ROPER TECHNOLOGIES, INC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROPER TECHNOLOGIES, INC."

Transkript

1 ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER

2 ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR OG ENGAGEMENT I FORHOLD TIL ADMINISTRATION AF KODEKSEN... 1 OVERSIGT OVER KODEKS FOR ETIK... 2 RAPPORTERING AF OVERTRÆDELSER ELLER BEKYMRINGER... 2 INGEN REPRESSALIER... 3 FRAVIGELSER FRA KODEKSEN... 3 DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER... 3 TAVSHEDSPLIGT... 4 RÅDGIVENDE JURIST... 4 FORTROLIGE OPLYSNINGER... 4 FOREBYGGELSE AF INSIDERHANDEL OG TIPPING... 6 RELATIONER TIL KUNDER, LEVERANDØRER OG KONKURRENTER... 7 ANSVAR FOR VIRKSOMHEDENS PERSONALE INTERESSEKONFLIKTER OG ERHVERVSMULIGHEDER BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS AKTIVER NØJAGTIGHED FOR VIRKSOMHEDSDATA OG RAPPORTERING FORPLIGTELSER OVERFOR OFFENTLIGHEDEN

3 ROPER TECHNOLOGIES, INC Professional Parkway East, Suite 200 Sarasota, Florida VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER Denne virksomhedskodeks for etik og adfærd ( Kodeksen ) beskriver standarderne for at drive forretning på den korrekte juridiske og etiske måde, som er blevet vedtaget af Roper Technologies, Inc. ( Roper eller Virksomheden ). Alle medarbejdere hos Roper, hvilket inkluderer dens øverste ledelse, den ledende økonomidirektør samt de øvrige ledende medarbejdere ( den samlede administrative ledelse ) og dens datterselskaber ( Medarbejdere ) er selv ansvarlige for at agere i overensstemmelse med denne Kodeks, øvrige virksomhedspolitikker samt gældende love, regler og bestemmelser. Herudover er medlemmerne af Roper s direktion ( Direktører ), i det omgang det er relevant i forhold til deres ansvar som direktion for Roper, ansvarlige for selv at agere i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i denne Kodeks såvel som i overensstemmelse med de øvrige virksomhedspolitikker samt i henhold til Virksomheden andre love, regler og bestemmelser, der er gældende for dem. Enhver handling eller adfærd i strid med denne Kodeks kan blive lagt til grund for passende disciplinære foranstaltninger og vil kunne udsætte disse Medarbejdere eller Direktører for civilretlige og strafferetlige krav. Denne Kodeks er ikke en eksplicit eller implicit ansættelseskontrakt og skaber ingen kontraktmæssige rettigheder af nogen art mellem Roper Technologies, Inc. og dets Medarbejdere eller Direktører. Alle Medarbejdere skal forstå, at denne Kodeks ikke ændrer deres ansættelsesforhold, hverken efter ønske eller omfattet af kontrakten. Roper Technologies, Inc. forbeholder sig retten til at forbedre, ændre eller opsige denne Kodeks til enhver tid, uanset årsag. DIT ANSVAR OG ENGAGEMENT I FORHOLD TIL ADMINISTRATION AF KODEKSEN Alle Medarbejdere og Direktører hos Roper er forpligtet til at overholde ordlyd og ånd i denne Kodeks. Dette indebærer at overholde de gældende lovkrav, uanset hvor du er i verden. Herudover opfordrer vi Medarbejdere og Direktører til altid at engagere sig i etisk adfærd og drøfte spørgsmål eller bekymringer med passende personale i Virksomheden, når der er tvivl om bedste fremgangsmåde. Medarbejdere vil modtage, og skriftligt anerkende modtagelse heraf, et eksemplar af denne Kodeks, når de ansættes i Virksomheden og skal én gang årligt bekræfte deres fortsatte engagement af Kodeksen. Direktører vil modtage, og skriftligt anerkende modtagelsen heraf, et eksemplar af denne Kodeks, når de vælges til bestyrelsen og vil én gang årligt skriftligt bekræfte deres fortsatte engagement i Kodeksen. Opdateringer til Kodeksen vil blive distribueret til Medarbejdere og Direktører efter behov for at afspejle forbedringer eller ændringer. 1

4 OVERSIGT OVER KODEKS FOR ETIK Roper er dedikeret til kun at fremstille og sælge produkter, der er sikre, er af høj kvalitet eller på anden måde i overensstemmelse med gældende lovkrav, og for at fremme dette at udøve sine aktiviteter over hele verden i overensstemmelse med eksemplariske standarder for virksomhedsintegritet. Alle Roper s Medarbejdere og Direktører forventes at drive Roper s Virksomhed i overensstemmelse med høje standarder for ærlighed og integritet, hvilke omfatter, men ikke begrænser sig til: at have en ærlig og etisk adfærd, herunder undgåelse af og etisk håndtering af faktiske eller mulige interessekonflikter mellem personlige og professionelle relationer og mellem personlige interesser og Roper s forretningsmæssige interesser; fuldstændig, retfærdig, nøjagtig og forståelig offentliggørelse af de periodiske rapporter, der kræves afgivet af Roper og i Roper s kommunikation i øvrigt; at overholde gældende statslige love, regler og bestemmelser, inklusive de i Kodeksen drøftede, såsom emner, der vedrører insiderhandel med værdipapirer, produktsikkerhed og kontakt til konkurrenter og øvrige Medarbejder; og at foretage hurtig intern rapportering af overtrædelser af denne Kodeks. Denne Kodeks indeholder også retningslinjer, der skal hjælpe Medarbejdere og Direktører i at agere og træffe beslutninger på vegne af Roper i overensstemmelse med disse standarder og undgå interessekonflikter. Retningslinjer kan dog imidlertid aldrig være altomfattende, og ansvaret for korrekt adfærd ligger hos den enkelte Medarbejder og Direktør. Kodeksen er ikke en erstatning for personlig integritet og god dømmekraft. Hvis du står over for en vanskelig beslutning, bør du overveje, hvorvidt du vil have det godt med, at din beslutning blev offentlig viden. Hvis du mener, at beslutningen kunne anses for forkert ud fra et juridisk eller etisk synspunkt, er du i tvivl om den bedste fremgangsmåde i en særlig situation eller på anden måde har spørgsmål til anvendeligheden af Kodeksen, opfordres du til at drøfte spørgsmålet med din vejleder eller din juridiske rådgiver. Ledende Medarbejdere og Direktører kan også drøfte sådanne sager med den juridiske rådgiver. RAPPORTERING AF OVERTRÆDELSER ELLER BEKYMRINGER Hvis du er blevet opmærksom på eller har mistanke om upassende, uetisk eller ulovlig adfærd eller adfærd, der er i strid med denne Kodeks, bør du rapportere eller sørge for, at en sådan adfærd rapporteres til din vejleder eller til den juridiske rådgiver. Ledende Medarbejdere og Direktører skal rapportere alle formodede overtrædelser af Kodeksen til den juridiske rådgiver. Hvid du af en eller anden grund finder den proces ubehagelig, kan du til enhver tid kontakte Roper Technologies Ethics a n d Compliance Line på +1 (888) (gratis), sende dit spørgsmål eller din bekymring per til den juridiske rådgiver eller en anden relevant ledende Medarbejder. Dine spørgsmål eller bekymringer vil forblive fortrolige eller anonyme. Du behøver ikke at inkludere nogen identificerbare oplysninger, når der udarbejdes en rapport til Roper Technologies Ethics and Compliance Line. Eventuelle bekymringer i forhold til regnskabsføring, intern regnskabskontrol og revisionsforhold kan meddeles på samme måde som øvrige bekymringer, som beskrevet ovenfor. Disse bekymringer vil blive rapporteret til revisionsudvalget i Roper s bestyrelse og vil blive håndteret i henhold til de procedurer, som udvalget har fastlagt. 2

5 INGEN REPRESSALIER Roper vil hverken gøre gengæld eller tolerere chikane eller gengældelse i forhold til rapportering, der er foretaget i god tro vedrørende formodede overtrædelser eller overtrædelser af love, regler, Virksomhedens politikker eller procedurer, inklusive Kodeksen. Dette betyder, at Roper ikke vil opsige, degradere, flytte til mindre ønsket opgave eller på anden måde diskriminere en Medarbejder for at have henledt opmærksomheden på handlinger, der kunne mistænkes for at være ulovlige, uetiske eller i strid med Kodeksen eller give oplysninger til en undersøgelse heraf. Roper forbeholder sig dog retten til at irettesætte enhver, der bevidst rapporterer en falsk anklage, opgiver urigtige oplysninger til Virksomheden eller overtræder Kodeksen, gældende lovgivning eller virksomhedspolitikker eller procedurer eller på anden måde har handlet forkert. FRAVIGELSER FRA KODEKSEN Fravigelser fra Kodeksen kan, for så vidt angår ledende Medarbejdere eller Direktører, alene foretages af bestyrelsen og vil blive offentliggjort øjeblikkelig, som krævet af Securities and Exchange Commission ( SEC ), i børsen eller efter øvrige gældende bestemmelser. Den juridiske Medarbejder skal foretage eventuelle fravigelser i Kodeksen skriftligt for andre Medarbejdere. Anmodninger om sådanne fravigelser skal rettes skriftligt til lederen af den juridiske afdeling. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER Roper vil træffe passende disciplinære foranstaltninger over for enhver Medarbejder eller Direktør, hvis handlinger findes at krænke Kodeksen, Virksomhedens politikker eller procedurer. Disciplinære foranstaltninger foretages helt efter Roper s eget skøn og kan omfatte øjeblikkelig opsigelse. Direktører kan blive bedt om eller afkrævet at udtræde af bestyrelsen i henhold til passende omstændigheder. Herudover kan overtrædelser af retlige eller lovmæssige krav efterfølges af individuelle civile og strafferetlige sanktioner, herunder bøder og fængselsstraf. Hvor Roper har lidt et tab, kan Roper fortsætte retsforfølgelse mod de enkeltpersoner eller de enheder, der er ansvarlige. Hvor love er overtrådt, vil Roper samarbejde fuldstændigt med de relevante myndigheder. Følgende er eksempler på adfærd, der vil kunne resultere i disciplinære foranstaltninger: Handlinger, der krænker enhver del af denne Kodeks eller andre virksomhedspolitikker. Foranledning af, at andre overtræder denne Kodeks eller enhver anden virksomhedspolitik. Undladelse af øjeblikkelig rapportering eller foretagelsen af en handling for at skjule eller dække over en kendt eller mistænkt overtrædelse af denne Kodeks eller enhver anden virksomhedspolitik eller bevidst afgivelse af ukorrekte oplysninger om en overtrædelse eller en potentiel overtrædelse. Repressalier mod en anden Medarbejder eller en Direktør for rapportering af en formodet overtrædelse af denne Kodeks eller enhver anden virksomhedspolitik. Overtrædelse af gældende lov eller på anden måde at udsætte dig eller Roper for strafferetlige sanktioner (bøder eller fængselsstraf) eller civilretlige sanktioner (erstatning eller bøder). 3

6 TAVSHEDSPLIGT Enhver rapportering af bekymringer for overtrædelser af Kodeksen vil blive holdt fortroligt i det omfang, det er praktisk muligt eller tilladt i forhold til gældende lovgivning. Du skal imidlertid være klar over, at det i visse situationer kan kræves, at der sker videregivelse af fortrolige oplysninger med henblik på opnåelse af en løsning. Roper s politik om fortrolige oplysninger er beskrevet i Erklæring om adfærdsregler - I. RÅDGIVENDE JURIST Roper s generelle rådgiver er Roper s jurist. Den juridiske rådgiver er ansvarlig for forvaltningen af implementering og gennemførelse af Kodeksen, inklusive: at føre tilsyn med implementering af Kodeksen med tilhørende politikker, praksis og procedurer; at føre tilsyn med administration og overholdelse af Kodeksen, herunder håndhævelse og sikring af, at der konsekvent anvendes passende disciplinære foranstaltninger, som nødvendigt; at gennemføre eller føre tilsyn med undersøgelser af rapporterede overtrædelser af Kodeksen; at koordinere hensigtsmæssige reaktioner på embedsmisbrug samt tage skridt til forhindring af en gentagelse af enhver forseelse; at koordinere alle nødvendige uddannelsesprogrammer om de emner, der dækkes af Kodeksen; og at besvare spørgsmål og vejlede Medarbejdere og Direktører vedrørende Kodeksen. Du kan kontakte den juridiske rådgiver personligt på telefon (941) eller per på ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - I FORTROLIGE OPLYSNINGER Virksomheden skal balancere sine interesser i forbindelse med bevarelsen af fortrolige oplysninger om Virksomheden i forhold til ansvaret for at foretage rettidig, fuldstændig og nøjagtig offentliggørelse af sådanne oplysninger. Derfor kræver Roper, at medarbejdere og Direktører, der beskæftiger sig med eller får kendskab til fortrolige oplysninger, skal overholde følgende retningslinjer og procedurer: Informationer, der skal beskyttes Fortrolige oplysninger, inklusive alle Virksomhedens informationer eller informationer, andre har overdraget til Virksomheden, der generelt ikke er kendt af offentligheden om Roper eller dennes forretninger, som kan være til gavn for konkurrenter eller skadelige for Virksomheden eller dens kunder eller samarbejdspartnere, hvis de offentliggøres. Du skal opretholde fortroligheden af alle sådanne fortrolige oplysninger, der er overdraget til dig af Virksomheden, af Udpegede virksomheder (som defineret nedenfor), eller deres kunder, undtagen når videregivelse er tilladt eller på juridisk mandat. Hvis du er i tvivl, skal sådanne oplysninger behandles fortroligt. Du skal være særligt opmærksom på at bevare fortroligheden af alt Materiale, ikke-offentlig information. 4

7 Generelle informationer er Materiale, hvis: en fornuftig investor ville anse materialet for vigtigt ved beslutningen om at købe eller sælge Virksomhedens værdipapirer; eller en fornuftig investor ville anse, at informationen væsentligt ændrer "blandingen af tilgængelige informationer om Virksomhedens værdipapirer. Nogle eksempler på information, uanset fra hvilket medium det er blevet kendt (fx forretningsplaner eller andre dokumenter, samtaler, kendskab til en forestående pressemeddelelse og lignende), bør anses for Materiale : finansielle informationer om Virksomhedens økonomiske status eller resultater, inklusive dens indtjening, inklusive ændringer i tidligere offentliggjorte finansielle informationer finansanalyser, især indtjeningsestimater planer for erklæringer om aktiesplit eller udbytte eller stigninger eller fald i udbytte fusioner, overtagelser, købstilbud eller afhændelser eller salg af betydelige aktiver signifikante ændringer i drift eller lancering af signifikante nye produkter forslag til nyudstedelse af værdipapirer eller ekstraordinære lån eller gældsbetaling signifikant udvikling i retssager statslige efterforskninger, kriminelle handlinger eller anklagerskrifter, eventuel sikkerhedsstillelse, konsekvenser, inklusive potentielle udelukkelser fra offentlige kontrakter og alle øvrige, væsentlige statslige handlinger Mærkning af eller stempler på anvendes ofte til at angive, at dokumenter og skriftligt materiale er fortroligt, og dermed skal ovenstående overholdes. Om informationen imidlertid er Materiale og fortroligt afgøres ikke af, hvorvidt det er mærket eller ej. Fravær af fortrolighedsmærke eller stempel bør aldrig afgøre, hvorvidt oplysningerne skal forblive beskyttet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt visse oplysninger er Materiale, bør tvivlen udredes, før det fastlægges som Materiale. Udpegede Virksomheder er de virksomheder, som Virksomheden gør forretninger med, inklusive: virksomheder, med hvem Virksomheden har aktuelle kontraktlige arrangementer, herunder kunder; leverandører af varer og tjenesteydelser; og licenstagere samt bevillingsgivere, virksomheder, med hvem Virksomheden overvejer at indgå betydelige ændringer eller afslutning af en væsentlig kontrakt eller samarbejdspartnerskab, virksomheder, med hvem Virksomheden forhandler joint ventures, fællestilbud og lignende samt selskabsværdier, aktiver eller virksomheder, som Virksomheden overvejer at erhverve eller sælge. 5

8 Begrænset adgang Adgang til Materiale, ikke-offentliggjorte informationer, skal begrænses til Virksomhedens personale alene på need to know basis. Dette betyder, at der skal træffes alle rimelige foranstaltninger for at begrænse antallet af de virksomhedsansatte, der bliver bekendt med informationen og af kopiering og cirkulation af skriftligt materiale indeholdende informationen. Selv om en sådan begrænsning af visse oplysninger kan være genstand for særlige procedurer, skal du generelt udøve bedste dømmekraft med hensyn til de særlige foranstaltninger, der skal træffes for at begrænse adgangen til og på anden måde beskytte fortroligheden af ikke-offentliggjorte informationer og i tilfælde af tvivl herom straks kontakte den juridiske rådgiver. Offentliggørelse af ikke-offentliggjort information Generelt er offentliggørelse af ikke-offentliggjort information, der hører under denne politik, virksomhedsledelsens ansvar. Derfor skal du altid bevare fortroligheden af sådanne oplysninger både inden for og uden for Virksomheden uanset, om offentliggørelse er sket eller forventes foretaget. Alle eksterne henvendelser om sådanne informationer skal rapporteres til passende virksomhedsadministration, og sådanne oplysninger må ikke (udover på need to know basis i henhold til ovenstående) videregives uden forudgående godkendelse af virksomhedens juridiske rådgiver eller andre hensigtsmæssige i ledelsen. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - II FOREBYGGELSE AF INSIDERHANDEL OG TIPPING Køb og salg af værdipapirer, efter man er blevet opmærksom på Materiale, ikke-offentliggjorte informationer (såkaldt "insiderhandel") eller videregivelse af oplysninger til andre, der handler på grundlag af disse oplysninger (såkaldt "tipping"), er forbudt i henhold den føderale værdipapirslovgivning. Medarbejdere eller Direktører, der overtræder denne lovgivning, kan udsætte Virksomheden og enkeltpersoner engageret heri for alvorligt civilretligt eller strafferetligt ansvar, inklusive tredobbelt skadeserstatning, bødestraf på op til 5 millioner $ og op til 20 års fængsel. Derfor må ingen Medarbejder eller Direktør i Roper deltage i transaktioner med værdipapirer*, i Virksomheden eller i nogen andre offentlige virksomheder, når man er i besiddelse af materiale, ikke-offentliggjorte oplysninger vedrørende en sådan virksomhed eller sådanne værdipapirer. Medarbejdere eller Direktører må heller ikke på noget tidspunkt videregive noget sådant materiale, ikke-offentliggjorte informationer til nogen person, der vil kunne anvende sådanne oplysninger til at købe eller sælge værdipapirer. Spørgsmålet om, hvorvidt informationen er "Materiale" er ikke altid let at besvare og drøftes i Erklæring om adfærdsregler - I. Da væsentlighedskriterier ofte udfordres i bagklogskabens lys, skal udfaldet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt visse informationer er materiale, falde til fordel for ikke at handle eller videregive sådanne informationer. Information er ikke-offentliggjort, indtil den er blevet stillet til rådighed for investorer generelt. I den forbindelse skal du kunne fremlægge fakta eller hændelser, der viser, at informationen er offentlig, såsom optagelse i en rapport indsendt til Securities and Exchange Commission eller en pressemeddelelse udsendt fra Virksomheden eller en reference til en sådan information i en publikation, der er almindelig kendt, såsom The Wall Street Journal eller New York Times. Generelt kan en information tages for offentlig på tredje arbejdsdag fra den formelle offentliggørelse af informationen. * I forhold til denne erklæring inkluderer værdipapirer optioner eller afledte finansielle instrumenter med hensyn til sådanne værdipapirer og øvrige papirer, der er umiddelbart konverterbare eller kan ombyttes til sådanne værdipapirer. 6

9 I henhold hertil, for så vidt angår håndtering af information indhentet som et resultat af service for Virksomheden, skal du: Ikke videregive Materiale, ikke-offentliggjort eller anden fortrolig information til nogen inden for eller uden for Virksomheden (inklusive familiemedlemmer) undtagen på streng need-toknow basis og under omstændigheder, der gør det rimeligt at tro, at informationen ikke vil blive misbrugt eller ukorrekt videregivet af modtageren; Afstå fra at anbefale eller antyde, at en person er involveret i handel med værdipapirer, uanset om Virksomheden eller andre virksomheder er i besiddelse af Materiale, ikke-offentliggjorte informationer om disse værdipapirer; og Afstå fra at deltage i enhver handel med værdipapirer, uanset om Virksomheden eller nogen anden virksomhed er i besiddelse af Materiale, ikke-offentliggjorte informationer om deres virksomhed eller drift. Enhver tvivl om, hvorvidt en bestemt situation kræver afståelse fra at foretage en investeringsbeslutning eller deling af en information med andre, bør løses ved ikke at tage et sådan skridt. Hertil kommer, hvis det er relevant, yderligere foranstaltninger eller procedurer, der gælder for personer, der rutinemæssigt kommer i besiddelse af Materiale, ikke-offentliggjorte og/eller fortrolige informationer, kan tilføjes og implementeres for at sikre fuldstændig overensstemmelse med denne Erklæring om adfærdsregler. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - III RELATIONER TIL KUNDER, LEVERANDØRER OG KONKURRENTER Vores succes afhænger af opbygningen af gode relationer til vores kunder og leverandører. Opbygningen af en atmosfære af tillid og salg af vores produkter på basis af en fortjeneste er et grundlæggende mål. Med henblik herpå forventer vi, at Roper s personale overholder følgende normer for adfærdsregler. Fair handel Medarbejdere og Direktører skal bestræbe sig på at foretage fair handel med Virksomhedens kunder, leverandører og konkurrenter. Du bør ikke drage utilbørlig fordel via manipulation, fortielse, misbrug af fortrolig information, forvanskning af fakta eller foretage nogen anden unfair handel i praksis. Unfair konkurrence - antitrust Roper s Medarbejdere skal helt og holdent overholde antitrust-lovgivningen i USA og konkurrencelovgivningen i ethvert land, som Roper eller dets datterselskaber driver forretning i. Generelt, hvor amerikansk lovgivning adskiller sig fra lokal lovgivning, og der er usikkerhed om, hvilken lovgivning der er gældende, så skal den mest restriktive standard overholdes. Denne erklæring om adfærdsregler kræver, at enhver adfærd, der krænker eller måske ligefrem synes at overtræde, såvel i det skrevne ord som i ånden, nogen gældende antitrust lovgivning, der forbyder forståelser eller aftaler mellem konkurrenter om priser, salgsbetingelser, overskud, deling eller tildeling af kunder, markeder eller territorier, kreditaftaler, metoder for distribution eller enhver anden aktivitet, der fastholder konkurrencen. Derfor bør du ikke deltage i eller drøfte forbudte aktiviteter med konkurrenter eller forretningspartnere, når det kan tolkes som et forsøg på uretmæssig begrænsning eller konkurrencebegrænsning. 7

10 Unfair konkurrence - antitrust Roper s Medarbejdere skal helt og holdent overholde antitrust-lovgivningen i USA og konkurrencelovgivningen i ethvert land, som Roper eller dets datterselskaber driver forretning i. Generelt, hvor amerikansk lovgivning adskiller sig fra lokal lovgivning, og der er usikkerhed om, hvilken lovgivning der er gældende, så skal den mest restriktive standard overholdes. Denne erklæring om adfærdsregler kræver, at enhver adfærd, der krænker eller måske ligefrem synes at overtræde, såvel i det skrevne ord som i ånden, nogen gældende antitrust lovgivning, der forbyder forståelser eller aftaler mellem konkurrenter om priser, salgsbetingelser, overskud, deling eller tildeling af kunder, markeder eller territorier, kreditaftaler, metoder for distribution eller enhver anden aktivitet, der fastholder konkurrencen. Derfor bør du ikke deltage i eller drøfte forbudte aktiviteter med konkurrenter eller forretningspartnere, når det kan tolkes som et forsøg på uretmæssig begrænsning eller konkurrencebegrænsning. Selv om de oplysninger om vores konkurrenters strategier og markedsforhold, som vi får fra vores kunder eller fra andre kilder, kan være både legitime og ønskværdige, bør du ikke bede vores kunder om at være en kanal, ad hvilken vi kommunikerer med vores konkurrenter. Endvidere bør ingen Medarbejder hos Roper opnå, acceptere, afsløre, anvende eller antyde, at en sådan Medarbejder eller Roper er kommet i besiddelse af nogen forretningshemmeligheder under forkerte eller tvivlsomme omstændigheder. Forretningshemmeligheder omfatter alle oplysninger, dokumenter eller Materiale, hvis indhold ikke er almindelig kendt eller konstaterbart, ikke generelt er blevet offentliggjort af ejeren eller sandsynligvis er sikret af ejeren. Derudover bør du ikke, hverken direkte til indirekte, begrænse nogen kundes frihed til at fastsætte egne priser for videresalg af ethvert produkt fra Roper. Endvidere bør al unødig kontakt med selskabets konkurrenter undgås. Som en generel regel bør kontakt med Virksomhedens konkurrenter begrænse sig til den kontakt, der er utilsigtet eller uundgåelig, såsom på messer og under visse seminarer, og du bør søge relevant godkendelse, før du indleder yderligere kontakt eller fortsætter kommunikationen. Marketing: Nedgøring af konkurrenter Virksomhedens reklame- og markedsføring skal overholde alle gældende statslige love, regler og bestemmelser, der forbyder illoyal og vildledende handelspraksis, samt alle gældende reklame- og markedsføringspolitikker i Virksomheden. Medarbejdere med ansvar for Virksomhedens reklame- og markedsføring skal sikre, at markedsføringen er sandfærdig, ikke vildledende og overholder alle gældende love, regler og bestemmelser og politikker. Alle udsagn om effektivitet, kvalitet med videre skal verificeres, før de anvendes. Det er Roper s politik at understrege kvaliteten af sine produkter og tjenesteydelser, og Virksomhedens Medarbejdere bør afstå fra at fremsætte ubegrundede nedsættende bemærkninger om konkurrenter eller deres produkter og tjenesteydelser. Erklæringer (mundtlige eller skriftlige) om en konkurrent eller dennes produkter skal være fair, faktuelle og fuldstændige. Medarbejderne forventes at overholde følgende regler, når de kommunikerer om en konkurrent eller dennes produkter eller tjenester: Undgå at kommentere en konkurrents karakter eller forretningspraksis (fx at fortælle en kunde, at konkurrentens salgsrepræsentant er umoralsk eller utroværdig). Primært fokus skal være på Roper s kapabilitet, know-how og fordele ved produkter og tjenesteydelser over for kunden snarere end på en konkurrents mangler. 8

11 Afstå fra at referere til en konkurrents produktrelaterede problemer eller svage punkter (fx finansielle vanskeligheder, verserende retssager og offentlige undersøgelser). Udsagn om specifikationer, kvalitet, anvendelighed eller værdien af en konkurrents produkter eller tjenesteydelser bør ikke gøres, medmindre de er underbygget af konkurrentens offentliggjorte oplysninger eller andre faktuelle oplysninger med hensyn til konkurrents nuværende produkter. I nogle lande kan sådanne udsagn også blive krævet at skulle relatere til positive aspekter for et konkurrencedygtig produkt eller tjeneste. Udokumenterede påstande om at et produkt eller en tjeneste eller en funktion stammer fra Roper bør ikke gøres. Tilbud om gaver og underholdning til kunder Forsøg på at påvirke kunders købsbeslutning på grundlag af personlige gaver, tilbud om underholdning, rejser, rabat eller særlig begunstning er ukorrekt, uacceptabel og i nogle tilfælde ulovlig og forbudt. Derfor, med undtagelser som angivet nedenfor, må Medarbejdere ikke tilbyde penge, gaver eller andre ting af værdi til kunder eller potentielle kunder, der kan opfattes som et forsøg på uretmæssig at påvirke deres forhold til Virksomhedens forretningsmæssige interesser. I de tilfælde, hvor lokal tradition opfordrer til, at der gives gaver ved særlige lejligheder, og så længe det er i overensstemmelse med Virksomhedens detaljerede programmer og politikker, kan små gaver af nominel værdi gives, forudsat at omkostningerne til alle sådanne gaver fuldt ud dokumenteres. Eksempler på gaver, der anses for acceptable, vil omfatte almindelig udbredte særlige reklameartikler, såsom tøj og tilbehør til skrivebord med Virksomhedens monogram, billetter til lokale sports- og kulturarrangementer, restaurationsmiddage og øvrige tegn på goodwill med en sådan nominel markedsværdi. Tilvejebringelse af gaver og underholdning, der ikke opfylder disse generelle retningslinjer, kræver forudgående godkendelse fra passende rådgiver eller juridisk rådgiver i Virksomheden. Modtagelse af gaver fra forhandlere og leverandører Forretningsgaver af signifikant værdi tilbudt til Virksomhedens Medarbejdere kan være ment som en uretmæssig påvirkning af valg af forhandler eller leverandør. Derfor vil Virksomhedens regler for modtagelse af gaver fra forhandlere og leverandører eller deres agenter svare til reglerne for at give gaver til vores kunder og potentielle kunder. Beslutninger om accept af gaver og underholdning fra forhandlere og leverandører bør være omfattet af lokal sædvane, diskretion og god dømmekraft. Som en generel regel kan firmagaver accepteres, forudsat at de har nominel værdi og ikke omfatter kontanter eller værdipapirer. Modtagelse af måltider, underholdning, logi eller tilbud om rejser bør besluttes ud fra gensidighedsprincippet, altså hvorvidt den person der modtager et sådant tilbud kan gengælde på lignende måde ud fra Roper s sædvanlige procedurer for anvendelse af udgiftskontoen. Andre faktorer, der skal overvejes, når der træffes beslutning om accept af firmagaver, er: forventningen om, bortset fra visse årlige begivenheder, at personalet vil kunne gengælde ydelsen, før du accepterer yderligere tilbud om underholdning fra samme leverandør; hvorvidt den type gave eller invitation er hensigtsmæssig fra en forretningsforbindelse; 9

12 hvorvidt den frekvens, hvormed Roper s associerede accepterer tilbud om underholdning, er for stor; og hvorvidt godkendelse fra den individuelle rådgiver er sikret på forhånd. Generelt bør uopfordrede gaver på $100,00 ikke accepteres, medmindre det er godkendt af passende eller juridisk rådgiver. Det er forbudt at hverve gaver, underholdning eller favorisere enhver af Virksomhedens leverandører, kunder eller konkurrenter. Hvis du er usikker på, hvorvidt en bestemt gave vil være tilladt i henhold til denne politik, skal du rådføre dig med din rådgiver eller den juridiske rådgiver. Produktsikkerhed Alene at fremstille og markedsføre produkter, der kan anvendes og håndteres sikkert, er et centralt mål for Roper. Derfor testes alle Roper s produkter for at sikre opnåelse af kvalitets- og sikkerhedsstandarder, når det er hensigtsmæssigt, og vores produkter ledsages af klare og relevante oplysninger om sikkerhed samt passende advarsler og instrukser om de mulige og uforudseelige risici, som vores produkter kan forårsage på personer, ejendom eller miljøet. Derudover bør ingen af Virksomhedens Medarbejdere tillade afsendelse af et produkt, der er kendt for at være defekt, usikkert eller uegnet til dets planlagte anvendelse. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - IV ANSVAR FOR VIRKSOMHEDENS PERSONALE Forholdet mellem Roper og personalet er på hvert niveau baseret på gensidig respekt, gensidig tillid og fælles mål. At behandle hinanden med respekt, som beskrevet nedenfor, er grundlaget for god forretningsadfærd. Sundhed og sikkerhed Roper stræber til stadighed efter at tilbyde en sikker og sund arbejdsplads i overensstemmelse med alle gældende statslige love og regler. Med henblik herpå forventes alle Medarbejdere at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser for sundhed og sikkerhed. Medarbejdere, hvis stilling kræver overholdelse af alle sikkerheds- og sundhedskrav på arbejdspladsen, vil modtage relevant uddannelse. Ikke-diskrimination: Chikane I overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale love udøver Virksomheden ikke diskrimination i ansættelse, forfremmelse eller andre ansættelsespraksisser på grund af race, hudfarve, alder national oprindelse, køn, seksuel orientering, religion, handicap, veteranstatus eller enhver anden egenskab, der er beskyttet ved lov. Faktisk er Roper stærkt engageret i at rekruttere, ansætte og fremme kvalificerede personer fra racemæssige minoritetsgrupper samt kvinder, veteraner og personer med handicap. Der ud over er virksomheden besluttet på at opretholde et arbejdsmiljø, der er i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale love, der er fri for alle former for chikane, herunder verbalt eller fysisk misbrug eller intimidering, der nedgør eller viser fjendtlighed eller modvilje mod enhver person på grund af hans eller hendes race, hudfarve, religion, køn, seksuel orientering, national oprindelse alder eller handicap. Derfor vil en sådan chikane, nedsættende bemærkning eller kritik ikke blive tolereret. 10

13 Enhver Medarbejder, der mener, at han eller hun har været udsat for diskrimination eller chikane på et retligt beskyttet grundlag, skal indberette sagen som anført ovenfor under Rapportering af overtrædelser eller bekymringer. Beskyttelse af privatliv Roper respekterer privatlivets fred i forhold til sine Medarbejdere og bekræfter, at de fleste af de indsamlede data i Virksomhedens arkiver vedrører den enkeltes baggrund, familie, indkomst, bidrag og sundhedsinformation, der er fortrolig. Medarbejdere med adgang til denne type oplysninger skal overholde alle gældende love, regler og bestemmelser, da der påhviler en standard for fortrolighed omkring sådanne optegnelser og offentliggørelse af sådanne oplysninger. Derfor, hvis du har adgang til denne type oplysninger, udover videregivelser, der er påkrævet ved lov, er du ikke autoriseret til at frigive oplysninger om personlige anliggender om nogen Medarbejder til personer uden for Virksomheden udover oplysninger med påvist need-to-know basis. Stofmisbrug Roper er forpligtet til at levere en arbejdsplads, der er fri for stofmisbrug. Som følge heraf bør Medarbejdere være i stand til at møde op på arbejdspladsen og varetage deres opgaver uden at være under indflydelse af ulovlig eller uautoriseret narkotika og alkohol. Herudover er anvendelse, besiddelse eller distribution af ulovlige eller uautoriserede stoffer eller alkohol i arbejdstiden eller i Virksomhedens lokaler forbudt. Repræsentation i fagforeningen Selv om Virksomheden foretrækker at beskæftige sig med personalet på et individuelt grundlag, erkender den også, at spørgsmål, der involverer fagforening eller repræsentation i samarbejdsudvalget, skal løses inden for rammerne af lovgivningen på enhed-til-enhed-niveau. Der, hvor der eksisterer kollektiv repræsentation, vil Roper bestræbe sig på at opbygge et forhold med de repræsenterede organisationer, der baserer sig på principperne om god tro og gensidig respekt. Interessekonflikter ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - V INTERESSEKONFLIKTER OG ERHVERVSMULIGHEDER Medarbejdere og Direktører forventes at undgå interessekonflikter med Virksomheden og endda mulighederne for en interessekonflikt. En interessekonflikt opstår, når en persons private eller personlige interesser på nogen måde synes at interferere med Virksomheden. En konfliktsituation kan opstå, når en Medarbejder eller en Direktør tager handling eller har interesser, der kan gøre det vanskeligt at udføre hans eller hendes opgaver objektivt og effektivt. Interessekonflikter kan også opstå, når en Medarbejder eller Direktør (enten direkte eller indirekte, såsom i form af en ydelse til et familiemedlem) modtager uretmæssige personlige fordele som følge af hans eller hendes position i Virksomheden. Interessekonflikter omfatter, men er ikke begrænset til: at repræsentere Virksomheden i handler, hvori denne person har interesse, at hverve personlige tjenester fra dem, med hvem Roper driver forretning, 11

14 at arbejde for eller yde rådgivning eller konsulenttjenester til en konkurrent, leverandør eller kunde hos Roper, at drive virksomhed, der konkurrerer med Roper, eller indtage en position, der forstyrrer ens opgaver hos Roper, at blive direktør eller leder af eller have økonomiske interesser i en virksomhed, med hvem Roper gør forretning, og øvrige omstændigheder, hvor personens loyalitet til Roper vil blive opdelt. Disse situationer og andre, der ligner dem, skal undgås, medmindre de er godkendt af den juridiske rådgiver eller for så vidt angår ledere og direktører af bestyrelsen. I tvivlstilfælde om lovligheden af en transaktion, skal du kontakte din rådgiver eller den juridiske rådgiver. Roper s Medarbejdere må ikke have økonomiske interesser hos nogen af Virksomhedens kunder, leverandører, distributører, salgsrepræsentanter eller konkurrenter, der kan forårsage delt loyalitet eller blot tilsyneladende delt loyalitet. Lån fra Virksomheden til direktører og ledere er ikke tilladt. Lån fra Virksomheden til alle andre Medarbejdere skal godkendes på forhånd af bestyrelsen eller et af bestyrelsen udpeget udvalg eller den administrerende direktør. Uden forudgående godkendelse fra den juridiske rådgiver må Medarbejdere ikke udføre arbejde for andre eller opfordre til en sådan virksomhed i Virksomhedens lokaler eller inden for arbejdstiden, hvilket inkluderer den tid, der kan gives til håndtering af personlige sager. De må heller ikke anvende Virksomhedens udstyr, telefoner, materialer, ressourcer eller beskyttede oplysninger til noget udover arbejdet. Hver Medarbejder skal straks videreformidle sine faktiske eller potentielle interessekonflikter over for sin vejleder eller den juridiske rådgiver. Administrerende direktører og Direktørerne skal oplyse faktiske eller potentielle interessekonflikter til Formanden for selskabsledelsen og Nomineringsudvalget i Roper s bestyrelse. Udvalget skal så afgøre, hvilken handling der kan være et hensigtsmæssigt svar herpå. Virksomhedens muligheder Medarbejdere og Direktører har pligt over for Virksomheden til at fremme de berettigede interesser, når muligheden herfor opstår. Ingen Medarbejder eller Direktør må: personligt til sig selv eller hjælpe andre til at få en fordel, en forretningsmulighed, der er opstået i forbindelse med anvendelse af Virksomhedens ejendom, information eller position; anvende Virksomhedens navn, ejendom, information eller position til personlig fortjeneste, gevinst eller fordel (udover kompensation fra Virksomheden) eller konkurrere med Virksomheden. Alle Medarbejdere og Direktører skal være særligt opmærksomme på mulighederne for at omdirigere en forretningsmulighed fra Virksomheden, og i tvivlstilfælde skal Medarbejdere straks rådføre sig med deres vejleder eller den rådgivende jurist. Administrerende direktører og Direktører skal omgående rådføre sig med Formanden for selskabsledelsen og Normineringsudvalget. Udvalget skal derefter afgøre, hvilken handling der kan være et hensigtsmæssigt svar herpå. 12

15 ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - VI BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS AKTIVER Medarbejdere har pligt til at beskytte Virksomhedens aktiver mod tyveri, tab eller misbrug. Dette opfatter immaterielle aktiver, såsom kundelister, fremstillingsprocesser, konstruktionstegninger og specifikationer samt en række oplysninger, skriftligt eller digitalt opbevarede formularer samt materielle aktiver, såsom penge, udstyr, forsyninger, faciliteter og materialer. Der forventes konstant agtpågivenhed i forhold til at beskytte Virksomhedens forretningshemmeligheder, forretningsdata og proprietær know-how mod industrispionage. På samme måde er man ansvarlig for Virksomhedens ressourcer, og der kræves et præcist regnskab for anvendelse af Virksomhedens materielle aktiver og arbejdstiden. Virksomhedens ressourcer må ikke anvendes til andre formål. Korrekt anvendelse af virksomhedsaktiver Alle Medarbejdere med adgang til Virksomhedens penge eller ejendom har et absolut ansvar for at forvalte disse aktiver med den største grad af integritet for at undgå ethvert misbrug. Bedrageri, tyveri, underslæb eller andre upassende midler til opnåelse af virksomhedsmidler af Roper s personale er uetisk, ulovligt og helt uacceptabelt. Alle virksomhedsaktiver bør anvendes til lovlige forretningsformål, selv om rimelig og begrænset personlig brug af Virksomhedens aktiver, såsom din telefon og computer (bortset fra i forbindelse til andre virksomheder eller til personlige, politiske aktiviteter) er acceptabel. Misbrug eller fjernelse af Virksomhedens ejendom er forbudt uden udtrykkelig tilladelse. Dette gælder også for ejendom, såsom møbler, udstyr og forbrugsvarer samt eksklusivt til Virksomheden fremstillede eller kopierede aktiver, såsom kundelister, filer, referencemateriale og rapporter, computersoftware, databehandlingssystemer samt databaser. Hverken originaler eller kopier må fjernes fra Virksomhedens lokaler eller anvendes til andet end Virksomhedens formål uden tilladelse, medmindre det er i overensstemmelse med en af selskabets andre politikker eller procedurer. Integriteten af Virksomhedens edb-programmer og data må ikke bringes i fare. Der skal udvises forsigtighed i beskyttelsen af disse aktiver mod forsætlig eller uforsætlig ødelæggelse. Virksomhedens produkter og tjenester er dens ejendom, og de bidrag, Medarbejderne gør til disses udvikling og implementering, mens de er ansat i Virksomheden, er Virksomhedens ejendom og forbliver Virksomhedens ejendom, selv om hans eller hendes ansættelse ophører. Medarbejderne forventes at forhindre tyveri eller uretmæssig tilegnelse af virksomhedens ejendom ved løbende at begrænse sådanne tab ved anvendelse af normale forholdsregler og ved at håndtere Virksomhedens aktiver på en fornuftig måde. Dette omfatter at indlåse udstyr, leverancer og materialer, når de ikke er sikret ved tilstedeværelse, indberetning af mistænkelige personer eller aktiviteter til sikkerhedspersonalet og undgå drøftelser af følsomme og fortrolige forretningsoplysninger i overværelse af uautoriserede personer, herunder gangarealer, restauranter eller i internet chatrum. Intellektuelle egenskaber Roper har foretaget en stor investering i sine intellektuelle egenskaber, der omfatter patenter, varenavne, varemærker og andre fortrolige oplysninger, såsom processer, data, know-how, forretningshemmeligheder, formler, forbedringer, produktionsteknikker, edb-programmer og sælger og kundekontraktinformation og lister. Medarbejdere må ikke videregive til uautoriserede personer - i eller uden for Virksomheden - alle oplysninger, der kan have en tendens til at gå på kompromis med proprietære teknologier eller handelsmæssige driftshemmeligheder. Herudover bør der tages rimelige forholdsregler, der forhindrer utilsigtet afsløring af sådanne informationer. Disse fortrolige forretningsoplysninger gælder også, efter den enkelte er ophørt i ansættelse i Virksomheden. 13

16 Hertil kommer, at lige som Roper forventer sine immaterielle og proprietære rettigheder overholdt, så vil Roper respektere andres ejendomsrettigheder. Derfor er det i strid med Virksomhedens politik for Medarbejdere at opsnappe, kopiere eller via digitale eller på andre måder finde sådanne materialer, såsom computersoftware, lyd- eller videooptagelser, publikationer eller andre beskyttede intellektuelle egenskaber, med undtagelse af de, der er tilladt af patent eller rettighedsindehavere. Alle tilbud om fortrolige oplysninger fra eksterne kilder bør frasiges, medmindre der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER - VII NØJAGTIGHED FOR VIRKSOMHEDSDATA OG RAPPORTERING Roper s Medarbejdere skal kun anføre sande og præcise erklæringer og repræsentationer i Roper s optegnelser eller til offentlige institutioner, leverandører, kunder, pressen og offentligheden. Derudover er hver Medarbejder, der er involveret i at oprette, overføre eller indtaste information i Roper s finans- og driftsopgørelser (herunder timesedler, salgsfortegnelser og rejseafregninger) ansvarlig for og skal sørge for at gøre det fuldstændigt, ærligt og præcist. For at sikre overholdelse af denne politik skal alle Medarbejdere: sikre, at forretningstransaktioner er korrekt godkendt, og at en klar, fuldstændig og nøjagtig angivelse af disse transaktioner er oprettet og opbevaret i Roper s regnskabsbøger og optegnelser i overensstemmelse med de almindeligt gældende regnskabsprincipper og Roper s interne kontrolpolitikker og procedurer; anføre den korrekte karakter af hver transaktion eller betaling i sin dokumentation; indberette eksistensen af alle ikke-frie eller uregistrerede midler og andre aktiver; sikre, at alle rapporter til reguleringsorganer (inklusive rapporter, der skal indgives til eller afleveres til Securities and Exchange Commission) er udfyldt, fair, nøjagtig, rettidig og forståelig; samarbejde ved gennemgang eller revision af Virksomhedens regnskaber; i det omfang skøn og periodisering er nødvendig for Virksomhedens rapporter og optegnelser, sikre, at de (i) er understøttet med passende dokumentation og baseret på god dømmekraft i henhold til Virksomhedens regnskabspraksis og procedurer, og (ii) i det omfang materialet er godkendt af ledelsen; sikre, at betalinger altid kun foretages til den person eller det firma, der faktisk har fået leveret de relaterede varer eller tjenesteydelser; og sikre, at kontakt til skattemyndighederne håndteres i overensstemmelse med Virksomhedens regnskabspraksis og procedurer. Medarbejdere forventes at fremlægge korrekte rejseafregninger, da dét at fremsende udgifter for måltider, der ikke er indtaget, kilometer, der ikke er kørt, flybilletter, der ikke er anvendt eller nogen anden udgift, der ikke er afholdt, er uærlig rapportering og forbudt. 14

17 Regnskabskontrol Alle transaktioner skal være korrekt og nøjagtig angivet i Roper s regnskab og fortegnelser, i overensstemmelse med de almindelige regnskabsprincipper, Virksomhedens interne kontrol for finansiel rapportering og øvrige kontroller samt alle for Virksomheden gældende politikker og procedurer. Ingen uregistrerede bankkonti, fællesmidler eller aktiver må indeholdes, og alle posteringer i Virksomhedens regnskab skal være korrekte og i overensstemmelse med Roper's politikker og procedurer. Herudover er det alle Roper's Medarbejderes ansvar, inden for rammerne af deres beskæftigelsesmæssige opgaver, at sikre, at alle økonomiske posteringer og registreringer til statslige organer er sandfærdige og præcise. Alt personale hos Roper, der er omfattet af denne Kodeks, må ikke tvinge, manipulere, misvise eller på svigagtig måde påvirke nogen selvstændig eller registreret revisor, der har til opgave at revidere eller gennemgå Virksomhedens regnskab med det formål at gøre regnskabet misvisende. Dokumentation Virksomhedens midler kan ikke udbetales med den hensigt eller i den forståelse, at nogen del af en sådan betaling skal indeholde betaling for noget andet, end det der er beskrevet i det dokument, der understøtter betalingen. Al dokumentation for Virksomhedens handlinger skal overholde politikkerne, procedurerne og kravene hos Roper og i forhold til alle gældende statslige institutioner, der har tilsyn og jurisdiktion over en sådan sag. Dokumentationerne skal være nøjagtige og opbevares som fastsat ved lov eller instruktion fra disse institutioner. Det er strengt forbudt for Medarbejdere at ødelægge, ændre eller forfalske dokumenter eller optegnelser med den hensigt at hindre, standse eller påvirke undersøgelsen eller korrekt administration af ethvert spørgsmål inden for jurisdiktionen af nogen statslig afdeling eller agentur i USA. SEC rapportering; Øvrig offentlig kommunikation Som alle offentlige virksomheder er Virksomheden forpligtet til fuldstændig, fair, nøjagtig, rettidig og forståelig offentliggørelse af rapporter og dokumenter, de opbevarer eller fremsender til SEC og i alle øvrige offentlige kommunikationer foretaget af Virksomheden i overensstemmelse med SEC, børsen og alle øvrige gældende regler og forskrifter. Til støtte for dette krav har Virksomheden blandt øvrige foranstaltninger (a) oprettet og iværksat kontrol for oplysningskrav og procedurer (i henhold til gældende SEC regler) og (b) kræver opretholdelse af nøjagtige og fuldstændige registre, forbud mod falske, vildledende eller opfundne posteringer i sine regnskaber og optegnelser samt fuldstændig og komplet dokumentation og registrering af transaktioner foretaget i Virksomhedens regnskaber. Alle Medarbejdere, der beskæftigelsesmæssigt befinder sig inden for rammerne af disse opgaver, forventes at overholde Roper s oplysningsforpligtelseskontrol og procedurer for at sikre, at væsentlige oplysninger om Virksomheden rettidigt registreres, bearbejdes, sammenfattes og rapporteres i overensstemmelse med alle gældende regler i SEC og øvrige regelsæt samt forskrifter. Hvis indholdet af din ansættelse indebærer indberetning af væsentlige oplysninger, vil du blive uddannet i disse kontroller og procedurer. Alle Medarbejdere forventes at aflægge rapport til deres rådgiver, de mener kan være materielle for Virksomheden, og som de mener ikke er kendt på højere niveau i Virksomheden. For at sikre, at alle Virksomhedens oplysninger er korrekte og helt i overensstemmelse med gældende love og regler, skal alle sådanne offentliggørelser gå via de specifikt etablerede kanaler. Se afsnittet Mediekontakt i Erklæring om adfærdsregler - VIII nedenfor. 15

18 Udover at udføre opgaver og ansvar i henhold til disse krav skal Virksomhedens seniorledere etablere og administrere Virksomhedens rapporteringssystem og procedurer med rettidig omhu og sikre: At rapporter indsendes til eller afleveres til SEC, samt anden offentlig kommunikation, der indeholder oplysninger, er fuldstændige, fair, nøjagtige, rettidige og forståelige og ikke misviser eller udelader nogen materielle kendsgerninger; at virksomhedstransaktioner er korrekt godkendt og fuldstændigt og nøjagtigt registreret i Virksomhedens regnskab og optegnelser i overensstemmelse med de alment kendte regnskabsprincipper og Virksomhedens finanspolitik; og at tilbageholdelse eller bortskaffelse af Virksomhedens optegnelser foregår i overensstemmelse med den fastlagte virksomhedspolitik. ERKLÆRING OM ADFÆRDSREGLER -- VIII FORPLIGTELSER OVERFOR OFFENTLIGHEDEN Forbindelse til offentlige embedsmænd; Foreign Corrupt Practices Act Roper er forpligtet til at overholde alle love, regler og forordninger, der gælder for forhandling med repræsentanter for regeringen, inklusive med Foreign Corrupt Practices Act, der forbyder at give noget af værdi til embedsmænd fra udenlandske regeringer eller udenlandske politiske kandidater med henblik på, direkte eller indirekte, at opnå eller fastholde en forretning. I forhold til lovgivere, reguleringsorganer, statslige agenter eller andre offentlige embedsmænd, politiske partier, embedsmænd partier eller kandidater må Roper s personale ikke engagere sig i nogen adfærd, der har til formål at opnå, fastholde eller direkte gøre forretning med, uretmæssigt påvirke sådanne personer eller deres partnere til at tage forkerte beslutninger eller til at undgå at tage de beslutninger, der kræves eller på anden måde gribe ind i udførelsen af deres hverv. Som en generel regel må betaling, gaver eller andre ting af værdi ikke gives til nogen lovgivende, retlig eller statslig embedsmand af nogen som helst grund. Dette gælder både i USA og i udlandet, også selv om passende betaling fra Virksomhedens personale til udenlandske, statslige eller halvstatslige repræsentanter for at lette eller fremskynde udførelsen af rutinemæssige, statslige tiltag, der ikke indebærer omdirigering af Virksomhedens tildeling eller for fortsat at gøre forretning kan være sædvane og tilladt i henhold til amerikansk og udenlandsk lovgivning. Afvigelse fra denne politik skal overvejes og kan kun godkendes fra sag til sag og kun efter forelæggelse for juridisk rådgiver. Anmodninger fra lovgivende, regulerende eller statslige organer om oplysninger eller andet end rutinemæssig kommunikation i en normal virksomhed (fx rutinemæssige spørgsmål om eksport) skal henvises til Virksomhedens juridiske chefrådgiver. Politiske aktiviteter og bidrag Roper er forpligtet til at overholde alle gældende love vedrørende politiske bidrag, inklusive de, der forbyder virksomheder at give politiske bidrag i forbindelse med et valg. For Virksomhedens Medarbejdere og Direktører er det forbudt at gennemføre personlige politiske aktiviteter i arbejdstiden, dennes ejendom eller udstyr. Desuden må du ikke foretage noget politisk bidrag i selskabets navn eller på vegne af Virksomheden uden forudgående godkendelse fra Virksomhedens administrerende direktør. Dette omfatter ikke kun direkte bidrag til kandidater, men også andre aktiviteter, såsom at købe billetter til en politisk begivenhed, levere varer til tjenesteydelser eller betale for reklamer eller andre kampagneudgifter. 16

19 Mediekontakt; Offentlige erklæringer For at sikre, at alle oplysninger omkring Virksomhedens informationer, inklusive, men ikke begrænset til, information om økonomiske resultater, væsentlige kontrakter og andre vigtige oplysninger til investorer, lovgivere og offentligheden, er korrekte og i fuldstændig overensstemmelse med gældende lov og regler, inklusive SEC Regulation FD, der forbyder selektiv videregivelse, kræver Roper, at offentliggørelse af sådanne oplysninger alene må ske via de specifikt etablerede kanaler. Medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse hertil, er det forbudt for Medarbejdere og Direktører at drøfte Virksomhedens anliggender med børsanalytikere, repræsentanter for medier, embedsmænd, pensionskasser eller lignende fondsadministratorer og alle udenfor stående personer. For at sikre, at nyheder udgivet om Virksomheden er præcise, rettidige, konsekvente og i overensstemmelse med gældende lovkrav, er sådanne udgivelser den administrerende direktørs, økonomidirektørens og chefen for investorforbindelsers ansvar og skal udføres i henhold til passende procedurer, der skal udvikles og implementeres. Som hovedregel bør alle henvendelser fra almenheden, handels- og finansmedier henvises til disse ledere. Miljøbeskyttelse Roper er forpligtet til at træffe passende foranstaltninger til sikring af, at fremstilling, transport og bortskaffelse af affald sker i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen. Dette inkluderer, at der tildeles kvalificeret personale til at styre Virksomhedens miljøkontolprogrammer, som samarbejder med regeringen og industrigrupper på udvikling af hensigtsmæssige standarder, tekniske produktionsanlæg, der reducerer eller eliminerer udledning af forurenede stoffer ved at informere Medarbejdere og samfundsborgere om relevante miljøkontrolspørgsmål og ved alene at samarbejde med velrenommerede entreprenører om bortskaffelse af affald, der overholder alle gældende love og regler. Inden for rammer af dette arbejder forventes Medarbejdere at overholde alle gældende lov, regler og bestemmelser, der vedrører beskyttelse af miljøet. Overholdelse af lokal lovgivning og sædvaner På samme vilkår som i USA forventes Roper s ansatte at overholde lovgivningen, uanset hvor vi driver forretning. Herudover tilstræber vi at overholde lokale skikke og institutioner uden for USA, men vi må ikke anvende lokal skik som en undskyldning for at overtræde gældende love og Virksomhedens politikker. Vi anser, at overholdelse af en lokal lovgivning skal være mindst på niveau med adfærdsreglerne. Roper s egne standarder tvinger os ofte til at gå over det juridiske minimum og dermed udføre vores anliggender i henhold til en højere standard. Enhver Medarbejder, der føler, at han eller hun står over for en konflikt mellem Roper's politikker og lokal skik, skal kontakte den juridiske rådgiver. Eksport- og importkontrol Mange lande, inklusive USA, kontrollerer og/eller nedlægger forbud mod visse internationale transaktioner, der involverer eksport, re-eksport, import og videregivelse af tekniske oplysninger til personer fra andre lande. Internationale transaktioner omfatter overførsel eller modtagelse af varer, teknologi, information, data eller software af enhver grund og med ethvert middel, herunder elektronisk transmission. Medarbejdere skal overholde alle sådanne gældende love, regler og bestemmelser. Forud for at engagere sig i en international transaktion skal Medarbejdere sikre, at transaktionen er i overensstemmelse med alle gældende love, regler og bestemmelser. 17

ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og. adfærdsstandarder

ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og. adfærdsstandarder ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og adfærdsstandarder 2015 (Danish) ROPER FORRETNINGSETISKE REGLER OG ADFÆRDSSTANDARDER INDHOLDSFORTEGNELSE VORES FORRETNINGSETISKE REGLER OG COMPLIANCE-

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter BGC Partners, Inc. kodeks for forretningsførelse og etik Opdateret:November 2017 BGC Partners, Inc. og dets datterselskabers omdømme og integritet (kollektivt "selskabet") er værdifulde aktiver, der er

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere