlige forhold består, og en opfordring til, at forholdet snarest/straks bringes i orden. Er medarbejderen i tvivl, om forholdet er af en sådan karakter, at kunden skriftlig skal gøres opmærksom herpå, skal medarbejderen forelægge sagen for sin nærmeste foresatte. Såfremt en medarbejder under udførelsen af sit arbejde får en begrundet mistanke om, at kundens formål er at misbruge medarbejderens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, skal medarbejderen foreholde kunden denne mistanke og om nødvendigt straks udtræde af sagen. Ved "begrundet mistanke" forstås blandt andet konkret viden, åbenbare indikationer eller dokumenterede andenhåndsinformationer. 10. MARKEDSFØRING Markedsføring af den enkelte medarbejder skal foregå på loyal vis i forhold til DLBR og den konkrete arbejdsgiver. Markedsføringen må dernæst ikke være urigtig og vildledende. 11. FORSIKRING Alle centre under DLBR er forpligtiget til at sikre, at alle deres medarbejdere er omfattet af en ansvarsforsikring eller dækket i Risikofonden, som er en selvstændig forsikringsordning oprettet af Dansk Landbrugsrådgivning. Særlige regler i forhold til ledelse og kollegaer på eget kontor 12. UDVEKSLING AF INFORMATIONER 4

5 Det tilstræbes, at medarbejderne internt udveksler faglige informationer vedrørende blandt andet fortolkning af loven, administrativ praksis og relevante nyheder i nærområdet. 13. FORHOLDET TIL LEDELSEN Ledelsen skal sikre, at der på kontoret danner sig en fælles holdning til aktuelle rådgivningsmæssige forhold, som ikke er reguleret af hverken lov eller administrativ praksis, men som er af afgørende betydning for medarbejderens rådgivning af kunden. Særlige forhold til kollegaer på andre centre 14. SAMARBEJDE Enhver medarbejder inddrager på loyal vis i forhold til kunden den eventuelle ekspertviden, som måtte være tilgængelig på et andet center. Medarbejderen samarbejder derudover med kolleger fra andre centre i udviklingen og optimeringen af den faglige viden og kompetence inden for hele DLBR. 15. TVIST Særlige regler i forhold til modparter I en tvist, hvor kun den ene kunde er repræsenteret af en medarbejder fra DLBR, bør denne altid henvise den anden kunde til at tage kontakt til sin egen rådgiver. En medarbejder bør ikke gå videre, end berettigede hensyn til varetagelsen af kundens interesser tilsiger. 16. MYNDIGHEDER Særlige regler i forhold til det offentlige Medarbejderne i DLBR er opmærksomme på, at de inden for mange rådgivningsområder i flere henseender indirekte fungerer som en kontrolinstans for det offentlige, og at det medfører et skærpet krav til det udførte arbejde. Det gælder for eksempel inden for: - udarbejdelse af regnskaber - afgivelse af skattemæssige og afgiftsmæssige informationer - udfyldelse af ansøgninger på planteavlsområdet - herunder opgivelse af korrekt areal, ansøgning om støtte osv. Afslutning 17. INDARBEJDELSE AF REGLERNE 5

6 Reglerne forudsættes indarbejdet på det lokale rådgivningskontor samt at være offentligt tilgængelige for kunder og andre. Det forudsættes, at reglerne indarbejdes i rådgivningsproceduren inden for hvert enkelt fagområde. Såfremt der udarbejdes etiske retningsliner på et enkelt fagområde, skal disse gælde ved siden af disse etiske retningslinier. De fagspecifikke etiske retningslinier kan ikke lempe kravene, der er beskrevet i nærværende etiske retningslinier. Måtte der med udgangspunkt i reglerne opstå konflikter for eksempel i forhold til en kunde, i forhold til et andet kontor eller i forhold til det offentlige, er ledelsen forpligtet til at være medarbejderen behjælpelig med løsning af konflikten, og ledelsen er i den proces berettiget til at trække på kompetencerne fra Risikofonden. 6

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Baggrund Advokatrådet nedsatte i forsommeren 2010 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at gennemgå de gældende advokatetiske regler

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere