Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode."

Transkript

1

2 Ungnorddjurs rækker ud efter fremtiden. Norddjurs Kommune og Ungnorddjurs har nu været i drift i godt 4 år efter en intens fusionsperiode. Fusionen er gået godt. Strategiplan 2008 til 2011 for Ungnorddjurs har bygget bro fra fusion til drift. Tilbage står en entydig organisation, som kan omveksle alle sine energier og kompetencer til stærke resultater. Med strategiplan sætter Ungnorddjurs dagsorden og pejlemærker for sin udvikling i de kommende år. Brugere, ansatte og bestyrelse kigger fremad og går efter i en tydelig pædagogisk virksomhed at skabe tæt dialog med de unge og dermed veldokumenterede resultater. Vision, målsætninger og organisering for Ungnorddjurs er nye og udgør et målrettet svar på Norddjurs Kommunes børnepolitik. Samtidig bygger strategiplanen på det bedste fra ungdomsskoletraditionen: handlekraft, fleksibilitet, målfokus og topengagement. Kombineret med Ungnorddjurs som en enhedsorganisation med stærke tværgående funktioner og en tydelig ledelse omsættes og udleves nærværende strategiplan for fuld kraft i de kommende år. Norddjurs, den 1. marts Niels Basballe Formand Ungdomsskolebestyrelsen Ungnorddjurs Bo Lindballe Ungdomsskoleleder Ungnorddjurs 2

3 1. Vision for Ungnorddjurs Kerneydelsen i Ungnorddjurs kan findes i Ungdomsskolelovens Kap. 1, 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres i n- teresse for og evne til aktiv me dvirken i et demokratisk samfund. 3

4 2. Ungnorddjurs organisering og ledelse 2.1. Principper for organisering i Ungnorddjurs Principper for organisering Tydelige voksne i bedste møde med unge i lokale miljøer. Vi skaber hele tiden kontakt og finder potentialer, der bliver til unges livskompetencer Selv Internt Eksternt UngdommensHus TYDELIGHED Faglig bæredygtighed og tydelig ledelse i en flad organisationsstruktur og stærk virksomhedsstruktur, hvor der er stigende bevidsthed om at beslutninger og oplæg om nye indsatser tænkes ude i fronten Dynamiske, strategiske og tværgående funktioner Den tydelige voksnes møde med den unge 2.2. Ledelsesorganisation i Ungnorddjurs Ungnorddjurs vision og målsætninger er ambitiøse. Derfor er det afgørende, at ledelsesudfordringen er klart defineret og synliggjort. I Ungnorddjurs ledelsesorganisation indgår således: Ungdomsskolebestyrelsen, denne består af 13 medlemmer: 2 politisk valgte, 2 medarbejder rep., 2 forældre rep., 1 rep. fra FOU. 1 rep. fra DA, 1 rep. fra LO, 2 rep. fra ungdomsrådet (Aktørerne) samt 2 elevrepræsentanter fra ungdomsskolerådet (USSR). 1 ungdomsskoleleder med overordnet ansvar for den samlede ungdomsskolevirksomhed, dvs. vision, strategi og resultater. 2 strategiske ledere for henholdsvis: o pædagogik og udvikling og o HR og administration 7 ledere med specificeret ledelsestid, for de i den nedenstående figur 2.3 nævnte områder. Den samlede ledelse omfatter 10 ledere, som er fordelt på 7,5 lederstillinger. Hertil kommer de 3 ungdomskonsulenter. Pr. 20. december 2010 er der ansat 198 medarbejdere, svarende til 96 årsværk. 4

5 Klub og fagtilbud Marthaskole Knallertkørekort Juniorklubber Internationalt arbejde Udvikling / Projekter Heltidsundervisning Husene / Børn og unge på eget værelse Ungdomskonsulenter, SSP, forebyggende arbejde. Støtte / kontaktpersoner Misbrugsbehandling u/ Figur: Organisation Ungnorddjurs Ungnorddjurs Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskoleleder Ledelsesteam Pædagogisk Udvikl. leder afdl. afdl. Kons. afdl. Administrativ leder 1 TK 3 TK 1 TK IT & intern service, kommunikation, branding, demokrati, integration og markedsføring Administration Løn, personale, regnskab Lokaler, UMV, dokumentation, sundhed, personaleudvikling, APV Samarbejde foreninger Grejbank Betjening af Ungdomsråd (Aktørerne) *AKT - Specialpædagogisk indsats samt indsats for specifikke målgrupper Demokrati samarbejde i netværk fokusområder indsatområder specifikke målgrupper *AKT: Adfærd, Kontakt og Trivsel 5

6 2.3. Figur: Mødestruktur Se mødekompetencer bagerst i strategiplanen 6

7 3. Strategimål 7

8 3.1 Indsatsområder: Kompetenceudvikling Udbredelse og udvikling af At forbedringskulturen sker At der er skabt, pejlemærker og Fortsat at skabe rum for refleksioner og kompetencer. gennem systematisk vidende- værdier og pæda- fællesskab omkring læring. Koordinering ling og velgennemtænkt accep- som er retningsgigogisk grundlag af Ungnorddjurs At koordinere kurser, oplæg og give teret kompetenceudviklingtenceudviklingvende for kompe- samlede ressourcer og At åbne for kvali- sparring på ledelse. strategi, At facilitere læringstetsudvikling og Helhedstænkning medarbejderudvikling og At kunne præge styrket i at reflekser. og udviklingsproces- lære af hinanden. så netværket er den faglige udvikling. og bidrage med viden udadtil og inspireres og opfange nyt udefra. tere over hvordan vi interagerer med omverdenen Organisationsudvikling F.eks. Tværfagligt På tværs af afdelinger. Politisk LAG LU Ungdomsringen Kultureltsamvirke. Folkeoplysningsudvalg. Rotary Etc. Etisk regnskab årligt i juni måned. At lede udfra fremtiden efterhåndehed At skabe harmoni mellem virkelig- Udforske fremtiden ved at ekspe- Fra hverdagsledelse til system strategisk Opgørelse af teamlederudvikling og ledelsesrimentere. ledelse med udgangs- som den viser praksis, så der punkt i organisationens fremtidige opstår en naturlig sig for os, så Fra mikro- til makroledelse hvordan behov. På teamle- balance imellem vi klædes på den enkelte medarbejders egne tegisk ledelse ud til at møde de der kan tænkes straderdage i februar. udfordringer værdier, virksomhedens mål og erkendende funda- fra et systemisk an- vi står overfor. den globale udviklingment At se frem mod fremtidens potentiale med udgangspunkt i teori U, i stedet for altid at lære af fortidens erfaringer. Inspiration til ved hjælp af refleksion at opnå fællesforståelse 8

9 3.1.3 Kreativitet og innovation Vi har positive læringsmiljøer og At opnå meningsfuld værdiforøgelse At der sættes visioner, kommu- Udarbejdelse af en metodisk værktøjs- Evaluering af brugen af den meto- når man nikeres, acceptekasse med redskadiske værktøjs- gode læreprocesser, der understøtter kreati- går ud over res risici, brydes kasse samt opsamling på nye ber til at afsøge kendte grænser barrierer og dannes nye netværk. med hensyn til nye: netværk. vitet og innovationbejdsområ- fællesskab et kompetencer, ar- Vi undersøger i Løbende på de grænser - identiteter - relationer - lingsdage. fastlagte udvikder/rækkevidde, punkt uden direkte Vi har kendskab til kreativt og nyskabende omfang, effekt, mål, partnere, at vide det præcise ende- sprog - organiseringer - metoder - udvik- opgaver etc. punkt. Vi kom- teknologi - handlin- lingspotentiale mer til at kende ger - mentale modeller - mål og pej- hos Ungnorddjurs med- hinanden igennem det vi gør. lemærker - kommunikationsvejearbejdere og unge Information og formidling Kommunikationsstruktur. Pressemagasin Hjemmeside Nyhedsbrev Presseomtale i aviser Opsøgende virksomhed Forældremøder Sms-service Foldere/pjecer/plaka ter Dokumentationsmateriale fra projekter Oplægsholdere Facebook Vi tænker i at give de rette informationer - på rette tid rette sted i rette mængde til rette personer. Vi har skabt et tænketanksrum, først i teamledelsen og senere i forhold til den øvrige organisation internt og eksternt på tværs af faggrænser for at aktivere flest mulige ideer Videreudvikling af kommunikationsstrukturen. En informations og formidlings kultur, der altid er på forkant med at understøtte grundlaget for at træffe kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Opad indad udad. Igangsætte en brandingstrategi og få udarbejdet et Logo. Udbyde faglige konferencer, både internt og eksternt. Facilitere og udbyde dialogmøder, konferencer mm. på børne- & ungeområdet. Opfølgning på kommunikationsstruktur. Opfølgning på brandingstrategi. Årligt i juni måned. 9

10 3.1.5 Helhed Ungnorddjurs tænker i helheder på tværs af afdelinger såvel internt som eksternt. At opnå samspil og synergi i opgaveløsningen internt og eksternt. At der er klarhed hos alle over: De samlede, tværgående udviklingsområder: Organisationsgenogram. Årligt i juni. En oplevelse hos alle af sammenhæng og helhed i ungdomslivet. Vidensdeling såvel internt som eksternt. - råderum, ansvar og beslutningskompetencer. - rammer, lovgrundlag og krav til opgaveløsning, ressourcetildeling mv. 4-årig strategiplan udarbejdes med henblik på at angive retning og synliggøre mål og opgaver. Kommunikationsstruktur videreudvikles med præcisering af beslutningskompetencer, ansvarsområder og råderum. Organisationsstruktur opdateres og fastlægges for at opnå tydelig og synlig sammenhængskraft Uddannelse til alle. Norddjurs som 95 % kommune P.t. arbejdes der målrettet At styrke samarbejdet omkring Unge oplever forbedring af mulighederne for uddannel- med udsatte uddannelse til alle i Norddjurs se. og socialt udsatte unge i Kommune. forhold til uddannelse. At Ungnorddjurs bliver en aktiv medspiller i uddannelse til alle. Samarbejdet på tværs opleves forbedret i forhold til målsætningen Ungnorddjurs opleves som en helhed af de unge og samarbejdspartnerne i forhold til at få unge i uddannelse. Styrke samarbejdet med folkeskolerne omkring fravær. Styrket samarbejde med UU og jobcentret omkring restgrupperne. Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring frafald og indsatsområder. Styrket samarbejde med aktørerne på unge i 16 til 25 års alderen. Ungnorddjurs s muligheder og aktiviteter skal synliggøres med henblik på målsætningen. Samarbejdsrelationer vurderes løbende. Årlig opgørelse af Ungnorddjurs s aktiviteter på området i juni. Ungeinterview om oplevelse af indsatsen årligt i juni. 10

11 3.1.7 Samarbejde med Sundhedsafdelingen Nuværende samarbejde Samarbejdet med Sundhedsafdelingen Der skal ske en bevægelse fra nu- Med det mål at leve op til Norddjurs Årlig afrapportering fra afdelin- udbygges og værende projekter Kommunes sundgerne om indsat- omkring flere projekter, indeholder strategiske oververing i det daglige hver afdeling i sam- faktorerne i juni. til en implementehedspolitik pålægges sen på *KRAMS f.eks. rygning jelser indenfor arbejde med arbejde med Sundhedsafdelingen at og alkohol hver af *KRAMS- *KRAMS faktorerne. faktorerne, og synliggør hvordan man opfylder sin forpligtigelse i forhold til sundhedsmæssig forebyggelserebyggende arbejde med den fo- sundhedsindsats. *KRAMS Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Sex Etablering af Ungdomsunivers for unge i alderen år. Ikke eksisterende. Der mangler tilbud til den ældste aldersgruppe. Formålet er at øge unges demokratiforståelse og gøre dem til aktive medspillere ved at inddrage dem i og tage ansvar for projekter og ved at give unge fra forskellige grupperinger mulighed for at komme i dialog og ideudvikle på tilbudene i lokalområderne. Vi får skabt en kultur der går fra at være projektdeltager til projektmager. Større accept og fællesskab mellem forskellige typer af unge og en inkluderende tilgang til andre. Kontinuitet og udvikling af tilbud til unge på Djursland, øget kreativitet og kulturel forståelse/interesse og ønsker om at deltage aktivt i at forbedre mulighederne for unge i området. Unge der vender tilbage. Koncerter Konferencer Ungdomsaktiviteter og projekter i hele Norddjurs. Ungdomsunivers Opkvalificere AK- TØRERNE Evalueres med inddragelse af unge efter konkrete tiltag og en gang årligt i november. 11

12 4. Strategimål 12

13 4.1 Indsatsområder: Nationale og internationale projekter Nationale + internationale projekter: EU-projekter, Kulturforeninger, Drums for Peace, Port Mondo, Kult- Art At unge styrker demokratisk kompetence gennem forskellige interessefællesskaber og får en kulturforståelse der bidrager til udvikling af vores samfund. Kompetenceudvikling af medarbejde. Uformel læring for unge. At unge tilegner sig færdigheder personligt og fagligt til at agere internationalt i et moderne samfund. Forbedrede sprogkundskaber og udviklet kommunikationsevner ift. andre kulturer, øget kul- turkendskab/- forståelse, evner at agere tværkulturelt. Større lyst og mod til udlandsophold. Støttende medarbejdere ift. ovenstående. Udarbejdelse af strategi vedr. ressourcetildeling og implementering i hele organisationen gennem nøglepersoner. Udbyder bl.a. workshops til skoler. Laver ungdomsaktiviteter med fokus på det tværkulturelle. Inddragelse af lokalsamfundet. EUstandardskemaer. Unges egne evalueringer. Billede dokumentation. Evalueres med inddragelse af unge efter endt projekt både afdelingsvis og i styregruppe. 13

14 5. Strategimål 14

15 5.1 Indsatsområder: Faglig kompetence og dannelse (formel og uformel læring) Der udbydes en række aktiviteter og projekter med både formel og uformel læring. Vi arbejder for at udvide de unges faglige kundskaber gennem aktiviteter indenfor specifikke områder. Der forefindes differentierede niveauer i læringsmiljøerne. Skabe rum for faglige, som tværfaglige, læringsmiljøer, hvor formålet med både proces og produkt er tydeligt for den unge. Implementere styreark med overvejelser af mål, formål og indhold. Årlig gennemgang af UMV, APV og styreark ved sæsonafslutning i juni Social kompetence og dannelse Der holdes fokus på de unges sociale adfærd og arbejder bevidst med de unges sociale kompetencer. Vi arbejder for at udvide de unges sociale forståelse, hvor tillid og fortrolighed bygger på respekt og ansvarlighed. Vi skaber forpligtende aktiviteter på tværs af alder, køn, kultur og interesser, med udgangspunkt i det fælles tredje. Større bevidsthed omkring brugen af sociale aktiviteter og samarbejdsopgaver, samt fastholdelse af de unges valg og aftaler. Årlig gennemgang af UMV og APV med fokus på de sociale og tværfaglige elementer ved sæsonafslutning i juni Kulturel dannelse Der udbydes en række arrangementer med forskelligt kulturelt indhold, både i og udenfor ungdomsskolen. Vi arbejder for at udvide de unges kulturelle kendskab og forståelse, både lokalt, nationalt og internationalt. Udvekslinger, foredrag og arrangementer der præsenterer de unge for, og forbereder de unge til, livet i et multikulturelt samfund. Implementere løbende kulturelle aktiviteter, arrangeret både i og udenfor ungdomsskolen. Implementere styre ark med overvejelser af mål og indhold ved ekskursioner. Fokus på den internationale dimension, bl.a. gennem udvekslingsprojekter. Gennemgang og evaluering af aktiviteter med kulturelt indhold. Årligt ved sæsonafslutning i juni. Evaluering af mål og indhold for udvekslinger. Årligt ved sæsonafslutning i juni. 15

16 5.1.4 Demokratisk kompetence og dannelse Inddragelse af de unge i både planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter, indkøb mv. Vi arbejder for at udvide de unges demokratiske forståelse, samt evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Unges aktive deltagelse i demokratiske processer i og udenfor ungdomsskolen. Uddanne unge i demokratiske processer, så de kan anvende demokratiet bedst muligt på egen hånd. Synlig implementering af de unge i planlægning, udvikling og gennemførelse af ungdomsskoleaktiviteter. Årlig evaluering ved sæsonafslutning i juni i samarbejde med USSR Forebyggelse Der skabes rammer for alle unge, og er opsøgende overfor unge efter behov. Tidlig indsats i forhold til udsatte unge, gennem tæt samarbejde med det sociale område i Ungnorddjurs Struktureret tværgående samarbejde med øvrige aktører på området. Opkvalificering af medarbejdere i forhold til den pædagogiske indsats. Fokus på alle grupper, de yngste, de ældste, og alt der i mellem. Attraktive tilbud for alle unge. Tilpasset de unges behov. Tydelig struktur på det tværgående samarbejde, samt afklaring af forventninger og funktioner. Ad hoc deltagelse på SSP området. Årlig opgørelse af kompetence udviklingsplaner. Opgørelse ultimo december. Aftaler om indsatsområder og aftaler omkring tværgående samarbejde. Opgørelse ultimo december Børn & Ungecenter Aldersintegrerede projekter. Fag projekter på tværs af juniorklub, ungdomsklub & hold/fag. (DJ, 9 timers hold, bands/jam, rollespil) At skabe et center, hvor alle børn og unge kan komme og lave/deltage i interessebetonede aktiviteter af de unge for de unge på tværs af alder, køn, osv. Interessen er bærende det fælles tredje: (Musik, edb, lektiecafe, rollespil) Mekka for nye ideer, samt præsentation af hold. At skabe de økonomiske rammer for et sådant center Kvalificering af børn og unges fritid. Aldersspredning på aktiviteterne Nye aktiviteter udviklet af de unge for de unge Unges selvforvaltning og ansvarlighed i forhold til aktiviteter Flere aktiviteter med flere deltagere. At unge får lyst til selv at skabe foreninger. Igangsættelse af aktionsgrupper af unge faciliteret af voksne medarbejdere. At der skabes fysiske rammer for udvikling og kreativitet At der skabes politisk og mentalt rum for kreativ ide udvikling Årlig måling af medlemstal - ultimo juni. Årlig måling af aktivitetsudbud - ultimo juni. Løbende spørgeskema-undersøgelser Ungekvalitetsrapport 16

17 6. Strategimål 17

18 6.1 Indsatsområder: Bevægelse Alle klubberne har faste ugedage med bevægelse og fysisk udfoldelse på plakaten At styrke børnenes fysiske form og betydningen af denne i andre sammenhænge. At børnene lever op til Sundhedsstyrelsens vejledende anbefalinger om motion for børn (min. 60 min. pr. dag) Faste ugentlige aktiviteter med fokus på bevægelse og motion. Årligt Børne-OL (inkl. SFO) Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Kost og sundhed Alle klubberne har en form for eftermiddagsmad, hvor børnene har mulighed for at få et sundt og nærende mellemmåltid om eftermiddagen. At give børnene mulighed for at få et sundt supplement til madpakken samt give dem indblik i betydningen af en sund livsstil i hverdagen. At børnene er sunde og aktive i deres hverdag. At de trives fysisk og psykisk. Fokus på sund kost i vores madtilbud og inddragelse af børnene i madlavning, planlægning, menuvalg og indkøb. Udpegelse af sundhedsnøglepersoner i juniorklubberne. Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Kolonier Alle klubberne har mindst 1 koloni (helst 2) af min. 5 dages varighed pr. år. At skabe rammer for engageret, socialt fællesskab børnene imellem og herigennem udvikle deres sociale kompetencer. Alle børn indgår i et socialt netværk af gode kammerater og besidder sociale kompetencer til at kunne deltage heri på lige fod Fælles sommerkoloni for juniorklubberne Særskilt efterårskoloni i hver klub. med andre børn. At udvikle gode relationer mellem barn-barn og vokne-børn. Årligt i juni måned sammenholdt med sociogram (venskabsrelationer) + ressourceskemaer (individuelle styrker) 18

19 6.1.4 Børnemøder I alle klubber afholdes samlede børnemøder med fast interval, hvor børnene har medindflydelse på deres hverdag. Børnene er aktive og medbestemmende i forhold til eget liv. Juniorklubaktiviteter er i videst mulig udstrækning og først og fremmest børnenes egne aktiviteter. Det pædagogiske personale kommer med nye indspark Børnemøder, hvor børnene inddrages i tilrettelæggelse, organisering og afholdelse af egne aktivitetsforslag så vidt det er muligt, - med hjælp fra voksne i nødvendigt omfang. Årligt i juni måned sammenholdt med værdimatrix Forebyggelse I 2 ud af 3 klubber er ansat specialuddannet pædagog. I den sidste klub varetages dette af afd. leder. Der laves børneinterviews, Børne Miljø Vurdering, sociogrammer, ressourceskemaer, handleplaner, deltagelse i netværkssamarbejde, kort vej mellem klub, ungdomskonsulent, hjem + skole osv. Børnenes trivsel følges nøje på alle områder ikke mindst socioemotionelt og adfærdsmæssigt med henblik på at forebygge mistrivsel. Herunder sikres en kort og hurtig vej mellem klub, ungdomskonsulent, hjem og skole. Ingen børn falder udenfor de støttende voksennetværk og står alene (svigtes). Fælles metoder for demokrati-arbejde. Specialpædagogiske kontaktpersoner i hver juniorklub. Der indføres sociogrammer og ressourceskemaer i alle juniorklubber. Der tilbydes skoler og hjem deltagelse i alle netværksmøder vedr. juniorklubbørn. Der laves handleplaner på alle bekymringsbørn i juniorklubberne. Årligt besøg af ungdomskonsulenter i juniorklubberne Det præventive, opsøgende arbejde som integreret del af juniorklubarbejdet Årligt i juni måned sammenholdt med sociogram + ressourceskemaer Aldersintegrerede projekter I den ene af juniorklubberne arbejdes der pt. med interessebetonede projekter om aftenen, hvor målgruppen er år. At skabe helhed mellem juniorog ungdomsklubber samt sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Alle interessegrupper oplever helhed og sammenhæng i børneog ungdomsarbejdet. Yderligere udbygning af de aldersintegrerede projekter til de øvrige juniorklubber. Aldersintegrerede projekter som brobygning og overlevering til aftenklubberne Årlig juni måned i kortlægning af aldersfordeling og antal deltagere i projekterne 19

20 7. Strategimål 20

21 7.1 Indsatsområder: Alternativ boglig undervisning Alle arbejder med alternativ, boglig undervisning, der konstant justeres og udvikles fremadrettet Differentieret læringsstil, undervisningsmetode og skemalægning, bevidsthed om unges forskelligartede problematikker, ressourcetilgang, relationsarbejde, successikring, faglig højnelse, udvidet verdensforståelse, ansvar for egen læring, udvikling af koncentration og hukommelsesspændvidde, voksne som ressourcepersoner, eksamensprøvning (FSA, FS10) IT og IT integration.( ) Positiv indstilling, mod til nye veje, omstillingsparathed og fleksibilitet, undervisningsdifferentiering, nye læringsmiljøer, ungtil-ung, individuelle skemaer i gruppeorienteret arbejde, positivt læringssyn, mod på ukendt stof, ansvar for egen læring, udvikling af faglige kompetencer, prøvevanthed, resultater ved prøver Alternativ boglig undervisning som fokuspunkt, nye læringsstile, viden om forskellige læringsstilsmodeller, forsøgsarbejde + kurser vedr. rummelighed, ungeinddragelse i gruppesammensætninger, fælles pædagogisk grundlag Udviklingsspiralen (Løbende) Individuelle handleplaner (statusbeskrivelser 4 gange årligt) Uddannelsesplaner (Årligt; marts) Sociogrammer + ressourceskemaer (Løbende) Logbøger /Weblogs (Blogs) + testresultater + samtaler (Løbende) Mødereferater (Ugentligt) MUS (Årligt) Social kompetenceudvikling Proaktivt arbejde med unges sociale kompetencer Positive cirkler, at kunne begå sig i en mangfoldighed af sammenhænge, tillidsrelationer, selvstændiggørelse, ansvarlighed, målrettethed, medbestemmelse. At implementere A.R.T. Tryghed + glæde, funktionsdygtighed, respekt, god tone, konstruktive fællesskaber, inddragelse i beslutningsprocesser. Eleverne bliver bedre til sociale færdigheder, vredeskontrol og moralsk ræsonnement Social træning, coaching, konsekvente reaktioner, vægtning af fælles situationer, gruppeorienterede projekter, ungemøder, hjælp til aktiv fritid. Medarbejderne uddannes i A.R.T Se Værkstedsfag Vigtigt pædagogisk redskab, der skaber dynamik i hverdagen Socialt læringsmiljø, håndgribelig undervisning, tværfaglighed, aktivitet og kreativitet, personligt forpligtende og engagerende projekter, faglig stolthed, gruppeorienterede projekter / produktionshold Fordybelse i kreativitet og faglighed, forpligtende fællesskaber, positivt læringssyn Ildsjælemedarbejdere, kon- Se sekvens, ejerskab for eget miljø, idekatalog, produktion til salg, projekt og interessebaseret undervisning (evt. eksterne hjælpere)

22 7.1.4 Individuelle samtaler Anerkendende tilgang Engageret fagligt omsorgsmiljø, relationsskabelse, inddragelse i egen udvikling, samhandling, konsekvente reaktioner Positivt læringssyn, sokratisk dialog, fordels-/ulempeskemaer, situationsanalyse, fælleskabsfølelse, samspil, konsekvente reaktioner Kognitiv metodik samt Se kognitiv terapi (sokratisk dialog, fordel/ulempeskemaer, situationsanalyser osv.) Indslusning i ungdomsuddannelserne At eleverne efter A-klassen har en plan som de formår at følge At de unge gennem samtaler med A-klassen og UU-vejledere, brobygning og arbejdsprøvning afklares ift. uddannelsesvalg Bliver opmærksomme overfor deres fremtidige muligheder i omverdenen Tæt samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannlesesinstitutioner og UU-Center Djursland Se

23 8. Strategimål 23

24 8.1 Indsatsområder: Bosteder (Plus 2 og Unghuset) 11 pladser. De eksisterende unghuse er under omlægning til bosteder med henblik på at kunne indgå i Norddjurs Kommunes kommende strategi på anbringelsesområdet. At bostederne ud fra Ungnorddjurs s værdier, med udgangspunkt i hele netværket Ungnorddjurs løser de opgaver der gives fra Norddjurs kommune. At de unge oplever en positiv udvikling i deres livssituation. Opkvalificerer personalet fagligt i forhold til den nye brugergruppe. Optimere de fysiske rammer ift. opgaverne. Årligt tilsyn fra forvaltningen. Status efter 1 år fra udflytningen. Interne statusmøder med de unge. At de unge opnår kompetencer til at kunne mestre eget liv. At skabe mulighed for at oprette dagtilbud til de unge der ikke kan bruge de etablerede tilbud. Årlig status i december Ungdomskonsulenter 3 ungdomskonsulenter. Arbejdsmæssigt er de geografisk opdelt. Varetagelse af den sociale døgnvagt. Der er blevet flere forskelligartede opgaver, med en bredere gruppe af samarbejdspartnere. At have en uformel kontakt til børn, unge, forældre, skoler m.m.. Have en bred samarbejdsflade, så de altid kan guide /støtte barnet/den unge i den rigtige retning. Tidlig indsats i forhold til udsatte unge, gennem tæt samarbejde med de øvrige områder i Ungnorddjurs. At de børn og unge, der henvender sig, får den hjælp de har behov for. Der ønskes en udvidelse af stillingen i vest. Udarbejdelse af metode for en årsrapport. Der nedsættes en intern tværgående arbejdsgruppe vedrørende den tidlige indsats. Årsrapport der udarbejdes i løbet af januar hvert år. Rapporten indgår i den samlede SSP årsrapport. 24

25 8.1.3 Støtte/Kontakt Rådgivning og vejledning. Der arbejdes primært med unge i grupper. - At den unge får vist den rigtige vej ud fra målene i opgaven via rådgivning og vejledning - At grupperne fungerer - at de unge trives i grupperne - At udvikle støttekontaktkorpset så det fremstår som mere fleksibelt i forhold til opgaveløsning. Der indgår individuelle samtaler med de unge i grupperne. Unge, der ikke kan være i en gruppe, får individuelle samtaler. Der er en koordinator på området. - At løse de opgaver vi får ind fra Familieafdelingen. - at de unge profiterer af tilbuddet. - At udvikle på dagbøgerne, statusbeskrivelser og kontrakt udformningen sammen med Familieafdelingen, så de ensartes og er i overensstemmelse med målene, så det kan bruges konstruktivt videre i de unges sag. - At dygtiggøre medarbejderne i forhold til opgaverne. - Løbende opgørelse til Familieafdelingen over antal unge i Støtte/kontakten. Årlig status ved årsskiftet, hvor der afregnes. - Oversigt over kompetencerne hos medarbejderne. Sommer SSP og forebyggelse Der er en tydelig SSPorganisation/struktur. -At sikre ensartethed i den forebyggende indsats. -Positive tilbagemeldinger på de forebyggende tiltag. Der er SSPkoordinator forankret i Ungnorddjurs. Faste møder i diverse udvalg. Forebyggende klassebesøg fast i 5. og 7. årgang, samt klasses dag hvert år. -At sikre at børn og unge i kommunen får de bedst mulige opvækstbetingelser med et liv uden misbrug og kriminalitet. -At sikre at SSP indsatsen fungerer optimalt på alle 3 forebyggelsesniveauer. -At se faldende kriminalitet og misbrug i lokale og nationale opgørelser. -bedre trivsel blandt børn og unge i Norddjurs Kommune. -At lave en skarpere profil på forebyggelse og SSP, herunder udbygning af SSP hjemmesiden. -At lave en forebyggelsesplan i samarbejde med andre aktører i kommunen på tværs af forvaltninger. 9. klasses trivselsundersøgelsen udarbejdes hvert år i den sidste halvdel af skoleåret, dvs. april-juni. Kriminalitetsstatistik. Indgår i SSP årsrapport, og desuden vil der hver uge trækkes SSP lister ud, så ungdomskonsulenterne altid har en nu og her status. SSP årsrapport. Udarbejdes hvert år i januar - februar. 25

26 8.1.5 Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling af unge under 18 år ligger i Ungnorddjurs Igennem misbrugsbehandlingen at ændre den unges misbrugsmønster. Der er afsat en halv stilling til en misbrugskonsulent. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret ressourcetilgang til gavn for den unge. Ungnorddjurs indgår i den kommunale plan for misbrugsbehandling. Der bliver tilrettelagt et individuelt behandlingstilbud for den unge. Der skal foretages en udredning samt udarbejdes en behandlingsplan. Der inddrages relevante samarbejdspartnere. Der udarbejdes procedurer for: - Udredning - Behandlingsplan - Journal Vi skal igangsætte diverse netværk med eksterne samarbejdspartnere. Kommunikationen styrkes i hele netværket Ungnorddjurs. Overlevering til Rusmiddelcentret ved det 18 år. Det samlede misbrugstilbud evalueres september

27 9. Procesbeskrivelse 9.1 Værdier, grundlag, vision og strategiplan i Ungnorddjurs 1. Opstart af pædagogisk grundlagsproces med medarbejderrepræsentanter i marts Metode: Open Space i medarbejdergruppen. 2. Opstart af værdi-grundlagsproces ved opstartsmøde i august Metode: Værdispil + værdimatricer. I august 2009 blev alle medarbejdere præsenteret for en procesbeskrivelse, hvor de blev bedt om at lave værdispil med de unge i den første måned af opstarten 2009 ud fra eksempler og hjælp fra en styregruppe. Herefter arrangerede styregruppen i oktober 2009 værdispil med medarbejderne. Derefter blev der lavet værdimatrix-skemaer med kerneydelser og værdier til hver afdelings medarbejdere, der blev bedt om individuelt at udfylde skemaet og returnere det. Så blev alle skemaer behandlet, samkørt, samlet og sparret i værdimatricer for hver enkelt afdeling/klub. Ud fra de samlede værdimatricer kom der et fælles mønster, der pegede på 3 grundlæggende værdier. Ledelsen godkendte materialet på ledermøde 4. november Materialet blev godkendt af bestyrelsen ved møde d. 4. november Her efter introduceredes en motivations-model for teamledelsen på seminar i februar 2010 med henblik på implementering af værdigrundlag i hele organisationen. Afd. ledere har i foråret 2010 på forskellig vis iværksat værdigrundlaget i forhold til de enkelte afdelinger. Værdigrundlaget har yderligere dannet baggrund for arbejdet med SMTTEmodellerne i forhold til strategiplan i løbet af sommeren/efteråret Fastlæggelse af pædagogisk grundlag på lederseminar i februar Metode: Teori U + Open Space i teamledelsen 4. Fastlæggelse af vision på lederseminar i februar Metode: Lego Serious Play => opbygning af de 7 pædagogiske søjler => det færdige og godkendte visionsoplæg 5. Udfærdigelse af strategimål for alle afdelinger ud fra værdi- og pæd. grundlag i juni-oktober Metode: smtte-modeller i alle afdelinger udfærdiget af afd. ledere + medarbejdere. 6. Finpudsning og færdiggørelse af strategiplan i ultimo

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Organisationsstruktur UngHerning

Organisationsstruktur UngHerning Organisationsstruktur UngHerning UngHerning består overordnet af en fritidsafdeling og en heltidsafdeling. Administrationen varetages af et sekretariat, mens kompetence- og fagudvikling ligger ved ressourcecentret.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

KVALITETS- STANDARD JUNIORKLUBBERNE UNGNORDDJURS

KVALITETS- STANDARD JUNIORKLUBBERNE UNGNORDDJURS KVALITETS- STANDARD JUNIORKLUBBERNE UNGNORDDJURS Vision: Juniorklubbernes vision er at være et integreret og fuldgyldigt bindeled mellem dagtilbuddene og det videre ungdomsliv indenfor de kommunale fritidstilbud.

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs:

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs: Vision: Juniorklubbernes vision er at være et integreret og fuldgyldigt bindeled mellem dagtilbuddene og det videre ungdomsliv indenfor de kommunale fritidstilbud. Vi arbejder for, at juniorklubberne bliver

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Rebild Kommunale Ungdomsskole

Rebild Kommunale Ungdomsskole Kontrakt 2015-16 Rebild Kommunale Ungdomsskole Sverriggaardsvej 4, 9520 - Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Fusionsplan Område Vest

Fusionsplan Område Vest Fusionsplan Område Vest Målet er at skabe og implementere en vision for Vest: Vision: I Vest er alle børn, forældre og medarbejdere inkluderet i fællesskabet. Vores arbejde på at inkludere alle bygger

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag

Den Sammenhængende Skoledag Vestre Skole og Åløkkeskolen for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen http://odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere