Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtaget på Generalforsamling 3.Februar Oversigt over DSKH's vedtægter: 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Foreningens optagelseskrav 4 Medlemspligter 5 Regler for god klinisk praksis 6 Medlemsrettigheder 7 Generalforsamling 8 Ordinær Generalforsamling 9 Ekstraordinær Generalforsamling 10 Afstemningsregler 11 Vedtægtsændringer 12 Bestyrelsen 13 Regnskab og Revision 14 Tegning og Hæftelse 15 Etisk Juridisk Råd 16 Udvalg 17 Elevråd 18 Udmeldelse og tab af medlemsrettigheder 19 Genindmeldelse 20 Eksklusion og afregistrering 21 Opløsning

2 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er: "Dansk Selskab for Klassisk Homøopati", kan også skrives "DSKH". Stk. 2 Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens væsentligste formål er at repræsentere klassiske homøopater i faglige spørgsmål, herunder at varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder. Stk. 2 At bibeholde og udvikle den faglige standard blandt medlemmerne i henhold til gældende faglige og etiske ECCH standarder. Stk. 3 At udbrede kendskabet til aktive medlemmers faglige kvaliteter og klassisk homøopati i Danmark. Derudover at fremme befolkningens sundhedstilstand og virke for en fuldgyldig anerkendelse af klassisk homøopati fra danske offentlige myndigheder. Stk. 4 At akkreditere homøopatiuddannelser som aktiv arbejder på at opfylde ECCH Education Guidelines. Stk. 5 At give medlemmerne mulighed for RAB-registrering, jævnfør gældende lovgivning. Stk. 6 At formidle den bedste og billigste: Forsikring. Supplerende og vedligeholdende kurser. Stk. 7 At hjælpe foreningens medlemmer med vejledning og bistand. Stk. 8 At fremme kontakten, samarbejdet og erfaringsudvekslingen medlemmerne imellem. 3 Foreningens optagelses- og registreringskrav Stk. 1 Foreningen optager medlemmer i 5 kategorier: 1) Aktiv-medlemmer 2) Elev-medlemmer 3) Hvilende-medlemmer 4) Støtte-medlemmer 5) Æres-medlemmer Stk. 2 Optagelseskrav for aktiv-medlemmer. En DSKH godkendt uddannelse opfylder de gældende akkrediteringskrav fra DSKH og den pågældende uddannelse curriculum revurderes minimum hvert 2. år af det relevante udvalg. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 410 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde herunder homøopatiens teorier og principper, homøopatisk materia medica samt cases. Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning / patientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer) på i alt 140 timer. Desuden kræves, at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed. Endvidere kræves det, at medlemmerne er registrede hos datatilsynet.

3 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Registrering af RAB-medlemmer. Registreringskravene er de samme som optagelseskravene for aktive medlemmer. For at blive optaget som elev-medlem kræves, at homøopatiuddannelsen er påbegyndt. Elev-medlemmer kan højst være e-medlem i 6 år og skal senest 2 år efter studiets afslutning overgå til aktivt eller hvilende medlemskab eller udmeldes. Elev-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, men har en begrænset valgbarhed jf. 8 stk. 6 (l) og har ingen stemmeret. For at blive optaget som hvilende-medlem kræves, at man er indforstået med foreningens formål og tidligere har været elev-medlem eller at man kan dokumentere en udenlandsk uddannelse, der lever op til kravene i 3 Stk. 2 Hvilende-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer. Hvilende-medlemmer har ingen stemmeret. Hvilende-medlemmer kan højst være hvilende-medlemmer i 2 år, hvorefter de skal overgå til aktivt medlemskab eller udmeldes. Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som støttemedlem uden forpligtelser, men med rettigheder. Til æresmedlem kan vælges en person, som ved en særlig indsats har fremmet forholdene for homøopatien og homøopatiens virke nationalt eller internationalt. Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra eller via bestyrelsen. Æresmedlemmer har kontingentfrihed og bibeholder deres medlemsbetegnelse med tilhørende rettigheder. Æresmedlemmet tildeles hæderstegn. 4 Medlemspligter Stk. 1 Ethvert aktiv-medlem har pligt til at indbetale et engangsbeløb fastsat af generalforsamlingen, samt at indbetale kontingent rettidigt. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves af kassereren for et år ad gangen til betaling senest 31/1. Dog kan halvdelen af betalingen ske 31/7 efter eget valg. Om undladelse af at betale kontingent trods rykker se 18. Kontingentet for aktive medlemmer indeholder forsikringspræmie til den forsikring DSKH tilbyder sine medlemmer. Denne forsikring er valgfri, se dog punkt 2. Stk. 2 Stk. 3 Ethvert aktivt medlem har pligt til at have en lovpligtig erhvervsansvarsforsikring som dækker fejlbehandling. Ethvert aktivt medlem har pligt til at betale til en af de af DSKH anerkendte erhversansvarsforsikringer, som også dækker fejlbehandling. Ethvert aktivt medlem har pligt til at vedligeholde sin faglige viden og kontinuerligt arbejde med sin professionelle udvikling jvf. kravene i pointordningen for vedligeholdelse og ajourføring af den faglige viden. Indtjenes disse point ikke kan medlemmet ikke opretholde sin status som aktiv medlem og registreret alternativ behandler.

4 Stk. 4 Stk 5 Medlemmerne skal sørge for gode kollegiale forhold og behandle kolleger og andre behandlere med respekt herunder: Undgå at benytte andre titler end uddannelse og stilling berettiger til. Undgå illoyal konkurrence. Undgå at fremsætte kritik af kolleger i offentligheden eller i nærvær af patienter eller deres pårørende. Ethvert aktivt medlem har pligt til at være registreret hos datatilsynet, jf. Gældende lovgivning. Medlemmer har pligt til at overholde DSKHs etiske regelsæt, samt holde sig orienteret omkring opdateringen af disse. Hvis et medlem får kendskab til, at en kollega driver uforsvarlig virksomhed, bør vedkommende først henvende sig til kollegaen herom, og hvis dette er umuligt da at henvende sig til Etisk Råd. 5 Regler for god klinisk praksis Stk. 1 Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise respekt for patientens individuelle behov og integritet, samt kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som de er kvalificerede til at benytte. Se endvidere Fagidentitet bilag II. Stk. 2 Alle aktive medlemmer har pligt til at henvise til læge m.v., hvor dette er indiceret. Stk. 3 Alle aktive medlemmer har pligt til at henvise til anden terapiform, hvor det fremmer patientens helbredelsesmuligheder. Stk. 4 Ethvert aktivt medlem har pligt til løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden. Stk. 5 Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde gældende lovgivning. Stk. 6 Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virke får om deres patienter. Tavshedspligten står også ved magt efter endt behandlingsforløb eller efter patientens død. Stk. 7 Medlemmerne skal optræde hensynsfuldt og taktfuldt overfor patienter og pårørende og herved undlade en opførsel eller undersøgelsesmetode, der kan virke krænkende. Stk. 8 Medlemmerne skal give patienterne saglig og nøgtern information om behandlingen, og de forventninger patienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse eller fremkalde unødig sygdomsangst. Stk. 9 Medlemmerne må ikke fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Stk. 10 Medlemmerne skal føre omhyggelige journaler med optegnelser over behandlinger af den enkelte patient, herunder oplysning om indikation og behandling samt given information. Journalerne skal opbevares i 5 år, hvorefter de skal destrueres. Stk. 11 Medlemmerne skal på patientens foranledning oplyse om indholdet af journalen i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser om aktindsigt.

5 Stk. 12 Stk. 13 Dersom et medlem ønsker at gengive oplysninger om en patient, skal skriftlig tilladelse indhentes. Det skal tydeligt fremgå af tilladelsen hvilke oplysninger der viderebringes og til hvilket formål. Tilladelsen opbevares i journalen. Medlemmerne skal annoncere i overensstemmelse med reglerne om markedsføring af sundhedsydelser. 6 Medlemsrettigheder Stk. 1 Ethvert aktiv-, hvilende-, elev- eller æresmedlem har ret til at deltage i foreningens arrangementer. Stk. 2 Ethvert aktiv medlem har ret til adgang til foreningens intranet. Stk. 3 Et medlem kan samarbejde med andre faggrupper samt deltage i videnskabelige forskningsprojekter. Stk. 4 Ethvert aktiv medlem har efter foreningens godkendelse (registrering) ret til at benytte titlen registreret alternativ behandler og RAB. Stk. 5 Ethvert aktiv medlem har ret til at benytte foreningens bomærke og titlen Klassisk Homøopat MDSKH. 7 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2 Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til behandling. Stk. 3 Vedtagelserne på generalforsamlingen føres i forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og referenten. Stk. 4 Referat fra generalforsamlingen tilsendes medlemmerne. 8 Ordinær Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i januar, februar eller marts måned. Stk. 2 Tidspunktet for ordinær generalforsamling meddeles tidligst muligt og mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen. Stk. 4 Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem eller i foreningens blad og skal ske med mindst tre ugers og højst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, budget og ordlyd af alle forslag fra bestyrelse og medlemmer. Stk. 5 Under formandens ledelse vælger generalforsamlingen en dirigent. Denne afgør og bekendtgør om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bekendtgjort. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen. Generalforsamlingen vælger en referent, der fører protokol som beskrevet i 7 stk.3 og 4. Stk. 6 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punker: a) Valg af dirigent b) Konstatering af lovlig indvarsling c) Valg af referent

6 d) Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen e) Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra Etisk Råd samt øvrige udvalg og råd. f) Regnskab g) Indkomne forslag h) Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent samt rammebudget for det kommende år i) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. j) Valg af medlemmer til Etisk Råd. Der vælges 7 medlemmer i alt, heraf to suppleanter, som alle vælges for en 2-årig periode. Rådet skal bestå af 3 aktive DSKH medlemmer og 2 ikke DSKH medlemmer. Suppleanterne til rådet skal bestå af 1 aktiv og 1 medlem der vælges blandt de passive medlemmer eller fra en patientforening, der har homøopati som hovedinteresse. Medlemmerne af etisk råd kan ikke samtidigt være medlemmer eller suppleanter til DSKH s bestyrelse. k) Valg af medlemmer til Optagelsesudvalg.. Der vælges 5 medlemmer i alt heraf 2 suppleanter, som alle vælges for en 2-årig periode. Alle vælges blandt aktive medlemmer. l) Valg af medlemmer til Skole- og uddannelsesudvalg. Der vælges 5 medlemmer i alt, som vælges for en 2-årig periode. 2 vælges på generalforsamlingen blandt aktiv medlemmer. 2 udpeges af bestyrelsen. 1 elevmedlem udpeges af elevrådet. m) Valg af medlemmer til PR- og fundraising-udvalg. Der vælges 3 medlemmer i alt, som vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen blandt medlemmerne. n) Valg af medlemmer til Forsknings- og farmaci udvalg. Der vælges 3 medlemmer i alt, som vælges for en 2-årig periode. 3 vælges på generalforsamlingen blandt aktive medlemmer. o) Valg af medlemmer til Ad Hoc udvalg p) Valg af revisorer q) Eventuelt 9 Ekstraordinær Generalforsamling Stk. 1 Hvis 3 medlemmer af bestyrelsen eller 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske senest 8 uger efter anmodningens fremkomst. Stk. 2 Etisk Råd kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk. 3 Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Stk. 4 Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet. Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes to uger før og to uger efter den ordinære generalforsamling. Stk. 6 Det pålægges bestyrelsen at finde egnede lokaler til afholdelse af generalforsamling. 10 Afstemningsregler

7 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Hvert aktivt medlem har én stemme. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller et medlem kræver det. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 11 Vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og mindst 2/3 stemmer herfor. Stk. 2 Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede fremmødt, men 1/2 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringerne, kan vedtægtsændringerne vedtages på en senere generalforsamling med 2/3 flertal uden hensyn til fremmødet. 12 Bestyrelsen Stk. 1 Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgbare er aktiv-medlemmer. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Stk. 2 Formand, medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I lige år er et bestyrelsesmedlem og formanden på valg. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, tiltræder en suppleant, der så står for nyvalg ved næste ordinære generalforsamling. Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv for så vidt angår de faste poster som næstformand, sekretær, kasserer og almindelige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4 Suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsens opgaver og udvalgsposter. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret i afstemninger. Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Stk. 6 Bestyrelsen afholder møder, når det skønnes nødvendigt, dog mindst fire gange årligt. Stk. 7 Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning skriftligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der afspejler forretnings- og arbejdsgange, samt sørger for forsvarlig overdragelse mellem skiftende bestyrelser. Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved formandens fravær da næstformandens. Stk. 9 Der skal foreligge skriftligt referat af møderne. Mødereferat fremlægges på foreningens hjemmeside efter næste bestyrelsesmøde, hvor referatet godkendes. Stk. 10 Bestyrelsesmedlemmer kan tillægges godtgørelse. Stk. 11 Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for dens virksomhed.

8 13 Regnskab og revision Stk. 1 Foreningens regnskab varetages til hverdag af kassereren. Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3 Regnskabet skal inden generalforsamlingen revideres af revisorerne. Revisionsberetning afgives til foreningens formand senest 4 uger før generalforsamlingen. Stk. 4 Årsregnskabet offentliggøres i foreningens bladudgivelse umiddelbart inden afholdelse af generalforsamlingen. Stk. 5 Den interne revisor skal ikke indestå for bogføringens og regnskabets rigtighed, men ved sin underskrift bekræfte at formålsparagraffen er overholdt. Stk. 6 Såvel den interne som den eksterne revisor har taleret på generalforsamlingen, inden der stemmes om regnskabet. 14 Tegning og hæftelse Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvor et medlem skal være formanden eller næstformanden. 15 Etisk Råd Stk. 1 Etisk råds formål er at sikre opretholdelsen af en høj etisk standard og god klinisk praksis blandt medlemmerne, samt at yde råd og vejledning til medlemmer af foreningen. Overtræder et medlem vedtægterne, her især 5 Reglerne for god klinisk praksis, kan medlemmet indberettes for Etisk råd. Dette gælder også for klager mod DSKH ved overtrædelser af vedtægterne. Etisk råd arbejder efter etiske og praktiske regler og Forretningsordener for Etisk råd i DSKH. Stk. 2 Rådet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer at intet medlem af nævnet må have særlige økonomiske eller personlige interesser i sagens udfald, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Rådet skal bestå af 3 aktive DSKH medlemmer og 2 ikke DSKH medlemmer. Suppleanterne til rådet skal bestå af 1 aktivt medlem og 1 medlem, der vælges blandt de passive medlemmer eller fra en patientforening, der har homøopati som hovedinteresse. Medlemmer af etisk råd kan ikke samtidig være medlemmer eller suppleanter af DSKH s bestyrelse. Rådet konstituerer sig selv. Stillingtagen, som nødvendigvis kræver rådets beslutning, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Stk. 3 Patienter kan klage over den behandling de har fået af en af DSKH s medlemmer, herunder over manglende overholdelse af DSKH s regler for god klinisk praksis; ligeledes kan nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering indbringe sager om berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Ethvert medlem af DSKH kan indbringe en sag for Etisk råd, såfremt medlemmet finder at reglerne kan være overtrådt. Klager skal indgives skriftligt. Der behandles ikke anonyme klager. Sagsbehandlingen skal være afsluttet senest 8 uger efter at klagen er modtaget. Stk. 4 Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen inden 4 uger efter anmodningens modtagelse. Medlemmerne af rådet har tavshedspligt om de forhold, der

9 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 er kommet til deres viden i forbindelse med rådsarbejdet. Rådet kan om nødvendigt indkalde juridisk bistand. Rådets afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. Samtidig med at afgørelsen sendes til klageren og det indklagede medlem, hvis der er et sådant, sendes en kopi til bestyrelsen. Såfremt rådet fratager et medlem medlemsrettigheder, orienteres herom på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Alle involverede parter skal have adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være ændringer i afgørelsesgrundlaget. Denne mulighed for genoptagelse af en sag bortfalder 3 år efter afgørelsen er truffet. Rådet kan sanktionere overtrædelser af foreningens vedtægter og regler, herunder ved irettesættelse, afregistrering samt fratagelse af medlemskab. Rådets afgørelser kan indbringes for domstolene. 16 Udvalg Stk. 1 Stk. 2 Optagelsesudvalg Udvalgets formål og opgaver er: a) at behandle ansøgninger fra klassiske homøopater, der søger om optagelse i foreningen. b) at informere medlemsansøgere om foreningens aktiviteter og målsætning. c) at behandle ansøgninger fra medlemmer, som ønsker RAB registrering. Skole og uddannelses udvalg. Udvalgets formål og opgaver er: a) at godkende foreningens samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet. b) at informere uddannelsesudbydere og disses elever om foreningens aktiviteter og målsætning. c) at vurdere uddannelsernes curriculum, lektionsplaner/programmer i henhold til de gældende optagelseskrav og ECCHs Education Guidelines som beskrevet i 2, stk.4 d) at fastlægge retningslinier for medlemmernes grunduddannelse samt supplerende og vedligeholdende kurser. e) at varetage kontrollen af supplerende og vedligeholdende kurser hos de medlemmer, som er tilsluttet RAB ordningen. f) at behandle klager fra medlemmer over forhold hos en DSKH anerkendt samarbejdspartner/uddannelse eller udbyder af supplerende eller vedligeholdende kurser. Stk. 3 Skole og uddannelses udvalget kan give anvisninger og påbud til de uddannelser der er godkendt som samarbejdspartner til DSKH. Såfremt påbud eller anvisning ikke følges, kan dette få konsekvenser for det fremtidige samarbejde mellem den pågældende uddannelse og DSKH. Skole og uddannelses udvalget underretter bestyrelsen i DSKH om alle afgørelser i udvalget og for udbydere af supplerende eller vedligeholdende kurser, der ikke er samarbejdspartnere med DSKH, offentliggør bestyrelsen skole uddannelsesudvalgets afgørelser i DSKH s foreningsblad i en form, hvor klageren er anonym.

10 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 A Stk. 6 B Klagefrister og krav til klage. Som elev/færdiguddannet skal man have indsendt sin klage senest 1 måned efter endt uddannelse. Alle klager indsendes skriftligt til skole uddannelsesudvalget. PR udvalg. Udvalgets formål og opgaver er: a) at vedligeholde og opdatere foreningens hjemmeside. b) alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Forskningsudvalg. Udvalgets formål og opgaver er at holde bestyrelsen og medlemmerne orienteret om hvad der foregår inden for områderne forskning (national og international). Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Farmaciudvalg Udvalgets formål og opgaver er at holde bestyrelsen og medlemmerne orienteret om hvad der foregår inden for områderne farmaci (national og international). Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 Kontaktudvalg. Kontaktudvalget i DSKH består af bestyrelsesmedlemmerne samt én repræsentant fra hvert udvalg og råd. DSKH s formand indkalder mindst 1 gang årligt. Formanden leder møderne og sekretæren skriver referat fra møderne. Referat bringes i medlemsbladet. Formål og opgaver: a) at være rådgivende organ for bestyrelsen. b) at styrke demokratiet i DSKH gennem dialog og samarbejde mellem DSKH s bestyrelse og de forskellige råd, nævn, udvalg og fora. c) at forbedre kommunikationen internt og eksternt for derigennem at styrke medlemmernes indflydelse. d) at være idébank og visionær. e) at være forum for erfaringsudveksling, debat, inspiration og modspil. f) at opnå en bedre udnyttelse af medlemmernes ressourcer. g) at samle viden om, hvad der sker inden for faget klassisk homøopati og blandt foreningens medlemmer. Lokale netværksgrupper. Medlemmer tilskyndes til at danne lokale netværksgrupper med tilknytning til DSKH s formål for at imødekomme særlige faglige interesser og/eller geografiske forhold. En netværksgruppe kan have selvstændige vedtægter, økonomi og kontingent. Netværksgruppens formål må ikke stride mod foreningens formål. Netværksgruppen kan søge om repræsentation i DSKH s kontaktudvalg eller bede om ad hoc deltagelse i kontaktudvalget. 17 Elevråd Stk. 1 Eleverne vælger blandt deres kreds 3 repræsentanter for en 2-årig periode. Formål og opgaver:

11 At komme med forslag til udvikling af grunduddannelsen, samt give forslag omkring vigtige kriterier for valg/godkendelse af uddannelse som samarbejdspartnere til DSKH. Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen. 18 Udmeldelse Stk. 1 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt senest 1 måned før et nyt regnskabsårs begyndelse. Sker udmeldelsen senere, er medlemmet forpligtet til at betale kontingent for det følgende halvår, og først efter udløbet af denne periode er udmeldelsen effektiv. Ved udmeldelse fortabes alle rettigheder, herunder retten til betegnelsen MDSKH og RAB-registreret, retten til at anvende foreningens logo, foreningens navn og benyttelse af alle andre fordele, som tilkommer medlemmer. Medlemsdiplom skal således returneres til foreningen. Stk. 2 For medlemmer, der trods rykker ikke har betalt kontingent og evt. gebyr senest 30 dage efter udsendelse af sidste rykker, bortfalder medlemskabet og dermed alle rettigheder efter disse vedtægter. Første rykker udsendes 30 dage efter betalingsfristen anden rykker udsendes 60 dage efter betalingsfristen. Dette gælder både ved betalig i et eller to afdrag som beskrevet i 4,stk 1. Stk. 3 Refusion af kontingent m.v. kan ikke finde sted. 19 Genindmeldelse Et medlem, der er udelukket efter en restance til foreningen, kan inden for et år fra slettelsesdatoen, genindmeldes og evt. genregistreres ved skriftlig ansøgning, såfremt skyldige beløb er indbetalt. 20 Eksklusion og afregistrering Stk. 1 Eksklusion af et medlem sker dersom medlemmet gør sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af vedtægternes 4 og 5. Afgørelsen om eksklusion træffes af Etisk Råd jf. 15. Stk. 2 Et medlem afregistreres såfremt medlemmet ekskluderes, udmeldes eller medlemskabet bortfalder som følge af kontingent restance. 21 Opløsning Stk. 1 Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og at 3/4 heraf stemmer for en opløsning. Stemmer 3/4 for en opløsning, men er fremmødet ikke tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages på en senere generalforsamling med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer. Stk. 2 Hvis en opløsning vedtages, skal foreningens egenkapital (efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling) anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling afgør dette ved almindeligt flertal.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere