Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission"

Transkript

1 Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

2 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er at samle alle virksomheder inden for Automatik, Tryk og Transmission i Danmark for: a) at formidle viden om og indsigt med branchens udvikling over for medlemmerne. b) at fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen. c) at fremme professionel rådgivning og markedsføring i branchen i takt med teknologiudviklingen. d) at varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, organisationer som ATT deltager i, samt presse og offentlighed, for eksempel når branchen miskrediteres, eller når branchens interesser skal markeres. e) at fremme tilgang af kvalificeret arbejdskraft til branchen. f) at formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen. g) at opnå økonomiske fordele for medlemmerne, for eksempel i forbindelse med messer, annoncering, arrangementer, medlemskaber m.v. h) at profilere branchen udadtil. i) at udvikle Diplomordningen med underliggende uddannelser og certificering. 2. FORENINGEN ER MED SIN MEDLEMSKREDS MEDLEM AF Dansk Erhverv og Dansk Erhverv - Teknik 3. OPTAGELSE AF MEDLEMMER. Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, der i Danmark driver erhverv med Automatik, Tryk og Transmission. Virksomhederne kan indgå i en eller flere grupper: Automatik, Tryk og Transmission En virksomhed optages i foreningen som enkeltmedlem, selvom den har flere indehavere, ansvarlige ledere eller direktører. Over foreningens medlemmer udarbejdes en fortegnelse indeholdende oplysninger om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer samt hvem, der repræsenterer virksomheden med bindende virkning. Anmodning om optagelse, der stiles til bestyrelsen, skal være skriftlig og indeholde nødvendige oplysninger til begrundelse for ansøgningen. Beslutning om optagelse skal ske ved bestyrelsens enstemmige vedtagelse. Nægtelse af optagelse kan af vedkommende ansøger indbringes for en ordinær generalforsamling, der endeligt afgør, om betingelser for optagelse foreligger. 4. KONTINGENT OG INDSKUD. Ved optagelse af nye medlemmer, betaler disse et indskud, der svarer til et års kontingent.

3 Det ordinære kontingent fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes på førstkommende generalforsamling, forinden opkrævning finder sted. Genoptages et medlem, der har udmeldt sig, eller er blevet ekskluderet, skal der betales nyt indskud. Kontingenter opkræves umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse i maj måned, og kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af juni måned. Skulle medlemskontingentet ikke dække foreningens daglige udgifter, dækker bestyrelsen underskuddet af foreningens formue. Hvis foreningens til enhver tid værende formue ikke er tilstrækkelig til at dække et opstået underskud, påligner bestyrelsen medlemmerne det eventuelle underskud pro rata ved regnskabets forelæggelse på generalforsamlingen. 5. MEDLEMSFORPLIGTELSER. Ethvert medlem er forpligtet til: a. At underkaste sig foreningens til enhver tid gældende love og vedtagelser samt etiske regler, vedtaget af generalforsamlingen. b. At underskrive og overholde ATT s Code of Conduct c. I sin virksomhed at virke for, at foreningens formål fremmes bedst muligt, jvf. 1. d. Uopholdeligt skriftligt at meddele foreningen enhver ændring inden for virksomheden, der har relation til 3. e. At sikre muligheden og fornødne ressourcer for deltagelse i ATT s Diplomordning. Diplomordningen organiseres gennem et bestyrelsesudvalg indeholdende medlemmer fra alle grupper. Udvalget varetager markedsføringen af virksomheder med Diplomstatus. Hvis man deltager i ATT s Diplomordning og mister certificering/audit, skal ATT s bestyrelse sammen med medlemsvirksomheden fastlægge en tidshorisont, indenfor hvilken medlemsvirksomheden skal have generhvervet/erhvervet sin Diplomstatus. Manglende generhvervelse/erhvervelse medfører tab af Diplomstatus. Der skelnes ikke mellem certificerede og ikke certificerede selskaber med hensyn til medlemskontingent. 6. SEKRETARIATET. Bestyrelsen engagerer foreningens sekretariat, der efter nærmere aftale varetager foreningens administration, jvf GOD FORRETNINGSSKIK OG AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER. Med henblik på opretholdelse af god forretningsskik samt afværgelse eller mindelig løsning af konflikter af ikke-civilretslig karakter mellem foreningens medlemsvirksomheder, nedsættes et etisk nævn. Det etiske nævn skal med hjemmel i ATT's vedtægter - herunder Etiske Regler - ved forhandling søge konflikter medlemsvirksomhederne imellem undgået eller løst på mindeligt grundlag. Hvis det etiske nævn ikke ved forhandling kan bilægge en eventuelt opstået strid mellem foreningens medlemsvirksomheder, finder bestemmelserne i 'erne 8 og 9 anvendelse. 8. EKSKLUSION. Ved særligt graverende overtrædelser af bestemmelserne i 4 og 5 kan Bestyrelsen beslutte eksklusion af foreningen.

4 Eksklusion kan af det ekskluderede medlem indbringes for Generalforsamlingen, hvis afgørelse ikke kan ankes. 9. ETISK NÆVN. Der oprettes et etisk nævn, som skal lægge foreningens vedtægter, inklusiv de etiske regler, til grund for sin virksomhed. Det etiske nævn skal bestå af i alt 3 medlemmer fra den af generalforsamlingen vedtagende emneliste samt en sekretær. Bestyrelsen udpeger formanden, hvorefter hver af sagens parter udpeger et medlem. Foreningens sekretær fungerer som sekretær. Hvis en part ikke selv ønsker at udpege et medlem til det etiske nævn, eller ikke har udpeget et sådant inden 14. dage, efter at være blevet opfordret dertil, udpeges dette af bestyrelsen. Emnelisten over mulige medlemmer af det etiske nævn revideres hvert år og skal indeholde mindst 6 personer. De pågældende personer skal være villige til at arbejde i det etiske nævn og skal være udpegede uden for bestyrelsens kreds. Kun sager af principiel, væsentlig karakter bør behandles af Etisk Nævn. Det etiske nævn kan ikke behandle sager på eget initiativ, men kun på opfordring fra bestyrelsen. Sager (klager), der ønskes behandlet af det etiske nævn, indsendes til foreningens sekretariat, som underretter bestyrelsen. Indbringelse for Etisk Nævn bør kun ske, når der er begrundet formodning om, at de Etiske regler er overtrådt, ikke i forbindelse med formodet eller faktisk overtrædelse af andre regler eller vedtægter. Etisk Nævn tager alene stilling til, om overtrædelse af de etiske regler har fundet sted men ikke til evt. civilretslige aspekter og ikke til evt. sanktioner. Etisk Nævn tager alene stilling til isolerede enkeltsager og må heri ikke inddrage forhold af historisk og principielt uafhængig karakter. Hvorvidt der foreligger skærpende omstændigheder som følge af tidligere overtrædelser af de etiske regler og om dette skal indvirke på sanktions omfang er udelukkende et bestyrelsesanliggende. Der føres en protokol over det etiske nævns behandling af sager. Såfremt Etisk Nævn har udtalt, at en given sag indebar overtrædelse af de Etiske Regler kan Bestyrelsen beslutte en af følgende sanktioner: En påtale En alvorlig påtale En betinget eksklusion En ubetinget eksklusion 10. GENERALFORSAMLINGERS AFHOLDELSE OG INDVARSLING. Mødeberettigede på generalforsamlingen er indehavere af eller administrerende direktører for de under foreningen hørende virksomheder i henhold til foreningens medlems fortegnelse og kartotek.

5 Stemmeret kan dog kun udøves af en stemmeberettiget for hvert medlem, jvf. 3. Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre end de direkte mødeberettigede til at overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret. Det er medlemmernes pligt at give møde på generalforsamlingen, idet det dog er tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved anden mødeberettiget. Et medlem er endvidere berettiget til at lade sig repræsentere ifølge skriftlig fuldmagt til en i hans virksomhed ansat overordnet funktionær. Undladelse af at give møde eller lade sig repræsentere medfører en bøde på kr. 1000,-, som tilfalder foreningen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrel sen senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 11. ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER. Den ordinære generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen, afholdes i maj måned. Indkaldelse sker til hver enkelt medlemsvirksomhed med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og forelæggelse af budget samt forslag til kontingent. 4. Valg af henholdsvis 1 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant pr. gruppe i ATT, jvf Valg af revisor. 6. Valg af medlemmer til det etiske nævn, jvf Behandling af indkomne forslag. 8. Eventuelt. 12. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel, og senest 8 dage efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. 13. AFSTEMNINGSREGLER M.V. For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler: Kun medlemmer, der har betalt sidst forfaldne kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvor vedtægterne ikke indeholder andre regler om afstemning, kan den afgøres ved mundtlig afstemning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, hvis der fremsættes ønske herom fra blot en stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen.

6 Enhver sag afgøres af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, dog med de i 19 nævnte undtagelser om lovændring af etiske regler og foreningens opløsning. I tilfælde af stemmelighed må ny afstemning foretages. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal GENERALFORSAMLINGSPROTOKOL. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, og referatet rundsendes til medlemmerne. 15. BESTYRELSEN. Foreningens bestyrelse, der er ulønnet, består af 2 medlemmer pr. gruppe i ATT. Hver gruppe vælger 2 medlemmer og 1 suppleant, som indstilles til valg til bestyrelsen, således at der vælges 1 bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode og 1 suppleant for en 1 årig periode. Hver virksomhed kan kun være repræsenteret med 1 medlem i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med bl.a. formand, næstformand, repræsentanter til Dansk Erhverv og Dansk Erhverv - Teknik samt fastsætter en forretningsorden. Der afgår af bestyrelsens medlemmer efter tur halvdelen af bestyrelsesmedlemmer i lige år og den anden halvdel i ulige år, en fra hver gruppe. Suppleanter vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, udfører med bistand af sekretariatet det arbejde, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Foreningen tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I behandling af sager, som specielt vedrører et bestyrelsesmedlems virksomhed, deltager det pågældende medlem ikke. 16. BESTYRELSESPROTOKOL. Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne tilføres foreningens protokol. 17. Regnskab. Foreningens regnskabsår går fra 1/3 til ultimo februar. Forinden regnskabet forelægges til godkendelse, skal revisionen have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

7 18. UDMELDELSE OG EKSKLUSION AF MEDLEMSKAB. Udmeldelse kan kun ske ved anbefalet brev med mindst 6 måneders varsel til udtræden ved foreningsårets ( ) udgang. Udmeldelse eller eksklusion frigør ikke det pågældende medlem for betaling af kontingent, indskud, bøder eller for det forholdsmæssige ansvar for alle foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser pr. udtrædelsesdatoen. Sådanne krav må dog gøres gældende inden for et år efter, at udtrædelsen har fundet sted. Medlemmer, der uanset af hvilken grund ophører med at være medlemmer, har ikke krav på andel i foreningens eventuelle formue eller tilbagebetaling af kontingent og indskud. 19. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING. Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede repræsentanter. Opnår forslaget ikke en kvalificeret majoritet, kan bestyrelsen med en måneds varsel indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages med 2/3 af de angivne stemmer, uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal. Forslag til ændringer af vedtægter og etiske regler skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte repræsenterede stemmer. På den generalforsamling, hvor opløsning måtte blive vedtaget, skal der samtidig tages beslutning om, ved hvem og på hvilken måde foreningens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes der skal disponeres med foreningens eventuelle formue. Vedtægtsændringer og forslag til opløsning af foreningen skal være citeret i den fremsendte indkaldelse. 20. ETISKE REGLER. Generelt ATT s medlemmer skal i enhver henseende drive deres virksomheder under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel branchens som ATT s almene omdømme. Det påhviler medlemmerne af ATT at efterleve de af Reklamerådet fastlagte internationale regler for god reklameskik. Miljø ATT s medlemmer skal medvirke til at værne om miljøet og samvittighedsfuldt deltage i de miljømæssige foranstaltninger, som samfundet pålægger og forventer af branchen. Medarbejdere ATT s medlemmer skal medvirke til en lige og fordomsfri behandling af mennesker, og må således ikke særbehandle på grund af nationalitet, køn, etnisk baggrund, religion eller lignende. Fair konkurrence ATT s medlemmer må ikke videregive urigtige eller vildledende oplysninger om andre virksomheder, enkeltpersoner ansat i disse eller deres produkter. ATT s medlemmer må ikke i normal arbejdstid rette direkte henvendelse til medarbejdere ansat hos andre medlemmer for at tilbyde ansættelse eller med dette for øje. Såfremt en medarbejder fra en anden medlemsvirksomhed ansættes, skal den medlemsvirksomhed, hvori medarbejderen ansættes, når

8 ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter, straks give meddelelse til den hidtidige arbejdsgiver om, at ansættelsen har fundet sted. Agenturer Såfremt et medlem overtager et agentur fra et andet medlem, påhviler det det overtagende medlem at informere det afgivende medlem skriftligt herom senest ved overtagelsen. Såvel overtagende som afgivende medlem skal sikre, at agentur-skift sker uden skade for branchens kundekreds og branchen generelt. Fælles arrangementer mm. Deltagelse i fælles arrangementer må ikke på unfair vis udnyttes til egen fordel, men skal finde sted på fair konkurrencemæssige vilkår. ATT s medlemmer må ikke uden forhåndsdrøftelse med ATT s bestyrelse afholde væsentlige arrangementer samtidigt med fælles-arrangementer, således at de fælles arrangementer lider væsentligt derved. Orientering og håndhævelse Det påhviler medlemsvirksomhederne at orientere deres ansatte og eventuelle forhandlere om ATT's etiske regler samt tilse og medvirke til, at disse overholdes. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den og på den ordinære generalforsamling den Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den Ændret på den ordinære generalforsamling den Ændret på foreningens ordinære generalforsamling den Ændret på foreningens ordinære generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den , Ændret på foreningens ordinære generalforsamling den Ændret på foreningens ordinære generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den Ændret på foreningens generalforsamling den

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne. Indhold 1. Foreningens navn og formål 2. Forholdet til Dansk Transport og Logistik 3. Optagelse af medlemmer 4. Kontingent og indskud 5. Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser 6. Idømmelse af bøder 7.

Læs mere

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo --

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo -- Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening -- oo0oo -- 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og indskud 5 Mindelig afgørelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere