Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER"

Transkript

1 Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER 1 Organisationens navn og hjemsted Stk. 1. Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage forkortet BFM. Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid siddende formands folkeregister adresse. 2 Foreningens formål Fo m le med FM e Stk. 1. At varetage medlemmers fælles faglige interesser og rettigheder Stk. 2. At sikre den bedst mulige grund-, videre og efteruddannelse med relevans for fysiurgisk massage. Stk. 3. At sikre medlemmer, der er registreret i henhold til loven om den brancheadministreret registreringsordning for al e na ive behandle e Lov n. 351 af , med ilhø ende ekend gø else Stk. 4. At øge kendskabet til massage i befolkningen for derved at bidrage til højnelse af folkesundheden i Danmark. k. 5. v e ep sen e e i elevan e dvalg p s vel na ional som in e na ional plan, fo de igennem a indg i den til enhver tid gældende sundhedsdebat 3 Medlemmer Stk. 1. Enhver fysiurgisk massør med en uddannelse på min. 100 lektioner af 45 min., fra en af de BFM tilknyttede skoler og ansøgere der kan dokumentere en tilsvarende uddannelse, kan optages som aktivt medlem Stk. 2. Medlemmer med under 250 lektioners uddannelse kan optages i BFM på følgende vilkår. a. Timerne skal være fra en BFM godkendt skole b. Timetallet skal indenfor en periode på max. 2 år fra første kursus dag, være bragt op til 250. c. Elever der er indmeldt inden 19. marts 2011: - har fortsat 5 år til at færdiggøre deres uddannelse - skal fortsat kun betale 50 % af fuldt kontingent k. 3. lle medlemme af FM kan del age ved FM s møde og a angemen e Stk. 4. Kun aktive medlemmer, med mere end 250 lektioners uddannelse, kan være repræsenteret i råd

2 Stk. 5. Kun aktive medlemmer der ikke er medlem af en anden RAB registreringsansvarlig forening, kan bestride tillidsposter i BFM Stk. 6. Alle medlemmer kan være repræsenteret i udvalg under BFM. Stk. 7. BFM optager fysiurgiske massører i 2 grupper. a. Fysiurgiske massører som har en eksamen fra en af BFM godkendt skole på mindre end 660 lektioner, dog mindst 100 lektioner i henhold til 18, stk. 3. b. Fysiurgiske massører, som har en af BFM godkendt uddannelse på mindst 660 lektioner af mindst 45 min. og en sammensætning dækkende min. denne fordeling: 1) Anatomi/fysiologi 200 lektioner 2) Sygdomslære/farmakologi 100 lektioner 3) Den primære alternative behandlingsform 250 lektioner 4) Psykologi 50 lektioner 5) Klinikvejledning/ klientbehandling 10 lektioner 6) Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 lektioner 7) At uddannelsen skal indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser. (jf. bekendtgørelsen 10 stk.2) Stk. 8. Fysiurgiske massører med anden uddannelse, kan efter dokumentation for uddannelsesforløb, godkendes af FM s op agelses dvalg som medlem i en af de 2 ovenfo n vn e g ppe. Stk. 9. optagelse efter 3 stk.8.. Henvises til eksamenskrav jvf. 14 stk.4. k. 10. FM s medlemmer er selv ansvarlige for at forudsætningerne for deres medlemskab til stadighed er i orden. Der er oplysningspligt til bestyrelsen, såfremt der sker ændringer i disse forhold. Stk. 11. Medlemmerne har adgang til egne medlemsoplysninger via hjemmesidens Intranet, og har selv ansvaret for at disse er opdateret. k. 12. FM s navn, logo og ma e iale m k n b ges af FM s medlemme il ma kedsfø ing fo de fagom de, som BFM har godkendt. Stk. 13. Det er ikke tilladt for nogen nuværende / tidligere medlemmer at udlevere nogen former for fortrolige informationer eller materialer som har med BFM at gøre, herunder adgangskoder til hjemmesider. Stk. 14. Ved optagelse i foreningen bek f e man med sin nde sk if, a ville ef e leve FM s 11 Regle fo Klinisk P aksis Stk. 15. Alle medlemmer og godkendte skoler er forpligtiget til at bære BFM logo på forsiden af deres hjemmeside, samt have et link il FM s hjemmeside Stk. 16. Alle godkendte skoler og RAB registrerede medlemmer er pligtig til at bære RAB Forums logo på forsiden af deres hjemmeside, samt have et link til RAB Forums hjemmeside. Stk. 17. E-Learning må maksimalt udgøre 50% af undervisningen i teoretiske fag. Stk. 18. E-Learning må ikke forekomme i undervisning af de praktiske fag i primær behandling. 4 RAB registrering Stk. 1. For at kunne registreres som RAB gennem medlemskab ved BFM samt kunne anvende denne betegnelse og det dertil hørende logo, skal medlemmet a. Være optaget efter 3 Stk. 7. b eller Stk. 8.

3 b. Være aktivt medlem af BFM, samt opfylde Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 702 af 25/06/ stk. 1. Stk. 2. Retten til, at bruge betegnelsen RAB, opnås ved godkendelse af skriftlig ansøgning til BFM, begrundet med relevant eksamens og efteruddannelses dokumentation. Skema fremsendes ved anmodning. Stk. 3. Retten til at bruge betegnelsen RAB bortfalder a. ved udmeldelse af ordningen b. ved udmeldelse af BFM c. ved eksklusion uanset årsag d. ved af registrering som følge af grovere eller gentagne overtrædelser af 11 regler for god klinisk praksis Stk. 4. Retten til at oppebære en RAB registrering opnås ved 48 lektioners godkendt efteruddannelse pr. 3 år. Stk.5. Der tildeles 4 RAB point for deltagelse i den årlige generalforsamlingsdag, pointene tildeles kun ved deltagelse i hele arrangementet Stk.6. RAB registrerede instruktører kan få tildelt 50% af de point der tildeles deltagerne for deres kursus. Pointene åbnes ved udfærdigelse af kursusmateriale og kan kun tildeles første gang kurset afholdes. Stk. 7. AS-medlemskab. Aktivt medlemskab for selvstændigt praktiserende massører, der tillige er autoriserede sundhedspersoner. Har samme rettigheder som RAB-medlemmer. Stk. 8. Autoriserede sundhedspersoner kan, selv om de opfylder kravene for RAB registrering, ikke være registrerede og udgør deres egen medlemskategori AS. Aktive medlemmer vises fremover på hjemmesiden som hhv. Registrerede og Sundhedsautoriserede. AS-medlemmer vises således som Sundhedsautoriserede, der opfylder samme uddannelseskrav m.v. som Registrerede medlemmer. Hvis Sundhedsstyrelsen frafalder dette forslag, ser BFM s bestyrelsen sig retten til, at slette det i vedtægterne igen. 5 Foreningens opbygning BFM består af en generalforsamling som øverste myndighed, herunder en bestyrelse, et Etisk Råd og et RAB råd samt følgende råd / udvalg: Stk. 1. Skoleråd Stk. 2. Ad hoc udvalg 6 Generalforsamlingen k. 1. Gene alfo samlingen e FM s øve s e myndighed. Stk. 2. Kun punkter optaget på generalforsamlingens dagsorden og forslag håndteret jf. 6 stk. 5, kan bringes til bindende afstemning. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal Stk. 4. Indkaldelse skal ske med min. 6 ugers varsel og skriftligt ( accepteret) til hvert enkelt medlem. Stk. 5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingens afholdes og de skal sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen pr. brev / . Desuden skal forslags stiller være tilstede på generalforsamlingen. Stk. 6. Budget, regnskab og evt. ændret forretningsorden for Etisk Råd eller RAB råd skal sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen pr. brev / . Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent

4 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af formandsberetningen 5. Rådenes årsberetning 6. Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab 7. Ekskluderinger a. Bestyrelsen redegør for årets sager b. Indkomne ønsker om høringer 8. Behandling af forretningsorden for Etisk råd 9. Indkomne forslag 10. Fremtidig virksomhed 11. Budget for kommende år samt fastsættelse af kontingenter og honorar for næste regnskabsår 12. Valg af formand (ulige år) eller valg af kasserer (lige år) 13. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. 14. Valg af revisor 15. Valg til etisk råd 16. Valg til RAB råd 17. Eventuelt Stk. 8. Beslutninger foretages blandt de fremmødte medlemmer ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages såfremt 1 medlem ønsker det. Stk. 9. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et medlem maksimalt have 2 fuldmagter. Stk. 10. Fuldmagter skal afgives skriftligt. Stk. 11. Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Stk. 12. Vedtagelser på generalforsamlingen føres til referat og underskrives af dirigenten. Referatet fra gene alfo samlingen offen liggø es fo medlemme ne p FM s hjemmeside og indsendes i kopi il elevan e myndigheder. 7 Ekstraordinær generalforsamling Hvis 1/3 af bestyrelsen eller 15 % af foreningens stemmeberettigede medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske senest 6 uger efter anmodningen. Stk. 1. Anmodningen skal indeholde angivelse af dagsorden. Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden og evt. materiale fremsendes senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling afholdes, til hvert enkelt medlem. Stk. 3. Beslutninger træffes analogt med 6 8 Bestyrelse og råd Stk. 1. Bestyrelsen består af: a) Formand b) kasserer c) 1 til 5 bestyrelsesmedlemmer d) op til 2 suppleanter. Stk. 2. Formanden og kassereren vælges direkte for to år ad gangen. Formanden vælges på ulige årstal og kassereren vælges på lige årstal. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med næstformand (hvis muligt). Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte sekretær uden for bestyrelsens kreds.

5 Stk. 5. Skulle en bestyrelse fratræde samlet, overdrages foreningens interesser til Etisk Råd, som skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter fratrædelsen. Stk. 6. Etisk råd består af 3 medlemme og en s pplean. E isk d a bejde ef e Fo e ningso den fo e isk d Stk. 7. RAB rådet består af 2-3 medlemmer og en s pplean. R de de a bejde ef e Fo e ningso den fo R Stk. 8. Skolerådet består af en repræsentant for hver af de skoler, som BFM har godkendt. Skolerådet arbejder efter Fo e ningso den fo skole d. Stk. 9. Ad hoc udvalg etableres og opløses af bestyrelsen, efter behov og skal ved etableringen have et kommissorium, udstukket fra bestyrelsen. Stk. 10. Alle udvalg / råd (undtagen Etisk råd) har møderet med en repræsentant til bestyrelsesmøder. Etisk råd arbejder som en selvstændig enhed. Alle udvalg / råd har taleret men ikke stemmeret. Stk. 11. Skolerådet er referatpligtig over for bestyrelsen. Stk. 12. Ad hoc udvalg er referatpligtig i henhold til deres kommissorium. Stk. 13. Skoleejere/-ledere kan ikke vælges til poster i bestyrelsen og Etisk råd. Stk. 14. Medlemmer til Etisk råd er på valg hvert år. Stk. 15. Medlemmer til RAB rådet er på valg hvert andet år. Stk. 16. FM s bestyrelses-, udvalgs - og rådsmedlemmer får dokumenterede rejseudgifter dækket i forbindelse med bestyrelsesmøder og andre mødeaktiviteter. Stk. 17. BFM s bestyrelse kan yde godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for bestyrelses-, råds og udvalgsmedlemmer. Stk. 19. Bestyrelsesmedlemmer er for deres valgte periode (at regne fra den måned de vælges til den måned de fratræder) fritaget for kontingent Stk. 20. Bestyrelse, råd og udvalg kan få refunderet forplejning under møder, mod dokumentation. Stk. 18. Der kan ikke udbetales nogen refusioner uden der foreligger dokumentation. Stk. 21 Et bestyrelsesmedlem kan ikke lave aftaler over kr. uden godkendelse fra bestyrelsen Stk. 22 Refusion af tabt arbejdsfortjeneste. Ved et medlemstal på 300 kan: Formand, Kasserer & evt. Næstformand få refusion for max 180 timer pr. år i tabt arbejdsfortjeneste og andre foreningsrelaterede aktiviteter Bestyrelsesmedlem kan max få 135 timer pr. år i tabt arbejdsfortjeneste og andre foreningsrelaterede aktiviteter Antal timer til refusion, stiger med 1 time pr. bestyrelsesmedlem, i tabt arbejdsfortjeneste pr. 50 medlemmer over de BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE FM s bes y else e besl ningsdyg ig n 2 3 af bes y elsen e il s ede. I fo mandens f av egnes FM af n s formanden (hvis konstitueret), ellers tiltræder kassereren. Bestyrelsen sætter selv sin dagsorden. Der føres protokol over bestyrelsens møder, som godkendes og underskrives af de tilstedeværende senest ved næstkommende bestyrelsesmøde. Fratræder formanden i utide tiltræder næstformanden (hvis konstitueret), ellers tiltræder kassereren indtil næste ordinære generalforsamling. De valgte suppleanter har møderet, men ikke stemmeret. 10 Kontingent

6 Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen. Stk. 2. Ved indmeldelse skal der indbetales et indmeldelses gebyr + en afgift for et certifikat Stk. 3. Kontingentrestancer over 3 måneder medfører ekskludering. Stk. 4. Kontingentet gradueres efter optagelsestidspunktet, således at kontingentfordelingen er: Indmeldelse i 1. kvartal = årets kontinge Indmeldelse i 2. kvartal = årets kontingent x 75 % Indmeldelse i 3. kvartal = årets kontingent x 50 % Indmeldelse i 4. kvartal = årets kontingent x 25 % Stk. 4. RAB registreringsafgiften samt en årlig afgift fastlægges efter en vurdering af de for ordningen forbundne udgifter af bestyrelsen for et år ad gangen. Stk. 5. Kontingent opkræves ½ årligt af kassereren. Første rate omfatter for RAB registrerede deres RAB afgift. 11 Regler for God Klinisk Praksis Følgende regler skal efterleves af alle medlemmer, optaget i BFM: Stk. 1. Alle medlemmer skal altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som vedkommende er kvalificeret til at benytte. Stk. 2. Alle medlemmer skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret. Stk. 3. Alle medlemmer skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling, eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Stk. 4. Alle medlemmer skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden. Stk. 5. Alle medlemmer skal give klienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, klienten kan have hertil. Stk. 6. Alle medlemmer skal sørge for at have den nødvendige dokumentation for udført behandling. Hvad der er nødvendig dokumentation fremgår af henholdsvis den til enhver tid gældende RAB lovgivning og / eller skattelovgivning Stk. 7. Alle medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som vedkommende gennem den faglige virksomhed får kendskab til om klienten. Stk. 8. Alle medlemmer skal arbejde professionelt ef e de e egels og FM s e iske egle. Den fysi giske massø skal underkaste sig afgørelser fra Etisk råd. Stk. 9. Alle medlemmer skal desuden overholde de til en hver tid gældende regler på området, jf. bekendtgørelser og love om RAB-registrering Stk. 10. Hvis medlemmer udtaler sig i egenskab af fysiurgisk massør, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en sådan m de, a misfo s else elle skade fo e hve ve og FM s medlemme ndg s. 12 Paragraffen udgået 13 Klagebehandling Stk. 1. l kon ak med E isk d fo eg via fo manden fo de. d essen findes p FM s hjemmeside. Stk. 2. Klager indsendes skriftligt til formanden for Etisk råd. Formanden bekræfter skriftligt for modtagelsen af klagen. Stk. 3. Formanden for Etisk råd starter sagsbehandlingen i Etisk råd og udarbejder en tidsplan (max 12 uger) for forløbet. Formanden indkalder og afgør mødeform for rådet. Alle rådsmedlemmer orienteres om indkomne sager og afgivne svar. Stk. 4. Etisk Råd udfærdiger begrundet forslag til afgørelse og det sendes i skriftlig partshøring med minimum svarfrist på 14 dage.

7 Stk. 5. E isk d kan sank ione e ove delse af FM s egle ove fo sam lige medlemme og skole. He nde efter irettesættelse, fratage medlemskab og/eller af registrering af medlemmer, samt tilbagetrækning af godkendelse af skoler. Stk.6. En sag kan genoptages, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Forældelsesfristen for genoptagelse er 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem. Stk.7. Der føres protokol for alle møder og sagsbehandlinger inklusiv afgørelser. Protokollen er tilgængelig for bestyrelsen og involverede parter såfremt der opstår tvister, under høringer på generalforsamlinger. Stk. 8. Etisk Råd orienterer, på anfordring, bestyrelsen mundtligt om verserende sager Stk.9. Etisk råd er beslutningsdygtigt ved fuldtallighed. Fraværende medlemmer kan afgive skriftlig redegørelse. Ved uenighed sker afgørelser ved afstemning. Her gælder simpelt flertal, og fraværende medlemmer kan stemme skriftligt. Stk.10. Et medlem i Etisk råd må ikke medvirke ved sagsbehandling eller afgørelser, hvis vedkommende har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller har nærstående, der har en sådan interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk.11. Medlemmer af Etisk Råd har tavshedspligt med forhold, som de i medfør af deres position bliver bekendte med, også efter de udtræder af rådet. 14 Optagelsesudvalg Stk. 1. Bestyrelsen kan udpege et optagelsesudvalg bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller lade arbejdet indgå som en del af det almindelige bestyrelsesarbejde. Stk. 2. Optagelsesudvalgets opgave er: a. på objektiv måde, at behandle optagelser jf. 3 stk. 8. og indplacere kommende medlemmer i de respektive medlemsgrupper. b. At fastlægge rammer for hvordan en sekretær kan behandle optagelse af medlemmer uddannet på en af BFM godkendt skole Stk. 3. Det praktiske arbejde vedr. optagelse uddelegeres til en af bestyrelsen udpegede sekretær. Opgaverne udarbejdes af bestyrelsen. Stk. 4. Dokumentationskrav. For optagelse skal der indsendes kopi af eksamensbeviser. Det skal af eksamensbeviset eller bilag fremgå om uddannelsen er på over eller under 660 lektioner, samt hvordan lektionsplanen har været, hvis eksamensbeviset ikke er fra en af BFM godkendt skole. a) Fremsendt kopi af eksamensbeviser fra fulde uddannelsesforløb ved skoler godkendte af BFM godkendes umiddelbart, men forelægges bestyrelsen til orientering. Optagelse jf. 3 Stk.7. b) Indmeldelser med baggrund i eksamensbeviser fra sammenstykkede uddannelsesforløb ved uddannelsesskoler godkendte af BFM godkendes efter forelæggelse for bestyrelsen. Optagelse jf. 3 Stk. 8. c) Indmeldelser med baggrund i eksamensbeviser fra uddannelsesforløb fra skoler ukendte af BFM godkendes, såfremt et af nedenstående krav dokumenteres opfyldt. Optagelse jf. 3 Stk. 8. Fysiurgiske massører fra skoler ukendt af BFM, skal selv fremskaffe dokumentation for deres uddannelse. 15 Udmeldelse Udmeldelse sker skriftligt senest den 1. december med virkning fra følgende kalenderår. Stk. 1. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted. Stk. 2. Udmeldes et RAB-registreret medlem, afmeldes registreringen. 16 Genindmeldelse

8 Genindmeldelse håndteres som indmeldelse jf Eksklusion k. 1. Medlemme kan ved gen agne elle g ove e ove delse af egle angive i 11 Regle fo god klinisk p aksis ekskl de es af FM. Stk. 2. Eksklusion foretages enten af: Stk. 3. Ankemuligheder: a) Bestyrelsen for BFM, begrundet i restance eller anden adfærd der ikke kan tolereres jf. foreningens vedtægter. b) Etisk Råd, begrundet i sagsbehandling af henvendelser eller problemer, som Etisk Råd selv har konstateret. Etisk Råd orienterer bestyrelsen for BFM om afsluttede sager. Eksklusion foretaget af BFMs bestyrelse kan efter det berørte medlems ønske prøves ved førstkommende generalforsamling. Eksklusion foretaget af Etisk Råd kan prøves gennem det danske retsvæsen. Stk. 4. I perioden indtil udløbet af ankefristen, eller hvis eksklusionen ankes, da indtil anken er blevet prøvet, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder og -pligter. Stk. 5. Ekskluderes et RAB-registreret medlem, afmeldes registreringen automatisk. k. 6. Ekskl de es e medlem de beny e sig af fo eningens fo delsaf ale, meddeles ekskl sionen il dbyde ne. 18 Skolerådet I FM S k.1. p agelse i kole de 1. Ansøgning og bilag sendes til formanden for BFM. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelsens lektionsplan og fagfordeling samt pensumbeskrivelser, litteraturlister, kursusprogrammer og brochuremateriale. 3. Dokumentation for at den ansøgende skole har min. 1 RAB registreret medlem blandt ejer/ bestyrelses kredsen Stk. 2. Efter sagsbehandling i bestyrelsen for BFM indkaldes ansøgeren til en høring med bestyrelsen. k. 3. F a og med 2012 vil alle n v ende og kommende godkend e skole blive efe e e fo p FM s hjemmeside hvilke ddannelses ilb d de e de dbyde. Refe encen vil v e da bejde af bes y elsen base e p de af skolen indsendte materialer. Stk. 4. Fag og kategorier af skoler: I FM s kole d op ages skole i følgende o ka ego ie Kategori 1 Uddannelsesskoler som tilbyder en fuld uddannelse til fysiurgiske massører. Undervisningen i uddannelsens hovedfag skal omfa e minds 250 lek ione og skal fo eg p skolen. Hovedfage skal afsl es med eksamen. Kategori 2 Kandidatskoler som opfylder kravene for at være en uddannelsesskole (kategori 1), men endnu ikke har haft elever til eksamen. k. 5. En skole kan v e medlem af FM s kole d som kandida skole i op il 3. Fo l ngelse af denne pe iode kan efter ansøgning bevilges ved dispensa ion med op il 1 ad gangen. k. 6. lle godkend e skole ha plig il a o ien e e FM s bes y else sk if lig hvis de nd e elle s pple e i noge af de ma e iale de blev kan godkendes p bagg nd af. Stk. 7. Eksklusion

9 1. Over delse af FM s og kole de s ved g e fo e ningso den og besl ninge kan medfø e inds illing il bes y elsen fo FM om ekskl sion. Inds illingen skal v e ved age bland kole de s medlemme, med minds 3 4 s emmefle al bland kole de s s emmeberettigede medlemmer. 2. En skole kan endvide e ekskl de es, hvis den ikke give f emmøde p kole de s møde i 1, elle hvis den deblive den afb d f a me e end 3 møde p kolen skal indkaldes il hø ing, hos E isk R d ved ø ende en eventuel klage, som kunne medføre eksklusion. Stk. 8. Forretningsorden 1. nd inge i den fo de g ldende fo e ningso den skal al id f eml gges il godkendelse p fø s kommende bestyrelsesmøde efter ændringen er foretaget. 2. Ændringer er først gældende efter de jf. Et bestyrelsesreferat er godkendte 3. Fo e ningso denen skal v e offen liggjo p FM s hjemmeside. 19 Paragraffen udgået 20 Paragraffen udgået 21 Etisk Råd Stk. 1. Forretningsorden a. Ændringer i den for rådet gældende forretningsorden skal altid fremlægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling efter ændringen er foretaget. b. Ændringer er først gældende efter de jf. Et generalforsamlingsreferat er godkendte c. Fo e ningso denen skal v e offen liggjo p FM s hjemmeside. 22 HÆFTELSE k. 1. Ingen af bes y elsens medlemme elle FM s øv ige medlemme h f e pe sonlig fo de af FM s p hvilende økonomiske fo plig else, de del kkende kan søges fyldes gjo i FM s even elle fo m e. Stk. 2. Udleveres der udsty, som PC e, p in e elle lign. il bes y elses -, udvalgs eller rådsmedlemmer skal de kvittere for modtagelsen og ved deres underskrift bekræfte at de indenfor en periode på max. 10 hverdage efter ophør af deres tillidspost tilbagelevere udstyret i vedligeholdt stand. Stk. 3. Bestyrelse, sekretær og kasserer skal desuden ved tiltrædelse af deres poster bekræfte med deres underskrift, at de vil behandle alt materiale de får indsigt i med fortrolighed og til enhver tid overlevere materialet til BFM ved fratrædelse af hvervet. Stk.4. Bestyrelsen er pligtig til at overholde gældende foreningsregler. 23 Regnskabet Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet revideres af ekstern statsautoriseret eller registreret revisor. 24 Opløsning Stk. 1. Foreningen kan opløses hvis halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og ¾ heraf stemmer for en opløsning. Stemmer ¾ for en opløsning, men fremmødet ikke er tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer. Stk. 2. Foreningens midler skal anvendes til formål der svare til foreningens formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling afgør anvendelsen af midlerne ved almindeligt flertal.

10 Ovenstående vedtægter er behandlet på den ekstraordinære generalforsamling den 26. august 1995, og vedtaget efter brevstemning blandt de dengang fremmødte medlemmer. - Yderligere justeringer har fundet sted ved ordinær generalforsamling den 24. februar Ved den ekstraordinære generalforsamling den 16. september Ved ordinære generalforsamling den 28. februar Ved ordinære generalforsamling den 9. marts Ved ordinær generalforsamling den 27. februar Ved ordinær generalforsamling den 20.marts Ved ekstraordinær generalforsamling den 22. marts Ved ordinær generalforsamling den 25 februar Ved ordinær generalforsamling den 10 marts Ved ekstraordinær generalforsamling den 22.november Ved ordinær generalforsamling den 14 marts Ved ordinær generalforsamling den 17 marts Ved ordinær generalforsamling den 16. marts Ved ordinær generalforsamling den 15. marts Ved ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober Ved generalforsamling den 21. marts 2015 Odense den 21. marts 2015 Fmd. Benny Hansen Ena Larsson Helle Daugbjerg Dirigent Preben Hye

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark For Harley-Davidson Club of Denmark 2015 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den 23-09-1976, med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere