Indhold: Bliver ældre yngre? (M. Schroll)...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Bliver ældre yngre? (M. Schroll)...2"

Transkript

1 Samlede oplæg til høringen Det aldrende samfund: Sundhed, omsorg og forebyggelse. Kan indsatsen forbedres? Den 19. april 2002, klokken Fællessalen, Christiansborg (Oplæggene indgår også i den høringsmappe, der udleveres på selve høringen og i rapporten, som udkommer cirka 5 uger efter høringen) Indhold: Bliver ældre yngre? (M. Schroll)...2 Mulighederne for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i alderdommen (B. Holstein)...8 Hvilken rolle spiller ældres sociale netværk og familien? (M. Platz)...11 Boligen i ældrelivet - passer rammerne? (B. Lindstrøm)...14 Kan ældre træne sig yngre? (L. Puggaard)...18 Hvorfor engagerer ældre sig i frivilligt arbejde? (U. Habermann)...23 Hvad betyder udviklingen i antallet af ældre for sundhedsvæsen og plejesektor fremover? (J. Søgaard)...28 Vi bliver ældre og dyrere (S. Lundtorp)...31 Tendenser i organiseringen af social- og sundhedssektoren (A. Reff-Pedersen)33 Kan forebyggelse betale sig i kommunerne? (L. Wagner)...38 Hvad betyder organisationsudvikling for den enkelte medarbejder - og for kvaliteten af plejen? (D. Duncan)...42 Hvordan får vi skabt en moderne ældrepolitik? (J. Hjort-Hansen)...49

2 Bliver ældre yngre? Marianne Schroll Hvad er det for helbredsmæssige forhold, der karakteriserer de ældre? Når det drejer sig om at få en vellykket alderdom er den kronologiske alder ret underordnet, men helbredet afgørende. Helbredet med alderen er bestemt af måden den enkelte har levet sit liv på. Funktionsevnen er et simpelt mål for den samlede helbredspåvirkning af livsvilkår og undladelses-synder med tilhørende skavanker og sygdomsfølger. Gruppen af ældre har et lavere funktionsniveau end gruppen af yngre, men de har samme mulighed for funktionsforbedring (procentvis) ved øvelse/træning. Der tages udgangspunkt i vedlagte Figur 1, som illustrerer sammenhængen mellem alder, sygdom og funktion igennem livsløbet. Begrebet helbred bliver konkret og målbart, når det sættes lig FUNKTION. Man har et godt helbred, når man fungerer godt i dagligdagen og når man kan klare sig under spidsbelastninger. Den samlede funktionsevne opdeles naturligt i:! en fysisk funktion rejse sig, stå, gå, række efter, se, høre; og! en psykisk funktion, som igen underopdeles i o den intellektuelle orientere sig, huske, beslutte, og o den emotionelle holde humøret oppe og undgå angst. Funktionsevnen ændrer sig over LIVSLØBET som led i ALDRING og SYGDOM i celler og organer under påvirkning af slid (belastninger fra miljøet) og rust (manglende brug). ALDRING: I ungdommen er reservekapaciteten inden for de enkelte funktionsområder betydelig. Den uundgåelige aldring er styret af DNA-molekylernes arvemasse. Gradvist mindskes cellernes evne til produktion af vigtige proteinstoffer og dermed enzymer og hormoner. Funktionsevnen i de enkelte organer reduceres med ca 1% om året fra vækstens ophør, men individuelt meget forskelligt afhængigt af arvemæssige forudsætninger og livsbetingelser og livsstil. (Esther Møller: Man fødes som kopier og dør som originaler ). Med alderen tærer man altså på reserverne, men de enkelte organers funktioner kan udmærket leve op til dagligdagens krav. Men samtidig mindskes den samlede organismes evne til at styre komplicerede processer i hjerte-karsystem og nerve-hormonsystem. Vi opfatter senere, når noget er galt med livsvigtige processer i organismen, reparationerne sætter langsommere og mere upræcist ind. Gamle mennesker er derfor dårligere til at tilpasse sig hedebølge eller kulde og genopretter ikke fuldstændigt vægttab eller udtørring. Det betyder, at man trods høj alder kan klare dagligdagen ubesværet, men må hjælpes gennem mere belastende situationer som operation, flytning og tab af nærtstående. DEN UUNDGÅELIGE ALDRING BETYDER MEGET LIDT FOR HELBREDET (FUNKTIONSEVNEN) INDTIL omkring 90-ÅRS ALDER. Det tidspunkt, hvor kravene overstiger funktionsevnen (kræfterne), kan udsættes, når livsbetingelserne er gunstige og den enkeltes livsstil begunstigende: Livslang fysisk aktivitet, undgåelse af overvægt og højt blodtryk, kost med lavt indhold af animalsk fedt, ikke-rygning, moderat alkoholforbrug, god uddannelse, godt socialt netværk og passende omfang af social aktivitet. LIVSLANGT SLID OG RUST NEDSÆTTER FUNKTIONSEVNEN MÆRKBART SYGDOM: Hos de fleste danskere indtræder de sygdomme, vi svækkes og dør af gradvist. Livslang påvirkning af netop slid og rust fører til tidligere indsættende sygdomsprocesser (kronisk degenerative sygdomme som åreforkalkning, knogleskørhed, Alzheimers demens) men symptomerne kommer ofte pludseligt og voldsommere, når komplikationer indtræder 2

3 (slagtilfælde, hoftebrud, delir ) Disse manifestationer kan i nogen grad behandles og funktionstilstanden føres tilbage til det for alderen almindelige, men det bliver sværere jo flere sygdomme og jo flere tilfælde, der har været tale om. DET ER SYGDOM DER FOR ALVOR ÆNDRER FUNKTIONSEVNEN. De råd og den hjælp der skal sættes ind, er stort set den samme til unge og ældre, men meget forskellig afhængigt af om den rettes mod raske, syge uden funktionstab eller mennesker, der som led i alder og sygdom har lidt funktionstab. Man har derfor indført betegnelsen vellykket aldring, som udtryk for funktionsevnen hos de ældre mennesker (ca 1/3), for hvem det er lykkedes at vedligeholde eller måske forbedre færdighederne med årene. Samtidig anvendes så betegnelsen sædvanlig aldring som udtryk for det gennemsnitlige funktionsniveau. Bag gennemsnitstallene skjuler sig selvsagt også individer med visse skavanker, som påvirker funktionsniveauet. Personer der er blevet gamle før tiden karakteriseres ved fremskyndet aldring. Årsagen må søges i manglende vedligeholdelse og følger af almindeligt forekommende sygdomme. De fører til problemer som må løses i social- og sundhedsvæsenet (ca 20%). ÆLDRE PÅ ARBEJDSMARKEDET Helbredet ændrer sig altså individuelt forskelligt over livsløbet, men visse gennemsnitlige funktionsændringer kan konstateres: Syn og hørelse, muskelstyrke og reaktionshastighed ændres betydeligt. Ændringerne skyldes såvel uundgåelige aldersforandringer som manglende aktivitet og sygdom. Det er dog kun i ganske enkelte erhverv at ændringerne fx ved 60 års alder har nogen betydning ( piloter). Ændringen i arbejdskapacitet og muskelstyrke betyder meget for ufaglærte arbejdere, men problemet er afhjulpet ved efterlønsreformen. Intellektuelle og personlighedsmæssige ændringer optræder senere - og kan være af både positiv og negativ karakter pga hjernens udstrakte evne til at kompensere. For de fleste job er der således ingen medicinske argumenter for generelt at betragte ældre som svage. DET ER REN OG SKÆR ALDERISME, AT DISKRIMINERE 45+ ÅRIGE I ANSÆTTELSES- SITUATIONER, ELLER FYRE UFORHOLDSMÆSSIGT MANGE AF DE ÆLDRE, NÅR PRIVATE OG OFFENTLIGE(!) VIRKSOMHEDER SKÆRER NED. INDSATS Inden for alle tre grupper (vellykket, sædvanligt og fremskyndet aldrende) er det muligt at undgå forværring i tilstanden ved sideløbende sundhedsfremme (af raske funktioner), grundig sygdomsudredning og behandling/behandlingsjustering af alle skavanker og funktionsvedligeholdelse/forbedring gennem træning. Hvis funktionsevnen efter sygdom ikke kan genoprettes helt, bliver tilpasning af sociale hjælpeforanstaltninger nødvendig Indsatsen kræver, at hver enkelt menneske der har problemer med at få funktionsevne og sociale rammer til at nå sammen, bliver hørt. Derved bliver løsningen på problemer vedrørende nyopståede plejebehov unikke skræddersyet efter den enkeltes egen måde at fremlægge problemerne på. Særlige problemer er der, når mestring af sygdom næsten destrueres af demens. Figur 2: Den umulige trekant: Trekanten forbinder tre faktorer, der er afgørende for aldringen: Helbred/funktionsevne, psykiske ressourcer og sociale rammer. Faktorerne er indbyrdes meget afhængige af hinanden. Det forvredne perspektiv antyder, at hvis man hæfter sig ved fx præcis udmåling af sociale hjælpeforanstaltninger i forhold til et givet behov, kan løsningen muligvis ikke accepteres af den det drejer sig om. 3

4 Bliver ældre yngre? Et fødselskuld ( en kohorte ) har fælles erfaringer i bagagen, der bæres gennem livet. Forskellig miljøpåvirkning af forskellige fødselskuld kan influere forskelligt på alderssvækkelsen. Personer født i 1897, 1914 og i 1936 fx vil have oplevet verdenskrigene, den økonomiske depression i trediverne og tressernes materialisme på forskellige alderstrin som barn, voksen og pensionist. De spor, kriser og velfærd sætter hos mennesker, vil derfor blive forskellige i de tre fødselskuld. Levevaner, blodprøveresultater og sygelighed vil på grund af tidsalder-påvirkningen blive forskellig blandt 70-årige undersøgt i 1967, 1984 og Det er vist i forbindelse med Befolkningsundersøgelserne i Glostrup. Vi ved derfor, at de yngre kohorters kvinder har lavere risikofaktorniveau hvad angår hjertekar-sygdomme og faktisk undgår de 1/3 af forrige fødselskulds blodpropper. De har en bedre skoleuddannelse og dermed erhvervsuddannelse af betydning for deres IQ. De ryger imidlertid mere og har større risiko for knogleskørhed og ryge-relaterede sygdomme. ÆLDRE BLIVER YNGRE De fleste pensionister møder altså alderdommen bedre rustede til at modstå dens belastninger og denne tendens vil sikkert fortsætte ( 50- årige kvinder nu er også raskere end 50-årige tidligere). DERFOR VIL VI KOMME TIL AT LEVE LÆNGERE Man kan opfatte dette som et tidevand, der løfter alle skibe i søen men også vragene på bunden. Med ny teknologi holder vi også dårlige liv i live. I 1/3 samfundet er der fortsat mange uuddannede, arbejdsløse, uden partner, der livet igennem lever en belastende tilværelse og bliver gamle som fremskyndet aldrende. Denne gruppe af svækkede ældre sammen med de meget gamle meget svage ældre, vi kan forvente, når gennemsnitsalderen stiger, vil føre til EN POLARISERING af ældrebilledet: Mange yngre, raskere end nu, og enkelte stærkt svækkede. NY STRATEGI? Har samfundet råd til den ældrepleje som de ældre vil have? Flere gamle mennesker betyder øgede plejebyrder. Historisk har vi reageret på stigende plejebehov i befolkningen således: Da ældrebefolkningen fordobledes efter 2. verdenskrig, byggede alle kommuner alderdomshjem - ressourcetilførsel uden styring. Fra ca erne: uændret ressourcetilførsel trods stigende ældrebefolkning, men styring i form af nøje tildeling af hjælp ud fra behovsvurdering Når babyboomet fra 2. verdenskrig bliver gamle i dette århundrede er den eneste udvej at stille spørgsmål til om plejebehovet nødvendigvis skal øges som en direkte funktion af øgningen af antallet af ældre. Hvert eneste ældre menneskes funktionsevne kan forbedres og plejebehovet derved mindskes ved individuelt målrettet sundhedsfremme, behandling og træning. Når gamle mennesker funktionsmæssigt taber højde, kan vi i social- og sundhedsvæsenet ikke længere tillade os, at tilskrive det alderen. VI HAR PLIGT TIL AT UNDRE OS. Vi kan ikke klare os med symptombehandling eller lappeløsninger, hvor vi blot i bedste mening ruller hjælpemidler ind i takt med at plejebehovet stiger. Forværring kan forebygges på ethvert trin. Der er evidens for, at geriatrisk rehabilitering nedsætter plejebehovet. DERFOR MÅ ALLE GAMLE, SOM PGA FUNKTIONSTAB KOMMER TIL DET OFFENTLIGE SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSENS KENDSKAB, HAVE TILBUD OM SIDELØBENDE UDREDNING AF ALLE DE PROBLEMER, DER KAN HAVE FØRT TIL FUNKTIONSTABET, BEHANDLING AF DE BEHANDLELIGE PROBLEMER, INCL. TILBUD OM NØDVENDIG HØJTEKNOLOGI, TRÆNING AF DE TRÆNERBARE, OG INDIVIDUALISERET HJÆLP 4

5 TIL RESTEN. Dette er en specialiseret tværfaglig og tværsektoriel opgave, som kræver ressourcer, men det er cost-effektivt. Marianne Schroll, , 4 børn, 6 børnebørn. Læge 1968, Specialist i intern medicin og geriatri, Klinikchef H:S Bispebjerg Hospital Geriatrisk Klinik, Medicinsk Center. Dr med 1982 på en afhandling om 1914-fødselskuldet i Glostrup, nu fulgt fra 50 til 85 års alder. Professor ved Københavns Universitet 1991 Epidemiologisk og klinisk forskning vedrørende aldring og ældres sygdomme med hovedvægt på forebyggelse og behandling af funktionsbegrænsninger (immobilitet, instabilitet, kognitive og emotionelle forandringer) og betydningen af kost og motion/træning herfor. Formand for Det Tværministerielle Udvalg for anvendt ældreforskning (TVÆRS)* medlem af the Expert Advisory Group for the key action, Ageing,i Qualitiy of Life delen af, EU kommissionens 5te biomedicinske rammeprogram. Et slag for alderen - med forskning og handling Forskningsministeriets rapport 1996 og Viden om aldring veje til handling en antologi, der gør status over ældreforskningens resultater i form af modeller der kan pege mod praktisk anvendelse, redigeret af Henning Kirk og Marianne Schroll, Munksgaard

6 Figur 1: Biologi Aldring Livsbetingelser Livsstil Begivenhed Patologi Sygdom Funktion Færdigheder Livskvalitet 6

7 Figur 2: Psykiske ressourcer Sociale rammer Helbred/funktion 7

8 Oplæg til høringen Det aldrende samfund: Sundhed, omsorg og forebyggelse fredag den 19. april Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Mulighederne for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i alderdommen Baggrund De fleste gamle mennesker lever i private boliger og klarer sig selv uden hjemmehjælp. Dette grundlæggende faktum overses ofte i debatten om gamle mennesker med dens ofte ensidige interesse for det syge og plejekrævende mindretal. Alt tyder på, at det vil være sådan også i de kommende årtier, selv om der i disse år sker forskydninger i ældrebefolkningen med en særlig vækst i antallet af helt gamle. Men gamle mennesker har en mindre reservekapacitet end unge. Det betyder, at de ikke så godt som yngre mennesker tåler at være syge. Derfor er sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme særdeles vigtigt i alderdommen. I forebyggelseskredse hører man ofte udsagnet at man skal starte tidligt med forebyggelse for at det betaler sig, men det er ikke rigtigt: Der er mange former for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, som er relevante i alderdommen, og som har meget betydelig effekt mht at give gamle mennesker flere aktive og raske leveår og færre leveår præget af svækkelse. Ud fra en sundhedsøkonomisk betragtning er forebyggende indsats i alderdommen særdeles hensigtsmæssig, fordi der ofte er tale om en stor gevinst i friske leveår for en forholdsvis beskeden indsats. I 2000 samlede Dansk Gerontologisk Selskab en gruppe på 32 eksperter, som hver på deres fagområde kunne pege på forebyggende indsats med særlig betydning for gamle mennesker. Denne vidensopsamling er udgivet i bogen Forebyggelse i alderdommen (forlaget Dafolo 2000). Mange af eksemplerne i dette notat er hentet fra denne bog. Forebyggelse og sundhedsfremme er brede samlebetegnelse for mange forskellige aktiviteter. Man plejer at opdele aktiviteterne på tre måder. Den ene er primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Den anden er højrisiko-, masse- og miljøstrategi. Den tredje er forebyggelse og sundhedsfremme. Primær, sekundær og tertiær forebyggelse Den første inddeling er primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Primær forebyggelse betyder at forebygge sygdomme og skader før de opstår. Gode eksempler er vaccination mod influenza, forebyggende tandpleje, forebyggende hjemmebesøg, sund kost samt motion. Sådanne indsatser har meget stor effekt, også i alderdommen. Et eksempel er, at forebyggende hjemmebesøg til raske gamle kan reducere dødelighed og forbruget af sygehus- og institutionspladser med mindst 25%. Sekundær forebyggelse er tidlig opsporing af sygdomme med efterfølgende handling. Gode eksempler er helbredsundersøgelser for at afsløre forhøjet blodtryk og forhøjet serumkolesterol, omlægning af kosten ved sygdom, samt en grundig helbredsvurdring ved 8

9 fornyelse af kørekort. De fleste gamle trafikanter er sikre med lav risiko for at komme til skade eller forvolde skade på andre. Et mindretal har meget høj risiko for at komme til skade og forvolde skade på andre, og en effektiv screening her kan formentlig reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne med flere tusinde årligt. Tertiær forebyggelse er indgreb i sygdomsprocesser for at forhindre forværring og tilbagefald. Der er to grunde til, at denne form for forebyggelse har en særlig betydning i alderdommen: Den ene er, at de fleste gamle mennesker har kroniske sygdomme. Den anden er, at sygdom kan få unødigt alvorlige konsekvenser for gamle menneske såsom tab af førlighed og aktive leveår, hvis man ikke holder sygdom i ave. Gode eksempler er optimal behandling af kredsløbslidelser, optimal behandling af depression, genoptræning efter sygdom, mental stimulering af demente, og hurtig indsats ved behandling af sår. Et godt eksempel er, at en optimal tertiær forebyggelse af fodsår hos gamle med sukkersyge har medført en 80% reduktion i antallet af amputationer. Det siger sig selv, at forebyggelse af amputationer har en kolossal stor betydning for livskvalitet og plejebehov i denne store patientgruppe. Det er ikke altid let at skelne mellem primær, sekundær og tertiær forebyggelse, og undertiden kan en og samme aktivitet være både det ene og det andet: Tertiær forebyggelse af fodsår kan fx ses som en primær forebyggelse af funktionsevnetab. Forebyggelsesstrategier Der er tre strategier til forebyggelse. Højrisikostrategien baseres i almindelighed på screening, dvs man skal have kontakt med en stor befolkning, undersøge dem for risikofaktorer (fx forhøjet blodtryk, celleforandringer i livmoderhalsen) eller tidlige tegn på sygdom. På dette grundlag udvælges de personer, der har størst risiko for sygdom eller svækkelse til en målrettet intervention. Screening af gamle mennesker for svimmelhed og svækkelse for at udvælge dem, der har særligt stor risiko for at falde, er et godt eksempel. Screening for depression og demens er andre eksempler. Den væsentlige fordel ved højrisikostrategien er, at man retter sin indsats mod de personer, der har mest brug for den, og det giver høj motivation hos både behandlere og patienter. Til gengæld er der den væsentlige ulemper, at man aldrig afbryder forsyningen af nye cases: også næste år vil der være nye personer med høj risiko. Massestrategien er rettet mod alle uanset om de har forhøjet risiko eller ej. Almen sundhedsoplysning er det typiske eksempel. Hvis man ved kampagner kan øge motionsniveauet i hele ældrebefolkningen, både raske og syge, får man meget store effekter, fx mindre svækkelse, større vitalitet, større velbefindende, mindre hjertekarsygdom, mindre sukkersyge, og mindre afkalkning af skelettet. Optimal motion forsinker det fremadskridende knoglemineraltab i alderdommen i op til 20 år og udsætter kroniske sygdomme og dødsfald med op til 5 år. Den væsentlige fordel ved massestrategien er, at den - hvis den virker - har mulighed for på længere sigt at afbryde tilgangen af syge, den tager fat om ondets rod. En ulempe kan være, at en del af indsatsen er spildt, da den rettes mod befolkningsgrupper som ikke mener, det vedkommer dem. Miljøstrategien retter sig mod vores omgivelser. Tanken er, at man ved at ændre omgivelserne kan forebygge sygdomme og fremme sundheden. Der er tre vigtige indsatsområder. Det første er fysiske ændringer, fx at rette vejsving ud, salte i glat føre, fjernelse af løse tæpper, bedre belysning på steder med stor risiko for at falde, og salg af farlig medicin i mindre styrke og mindre pakninger. Det andet er lovmæssige ændringer, fx bygningsreglementer og 9

10 boliglovgivning som sikrer sunde og sikre boliger, lov om forebyggende hjemmebesøg, og lovgivning om serviceydelser til svækkede gamle mennesker. Det tredje er uddannelse af fagpersoner og andre ændringer i social- og sundhedsvæsenet, fordi social- og sundhedsvæsenet er en vigtig del af gamle menneskers miljø. Der er meget store gevinster forbundet med at uddanne personalegrupper om faldforebyggelse, rehabilitering efter apopleksi og optimal behandling af sygdomme der er særligt udbredte blandt gamle menneske, fx hjertekarsygdomme, depression, sår og tandkødssygdomme. Der er flere eksempler på, at oprustning af personalegruppers viden og indsats for syge gamle udsætter tab af førlighed hos de gamle patienter i mange år. Hvis gamle, der bliver syge, udsættes for en grundig vurdering af fagpersoner med særlig indsigt i gamles sygdomme (Comprehensive Geriatric Assessment) sker der en 10-20% reduktion af dødeligheden, en tilsvarende reduktion i brugen af dyre sygehus- og plejehjemspladser, og en deraf følgende vækst i livskvalitet og gode leveår. Effektiv hjemmepleje kan skabe afgørende forbedringer i syge gamle menneskers livskvalitet og førlighed. Sundhedsfremme Begrebet sundhedsfremme defineres i World Health Organizations Ottawa-charter som den proces, der gør mennesker i stand til at være herre over og forbedre deres sundhedstilstand. WHO nævner følgende grundlæggende forudsætninger for sundhed: Fred, bolig, uddannelse, mad, indkomst, et stabilt økosystem, muligheden for at opretholde tilfredsstillende levefod, samt social retfærdighed. Det betyder, at man må inddrage politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, miljømæssige, adfærdsmæssige og biologiske faktorer som kan fremme sundheden. Sundhedsfremme sigter imod at give alle lige muligheder for at opnå sundhed, og det kræver en koordineret indsats fra mange parter. Det handler blandt andet om at skabe støttende miljøer, at styrke indsatsen i lokalsamfundet, at udvikle personlige færdigheder og at nyorientere sundhedsvæsenet. Det kræver simpelt hen en omfattende folkelig og offentlig forpligtelse over for sundhedsfremme. Der er gode eksempler på, at styrkelse af sociale netværk er alment sundhedsfremmende og livsforlængende blandt gamle mennesker. En hensigtsmæssig mestring af livets belastninger har afgørende betydning for gamle mennesker og kan formentlig læres eller stimuleres. Andre eksempler er tilstrækkelig forsyning med hensigtsmæssige boliger, indretning af kollektive boligformer for de, der ønsker det, kulturel aktivitet og mental stimulering, en almen styrkelse af gamle menneskers retstilstand, og støtte til pårørende til demente for at give både de pårørende og gamle demente bedre livskvalitet. 10

11 Hvilken rolle spiller ældres sociale netværk og familien? Paper til høringen Det aldrende samfund: Sundhed, omsorg og forebyggelse. Kan indsatsen forbedres?. Fredag den 19. april Christiansborg Af: Merete Platz, Socialforskningsinstituttet Mit indlæg handler kun om det store flertal af ældre, som ikke bor på plejehjem eller anden form for døgnbemandet plejebolig. Med denne begrænsning kan det spørgsmål, jeg er blevet stillet, faktisk besvares hurtigt og kort. Ældre, der er aktiv udadvendte og integreret i tætte sociale relationer, klarer sig både psykisk og fysisk bedre i dagligdagen. Desuden reducerer gode sociale relationer dødeligheden og øger chancen for at blive rask efter en sygdom. Familien lever stadig I begyndelsen af 1960 erne udgav Kirsten Auken m.fl. en undersøgelse af unge familier, som de kaldte Familien lever. Nu 40 år efter, hvor det er de gamle, der er på programmet, kunne jeg med en lettere omskrivning kalde mit indlæg Familien lever stadig. Det er lidt i modstrid med det billede, vi ofte får fremstillet af den moderne familie: Familien er gået i opløsning, ingen føler sig ansvarlige for hinanden mere i modsætning til de gode gamle dage, hvor den stod på solidaritet, fællesskab, ægte nærvær, tryghed og indhold. Synspunktet er for så vidt velkendt. Bekymringen for familiens opløsning er en tankefigur, der har forfulgt os siden befolkningen vandrede fra by til land for mere end 100 år siden. Men den nostalgiske forståelse af familiens udvikling er mest af alt udtryk for et stykke social mytologi. Det er naturligvis uomgængeligt rigtigt, at familien har ændret form. Den traditionelle kernefamilie, der var baseret på ægteskabeligt samliv mellem forældrene, og som var mest udbredt i en kort, men glorværdig periode i 1950 erne, er blevet afsvækket. Der er sket en pluralisering af familiemønstret. I dag er folk ikke kun gift, de kan også være sam- eller særboere, de bliver skilt, og de etablerer sig i nye sammenbragte familier, og for hver generation er den enkelte kernefamilie ganske rigtig blevet mindre og mindre. Men at familieformerne ændrer sig, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de pligtige følelser og de følelsesmæssige forpligtelser mellem familiemedlemmer er gået fløjten. Faktisk tyder det på, at der måske ikke er så stor anledning til bekymring, når man ser på, hvad familiemedlemmer gør for hinanden, og hvor tit de er sammen. Så sent som i 1960 erne var det ikke ualmindeligt, at ældre mennesker boede sammen med deres børn. Det er der næsten ingen, som gør mere. Det er ikke udtryk for svækkede familiære relationer. Tværtimod. Man boede sammen af nød bolignød. Der er i dag, som det har været i generationer, 10 pct., som aldrig får egne børn. Men vi, som har børn, der er fløjet fra reden, har dem boende inden for ganske kort afstand og vi ser dem ganske ofte. 80 pct. ser et eller flere af deres børn mindst en gang om ugen. Ud over at være sammen, tale sammen og tie sammen kommunikerer vi også via telefon og , men den moderne teknologi har ikke medført, at vi i dag ser hinanden mindre hyppigt end tidligere. Det ugentlige samvær mellem ældre og deres børn har været uændret de seneste 20 år. Børnene fylder mest i vores sociale liv, men de fleste voksne mennesker har også god kontakt til venner, børnebørn og anden familie. En undersøgelse af personer i alderen fra 52 år til 77 år viser, at det kun er 10 pct., som ikke har været sammen med familie eller venner den forgangne uge. Kontakthyppighed siger ganske vist ikke noget om kontakternes kvalitet, men følgende peger på, at 11

12 kontakterne er præget af både fællesskab og ansvar: 90 pct. af den voksne befolkning har nogle i det private netværk, de kan tale med om personlige problemer. Er der ikke en ægtefælle, er det børnene, der står øverst på listen. Børnene er også en vigtig hjælpekilde for gamle forældre. Hvis der er brug for det, er det dem der foretager henvendelse til offentlige myndigheder og de hjælper med at ordne pengesager (ikke at forveksle med, at de giver økonomisk støtte til forældrene for det gør de ikke). Børnene hjælper også til med at ordne haven, vaske tøjet og foretage dagligvareindkøb. De områder, hvor børnene yder hjælp, er nogle, der kan passes ind i deres eget aktivitets mønster, og som kan ordnes, når man alligevel er på besøg. Når det drejer sig om tunge og tilbagevendende aktiviteter så som rengøring eller hjælp til personlig pleje, er det dog hjemmehjælperen, der er den vigtigste hjælpekilde, når aktiviteterne ikke kan klares af husstanden selv. Og de ældre foretrækker det på den måde. De opfatter hjemmehjælpen, som en ret de har. De behøver ikke at være taknemmelige eller stå i gæld til nogle. Det giver dem et mere ligeværdigt forhold til børnene, hvor man er sammen for at være sammen på næsten lige fod ikke som en belastning. Ensomhedens svøbe? Der tales og skrives meget om ensomhed blandt ældre, og man kan få det indtryk, at ensomhed er de ældres privilegium. Det er ikke tilfældet, og ensomheden rammer heldigvis ikke så mange. Det er kun ca. 5 pct. af de ældre, som ofte er alene selv om de helst ville være sammen med nogle andre mennesker. Og det tal har været uændret i et kvart århundrede. Det er næsten kun ældre uden en ægtefælle, der er uønsket alene, og hyppigheden af kontakt med andre har slet ikke samme afgørende betydning. Ældre med mange kontakter kan nemlig lige så ofte føle sig ensomme som de kontaktsvage, og modsat medfører få eller ingen kontakter med andre mennesker ikke nødvendigvis ensomhed. Ensomhed hører ikke den ny teknologi eller de ny familiemønstre til den har altid eksisteret - og meget litteratur handler om den. Forfatterne der beskrev indvandringen til København og de mange ensomme, som boede på de dengang eksisterende pensionater kendte til den. Der var ingen familie til at samle op. Selv om ensomhed heldigvis ikke plager så mange af de ældre, er ensomhed et stort problem, for dem den rammer. At være for ofte alene reducerer i sig selv livskvaliteten. Og når dertil lægges, at mange af dem tillige har psykiske gener og/eller fysiske problemer, har vi at gøre med en gruppe af ældre som er meget belastet. Og hvad kan der så gøres ved det? Alderdommen er ikke en isoleret epoke men tvært imod et resultat af et langt livsløb. Nogle af de ældre har levet relativt isoleret det meste af deres liv. Nogle har måske ikke oplevet det sådan, fordi de har levet i "lykkelig tosomhed" indtil den dag, den ene part døde. Nogle er i stand til at overleve tabet af ægtefællen og finde en måde at mestre tilværelsen på. Andre har ikke disse evner og muligheder. Et bedre kendskab til de ældres livsløb, deres holdninger og ressourcer kan måske forebygge ensomhed og i værste fald tillige isolation blandt nogle færre af de ældre. For dem, som har passeret 75-års aldersgrænsen er det oplagt at bruge de årlige forebyggende besøg. Men denne foranstaltning kan ikke fange de problemer, som "yngre" ældre har og måske heller ikke de problemer, der akut opstår i intervallet mellem besøgene. Inddragelse af hjemmehjælperne, og opsøgende arbejde ved krisesituationer, især ved dødsfald, kan være et middel til at finde "risikogrupperne": De, der har brug for støtte og vejledning ved ægtefælles død. De, der skal hjælpes til at flytte til en anden bolig, hvor der er ligesindede at omgås med i dagligdagen og endelig dem, som har behov for bogstaveligt at blive trukket ud af deres sociale isolation og med i sociale sammenhænge. En flytning til en ældrebolig kan være en løsning for ældre, som har svært ved at klare sig selv i deres gamle bolig. At blive fri for en besværlig have eller besværlige trapper letter den daglige tilværelse og en velindrettet, overkommelig bolig kan gøre nogle ældre lidt mere selvhjulpne. Disse fysiske rammer vil som regel være opfyldt i de boliger kommunerne anviser. Men ældreboligerne skal også være rammen om beboernes sociale liv, og det stiller nogle yderligere krav. Der skal være nogle andre ældre at mødes med. Hvis ældre skal flytte, foretrækker de fleste at bo et sted, hvor der bor andre ældre. Tanken om, at ældre skal integreres, og at generationerne skal bo dør om dør, er smuk, men det er altså ikke hvad de gamle 12

13 ønsker. Der skal også være andre ældre, som man er på bølgelængde med og har fælles interesser med, således at man har noget at mødes om. Der må derfor ikke være for få ældre i bebyggelsen, og der må ikke være for mange, som er så svage, at de ikke kan deltage i og bidrage til det sociale liv. Opfyldelsen af disse betingelser er ligegyldige, hvis der ikke samtidig er fælles opholdsarealer, de ældre kan mødes i. Det behøver ikke være separate fint indrettede opholdsrum. Det vigtigste er, at lokalerne er åbne og let tilgængelige, således at man lige kan droppe ind, når man kommer forbi, uden at have lavet aftaler i forvejen. Det er påvist, at ældre, der kommer i fælles opholdsarealer, er klart mindre ensomme end andre ældre i ældrebolig bebyggelser. Anvendt litteratur Auken, K., Christensen, V., Jørgensen, I., Krabbe, O. & Sørensen, J. (1962) Familien lever. En familieundersøgelse. Gad. Hansen, Eigil Boll & Merete Platz (1995) åriges levekår - en interviewundersøgelse blandt ældre i 75 kommuner. København. AKF Forlaget. Hansen, Eigil Boll & Merete Platz (1996) Gamle danskere nogle uddybende analyser af åriges levekår. AKF Forlaget. Holstein, Bjørn E. (2000) Sociale relationer og helbred, i: Avlund, K., Dyrholm, I-L., Holstein, B.E. og Ingerslev, J.: Forebyggelse i alderdommen. Dafola. Koch-Nielsen, I., Ottesen, M.H. & Platz, M. (2001) Om igen Margrethe. Kronik 10. Januar. Aktuelt. Platz, Merete (1981) De ældres levevilkår Hovedresultater og udvikling Socialforskningsinstituttet. Platz, Merete (1987) Længst muligt i eget hjem... Socialforskningsinstituttet. Platz, Merete (1989) Gamle i eget hjem. Bind 1: Levekår. Socialforskningsinstituttet. Platz, Merete (1990) Gamle i eget hjem. Bind 2: Hvordan klarer de sig? Socialforskningsinstituttet. Platz, M (2000) Danskere med Livserfaring portrætteret i tal. Socialforskningsinstituttet. 13

14 Paper til Teknologirådets høring Det aldrende samfund: sundhed, omsorg og forebyggelse. Kan indsatsen forbedres?. Fredag den 19.april 2oo2 på Christiansborg. Boligen i ældrelivet - passer rammerne? Jeg er blevet stillet spørgsmålene; Hvordan er det at bo og blive gammel i de boliger de ældre bor i nu - passer rammerne til ældrelivet, er der problemer, og hvad kan man gøre for at sikre og understøtte ældres selvstændige liv og selvhjulpenhed i boligerne og boligområderne? I diskussionen af disse spørgsmål tager jeg udgangspunkt i mine erfaringer som arkitekt og underviser omkring byomdannelse og boligudvikling, og mit forskningsarbejde omkring ældre og boliger, hvor jeg især trækker på erfaringer fra Boligundersøgelse i Skive om hvordan de nuværende og kommende ældre bor og ønsker at bo, og fra forsøgsprojektet Boligrådgivning for Ældre i Århus. Jeg trækker også på S.F.I s underssøgelse Danskere med livserfaring - portrætteret i tal. I indlægget vil jeg begrænse mig til alene at focusere på det store flertal af de ældre, der bor i almindelige boliger, ikke den meget lille del af de allerældste der bor i særlige ældreboliger - eller institution,( 2o% af de årige). Jeg vil se på hvordan de nuværende og kommende ældre bor, hvilke problemer de risikerer at støde ind i, deres flytteønsker og hvilke barrierer de støder ind i når de ønsker at tilpasse boligsituationen til ældrelivet. Til slut vil jeg pege på nogle udviklingsmuligheder, hvor boligen set i et livsløbsperspektiv er et centralt begreb. De fleste bor stort og godt Vi bor godt i Danmark, og dette gælder ikke mindst de ældre, som bor i en relativ stor del af den samlede boligmasse, og i mange af de bedste boliger. De nuværende og kommende ældre er født i henholdsvis 3o erne og 4o erne, har stiftet hjem og opbygget boligkarrieren i løbet af 60 erne og 70 erne da boligbyggeriet var på sit højeste, byerne eksploderede og de udstrakte forstæder blev til. De er parcelhusgenerationen og oprørsgenerationen, som har været med til at skabe, og har fået del i efterkrigstidens velstandsudvikling. Deres boligproblem i alderdommen er ikke, som for tidligere ældregenerationer et bolignødsproblem; for mange er der snarere tale om at boligen kan blive en byrde, et boligoverskudsproblem. Langt de fleste (over 70%) ejer deres bolig og bor i hus. Under 1/4 del (23%) bor til leje i lejlighed. Det er især parrene (omkring 80%) der er husejere, mens de enlige oftere bor i lejlighed (over 4o%). Langt de fleste (over 70%) bor i store boliger med 4 værelser eller flere. Kun få (under 10%) bor i små boliger med 1-2 værelser. Der er en gennemgående tendens til, at andelen af de der ejer deres bolig falder med alderen, mens andelen af lejere stiger med alderen. Langt de fleste danskere går ind i pensionisttilværelsen og tilbringer ældrelivet i den bolig, de har skabt igennem voksenlivet - familieboligen. Kun de færreste flytter. Det er tankevækkende, at flyttefrkvensen for de ældre over 65 år er helt nede på 5%, mens 15% af hele befolkningen flytter hvert år. De fleste lever godt - en undersøgelse fra 1995 af de åriges levevilkår viste, at 75-80% boede i 14

15 almindelige boliger, og at kun 44% fik hjemmehjælp, men resten gjorde det ikke. Konflikter mellem liv og rammer Det store spørgsmål i de kommende år er, hvordan de store familieboliger og 60 ernes og 70 ernes boligområder egner sig som ramme omkring ældrelivet. De konflikter og begrænsninger, der kan opstå for et godt og uafhængigt ældreliv vedrører både selve boligen og boligkvarteret: Mobilitet og deltagelse i bylivet -et af de første problemer, der måske opstår er tab af kørekort, og deraf følgende forringede muligheder for at handle ind og deltage i sociale og kulturelle aktiviteter, hvis man bor i et boligområde i udkanten af bysamfundet. Det er første trin på afhængigheds - og isolationsspiralen. Pasning af hus og have - når kræfterne bliver færre kan det, der før var ens daglige fornøjelse, identitet og stolthed blive en uoverkommelig byrde, sorg og billede på ens eget forfald. Naboskab og tryghed - efterhånden som det gamle naboskab omkring børnene går i opløsning, og nye flytter til, kan man komme til at føle sig alene, utryg ved de nye, og savne den tryghed som daglig og nær nabokontakt med ligesindede giver. Trapper og tilgængelighed - trapper kan blive et alvorligt problem, ikke alene i etagehuse men også i enfamilieboliger. Det er især ældre kvinder, der rammes af gangbesvær. Tilgængelighedsproblemer kan føre til total isolation og afhængighed. Flere undersøgelser dokumenterer, at nogle ældre tænker over situationen og overvejer at flytte, men det er ikke så mange, kun omkring 15%. Det er især de yngre enlige, parrene har jo hinanden så længe det varer! De altdominerende flyttemotiver er ønsket om at slippe for havearbejde, og at blive fri for besværlige trapper. Ønsket om at komme til at bo mere centralt er også markant. Men det er kun de færreste, der gør noget ved det og faktisk flytter; jeg har tidligere nævnt, at flyttefrekvensen for de over 65 årige er nede på 5%. Barrierer for tilpasning af boligen til ældrelivet Det kan godt undre, at der ikke er flere, der søger at tilpasse boligsituationen til ældrelivet, og vælger at flytte til en mere hensigtsmæssig bolig. Men det er en kompleks problemstilling. Erfaringerne fra Bolifrådgivningen for Ældre i Århus peger på en række både individuelle og samfundsmæssige barrierer: Boligmarkedet er temmelig uoverskueligt og slet ikke gearet til de ældres behov for boligtilpasning. Information og rådgivning - der er et stort behov og interesse for generel information om bomuligheder i den 3.alder. Nogle finder selv en vej, de stærke, men der er også et stort behov for individuel, professionel rådgivning og støtte til at finde rundt på boligmarkedet. Mærkning af ældreegnede boliger - der findes ikke nogen oversigt, og det er utrolig svært at finde frem til de eksisterende boliger, der er ældreegnede. Der er behov for at synliggøre de boliger, der er ældreegnede, f.eks gennem en mærkningsordning, hvor beliggenhed, tilgængelighed og hensigtsmæssig indretning er checket og beskrevet. Sporskifte mellem eje- og lejeboliger - en del ældre husejere ønsker at flytte til en lejebolig for at blive fri for ejerskabets forpligtelser. Men det er stort set umuligt at skifte fra ejer- til lejebolig. Der er et vandtæt skot mellem de to boligkategorier. Der er behov for en opblødning af det opdelte boligmarked. 15

16 Udbud af nye ældreegnede boliger - der er en stor og stigende efterspørgsel efter seniorboliger/ældreegnede boliger, men udbudet er yderst begrænset. Reduktionen i kvoten for støttede andelsboliger har begrænset ældres muligheder for at finde overkommelige, hensigtsmæssige boliger. De nye private, ikke støttede andelsboliger opføres ofte på kanten af bysamfundene med stor afstand til alt og alle. Bofællesskaber - denne boform, hvor man både har sit eget og mulighed for et godt naboskab sammen med andre, betragtes af mange som den ideelle boform og trygge ramme omkring ældrelivet. Men for bofællesskabspionererne og de som ønsker at opføre et bofællesskab er det noget af et forhindringsløb at realisere drømmen. Boligforeningerne, der er gearet til at opføre og administrere boliger, burde i langt højere grad gå ind og skabe bofællesskaber, både ved omdannelse og nybyggeri. Perspektiver De problemer vi står overfor med de mange ældre og de store ældregenerationer i de store huse og familieboliger, der måske ikke er velegnede som ramme omkring ældrelivet, hænger dybest set sammen med årtiers kortsigtede by- og boligplanlægning, hvor der stort set kun er fokuseret på familieboliger, stereotype boligformer og skarpe opdelinger mellem ejer- og lejerboliger. Der er behov for nytænkning og udvikling af et livsløbsperspektiv for omdannelse og udvikling af vores boliger og boligområder. Vi kan ikke bygge os ud af problemerne. Fremtidens boliger er bygget. Der kan sættes ind på flere måder: De eksisterende boliger kan fordeles bedre, så både de ældre og de unge familier kan komme til at bo mere hensigtsmæssigt. Der bør skabes muligheder for større mobilitet på boligmarkedet, især blandt de ældre. De store forstadsområder og boligkvarterer bør tilpasses, omdannes og fornyes så de kan komme til at fungere bedre i forhold til de kommende års behov for en mere varieret boligsammensætning, både blandt ældre og yngre. Set i lyset af, at nybyggeriet kun udgør en forsvindende lille del af den eksisterende boligmasse (omkring 1%), så bør det være det mest nytænkende byggeri, hvor der eksperimenteres med udviklingen af nye boformer, og det bør indgå som supplementsbyggeri ved omdannelse af nuværende bydele og boligområder. Her ville det have været fint at vise nogle tegninger og billeder for at illustrere mulighederne for at omdanne og tilpasse boliger og boligområder til ældrelivet, men... I nogle parcelhusområder vil der være muligheder for at gøre forsøg med fortætning, hvor store huse opdeles og der opføres anneks i baghaven. Der er måske legepladser og arealer, der står ubenyttede hen, hvor der kan opføres ældreegnede boliger, og der kan opstå bofællesskaber. Der er måske nogle ælder, der går sammen omkring en dele- bilordning. Grundejerforeningerne kan etablere fælles viceværtordning, og måske købe et hus i området og indrette som lokalt møde- og servicehus for ældre og andre Dagplejen, som vi kender til børnene, kunne måske nytænkes som støtte for svage ældre i området. Nogle af de store etagehusområder kunne vinde meget, blive mere attraktive at bo og færdes i hvis man skabte nogle nye boliger og sammenhængende byrum mellem blokkene på de vindomsuste hundelufteplæner. I forbindelse med bygningsrenovering er det nærliggende at medtænke de ældre. Der er måske nogle, der gerne vil bo tættere på hinanden, og man kunne åbne mulighed for opgangs- bofællesskaber, hvor 16

17 der etableres gode adgangsforhold og uformelle mødesteder. Det drejer sig om at udvikle og fremme et livsløbsperspektiv på boligen - både på det individuelle og det samfundsmæssige plan: På det samfundsmæssige plan handler det om en livsløbstænkning omkring bygge- og boligpolitik, planlægning og byggeri - om økonomiske og politiske mål og rammer for løbende tilpasning og justering af boligområder, boliger og ejerformer i forhold til foranderlige og skiftende livssituationer og boligbehov. På det individuelle plan drejer det sig om at udvikle en livsløbstænkning omkring hele vores boligkarriere, ikke kun den første, men også den sidste del, hvor vi ser kritisk på boligen, om den også egner sig til et godt ældreliv, og så måske overvejer at flytte af lyst, mens tid er, frem for at risikere at skulle flytte af nød til sidst. De nye store ældregenerationer kan være med til at gøre vores by- og boligområder bedre, egnet for alle. Anvendt litteratur Platz, Merete: Danskere med livserfaring portrætteret i tal, S.F.I 00.8 Boll Hansen, Eigil og Merete Platz: åriges levevilkår, S.F.I og A.K.F 1995 Lindstrøm, Bente: Parcelhusgenerationen bryder op en boligundersøgelse i Skive, Skive kommune 1995 Lindstrøm, Bente: Boligrådgivning for Ældre, Arkitektskolen i Århus, 1998 Jensen, Susanne Palsig: Flyt i tide?, ønsker til boligen i ældrelivet. Gerontologisk Institut, 1997 Andersen, Niels m.fl.: Gamle 68 ere nye boformer, konkurrenceforslag. Byfornyelsesselskabet Danmark,

18 Kan ældre træne sig yngre? Af Lis Puggaard Dagligdagen stiller hele tiden krav til kroppen, idet der udføres mange bevægelser hver dag. Når man f.eks. skal ud at handle, bliver man måske nødt til at tage udendørs fodtøj på, dertil kræves der god bevægelighed i ryggen, skuldrene og på bagsiden af benet, og samtidig skal man kunne holde balancen på ét ben. Når man derefter kommer ud i trafikken, er det nødvendigt at have en god reaktionsevne og at kunne flytte sig hurtigt for cyklister og biler. Desuden kræves der en rimelig kondition og muskeludholdenhed, hvis man skal gå et par kilometer til forretningen - og dermed også en god gangfunktion. Når man skal bære sine varer hjem, er en god muskelstyrke nødvendigt. Det kan konstateres, at ældre har forskellig funktionsniveau, som bl.a. er afhængig af den enkeltes helbred. Langt de fleste ældre oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv, at kroppen ikke længere kan det samme, som da man var ung. Nogle føler det er hårdt selv at lave forårsrengøring eller grave haven, andre synes dagligdagen med indkøb, madlavning og tøjvask bliver anstrengende, og det kan blive svært at klare sig uden hjælp. Spørgsmålet er, hvorfor nogle aktiviteter opleves hårdt. Skyldes det kroppens normale aldring eller skyldes det, at kroppen ikke længere så ofte udfører disse aktiviteter? I de senere år har forskningen vist, at funktion i højere grad er afhængig af aktivitets niveau end af den biologiske alder. Der er flere måder, at måle funktion. Fysisk funktion vurderes ofte i forhold til dagligdags aktiviteter (funktionsevne) og kroppens maksimal ydeevne f.eks. kondition (maksimal iltoptagelse), muskelstyrke, reaktionsevne. Man ser både at funktionsevnen og den maksimale ydeevnen mindskes med alderen. Men de arbejdsopgaver, man i det daglige skal klare for at være en selvhjulpen person, mindskes ikke. Som vist på figur 1 kræves derfor en større og større brøkdel af personens kondition at klare f.eks. påklædning, sengeredning, trappegang etc. En fysisk aktiv person vil have højere kondition, hvilket betyder, at denne person har mere energi i overskud til andre aktiviteter end de almindelige dagligdags aktiviteter. Det påståes, at hvis konditionen er under 13, kan man ikke længere klare sig selv. En amerikansk undersøgelse har vist, at 70 årige mænd, der havde konditionstrænet regelmæssig i mere end ti år, kun blev udsat for halvdelen af det fald, som kunne ses blandt jævnaldrende inaktive mænd. Blandt 85 årige danske kvinder har en undersøgelse også vist, at det var muligt at forbedre konditionen med næsten 20% ved regelmæssig træning. Inden træning havde disse kvinder i gennemsnit en kondtion på 15, hvilket er meget tæt på grænsen for at kunne klare sig selv, efter træning var deres kondition 18. Det betyder, at 18

19 det er lettere at overkomme de almindelige daglige gøremål uden hjælp. Også muskelstyrken bliver mindre med alderen. Man kan konstatere, at den muskelkraft der bruges til at rejse sig fra en stol ikke ændres, det gør derimod den andel af den maksimale muskelkraft, der skal bruges til at rejse sig, og den ældre vil føle, at det bliver meget hårdere at rejse sig fra stolen. Samme tendenser vil selvfølgelig vise sig ved andre gøremål, hvor man bruger sine muskler f.eks. bærer tunge varer, graver have eller går op af høje trin. Mange undersøgelser har vist, at muskelstyrken kan vedligeholdes højt op i alderen, således er det vist, at 70 årige styrketrænede mænd kan bevare større muskelstyrke end 35 årige inaktive mænd, og 90 årige plejehjemsbeboere der trænede muskelstyrke i otte uger kunne forbedre deres muskelstyrke med 174 %. Det er ikke kun kondition og muskelstyrke, som kan trænes men også bevægelighed, balance, reaktion etc. netop de funktioner der er vigtige for at bevare en uafhængig hverdag - kan trænes og vedligeholdes langt op i alderen. Hvis kroppen vedligeholdes, vil ældre have lettere ved at klare sig og forblive uafhængige længst muligt. Regelmæssig træning er også et godt middel til at forebygge de almindeligt kendte aldersbetingede sygdomme, som hjerte-kar problemer, type 2 diabetes, hypertension, gigt, osteoporose etc. Det er desuden med til at regulere vægten, som også har betydning for sundheden, det sætter forbrændingen i vejret, så overflødige kilo bliver færre, og det giver en sund og behagelig træthed. Måske kan det også være med til at regulere appetitten, hvilket ikke mindst er vigtigt for de småt-spisende ældre. Flere undersøgelser har vist, at motion også påvirker ens mentale tilstand, ældre deltagere beretter, at de har fået mere livsmod, selvtillid og selvrespekt. Desuden har de mødt nye venner og skabt sig et socialt netværk, som følge af de er begyndt at motionere Ældre er i stigende grad fysisk aktive. Den seneste undersøgelse fra 1998 viser, at 52 % af de årige dyrker en eller anden form for idrœt eller motion. Men det er stadig næsten halvdelen, som ikke er aktive. Årsagen hertil er selvfølgelig mangfoldige. Nogle har simpelthen ikke lyst til at dyrke motion, andre føler de har for mange skavanker til at være aktive, og nogle synes ikke de har tid. Træning for ældre findes i mange regier: idrætsforeninger, ældreklubber, aftenskoler kommunen etc. Det er vigtigt at motivere alle ældre til at blive ved med at være aktiv holde sig igang. Men det er også vigtigt, at fortælle om de mange forskellige måder, der er at holde sig i gang på f.eks. Gratis motion i hverdagen og oplyse om de tilbud der findes i den enkelte ældres nærmiljø. Uanset hvilket funktionsniveau man har, kan man være fysisk aktiv på en eller anden måde, det er blot et spørgsmål om at finde det rigtige tilbud. Der er mange forskellige 19

20 årsager til at ældre skal have mulighed for at være fysisk aktive og oplyses om konsekvenserne af inaktivitet f.eks. sundhedsaspektet eller det sociale aspekt. For at flest mulige har lyst til at være aktive, er den største motivationsfaktor, at det skal være sjovt at holde sig i gang. Og den sociale effekt opnås kun, hvis man dyrker motion sammen med andre. Uanset om man er ung-gammel eller gammel-gammel, rask eller syg, mand eller kvinde er det vigtigt at træne alsidigt og regelmæssigt, hvis man ønsker at bevare sin fysisk funktionsevne på et niveau, så man kan klare sig selv. Da ældre er en lige så heterogen gruppe som alle andre andre befolknings-grupper, bør der være forskellige tilbud for fysisk aktivitet til forskellige ældre f.eks.: Træning: Regelmæssig fysisk aktivitet, som holdtræning eller alene. Måske blot en fortsættelse af den motion man altid har dyrket. Et tilbud til de friske ældre. Genoptræning rehabilitering: En funktion som ikke mere kan udføres genoptrænes typisk efter en sygdom. Et tilbud til ældre der rammes af funktionsnedsættelse. Reaktivering/vedligeholdende træning: Personer der gennem lang tid har været meget inaktive, og som starter regelmæssig træning. Et tilbud til inaktive ældre. Som det fremgår er også ældre individuelle individer, derfor bør et evt. træningsbehov vurderes i relation til den enkeltes hverdag, og hvordan vedkommende klarer sig. Da behovet for hvordan man klarer sig på en tilfredsstillende måde er individuel, vil den enkelte ældres behov også påvirke behovet for træning. Motivet/behovet for at deltage i træning ændrer sig med stigende alder idet 65 og 75 årige typisk siger, at den primære årsag til de deltager er sociale grunde, mens det sekundære er fysiske/sundhedsmæssige grunde. Dette synes at være omvendt hos 85+årige som først og fremmest deltager af fysiske/sundhedsmæssige grunde. Alle undersøgelser viser, at regelmæssig træning kan bruges præventivt, og udskyde det tidspunkt, man bliver afhængig og på denne måde være med til at give ældre et bedre liv både fysisk, psykisk og socialt. Samfundsmæssigt bør der fokuseres på: at uddanne personale/instruktører til at formidle trænings effekter og igangsætte træning sørge for at der er forskellige træningstilbud i de ældres nærmiljø organisere transport til træning for de svageste ældre 20

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Et sundt og aktivt ældreliv for alle også for mennesker med demens. Hørsholm, 9. oktober 2012 Annette Johannesen www.able.dk

Et sundt og aktivt ældreliv for alle også for mennesker med demens. Hørsholm, 9. oktober 2012 Annette Johannesen www.able.dk Et sundt og aktivt ældreliv for alle også for mennesker med demens Hørsholm, 9. oktober 2012 Annette Johannesen www.able.dk Hvad kan vi lære af de ældre selv og af de, som klarer livet med svækkelse godt?

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Dorthe Jepsen - Ældrechef Ikast-Brande www.ikast-brande.dk Sundhedstilstanden i DK Helbredet selvvurderet: Vi vurderer vores helbred som bedre nu end

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Opsporing og forebyggelse af depression

Opsporing og forebyggelse af depression Opsporing og forebyggelse af depression Opstartsseminar 30. august 2017 Horsens Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk At ældes er en langt

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Aktivitet og deltagelse i ældrelivet- det normale og det svækkede. Annette Johannesen 23. oktober 2012 www.able.dk

Aktivitet og deltagelse i ældrelivet- det normale og det svækkede. Annette Johannesen 23. oktober 2012 www.able.dk Aktivitet og deltagelse i ældrelivet- det normale og det svækkede Annette Johannesen 23. oktober 2012 www.able.dk Forskning i Vellykket aldring Interviews med 243 85-årige fra 1914 kohorten ved befolkningsundersøgelserne

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Introduktion til bogen v. Annette Johannesen www.able.dk

Introduktion til bogen v. Annette Johannesen www.able.dk Introduktion til bogen v. Annette Johannesen www.able.dk En håndbog for læsere som er på vej til pensionering eller allerede er pensionerede Eller for fagfolk som skal formidle budskaber om sund aldring

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

5. april 2002 GG. Mit indlæg bygger på flere forskellige undersøgelser. Nogle af dem, er lavet her i huset og nogle er lavet andre steder.

5. april 2002 GG. Mit indlæg bygger på flere forskellige undersøgelser. Nogle af dem, er lavet her i huset og nogle er lavet andre steder. 5. april 2002 GG Ældres boligforhold - indlæg ved seniorforsker Georg Gottschalk, By og Byg ved årsmødet for rekvirenter og forskere mandag. d. 8.april 2000 Indledning BY-og Byg har i mange år arbejdet

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Social Policy in Denmark Alle har lige ret til hjælp uanset indkomst eller forsikringer Det offentlige er forpligtet

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik.

Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik. Status, udfordringer og muligheder på ældreområdet Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en sektorpolitik

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem.

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. Oplæg til etablering af De Voksnes Hus Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. De Voksnes Hus er et sted hvor den ældre, pårørende og medarbejdere trives i

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Mænds sundhed og Fællesskaber

Mænds sundhed og Fællesskaber Mænds sundhed og Fællesskaber 2016 Mænds sundhed og Fællesskaber Program til inspirationskonference MHW 2016 Forum for Mænds Sundhed Hvorfor mænd og fællesskaber? - v/ Svend Aage Madsen, Forum for Mænds

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Er ensomhed blandt ældre en samfundsudfordring?

Er ensomhed blandt ældre en samfundsudfordring? Er ensomhed blandt ældre en samfundsudfordring? ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR Tænketanken Fremtidens Biblioteker Tine Rostgaard Professor VIVE 27.november 2017 Dagens oplæg Hvad er ensomhed? Hvad er mekanismerne

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Når jeg bliver gammel

Når jeg bliver gammel Side 1 Når jeg bliver gammel Annette Johannesen Forsknings- og udviklingskonsulent Uddannelse / enhed En håndbog for læsere som er på vej til pensionering eller allerede er pensionerede Eller for fagfolk

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com Bevæg dig bevar dig Lis Puggaard Frederikssund 2012 Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe sunde og raske, mens en tilsvarende stor gruppe vil være

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 42677 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune Samværsgruppe for borgere med demens Ballerup Kommune Sundhed Pleje & rehabilitering & ForeByggelSe Hvad kan Træning og Aktivitet tilbyde - Bryde Skabe ensomhed tryghed og og glæde isolation - Skabe Deltage

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Erfaringer med forebyggende hjemmebesøg g i Danmark

Erfaringer med forebyggende hjemmebesøg g i Danmark Erfaringer med forebyggende hjemmebesøg g i Danmark Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Oslo, 18. november 2011 Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Personaer af patienter

Personaer af patienter Personaer af patienter Persona: Et fiktivt eksempel på en patient, som illustrerer patientens udfordringer og andre ting, man skal være opmærksom på, når man skal udvikle løsninger til den pågældende patientgruppe

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere