VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes og regionernes samarbejde samt at varetage medlemmernes interesser, herunder at repræsentere erhvervet over for myndighederne og andre organisationer, - at fremme forståelsen for erhvervet og dets samfundsmæssige betydning, - at virke for sunde og loyale konkurrenceforhold inden for erhvervet, - at tilbyde medlemmerne juridisk og faglig bistand inden for branchens interesseområder, - at støtte og fremme uddannelsesvirksomhed til gavn for erhvervet og dets medarbejdere, - at arbejde for implementering af en hensigtsmæssig og anerkendt miljøpolitik i virksomhederne, - at virke for en udbygning af relevante service-tiltag til gavn for Foreningens medlemmer, - at holde medlemmerne orienteret om faglige spørgsmål af fælles interesse via cirkulære, møder, kursusvirksomhed, og 2 Nationalt og internationalt samarbejde Foreningen kan deltage i/samarbejde med en eller flere organisationer, efter hovedbestyrelsens vedtagelse heraf. Hovedbestyrelsen træffer beslutninger vedrørende foreningens medlemskaber. Stk. 2. Foreningen kan opfylde foreningens formål i overensstemmelse med 1 ved at modtage rådgivning og bistand fra en eller flere organisationer, som foreningen deltager i, jf. stk a. Foreningen deltager i internationalt, fagligt samarbejde. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om Foreningens medlemskab af og samarbejde med internationale organisationer. Foreskriver en international organisations vedtægter, at Foreningens enkelte medlemmer er individuelle medlemmer, varetager Foreningen medlemskredsens interesser, herunder udøvelse af stemmeret. Foreningens medlemmer repræsenteres af landsformanden, medmindre det pågældende medlem selv ønsker at varetage medlemskabet. Foreningen repræsenteres i internationale organisationer af landsformanden og/eller Foreningens direktør. Herudover kan hovedbestyrelsen udpege delegerede til at repræsentere Foreningen i internationale organisationer. - at afgøre faglige tvister.

2 3 - Ordinære medlemmer Som ordinære medlemmer af Foreningen kan optages: A. Virksomheder, der i selskabsform som hovederhverv driver transport- og speditionsvirksomhed i Danmark (hovederhverv). Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal selv eller gennem søster- eller datterselskab drive speditionsog transportvirksomhed som hovederhverv. 2. Virksomheden skal udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egne koncernforbundne virksomheder. 3. Virksomheden, skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at selskabet er konsolideret i betryggende grad. 4. Virksomhederne skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørskolens grunduddannelse. 5. Virksomheden skal nyde et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 1, 2 og 4. Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selskaber solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter. B. Virksomheder, der i selskabsform som bierhverv beskæftiger sig med speditionsog transportvirksomhed (bierhverv). Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at selskabet er konsolideret i betryggende grad. 2. Virksomheden skal have registreret speditionsvirksomhed som bierhverv i Erhvervsog Selskabsstyrelsen og udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egen koncernforbundne virksomheder 3. Virksomheden skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørernes grunduddannelse. 4. Virksomheden skal nye et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 2 og 3 Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selskaber solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter.

3 C. Enkeltmandsvirksomheder, der som hovedhverv beskæftiger sig med speditions- og transportvirksomhed i Danmark. Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal drive speditions- og transportvirksomhed som hovederhverv. 2. Virksomheden skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at virksomheden er konsolideret i betryggende grad. Regnskabet skal være revisorpåtegnet. 3. Virksomheden skal have registreret speditionsvirksomhed som hovederhverv i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egne øvrigt eget virksomheder. 4. Virksomheden skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørernes grunduddannelse. 5. Virksomheden skal nye et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 2 og 3. Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter enkeltmandsvirksomheden solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter. 4 - Associerede medlemmer Som associerede medlemmer kan hovedbestyrelsen optage andre end de i 3 nævnte selskaber, herunder firmaer, foreninger, private eller offentlige institutioner indenfor transportbranchen eller med tilknytning til denne. Såfremt mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, skal optagelsen forelægges den ordinære generalforsamling, hvor optagelsens vedtagelse kræver 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Nystartede virksomheder, eller virksomheder, der endnu ikke har aflagt regnskab for hele det første regnskabsår, kan optages efter denne bestemmelse, når 1. Virksomheden er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (hovederhverv og bierhverv), 2. Virksomheden kan forevise en åbningsbalance, der dokumenterer, at virksomheden er konsolideret i betryggende grad (hovederhverv og bierhverv), og endelig 3. Hovedbestyrelsen vurderer, at virksomheden i øvrigt opfylder de i 3 A, punkt 1, 2, 4 og 5 fastsatte optagelseskriterier (hovederhverv) eller 4. Hovedbestyrelsen vurderer, at virksomheden i øvrigt opfylder de i 3 B, punkt 2 og 3 fastsatte optagelseskriterier (bierhverv). Opfylder virksomheden efterfølgende samtlige optagelseskriterier under 3 A, punkt 1-5 henholdsvis 3 B, punkt 1-3, kan virksomheden efter skriftlig ansøgning optages som ordinært medlem af foreningen i henhold til 3 A eller 3

4 B. Associerede medlemmer har ret til at være repræsenteret på medlemsmøder og generalforsamling, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Associerede medlemmer er pligtige at respektere Foreningens vedtægter. Associerede medlemmer betaler samme kontingent som ordinære medlemmer. 5 - Passive medlemmer Som passive medlemmer kan hovedbestyrelsen optage privatpersoner med tidligere tilknytning til eller særlig interesse for speditions- og transport-branchen. Passive medlemmer har ret til at være repræsenteret på medlemsmøder og generalforsamlinger, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer af Foreningen, der er optaget inden den 1. juli 1996, kan, uanset virksomheden ikke drives i selskabsform, bevare medlemskabet. Efter rådslagning med regionsbestyrelserne træffer hovedbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt virksomheden opfylder kriterierne for medlemskab. I tilfælde af fusion eller opkøb af en virksomhed, der ikke er medlem af Foreningen, skal denne tillige optages som ordinært medlem med de undtagelser, der følger af forholdene. Passive medlemmer er pligtige til at respektere foreningens vedtægter. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. 6 - Æresmedlemmer Generalforsamlingen kan efter indstilling fra hoved-bestyrelsen udnævne æresmedlemmer af foreningen. Som æresmedlemmer kan udpeges personer, der har ydet en særlig og ekstraordinær indsats for speditions- og transporterhvervet, herunder for Danske Speditører. 7- Regionsbestyrelser Foreningen er opdelt i tre regioner bestående af følgende postnumre: Region I , , , , Region II , , , , Region III I hver region er etableret en regionsbestyrelse bestående af formændene i regionens lokalforeninger. Lokalformændene vælger blandt deres midte en regionsformand. Regionbestyrelsens arbejde udføres i overensstemmelse med de for landsforeningen gældende vedtægter. For så vidt angår Region III udgøres regionsbestyrelsen af bestyrelsen i Københavns Speditørforening. Regionsbestyrelserne afholder mindst eet årligt møde i regionen, vedrørende særlige regionale og lokale forhold, herunder udpegning af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, jf. 13. Regionsbestyrelsen udpeger blandt medlemmerne i regionen medlemmer og suppleanter til hoved-bestyrelsen. Landsformanden og Foreningens direktør har ret til at deltage i regionens møder.

5 Udgifterne til regionsbestyrelsernes arbejde afholdes af lokalforeningerne i regionen. 8 Lokalforeninger Foreningen er organiseret med i alt 9 lokalforeninger: Padborg, Esbjerg, Trekantområ- Region I : det og Region II : Region III : Fyns Amts Speditørforening Aarhus, Aalborg og Midtjylland København Uden for regionerne: Danske Luftfragtspeditørers Forening Lokalforeningerne har til formål at varetage særlige lokale interesser. Foreningens vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningen skal arbejde for et øget kendskab til speditions- og transportbranchen og indgå i et snævert samarbejde med hovedbestyrelsen og sekretariatet i forbindelse med politiske eller organisatoriske tiltag. Filialer og afdelinger skal være medlem af den geografisk relevante lokalforening. Hovedbestyrelsen udarbejder i samarbejde med lokalforeningerne standardvedtægter gældende for den pågældende forening. Foreningens landsformand og Foreningens direktør har ret til at deltage i lokalforeningens møder. 9 - Indskud og kontingent Ved optagelse i Foreningen betales indskud og et årligt kontingent. Generalforsamlingen fastsætter indskud samt minimum og maksimum kontingent for ordinære, associerede og passive medlemmer af Foreningen. For ordinære medlemmer (hovederhverv) og associerede medlemmer jf. dog nedenfor beregnes kontingentet i forhold til virksomhedens samlede lønsum. Kontingentet beregnes udfra et minimums-kontingent med et procenttillæg afhængig af virksomhedens/del af virksomhedens størrelse. For ordinære medlemmer (bierhverv) og for nystartede virksomheder, der optages som associerede medlemmer i henhold til 4, 2. afsnit, litra 1, 2 og 4, beregnes kontingentet i forhold til den samlede lønsum, for den del af virksomheden, der beskæftiger sig med transport, spedition og logistik samt en forholdsmæssig del af det administrative personale. Ved opgørelsen af virksomhedens/del af virksomhedens samlede lønsum medtages ikke lønninger for medarbejdere ansat under eksportchaufføroverenskomsten. Ved lønsum forstås den enkelte medarbejders bruttoløn incl. AM-bidrag, men eksklusiv andre lønaccessoriske ydelser, eksempelvis pension, bil m.v. Foreningen kan efter forlangende kræve virksomhedens lønsumsindberetning revisorpåtegnet. Vedtagne indskud og kontingenter reguleres årligt med en procentsats svarende til stigningen i forbrugerprisindekset pr. 1. januar i et år til den 31. december samme år. Eventuel yderligere regulering sker efter hovedbestyrelsens indstilling på Foreningens generalforsamling. Ordinære og associerede medlemmer af Foreningen skal hvert år inden den 15. februar meddele Foreningen virksomhedens samlede lønsum, fordelt på eventuelle filialer. Sker indberetning ikke efter påkrav beregnes vedkommende virksomheds medlemskontingent skønsmæssigt af Foreningens sekretariat.

6 Indbetaling af kontingent skal ske inden 1. marts i et år. I tilfælde af kontingentet ikke indbetales rettidigt beregnes rente i henhold til renteloven. I tilfælde af at kontingentet inden 8 dage efter påkrav ikke indbetales, kan det pågældende medlem ekskluderes, jf. 21. Genoptagelse kan herefter kun finde sted ved indbetaling af kontingentrestance og nyt indskud Repræsentation & Stemmeret Ordinære, associerede og passive medlemmer kan deltage i Foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder. Ordinære medlemmer har een stemme for hver hele tusinde kroner betalt kontingent. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Associerede og passive medlemmer har ingen stemmeret. Ved afstemning i regionerne, henholdsvis lokalforeninger har den enkelte virksomhed een stemme Kollegiale pligter Medlemmerne skal i enhver henseende handle i overensstemmelse med god speditørskik og have et højt etisk niveau. Medlemmerne er herunder forpligtet til på landsplan såvel som på lokalt plan at arbejde for en højnelse af virksomhedernes og erhvervets faglige niveau. 12 Medlemspligter Det påhviler medlemmerne at tegne og vedligeholde en speditøransvarsforsikring. Forsikringen skal til enhver tid dække de forpligtelser og krav, der måtte kunne rejses over for virksomhederne. Medlemmerne er forpligtet til aktivt at arbejde for implementering af en miljøpolitik i virksomheden. Medlemmerne har pligt til på brevpapir og blanketter m.v. at henvise til NSAB samt angive Medlem af Danske Speditører Hovedbestyrelse Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af ni personer, hvoraf to personer udpeges af bestyrelserne i Region I og II og tre personer udpeges af Region III. Bestyrelsen for Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF) udpeger herudover een person til hovedbestyrelsen, og en suppleant fra bestyrelsens midte. Landsformanden vælges ved direkte valg på foreningens ordinære generalforsamling. Som landsformand for foreningen kan enten vælges en person blandt foreningens medlemmer eller en person uden for medlemskredsen med et særligt indgående fagligt såvel som politisk kendskab til speditionsbranchen. Landsformanden, samt de otte udpegede bestyrelsesmedlemmer, vælges for en periode på to år. Genvalg kan findes sted, dog således at ingen bestyrelsesmedlemmer kan sidde i hovedbestyrelsen i mere end 6 år. Generalforsamlingen kan dispensere herfra. Til hovedbestyrelsen kan kun vælges direktionsmedlemmer, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabs-styrelsen eller personer, der kan sidestilles hermed, og heraf kun eet medlem fra samme selskab, herunder koncernforbundne selskaber.

7 Ved koncernforbundne selskaber, forstås i denne forbindelse datter- og søsterselskab eller et selskab, hvori en virksomhed har bestemmende indflydelse. Såfremt der alene er anmeldt to kandidater fra en region (tre kandidater fra Region III), anses de pågældende for valgt uden afstemning. I tilfælde af, at der i en regionsbestyrelse ikke kan opnås enighed om udpegning af medlemmer til hovedbestyrelsen, foretages der valg blandt regionens medlemmer. Kandidater til valg skal være anmeldt til Foreningens sekretariat senest to uger før den ordinære general-forsamling. Udtræder et medlem af hovedbestyrelsen indtræder den pågældende udpegede suppleant. Bestyrelsen udpeger én næstformand af sin midte. Hovedbestyrelsen indkaldes af landsformanden eller direktøren efter behov. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er landsformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan efter behov nedsætte stående eller ad hoc faglige udvalg. Udvalgenes sammensætning fastsættes af hovedbestyrelsen efter konsultation med udvalgets formand. Foreningens daglige ledelse varetages af en direktør. Direktøren refererer direkte til hovedbestyrelsen, der skriftligt fastlægger retningslinierne for Foreningens direktør Tegningsret Foreningen tegnes af landsformanden og direktøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer sammen med direktøren. Ved formueadministration tegnes Foreningen af direktøren sammen med landsformanden eller næstformanden. 15 Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst fire uger forud. Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest to uger forud for generalforsamlingen skriftlig anmeldes til hovedbestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst otte dages varsel og skal indkaldes inden 14 dage efter at mindst 25 ordinære medlemmer eller en lokal-forenings samlede bestyrelse fremsætter skriftlig begæring derom. Til vedtagelse af foreliggende forslag kræves simpel majoritet af de tilstedeværende stemmer. Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer. På den ordinære generalforsamling foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Foreningen til meddelelse af decharge.

8 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse. 5. Eventuelt valg af landsformand. 6. Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlem(-mer) samt suppleanter 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 9. Eventuelt. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent udenfor hovedbestyrelsen, inden- eller udenfor medlemmernes kreds. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Skriftlig og hemmelig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller fem ordinære medlemmer forlanger det Revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor Klagenævn Hovedbestyrelsen kan vedtage oprettelse af et klage-nævn, for hvilket kunder kan indbringe klager over prisberegninger og forretningsmetoder. Nævnet skal bestå af mindst tre medlemmer, der udpeges af hovedbestyrelsen. Det ene medlem skal være jurist, det andet hovedbestyrelsesmedlem og det tredje en person, der repræsenterer kundekredsen. Der udarbejdes en forretningsorden for klagenævnet Responsumudvalget Hovedbestyrelsen nedsætter et responsumudvalg, der afgiver udtalelser om sædvaner på speditions- og transportområdet og om god speditørskik. Udvalget består af tre til fem medlemmer, hvoraf to skal være speditører med erfaring fra mangeårig virksomhed i branchen. Et af medlemmerne skal opfylde betingelserne for udnævnelse til dommer. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden Tvister Medlemmer kan aftale at lade en faglig tvist afgøre i Foreningen. Responsumudvalget fungerer da som voldgiftsret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Afgørelserne er endelige, idet parternes indbringelse af sagen for voldgift i Foreningen anses for at være afkald på anlæg af retssag. I voldgiftskendelsen fastsættes også størrelse og fordelingen af de omkostninger, som skal betales for voldgiftsbehandlingen Klager over ukollegial adfærd Klager over et medlems ukollegiale adfærd kan af alle ordinære medlemmer indbringes for hovedbestyrelsen. Klager skal indgives skriftligt. Hovedbestyrelsen kan fra begge parter forlange yderligere oplysninger og dokumenter til forholdets belysning, ligesom parterne kan indkaldes til mundtlig forklaring. Skriftlig besvarelse skal være Foreningen i hænde i løbet af fjorten dage, såfremt fristforlængelse ikke er givet. Finder hovedbestyrelsen klagen berettiget, afgøres klagemålet endeligt af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i disse vedtægter. Kendelse skal meddeles begge parter skriftligt og uden nævnelse af medlemsnavne refereres i landsformandens årsberetning. Er klagen rejst af eller imod et hovedbestyrelsesmedlem, kan vedkommende ikke deltage i

9 behandlingen, men hovedbestyrelsen kan tilkalde en suppleant, der sammen med den øvrige hovedbestyrelse pådømmer sagen Bøder og eksklusion Hvis et medlem ikke overholder de i 3 nævnte kriterier, eller i øvrigt handler mod Foreningens love eller formål, kan bestyrelsen på eget initiativ eller efter klage fra et medlem: 1. Give advarsel. 2. Tildele irettesættelse. 3. Pålægge bøde, som tilfalder Speditørskolen. 4. Foretage eksklusion Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til Foreningens sekretariat med mindst tre måneders varsel til udtræden ved kalenderårets udløb. Ved firmaophør, betalingsstandsning, konkurs eller likvidation ophører medlemskabet straks, idet pligten til betaling af kontingent for det pågældende år dog består Forandringer i Foreningens love Forandringer i Foreningens love samt bestemmelser om Foreningens opløsning eller fusion kan kun ske på en generalforsamling. Opløsning eller fusion af Foreningen kræver dog uændret vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Disse vedtægter er seneste ændret ved foreningens generalforsamling i Vejle den 21. maj 2015.

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere