Indhold: Bliver ældre yngre? (M. Schroll)...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Bliver ældre yngre? (M. Schroll)...2"

Transkript

1 Samlede oplæg til høringen Det aldrende samfund: Sundhed, omsorg og forebyggelse. Kan indsatsen forbedres? Den 19. april 2002, klokken Fællessalen, Christiansborg (Oplæggene indgår også i den høringsmappe, der udleveres på selve høringen og i rapporten, som udkommer cirka 5 uger efter høringen) Indhold: Bliver ældre yngre? (M. Schroll)...2 Mulighederne for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i alderdommen (B. Holstein)...8 Hvilken rolle spiller ældres sociale netværk og familien? (M. Platz)...11 Boligen i ældrelivet - passer rammerne? (B. Lindstrøm)...14 Kan ældre træne sig yngre? (L. Puggaard)...18 Hvorfor engagerer ældre sig i frivilligt arbejde? (U. Habermann)...23 Hvad betyder udviklingen i antallet af ældre for sundhedsvæsen og plejesektor fremover? (J. Søgaard)...28 Vi bliver ældre og dyrere (S. Lundtorp)...31 Tendenser i organiseringen af social- og sundhedssektoren (A. Reff-Pedersen)33 Kan forebyggelse betale sig i kommunerne? (L. Wagner)...38 Hvad betyder organisationsudvikling for den enkelte medarbejder - og for kvaliteten af plejen? (D. Duncan)...42 Hvordan får vi skabt en moderne ældrepolitik? (J. Hjort-Hansen)...49

2 Bliver ældre yngre? Marianne Schroll Hvad er det for helbredsmæssige forhold, der karakteriserer de ældre? Når det drejer sig om at få en vellykket alderdom er den kronologiske alder ret underordnet, men helbredet afgørende. Helbredet med alderen er bestemt af måden den enkelte har levet sit liv på. Funktionsevnen er et simpelt mål for den samlede helbredspåvirkning af livsvilkår og undladelses-synder med tilhørende skavanker og sygdomsfølger. Gruppen af ældre har et lavere funktionsniveau end gruppen af yngre, men de har samme mulighed for funktionsforbedring (procentvis) ved øvelse/træning. Der tages udgangspunkt i vedlagte Figur 1, som illustrerer sammenhængen mellem alder, sygdom og funktion igennem livsløbet. Begrebet helbred bliver konkret og målbart, når det sættes lig FUNKTION. Man har et godt helbred, når man fungerer godt i dagligdagen og når man kan klare sig under spidsbelastninger. Den samlede funktionsevne opdeles naturligt i:! en fysisk funktion rejse sig, stå, gå, række efter, se, høre; og! en psykisk funktion, som igen underopdeles i o den intellektuelle orientere sig, huske, beslutte, og o den emotionelle holde humøret oppe og undgå angst. Funktionsevnen ændrer sig over LIVSLØBET som led i ALDRING og SYGDOM i celler og organer under påvirkning af slid (belastninger fra miljøet) og rust (manglende brug). ALDRING: I ungdommen er reservekapaciteten inden for de enkelte funktionsområder betydelig. Den uundgåelige aldring er styret af DNA-molekylernes arvemasse. Gradvist mindskes cellernes evne til produktion af vigtige proteinstoffer og dermed enzymer og hormoner. Funktionsevnen i de enkelte organer reduceres med ca 1% om året fra vækstens ophør, men individuelt meget forskelligt afhængigt af arvemæssige forudsætninger og livsbetingelser og livsstil. (Esther Møller: Man fødes som kopier og dør som originaler ). Med alderen tærer man altså på reserverne, men de enkelte organers funktioner kan udmærket leve op til dagligdagens krav. Men samtidig mindskes den samlede organismes evne til at styre komplicerede processer i hjerte-karsystem og nerve-hormonsystem. Vi opfatter senere, når noget er galt med livsvigtige processer i organismen, reparationerne sætter langsommere og mere upræcist ind. Gamle mennesker er derfor dårligere til at tilpasse sig hedebølge eller kulde og genopretter ikke fuldstændigt vægttab eller udtørring. Det betyder, at man trods høj alder kan klare dagligdagen ubesværet, men må hjælpes gennem mere belastende situationer som operation, flytning og tab af nærtstående. DEN UUNDGÅELIGE ALDRING BETYDER MEGET LIDT FOR HELBREDET (FUNKTIONSEVNEN) INDTIL omkring 90-ÅRS ALDER. Det tidspunkt, hvor kravene overstiger funktionsevnen (kræfterne), kan udsættes, når livsbetingelserne er gunstige og den enkeltes livsstil begunstigende: Livslang fysisk aktivitet, undgåelse af overvægt og højt blodtryk, kost med lavt indhold af animalsk fedt, ikke-rygning, moderat alkoholforbrug, god uddannelse, godt socialt netværk og passende omfang af social aktivitet. LIVSLANGT SLID OG RUST NEDSÆTTER FUNKTIONSEVNEN MÆRKBART SYGDOM: Hos de fleste danskere indtræder de sygdomme, vi svækkes og dør af gradvist. Livslang påvirkning af netop slid og rust fører til tidligere indsættende sygdomsprocesser (kronisk degenerative sygdomme som åreforkalkning, knogleskørhed, Alzheimers demens) men symptomerne kommer ofte pludseligt og voldsommere, når komplikationer indtræder 2

3 (slagtilfælde, hoftebrud, delir ) Disse manifestationer kan i nogen grad behandles og funktionstilstanden føres tilbage til det for alderen almindelige, men det bliver sværere jo flere sygdomme og jo flere tilfælde, der har været tale om. DET ER SYGDOM DER FOR ALVOR ÆNDRER FUNKTIONSEVNEN. De råd og den hjælp der skal sættes ind, er stort set den samme til unge og ældre, men meget forskellig afhængigt af om den rettes mod raske, syge uden funktionstab eller mennesker, der som led i alder og sygdom har lidt funktionstab. Man har derfor indført betegnelsen vellykket aldring, som udtryk for funktionsevnen hos de ældre mennesker (ca 1/3), for hvem det er lykkedes at vedligeholde eller måske forbedre færdighederne med årene. Samtidig anvendes så betegnelsen sædvanlig aldring som udtryk for det gennemsnitlige funktionsniveau. Bag gennemsnitstallene skjuler sig selvsagt også individer med visse skavanker, som påvirker funktionsniveauet. Personer der er blevet gamle før tiden karakteriseres ved fremskyndet aldring. Årsagen må søges i manglende vedligeholdelse og følger af almindeligt forekommende sygdomme. De fører til problemer som må løses i social- og sundhedsvæsenet (ca 20%). ÆLDRE PÅ ARBEJDSMARKEDET Helbredet ændrer sig altså individuelt forskelligt over livsløbet, men visse gennemsnitlige funktionsændringer kan konstateres: Syn og hørelse, muskelstyrke og reaktionshastighed ændres betydeligt. Ændringerne skyldes såvel uundgåelige aldersforandringer som manglende aktivitet og sygdom. Det er dog kun i ganske enkelte erhverv at ændringerne fx ved 60 års alder har nogen betydning ( piloter). Ændringen i arbejdskapacitet og muskelstyrke betyder meget for ufaglærte arbejdere, men problemet er afhjulpet ved efterlønsreformen. Intellektuelle og personlighedsmæssige ændringer optræder senere - og kan være af både positiv og negativ karakter pga hjernens udstrakte evne til at kompensere. For de fleste job er der således ingen medicinske argumenter for generelt at betragte ældre som svage. DET ER REN OG SKÆR ALDERISME, AT DISKRIMINERE 45+ ÅRIGE I ANSÆTTELSES- SITUATIONER, ELLER FYRE UFORHOLDSMÆSSIGT MANGE AF DE ÆLDRE, NÅR PRIVATE OG OFFENTLIGE(!) VIRKSOMHEDER SKÆRER NED. INDSATS Inden for alle tre grupper (vellykket, sædvanligt og fremskyndet aldrende) er det muligt at undgå forværring i tilstanden ved sideløbende sundhedsfremme (af raske funktioner), grundig sygdomsudredning og behandling/behandlingsjustering af alle skavanker og funktionsvedligeholdelse/forbedring gennem træning. Hvis funktionsevnen efter sygdom ikke kan genoprettes helt, bliver tilpasning af sociale hjælpeforanstaltninger nødvendig Indsatsen kræver, at hver enkelt menneske der har problemer med at få funktionsevne og sociale rammer til at nå sammen, bliver hørt. Derved bliver løsningen på problemer vedrørende nyopståede plejebehov unikke skræddersyet efter den enkeltes egen måde at fremlægge problemerne på. Særlige problemer er der, når mestring af sygdom næsten destrueres af demens. Figur 2: Den umulige trekant: Trekanten forbinder tre faktorer, der er afgørende for aldringen: Helbred/funktionsevne, psykiske ressourcer og sociale rammer. Faktorerne er indbyrdes meget afhængige af hinanden. Det forvredne perspektiv antyder, at hvis man hæfter sig ved fx præcis udmåling af sociale hjælpeforanstaltninger i forhold til et givet behov, kan løsningen muligvis ikke accepteres af den det drejer sig om. 3

4 Bliver ældre yngre? Et fødselskuld ( en kohorte ) har fælles erfaringer i bagagen, der bæres gennem livet. Forskellig miljøpåvirkning af forskellige fødselskuld kan influere forskelligt på alderssvækkelsen. Personer født i 1897, 1914 og i 1936 fx vil have oplevet verdenskrigene, den økonomiske depression i trediverne og tressernes materialisme på forskellige alderstrin som barn, voksen og pensionist. De spor, kriser og velfærd sætter hos mennesker, vil derfor blive forskellige i de tre fødselskuld. Levevaner, blodprøveresultater og sygelighed vil på grund af tidsalder-påvirkningen blive forskellig blandt 70-årige undersøgt i 1967, 1984 og Det er vist i forbindelse med Befolkningsundersøgelserne i Glostrup. Vi ved derfor, at de yngre kohorters kvinder har lavere risikofaktorniveau hvad angår hjertekar-sygdomme og faktisk undgår de 1/3 af forrige fødselskulds blodpropper. De har en bedre skoleuddannelse og dermed erhvervsuddannelse af betydning for deres IQ. De ryger imidlertid mere og har større risiko for knogleskørhed og ryge-relaterede sygdomme. ÆLDRE BLIVER YNGRE De fleste pensionister møder altså alderdommen bedre rustede til at modstå dens belastninger og denne tendens vil sikkert fortsætte ( 50- årige kvinder nu er også raskere end 50-årige tidligere). DERFOR VIL VI KOMME TIL AT LEVE LÆNGERE Man kan opfatte dette som et tidevand, der løfter alle skibe i søen men også vragene på bunden. Med ny teknologi holder vi også dårlige liv i live. I 1/3 samfundet er der fortsat mange uuddannede, arbejdsløse, uden partner, der livet igennem lever en belastende tilværelse og bliver gamle som fremskyndet aldrende. Denne gruppe af svækkede ældre sammen med de meget gamle meget svage ældre, vi kan forvente, når gennemsnitsalderen stiger, vil føre til EN POLARISERING af ældrebilledet: Mange yngre, raskere end nu, og enkelte stærkt svækkede. NY STRATEGI? Har samfundet råd til den ældrepleje som de ældre vil have? Flere gamle mennesker betyder øgede plejebyrder. Historisk har vi reageret på stigende plejebehov i befolkningen således: Da ældrebefolkningen fordobledes efter 2. verdenskrig, byggede alle kommuner alderdomshjem - ressourcetilførsel uden styring. Fra ca erne: uændret ressourcetilførsel trods stigende ældrebefolkning, men styring i form af nøje tildeling af hjælp ud fra behovsvurdering Når babyboomet fra 2. verdenskrig bliver gamle i dette århundrede er den eneste udvej at stille spørgsmål til om plejebehovet nødvendigvis skal øges som en direkte funktion af øgningen af antallet af ældre. Hvert eneste ældre menneskes funktionsevne kan forbedres og plejebehovet derved mindskes ved individuelt målrettet sundhedsfremme, behandling og træning. Når gamle mennesker funktionsmæssigt taber højde, kan vi i social- og sundhedsvæsenet ikke længere tillade os, at tilskrive det alderen. VI HAR PLIGT TIL AT UNDRE OS. Vi kan ikke klare os med symptombehandling eller lappeløsninger, hvor vi blot i bedste mening ruller hjælpemidler ind i takt med at plejebehovet stiger. Forværring kan forebygges på ethvert trin. Der er evidens for, at geriatrisk rehabilitering nedsætter plejebehovet. DERFOR MÅ ALLE GAMLE, SOM PGA FUNKTIONSTAB KOMMER TIL DET OFFENTLIGE SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSENS KENDSKAB, HAVE TILBUD OM SIDELØBENDE UDREDNING AF ALLE DE PROBLEMER, DER KAN HAVE FØRT TIL FUNKTIONSTABET, BEHANDLING AF DE BEHANDLELIGE PROBLEMER, INCL. TILBUD OM NØDVENDIG HØJTEKNOLOGI, TRÆNING AF DE TRÆNERBARE, OG INDIVIDUALISERET HJÆLP 4

5 TIL RESTEN. Dette er en specialiseret tværfaglig og tværsektoriel opgave, som kræver ressourcer, men det er cost-effektivt. Marianne Schroll, , 4 børn, 6 børnebørn. Læge 1968, Specialist i intern medicin og geriatri, Klinikchef H:S Bispebjerg Hospital Geriatrisk Klinik, Medicinsk Center. Dr med 1982 på en afhandling om 1914-fødselskuldet i Glostrup, nu fulgt fra 50 til 85 års alder. Professor ved Københavns Universitet 1991 Epidemiologisk og klinisk forskning vedrørende aldring og ældres sygdomme med hovedvægt på forebyggelse og behandling af funktionsbegrænsninger (immobilitet, instabilitet, kognitive og emotionelle forandringer) og betydningen af kost og motion/træning herfor. Formand for Det Tværministerielle Udvalg for anvendt ældreforskning (TVÆRS)* medlem af the Expert Advisory Group for the key action, Ageing,i Qualitiy of Life delen af, EU kommissionens 5te biomedicinske rammeprogram. Et slag for alderen - med forskning og handling Forskningsministeriets rapport 1996 og Viden om aldring veje til handling en antologi, der gør status over ældreforskningens resultater i form af modeller der kan pege mod praktisk anvendelse, redigeret af Henning Kirk og Marianne Schroll, Munksgaard

6 Figur 1: Biologi Aldring Livsbetingelser Livsstil Begivenhed Patologi Sygdom Funktion Færdigheder Livskvalitet 6

7 Figur 2: Psykiske ressourcer Sociale rammer Helbred/funktion 7

8 Oplæg til høringen Det aldrende samfund: Sundhed, omsorg og forebyggelse fredag den 19. april Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Mulighederne for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i alderdommen Baggrund De fleste gamle mennesker lever i private boliger og klarer sig selv uden hjemmehjælp. Dette grundlæggende faktum overses ofte i debatten om gamle mennesker med dens ofte ensidige interesse for det syge og plejekrævende mindretal. Alt tyder på, at det vil være sådan også i de kommende årtier, selv om der i disse år sker forskydninger i ældrebefolkningen med en særlig vækst i antallet af helt gamle. Men gamle mennesker har en mindre reservekapacitet end unge. Det betyder, at de ikke så godt som yngre mennesker tåler at være syge. Derfor er sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme særdeles vigtigt i alderdommen. I forebyggelseskredse hører man ofte udsagnet at man skal starte tidligt med forebyggelse for at det betaler sig, men det er ikke rigtigt: Der er mange former for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, som er relevante i alderdommen, og som har meget betydelig effekt mht at give gamle mennesker flere aktive og raske leveår og færre leveår præget af svækkelse. Ud fra en sundhedsøkonomisk betragtning er forebyggende indsats i alderdommen særdeles hensigtsmæssig, fordi der ofte er tale om en stor gevinst i friske leveår for en forholdsvis beskeden indsats. I 2000 samlede Dansk Gerontologisk Selskab en gruppe på 32 eksperter, som hver på deres fagområde kunne pege på forebyggende indsats med særlig betydning for gamle mennesker. Denne vidensopsamling er udgivet i bogen Forebyggelse i alderdommen (forlaget Dafolo 2000). Mange af eksemplerne i dette notat er hentet fra denne bog. Forebyggelse og sundhedsfremme er brede samlebetegnelse for mange forskellige aktiviteter. Man plejer at opdele aktiviteterne på tre måder. Den ene er primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Den anden er højrisiko-, masse- og miljøstrategi. Den tredje er forebyggelse og sundhedsfremme. Primær, sekundær og tertiær forebyggelse Den første inddeling er primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Primær forebyggelse betyder at forebygge sygdomme og skader før de opstår. Gode eksempler er vaccination mod influenza, forebyggende tandpleje, forebyggende hjemmebesøg, sund kost samt motion. Sådanne indsatser har meget stor effekt, også i alderdommen. Et eksempel er, at forebyggende hjemmebesøg til raske gamle kan reducere dødelighed og forbruget af sygehus- og institutionspladser med mindst 25%. Sekundær forebyggelse er tidlig opsporing af sygdomme med efterfølgende handling. Gode eksempler er helbredsundersøgelser for at afsløre forhøjet blodtryk og forhøjet serumkolesterol, omlægning af kosten ved sygdom, samt en grundig helbredsvurdring ved 8

9 fornyelse af kørekort. De fleste gamle trafikanter er sikre med lav risiko for at komme til skade eller forvolde skade på andre. Et mindretal har meget høj risiko for at komme til skade og forvolde skade på andre, og en effektiv screening her kan formentlig reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne med flere tusinde årligt. Tertiær forebyggelse er indgreb i sygdomsprocesser for at forhindre forværring og tilbagefald. Der er to grunde til, at denne form for forebyggelse har en særlig betydning i alderdommen: Den ene er, at de fleste gamle mennesker har kroniske sygdomme. Den anden er, at sygdom kan få unødigt alvorlige konsekvenser for gamle menneske såsom tab af førlighed og aktive leveår, hvis man ikke holder sygdom i ave. Gode eksempler er optimal behandling af kredsløbslidelser, optimal behandling af depression, genoptræning efter sygdom, mental stimulering af demente, og hurtig indsats ved behandling af sår. Et godt eksempel er, at en optimal tertiær forebyggelse af fodsår hos gamle med sukkersyge har medført en 80% reduktion i antallet af amputationer. Det siger sig selv, at forebyggelse af amputationer har en kolossal stor betydning for livskvalitet og plejebehov i denne store patientgruppe. Det er ikke altid let at skelne mellem primær, sekundær og tertiær forebyggelse, og undertiden kan en og samme aktivitet være både det ene og det andet: Tertiær forebyggelse af fodsår kan fx ses som en primær forebyggelse af funktionsevnetab. Forebyggelsesstrategier Der er tre strategier til forebyggelse. Højrisikostrategien baseres i almindelighed på screening, dvs man skal have kontakt med en stor befolkning, undersøge dem for risikofaktorer (fx forhøjet blodtryk, celleforandringer i livmoderhalsen) eller tidlige tegn på sygdom. På dette grundlag udvælges de personer, der har størst risiko for sygdom eller svækkelse til en målrettet intervention. Screening af gamle mennesker for svimmelhed og svækkelse for at udvælge dem, der har særligt stor risiko for at falde, er et godt eksempel. Screening for depression og demens er andre eksempler. Den væsentlige fordel ved højrisikostrategien er, at man retter sin indsats mod de personer, der har mest brug for den, og det giver høj motivation hos både behandlere og patienter. Til gengæld er der den væsentlige ulemper, at man aldrig afbryder forsyningen af nye cases: også næste år vil der være nye personer med høj risiko. Massestrategien er rettet mod alle uanset om de har forhøjet risiko eller ej. Almen sundhedsoplysning er det typiske eksempel. Hvis man ved kampagner kan øge motionsniveauet i hele ældrebefolkningen, både raske og syge, får man meget store effekter, fx mindre svækkelse, større vitalitet, større velbefindende, mindre hjertekarsygdom, mindre sukkersyge, og mindre afkalkning af skelettet. Optimal motion forsinker det fremadskridende knoglemineraltab i alderdommen i op til 20 år og udsætter kroniske sygdomme og dødsfald med op til 5 år. Den væsentlige fordel ved massestrategien er, at den - hvis den virker - har mulighed for på længere sigt at afbryde tilgangen af syge, den tager fat om ondets rod. En ulempe kan være, at en del af indsatsen er spildt, da den rettes mod befolkningsgrupper som ikke mener, det vedkommer dem. Miljøstrategien retter sig mod vores omgivelser. Tanken er, at man ved at ændre omgivelserne kan forebygge sygdomme og fremme sundheden. Der er tre vigtige indsatsområder. Det første er fysiske ændringer, fx at rette vejsving ud, salte i glat føre, fjernelse af løse tæpper, bedre belysning på steder med stor risiko for at falde, og salg af farlig medicin i mindre styrke og mindre pakninger. Det andet er lovmæssige ændringer, fx bygningsreglementer og 9

10 boliglovgivning som sikrer sunde og sikre boliger, lov om forebyggende hjemmebesøg, og lovgivning om serviceydelser til svækkede gamle mennesker. Det tredje er uddannelse af fagpersoner og andre ændringer i social- og sundhedsvæsenet, fordi social- og sundhedsvæsenet er en vigtig del af gamle menneskers miljø. Der er meget store gevinster forbundet med at uddanne personalegrupper om faldforebyggelse, rehabilitering efter apopleksi og optimal behandling af sygdomme der er særligt udbredte blandt gamle menneske, fx hjertekarsygdomme, depression, sår og tandkødssygdomme. Der er flere eksempler på, at oprustning af personalegruppers viden og indsats for syge gamle udsætter tab af førlighed hos de gamle patienter i mange år. Hvis gamle, der bliver syge, udsættes for en grundig vurdering af fagpersoner med særlig indsigt i gamles sygdomme (Comprehensive Geriatric Assessment) sker der en 10-20% reduktion af dødeligheden, en tilsvarende reduktion i brugen af dyre sygehus- og plejehjemspladser, og en deraf følgende vækst i livskvalitet og gode leveår. Effektiv hjemmepleje kan skabe afgørende forbedringer i syge gamle menneskers livskvalitet og førlighed. Sundhedsfremme Begrebet sundhedsfremme defineres i World Health Organizations Ottawa-charter som den proces, der gør mennesker i stand til at være herre over og forbedre deres sundhedstilstand. WHO nævner følgende grundlæggende forudsætninger for sundhed: Fred, bolig, uddannelse, mad, indkomst, et stabilt økosystem, muligheden for at opretholde tilfredsstillende levefod, samt social retfærdighed. Det betyder, at man må inddrage politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, miljømæssige, adfærdsmæssige og biologiske faktorer som kan fremme sundheden. Sundhedsfremme sigter imod at give alle lige muligheder for at opnå sundhed, og det kræver en koordineret indsats fra mange parter. Det handler blandt andet om at skabe støttende miljøer, at styrke indsatsen i lokalsamfundet, at udvikle personlige færdigheder og at nyorientere sundhedsvæsenet. Det kræver simpelt hen en omfattende folkelig og offentlig forpligtelse over for sundhedsfremme. Der er gode eksempler på, at styrkelse af sociale netværk er alment sundhedsfremmende og livsforlængende blandt gamle mennesker. En hensigtsmæssig mestring af livets belastninger har afgørende betydning for gamle mennesker og kan formentlig læres eller stimuleres. Andre eksempler er tilstrækkelig forsyning med hensigtsmæssige boliger, indretning af kollektive boligformer for de, der ønsker det, kulturel aktivitet og mental stimulering, en almen styrkelse af gamle menneskers retstilstand, og støtte til pårørende til demente for at give både de pårørende og gamle demente bedre livskvalitet. 10

11 Hvilken rolle spiller ældres sociale netværk og familien? Paper til høringen Det aldrende samfund: Sundhed, omsorg og forebyggelse. Kan indsatsen forbedres?. Fredag den 19. april Christiansborg Af: Merete Platz, Socialforskningsinstituttet Mit indlæg handler kun om det store flertal af ældre, som ikke bor på plejehjem eller anden form for døgnbemandet plejebolig. Med denne begrænsning kan det spørgsmål, jeg er blevet stillet, faktisk besvares hurtigt og kort. Ældre, der er aktiv udadvendte og integreret i tætte sociale relationer, klarer sig både psykisk og fysisk bedre i dagligdagen. Desuden reducerer gode sociale relationer dødeligheden og øger chancen for at blive rask efter en sygdom. Familien lever stadig I begyndelsen af 1960 erne udgav Kirsten Auken m.fl. en undersøgelse af unge familier, som de kaldte Familien lever. Nu 40 år efter, hvor det er de gamle, der er på programmet, kunne jeg med en lettere omskrivning kalde mit indlæg Familien lever stadig. Det er lidt i modstrid med det billede, vi ofte får fremstillet af den moderne familie: Familien er gået i opløsning, ingen føler sig ansvarlige for hinanden mere i modsætning til de gode gamle dage, hvor den stod på solidaritet, fællesskab, ægte nærvær, tryghed og indhold. Synspunktet er for så vidt velkendt. Bekymringen for familiens opløsning er en tankefigur, der har forfulgt os siden befolkningen vandrede fra by til land for mere end 100 år siden. Men den nostalgiske forståelse af familiens udvikling er mest af alt udtryk for et stykke social mytologi. Det er naturligvis uomgængeligt rigtigt, at familien har ændret form. Den traditionelle kernefamilie, der var baseret på ægteskabeligt samliv mellem forældrene, og som var mest udbredt i en kort, men glorværdig periode i 1950 erne, er blevet afsvækket. Der er sket en pluralisering af familiemønstret. I dag er folk ikke kun gift, de kan også være sam- eller særboere, de bliver skilt, og de etablerer sig i nye sammenbragte familier, og for hver generation er den enkelte kernefamilie ganske rigtig blevet mindre og mindre. Men at familieformerne ændrer sig, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de pligtige følelser og de følelsesmæssige forpligtelser mellem familiemedlemmer er gået fløjten. Faktisk tyder det på, at der måske ikke er så stor anledning til bekymring, når man ser på, hvad familiemedlemmer gør for hinanden, og hvor tit de er sammen. Så sent som i 1960 erne var det ikke ualmindeligt, at ældre mennesker boede sammen med deres børn. Det er der næsten ingen, som gør mere. Det er ikke udtryk for svækkede familiære relationer. Tværtimod. Man boede sammen af nød bolignød. Der er i dag, som det har været i generationer, 10 pct., som aldrig får egne børn. Men vi, som har børn, der er fløjet fra reden, har dem boende inden for ganske kort afstand og vi ser dem ganske ofte. 80 pct. ser et eller flere af deres børn mindst en gang om ugen. Ud over at være sammen, tale sammen og tie sammen kommunikerer vi også via telefon og , men den moderne teknologi har ikke medført, at vi i dag ser hinanden mindre hyppigt end tidligere. Det ugentlige samvær mellem ældre og deres børn har været uændret de seneste 20 år. Børnene fylder mest i vores sociale liv, men de fleste voksne mennesker har også god kontakt til venner, børnebørn og anden familie. En undersøgelse af personer i alderen fra 52 år til 77 år viser, at det kun er 10 pct., som ikke har været sammen med familie eller venner den forgangne uge. Kontakthyppighed siger ganske vist ikke noget om kontakternes kvalitet, men følgende peger på, at 11

12 kontakterne er præget af både fællesskab og ansvar: 90 pct. af den voksne befolkning har nogle i det private netværk, de kan tale med om personlige problemer. Er der ikke en ægtefælle, er det børnene, der står øverst på listen. Børnene er også en vigtig hjælpekilde for gamle forældre. Hvis der er brug for det, er det dem der foretager henvendelse til offentlige myndigheder og de hjælper med at ordne pengesager (ikke at forveksle med, at de giver økonomisk støtte til forældrene for det gør de ikke). Børnene hjælper også til med at ordne haven, vaske tøjet og foretage dagligvareindkøb. De områder, hvor børnene yder hjælp, er nogle, der kan passes ind i deres eget aktivitets mønster, og som kan ordnes, når man alligevel er på besøg. Når det drejer sig om tunge og tilbagevendende aktiviteter så som rengøring eller hjælp til personlig pleje, er det dog hjemmehjælperen, der er den vigtigste hjælpekilde, når aktiviteterne ikke kan klares af husstanden selv. Og de ældre foretrækker det på den måde. De opfatter hjemmehjælpen, som en ret de har. De behøver ikke at være taknemmelige eller stå i gæld til nogle. Det giver dem et mere ligeværdigt forhold til børnene, hvor man er sammen for at være sammen på næsten lige fod ikke som en belastning. Ensomhedens svøbe? Der tales og skrives meget om ensomhed blandt ældre, og man kan få det indtryk, at ensomhed er de ældres privilegium. Det er ikke tilfældet, og ensomheden rammer heldigvis ikke så mange. Det er kun ca. 5 pct. af de ældre, som ofte er alene selv om de helst ville være sammen med nogle andre mennesker. Og det tal har været uændret i et kvart århundrede. Det er næsten kun ældre uden en ægtefælle, der er uønsket alene, og hyppigheden af kontakt med andre har slet ikke samme afgørende betydning. Ældre med mange kontakter kan nemlig lige så ofte føle sig ensomme som de kontaktsvage, og modsat medfører få eller ingen kontakter med andre mennesker ikke nødvendigvis ensomhed. Ensomhed hører ikke den ny teknologi eller de ny familiemønstre til den har altid eksisteret - og meget litteratur handler om den. Forfatterne der beskrev indvandringen til København og de mange ensomme, som boede på de dengang eksisterende pensionater kendte til den. Der var ingen familie til at samle op. Selv om ensomhed heldigvis ikke plager så mange af de ældre, er ensomhed et stort problem, for dem den rammer. At være for ofte alene reducerer i sig selv livskvaliteten. Og når dertil lægges, at mange af dem tillige har psykiske gener og/eller fysiske problemer, har vi at gøre med en gruppe af ældre som er meget belastet. Og hvad kan der så gøres ved det? Alderdommen er ikke en isoleret epoke men tvært imod et resultat af et langt livsløb. Nogle af de ældre har levet relativt isoleret det meste af deres liv. Nogle har måske ikke oplevet det sådan, fordi de har levet i "lykkelig tosomhed" indtil den dag, den ene part døde. Nogle er i stand til at overleve tabet af ægtefællen og finde en måde at mestre tilværelsen på. Andre har ikke disse evner og muligheder. Et bedre kendskab til de ældres livsløb, deres holdninger og ressourcer kan måske forebygge ensomhed og i værste fald tillige isolation blandt nogle færre af de ældre. For dem, som har passeret 75-års aldersgrænsen er det oplagt at bruge de årlige forebyggende besøg. Men denne foranstaltning kan ikke fange de problemer, som "yngre" ældre har og måske heller ikke de problemer, der akut opstår i intervallet mellem besøgene. Inddragelse af hjemmehjælperne, og opsøgende arbejde ved krisesituationer, især ved dødsfald, kan være et middel til at finde "risikogrupperne": De, der har brug for støtte og vejledning ved ægtefælles død. De, der skal hjælpes til at flytte til en anden bolig, hvor der er ligesindede at omgås med i dagligdagen og endelig dem, som har behov for bogstaveligt at blive trukket ud af deres sociale isolation og med i sociale sammenhænge. En flytning til en ældrebolig kan være en løsning for ældre, som har svært ved at klare sig selv i deres gamle bolig. At blive fri for en besværlig have eller besværlige trapper letter den daglige tilværelse og en velindrettet, overkommelig bolig kan gøre nogle ældre lidt mere selvhjulpne. Disse fysiske rammer vil som regel være opfyldt i de boliger kommunerne anviser. Men ældreboligerne skal også være rammen om beboernes sociale liv, og det stiller nogle yderligere krav. Der skal være nogle andre ældre at mødes med. Hvis ældre skal flytte, foretrækker de fleste at bo et sted, hvor der bor andre ældre. Tanken om, at ældre skal integreres, og at generationerne skal bo dør om dør, er smuk, men det er altså ikke hvad de gamle 12

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut nr.10 Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse Annette Johannesen s k r i f tser ien fra Gerontologisk Institut Annette Johannesen Svækket men stærk Hverdagsliv for

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol Ældre & alkohol Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner Videnscenter om Alkohol Udgivet i samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet Indhold Ældre mennesker tåler ikke så meget alkohol

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund

Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund - hvad bliver der gjort? Ida-Elisabeth Andersen, Anne Weber og Henriette Pedersen TEKNOLOGIRÅDET 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 1.0. Generelt aktivitetsniveau...4

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Ældres syn på rygning og livskvalitet

Ældres syn på rygning og livskvalitet Rapport 2011 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Rapport nr. 1 2012 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Ældres syn på rygning og livskvalitet - Interviews

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Fokus på de meget ældre 75+

Fokus på de meget ældre 75+ Fokus på de meget ældre 75+ Aase Eriksen, Ark. MAA Ph.D Karin Skousbøll, Ark. MAA Støttet af Fonden Realdania Udarbejdet i tilknytning til Center for Bolig og Velfærd februar 2006 kolofon Indhold Aase

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark KAPITEL 4 Det offentlige Danmark Det offentlige system 23 Socialpolitikkens udvikling 24 Første bølge: 1890 erne 25 Anden bølge: Mellemkrigstiden 25 Tredje bølge: 1960 erne 26 Fjerde bølge: 1990 erne 26

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere