Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode."

Transkript

1

2 Ungnorddjurs rækker ud efter fremtiden. Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode. Fusionen er gået godt. Strategiplan 2008 til 2011 for Ungnorddjurs har bygget bro fra fusion til drift. Tilbage står en entydig organisation, som kan omveksle alle sine energier og kompetencer til stærke resultater. Med strategiplan sætter Ungnorddjurs dagsorden og pejlemærker for sin udvikling i de kommende år. Brugere, ansatte og bestyrelse kigger fremad og går efter i en tydelig pædagogisk virksomhed at skabe tæt dialog med de unge og dermed veldokumenterede resultater. Vision, målsætninger og organisering for Ungnorddjurs er nye og udgør et målrettet svar på Norddjurs Kommunes børnepolitik. Samtidig bygger strategiplanen på det bedste fra ungdomsskoletraditionen: handlekraft, fleksibilitet, målfokus og topengagement. Kombineret med Ungnorddjurs som en enhedsorganisation med stærke tværgående funktioner og en tydelig ledelse omsættes og udleves nærværende strategiplan for fuld kraft i de kommende år. Norddjurs, den 1. marts Niels Basballe Formand Ungdomsskolebestyrelsen Ungnorddjurs Bo Lindballe Ungdomsskoleleder Ungnorddjurs 2

3 1. Vision for Ungnorddjurs Kerneydelsen i Ungnorddjurs kan findes i Ungdomsskolelovens Kap. 1, 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres i n- teresse for og evne til aktiv me dvirken i et demokratisk samfund. 3

4 2. Ungnorddjurs organisering og ledelse 2.1. Principper for organisering i Ungnorddjurs Principper for organisering Tydelige voksne i bedste møde med unge i lokale miljøer. Vi skaber hele tiden kontakt og finder potentialer, der bliver til unges livskompetencer Selv Internt Eksternt UngdommensHus TYDELIGHED Faglig bæredygtighed og tydelig ledelse i en flad organisationsstruktur og stærk virksomhedsstruktur, hvor der er stigende bevidsthed om at beslutninger og oplæg om nye indsatser tænkes ude i fronten Dynamiske, strategiske og tværgående funktioner Den tydelige voksnes møde med den unge 2.2. Ledelsesorganisation i Ungnorddjurs Ungnorddjurs vision og målsætninger er ambitiøse. Derfor er det afgørende, at ledelsesudfordringen er klart defineret og synliggjort. I Ungnorddjurs ledelsesorganisation indgår således: Ungdomsskolebestyrelsen, denne består af 13 medlemmer: 2 politisk valgte, 2 medarbejder rep., 2 forældre rep., 1 rep. fra FOU. 1 rep. fra DA, 1 rep. fra LO, 2 rep. fra ungdomsrådet (Aktørerne) samt 2 elevrepræsentanter fra ungdomsskolerådet (USSR). 1 ungdomsskoleleder med overordnet ansvar for den samlede ungdomsskolevirksomhed, dvs. vision, strategi og resultater. 2 strategiske ledere for henholdsvis: o pædagogik og udvikling og o HR og administration 7 ledere med specificeret ledelsestid, for de i den nedenstående figur 2.3 nævnte områder. Den samlede ledelse omfatter 10 ledere, som er fordelt på 7,5 lederstillinger. Hertil kommer de 3 ungdomskonsulenter. Pr. 20. december 2010 er der ansat 198 medarbejdere, svarende til 96 årsværk. 4

5 Klub og fagtilbud Marthaskole Knallertkørekort Juniorklubber Internationalt arbejde Udvikling / Projekter Heltidsundervisning Husene / Børn og unge på eget værelse Ungdomskonsulenter, SSP, forebyggende arbejde. Støtte / kontaktpersoner Misbrugsbehandling u/ Figur: Organisation Ungnorddjurs Ungnorddjurs Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskoleleder Ledelsesteam Pædagogisk Udvikl. leder afdl. afdl. Kons. afdl. Administrativ leder 1 TK 3 TK 1 TK IT & intern service, kommunikation, branding, demokrati, integration og markedsføring Administration Løn, personale, regnskab Lokaler, UMV, dokumentation, sundhed, personaleudvikling, APV Samarbejde foreninger Grejbank Betjening af Ungdomsråd (Aktørerne) *AKT - Specialpædagogisk indsats samt indsats for specifikke målgrupper Demokrati samarbejde i netværk fokusområder indsatområder specifikke målgrupper *AKT: Adfærd, Kontakt og Trivsel 5

6 2.3. Figur: Mødestruktur Se mødekompetencer bagerst i strategiplanen 6

7 3. Strategimål 7

8 3.1 Indsatsområder: Kompetenceudvikling Udbredelse og udvikling af At forbedringskulturen sker At der er skabt, pejlemærker og Fortsat at skabe rum for refleksioner og kompetencer. gennem systematisk vidende- værdier og pæda- fællesskab omkring læring. Koordinering ling og velgennemtænkt accep- som er retningsgigogisk grundlag af Ungnorddjurs At koordinere kurser, oplæg og give teret kompetenceudviklingtenceudviklingvende for kompe- samlede ressourcer og At åbne for kvali- sparring på ledelse. strategi, At facilitere læringstetsudvikling og Helhedstænkning medarbejderudvikling og At kunne præge styrket i at reflekser. og udviklingsproces- lære af hinanden. så netværket er den faglige udvikling. og bidrage med viden udadtil og inspireres og opfange nyt udefra. tere over hvordan vi interagerer med omverdenen Organisationsudvikling F.eks. Tværfagligt På tværs af afdelinger. Politisk LAG LU Ungdomsringen Kultureltsamvirke. Folkeoplysningsudvalg. Rotary Etc. Etisk regnskab årligt i juni måned. At lede udfra fremtiden efterhåndehed At skabe harmoni mellem virkelig- Udforske fremtiden ved at ekspe- Fra hverdagsledelse til system strategisk Opgørelse af teamlederudvikling og ledelsesrimentere. ledelse med udgangs- som den viser praksis, så der punkt i organisationens fremtidige opstår en naturlig sig for os, så Fra mikro- til makroledelse hvordan behov. På teamle- balance imellem vi klædes på den enkelte medarbejders egne tegisk ledelse ud til at møde de der kan tænkes straderdage i februar. udfordringer værdier, virksomhedens mål og erkendende funda- fra et systemisk an- vi står overfor. den globale udviklingment At se frem mod fremtidens potentiale med udgangspunkt i teori U, i stedet for altid at lære af fortidens erfaringer. Inspiration til ved hjælp af refleksion at opnå fællesforståelse 8

9 3.1.3 Kreativitet og innovation Vi har positive læringsmiljøer og At opnå meningsfuld værdiforøgelse At der sættes visioner, kommu- Udarbejdelse af en metodisk værktøjs- Evaluering af brugen af den meto- når man nikeres, acceptekasse med redskadiske værktøjs- gode læreprocesser, der understøtter kreati- går ud over res risici, brydes kasse samt opsamling på nye ber til at afsøge kendte grænser barrierer og dannes nye netværk. med hensyn til nye: netværk. vitet og innovationbejdsområ- fællesskab et kompetencer, ar- Vi undersøger i Løbende på de grænser - identiteter - relationer - lingsdage. fastlagte udvikder/rækkevidde, punkt uden direkte Vi har kendskab til kreativt og nyskabende omfang, effekt, mål, partnere, at vide det præcise ende- sprog - organiseringer - metoder - udvik- opgaver etc. punkt. Vi kom- teknologi - handlin- lingspotentiale mer til at kende ger - mentale modeller - mål og pej- hos Ungnorddjurs med- hinanden igennem det vi gør. lemærker - kommunikationsvejearbejdere og unge Information og formidling Kommunikationsstruktur. Pressemagasin Hjemmeside Nyhedsbrev Presseomtale i aviser Opsøgende virksomhed Forældremøder Sms-service Foldere/pjecer/plaka ter Dokumentationsmateriale fra projekter Oplægsholdere Facebook Vi tænker i at give de rette informationer - på rette tid rette sted i rette mængde til rette personer. Vi har skabt et tænketanksrum, først i teamledelsen og senere i forhold til den øvrige organisation internt og eksternt på tværs af faggrænser for at aktivere flest mulige ideer Videreudvikling af kommunikationsstrukturen. En informations og formidlings kultur, der altid er på forkant med at understøtte grundlaget for at træffe kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Opad indad udad. Igangsætte en brandingstrategi og få udarbejdet et Logo. Udbyde faglige konferencer, både internt og eksternt. Facilitere og udbyde dialogmøder, konferencer mm. på børne- & ungeområdet. Opfølgning på kommunikationsstruktur. Opfølgning på brandingstrategi. Årligt i juni måned. 9

10 3.1.5 Helhed Ungnorddjurs tænker i helheder på tværs af afdelinger såvel internt som eksternt. At opnå samspil og synergi i opgaveløsningen internt og eksternt. At der er klarhed hos alle over: De samlede, tværgående udviklingsområder: Organisationsgenogram. Årligt i juni. En oplevelse hos alle af sammenhæng og helhed i ungdomslivet. Vidensdeling såvel internt som eksternt. - råderum, ansvar og beslutningskompetencer. - rammer, lovgrundlag og krav til opgaveløsning, ressourcetildeling mv. 4-årig strategiplan udarbejdes med henblik på at angive retning og synliggøre mål og opgaver. Kommunikationsstruktur videreudvikles med præcisering af beslutningskompetencer, ansvarsområder og råderum. Organisationsstruktur opdateres og fastlægges for at opnå tydelig og synlig sammenhængskraft Uddannelse til alle. Norddjurs som 95 % kommune P.t. arbejdes der målrettet At styrke samarbejdet omkring Unge oplever forbedring af mulighederne for uddannel- med udsatte uddannelse til alle i Norddjurs se. og socialt udsatte unge i Kommune. forhold til uddannelse. At Ungnorddjurs bliver en aktiv medspiller i uddannelse til alle. Samarbejdet på tværs opleves forbedret i forhold til målsætningen Ungnorddjurs opleves som en helhed af de unge og samarbejdspartnerne i forhold til at få unge i uddannelse. Styrke samarbejdet med folkeskolerne omkring fravær. Styrket samarbejde med UU og jobcentret omkring restgrupperne. Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring frafald og indsatsområder. Styrket samarbejde med aktørerne på unge i 16 til 25 års alderen. Ungnorddjurs s muligheder og aktiviteter skal synliggøres med henblik på målsætningen. Samarbejdsrelationer vurderes løbende. Årlig opgørelse af Ungnorddjurs s aktiviteter på området i juni. Ungeinterview om oplevelse af indsatsen årligt i juni. 10

11 3.1.7 Samarbejde med Sundhedsafdelingen Nuværende samarbejde Samarbejdet med Sundhedsafdelingen Der skal ske en bevægelse fra nu- Med det mål at leve op til Norddjurs Årlig afrapportering fra afdelin- udbygges og værende projekter Kommunes sundgerne om indsat- omkring flere projekter, indeholder strategiske oververing i det daglige hver afdeling i sam- faktorerne i juni. til en implementehedspolitik pålægges sen på *KRAMS f.eks. rygning jelser indenfor arbejde med arbejde med Sundhedsafdelingen at og alkohol hver af *KRAMS- *KRAMS faktorerne. faktorerne, og synliggør hvordan man opfylder sin forpligtigelse i forhold til sundhedsmæssig forebyggelserebyggende arbejde med den fo- sundhedsindsats. *KRAMS Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Sex Etablering af Ungdomsunivers for unge i alderen år. Ikke eksisterende. Der mangler tilbud til den ældste aldersgruppe. Formålet er at øge unges demokratiforståelse og gøre dem til aktive medspillere ved at inddrage dem i og tage ansvar for projekter og ved at give unge fra forskellige grupperinger mulighed for at komme i dialog og ideudvikle på tilbudene i lokalområderne. Vi får skabt en kultur der går fra at være projektdeltager til projektmager. Større accept og fællesskab mellem forskellige typer af unge og en inkluderende tilgang til andre. Kontinuitet og udvikling af tilbud til unge på Djursland, øget kreativitet og kulturel forståelse/interesse og ønsker om at deltage aktivt i at forbedre mulighederne for unge i området. Unge der vender tilbage. Koncerter Konferencer Ungdomsaktiviteter og projekter i hele Norddjurs. Ungdomsunivers Opkvalificere AK- TØRERNE Evalueres med inddragelse af unge efter konkrete tiltag og en gang årligt i november. 11

12 4. Strategimål 12

13 4.1 Indsatsområder: Nationale og internationale projekter Nationale + internationale projekter: EU-projekter, Kulturforeninger, Drums for Peace, Port Mondo, Kult- Art At unge styrker demokratisk kompetence gennem forskellige interessefællesskaber og får en kulturforståelse der bidrager til udvikling af vores samfund. Kompetenceudvikling af medarbejde. Uformel læring for unge. At unge tilegner sig færdigheder personligt og fagligt til at agere internationalt i et moderne samfund. Forbedrede sprogkundskaber og udviklet kommunikationsevner ift. andre kulturer, øget kul- turkendskab/- forståelse, evner at agere tværkulturelt. Større lyst og mod til udlandsophold. Støttende medarbejdere ift. ovenstående. Udarbejdelse af strategi vedr. ressourcetildeling og implementering i hele organisationen gennem nøglepersoner. Udbyder bl.a. workshops til skoler. Laver ungdomsaktiviteter med fokus på det tværkulturelle. Inddragelse af lokalsamfundet. EUstandardskemaer. Unges egne evalueringer. Billede dokumentation. Evalueres med inddragelse af unge efter endt projekt både afdelingsvis og i styregruppe. 13

14 5. Strategimål 14

15 5.1 Indsatsområder: Faglig kompetence og dannelse (formel og uformel læring) Der udbydes en række aktiviteter og projekter med både formel og uformel læring. Vi arbejder for at udvide de unges faglige kundskaber gennem aktiviteter indenfor specifikke områder. Der forefindes differentierede niveauer i læringsmiljøerne. Skabe rum for faglige, som tværfaglige, læringsmiljøer, hvor formålet med både proces og produkt er tydeligt for den unge. Implementere styreark med overvejelser af mål, formål og indhold. Årlig gennemgang af UMV, APV og styreark ved sæsonafslutning i juni Social kompetence og dannelse Der holdes fokus på de unges sociale adfærd og arbejder bevidst med de unges sociale kompetencer. Vi arbejder for at udvide de unges sociale forståelse, hvor tillid og fortrolighed bygger på respekt og ansvarlighed. Vi skaber forpligtende aktiviteter på tværs af alder, køn, kultur og interesser, med udgangspunkt i det fælles tredje. Større bevidsthed omkring brugen af sociale aktiviteter og samarbejdsopgaver, samt fastholdelse af de unges valg og aftaler. Årlig gennemgang af UMV og APV med fokus på de sociale og tværfaglige elementer ved sæsonafslutning i juni Kulturel dannelse Der udbydes en række arrangementer med forskelligt kulturelt indhold, både i og udenfor ungdomsskolen. Vi arbejder for at udvide de unges kulturelle kendskab og forståelse, både lokalt, nationalt og internationalt. Udvekslinger, foredrag og arrangementer der præsenterer de unge for, og forbereder de unge til, livet i et multikulturelt samfund. Implementere løbende kulturelle aktiviteter, arrangeret både i og udenfor ungdomsskolen. Implementere styre ark med overvejelser af mål og indhold ved ekskursioner. Fokus på den internationale dimension, bl.a. gennem udvekslingsprojekter. Gennemgang og evaluering af aktiviteter med kulturelt indhold. Årligt ved sæsonafslutning i juni. Evaluering af mål og indhold for udvekslinger. Årligt ved sæsonafslutning i juni. 15

16 5.1.4 Demokratisk kompetence og dannelse Inddragelse af de unge i både planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter, indkøb mv. Vi arbejder for at udvide de unges demokratiske forståelse, samt evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Unges aktive deltagelse i demokratiske processer i og udenfor ungdomsskolen. Uddanne unge i demokratiske processer, så de kan anvende demokratiet bedst muligt på egen hånd. Synlig implementering af de unge i planlægning, udvikling og gennemførelse af ungdomsskoleaktiviteter. Årlig evaluering ved sæsonafslutning i juni i samarbejde med USSR Forebyggelse Der skabes rammer for alle unge, og er opsøgende overfor unge efter behov. Tidlig indsats i forhold til udsatte unge, gennem tæt samarbejde med det sociale område i Ungnorddjurs Struktureret tværgående samarbejde med øvrige aktører på området. Opkvalificering af medarbejdere i forhold til den pædagogiske indsats. Fokus på alle grupper, de yngste, de ældste, og alt der i mellem. Attraktive tilbud for alle unge. Tilpasset de unges behov. Tydelig struktur på det tværgående samarbejde, samt afklaring af forventninger og funktioner. Ad hoc deltagelse på SSP området. Årlig opgørelse af kompetence udviklingsplaner. Opgørelse ultimo december. Aftaler om indsatsområder og aftaler omkring tværgående samarbejde. Opgørelse ultimo december Børn & Ungecenter Aldersintegrerede projekter. Fag projekter på tværs af juniorklub, ungdomsklub & hold/fag. (DJ, 9 timers hold, bands/jam, rollespil) At skabe et center, hvor alle børn og unge kan komme og lave/deltage i interessebetonede aktiviteter af de unge for de unge på tværs af alder, køn, osv. Interessen er bærende det fælles tredje: (Musik, edb, lektiecafe, rollespil) Mekka for nye ideer, samt præsentation af hold. At skabe de økonomiske rammer for et sådant center Kvalificering af børn og unges fritid. Aldersspredning på aktiviteterne Nye aktiviteter udviklet af de unge for de unge Unges selvforvaltning og ansvarlighed i forhold til aktiviteter Flere aktiviteter med flere deltagere. At unge får lyst til selv at skabe foreninger. Igangsættelse af aktionsgrupper af unge faciliteret af voksne medarbejdere. At der skabes fysiske rammer for udvikling og kreativitet At der skabes politisk og mentalt rum for kreativ ide udvikling Årlig måling af medlemstal - ultimo juni. Årlig måling af aktivitetsudbud - ultimo juni. Løbende spørgeskema-undersøgelser Ungekvalitetsrapport 16

17 6. Strategimål 17

18 6.1 Indsatsområder: Bevægelse Alle klubberne har faste ugedage med bevægelse og fysisk udfoldelse på plakaten At styrke børnenes fysiske form og betydningen af denne i andre sammenhænge. At børnene lever op til Sundhedsstyrelsens vejledende anbefalinger om motion for børn (min. 60 min. pr. dag) Faste ugentlige aktiviteter med fokus på bevægelse og motion. Årligt Børne-OL (inkl. SFO) Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Kost og sundhed Alle klubberne har en form for eftermiddagsmad, hvor børnene har mulighed for at få et sundt og nærende mellemmåltid om eftermiddagen. At give børnene mulighed for at få et sundt supplement til madpakken samt give dem indblik i betydningen af en sund livsstil i hverdagen. At børnene er sunde og aktive i deres hverdag. At de trives fysisk og psykisk. Fokus på sund kost i vores madtilbud og inddragelse af børnene i madlavning, planlægning, menuvalg og indkøb. Udpegelse af sundhedsnøglepersoner i juniorklubberne. Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Kolonier Alle klubberne har mindst 1 koloni (helst 2) af min. 5 dages varighed pr. år. At skabe rammer for engageret, socialt fællesskab børnene imellem og herigennem udvikle deres sociale kompetencer. Alle børn indgår i et socialt netværk af gode kammerater og besidder sociale kompetencer til at kunne deltage heri på lige fod Fælles sommerkoloni for juniorklubberne Særskilt efterårskoloni i hver klub. med andre børn. At udvikle gode relationer mellem barn-barn og vokne-børn. Årligt i juni måned sammenholdt med sociogram (venskabsrelationer) + ressourceskemaer (individuelle styrker) 18

19 6.1.4 Børnemøder I alle klubber afholdes samlede børnemøder med fast interval, hvor børnene har medindflydelse på deres hverdag. Børnene er aktive og medbestemmende i forhold til eget liv. Juniorklubaktiviteter er i videst mulig udstrækning og først og fremmest børnenes egne aktiviteter. Det pædagogiske personale kommer med nye indspark Børnemøder, hvor børnene inddrages i tilrettelæggelse, organisering og afholdelse af egne aktivitetsforslag så vidt det er muligt, - med hjælp fra voksne i nødvendigt omfang. Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Forebyggelse I 2 ud af 3 klubber er ansat specialuddannet pædagog. I den sidste klub varetages dette af afd. leder. Der laves børneinterviews, Børne Miljø Vurdering, sociogrammer, ressourceskemaer, handleplaner, deltagelse i netværkssamarbejde, kort vej mellem klub, ungdomskonsulent, hjem + skole osv. Børnenes trivsel følges nøje på alle områder ikke mindst socioemotionelt og adfærdsmæssigt med henblik på at forebygge mistrivsel. Herunder sikres en kort og hurtig vej mellem klub, ungdomskonsulent, hjem og skole. Ingen børn falder udenfor de støttende voksennetværk og står alene (svigtes). Fælles metoder for demokrati-arbejde. Specialpædagogiske kontaktpersoner i hver juniorklub. Der indføres sociogrammer og ressourceskemaer i alle juniorklubber. Der tilbydes skoler og hjem deltagelse i alle netværksmøder vedr. juniorklubbørn. Der laves handleplaner på alle bekymringsbørn i juniorklubberne. Årligt besøg af ungdomskonsulenter i juniorklubberne Det præventive, opsøgende arbejde som integreret del af juniorklubarbejdet Årligt i juni måned sammenholdt med sociogram + ressourceskemaer Aldersintegrerede projekter I den ene af juniorklubberne arbejdes der pt. med interessebetonede projekter om aftenen, hvor målgruppen er år. At skabe helhed mellem juniorog ungdomsklubber samt sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Alle interessegrupper oplever helhed og sammenhæng i børneog ungdomsarbejdet. Yderligere udbygning af de aldersintegrerede projekter til de øvrige juniorklubber. Aldersintegrerede projekter som brobygning og overlevering til aftenklubberne Årlig juni måned i kortlægning af aldersfordeling og antal deltagere i projekterne 19

20 7. Strategimål 20

21 7.1 Indsatsområder: Alternativ boglig undervisning Alle arbejder med alternativ, boglig undervisning, der konstant justeres og udvikles fremadrettet Differentieret læringsstil, undervisningsmetode og skemalægning, bevidsthed om unges forskelligartede problematikker, ressourcetilgang, relationsarbejde, successikring, faglig højnelse, udvidet verdensforståelse, ansvar for egen læring, udvikling af koncentration og hukommelsesspændvidde, voksne som ressourcepersoner, eksamensprøvning (FSA, FS10) IT og IT integration.( ) Positiv indstilling, mod til nye veje, omstillingsparathed og fleksibilitet, undervisningsdifferentiering, nye læringsmiljøer, ungtil-ung, individuelle skemaer i gruppeorienteret arbejde, positivt læringssyn, mod på ukendt stof, ansvar for egen læring, udvikling af faglige kompetencer, prøvevanthed, resultater ved prøver Alternativ boglig undervisning som fokuspunkt, nye læringsstile, viden om forskellige læringsstilsmodeller, forsøgsarbejde + kurser vedr. rummelighed, ungeinddragelse i gruppesammensætninger, fælles pædagogisk grundlag Udviklingsspiralen (Løbende) Individuelle handleplaner (statusbeskrivelser 4 gange årligt) Uddannelsesplaner (Årligt; marts) Sociogrammer + ressourceskemaer (Løbende) Logbøger /Weblogs (Blogs) + testresultater + samtaler (Løbende) Mødereferater (Ugentligt) MUS (Årligt) Social kompetenceudvikling Proaktivt arbejde med unges sociale kompetencer Positive cirkler, at kunne begå sig i en mangfoldighed af sammenhænge, tillidsrelationer, selvstændiggørelse, ansvarlighed, målrettethed, medbestemmelse. At implementere A.R.T. Tryghed + glæde, funktionsdygtighed, respekt, god tone, konstruktive fællesskaber, inddragelse i beslutningsprocesser. Eleverne bliver bedre til sociale færdigheder, vredeskontrol og moralsk ræsonnement Social træning, coaching, konsekvente reaktioner, vægtning af fælles situationer, gruppeorienterede projekter, ungemøder, hjælp til aktiv fritid. Medarbejderne uddannes i A.R.T Se Værkstedsfag Vigtigt pædagogisk redskab, der skaber dynamik i hverdagen Socialt læringsmiljø, håndgribelig undervisning, tværfaglighed, aktivitet og kreativitet, personligt forpligtende og engagerende projekter, faglig stolthed, gruppeorienterede projekter / produktionshold Fordybelse i kreativitet og faglighed, forpligtende fællesskaber, positivt læringssyn Ildsjælemedarbejdere, kon- Se sekvens, ejerskab for eget miljø, idekatalog, produktion til salg, projekt og interessebaseret undervisning (evt. eksterne hjælpere)

22 7.1.4 Individuelle samtaler Anerkendende tilgang Engageret fagligt omsorgsmiljø, relationsskabelse, inddragelse i egen udvikling, samhandling, konsekvente reaktioner Positivt læringssyn, sokratisk dialog, fordels-/ulempeskemaer, situationsanalyse, fælleskabsfølelse, samspil, konsekvente reaktioner Kognitiv metodik samt Se kognitiv terapi (sokratisk dialog, fordel/ulempeskemaer, situationsanalyser osv.) Indslusning i ungdomsuddannelserne At eleverne efter A-klassen har en plan som de formår at følge At de unge gennem samtaler med A-klassen og UU-vejledere, brobygning og arbejdsprøvning afklares ift. uddannelsesvalg Bliver opmærksomme overfor deres fremtidige muligheder i omverdenen Tæt samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannlesesinstitutioner og UU-Center Djursland Se

23 8. Strategimål 23

24 8.1 Indsatsområder: Bosteder (Plus 2 og Unghuset) 11 pladser. De eksisterende unghuse er under omlægning til bosteder med henblik på at kunne indgå i Norddjurs Kommunes kommende strategi på anbringelsesområdet. At bostederne ud fra Ungnorddjurs s værdier, med udgangspunkt i hele netværket Ungnorddjurs løser de opgaver der gives fra Norddjurs kommune. At de unge oplever en positiv udvikling i deres livssituation. Opkvalificerer personalet fagligt i forhold til den nye brugergruppe. Optimere de fysiske rammer ift. opgaverne. Årligt tilsyn fra forvaltningen. Status efter 1 år fra udflytningen. Interne statusmøder med de unge. At de unge opnår kompetencer til at kunne mestre eget liv. At skabe mulighed for at oprette dagtilbud til de unge der ikke kan bruge de etablerede tilbud. Årlig status i december Ungdomskonsulenter 3 ungdomskonsulenter. Arbejdsmæssigt er de geografisk opdelt. Varetagelse af den sociale døgnvagt. Der er blevet flere forskelligartede opgaver, med en bredere gruppe af samarbejdspartnere. At have en uformel kontakt til børn, unge, forældre, skoler m.m.. Have en bred samarbejdsflade, så de altid kan guide /støtte barnet/den unge i den rigtige retning. Tidlig indsats i forhold til udsatte unge, gennem tæt samarbejde med de øvrige områder i Ungnorddjurs. At de børn og unge, der henvender sig, får den hjælp de har behov for. Der ønskes en udvidelse af stillingen i vest. Udarbejdelse af metode for en årsrapport. Der nedsættes en intern tværgående arbejdsgruppe vedrørende den tidlige indsats. Årsrapport der udarbejdes i løbet af januar hvert år. Rapporten indgår i den samlede SSP årsrapport. 24

25 8.1.3 Støtte/Kontakt Rådgivning og vejledning. Der arbejdes primært med unge i grupper. - At den unge får vist den rigtige vej ud fra målene i opgaven via rådgivning og vejledning - At grupperne fungerer - at de unge trives i grupperne - At udvikle støttekontaktkorpset så det fremstår som mere fleksibelt i forhold til opgaveløsning. Der indgår individuelle samtaler med de unge i grupperne. Unge, der ikke kan være i en gruppe, får individuelle samtaler. Der er en koordinator på området. - At løse de opgaver vi får ind fra Familieafdelingen. - at de unge profiterer af tilbuddet. - At udvikle på dagbøgerne, statusbeskrivelser og kontrakt udformningen sammen med Familieafdelingen, så de ensartes og er i overensstemmelse med målene, så det kan bruges konstruktivt videre i de unges sag. - At dygtiggøre medarbejderne i forhold til opgaverne. - Løbende opgørelse til Familieafdelingen over antal unge i Støtte/kontakten. Årlig status ved årsskiftet, hvor der afregnes. - Oversigt over kompetencerne hos medarbejderne. Sommer SSP og forebyggelse Der er en tydelig SSPorganisation/struktur. -At sikre ensartethed i den forebyggende indsats. -Positive tilbagemeldinger på de forebyggende tiltag. Der er SSPkoordinator forankret i Ungnorddjurs. Faste møder i diverse udvalg. Forebyggende klassebesøg fast i 5. og 7. årgang, samt klasses dag hvert år. -At sikre at børn og unge i kommunen får de bedst mulige opvækstbetingelser med et liv uden misbrug og kriminalitet. -At sikre at SSP indsatsen fungerer optimalt på alle 3 forebyggelsesniveauer. -At se faldende kriminalitet og misbrug i lokale og nationale opgørelser. -bedre trivsel blandt børn og unge i Norddjurs Kommune. -At lave en skarpere profil på forebyggelse og SSP, herunder udbygning af SSP hjemmesiden. -At lave en forebyggelsesplan i samarbejde med andre aktører i kommunen på tværs af forvaltninger. 9. klasses trivselsundersøgelsen udarbejdes hvert år i den sidste halvdel af skoleåret, dvs. april-juni. Kriminalitetsstatistik. Indgår i SSP årsrapport, og desuden vil der hver uge trækkes SSP lister ud, så ungdomskonsulenterne altid har en nu og her status. SSP årsrapport. Udarbejdes hvert år i januar - februar. 25

26 8.1.5 Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling af unge under 18 år ligger i Ungnorddjurs Igennem misbrugsbehandlingen at ændre den unges misbrugsmønster. Der er afsat en halv stilling til en misbrugskonsulent. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret ressourcetilgang til gavn for den unge. Ungnorddjurs indgår i den kommunale plan for misbrugsbehandling. Der bliver tilrettelagt et individuelt behandlingstilbud for den unge. Der skal foretages en udredning samt udarbejdes en behandlingsplan. Der inddrages relevante samarbejdspartnere. Der udarbejdes procedurer for: - Udredning - Behandlingsplan - Journal Vi skal igangsætte diverse netværk med eksterne samarbejdspartnere. Kommunikationen styrkes i hele netværket Ungnorddjurs. Overlevering til Rusmiddelcentret ved det 18 år. Det samlede misbrugstilbud evalueres september

27 9. Procesbeskrivelse 9.1 Værdier, grundlag, vision og strategiplan i Ungnorddjurs 1. Opstart af pædagogisk grundlagsproces med medarbejderrepræsentanter i marts Metode: Open Space i medarbejdergruppen. 2. Opstart af værdi-grundlagsproces ved opstartsmøde i august Metode: Værdispil + værdimatricer. I august 2009 blev alle medarbejdere præsenteret for en procesbeskrivelse, hvor de blev bedt om at lave værdispil med de unge i den første måned af opstarten 2009 ud fra eksempler og hjælp fra en styregruppe. Herefter arrangerede styregruppen i oktober 2009 værdispil med medarbejderne. Derefter blev der lavet værdimatrix-skemaer med kerneydelser og værdier til hver afdelings medarbejdere, der blev bedt om individuelt at udfylde skemaet og returnere det. Så blev alle skemaer behandlet, samkørt, samlet og sparret i værdimatricer for hver enkelt afdeling/klub. Ud fra de samlede værdimatricer kom der et fælles mønster, der pegede på 3 grundlæggende værdier. Ledelsen godkendte materialet på ledermøde 4. november Materialet blev godkendt af bestyrelsen ved møde d. 4. november Her efter introduceredes en motivations-model for teamledelsen på seminar i februar 2010 med henblik på implementering af værdigrundlag i hele organisationen. Afd. ledere har i foråret 2010 på forskellig vis iværksat værdigrundlaget i forhold til de enkelte afdelinger. Værdigrundlaget har yderligere dannet baggrund for arbejdet med SMTTEmodellerne i forhold til strategiplan i løbet af sommeren/efteråret Fastlæggelse af pædagogisk grundlag på lederseminar i februar Metode: Teori U + Open Space i teamledelsen 4. Fastlæggelse af vision på lederseminar i februar Metode: Lego Serious Play => opbygning af de 7 pædagogiske søjler => det færdige og godkendte visionsoplæg 5. Udfærdigelse af strategimål for alle afdelinger ud fra værdi- og pæd. grundlag i juni-oktober Metode: smtte-modeller i alle afdelinger udfærdiget af afd. ledere + medarbejdere. 6. Finpudsning og færdiggørelse af strategiplan i ultimo

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere