ROPER TECHNOLOGIES, INC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROPER TECHNOLOGIES, INC."

Transkript

1 ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER

2 ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR OG ENGAGEMENT I FORHOLD TIL ADMINISTRATION AF KODEKSEN... 1 OVERSIGT OVER KODEKS FOR ETIK... 2 RAPPORTERING AF OVERTRÆDELSER ELLER BEKYMRINGER... 2 INGEN REPRESSALIER... 3 FRAVIGELSER FRA KODEKSEN... 3 DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER... 3 TAVSHEDSPLIGT... 4 RÅDGIVENDE JURIST... 4 FORTROLIGE OPLYSNINGER... 4 FOREBYGGELSE AF INSIDERHANDEL OG TIPPING... 6 RELATIONER TIL KUNDER, LEVERANDØRER OG KONKURRENTER... 7 ANSVAR FOR VIRKSOMHEDENS PERSONALE INTERESSEKONFLIKTER OG ERHVERVSMULIGHEDER BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS AKTIVER NØJAGTIGHED FOR VIRKSOMHEDSDATA OG RAPPORTERING FORPLIGTELSER OVERFOR OFFENTLIGHEDEN

3 ROPER TECHNOLOGIES, INC Professional Parkway East, Suite 200 Sarasota, Florida VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER Denne virksomhedskodeks for etik og adfærd ( Kodeksen ) beskriver standarderne for at drive forretning på den korrekte juridiske og etiske måde, som er blevet vedtaget af Roper Technologies, Inc. ( Roper eller Virksomheden ). Alle medarbejdere hos Roper, hvilket inkluderer dens øverste ledelse, den ledende økonomidirektør samt de øvrige ledende medarbejdere ( den samlede administrative ledelse ) og dens datterselskaber ( Medarbejdere ) er selv ansvarlige for at agere i overensstemmelse med denne Kodeks, øvrige virksomhedspolitikker samt gældende love, regler og bestemmelser. Herudover er medlemmerne af Roper s direktion ( Direktører ), i det omgang det er relevant i forhold til deres ansvar som direktion for Roper, ansvarlige for selv at agere i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i denne Kodeks såvel som i overensstemmelse med de øvrige virksomhedspolitikker samt i henhold til Virksomheden andre love, regler og bestemmelser, der er gældende for dem. Enhver handling eller adfærd i strid med denne Kodeks kan blive lagt til grund for passende disciplinære foranstaltninger og vil kunne udsætte disse Medarbejdere eller Direktører for civilretlige og strafferetlige krav. Denne Kodeks er ikke en eksplicit eller implicit ansættelseskontrakt og skaber ingen kontraktmæssige rettigheder af nogen art mellem Roper Technologies, Inc. og dets Medarbejdere eller Direktører. Alle Medarbejdere skal forstå, at denne Kodeks ikke ændrer deres ansættelsesforhold, hverken efter ønske eller omfattet af kontrakten. Roper Technologies, Inc. forbeholder sig retten til at forbedre, ændre eller opsige denne Kodeks til enhver tid, uanset årsag. DIT ANSVAR OG ENGAGEMENT I FORHOLD TIL ADMINISTRATION AF KODEKSEN Alle Medarbejdere og Direktører hos Roper er forpligtet til at overholde ordlyd og ånd i denne Kodeks. Dette indebærer at overholde de gældende lovkrav, uanset hvor du er i verden. Herudover opfordrer vi Medarbejdere og Direktører til altid at engagere sig i etisk adfærd og drøfte spørgsmål eller bekymringer med passende personale i Virksomheden, når der er tvivl om bedste fremgangsmåde. Medarbejdere vil modtage, og skriftligt anerkende modtagelse heraf, et eksemplar af denne Kodeks, når de ansættes i Virksomheden og skal én gang årligt bekræfte deres fortsatte engagement af Kodeksen. Direktører vil modtage, og skriftligt anerkende modtagelsen heraf, et eksemplar af denne Kodeks, når de vælges til bestyrelsen og vil én gang årligt skriftligt bekræfte deres fortsatte engagement i Kodeksen. Opdateringer til Kodeksen vil blive distribueret til Medarbejdere og Direktører efter behov for at afspejle forbedringer eller ændringer. 1

4 OVERSIGT OVER KODEKS FOR ETIK Roper er dedikeret til kun at fremstille og sælge produkter, der er sikre, er af høj kvalitet eller på anden måde i overensstemmelse med gældende lovkrav, og for at fremme dette at udøve sine aktiviteter over hele verden i overensstemmelse med eksemplariske standarder for virksomhedsintegritet. Alle Roper s Medarbejdere og Direktører forventes at drive Roper s Virksomhed i overensstemmelse med høje standarder for ærlighed og integritet, hvilke omfatter, men ikke begrænser sig til: at have en ærlig og etisk adfærd, herunder undgåelse af og etisk håndtering af faktiske eller mulige interessekonflikter mellem personlige og professionelle relationer og mellem personlige interesser og Roper s forretningsmæssige interesser; fuldstændig, retfærdig, nøjagtig og forståelig offentliggørelse af de periodiske rapporter, der kræves afgivet af Roper og i Roper s kommunikation i øvrigt; at overholde gældende statslige love, regler og bestemmelser, inklusive de i Kodeksen drøftede, såsom emner, der vedrører insiderhandel med værdipapirer, produktsikkerhed og kontakt til konkurrenter og øvrige Medarbejder; og at foretage hurtig intern rapportering af overtrædelser af denne Kodeks. Denne Kodeks indeholder også retningslinjer, der skal hjælpe Medarbejdere og Direktører i at agere og træffe beslutninger på vegne af Roper i overensstemmelse med disse standarder og undgå interessekonflikter. Retningslinjer kan dog imidlertid aldrig være altomfattende, og ansvaret for korrekt adfærd ligger hos den enkelte Medarbejder og Direktør. Kodeksen er ikke en erstatning for personlig integritet og god dømmekraft. Hvis du står over for en vanskelig beslutning, bør du overveje, hvorvidt du vil have det godt med, at din beslutning blev offentlig viden. Hvis du mener, at beslutningen kunne anses for forkert ud fra et juridisk eller etisk synspunkt, er du i tvivl om den bedste fremgangsmåde i en særlig situation eller på anden måde har spørgsmål til anvendeligheden af Kodeksen, opfordres du til at drøfte spørgsmålet med din vejleder eller din juridiske rådgiver. Ledende Medarbejdere og Direktører kan også drøfte sådanne sager med den juridiske rådgiver. RAPPORTERING AF OVERTRÆDELSER ELLER BEKYMRINGER Hvis du er blevet opmærksom på eller har mistanke om upassende, uetisk eller ulovlig adfærd eller adfærd, der er i strid med denne Kodeks, bør du rapportere eller sørge for, at en sådan adfærd rapporteres til din vejleder eller til den juridiske rådgiver. Ledende Medarbejdere og Direktører skal rapportere alle formodede overtrædelser af Kodeksen til den juridiske rådgiver. Hvid du af en eller anden grund finder den proces ubehagelig, kan du til enhver tid kontakte Roper Technologies Ethics a n d Compliance Line på +1 (888) (gratis), sende dit spørgsmål eller din bekymring per til den juridiske rådgiver eller en anden relevant ledende Medarbejder. Dine spørgsmål eller bekymringer vil forblive fortrolige eller anonyme. Du behøver ikke at inkludere nogen identificerbare oplysninger, når der udarbejdes en rapport til Roper Technologies Ethics and Compliance Line. Eventuelle bekymringer i forhold til regnskabsføring, intern regnskabskontrol og revisionsforhold kan meddeles på samme måde som øvrige bekymringer, som beskrevet ovenfor. Disse bekymringer vil blive rapporteret til revisionsudvalget i Roper s bestyrelse og vil blive håndteret i henhold til de procedurer, som udvalget har fastlagt. 2

5 INGEN REPRESSALIER Roper vil hverken gøre gengæld eller tolerere chikane eller gengældelse i forhold til rapportering, der er foretaget i god tro vedrørende formodede overtrædelser eller overtrædelser af love, regler, Virksomhedens politikker eller procedurer, inklusive Kodeksen. Dette betyder, at Roper ikke vil opsige, degradere, flytte til mindre ønsket opgave eller på anden måde diskriminere en Medarbejder for at have henledt opmærksomheden på handlinger, der kunne mistænkes for at være ulovlige, uetiske eller i strid med Kodeksen eller give oplysninger til en undersøgelse heraf. Roper forbeholder sig dog retten til at irettesætte enhver, der bevidst rapporterer en falsk anklage, opgiver urigtige oplysninger til Virksomheden eller overtræder Kodeksen, gældende lovgivning eller virksomhedspolitikker eller procedurer eller på anden måde har handlet forkert. FRAVIGELSER FRA KODEKSEN Fravigelser fra Kodeksen kan, for så vidt angår ledende Medarbejdere eller Direktører, alene foretages af bestyrelsen og vil blive offentliggjort øjeblikkelig, som krævet af Securities and Exchange Commission ( SEC ), i børsen eller efter øvrige gældende bestemmelser. Den juridiske Medarbejder skal foretage eventuelle fravigelser i Kodeksen skriftligt for andre Medarbejdere. Anmodninger om sådanne fravigelser skal rettes skriftligt til lederen af den juridiske afdeling. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER Roper vil træffe passende disciplinære foranstaltninger over for enhver Medarbejder eller Direktør, hvis handlinger findes at krænke Kodeksen, Virksomhedens politikker eller procedurer. Disciplinære foranstaltninger foretages helt efter Roper s eget skøn og kan omfatte øjeblikkelig opsigelse. Direktører kan blive bedt om eller afkrævet at udtræde af bestyrelsen i henhold til passende omstændigheder. Herudover kan overtrædelser af retlige eller lovmæssige krav efterfølges af individuelle civile og strafferetlige sanktioner, herunder bøder og fængselsstraf. Hvor Roper har lidt et tab, kan Roper fortsætte retsforfølgelse mod de enkeltpersoner eller de enheder, der er ansvarlige. Hvor love er overtrådt, vil Roper samarbejde fuldstændigt med de relevante myndigheder. Følgende er eksempler på adfærd, der vil kunne resultere i disciplinære foranstaltninger: Handlinger, der krænker enhver del af denne Kodeks eller andre virksomhedspolitikker. Foranledning af, at andre overtræder denne Kodeks eller enhver anden virksomhedspolitik. Undladelse af øjeblikkelig rapportering eller foretagelsen af en handling for at skjule eller dække over en kendt eller mistænkt overtrædelse af denne Kodeks eller enhver anden virksomhedspolitik eller bevidst afgivelse af ukorrekte oplysninger om en overtrædelse eller en potentiel overtrædelse. Repressalier mod en anden Medarbejder eller en Direktør for rapportering af en formodet overtrædelse af denne Kodeks eller enhver anden virksomhedspolitik. Overtrædelse af gældende lov eller på anden måde at udsætte dig eller Roper for strafferetlige sanktioner (bøder eller fængselsstraf) eller civilretlige sanktioner (erstatning eller bøder). 3

6 TAVSHEDSPLIGT Enhver rapportering af bekymringer for overtrædelser af Kodeksen vil blive holdt fortroligt i det omfang, det er praktisk muligt eller tilladt i forhold til gældende lovgivning. Du skal imidlertid være klar over, at det i visse situationer kan kræves, at der sker videregivelse af fortrolige oplysninger med henblik på opnåelse af en løsning. Roper s politik om fortrolige oplysninger er beskrevet i Erklæring om adfærdsregler - I. RÅDGIVENDE JURIST Roper s generelle rådgiver er Roper s jurist. Den juridiske rådgiver er ansvarlig for forvaltningen af implementering og gennemførelse af Kodeksen, inklusive: at føre tilsyn med implementering af Kodeksen med tilhørende politikker, praksis og procedurer; at føre tilsyn med administration og overholdelse af Kodeksen, herunder håndhævelse og sikring af, at der konsekvent anvendes passende disciplinære foranstaltninger, som nødvendigt; at gennemføre eller føre tilsyn med undersøgelser af rapporterede overtrædelser af Kodeksen; at koordinere hensigtsmæssige reaktioner på embedsmisbrug samt tage skridt til forhindring af en gentagelse af enhver forseelse; at koordinere alle nødvendige uddannelsesprogrammer om de emner, der dækkes af Kodeksen; og at besvare spørgsmål og vejlede Medarbejdere og Direktører vedrørende Kodeksen. Du kan kontakte den juridiske rådgiver personligt på telefon (941) eller per på ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - I FORTROLIGE OPLYSNINGER Virksomheden skal balancere sine interesser i forbindelse med bevarelsen af fortrolige oplysninger om Virksomheden i forhold til ansvaret for at foretage rettidig, fuldstændig og nøjagtig offentliggørelse af sådanne oplysninger. Derfor kræver Roper, at medarbejdere og Direktører, der beskæftiger sig med eller får kendskab til fortrolige oplysninger, skal overholde følgende retningslinjer og procedurer: Informationer, der skal beskyttes Fortrolige oplysninger, inklusive alle Virksomhedens informationer eller informationer, andre har overdraget til Virksomheden, der generelt ikke er kendt af offentligheden om Roper eller dennes forretninger, som kan være til gavn for konkurrenter eller skadelige for Virksomheden eller dens kunder eller samarbejdspartnere, hvis de offentliggøres. Du skal opretholde fortroligheden af alle sådanne fortrolige oplysninger, der er overdraget til dig af Virksomheden, af Udpegede virksomheder (som defineret nedenfor), eller deres kunder, undtagen når videregivelse er tilladt eller på juridisk mandat. Hvis du er i tvivl, skal sådanne oplysninger behandles fortroligt. Du skal være særligt opmærksom på at bevare fortroligheden af alt Materiale, ikke-offentlig information. 4

7 Generelle informationer er Materiale, hvis: en fornuftig investor ville anse materialet for vigtigt ved beslutningen om at købe eller sælge Virksomhedens værdipapirer; eller en fornuftig investor ville anse, at informationen væsentligt ændrer "blandingen af tilgængelige informationer om Virksomhedens værdipapirer. Nogle eksempler på information, uanset fra hvilket medium det er blevet kendt (fx forretningsplaner eller andre dokumenter, samtaler, kendskab til en forestående pressemeddelelse og lignende), bør anses for Materiale : finansielle informationer om Virksomhedens økonomiske status eller resultater, inklusive dens indtjening, inklusive ændringer i tidligere offentliggjorte finansielle informationer finansanalyser, især indtjeningsestimater planer for erklæringer om aktiesplit eller udbytte eller stigninger eller fald i udbytte fusioner, overtagelser, købstilbud eller afhændelser eller salg af betydelige aktiver signifikante ændringer i drift eller lancering af signifikante nye produkter forslag til nyudstedelse af værdipapirer eller ekstraordinære lån eller gældsbetaling signifikant udvikling i retssager statslige efterforskninger, kriminelle handlinger eller anklagerskrifter, eventuel sikkerhedsstillelse, konsekvenser, inklusive potentielle udelukkelser fra offentlige kontrakter og alle øvrige, væsentlige statslige handlinger Mærkning af eller stempler på anvendes ofte til at angive, at dokumenter og skriftligt materiale er fortroligt, og dermed skal ovenstående overholdes. Om informationen imidlertid er Materiale og fortroligt afgøres ikke af, hvorvidt det er mærket eller ej. Fravær af fortrolighedsmærke eller stempel bør aldrig afgøre, hvorvidt oplysningerne skal forblive beskyttet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt visse oplysninger er Materiale, bør tvivlen udredes, før det fastlægges som Materiale. Udpegede Virksomheder er de virksomheder, som Virksomheden gør forretninger med, inklusive: virksomheder, med hvem Virksomheden har aktuelle kontraktlige arrangementer, herunder kunder; leverandører af varer og tjenesteydelser; og licenstagere samt bevillingsgivere, virksomheder, med hvem Virksomheden overvejer at indgå betydelige ændringer eller afslutning af en væsentlig kontrakt eller samarbejdspartnerskab, virksomheder, med hvem Virksomheden forhandler joint ventures, fællestilbud og lignende samt selskabsværdier, aktiver eller virksomheder, som Virksomheden overvejer at erhverve eller sælge. 5

8 Begrænset adgang Adgang til Materiale, ikke-offentliggjorte informationer, skal begrænses til Virksomhedens personale alene på need to know basis. Dette betyder, at der skal træffes alle rimelige foranstaltninger for at begrænse antallet af de virksomhedsansatte, der bliver bekendt med informationen og af kopiering og cirkulation af skriftligt materiale indeholdende informationen. Selv om en sådan begrænsning af visse oplysninger kan være genstand for særlige procedurer, skal du generelt udøve bedste dømmekraft med hensyn til de særlige foranstaltninger, der skal træffes for at begrænse adgangen til og på anden måde beskytte fortroligheden af ikke-offentliggjorte informationer og i tilfælde af tvivl herom straks kontakte den juridiske rådgiver. Offentliggørelse af ikke-offentliggjort information Generelt er offentliggørelse af ikke-offentliggjort information, der hører under denne politik, virksomhedsledelsens ansvar. Derfor skal du altid bevare fortroligheden af sådanne oplysninger både inden for og uden for Virksomheden uanset, om offentliggørelse er sket eller forventes foretaget. Alle eksterne henvendelser om sådanne informationer skal rapporteres til passende virksomhedsadministration, og sådanne oplysninger må ikke (udover på need to know basis i henhold til ovenstående) videregives uden forudgående godkendelse af virksomhedens juridiske rådgiver eller andre hensigtsmæssige i ledelsen. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - II FOREBYGGELSE AF INSIDERHANDEL OG TIPPING Køb og salg af værdipapirer, efter man er blevet opmærksom på Materiale, ikke-offentliggjorte informationer (såkaldt "insiderhandel") eller videregivelse af oplysninger til andre, der handler på grundlag af disse oplysninger (såkaldt "tipping"), er forbudt i henhold den føderale værdipapirslovgivning. Medarbejdere eller Direktører, der overtræder denne lovgivning, kan udsætte Virksomheden og enkeltpersoner engageret heri for alvorligt civilretligt eller strafferetligt ansvar, inklusive tredobbelt skadeserstatning, bødestraf på op til 5 millioner $ og op til 20 års fængsel. Derfor må ingen Medarbejder eller Direktør i Roper deltage i transaktioner med værdipapirer*, i Virksomheden eller i nogen andre offentlige virksomheder, når man er i besiddelse af materiale, ikke-offentliggjorte oplysninger vedrørende en sådan virksomhed eller sådanne værdipapirer. Medarbejdere eller Direktører må heller ikke på noget tidspunkt videregive noget sådant materiale, ikke-offentliggjorte informationer til nogen person, der vil kunne anvende sådanne oplysninger til at købe eller sælge værdipapirer. Spørgsmålet om, hvorvidt informationen er "Materiale" er ikke altid let at besvare og drøftes i Erklæring om adfærdsregler - I. Da væsentlighedskriterier ofte udfordres i bagklogskabens lys, skal udfaldet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt visse informationer er materiale, falde til fordel for ikke at handle eller videregive sådanne informationer. Information er ikke-offentliggjort, indtil den er blevet stillet til rådighed for investorer generelt. I den forbindelse skal du kunne fremlægge fakta eller hændelser, der viser, at informationen er offentlig, såsom optagelse i en rapport indsendt til Securities and Exchange Commission eller en pressemeddelelse udsendt fra Virksomheden eller en reference til en sådan information i en publikation, der er almindelig kendt, såsom The Wall Street Journal eller New York Times. Generelt kan en information tages for offentlig på tredje arbejdsdag fra den formelle offentliggørelse af informationen. * I forhold til denne erklæring inkluderer værdipapirer optioner eller afledte finansielle instrumenter med hensyn til sådanne værdipapirer og øvrige papirer, der er umiddelbart konverterbare eller kan ombyttes til sådanne værdipapirer. 6

9 I henhold hertil, for så vidt angår håndtering af information indhentet som et resultat af service for Virksomheden, skal du: Ikke videregive Materiale, ikke-offentliggjort eller anden fortrolig information til nogen inden for eller uden for Virksomheden (inklusive familiemedlemmer) undtagen på streng need-toknow basis og under omstændigheder, der gør det rimeligt at tro, at informationen ikke vil blive misbrugt eller ukorrekt videregivet af modtageren; Afstå fra at anbefale eller antyde, at en person er involveret i handel med værdipapirer, uanset om Virksomheden eller andre virksomheder er i besiddelse af Materiale, ikke-offentliggjorte informationer om disse værdipapirer; og Afstå fra at deltage i enhver handel med værdipapirer, uanset om Virksomheden eller nogen anden virksomhed er i besiddelse af Materiale, ikke-offentliggjorte informationer om deres virksomhed eller drift. Enhver tvivl om, hvorvidt en bestemt situation kræver afståelse fra at foretage en investeringsbeslutning eller deling af en information med andre, bør løses ved ikke at tage et sådan skridt. Hertil kommer, hvis det er relevant, yderligere foranstaltninger eller procedurer, der gælder for personer, der rutinemæssigt kommer i besiddelse af Materiale, ikke-offentliggjorte og/eller fortrolige informationer, kan tilføjes og implementeres for at sikre fuldstændig overensstemmelse med denne Erklæring om adfærdsregler. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - III RELATIONER TIL KUNDER, LEVERANDØRER OG KONKURRENTER Vores succes afhænger af opbygningen af gode relationer til vores kunder og leverandører. Opbygningen af en atmosfære af tillid og salg af vores produkter på basis af en fortjeneste er et grundlæggende mål. Med henblik herpå forventer vi, at Roper s personale overholder følgende normer for adfærdsregler. Fair handel Medarbejdere og Direktører skal bestræbe sig på at foretage fair handel med Virksomhedens kunder, leverandører og konkurrenter. Du bør ikke drage utilbørlig fordel via manipulation, fortielse, misbrug af fortrolig information, forvanskning af fakta eller foretage nogen anden unfair handel i praksis. Unfair konkurrence - antitrust Roper s Medarbejdere skal helt og holdent overholde antitrust-lovgivningen i USA og konkurrencelovgivningen i ethvert land, som Roper eller dets datterselskaber driver forretning i. Generelt, hvor amerikansk lovgivning adskiller sig fra lokal lovgivning, og der er usikkerhed om, hvilken lovgivning der er gældende, så skal den mest restriktive standard overholdes. Denne erklæring om adfærdsregler kræver, at enhver adfærd, der krænker eller måske ligefrem synes at overtræde, såvel i det skrevne ord som i ånden, nogen gældende antitrust lovgivning, der forbyder forståelser eller aftaler mellem konkurrenter om priser, salgsbetingelser, overskud, deling eller tildeling af kunder, markeder eller territorier, kreditaftaler, metoder for distribution eller enhver anden aktivitet, der fastholder konkurrencen. Derfor bør du ikke deltage i eller drøfte forbudte aktiviteter med konkurrenter eller forretningspartnere, når det kan tolkes som et forsøg på uretmæssig begrænsning eller konkurrencebegrænsning. 7

10 Unfair konkurrence - antitrust Roper s Medarbejdere skal helt og holdent overholde antitrust-lovgivningen i USA og konkurrencelovgivningen i ethvert land, som Roper eller dets datterselskaber driver forretning i. Generelt, hvor amerikansk lovgivning adskiller sig fra lokal lovgivning, og der er usikkerhed om, hvilken lovgivning der er gældende, så skal den mest restriktive standard overholdes. Denne erklæring om adfærdsregler kræver, at enhver adfærd, der krænker eller måske ligefrem synes at overtræde, såvel i det skrevne ord som i ånden, nogen gældende antitrust lovgivning, der forbyder forståelser eller aftaler mellem konkurrenter om priser, salgsbetingelser, overskud, deling eller tildeling af kunder, markeder eller territorier, kreditaftaler, metoder for distribution eller enhver anden aktivitet, der fastholder konkurrencen. Derfor bør du ikke deltage i eller drøfte forbudte aktiviteter med konkurrenter eller forretningspartnere, når det kan tolkes som et forsøg på uretmæssig begrænsning eller konkurrencebegrænsning. Selv om de oplysninger om vores konkurrenters strategier og markedsforhold, som vi får fra vores kunder eller fra andre kilder, kan være både legitime og ønskværdige, bør du ikke bede vores kunder om at være en kanal, ad hvilken vi kommunikerer med vores konkurrenter. Endvidere bør ingen Medarbejder hos Roper opnå, acceptere, afsløre, anvende eller antyde, at en sådan Medarbejder eller Roper er kommet i besiddelse af nogen forretningshemmeligheder under forkerte eller tvivlsomme omstændigheder. Forretningshemmeligheder omfatter alle oplysninger, dokumenter eller Materiale, hvis indhold ikke er almindelig kendt eller konstaterbart, ikke generelt er blevet offentliggjort af ejeren eller sandsynligvis er sikret af ejeren. Derudover bør du ikke, hverken direkte til indirekte, begrænse nogen kundes frihed til at fastsætte egne priser for videresalg af ethvert produkt fra Roper. Endvidere bør al unødig kontakt med selskabets konkurrenter undgås. Som en generel regel bør kontakt med Virksomhedens konkurrenter begrænse sig til den kontakt, der er utilsigtet eller uundgåelig, såsom på messer og under visse seminarer, og du bør søge relevant godkendelse, før du indleder yderligere kontakt eller fortsætter kommunikationen. Marketing: Nedgøring af konkurrenter Virksomhedens reklame- og markedsføring skal overholde alle gældende statslige love, regler og bestemmelser, der forbyder illoyal og vildledende handelspraksis, samt alle gældende reklame- og markedsføringspolitikker i Virksomheden. Medarbejdere med ansvar for Virksomhedens reklame- og markedsføring skal sikre, at markedsføringen er sandfærdig, ikke vildledende og overholder alle gældende love, regler og bestemmelser og politikker. Alle udsagn om effektivitet, kvalitet med videre skal verificeres, før de anvendes. Det er Roper s politik at understrege kvaliteten af sine produkter og tjenesteydelser, og Virksomhedens Medarbejdere bør afstå fra at fremsætte ubegrundede nedsættende bemærkninger om konkurrenter eller deres produkter og tjenesteydelser. Erklæringer (mundtlige eller skriftlige) om en konkurrent eller dennes produkter skal være fair, faktuelle og fuldstændige. Medarbejderne forventes at overholde følgende regler, når de kommunikerer om en konkurrent eller dennes produkter eller tjenester: Undgå at kommentere en konkurrents karakter eller forretningspraksis (fx at fortælle en kunde, at konkurrentens salgsrepræsentant er umoralsk eller utroværdig). Primært fokus skal være på Roper s kapabilitet, know-how og fordele ved produkter og tjenesteydelser over for kunden snarere end på en konkurrents mangler. 8

11 Afstå fra at referere til en konkurrents produktrelaterede problemer eller svage punkter (fx finansielle vanskeligheder, verserende retssager og offentlige undersøgelser). Udsagn om specifikationer, kvalitet, anvendelighed eller værdien af en konkurrents produkter eller tjenesteydelser bør ikke gøres, medmindre de er underbygget af konkurrentens offentliggjorte oplysninger eller andre faktuelle oplysninger med hensyn til konkurrents nuværende produkter. I nogle lande kan sådanne udsagn også blive krævet at skulle relatere til positive aspekter for et konkurrencedygtig produkt eller tjeneste. Udokumenterede påstande om at et produkt eller en tjeneste eller en funktion stammer fra Roper bør ikke gøres. Tilbud om gaver og underholdning til kunder Forsøg på at påvirke kunders købsbeslutning på grundlag af personlige gaver, tilbud om underholdning, rejser, rabat eller særlig begunstning er ukorrekt, uacceptabel og i nogle tilfælde ulovlig og forbudt. Derfor, med undtagelser som angivet nedenfor, må Medarbejdere ikke tilbyde penge, gaver eller andre ting af værdi til kunder eller potentielle kunder, der kan opfattes som et forsøg på uretmæssig at påvirke deres forhold til Virksomhedens forretningsmæssige interesser. I de tilfælde, hvor lokal tradition opfordrer til, at der gives gaver ved særlige lejligheder, og så længe det er i overensstemmelse med Virksomhedens detaljerede programmer og politikker, kan små gaver af nominel værdi gives, forudsat at omkostningerne til alle sådanne gaver fuldt ud dokumenteres. Eksempler på gaver, der anses for acceptable, vil omfatte almindelig udbredte særlige reklameartikler, såsom tøj og tilbehør til skrivebord med Virksomhedens monogram, billetter til lokale sports- og kulturarrangementer, restaurationsmiddage og øvrige tegn på goodwill med en sådan nominel markedsværdi. Tilvejebringelse af gaver og underholdning, der ikke opfylder disse generelle retningslinjer, kræver forudgående godkendelse fra passende rådgiver eller juridisk rådgiver i Virksomheden. Modtagelse af gaver fra forhandlere og leverandører Forretningsgaver af signifikant værdi tilbudt til Virksomhedens Medarbejdere kan være ment som en uretmæssig påvirkning af valg af forhandler eller leverandør. Derfor vil Virksomhedens regler for modtagelse af gaver fra forhandlere og leverandører eller deres agenter svare til reglerne for at give gaver til vores kunder og potentielle kunder. Beslutninger om accept af gaver og underholdning fra forhandlere og leverandører bør være omfattet af lokal sædvane, diskretion og god dømmekraft. Som en generel regel kan firmagaver accepteres, forudsat at de har nominel værdi og ikke omfatter kontanter eller værdipapirer. Modtagelse af måltider, underholdning, logi eller tilbud om rejser bør besluttes ud fra gensidighedsprincippet, altså hvorvidt den person der modtager et sådant tilbud kan gengælde på lignende måde ud fra Roper s sædvanlige procedurer for anvendelse af udgiftskontoen. Andre faktorer, der skal overvejes, når der træffes beslutning om accept af firmagaver, er: forventningen om, bortset fra visse årlige begivenheder, at personalet vil kunne gengælde ydelsen, før du accepterer yderligere tilbud om underholdning fra samme leverandør; hvorvidt den type gave eller invitation er hensigtsmæssig fra en forretningsforbindelse; 9

12 hvorvidt den frekvens, hvormed Roper s associerede accepterer tilbud om underholdning, er for stor; og hvorvidt godkendelse fra den individuelle rådgiver er sikret på forhånd. Generelt bør uopfordrede gaver på $100,00 ikke accepteres, medmindre det er godkendt af passende eller juridisk rådgiver. Det er forbudt at hverve gaver, underholdning eller favorisere enhver af Virksomhedens leverandører, kunder eller konkurrenter. Hvis du er usikker på, hvorvidt en bestemt gave vil være tilladt i henhold til denne politik, skal du rådføre dig med din rådgiver eller den juridiske rådgiver. Produktsikkerhed Alene at fremstille og markedsføre produkter, der kan anvendes og håndteres sikkert, er et centralt mål for Roper. Derfor testes alle Roper s produkter for at sikre opnåelse af kvalitets- og sikkerhedsstandarder, når det er hensigtsmæssigt, og vores produkter ledsages af klare og relevante oplysninger om sikkerhed samt passende advarsler og instrukser om de mulige og uforudseelige risici, som vores produkter kan forårsage på personer, ejendom eller miljøet. Derudover bør ingen af Virksomhedens Medarbejdere tillade afsendelse af et produkt, der er kendt for at være defekt, usikkert eller uegnet til dets planlagte anvendelse. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - IV ANSVAR FOR VIRKSOMHEDENS PERSONALE Forholdet mellem Roper og personalet er på hvert niveau baseret på gensidig respekt, gensidig tillid og fælles mål. At behandle hinanden med respekt, som beskrevet nedenfor, er grundlaget for god forretningsadfærd. Sundhed og sikkerhed Roper stræber til stadighed efter at tilbyde en sikker og sund arbejdsplads i overensstemmelse med alle gældende statslige love og regler. Med henblik herpå forventes alle Medarbejdere at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser for sundhed og sikkerhed. Medarbejdere, hvis stilling kræver overholdelse af alle sikkerheds- og sundhedskrav på arbejdspladsen, vil modtage relevant uddannelse. Ikke-diskrimination: Chikane I overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale love udøver Virksomheden ikke diskrimination i ansættelse, forfremmelse eller andre ansættelsespraksisser på grund af race, hudfarve, alder national oprindelse, køn, seksuel orientering, religion, handicap, veteranstatus eller enhver anden egenskab, der er beskyttet ved lov. Faktisk er Roper stærkt engageret i at rekruttere, ansætte og fremme kvalificerede personer fra racemæssige minoritetsgrupper samt kvinder, veteraner og personer med handicap. Der ud over er virksomheden besluttet på at opretholde et arbejdsmiljø, der er i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale love, der er fri for alle former for chikane, herunder verbalt eller fysisk misbrug eller intimidering, der nedgør eller viser fjendtlighed eller modvilje mod enhver person på grund af hans eller hendes race, hudfarve, religion, køn, seksuel orientering, national oprindelse alder eller handicap. Derfor vil en sådan chikane, nedsættende bemærkning eller kritik ikke blive tolereret. 10

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere