VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes og regionernes samarbejde samt at varetage medlemmernes interesser, herunder at repræsentere erhvervet over for myndighederne og andre organisationer, - at fremme forståelsen for erhvervet og dets samfundsmæssige betydning, - at virke for sunde og loyale konkurrenceforhold inden for erhvervet, - at tilbyde medlemmerne juridisk og faglig bistand inden for branchens interesseområder, - at støtte og fremme uddannelsesvirksomhed til gavn for erhvervet og dets medarbejdere, - at arbejde for implementering af en hensigtsmæssig og anerkendt miljøpolitik i virksomhederne, - at virke for en udbygning af relevante service-tiltag til gavn for Foreningens medlemmer, - at holde medlemmerne orienteret om faglige spørgsmål af fælles interesse via cirkulære, møder, kursusvirksomhed, og 2 Nationalt og internationalt samarbejde Foreningen kan deltage i/samarbejde med en eller flere organisationer, efter hovedbestyrelsens vedtagelse heraf. Hovedbestyrelsen træffer beslutninger vedrørende foreningens medlemskaber. Stk. 2. Foreningen kan opfylde foreningens formål i overensstemmelse med 1 ved at modtage rådgivning og bistand fra en eller flere organisationer, som foreningen deltager i, jf. stk a. Foreningen deltager i internationalt, fagligt samarbejde. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om Foreningens medlemskab af og samarbejde med internationale organisationer. Foreskriver en international organisations vedtægter, at Foreningens enkelte medlemmer er individuelle medlemmer, varetager Foreningen medlemskredsens interesser, herunder udøvelse af stemmeret. Foreningens medlemmer repræsenteres af landsformanden, medmindre det pågældende medlem selv ønsker at varetage medlemskabet. Foreningen repræsenteres i internationale organisationer af landsformanden og/eller Foreningens direktør. Herudover kan hovedbestyrelsen udpege delegerede til at repræsentere Foreningen i internationale organisationer. - at afgøre faglige tvister.

2 3 - Ordinære medlemmer Som ordinære medlemmer af Foreningen kan optages: A. Virksomheder, der i selskabsform som hovederhverv driver transport- og speditionsvirksomhed i Danmark (hovederhverv). Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal selv eller gennem søster- eller datterselskab drive speditionsog transportvirksomhed som hovederhverv. 2. Virksomheden skal udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egne koncernforbundne virksomheder. 3. Virksomheden, skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at selskabet er konsolideret i betryggende grad. 4. Virksomhederne skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørskolens grunduddannelse. 5. Virksomheden skal nyde et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 1, 2 og 4. Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selskaber solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter. B. Virksomheder, der i selskabsform som bierhverv beskæftiger sig med speditionsog transportvirksomhed (bierhverv). Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at selskabet er konsolideret i betryggende grad. 2. Virksomheden skal have registreret speditionsvirksomhed som bierhverv i Erhvervsog Selskabsstyrelsen og udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egen koncernforbundne virksomheder 3. Virksomheden skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørernes grunduddannelse. 4. Virksomheden skal nye et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 2 og 3 Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selskaber solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter.

3 C. Enkeltmandsvirksomheder, der som hovedhverv beskæftiger sig med speditions- og transportvirksomhed i Danmark. Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal drive speditions- og transportvirksomhed som hovederhverv. 2. Virksomheden skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at virksomheden er konsolideret i betryggende grad. Regnskabet skal være revisorpåtegnet. 3. Virksomheden skal have registreret speditionsvirksomhed som hovederhverv i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egne øvrigt eget virksomheder. 4. Virksomheden skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørernes grunduddannelse. 5. Virksomheden skal nye et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 2 og 3. Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter enkeltmandsvirksomheden solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter. 4 - Associerede medlemmer Som associerede medlemmer kan hovedbestyrelsen optage andre end de i 3 nævnte selskaber, herunder firmaer, foreninger, private eller offentlige institutioner indenfor transportbranchen eller med tilknytning til denne. Såfremt mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, skal optagelsen forelægges den ordinære generalforsamling, hvor optagelsens vedtagelse kræver 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Nystartede virksomheder, eller virksomheder, der endnu ikke har aflagt regnskab for hele det første regnskabsår, kan optages efter denne bestemmelse, når 1. Virksomheden er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (hovederhverv og bierhverv), 2. Virksomheden kan forevise en åbningsbalance, der dokumenterer, at virksomheden er konsolideret i betryggende grad (hovederhverv og bierhverv), og endelig 3. Hovedbestyrelsen vurderer, at virksomheden i øvrigt opfylder de i 3 A, punkt 1, 2, 4 og 5 fastsatte optagelseskriterier (hovederhverv) eller 4. Hovedbestyrelsen vurderer, at virksomheden i øvrigt opfylder de i 3 B, punkt 2 og 3 fastsatte optagelseskriterier (bierhverv). Opfylder virksomheden efterfølgende samtlige optagelseskriterier under 3 A, punkt 1-5 henholdsvis 3 B, punkt 1-3, kan virksomheden efter skriftlig ansøgning optages som ordinært medlem af foreningen i henhold til 3 A eller 3

4 B. Associerede medlemmer har ret til at være repræsenteret på medlemsmøder og generalforsamling, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Associerede medlemmer er pligtige at respektere Foreningens vedtægter. Associerede medlemmer betaler samme kontingent som ordinære medlemmer. 5 - Passive medlemmer Som passive medlemmer kan hovedbestyrelsen optage privatpersoner med tidligere tilknytning til eller særlig interesse for speditions- og transport-branchen. Passive medlemmer har ret til at være repræsenteret på medlemsmøder og generalforsamlinger, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer af Foreningen, der er optaget inden den 1. juli 1996, kan, uanset virksomheden ikke drives i selskabsform, bevare medlemskabet. Efter rådslagning med regionsbestyrelserne træffer hovedbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt virksomheden opfylder kriterierne for medlemskab. I tilfælde af fusion eller opkøb af en virksomhed, der ikke er medlem af Foreningen, skal denne tillige optages som ordinært medlem med de undtagelser, der følger af forholdene. Passive medlemmer er pligtige til at respektere foreningens vedtægter. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. 6 - Æresmedlemmer Generalforsamlingen kan efter indstilling fra hoved-bestyrelsen udnævne æresmedlemmer af foreningen. Som æresmedlemmer kan udpeges personer, der har ydet en særlig og ekstraordinær indsats for speditions- og transporterhvervet, herunder for Danske Speditører. 7- Regionsbestyrelser Foreningen er opdelt i tre regioner bestående af følgende postnumre: Region I , , , , Region II , , , , Region III I hver region er etableret en regionsbestyrelse bestående af formændene i regionens lokalforeninger. Lokalformændene vælger blandt deres midte en regionsformand. Regionbestyrelsens arbejde udføres i overensstemmelse med de for landsforeningen gældende vedtægter. For så vidt angår Region III udgøres regionsbestyrelsen af bestyrelsen i Københavns Speditørforening. Regionsbestyrelserne afholder mindst eet årligt møde i regionen, vedrørende særlige regionale og lokale forhold, herunder udpegning af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, jf. 13. Regionsbestyrelsen udpeger blandt medlemmerne i regionen medlemmer og suppleanter til hoved-bestyrelsen. Landsformanden og Foreningens direktør har ret til at deltage i regionens møder.

5 Udgifterne til regionsbestyrelsernes arbejde afholdes af lokalforeningerne i regionen. 8 Lokalforeninger Foreningen er organiseret med i alt 9 lokalforeninger: Padborg, Esbjerg, Trekantområ- Region I : det og Region II : Region III : Fyns Amts Speditørforening Aarhus, Aalborg og Midtjylland København Uden for regionerne: Danske Luftfragtspeditørers Forening Lokalforeningerne har til formål at varetage særlige lokale interesser. Foreningens vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningen skal arbejde for et øget kendskab til speditions- og transportbranchen og indgå i et snævert samarbejde med hovedbestyrelsen og sekretariatet i forbindelse med politiske eller organisatoriske tiltag. Filialer og afdelinger skal være medlem af den geografisk relevante lokalforening. Hovedbestyrelsen udarbejder i samarbejde med lokalforeningerne standardvedtægter gældende for den pågældende forening. Foreningens landsformand og Foreningens direktør har ret til at deltage i lokalforeningens møder. 9 - Indskud og kontingent Ved optagelse i Foreningen betales indskud og et årligt kontingent. Generalforsamlingen fastsætter indskud samt minimum og maksimum kontingent for ordinære, associerede og passive medlemmer af Foreningen. For ordinære medlemmer (hovederhverv) og associerede medlemmer jf. dog nedenfor beregnes kontingentet i forhold til virksomhedens samlede lønsum. Kontingentet beregnes udfra et minimums-kontingent med et procenttillæg afhængig af virksomhedens/del af virksomhedens størrelse. For ordinære medlemmer (bierhverv) og for nystartede virksomheder, der optages som associerede medlemmer i henhold til 4, 2. afsnit, litra 1, 2 og 4, beregnes kontingentet i forhold til den samlede lønsum, for den del af virksomheden, der beskæftiger sig med transport, spedition og logistik samt en forholdsmæssig del af det administrative personale. Ved opgørelsen af virksomhedens/del af virksomhedens samlede lønsum medtages ikke lønninger for medarbejdere ansat under eksportchaufføroverenskomsten. Ved lønsum forstås den enkelte medarbejders bruttoløn incl. AM-bidrag, men eksklusiv andre lønaccessoriske ydelser, eksempelvis pension, bil m.v. Foreningen kan efter forlangende kræve virksomhedens lønsumsindberetning revisorpåtegnet. Vedtagne indskud og kontingenter reguleres årligt med en procentsats svarende til stigningen i forbrugerprisindekset pr. 1. januar i et år til den 31. december samme år. Eventuel yderligere regulering sker efter hovedbestyrelsens indstilling på Foreningens generalforsamling. Ordinære og associerede medlemmer af Foreningen skal hvert år inden den 15. februar meddele Foreningen virksomhedens samlede lønsum, fordelt på eventuelle filialer. Sker indberetning ikke efter påkrav beregnes vedkommende virksomheds medlemskontingent skønsmæssigt af Foreningens sekretariat.

6 Indbetaling af kontingent skal ske inden 1. marts i et år. I tilfælde af kontingentet ikke indbetales rettidigt beregnes rente i henhold til renteloven. I tilfælde af at kontingentet inden 8 dage efter påkrav ikke indbetales, kan det pågældende medlem ekskluderes, jf. 21. Genoptagelse kan herefter kun finde sted ved indbetaling af kontingentrestance og nyt indskud Repræsentation & Stemmeret Ordinære, associerede og passive medlemmer kan deltage i Foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder. Ordinære medlemmer har een stemme for hver hele tusinde kroner betalt kontingent. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Associerede og passive medlemmer har ingen stemmeret. Ved afstemning i regionerne, henholdsvis lokalforeninger har den enkelte virksomhed een stemme Kollegiale pligter Medlemmerne skal i enhver henseende handle i overensstemmelse med god speditørskik og have et højt etisk niveau. Medlemmerne er herunder forpligtet til på landsplan såvel som på lokalt plan at arbejde for en højnelse af virksomhedernes og erhvervets faglige niveau. 12 Medlemspligter Det påhviler medlemmerne at tegne og vedligeholde en speditøransvarsforsikring. Forsikringen skal til enhver tid dække de forpligtelser og krav, der måtte kunne rejses over for virksomhederne. Medlemmerne er forpligtet til aktivt at arbejde for implementering af en miljøpolitik i virksomheden. Medlemmerne har pligt til på brevpapir og blanketter m.v. at henvise til NSAB samt angive Medlem af Danske Speditører Hovedbestyrelse Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af ni personer, hvoraf to personer udpeges af bestyrelserne i Region I og II og tre personer udpeges af Region III. Bestyrelsen for Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF) udpeger herudover een person til hovedbestyrelsen, og en suppleant fra bestyrelsens midte. Landsformanden vælges ved direkte valg på foreningens ordinære generalforsamling. Som landsformand for foreningen kan enten vælges en person blandt foreningens medlemmer eller en person uden for medlemskredsen med et særligt indgående fagligt såvel som politisk kendskab til speditionsbranchen. Landsformanden, samt de otte udpegede bestyrelsesmedlemmer, vælges for en periode på to år. Genvalg kan findes sted, dog således at ingen bestyrelsesmedlemmer kan sidde i hovedbestyrelsen i mere end 6 år. Generalforsamlingen kan dispensere herfra. Til hovedbestyrelsen kan kun vælges direktionsmedlemmer, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabs-styrelsen eller personer, der kan sidestilles hermed, og heraf kun eet medlem fra samme selskab, herunder koncernforbundne selskaber.

7 Ved koncernforbundne selskaber, forstås i denne forbindelse datter- og søsterselskab eller et selskab, hvori en virksomhed har bestemmende indflydelse. Såfremt der alene er anmeldt to kandidater fra en region (tre kandidater fra Region III), anses de pågældende for valgt uden afstemning. I tilfælde af, at der i en regionsbestyrelse ikke kan opnås enighed om udpegning af medlemmer til hovedbestyrelsen, foretages der valg blandt regionens medlemmer. Kandidater til valg skal være anmeldt til Foreningens sekretariat senest to uger før den ordinære general-forsamling. Udtræder et medlem af hovedbestyrelsen indtræder den pågældende udpegede suppleant. Bestyrelsen udpeger én næstformand af sin midte. Hovedbestyrelsen indkaldes af landsformanden eller direktøren efter behov. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er landsformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan efter behov nedsætte stående eller ad hoc faglige udvalg. Udvalgenes sammensætning fastsættes af hovedbestyrelsen efter konsultation med udvalgets formand. Foreningens daglige ledelse varetages af en direktør. Direktøren refererer direkte til hovedbestyrelsen, der skriftligt fastlægger retningslinierne for Foreningens direktør Tegningsret Foreningen tegnes af landsformanden og direktøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer sammen med direktøren. Ved formueadministration tegnes Foreningen af direktøren sammen med landsformanden eller næstformanden. 15 Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst fire uger forud. Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest to uger forud for generalforsamlingen skriftlig anmeldes til hovedbestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst otte dages varsel og skal indkaldes inden 14 dage efter at mindst 25 ordinære medlemmer eller en lokal-forenings samlede bestyrelse fremsætter skriftlig begæring derom. Til vedtagelse af foreliggende forslag kræves simpel majoritet af de tilstedeværende stemmer. Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer. På den ordinære generalforsamling foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Foreningen til meddelelse af decharge.

8 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse. 5. Eventuelt valg af landsformand. 6. Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlem(-mer) samt suppleanter 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 9. Eventuelt. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent udenfor hovedbestyrelsen, inden- eller udenfor medlemmernes kreds. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Skriftlig og hemmelig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller fem ordinære medlemmer forlanger det Revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor Klagenævn Hovedbestyrelsen kan vedtage oprettelse af et klage-nævn, for hvilket kunder kan indbringe klager over prisberegninger og forretningsmetoder. Nævnet skal bestå af mindst tre medlemmer, der udpeges af hovedbestyrelsen. Det ene medlem skal være jurist, det andet hovedbestyrelsesmedlem og det tredje en person, der repræsenterer kundekredsen. Der udarbejdes en forretningsorden for klagenævnet Responsumudvalget Hovedbestyrelsen nedsætter et responsumudvalg, der afgiver udtalelser om sædvaner på speditions- og transportområdet og om god speditørskik. Udvalget består af tre til fem medlemmer, hvoraf to skal være speditører med erfaring fra mangeårig virksomhed i branchen. Et af medlemmerne skal opfylde betingelserne for udnævnelse til dommer. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden Tvister Medlemmer kan aftale at lade en faglig tvist afgøre i Foreningen. Responsumudvalget fungerer da som voldgiftsret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Afgørelserne er endelige, idet parternes indbringelse af sagen for voldgift i Foreningen anses for at være afkald på anlæg af retssag. I voldgiftskendelsen fastsættes også størrelse og fordelingen af de omkostninger, som skal betales for voldgiftsbehandlingen Klager over ukollegial adfærd Klager over et medlems ukollegiale adfærd kan af alle ordinære medlemmer indbringes for hovedbestyrelsen. Klager skal indgives skriftligt. Hovedbestyrelsen kan fra begge parter forlange yderligere oplysninger og dokumenter til forholdets belysning, ligesom parterne kan indkaldes til mundtlig forklaring. Skriftlig besvarelse skal være Foreningen i hænde i løbet af fjorten dage, såfremt fristforlængelse ikke er givet. Finder hovedbestyrelsen klagen berettiget, afgøres klagemålet endeligt af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i disse vedtægter. Kendelse skal meddeles begge parter skriftligt og uden nævnelse af medlemsnavne refereres i landsformandens årsberetning. Er klagen rejst af eller imod et hovedbestyrelsesmedlem, kan vedkommende ikke deltage i

9 behandlingen, men hovedbestyrelsen kan tilkalde en suppleant, der sammen med den øvrige hovedbestyrelse pådømmer sagen Bøder og eksklusion Hvis et medlem ikke overholder de i 3 nævnte kriterier, eller i øvrigt handler mod Foreningens love eller formål, kan bestyrelsen på eget initiativ eller efter klage fra et medlem: 1. Give advarsel. 2. Tildele irettesættelse. 3. Pålægge bøde, som tilfalder Speditørskolen. 4. Foretage eksklusion Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til Foreningens sekretariat med mindst tre måneders varsel til udtræden ved kalenderårets udløb. Ved firmaophør, betalingsstandsning, konkurs eller likvidation ophører medlemskabet straks, idet pligten til betaling af kontingent for det pågældende år dog består Forandringer i Foreningens love Forandringer i Foreningens love samt bestemmelser om Foreningens opløsning eller fusion kan kun ske på en generalforsamling. Opløsning eller fusion af Foreningen kræver dog uændret vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Disse vedtægter er seneste ændret ved foreningens generalforsamling i Vejle den 21. maj 2015.

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes

Læs mere

2 Nationalt og internationalt samarbejde. 1 - Navn og formål

2 Nationalt og internationalt samarbejde. 1 - Navn og formål VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) (Vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2014) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere