Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode."

Transkript

1

2 Ungnorddjurs rækker ud efter fremtiden. Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode. Fusionen er gået godt. Strategiplan 2008 til 2011 for Ungnorddjurs har bygget bro fra fusion til drift. Tilbage står en entydig organisation, som kan omveksle alle sine energier og kompetencer til stærke resultater. Med strategiplan sætter Ungnorddjurs dagsorden og pejlemærker for sin udvikling i de kommende år. Brugere, ansatte og bestyrelse kigger fremad og går efter i en tydelig pædagogisk virksomhed at skabe tæt dialog med de unge og dermed veldokumenterede resultater. Vision, målsætninger og organisering for Ungnorddjurs er nye og udgør et målrettet svar på Norddjurs Kommunes børnepolitik. Samtidig bygger strategiplanen på det bedste fra ungdomsskoletraditionen: handlekraft, fleksibilitet, målfokus og topengagement. Kombineret med Ungnorddjurs som en enhedsorganisation med stærke tværgående funktioner og en tydelig ledelse omsættes og udleves nærværende strategiplan for fuld kraft i de kommende år. Norddjurs, den 1. marts Niels Basballe Formand Ungdomsskolebestyrelsen Ungnorddjurs Bo Lindballe Ungdomsskoleleder Ungnorddjurs 2

3 1. Vision for Ungnorddjurs Kerneydelsen i Ungnorddjurs kan findes i Ungdomsskolelovens Kap. 1, 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres i n- teresse for og evne til aktiv me dvirken i et demokratisk samfund. 3

4 2. Ungnorddjurs organisering og ledelse 2.1. Principper for organisering i Ungnorddjurs Principper for organisering Tydelige voksne i bedste møde med unge i lokale miljøer. Vi skaber hele tiden kontakt og finder potentialer, der bliver til unges livskompetencer Selv Internt Eksternt UngdommensHus TYDELIGHED Faglig bæredygtighed og tydelig ledelse i en flad organisationsstruktur og stærk virksomhedsstruktur, hvor der er stigende bevidsthed om at beslutninger og oplæg om nye indsatser tænkes ude i fronten Dynamiske, strategiske og tværgående funktioner Den tydelige voksnes møde med den unge 2.2. Ledelsesorganisation i Ungnorddjurs Ungnorddjurs vision og målsætninger er ambitiøse. Derfor er det afgørende, at ledelsesudfordringen er klart defineret og synliggjort. I Ungnorddjurs ledelsesorganisation indgår således: Ungdomsskolebestyrelsen, denne består af 13 medlemmer: 2 politisk valgte, 2 medarbejder rep., 2 forældre rep., 1 rep. fra FOU. 1 rep. fra DA, 1 rep. fra LO, 2 rep. fra ungdomsrådet (Aktørerne) samt 2 elevrepræsentanter fra ungdomsskolerådet (USSR). 1 ungdomsskoleleder med overordnet ansvar for den samlede ungdomsskolevirksomhed, dvs. vision, strategi og resultater. 2 strategiske ledere for henholdsvis: o pædagogik og udvikling og o HR og administration 7 ledere med specificeret ledelsestid, for de i den nedenstående figur 2.3 nævnte områder. Den samlede ledelse omfatter 10 ledere, som er fordelt på 7,5 lederstillinger. Hertil kommer de 3 ungdomskonsulenter. Pr. 20. december 2010 er der ansat 198 medarbejdere, svarende til 96 årsværk. 4

5 Klub og fagtilbud Marthaskole Knallertkørekort Juniorklubber Internationalt arbejde Udvikling / Projekter Heltidsundervisning Husene / Børn og unge på eget værelse Ungdomskonsulenter, SSP, forebyggende arbejde. Støtte / kontaktpersoner Misbrugsbehandling u/ Figur: Organisation Ungnorddjurs Ungnorddjurs Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskoleleder Ledelsesteam Pædagogisk Udvikl. leder afdl. afdl. Kons. afdl. Administrativ leder 1 TK 3 TK 1 TK IT & intern service, kommunikation, branding, demokrati, integration og markedsføring Administration Løn, personale, regnskab Lokaler, UMV, dokumentation, sundhed, personaleudvikling, APV Samarbejde foreninger Grejbank Betjening af Ungdomsråd (Aktørerne) *AKT - Specialpædagogisk indsats samt indsats for specifikke målgrupper Demokrati samarbejde i netværk fokusområder indsatområder specifikke målgrupper *AKT: Adfærd, Kontakt og Trivsel 5

6 2.3. Figur: Mødestruktur Se mødekompetencer bagerst i strategiplanen 6

7 3. Strategimål 7

8 3.1 Indsatsområder: Kompetenceudvikling Udbredelse og udvikling af At forbedringskulturen sker At der er skabt, pejlemærker og Fortsat at skabe rum for refleksioner og kompetencer. gennem systematisk vidende- værdier og pæda- fællesskab omkring læring. Koordinering ling og velgennemtænkt accep- som er retningsgigogisk grundlag af Ungnorddjurs At koordinere kurser, oplæg og give teret kompetenceudviklingtenceudviklingvende for kompe- samlede ressourcer og At åbne for kvali- sparring på ledelse. strategi, At facilitere læringstetsudvikling og Helhedstænkning medarbejderudvikling og At kunne præge styrket i at reflekser. og udviklingsproces- lære af hinanden. så netværket er den faglige udvikling. og bidrage med viden udadtil og inspireres og opfange nyt udefra. tere over hvordan vi interagerer med omverdenen Organisationsudvikling F.eks. Tværfagligt På tværs af afdelinger. Politisk LAG LU Ungdomsringen Kultureltsamvirke. Folkeoplysningsudvalg. Rotary Etc. Etisk regnskab årligt i juni måned. At lede udfra fremtiden efterhåndehed At skabe harmoni mellem virkelig- Udforske fremtiden ved at ekspe- Fra hverdagsledelse til system strategisk Opgørelse af teamlederudvikling og ledelsesrimentere. ledelse med udgangs- som den viser praksis, så der punkt i organisationens fremtidige opstår en naturlig sig for os, så Fra mikro- til makroledelse hvordan behov. På teamle- balance imellem vi klædes på den enkelte medarbejders egne tegisk ledelse ud til at møde de der kan tænkes straderdage i februar. udfordringer værdier, virksomhedens mål og erkendende funda- fra et systemisk an- vi står overfor. den globale udviklingment At se frem mod fremtidens potentiale med udgangspunkt i teori U, i stedet for altid at lære af fortidens erfaringer. Inspiration til ved hjælp af refleksion at opnå fællesforståelse 8

9 3.1.3 Kreativitet og innovation Vi har positive læringsmiljøer og At opnå meningsfuld værdiforøgelse At der sættes visioner, kommu- Udarbejdelse af en metodisk værktøjs- Evaluering af brugen af den meto- når man nikeres, acceptekasse med redskadiske værktøjs- gode læreprocesser, der understøtter kreati- går ud over res risici, brydes kasse samt opsamling på nye ber til at afsøge kendte grænser barrierer og dannes nye netværk. med hensyn til nye: netværk. vitet og innovationbejdsområ- fællesskab et kompetencer, ar- Vi undersøger i Løbende på de grænser - identiteter - relationer - lingsdage. fastlagte udvikder/rækkevidde, punkt uden direkte Vi har kendskab til kreativt og nyskabende omfang, effekt, mål, partnere, at vide det præcise ende- sprog - organiseringer - metoder - udvik- opgaver etc. punkt. Vi kom- teknologi - handlin- lingspotentiale mer til at kende ger - mentale modeller - mål og pej- hos Ungnorddjurs med- hinanden igennem det vi gør. lemærker - kommunikationsvejearbejdere og unge Information og formidling Kommunikationsstruktur. Pressemagasin Hjemmeside Nyhedsbrev Presseomtale i aviser Opsøgende virksomhed Forældremøder Sms-service Foldere/pjecer/plaka ter Dokumentationsmateriale fra projekter Oplægsholdere Facebook Vi tænker i at give de rette informationer - på rette tid rette sted i rette mængde til rette personer. Vi har skabt et tænketanksrum, først i teamledelsen og senere i forhold til den øvrige organisation internt og eksternt på tværs af faggrænser for at aktivere flest mulige ideer Videreudvikling af kommunikationsstrukturen. En informations og formidlings kultur, der altid er på forkant med at understøtte grundlaget for at træffe kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Opad indad udad. Igangsætte en brandingstrategi og få udarbejdet et Logo. Udbyde faglige konferencer, både internt og eksternt. Facilitere og udbyde dialogmøder, konferencer mm. på børne- & ungeområdet. Opfølgning på kommunikationsstruktur. Opfølgning på brandingstrategi. Årligt i juni måned. 9

10 3.1.5 Helhed Ungnorddjurs tænker i helheder på tværs af afdelinger såvel internt som eksternt. At opnå samspil og synergi i opgaveløsningen internt og eksternt. At der er klarhed hos alle over: De samlede, tværgående udviklingsområder: Organisationsgenogram. Årligt i juni. En oplevelse hos alle af sammenhæng og helhed i ungdomslivet. Vidensdeling såvel internt som eksternt. - råderum, ansvar og beslutningskompetencer. - rammer, lovgrundlag og krav til opgaveløsning, ressourcetildeling mv. 4-årig strategiplan udarbejdes med henblik på at angive retning og synliggøre mål og opgaver. Kommunikationsstruktur videreudvikles med præcisering af beslutningskompetencer, ansvarsområder og råderum. Organisationsstruktur opdateres og fastlægges for at opnå tydelig og synlig sammenhængskraft Uddannelse til alle. Norddjurs som 95 % kommune P.t. arbejdes der målrettet At styrke samarbejdet omkring Unge oplever forbedring af mulighederne for uddannel- med udsatte uddannelse til alle i Norddjurs se. og socialt udsatte unge i Kommune. forhold til uddannelse. At Ungnorddjurs bliver en aktiv medspiller i uddannelse til alle. Samarbejdet på tværs opleves forbedret i forhold til målsætningen Ungnorddjurs opleves som en helhed af de unge og samarbejdspartnerne i forhold til at få unge i uddannelse. Styrke samarbejdet med folkeskolerne omkring fravær. Styrket samarbejde med UU og jobcentret omkring restgrupperne. Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring frafald og indsatsområder. Styrket samarbejde med aktørerne på unge i 16 til 25 års alderen. Ungnorddjurs s muligheder og aktiviteter skal synliggøres med henblik på målsætningen. Samarbejdsrelationer vurderes løbende. Årlig opgørelse af Ungnorddjurs s aktiviteter på området i juni. Ungeinterview om oplevelse af indsatsen årligt i juni. 10

11 3.1.7 Samarbejde med Sundhedsafdelingen Nuværende samarbejde Samarbejdet med Sundhedsafdelingen Der skal ske en bevægelse fra nu- Med det mål at leve op til Norddjurs Årlig afrapportering fra afdelin- udbygges og værende projekter Kommunes sundgerne om indsat- omkring flere projekter, indeholder strategiske oververing i det daglige hver afdeling i sam- faktorerne i juni. til en implementehedspolitik pålægges sen på *KRAMS f.eks. rygning jelser indenfor arbejde med arbejde med Sundhedsafdelingen at og alkohol hver af *KRAMS- *KRAMS faktorerne. faktorerne, og synliggør hvordan man opfylder sin forpligtigelse i forhold til sundhedsmæssig forebyggelserebyggende arbejde med den fo- sundhedsindsats. *KRAMS Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Sex Etablering af Ungdomsunivers for unge i alderen år. Ikke eksisterende. Der mangler tilbud til den ældste aldersgruppe. Formålet er at øge unges demokratiforståelse og gøre dem til aktive medspillere ved at inddrage dem i og tage ansvar for projekter og ved at give unge fra forskellige grupperinger mulighed for at komme i dialog og ideudvikle på tilbudene i lokalområderne. Vi får skabt en kultur der går fra at være projektdeltager til projektmager. Større accept og fællesskab mellem forskellige typer af unge og en inkluderende tilgang til andre. Kontinuitet og udvikling af tilbud til unge på Djursland, øget kreativitet og kulturel forståelse/interesse og ønsker om at deltage aktivt i at forbedre mulighederne for unge i området. Unge der vender tilbage. Koncerter Konferencer Ungdomsaktiviteter og projekter i hele Norddjurs. Ungdomsunivers Opkvalificere AK- TØRERNE Evalueres med inddragelse af unge efter konkrete tiltag og en gang årligt i november. 11

12 4. Strategimål 12

13 4.1 Indsatsområder: Nationale og internationale projekter Nationale + internationale projekter: EU-projekter, Kulturforeninger, Drums for Peace, Port Mondo, Kult- Art At unge styrker demokratisk kompetence gennem forskellige interessefællesskaber og får en kulturforståelse der bidrager til udvikling af vores samfund. Kompetenceudvikling af medarbejde. Uformel læring for unge. At unge tilegner sig færdigheder personligt og fagligt til at agere internationalt i et moderne samfund. Forbedrede sprogkundskaber og udviklet kommunikationsevner ift. andre kulturer, øget kul- turkendskab/- forståelse, evner at agere tværkulturelt. Større lyst og mod til udlandsophold. Støttende medarbejdere ift. ovenstående. Udarbejdelse af strategi vedr. ressourcetildeling og implementering i hele organisationen gennem nøglepersoner. Udbyder bl.a. workshops til skoler. Laver ungdomsaktiviteter med fokus på det tværkulturelle. Inddragelse af lokalsamfundet. EUstandardskemaer. Unges egne evalueringer. Billede dokumentation. Evalueres med inddragelse af unge efter endt projekt både afdelingsvis og i styregruppe. 13

14 5. Strategimål 14

15 5.1 Indsatsområder: Faglig kompetence og dannelse (formel og uformel læring) Der udbydes en række aktiviteter og projekter med både formel og uformel læring. Vi arbejder for at udvide de unges faglige kundskaber gennem aktiviteter indenfor specifikke områder. Der forefindes differentierede niveauer i læringsmiljøerne. Skabe rum for faglige, som tværfaglige, læringsmiljøer, hvor formålet med både proces og produkt er tydeligt for den unge. Implementere styreark med overvejelser af mål, formål og indhold. Årlig gennemgang af UMV, APV og styreark ved sæsonafslutning i juni Social kompetence og dannelse Der holdes fokus på de unges sociale adfærd og arbejder bevidst med de unges sociale kompetencer. Vi arbejder for at udvide de unges sociale forståelse, hvor tillid og fortrolighed bygger på respekt og ansvarlighed. Vi skaber forpligtende aktiviteter på tværs af alder, køn, kultur og interesser, med udgangspunkt i det fælles tredje. Større bevidsthed omkring brugen af sociale aktiviteter og samarbejdsopgaver, samt fastholdelse af de unges valg og aftaler. Årlig gennemgang af UMV og APV med fokus på de sociale og tværfaglige elementer ved sæsonafslutning i juni Kulturel dannelse Der udbydes en række arrangementer med forskelligt kulturelt indhold, både i og udenfor ungdomsskolen. Vi arbejder for at udvide de unges kulturelle kendskab og forståelse, både lokalt, nationalt og internationalt. Udvekslinger, foredrag og arrangementer der præsenterer de unge for, og forbereder de unge til, livet i et multikulturelt samfund. Implementere løbende kulturelle aktiviteter, arrangeret både i og udenfor ungdomsskolen. Implementere styre ark med overvejelser af mål og indhold ved ekskursioner. Fokus på den internationale dimension, bl.a. gennem udvekslingsprojekter. Gennemgang og evaluering af aktiviteter med kulturelt indhold. Årligt ved sæsonafslutning i juni. Evaluering af mål og indhold for udvekslinger. Årligt ved sæsonafslutning i juni. 15

16 5.1.4 Demokratisk kompetence og dannelse Inddragelse af de unge i både planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter, indkøb mv. Vi arbejder for at udvide de unges demokratiske forståelse, samt evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Unges aktive deltagelse i demokratiske processer i og udenfor ungdomsskolen. Uddanne unge i demokratiske processer, så de kan anvende demokratiet bedst muligt på egen hånd. Synlig implementering af de unge i planlægning, udvikling og gennemførelse af ungdomsskoleaktiviteter. Årlig evaluering ved sæsonafslutning i juni i samarbejde med USSR Forebyggelse Der skabes rammer for alle unge, og er opsøgende overfor unge efter behov. Tidlig indsats i forhold til udsatte unge, gennem tæt samarbejde med det sociale område i Ungnorddjurs Struktureret tværgående samarbejde med øvrige aktører på området. Opkvalificering af medarbejdere i forhold til den pædagogiske indsats. Fokus på alle grupper, de yngste, de ældste, og alt der i mellem. Attraktive tilbud for alle unge. Tilpasset de unges behov. Tydelig struktur på det tværgående samarbejde, samt afklaring af forventninger og funktioner. Ad hoc deltagelse på SSP området. Årlig opgørelse af kompetence udviklingsplaner. Opgørelse ultimo december. Aftaler om indsatsområder og aftaler omkring tværgående samarbejde. Opgørelse ultimo december Børn & Ungecenter Aldersintegrerede projekter. Fag projekter på tværs af juniorklub, ungdomsklub & hold/fag. (DJ, 9 timers hold, bands/jam, rollespil) At skabe et center, hvor alle børn og unge kan komme og lave/deltage i interessebetonede aktiviteter af de unge for de unge på tværs af alder, køn, osv. Interessen er bærende det fælles tredje: (Musik, edb, lektiecafe, rollespil) Mekka for nye ideer, samt præsentation af hold. At skabe de økonomiske rammer for et sådant center Kvalificering af børn og unges fritid. Aldersspredning på aktiviteterne Nye aktiviteter udviklet af de unge for de unge Unges selvforvaltning og ansvarlighed i forhold til aktiviteter Flere aktiviteter med flere deltagere. At unge får lyst til selv at skabe foreninger. Igangsættelse af aktionsgrupper af unge faciliteret af voksne medarbejdere. At der skabes fysiske rammer for udvikling og kreativitet At der skabes politisk og mentalt rum for kreativ ide udvikling Årlig måling af medlemstal - ultimo juni. Årlig måling af aktivitetsudbud - ultimo juni. Løbende spørgeskema-undersøgelser Ungekvalitetsrapport 16

17 6. Strategimål 17

18 6.1 Indsatsområder: Bevægelse Alle klubberne har faste ugedage med bevægelse og fysisk udfoldelse på plakaten At styrke børnenes fysiske form og betydningen af denne i andre sammenhænge. At børnene lever op til Sundhedsstyrelsens vejledende anbefalinger om motion for børn (min. 60 min. pr. dag) Faste ugentlige aktiviteter med fokus på bevægelse og motion. Årligt Børne-OL (inkl. SFO) Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Kost og sundhed Alle klubberne har en form for eftermiddagsmad, hvor børnene har mulighed for at få et sundt og nærende mellemmåltid om eftermiddagen. At give børnene mulighed for at få et sundt supplement til madpakken samt give dem indblik i betydningen af en sund livsstil i hverdagen. At børnene er sunde og aktive i deres hverdag. At de trives fysisk og psykisk. Fokus på sund kost i vores madtilbud og inddragelse af børnene i madlavning, planlægning, menuvalg og indkøb. Udpegelse af sundhedsnøglepersoner i juniorklubberne. Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Kolonier Alle klubberne har mindst 1 koloni (helst 2) af min. 5 dages varighed pr. år. At skabe rammer for engageret, socialt fællesskab børnene imellem og herigennem udvikle deres sociale kompetencer. Alle børn indgår i et socialt netværk af gode kammerater og besidder sociale kompetencer til at kunne deltage heri på lige fod Fælles sommerkoloni for juniorklubberne Særskilt efterårskoloni i hver klub. med andre børn. At udvikle gode relationer mellem barn-barn og vokne-børn. Årligt i juni måned sammenholdt med sociogram (venskabsrelationer) + ressourceskemaer (individuelle styrker) 18

19 6.1.4 Børnemøder I alle klubber afholdes samlede børnemøder med fast interval, hvor børnene har medindflydelse på deres hverdag. Børnene er aktive og medbestemmende i forhold til eget liv. Juniorklubaktiviteter er i videst mulig udstrækning og først og fremmest børnenes egne aktiviteter. Det pædagogiske personale kommer med nye indspark Børnemøder, hvor børnene inddrages i tilrettelæggelse, organisering og afholdelse af egne aktivitetsforslag så vidt det er muligt, - med hjælp fra voksne i nødvendigt omfang. Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Forebyggelse I 2 ud af 3 klubber er ansat specialuddannet pædagog. I den sidste klub varetages dette af afd. leder. Der laves børneinterviews, Børne Miljø Vurdering, sociogrammer, ressourceskemaer, handleplaner, deltagelse i netværkssamarbejde, kort vej mellem klub, ungdomskonsulent, hjem + skole osv. Børnenes trivsel følges nøje på alle områder ikke mindst socioemotionelt og adfærdsmæssigt med henblik på at forebygge mistrivsel. Herunder sikres en kort og hurtig vej mellem klub, ungdomskonsulent, hjem og skole. Ingen børn falder udenfor de støttende voksennetværk og står alene (svigtes). Fælles metoder for demokrati-arbejde. Specialpædagogiske kontaktpersoner i hver juniorklub. Der indføres sociogrammer og ressourceskemaer i alle juniorklubber. Der tilbydes skoler og hjem deltagelse i alle netværksmøder vedr. juniorklubbørn. Der laves handleplaner på alle bekymringsbørn i juniorklubberne. Årligt besøg af ungdomskonsulenter i juniorklubberne Det præventive, opsøgende arbejde som integreret del af juniorklubarbejdet Årligt i juni måned sammenholdt med sociogram + ressourceskemaer Aldersintegrerede projekter I den ene af juniorklubberne arbejdes der pt. med interessebetonede projekter om aftenen, hvor målgruppen er år. At skabe helhed mellem juniorog ungdomsklubber samt sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Alle interessegrupper oplever helhed og sammenhæng i børneog ungdomsarbejdet. Yderligere udbygning af de aldersintegrerede projekter til de øvrige juniorklubber. Aldersintegrerede projekter som brobygning og overlevering til aftenklubberne Årlig juni måned i kortlægning af aldersfordeling og antal deltagere i projekterne 19

20 7. Strategimål 20

21 7.1 Indsatsområder: Alternativ boglig undervisning Alle arbejder med alternativ, boglig undervisning, der konstant justeres og udvikles fremadrettet Differentieret læringsstil, undervisningsmetode og skemalægning, bevidsthed om unges forskelligartede problematikker, ressourcetilgang, relationsarbejde, successikring, faglig højnelse, udvidet verdensforståelse, ansvar for egen læring, udvikling af koncentration og hukommelsesspændvidde, voksne som ressourcepersoner, eksamensprøvning (FSA, FS10) IT og IT integration.( ) Positiv indstilling, mod til nye veje, omstillingsparathed og fleksibilitet, undervisningsdifferentiering, nye læringsmiljøer, ungtil-ung, individuelle skemaer i gruppeorienteret arbejde, positivt læringssyn, mod på ukendt stof, ansvar for egen læring, udvikling af faglige kompetencer, prøvevanthed, resultater ved prøver Alternativ boglig undervisning som fokuspunkt, nye læringsstile, viden om forskellige læringsstilsmodeller, forsøgsarbejde + kurser vedr. rummelighed, ungeinddragelse i gruppesammensætninger, fælles pædagogisk grundlag Udviklingsspiralen (Løbende) Individuelle handleplaner (statusbeskrivelser 4 gange årligt) Uddannelsesplaner (Årligt; marts) Sociogrammer + ressourceskemaer (Løbende) Logbøger /Weblogs (Blogs) + testresultater + samtaler (Løbende) Mødereferater (Ugentligt) MUS (Årligt) Social kompetenceudvikling Proaktivt arbejde med unges sociale kompetencer Positive cirkler, at kunne begå sig i en mangfoldighed af sammenhænge, tillidsrelationer, selvstændiggørelse, ansvarlighed, målrettethed, medbestemmelse. At implementere A.R.T. Tryghed + glæde, funktionsdygtighed, respekt, god tone, konstruktive fællesskaber, inddragelse i beslutningsprocesser. Eleverne bliver bedre til sociale færdigheder, vredeskontrol og moralsk ræsonnement Social træning, coaching, konsekvente reaktioner, vægtning af fælles situationer, gruppeorienterede projekter, ungemøder, hjælp til aktiv fritid. Medarbejderne uddannes i A.R.T Se Værkstedsfag Vigtigt pædagogisk redskab, der skaber dynamik i hverdagen Socialt læringsmiljø, håndgribelig undervisning, tværfaglighed, aktivitet og kreativitet, personligt forpligtende og engagerende projekter, faglig stolthed, gruppeorienterede projekter / produktionshold Fordybelse i kreativitet og faglighed, forpligtende fællesskaber, positivt læringssyn Ildsjælemedarbejdere, kon- Se sekvens, ejerskab for eget miljø, idekatalog, produktion til salg, projekt og interessebaseret undervisning (evt. eksterne hjælpere)

22 7.1.4 Individuelle samtaler Anerkendende tilgang Engageret fagligt omsorgsmiljø, relationsskabelse, inddragelse i egen udvikling, samhandling, konsekvente reaktioner Positivt læringssyn, sokratisk dialog, fordels-/ulempeskemaer, situationsanalyse, fælleskabsfølelse, samspil, konsekvente reaktioner Kognitiv metodik samt Se kognitiv terapi (sokratisk dialog, fordel/ulempeskemaer, situationsanalyser osv.) Indslusning i ungdomsuddannelserne At eleverne efter A-klassen har en plan som de formår at følge At de unge gennem samtaler med A-klassen og UU-vejledere, brobygning og arbejdsprøvning afklares ift. uddannelsesvalg Bliver opmærksomme overfor deres fremtidige muligheder i omverdenen Tæt samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannlesesinstitutioner og UU-Center Djursland Se

23 8. Strategimål 23

24 8.1 Indsatsområder: Bosteder (Plus 2 og Unghuset) 11 pladser. De eksisterende unghuse er under omlægning til bosteder med henblik på at kunne indgå i Norddjurs Kommunes kommende strategi på anbringelsesområdet. At bostederne ud fra Ungnorddjurs s værdier, med udgangspunkt i hele netværket Ungnorddjurs løser de opgaver der gives fra Norddjurs kommune. At de unge oplever en positiv udvikling i deres livssituation. Opkvalificerer personalet fagligt i forhold til den nye brugergruppe. Optimere de fysiske rammer ift. opgaverne. Årligt tilsyn fra forvaltningen. Status efter 1 år fra udflytningen. Interne statusmøder med de unge. At de unge opnår kompetencer til at kunne mestre eget liv. At skabe mulighed for at oprette dagtilbud til de unge der ikke kan bruge de etablerede tilbud. Årlig status i december Ungdomskonsulenter 3 ungdomskonsulenter. Arbejdsmæssigt er de geografisk opdelt. Varetagelse af den sociale døgnvagt. Der er blevet flere forskelligartede opgaver, med en bredere gruppe af samarbejdspartnere. At have en uformel kontakt til børn, unge, forældre, skoler m.m.. Have en bred samarbejdsflade, så de altid kan guide /støtte barnet/den unge i den rigtige retning. Tidlig indsats i forhold til udsatte unge, gennem tæt samarbejde med de øvrige områder i Ungnorddjurs. At de børn og unge, der henvender sig, får den hjælp de har behov for. Der ønskes en udvidelse af stillingen i vest. Udarbejdelse af metode for en årsrapport. Der nedsættes en intern tværgående arbejdsgruppe vedrørende den tidlige indsats. Årsrapport der udarbejdes i løbet af januar hvert år. Rapporten indgår i den samlede SSP årsrapport. 24

25 8.1.3 Støtte/Kontakt Rådgivning og vejledning. Der arbejdes primært med unge i grupper. - At den unge får vist den rigtige vej ud fra målene i opgaven via rådgivning og vejledning - At grupperne fungerer - at de unge trives i grupperne - At udvikle støttekontaktkorpset så det fremstår som mere fleksibelt i forhold til opgaveløsning. Der indgår individuelle samtaler med de unge i grupperne. Unge, der ikke kan være i en gruppe, får individuelle samtaler. Der er en koordinator på området. - At løse de opgaver vi får ind fra Familieafdelingen. - at de unge profiterer af tilbuddet. - At udvikle på dagbøgerne, statusbeskrivelser og kontrakt udformningen sammen med Familieafdelingen, så de ensartes og er i overensstemmelse med målene, så det kan bruges konstruktivt videre i de unges sag. - At dygtiggøre medarbejderne i forhold til opgaverne. - Løbende opgørelse til Familieafdelingen over antal unge i Støtte/kontakten. Årlig status ved årsskiftet, hvor der afregnes. - Oversigt over kompetencerne hos medarbejderne. Sommer SSP og forebyggelse Der er en tydelig SSPorganisation/struktur. -At sikre ensartethed i den forebyggende indsats. -Positive tilbagemeldinger på de forebyggende tiltag. Der er SSPkoordinator forankret i Ungnorddjurs. Faste møder i diverse udvalg. Forebyggende klassebesøg fast i 5. og 7. årgang, samt klasses dag hvert år. -At sikre at børn og unge i kommunen får de bedst mulige opvækstbetingelser med et liv uden misbrug og kriminalitet. -At sikre at SSP indsatsen fungerer optimalt på alle 3 forebyggelsesniveauer. -At se faldende kriminalitet og misbrug i lokale og nationale opgørelser. -bedre trivsel blandt børn og unge i Norddjurs Kommune. -At lave en skarpere profil på forebyggelse og SSP, herunder udbygning af SSP hjemmesiden. -At lave en forebyggelsesplan i samarbejde med andre aktører i kommunen på tværs af forvaltninger. 9. klasses trivselsundersøgelsen udarbejdes hvert år i den sidste halvdel af skoleåret, dvs. april-juni. Kriminalitetsstatistik. Indgår i SSP årsrapport, og desuden vil der hver uge trækkes SSP lister ud, så ungdomskonsulenterne altid har en nu og her status. SSP årsrapport. Udarbejdes hvert år i januar - februar. 25

26 8.1.5 Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling af unge under 18 år ligger i Ungnorddjurs Igennem misbrugsbehandlingen at ændre den unges misbrugsmønster. Der er afsat en halv stilling til en misbrugskonsulent. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret ressourcetilgang til gavn for den unge. Ungnorddjurs indgår i den kommunale plan for misbrugsbehandling. Der bliver tilrettelagt et individuelt behandlingstilbud for den unge. Der skal foretages en udredning samt udarbejdes en behandlingsplan. Der inddrages relevante samarbejdspartnere. Der udarbejdes procedurer for: - Udredning - Behandlingsplan - Journal Vi skal igangsætte diverse netværk med eksterne samarbejdspartnere. Kommunikationen styrkes i hele netværket Ungnorddjurs. Overlevering til Rusmiddelcentret ved det 18 år. Det samlede misbrugstilbud evalueres september

27 9. Procesbeskrivelse 9.1 Værdier, grundlag, vision og strategiplan i Ungnorddjurs 1. Opstart af pædagogisk grundlagsproces med medarbejderrepræsentanter i marts Metode: Open Space i medarbejdergruppen. 2. Opstart af værdi-grundlagsproces ved opstartsmøde i august Metode: Værdispil + værdimatricer. I august 2009 blev alle medarbejdere præsenteret for en procesbeskrivelse, hvor de blev bedt om at lave værdispil med de unge i den første måned af opstarten 2009 ud fra eksempler og hjælp fra en styregruppe. Herefter arrangerede styregruppen i oktober 2009 værdispil med medarbejderne. Derefter blev der lavet værdimatrix-skemaer med kerneydelser og værdier til hver afdelings medarbejdere, der blev bedt om individuelt at udfylde skemaet og returnere det. Så blev alle skemaer behandlet, samkørt, samlet og sparret i værdimatricer for hver enkelt afdeling/klub. Ud fra de samlede værdimatricer kom der et fælles mønster, der pegede på 3 grundlæggende værdier. Ledelsen godkendte materialet på ledermøde 4. november Materialet blev godkendt af bestyrelsen ved møde d. 4. november Her efter introduceredes en motivations-model for teamledelsen på seminar i februar 2010 med henblik på implementering af værdigrundlag i hele organisationen. Afd. ledere har i foråret 2010 på forskellig vis iværksat værdigrundlaget i forhold til de enkelte afdelinger. Værdigrundlaget har yderligere dannet baggrund for arbejdet med SMTTEmodellerne i forhold til strategiplan i løbet af sommeren/efteråret Fastlæggelse af pædagogisk grundlag på lederseminar i februar Metode: Teori U + Open Space i teamledelsen 4. Fastlæggelse af vision på lederseminar i februar Metode: Lego Serious Play => opbygning af de 7 pædagogiske søjler => det færdige og godkendte visionsoplæg 5. Udfærdigelse af strategimål for alle afdelinger ud fra værdi- og pæd. grundlag i juni-oktober Metode: smtte-modeller i alle afdelinger udfærdiget af afd. ledere + medarbejdere. 6. Finpudsning og færdiggørelse af strategiplan i ultimo

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs:

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs: Vision: Juniorklubbernes vision er at være et integreret og fuldgyldigt bindeled mellem dagtilbuddene og det videre ungdomsliv indenfor de kommunale fritidstilbud. Vi arbejder for, at juniorklubberne bliver

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Ledelse af processer i

Ledelse af processer i Tilbagespil fra LU-kursusdag Ledelse af processer i Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser og klubvirksomhed i fremtidens ungdomsskole LU organiserede d. 28. februar 2013 i Vejle kursusdag for ca.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere