Forskning i økologisk jord b ru g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997"

Transkript

1 Forskning i økologisk jord b ru g

2

3 Forskning i økologisk jordbrug En oversigtsrapport over resultaterne fra forskningsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug

4 Forskning i økologisk jord b ru g Strukturdirektoratet Strukturdirektoratet Toldbodgade København K Tlf Fax Grafisk form og produktion: Freddy Pedersen Redaktion: Claus Bo Andreasen, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forsidefoto: E. Keller Nielsen Produktionsår 2000 version 1,0 ISBN

5 Indhold Indledning Udvikling af økologisk jordbrug Det økologiske jordbrugs baggrund og udvikling Etablering af forskning i økologisk jordbrug Forskningsperspektiver og -behov Økologiske værdier og produktion Samspillet mellem landbrugsproduktion, værdier og regler Økologiske jordbrugs produktionsmæssige potentiale Grundlæggende biologisk dynamik Jordens frugtbarhed Symbiotisk kvælstoffiksering i økologisk dyrkede kløvergræsmarker Jordrelaterede snyltehvepse i økologiske marker Udvikling af økologisk planteproduktion Planteproduktion, plantekvalitet, næringsstofhusholdning og planteværn i økologiske kvægbrugsbedrifter Økologisk grønsagsdyrkning Økologisk dyrkning af æbler 107 I N D H O L D 5

6 5. Udvikling af økologisk husdyrproduktion Udvikling af økologiske mælkeog ægproduktionssystemer Kvalitet af økologiske produkter Kvalitet og ernæringsmæssig værdi af økologiske svin Såsædskvalitet i økologisk jordbrug Kvalitet af økologiske planteprodukter Forebyggelse og bekæmpelse af skadedyrsangreb i forbindelse med forarbejdning, oplagring og afsætning af økologiske kornprodukter 158 Konklusion og perspektiver 165 Bilag 1 Projekter og deltagere i forskningsprogrammet Økologisk jordbrug F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

7 Anvendte forkortelser DJF: Danmarks JordbrugsForskning KVL: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole SH: Statens Husdyrbrugsforsøg, nu Danmarks Jordbrugs- Forskning SP: Statens Planteavlsforsøg, nu Danmarks JordbrugsForskning SSL: Statens Skadedyrlaboratorium SUC: Sydjysk Universitetscenter, nu Syddansk Universitet SVS: Statens Veterinære Serumlaboratorium AaU: Aarhus Universitet A N V E N D T E F O R K O RT E L S E R 7

8 Forord I april 1991 kom den daværende Landbrugsminister på vegne af regeringen med en handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget. Som en del af opfølgningen på handlingsplanen fremlagde regeringen i oktober 1992 i Folketinget en redegørelse og en rapport om forskning i økologisk jordbrug, hvori de overordnede regningslinier og målsætninger for forskning i økologisk jordbrug er beskrevet. På den baggrund igangsatte landbrugsministeren i 1993 forsknings- og udviklingsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug med en samlet budgetramme på 50 mio. kr. for perioden Forskningsprogrammet har haft til formål at frembringe ny viden igennem en styrket forsknings- og udviklingsindsats, som kan bidrage til udviklingen af det økologiske jordbrug med udgangspunkt i gældende regler og herigennem inspirere det samlede danske jordbrug. Programmet omfatter i alt 13 projekter fordelt på to hovedområder, nemlig Forskning i grundlæggende principper for økologisk jordbrug og Udvikling af produktionsmetoder i økologisk jordbrug. Det økologiske jordbrug har siden programmet blev iværksat været inde i en rivende udvikling, som har skabt et behov for langt mere og dyberegående forskning. Forskningsprogrammet har været igangsættende på flere områder, hvor økologisk jordbrugsforskning adskiller sig fra den traditionelle jordbrugsforskning og har dermed dannet basis for den store forskningsindsats, der blev igangsat som opfølgning på Aktionsplan for fremme af den økologiske fødevareproduktion i Danmark af marts 1995 og udmøntet gennem Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. 8 F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

9 Således er der i programmet tilvejebragt viden, der belyser både naturbetingede og samfundsmæssige muligheder og barrierer for den videre udvikling af økologisk jordbrug. Denne rapport er udarbejdet af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug ved projektmedarbejder Claus Bo Andreasen på baggrund af slutrapporter fra de enkelte projekter i programmet. Strukturdirektoratet Forskningssekretariatet Steen Bonde november 1999 F O R O R D 9

10

11 Indledning I de senere år har der været en stigende erkendelse af, at fødevare p roduktion er langt mere end blot produktion af billige fødeva re r. Økologisk jord b rug bygger på en vision om et sammenhængende koncept, der kombinerer praktisk jord b ru g s p ro d u k t i- on med øgede hensyn til fødeva re k valitet, natur, miljø og husd y retik. Økologisk jord b rug adskiller sig således fra konve n t i o- nelt jord b rug ved, at driften skal leve op til en målsætning om at tage særlige hensyn til bl.a. miljø, natur og husdyrve l f æ rd. I begyndelsen af 1990 erne var der et stort behov for at få øget viden om, i hvor høj grad økologisk jord b rug var et hensigtsmæssigt bidrag til løsning af samfundets ove ro rdnede problemer i forbindelse med jord b ru g s p roduktionen. Samtidig va r der en stigende efterspørgsel på økologiske fødeva rer og dermed et behov for viden om, hvorledes produktionen kunne øges. I 1991 nedsatte Forskningssekretariatet en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et oplæg til en forskningsindsats i økologisk jordbrug. I en rapport, som blev udgivet i 1992, foreslog arbejdsgruppen, at der skulle etableres en ny og mere samlet forskningsindsats, hvor det konkrete mål skulle være at udvikle det økologiske jordbrug og herigennem inspirere og udvikle det samlede jordbrug. En kommende forskningsindsats skulle beskæftige sig med problemstillinger, der kunne give forståelse for naturbetingede og samfundsmæssige barrierer og potentialer for, at jordbruget generelt kunne udvikle sig i overensstemmelse med målene for en bæredygtig kvalitet i jordbrugsproduktion. For at nå disse mål var der behov for en forskningsindsats, som ud fra et helhedssyn kunne medvirke til udvikling af økologiske produktionsmetoder, der sikrede den nødvendige produktivitet og den ønskede kvalitet. Forskningen i økologisk jordbrug skulle med andre ord bidrage til at tilvejebringe et grundlag for at udvikle fremtidens jordbrugssystemer. På baggrund af arbejdsgruppens rapport blev der i slutningen af 1992 udarbejdet det første egentlige danske forskningsprogram for økologisk jordbrug. Programmet havde en samlet bevilling på 50 mill. kr. fordelt over fem år. I N D L E D N I N G 11

12 I begyndelsen af 1993 blev der indkaldt projektansøgninger, og efter udvælgelsesproceduren blev der iværksat 13 forskningsprojekter inden for to hovedområder: Forskning i grundlæggende principper for økologisk jordbrug 1. Jordens frugtbarhed: Jordmikrobiologiske og jordfysiske forholds betydning som indikatorer for biotilgængelighed af organisk stof og hæmning af jordbårne sygdomme i økologisk dyrket jord 2. Symbiotisk kvælstoffiksering i økologisk dyrkede kløvergræsmarker 3. En sammenligning af den jordrelaterede snyltehvepsefauna fra henholdsvis økologisk og konventionelt dyrkede kornmarker 4. Samspillet mellem landbrugsproduktion, værdier og regler. Analyseret på grundlag af økologisk landbrug Udvikling af produktionsmetoder i økologisk jordbrug 5. Planteproduktion, plantekvalitet, næringsstofhusholdning og planteværn i økologiske kvægbrugsbedrifter 6. Såsædskvalitet i økologisk jordbrug 7. Økologisk grønsagsdyrkning 8. Økologisk dyrkning af æbler 9. Forebyggelse og bekæmpelse af skadedyrsangreb i forbindelse med forarbejdning, oplagring og afsætning af økologiske kornprodukter 10.Kvalitet og ernæringsmæssig værdi af økologiske svin 11.Udvikling af økologiske mælke- og ægproduktionssystemer 12.Økologisk jordbrugs produktionsmæssige potentiale 13. Kvalitet af økologiske planteprodukter (gulerødder) Denne oversigtsrapport har til formål at redegøre henholdsvis for baggrunden for den iværksatte forskning og for resultater og gennemførelse af de igangsatte projekter. Rapporten indledes med en overordnet beskrivelse af den udvikling i samfundet og jordbruget, som førte til iværksættelse af forskningsindsatsen. Efterfølgende beskrives de enkelte projekter og deres resultater. Flere af projekterne er med henblik på den emnemæssige sammenhæng samlet i fælles kapitler. For hver projektbeskrivelse er der efterfølgende en kort beskrivelse af de perspektiverer på området, som forskningen har vist. Endelig afsluttes projektbeskrivelsen med en oversigt over de publikationer og artikler m.m., som projektet resulterede i. 12 F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

13 Rapporten afsluttes med en overordnet perspektivering af indsatsens betydning for den senere forskning og for udviklingen af økologisk jordbrug. I N D L E D N I N G 13

14

15 1. Udvikling af økologisk jordbrug Dette afsnit indledes med en beskrivelse af udviklingen i økologisk jordbrug frem til Afsnittet beskriver dels udviklingen i det praktiske jordbrug, dels de samfundsdiskussioner, som gav grundlag for denne udvikling. Efter beskrivelsen af den overordnede udvikling i økologisk jordbrug er der en beskrivelse af forskningen. Der gives bl.a. et overblik over de forskningsaktiviteter, som blev gennemført før 1992 og de diskussioner og betragtninger, som førte til etableringen af forskningsprogrammet. Afsnittet bygger på Rapport om forskning i økologisk jordbrug, som blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Forskningssekretariatet i Rapporten samt en efterfølgende Redegørelse for forskning i økologisk jordbrug dannede grundlag for den endelige igangsættelse af programmet. 1.1 Det økologiske jordbrugs baggrund og udvikling Økologisk jordbrug i Danmark har sine rødder i alternative dyrkningssystemer, der er blevet udviklet i forskellige europæiske lande. De vigtigste dyrkningssystemer, der har præget udviklingen i Danmark, er den biodynamiske fra Tyskland (startet i 20 erne), Howard Balfour metoden fra England (startet i 40 erne), og den organisk biologiske fra Schweiz (startet i 60 erne). Disse tre jordbrugssystemer har hver deres specielle baggrund, der dog ikke vil blive nærmere gennemgået, da vægten vil blive lagt på de træk, der er fælles for metoderne. De alternative dyrkningssystemer stiller for eksempel alle spørgsmålstegn ved, om den intensive landbrugsdrift, hvo r kunstgødning og sprøjtemidler bruges til at maksimere udby t t e t, er i stand til at pro d u c e re fødeva re r, der sikrer menneskets sundhed. Det udmønter sig i en særlig udvidet opfattelse af kva l i t e t, h vor fødeva rerne ud over et godt næringsindhold også skal have en såkaldt høj indre kvalitet, der kan beford re sundheden. En d v i d e re er der en opfattelse af, at produktionsmetodernes indv i rkning på det omgivende miljø er en kva l i t e t s p a r a m e t e r. U D V I K L I N G A F Ø K O L O G I S K J O R D B R U G 15

16 Denne kvalitet kan ikke måles ved gængse kemiske analyser; men tilhængerne af de alternative landbrugsmetoder fandt, at de i praksis kunne se, at kvaliteten ikke blev god nok ved de konventionelle produktionsmetoder. F.eks. kom der flere insekt- og svampeangreb i afgrøderne, når de blev gødet med kvælstofgødning, og der kom problemer med jorderosion ved ensidig dyrkning. Miljøhensyn og etik som nye målsætninger Op gennem 60 erne og 70 erne blev miljøproblemerne mere og mere påtrængende også inden for landbruget, hvor ikke mindst Rachel Carsons bog Det tavse forår fra 1962 rejste en kraftig skepsis over for først og fremmest den udvidede brug af sprøjtemidler. Denne udvikling dannede grundlag for en fornyet opmærksomhed på alternative dyrkningsformer. På internationalt plan blev der således i 1972 etableret en paraplyorganisation for foreninger, der arbejder med alternativt landbrug, IFOAM (International Federation af Organic Agriculture Movements), og i Danmark blev Landsforeningen Økologisk Jordbrug etableret i Den nye betegnelse økologisk jordbrug baserede sine dyrkningsprincipper mere på Howard Balfour metoden og det organisk biologiske end på det biodynamiske, og man lagde vægt på, at den naturvidenskabelige tradition også skulle være grundlaget for arbejdet med økologisk jordbrug. I økologisk planteavl er der lagt vægt på at undgå al kemisk forurening ved at forbyde anvendelsen af såvel sprøjtemidler som kunstgødning samt at begrænse ressourceforbruget mest muligt. I modsætning til spørgsmålet om sprøjtemidler kan den økologiske driftsform ikke sige sig fri for at have part i kvælstofforureningen. Endda har man særlige problemer, da man kun bruger kvælstof fra husdyrgødning og bælgplanter, som det har vist sig særligt vanskeligt at styre. Det er forhold man har været opmærksom på, da man fastlagde reglerne for økologisk drift. For det første er det en klar målsætning, at undgå alle former for forurening fra landbrugsdriften. For det andet blev det pointeret i reglerne fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug, at man skulle undgå overdreven brug af organisk gødning, og man satte en øvre grænse for mængden af husdyrgødning, der måtte tilføres pr. ha. Samtidig med miljødebatten havde intensiveringen af husdyrproduktionen medført en stigende opmærksomhed på husdyrenes vilkår i de moderne stalde. Derfor blev også husdyrvelfærd en integreret del af målsætningerne for økologisk jord- 16 F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

17 brug. Man definerer således krav til, at dyrene skal have god plads, at de skal have strøelse at ligge på, og at de skal have en afbalanceret fodring. Målsætningerne for økologisk jordbrug, som har tilslutning både i Danmark og i udlandet, er gengivet herunder: At bevare jordens frugtbarhed for fremtiden At undgå alle former for forurening, som måtte hidrøre fra jordbrugsmæssig praksis At fremme en dyrkningsmæssig praksis, som tager størst mulig hensyn til miljø og natur At producere fødevarer af optimal ernæringsmæssig kvalitet i tilstrækkelige mængder At reducere jordbrugets forbrug at fossile brændstoffer til et minimum At give alle husdyr gode forhold, der er i overensstemmelse med deres biologiske og psykiske behov At gøre det muligt for jordbrugere at leve af deres arbejde og kunne udvikle alsidige menneskelige egenskaber (Landsforeningen Økologisk Jordbrug, 1991) Udviklingen i økologisk jordbrug Udviklingen inden for økologisk jordbrug er siden gået stærkt. I 1982 blev Den Økologiske Jordbrugsskole etableret, hvor man tilbyder en egentlig landbrugsuddannelse med økologisk jordbrug som udgangspunkt. I 1985 var antallet af økologiske jordbrug blevet så stort, at Danske Husmandsforeninger (nu Dansk Familielandbrug) etablerede en særlig økologisk konsulenttjeneste i samarbejde med Landsforeningen Økologisk Jordbrug og de biodynamiske foreninger. Fra 1987 indgik også De danske Landboforeninger i rådgivningsarbejdet og antallet af specialrådgivere blev udvidet fra to til fem. Samme år blev loven om økologisk jordbrugsproduktion vedtaget og med den kom der yderligere gang i udviklingen, idet der nu kunne gives tilskud til såvel omlægning af landbrug, til forarbejdning og afsætning og til information, rådgivning og forskning. Vigtigt blev også den mærkningsordning, der blev vedtaget med økologiloven, idet det økologiske statsmærke forbedrede mulighederne for at markedsføre de økologiske produkter. Endelig blev der etableret en statslig kontrol af de økologiske produkter, der giver forbrugeren en sikkerhed for produkternes ægthed. U D V I K L I N G A F Ø K O L O G I S K J O R D B R U G 17

18 Udviklingen i omlægningen til økologisk drift i Danmark fra 1980 til 1992 er belyst i nedenstående tabel: Økologisk jordbrug Procent af landbrug Antal Areal, ha Antal brug Areal, ha ,13 0, ,3 0, ,5 0, ,6 0, ,8 0, ,8 0,7 (Plantedirektoratet, 1990 og 1992) Generelt er det således, at de større brug især findes i Jylland og de mindre brug på øerne. Denne tendens er forstærket med de seneste års omlægninger. De økologiske bedrifter var de første år baseret på salg af grønsager og brødkorn, da det var de eneste produkter, det var muligt at afsætte til merpriser. Foruden disse produktioner havde de økologiske brug dog ofte også en kvægbesætning eller andre husdyr, der sikrede, at bedriften var i biologisk balance gennem et alsidigt sædskifte og produktion af husdyrgødning. Fra 1988 blev der etableret en afsætning af økologisk mælk, hvilket startede en helt ny vækst i antallet af økologiske brug. Denne organiserede afsætning af økologisk mælk, som de økologiske landmænd selv startede gennem etablering af økologiske mejerikredse, har i øvrigt placeret Danmark på en fremtrædende post, hvad økologisk jordbrug angår. Forholdet til konventionelt jordbrug Forholdet mellem økologisk og konventionelt jordbrug har ikke altid været lige forsonligt. Ser man alene på målsætningerne for de økologiske driftsformer, fremgår det ikke, at der skulle være mål, man ikke også kunne tilslutte sig inden for det konventionelle landbrug. Når det alligevel har knebet med enigheden, skyldes det derimod, at man har lagt vægt på forskellige værdier i de to driftsformer. I konventionelt landbrug har man lagt mest vægt på landbrugets økonomiske muligheder. Det skulle først og fremmest være et sundt erhverv, som mange kunne leve af. Produktionens sideeffekter har først fået stigende betydning det seneste årti. I økologisk jordbrug har første prioritet været lagt på hensynet til naturen, ansvaret for kommende generationer osv. 18 F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

19 Erhvervets økonomiske indtjeningsevne er kommet i anden række som et vilkår, der dog måtte findes en løsning på, for at udøverne kunne overleve som landmænd. Fordele og ulemper ved driftsformerne er blevet ivrigt diskuteret lige siden driftsformerne opstod. I disse diskussioner viste forskellene i værdiopfattelser sig også. Typisk har man fra økologisk hold antaget, at der var en grundlæggende sammenhæng og helhed i naturen, og derfor var det afgørende, at landbruget blev drevet, så det understøttede denne helhed. Naturvidenskaben har først for nylig bevæget sig ind i disse komplicerede helhedsstudier. Man har i stedet haft en tradition for at analysere enkeltdele og årsagsforløb mellem enkeltdelene. Derved har man været i stand til at skabe optimering af en lang række enkeltprocesser, og det er netop det, der har givet så store økonomiske gevinster. Men man havde ikke redskaber til at vurdere de større sammenhænge, fortalerne for økologisk jordbrug pegede på. Trends i samfundsudviklingen Den stigende interesse for økologisk jordbrug skal ses i sammenhæng med den generelle offentlige og faglige debat om jordbrugets miljøaspekter, kvalitetsaspekter og etiske aspekter med henblik på at skabe et bæredygtigt jordbrug. De overordnede udviklingstendenser, der har været gunstige for den almene interesse for økologiske jordbrug, manifesterer sig først og fremmest som en stadigt stigende interesse for miljøspørgsmål, hvilket i offentligheden har ført til en stigende interesse for landbrugsformer, der har som målsætning at indarbejde løsninger på miljøproblemer. Miljødiskussionen har direkte ført til introduktion af nye begreber som bæredygtighed (økologisk og økonomisk) og renere teknologi, der begge er kendetegnet ved bestræbelser på at minimere den samlede miljøbelastning, når alle led i produktion og forbrug ses under et. Økologisk jordbrug påkalder sig interesse i forhold til begge begreber. En anden diskussion har især rettet sig mod fødevaresektoren, hvor diskussioner om fødevarekvalitet i stigende grad har fokuseret på forholdene i primærproduktionen, herunder etiske spørgsmål om dyrevelfærd m.v. alt sammen forhold, som er integrerede dele af grundlaget for økologisk jordbrug. Den stærke, principielle interesse for økologisk jordbrug synes at være begrundet i, at denne driftsform giver et bud på en samtidig løsning af flere problemkredse i relation til landbruget. Det, der har haft særlig interesse i den offentlige og U D V I K L I N G A F Ø K O L O G I S K J O R D B R U G 19

20 faglige debat, er selve konceptet (idegrundlaget) for økologisk jordbrug, som søger at forene hensynet til miljø, kvalitet og etik på den ene side med praktisk landbrugsdrift på den anden. Udviklingstendenser i dansk landbrugspolitik Det overordnede udviklingsmønster i dansk landbrugs produktionsfilosofi er skitseret i figur 1. Figuren illustrerer, hvorledes man er gået fra en effektivitetstankegang, hvor maksimering af produktionen var i fokus, over i en økonomisk optimeringsperiode med produktivitet som nøgleordet, og nu befinder sig i en periode, hvor man forsøger, at afbalancere produktionen under hensyntagen til forhold som produktion, miljø og etik med henblik på at etablere et bæredygtigt landbrug. Figur 1 Skematisk illustration af udviklingen i landbrugsaktiviteter og værdier i det 20. århundrede. Sørensen & Kristensen, 1991 Mønsteret, der kan genfindes i baggrundsmaterialet for den danske landbrugspolitik og landbrugsforskning, afspejler til dels samfundets prioritering, og er således en indikator for samfundets ønsker med hensyn til, hvad der skal forskes i. De overordnede linier, der har ligget og stadig ligger til grund for den danske landbrugspolitik og forskning, kan i rimelig grad afdækkes ved at se på temaerne for officielle betænkninger og redegørelser. Dette er i det følgende gjort med henblik på at vise udviklingstendenser i samfundets indstilling til landbrugsproduktionen (og forskningen), således at økologisk jordbrug kan placeres i det samlede billede. Går man tilbage til 1977 var hovedkonklusionen i betænkningen En fremtidig landbrugspolitik, at der var en samfundsmæssig interesse i at stimulere aktiviteten i jordbrugsektoren og specielt i den animalske sektor. Baggrunden for konklusionen var en forventet positiv effekt på forhold som beskæfti- 20 F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

21 gelse og betalingsbalance samt dansk økonomi generelt. Betænkningen beskæftigede sig ikke med landbrugets rolle som natur- og miljøforvalter, men repræsenterer en slags holdningsændring i dansk landbrugspolitik, idet betænkningen kan siges at være den sidste officielle redegørelse vedrørende den overordnede landbrugspolitik, der udelukkende ser landbruget i et økonomisk perspektiv. Efter betænkningen skete en udvidelse af den animalske produktion hovedsageligt inden for svinesektoren. Landbrugserhvervets økonomi udvikledes derimod ikke tilfredsstillende, hvilket blandt andet var udgangspunktet for en efterfølgende betænkning En fremtidig landbrugspolitik nogle mere langsigtede perspektiver fra Også denne betænkning fokuserer på landbrugets økonomi, men nævner dog at natur- og miljøspørgsmål må indgå i overvejelserne omkring arealanvendelsen. Økologisk jordbrug nævnes som et alternativt produktionssystem. Landbrugets andel i miljøproblemerne kom for alvor i fokus i forbindelse med NPO-redegørelsen fra 1984, hvor landbruget blev tillagt hovedansvaret for kvælstofforureningen af vandmiljøet. Herefter udgør miljøspørgsmålene et centralt punkt i debatten om erhvervets udvikling, og i 1986 udarbejdede Landbokommissionen en særlig delbetænkning om Landbrug og miljø. Redegørelsen koncentrerede sig om problemerne omkring arealanvendelse (for eksempel gødning og pesticider), men ikke med mere etiske spørgsmål som kvalitet og husdyrvelfærd. Økologisk jordbrug er beskrevet og vurderet som en nicheproduktion. Senere i 1986 udarbejdes en Redegørelse om økologisk jordbrug, hvor grundlaget for den økologiske produktion og udviklingsmulighederne beskrives. I redegørelsen skønnes det, at økologisk dyrkning vil ske på ha i 1990/91, hvis der indføres en omlægningsstøtte. Et bud, der ligger tæt på den udvikling som rent faktisk fandt sted. Redegørelsen var i øvrigt en forundersøgelse for Lov om økologisk jordbrugsproduktion, der blev vedtaget i Omkring årsskiftet 1986/87 fremlægges såvel Vandmiljøplanen som Pesticidhandlingsplanen, og kravene til landbrugets håndtering af gødning og pesticider bliver strammet op samtidig med, at der bliver opstillet målsætninger med hensyn til landbrugets forbrug og udledning af hjælpestofferne. Med afslutningen af et toårigt udvalgsarbejde i 1988, som resulterer i betænkningen Intensive produktionsformer inden U D V I K L I N G A F Ø K O L O G I S K J O R D B R U G 21

22 for landbruget, kommer også spørgsmålet omkring etik i landbrugsproduktionen ind i den officielle debat. I betænkningen konkluderes det, at husdyrenes velfærd (blandt andet fysiologiske og adfærdsmæssige behov samt sundhedsmæssige forhold) i højere grad end tidligere bør tilgodeses. I slutningen af 1980 erne fremhæver man således landbrugets store betydning som naturforvalter, og diskussionen handler mere og mere om, hvordan landbruget kan agere hensigtsmæssigt i det komplekse samspil mellem natur og produktion. Blandt andet gennem de nævnte handlingsplaner tilkendegiver samfundet, at det ønsker at opprioritere miljøet i forhold til landbrugets produktion. Den endelige blåstempling af miljøproblemernes eksistens og af at handling er nødvendig, kan siges at ske med Brundtland-rapporten i 1987, der placerer begrebet bæredygtig udvikling centralt i debatten. Brundtland-rapporten følges i forhold til dansk landbrug op af en teknisk redegørelse fra Landbrugsministeriet om Bæredygtigt landbrug, som regeringen tager udgangspunkt i ved udformningen af sin Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget. Hverken redegørelse eller handlingsplan peger på radikale ændringer i de nuværende produktionsmetoder, men vil bringe landbruget på bæredygtig kurs ved hjælp af forbedrede produktionsmetoder sammen med strukturtilpasninger. Denne gennemgang af det officielle grundlag for den landbrugspolitiske udvikling i 80 erne tegner således et billede af et samfund, der forsøger at skabe en landbrugsproduktion under hensyntagen til såvel miljø, etik som produktion. Internationale udviklingstendenser I international sammenhæng var Brundtland-rapporten en milepæl. Rapporten, der blev udarbejdet i FN s regi, fastslår, at miljøproblemerne er en verdenspolitisk udfordring, som skal løses inden for rammerne af det nye begreb om en miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. I juni 1992 fulgte FN op med en regeringskonference i Rio, der blandt andet søgte at føre nogle af de miljømæssige krav ud i livet. Sammen med Brundtland-rapporten markerede Rio-konferencen en kulmination på 1980 ernes voksende internationale accept af, at miljøproblemerne må løses på højt politisk plan. Forløbet af Riokonferencen viste dog også, at der fortsat er vanskeligheder med hensyn til at afveje miljøhensyn med ønsker om økonomisk vækst. Også i de vestlige landes samarbejdsorganisation, OECD, 22 F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

23 tiltrækker miljøspørgsmålene sig efterhånden betydelig opmærksomhed, hvilket afspejledes i OECD publikationerne op gennem 1980 erne. I begyndelsen af 1980 erne var det især spørgsmålet om energi- og ressourceforbrug, der havde interesse. Senere har man analyseret sammenhængen mellem miljøog landbrugspolitik i et bredere perspektiv. Særlig bemærkelsesværdig i denne sammenhæng er en rapport fra 1989, hvor der foretages en teoretisk diskussion af mulighederne for at samordne landbrugs- og miljøpolitik. I EF var der på linie med den skitserede danske udvikling en udvikling, hvor landbrugets miljøproblemer i stadig stigende grad kom på dagsordenen. I forbindelse med diskussionen om en tilpasning af EF s landbrugspolitik udsendte EF-Kommissionen i 1985 eksempelvis rapporten Perspektiver for den fælles landbrugspolitik (også kaldet Kommissionens grønbog ), hvori landbrugets og landbrugspolitikkens betydning for det omgivende miljø påpeges. I maj 1992 blev der endvidere indgået politiske forlig om EF s fremtidige landbrugspolitik, hvor der i større udstrækning blev åbnet mulighed for at tilgodese miljøhensyn, blandt andet i form af støtte som kompensation for en positiv miljøpåvirkning. Udenlandske markeder for økologiske produkter Den stigende officielle interesse for miljøspørgsmål igennem 1980 erne blev ledsaget af en stærk vækst i udbredelsen af økologisk jordbrug og i forbruget af økologiske fødevarer over hele verden. Væksten var dog forholdsvis lille målt i absolutte tal. I Europa blev det samlede økologisk omlagte areal i 1990 skønnet til ca ha. Dette var udtryk for en fordobling i løbet af 3 år, men omfattede langt under 1 pct. af det samlede landbrugsareal. Adskillige forbrugerundersøgelser fra dette tidspunkt viste endvidere, at mange forbrugere generelt havde en meget positiv holdning til økologiske produkter ud fra hensyn til både miljø og egen sundhed, herunder en kritik af anvendelsen af pesticider i landbruget. Afsætningen voksede da også stærkt i flere europæiske lande i løbet af 1980 erne. Der var dog ingen eksempler på, at forbruget af økologiske landbrugsprodukter i et enkelt land oversteg 1-2 pct. af det samlede fødevareforbrug. Uden for Europa, især i Australien, Japan og USA, var der også tendenser til stærkt øget produktion og efterspørgsel efter økologiske landbrugsprodukter, om end det er sket inden for meget små absolutte tal. Også her begrundes årsagerne til den stigende efterspørgsel med en stigende interesse hos forbruger- U D V I K L I N G A F Ø K O L O G I S K J O R D B R U G 23

24 ne for sunde fødevarer, der er fri for pesticider, og for miljøspørgsmål i almindelighed. Det danske marked for økologiske produkter Det danske marked for økologiske produkter udviser i perioden samme udviklingstræk som de internationale. Afsætningen var stigende igennem 1980 erne, men løb i begyndelsen af 90 erne ind i problemer, der blandt andet skyldtes vanskeligheder med at tilpasse priser, kvalitet og leverancer til afsætningskanalerne i den almindelige dagligvarehandel. Der var dog væsentlige gennembrud for økologiske produkter i dagligvarebutikker specielt butikker tilknyttet FDB-koncernen. Flere forbrugerundersøgelser dokumenterer i begyndelsen af 90 erne danske forbrugeres interesse for økologiske landbrugsprodukter. Bl.a. undersøges det, hvorledes befolkningens viden og holdning til miljø, ernæring og fødevarer påvirker deres køb af økologiske fødevarer. Her viser det sig, at over 70 pct. af forbrugerne ved, at økologiske fødevarer fremstilles uden brug af kunstgødning og pesticider, og at andre 70 pct. har prøvet at købe økologiske fødevarer, men også at næsten ingen gør det systematisk. Endvidere viser undersøgelserne, at viljen til at købe økologiske fødevarer øges med stigende grad af bekymring for miljøet samt stigende tro på, at økologiske produkter er mere naturlige (et kvalitetsaspekt) end almindelige fødevarer. Samtidig fremgår det, at købet af økologiske fødevarer hæmmes af indgroede indkøbsvaner, problemer med at finde produkterne i butikkerne samt for høje priser. 1.2 Etablering af forskning i økologisk jordbrug I 70 erne og 80 erne blev der udarbejdet en række nationale og internationale redegørelser, undersøgelser og kommentarer, som søgte at definere forskningsbehovene inden for økologisk jordbrug. Allerede i begyndelsen af 1970 erne blev behovet for iværksættelse af undersøgelser vedrørende økologisk producerede jordbrugsprodukter drøftet i Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd. Et udredningsprojekt blev sat i gang, men da projektet ikke fremkom med rimeligt anvendelige resultater døde diskussionen. Først omkring 1980 genoptages diskussionen om forskningsbehov i økologisk jordbrug for alvor, delvis på baggrund 24 F O R S K N I N G I Ø K O L O G I S K J O R D B R U G

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004

Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004 Dok.: 21281/MHB/TR Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004 Indhold: 1. Forord...1 2. Den samlede undersøgelses udgangspunkt...2 2.1 (Social) psykologisk...3 2.2 Socialvidenskabelig

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser Tove Christensen Søren Bøye Olsen Alex Dubgaard Niels Kærgård 2012 / 1 Et litteraturstudie

Læs mere

Pris på miljøet? Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 9. til 12. maj 2003. Teknologirådets rapporter 2003/2

Pris på miljøet? Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 9. til 12. maj 2003. Teknologirådets rapporter 2003/2 Pris på miljøet? Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 9. til 12. maj 2003 Teknologirådets rapporter 2003/2 Pris på miljøet? Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument samt eksperternes

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme Eliteidræt i Danmark Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme ELITEIDRÆT I DANMARK Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere