Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER"

Transkript

1 Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER 1 Organisationens navn og hjemsted Stk. 1. Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage forkortet BFM. Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid siddende formands folkeregister adresse. 2 Foreningens formål Fo m le med FM e Stk. 1. At varetage medlemmers fælles faglige interesser og rettigheder Stk. 2. At sikre den bedst mulige grund-, videre og efteruddannelse med relevans for fysiurgisk massage. Stk. 3. At sikre medlemmer, der er registreret i henhold til loven om den brancheadministreret registreringsordning for al e na ive behandle e Lov n. 351 af , med ilhø ende ekend gø else Stk. 4. At øge kendskabet til massage i befolkningen for derved at bidrage til højnelse af folkesundheden i Danmark. k. 5. v e ep sen e e i elevan e dvalg p s vel na ional som in e na ional plan, fo de igennem a indg i den til enhver tid gældende sundhedsdebat 3 Medlemmer Stk. 1. Enhver fysiurgisk massør med en uddannelse på min. 100 lektioner af 45 min., fra en af de BFM tilknyttede skoler og ansøgere der kan dokumentere en tilsvarende uddannelse, kan optages som aktivt medlem Stk. 2. Medlemmer med under 250 lektioners uddannelse kan optages i BFM på følgende vilkår. a. Timerne skal være fra en BFM godkendt skole b. Timetallet skal indenfor en periode på max. 2 år fra første kursus dag, være bragt op til 250. c. Elever der er indmeldt inden 19. marts 2011: - har fortsat 5 år til at færdiggøre deres uddannelse - skal fortsat kun betale 50 % af fuldt kontingent k. 3. lle medlemme af FM kan del age ved FM s møde og a angemen e Stk. 4. Kun aktive medlemmer, med mere end 250 lektioners uddannelse, kan være repræsenteret i råd

2 Stk. 5. Kun aktive medlemmer der ikke er medlem af en anden RAB registreringsansvarlig forening, kan bestride tillidsposter i BFM Stk. 6. Alle medlemmer kan være repræsenteret i udvalg under BFM. Stk. 7. BFM optager fysiurgiske massører i 2 grupper. a. Fysiurgiske massører som har en eksamen fra en af BFM godkendt skole på mindre end 660 lektioner, dog mindst 100 lektioner i henhold til 18, stk. 3. b. Fysiurgiske massører, som har en af BFM godkendt uddannelse på mindst 660 lektioner af mindst 45 min. og en sammensætning dækkende min. denne fordeling: 1) Anatomi/fysiologi 200 lektioner 2) Sygdomslære/farmakologi 100 lektioner 3) Den primære alternative behandlingsform 250 lektioner 4) Psykologi 50 lektioner 5) Klinikvejledning/ klientbehandling 10 lektioner 6) Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 lektioner 7) At uddannelsen skal indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser. (jf. bekendtgørelsen 10 stk.2) Stk. 8. Fysiurgiske massører med anden uddannelse, kan efter dokumentation for uddannelsesforløb, godkendes af FM s op agelses dvalg som medlem i en af de 2 ovenfo n vn e g ppe. Stk. 9. optagelse efter 3 stk.8.. Henvises til eksamenskrav jvf. 14 stk.4. k. 10. FM s medlemmer er selv ansvarlige for at forudsætningerne for deres medlemskab til stadighed er i orden. Der er oplysningspligt til bestyrelsen, såfremt der sker ændringer i disse forhold. Stk. 11. Medlemmerne har adgang til egne medlemsoplysninger via hjemmesidens Intranet, og har selv ansvaret for at disse er opdateret. k. 12. FM s navn, logo og ma e iale m k n b ges af FM s medlemme il ma kedsfø ing fo de fagom de, som BFM har godkendt. Stk. 13. Det er ikke tilladt for nogen nuværende / tidligere medlemmer at udlevere nogen former for fortrolige informationer eller materialer som har med BFM at gøre, herunder adgangskoder til hjemmesider. Stk. 14. Ved optagelse i foreningen bek f e man med sin nde sk if, a ville ef e leve FM s 11 Regle fo Klinisk P aksis Stk. 15. Alle medlemmer og godkendte skoler er forpligtiget til at bære BFM logo på forsiden af deres hjemmeside, samt have et link il FM s hjemmeside Stk. 16. Alle godkendte skoler og RAB registrerede medlemmer er pligtig til at bære RAB Forums logo på forsiden af deres hjemmeside, samt have et link til RAB Forums hjemmeside. Stk. 17. E-Learning må maksimalt udgøre 50% af undervisningen i teoretiske fag. Stk. 18. E-Learning må ikke forekomme i undervisning af de praktiske fag i primær behandling. 4 RAB registrering Stk. 1. For at kunne registreres som RAB gennem medlemskab ved BFM samt kunne anvende denne betegnelse og det dertil hørende logo, skal medlemmet a. Være optaget efter 3 Stk. 7. b eller Stk. 8.

3 b. Være aktivt medlem af BFM, samt opfylde Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 702 af 25/06/ stk. 1. Stk. 2. Retten til, at bruge betegnelsen RAB, opnås ved godkendelse af skriftlig ansøgning til BFM, begrundet med relevant eksamens og efteruddannelses dokumentation. Skema fremsendes ved anmodning. Stk. 3. Retten til at bruge betegnelsen RAB bortfalder a. ved udmeldelse af ordningen b. ved udmeldelse af BFM c. ved eksklusion uanset årsag d. ved af registrering som følge af grovere eller gentagne overtrædelser af 11 regler for god klinisk praksis Stk. 4. Retten til at oppebære en RAB registrering opnås ved 48 lektioners godkendt efteruddannelse pr. 3 år. Stk.5. Der tildeles 4 RAB point for deltagelse i den årlige generalforsamlingsdag, pointene tildeles kun ved deltagelse i hele arrangementet Stk.6. RAB registrerede instruktører kan få tildelt 50% af de point der tildeles deltagerne for deres kursus. Pointene åbnes ved udfærdigelse af kursusmateriale og kan kun tildeles første gang kurset afholdes. Stk. 7. AS-medlemskab. Aktivt medlemskab for selvstændigt praktiserende massører, der tillige er autoriserede sundhedspersoner. Har samme rettigheder som RAB-medlemmer. Stk. 8. Autoriserede sundhedspersoner kan, selv om de opfylder kravene for RAB registrering, ikke være registrerede og udgør deres egen medlemskategori AS. Aktive medlemmer vises fremover på hjemmesiden som hhv. Registrerede og Sundhedsautoriserede. AS-medlemmer vises således som Sundhedsautoriserede, der opfylder samme uddannelseskrav m.v. som Registrerede medlemmer. Hvis Sundhedsstyrelsen frafalder dette forslag, ser BFM s bestyrelsen sig retten til, at slette det i vedtægterne igen. 5 Foreningens opbygning BFM består af en generalforsamling som øverste myndighed, herunder en bestyrelse, et Etisk Råd og et RAB råd samt følgende råd / udvalg: Stk. 1. Skoleråd Stk. 2. Ad hoc udvalg 6 Generalforsamlingen k. 1. Gene alfo samlingen e FM s øve s e myndighed. Stk. 2. Kun punkter optaget på generalforsamlingens dagsorden og forslag håndteret jf. 6 stk. 5, kan bringes til bindende afstemning. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal Stk. 4. Indkaldelse skal ske med min. 6 ugers varsel og skriftligt ( accepteret) til hvert enkelt medlem. Stk. 5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingens afholdes og de skal sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen pr. brev / . Desuden skal forslags stiller være tilstede på generalforsamlingen. Stk. 6. Budget, regnskab og evt. ændret forretningsorden for Etisk Råd eller RAB råd skal sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen pr. brev / . Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent

4 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af formandsberetningen 5. Rådenes årsberetning 6. Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab 7. Ekskluderinger a. Bestyrelsen redegør for årets sager b. Indkomne ønsker om høringer 8. Behandling af forretningsorden for Etisk råd 9. Indkomne forslag 10. Fremtidig virksomhed 11. Budget for kommende år samt fastsættelse af kontingenter og honorar for næste regnskabsår 12. Valg af formand (ulige år) eller valg af kasserer (lige år) 13. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. 14. Valg af revisor 15. Valg til etisk råd 16. Valg til RAB råd 17. Eventuelt Stk. 8. Beslutninger foretages blandt de fremmødte medlemmer ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages såfremt 1 medlem ønsker det. Stk. 9. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et medlem maksimalt have 2 fuldmagter. Stk. 10. Fuldmagter skal afgives skriftligt. Stk. 11. Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Stk. 12. Vedtagelser på generalforsamlingen føres til referat og underskrives af dirigenten. Referatet fra gene alfo samlingen offen liggø es fo medlemme ne p FM s hjemmeside og indsendes i kopi il elevan e myndigheder. 7 Ekstraordinær generalforsamling Hvis 1/3 af bestyrelsen eller 15 % af foreningens stemmeberettigede medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske senest 6 uger efter anmodningen. Stk. 1. Anmodningen skal indeholde angivelse af dagsorden. Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden og evt. materiale fremsendes senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling afholdes, til hvert enkelt medlem. Stk. 3. Beslutninger træffes analogt med 6 8 Bestyrelse og råd Stk. 1. Bestyrelsen består af: a) Formand b) kasserer c) 1 til 5 bestyrelsesmedlemmer d) op til 2 suppleanter. Stk. 2. Formanden og kassereren vælges direkte for to år ad gangen. Formanden vælges på ulige årstal og kassereren vælges på lige årstal. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med næstformand (hvis muligt). Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte sekretær uden for bestyrelsens kreds.

5 Stk. 5. Skulle en bestyrelse fratræde samlet, overdrages foreningens interesser til Etisk Råd, som skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter fratrædelsen. Stk. 6. Etisk råd består af 3 medlemme og en s pplean. E isk d a bejde ef e Fo e ningso den fo e isk d Stk. 7. RAB rådet består af 2-3 medlemmer og en s pplean. R de de a bejde ef e Fo e ningso den fo R Stk. 8. Skolerådet består af en repræsentant for hver af de skoler, som BFM har godkendt. Skolerådet arbejder efter Fo e ningso den fo skole d. Stk. 9. Ad hoc udvalg etableres og opløses af bestyrelsen, efter behov og skal ved etableringen have et kommissorium, udstukket fra bestyrelsen. Stk. 10. Alle udvalg / råd (undtagen Etisk råd) har møderet med en repræsentant til bestyrelsesmøder. Etisk råd arbejder som en selvstændig enhed. Alle udvalg / råd har taleret men ikke stemmeret. Stk. 11. Skolerådet er referatpligtig over for bestyrelsen. Stk. 12. Ad hoc udvalg er referatpligtig i henhold til deres kommissorium. Stk. 13. Skoleejere/-ledere kan ikke vælges til poster i bestyrelsen og Etisk råd. Stk. 14. Medlemmer til Etisk råd er på valg hvert år. Stk. 15. Medlemmer til RAB rådet er på valg hvert andet år. Stk. 16. FM s bestyrelses-, udvalgs - og rådsmedlemmer får dokumenterede rejseudgifter dækket i forbindelse med bestyrelsesmøder og andre mødeaktiviteter. Stk. 17. BFM s bestyrelse kan yde godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for bestyrelses-, råds og udvalgsmedlemmer. Stk. 19. Bestyrelsesmedlemmer er for deres valgte periode (at regne fra den måned de vælges til den måned de fratræder) fritaget for kontingent Stk. 20. Bestyrelse, råd og udvalg kan få refunderet forplejning under møder, mod dokumentation. Stk. 18. Der kan ikke udbetales nogen refusioner uden der foreligger dokumentation. Stk. 21 Et bestyrelsesmedlem kan ikke lave aftaler over kr. uden godkendelse fra bestyrelsen Stk. 22 Refusion af tabt arbejdsfortjeneste. Ved et medlemstal på 300 kan: Formand, Kasserer & evt. Næstformand få refusion for max 180 timer pr. år i tabt arbejdsfortjeneste og andre foreningsrelaterede aktiviteter Bestyrelsesmedlem kan max få 135 timer pr. år i tabt arbejdsfortjeneste og andre foreningsrelaterede aktiviteter Antal timer til refusion, stiger med 1 time pr. bestyrelsesmedlem, i tabt arbejdsfortjeneste pr. 50 medlemmer over de BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE FM s bes y else e besl ningsdyg ig n 2 3 af bes y elsen e il s ede. I fo mandens f av egnes FM af n s formanden (hvis konstitueret), ellers tiltræder kassereren. Bestyrelsen sætter selv sin dagsorden. Der føres protokol over bestyrelsens møder, som godkendes og underskrives af de tilstedeværende senest ved næstkommende bestyrelsesmøde. Fratræder formanden i utide tiltræder næstformanden (hvis konstitueret), ellers tiltræder kassereren indtil næste ordinære generalforsamling. De valgte suppleanter har møderet, men ikke stemmeret. 10 Kontingent

6 Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen. Stk. 2. Ved indmeldelse skal der indbetales et indmeldelses gebyr + en afgift for et certifikat Stk. 3. Kontingentrestancer over 3 måneder medfører ekskludering. Stk. 4. Kontingentet gradueres efter optagelsestidspunktet, således at kontingentfordelingen er: Indmeldelse i 1. kvartal = årets kontinge Indmeldelse i 2. kvartal = årets kontingent x 75 % Indmeldelse i 3. kvartal = årets kontingent x 50 % Indmeldelse i 4. kvartal = årets kontingent x 25 % Stk. 4. RAB registreringsafgiften samt en årlig afgift fastlægges efter en vurdering af de for ordningen forbundne udgifter af bestyrelsen for et år ad gangen. Stk. 5. Kontingent opkræves ½ årligt af kassereren. Første rate omfatter for RAB registrerede deres RAB afgift. 11 Regler for God Klinisk Praksis Følgende regler skal efterleves af alle medlemmer, optaget i BFM: Stk. 1. Alle medlemmer skal altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som vedkommende er kvalificeret til at benytte. Stk. 2. Alle medlemmer skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret. Stk. 3. Alle medlemmer skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling, eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Stk. 4. Alle medlemmer skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden. Stk. 5. Alle medlemmer skal give klienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, klienten kan have hertil. Stk. 6. Alle medlemmer skal sørge for at have den nødvendige dokumentation for udført behandling. Hvad der er nødvendig dokumentation fremgår af henholdsvis den til enhver tid gældende RAB lovgivning og / eller skattelovgivning Stk. 7. Alle medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som vedkommende gennem den faglige virksomhed får kendskab til om klienten. Stk. 8. Alle medlemmer skal arbejde professionelt ef e de e egels og FM s e iske egle. Den fysi giske massø skal underkaste sig afgørelser fra Etisk råd. Stk. 9. Alle medlemmer skal desuden overholde de til en hver tid gældende regler på området, jf. bekendtgørelser og love om RAB-registrering Stk. 10. Hvis medlemmer udtaler sig i egenskab af fysiurgisk massør, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en sådan m de, a misfo s else elle skade fo e hve ve og FM s medlemme ndg s. 12 Paragraffen udgået 13 Klagebehandling Stk. 1. l kon ak med E isk d fo eg via fo manden fo de. d essen findes p FM s hjemmeside. Stk. 2. Klager indsendes skriftligt til formanden for Etisk råd. Formanden bekræfter skriftligt for modtagelsen af klagen. Stk. 3. Formanden for Etisk råd starter sagsbehandlingen i Etisk råd og udarbejder en tidsplan (max 12 uger) for forløbet. Formanden indkalder og afgør mødeform for rådet. Alle rådsmedlemmer orienteres om indkomne sager og afgivne svar. Stk. 4. Etisk Råd udfærdiger begrundet forslag til afgørelse og det sendes i skriftlig partshøring med minimum svarfrist på 14 dage.

7 Stk. 5. E isk d kan sank ione e ove delse af FM s egle ove fo sam lige medlemme og skole. He nde efter irettesættelse, fratage medlemskab og/eller af registrering af medlemmer, samt tilbagetrækning af godkendelse af skoler. Stk.6. En sag kan genoptages, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Forældelsesfristen for genoptagelse er 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem. Stk.7. Der føres protokol for alle møder og sagsbehandlinger inklusiv afgørelser. Protokollen er tilgængelig for bestyrelsen og involverede parter såfremt der opstår tvister, under høringer på generalforsamlinger. Stk. 8. Etisk Råd orienterer, på anfordring, bestyrelsen mundtligt om verserende sager Stk.9. Etisk råd er beslutningsdygtigt ved fuldtallighed. Fraværende medlemmer kan afgive skriftlig redegørelse. Ved uenighed sker afgørelser ved afstemning. Her gælder simpelt flertal, og fraværende medlemmer kan stemme skriftligt. Stk.10. Et medlem i Etisk råd må ikke medvirke ved sagsbehandling eller afgørelser, hvis vedkommende har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller har nærstående, der har en sådan interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk.11. Medlemmer af Etisk Råd har tavshedspligt med forhold, som de i medfør af deres position bliver bekendte med, også efter de udtræder af rådet. 14 Optagelsesudvalg Stk. 1. Bestyrelsen kan udpege et optagelsesudvalg bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller lade arbejdet indgå som en del af det almindelige bestyrelsesarbejde. Stk. 2. Optagelsesudvalgets opgave er: a. på objektiv måde, at behandle optagelser jf. 3 stk. 8. og indplacere kommende medlemmer i de respektive medlemsgrupper. b. At fastlægge rammer for hvordan en sekretær kan behandle optagelse af medlemmer uddannet på en af BFM godkendt skole Stk. 3. Det praktiske arbejde vedr. optagelse uddelegeres til en af bestyrelsen udpegede sekretær. Opgaverne udarbejdes af bestyrelsen. Stk. 4. Dokumentationskrav. For optagelse skal der indsendes kopi af eksamensbeviser. Det skal af eksamensbeviset eller bilag fremgå om uddannelsen er på over eller under 660 lektioner, samt hvordan lektionsplanen har været, hvis eksamensbeviset ikke er fra en af BFM godkendt skole. a) Fremsendt kopi af eksamensbeviser fra fulde uddannelsesforløb ved skoler godkendte af BFM godkendes umiddelbart, men forelægges bestyrelsen til orientering. Optagelse jf. 3 Stk.7. b) Indmeldelser med baggrund i eksamensbeviser fra sammenstykkede uddannelsesforløb ved uddannelsesskoler godkendte af BFM godkendes efter forelæggelse for bestyrelsen. Optagelse jf. 3 Stk. 8. c) Indmeldelser med baggrund i eksamensbeviser fra uddannelsesforløb fra skoler ukendte af BFM godkendes, såfremt et af nedenstående krav dokumenteres opfyldt. Optagelse jf. 3 Stk. 8. Fysiurgiske massører fra skoler ukendt af BFM, skal selv fremskaffe dokumentation for deres uddannelse. 15 Udmeldelse Udmeldelse sker skriftligt senest den 1. december med virkning fra følgende kalenderår. Stk. 1. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted. Stk. 2. Udmeldes et RAB-registreret medlem, afmeldes registreringen. 16 Genindmeldelse

8 Genindmeldelse håndteres som indmeldelse jf Eksklusion k. 1. Medlemme kan ved gen agne elle g ove e ove delse af egle angive i 11 Regle fo god klinisk p aksis ekskl de es af FM. Stk. 2. Eksklusion foretages enten af: Stk. 3. Ankemuligheder: a) Bestyrelsen for BFM, begrundet i restance eller anden adfærd der ikke kan tolereres jf. foreningens vedtægter. b) Etisk Råd, begrundet i sagsbehandling af henvendelser eller problemer, som Etisk Råd selv har konstateret. Etisk Råd orienterer bestyrelsen for BFM om afsluttede sager. Eksklusion foretaget af BFMs bestyrelse kan efter det berørte medlems ønske prøves ved førstkommende generalforsamling. Eksklusion foretaget af Etisk Råd kan prøves gennem det danske retsvæsen. Stk. 4. I perioden indtil udløbet af ankefristen, eller hvis eksklusionen ankes, da indtil anken er blevet prøvet, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder og -pligter. Stk. 5. Ekskluderes et RAB-registreret medlem, afmeldes registreringen automatisk. k. 6. Ekskl de es e medlem de beny e sig af fo eningens fo delsaf ale, meddeles ekskl sionen il dbyde ne. 18 Skolerådet I FM S k.1. p agelse i kole de 1. Ansøgning og bilag sendes til formanden for BFM. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelsens lektionsplan og fagfordeling samt pensumbeskrivelser, litteraturlister, kursusprogrammer og brochuremateriale. 3. Dokumentation for at den ansøgende skole har min. 1 RAB registreret medlem blandt ejer/ bestyrelses kredsen Stk. 2. Efter sagsbehandling i bestyrelsen for BFM indkaldes ansøgeren til en høring med bestyrelsen. k. 3. F a og med 2012 vil alle n v ende og kommende godkend e skole blive efe e e fo p FM s hjemmeside hvilke ddannelses ilb d de e de dbyde. Refe encen vil v e da bejde af bes y elsen base e p de af skolen indsendte materialer. Stk. 4. Fag og kategorier af skoler: I FM s kole d op ages skole i følgende o ka ego ie Kategori 1 Uddannelsesskoler som tilbyder en fuld uddannelse til fysiurgiske massører. Undervisningen i uddannelsens hovedfag skal omfa e minds 250 lek ione og skal fo eg p skolen. Hovedfage skal afsl es med eksamen. Kategori 2 Kandidatskoler som opfylder kravene for at være en uddannelsesskole (kategori 1), men endnu ikke har haft elever til eksamen. k. 5. En skole kan v e medlem af FM s kole d som kandida skole i op il 3. Fo l ngelse af denne pe iode kan efter ansøgning bevilges ved dispensa ion med op il 1 ad gangen. k. 6. lle godkend e skole ha plig il a o ien e e FM s bes y else sk if lig hvis de nd e elle s pple e i noge af de ma e iale de blev kan godkendes p bagg nd af. Stk. 7. Eksklusion

9 1. Over delse af FM s og kole de s ved g e fo e ningso den og besl ninge kan medfø e inds illing il bes y elsen fo FM om ekskl sion. Inds illingen skal v e ved age bland kole de s medlemme, med minds 3 4 s emmefle al bland kole de s s emmeberettigede medlemmer. 2. En skole kan endvide e ekskl de es, hvis den ikke give f emmøde p kole de s møde i 1, elle hvis den deblive den afb d f a me e end 3 møde p kolen skal indkaldes il hø ing, hos E isk R d ved ø ende en eventuel klage, som kunne medføre eksklusion. Stk. 8. Forretningsorden 1. nd inge i den fo de g ldende fo e ningso den skal al id f eml gges il godkendelse p fø s kommende bestyrelsesmøde efter ændringen er foretaget. 2. Ændringer er først gældende efter de jf. Et bestyrelsesreferat er godkendte 3. Fo e ningso denen skal v e offen liggjo p FM s hjemmeside. 19 Paragraffen udgået 20 Paragraffen udgået 21 Etisk Råd Stk. 1. Forretningsorden a. Ændringer i den for rådet gældende forretningsorden skal altid fremlægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling efter ændringen er foretaget. b. Ændringer er først gældende efter de jf. Et generalforsamlingsreferat er godkendte c. Fo e ningso denen skal v e offen liggjo p FM s hjemmeside. 22 HÆFTELSE k. 1. Ingen af bes y elsens medlemme elle FM s øv ige medlemme h f e pe sonlig fo de af FM s p hvilende økonomiske fo plig else, de del kkende kan søges fyldes gjo i FM s even elle fo m e. Stk. 2. Udleveres der udsty, som PC e, p in e elle lign. il bes y elses -, udvalgs eller rådsmedlemmer skal de kvittere for modtagelsen og ved deres underskrift bekræfte at de indenfor en periode på max. 10 hverdage efter ophør af deres tillidspost tilbagelevere udstyret i vedligeholdt stand. Stk. 3. Bestyrelse, sekretær og kasserer skal desuden ved tiltrædelse af deres poster bekræfte med deres underskrift, at de vil behandle alt materiale de får indsigt i med fortrolighed og til enhver tid overlevere materialet til BFM ved fratrædelse af hvervet. Stk.4. Bestyrelsen er pligtig til at overholde gældende foreningsregler. 23 Regnskabet Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet revideres af ekstern statsautoriseret eller registreret revisor. 24 Opløsning Stk. 1. Foreningen kan opløses hvis halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og ¾ heraf stemmer for en opløsning. Stemmer ¾ for en opløsning, men fremmødet ikke er tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer. Stk. 2. Foreningens midler skal anvendes til formål der svare til foreningens formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling afgør anvendelsen af midlerne ved almindeligt flertal.

10 Ovenstående vedtægter er behandlet på den ekstraordinære generalforsamling den 26. august 1995, og vedtaget efter brevstemning blandt de dengang fremmødte medlemmer. - Yderligere justeringer har fundet sted ved ordinær generalforsamling den 24. februar Ved den ekstraordinære generalforsamling den 16. september Ved ordinære generalforsamling den 28. februar Ved ordinære generalforsamling den 9. marts Ved ordinær generalforsamling den 27. februar Ved ordinær generalforsamling den 20.marts Ved ekstraordinær generalforsamling den 22. marts Ved ordinær generalforsamling den 25 februar Ved ordinær generalforsamling den 10 marts Ved ekstraordinær generalforsamling den 22.november Ved ordinær generalforsamling den 14 marts Ved ordinær generalforsamling den 17 marts Ved ordinær generalforsamling den 16. marts Ved ordinær generalforsamling den 15. marts Ved ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober Ved generalforsamling den 21. marts 2015 Odense den 21. marts 2015 Fmd. Benny Hansen Ena Larsson Helle Daugbjerg Dirigent Preben Hye

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere