Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002"

Transkript

1 52439_omslag.qxd :35 Side 1 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevarerErhverv

2 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 1

3 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: Grafisk produktion: Schultz Grafisk ISBN

4 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fondenes struktur, aktiviteter og finansiering Fondenes struktur Fondenes finansiering og aktiviteter Fondenes virksomhed i Fondenes aktiviteter i Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol Andre særligt godkendte formål Anmeldelser til EU-Kommissionen i Fondenes finansieringsgrundlag i Promillemidler Produktionsafgifter CO 2 -midler Afslutning... 3

5 4 1. Indledning Det følger af 12 i bemyndigelsesloven 1, at fødevareministeren efter hvert regnskabsårs afslutning skal afgive en rapport til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om de midler, der indgår i promille- og produktionsafgiftsfondene samt i Fonden for økologisk landbrug. I denne rapport er der gjort rede for fondenes indtægter og aktiviteter i 22. Fondene yder hvert år betydelige tilskud til erhvervs- og fødevarerelaterede aktiviteter inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren. I 22 er der finansieret aktiviteter for i alt ca. 68 mio. kr. Aktiviteterne udgør et vigtigt supplement til gennemførelsen af Fødevareministeriets målsætninger på fødevareområdet. Fondsfinansieringen indebærer desuden, at erhvervet bidrager til finansieringen af aktiviteter og opgaver inden for den enkelte sektor, som den enkelte erhvervsudøver ikke selvstændigt har mulighed for at iværksætte. Fondene finansierer således i betydeligt omfang brede, samfundsmæssigt relevante aktiviteter inden for fødevaresektoren. En stor del af midlerne anvendes i sammenhæng med helt eller delvist offentligt finansierede initiativer inden for samme områder, hvilket giver et konstruktivt samspil mellem erhvervets indsats og det offentliges indsats om løsningen af en række centrale fødevarepolitiske opgaver. Fondenes midler blev tidligere 2 alene anvendt til kvalitets- og afsætningsfremmende aktiviteter. Anvendelsesområdet for fondene blev efterhånden udvidet, og ved en lovændring i 199 blev det i bemyndigelsesloven konkret fastsat, hvilke formål fondsmidlerne kan anvendes til. Efter bemyndigelsesloven kan midler fra promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugsområdet samt Fonden for økologisk landbrug anvendes til finansiering af aktiviteter inden for formålene afsætningsfremme, forskning og forsøg, pro- 1. Lovbekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 22 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., som senest ændret ved lov nr. 967 af 4. december Før Danmarks indtræden i EF eksisterede der i dansk landbrug en række afgiftsordninger, primært i form eksportafgifter. Da Danmark i 1973 indtrådte i EF og blev omfattet af Fællesskabets regler, var der behov for hjemmel til at videreføre opkrævningen af produktionsafgifter. Denne hjemmel blev etableret ved vedtagelsen af lov om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (bemyndigelsesloven), der trådte i kraft den 1. januar 1973.

6 5 duktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol. Desuden kan der ydes støtte til andre særlige aktiviteter, der godkendes af fødevareministeren. I fiskeriloven 3 er der hjemmel til at oprette produktionsafgiftsfonde inden for fiskeriområdet. Disse fondsmidler anvendes til foranstaltninger og tilskud til fiskepleje, forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol samt erhvervsøkonomiske foranstaltninger, herunder afsætningsfremme, forskningsprojekter og forsøg, som er i fiskeriets interesse. Desuden kan der også her ydes støtte til andre særlige aktiviteter, der godkendes af fødevareministeren. I december 23 vedtog Folketinget en lovændring, der ændrede bemyndigelsesloven og fiskeriloven på tre hovedområder. Med virkning fra 24 ændres bestyrelsessammensætningen i fondene. Bestyrelserne vil fremover i højere grad afspejle den flerhed af sektormæssige og offentlige interesser, der er knyttet til administrationen af fondsmidlerne. Fastsættelsen af promillemidlerne ændres ligeledes. Bindingen til landbrugets grundværdier ophæves og erstattes af en fast procentdel af pesticidafgiftsprovenuet. De formål, hvortil fondsmidlerne kan anvendes, udvides således, at fondene får mulighed for at afholde udgifter til dyrevelfærd og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Ministeren får samtidig bemyndigelse til at pålægge promilleafgiftsfondene at afholde udgifter til en kompensationsordning i forbindelse med genetisk modificerede afgrøder. 3. Lov nr. 281 af 12. maj 1999 om fiskeri, som senest ændret ved lov nr. 369 af 6. juni 22.

7 6 2. Fondenes struktur, aktiviteter og finansiering 2.1. Fondenes struktur Der er endvidere 14 produktionsafgiftsfonde. Hver produktionsafgiftsfond repræsenterer en sektor eller branche, og alle producenter inden for den givne sektor eller branche skal indbetale en afgift pr. produceret enhed. Figur 2.1. Fondsstrukturen Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Fonden for økologisk landbrug Svineafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden Kvægafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Pelsdyrafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden Hesteafgiftsfonden Frøafgiftsfonden Planteforædlingsfonden Sukkerroeafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Afsætningsfremme - Forskning og forsøg - Produktudvikling - Rådgivning - Uddannelse - Sygdomsforebyggelse - Sygdomsbekæmpelse - Kontrol - Godkendte foranstaltninger Fiskeafgiftsfonden Afgiftsfonden for Danske Dambrug Under Fødevareministeriets tilsyn er der to promilleafgiftsfonde; en fond for landbrug og en fond for gartneri og frugtavl. Desuden er der ved ændring af bemyndigelsesloven etableret en fond for økologisk landbrug. Disse fonde opkræver ikke produktionsafgifter. Tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere - Foranstaltninger og tilskud til fiskepleje - Forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer - Rådgivning - Uddannelse - Sygdomsforebyggelse - Sygdomsbekæmpelse - Kontrol - Afsætningsfremme - Forskning og forsøg - Godkendte foranstaltninger

8 7 Fondsmidlerne anses for at være offentlige midler, og anvendelsen af midlerne sker derfor i overensstemmelse med reglerne i det statslige bevillingssystem og EU s statsstøtteregler. Fondsbestyrelser Ved ændringen af bemyndigelsesloven i 199 blev det de enkelte bestyrelser i promille- og produktionsafgiftsfondene, der skulle lede fondene. Indtil da havde det været 2-udvalgene 4, mens brancheorganisationerne og de generelle landbrugsorganisationer alene havde stået for den daglige drift. I forbindelse med at ledelsen af fondene overgik til fondsbestyrelserne, blev 2-udvalgene gjort høringsberettigede i forhold til fondenes budgetter og regnskaber. Ved oprettelsen af fonde under fiskeriloven blev 5-udvalget 5 gjort høringsberettiget i forhold til disse fonde. Bestyrelserne udpeges af fødevareministeren efter udtalelse fra organisationerne. I henhold til bemyndigelsesloven og fiskeriloven har bestyrelserne til opgave at påse, at administrationen af fondene sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder bemyndigelsesloven, fiskeriloven og EUs statsstøtteregler. Bestyrelserne er direkte ansvarlige over for ministeren, og ministeren kan afsætte bestyrelsesmedlemmer, der har medvirket til beslutninger, der strider imod lovgivningen. Fødevareministeriet har det overordnede tilsyn med fondsadministrationen. Tilsynet varetages af Direktoratet for FødevareErhverv. Fondene må ikke have andre aktiviteter end opkrævningen af fondenes midler og udbetaling af tilskud til tilskudsmodtagere med henblik på virkeliggørelsen af de formål, der er angivet i loven. Bestyrelserne for promille- og produktionsafgiftsfondene på jordbrugsområdet udpeges efter indhentet udtalelse fra de generelle jordbrugsorganisationer, de respektive brancheorganisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet 6. På fiskeriområdet udpeges bestyrelserne for produktionsafgiftsfondene efter indhentet 4. Fødevareministeren har nedsat to udvalg med hjemmel i bemyndigelseslovens 2. Udvalgenes opgave er at rådgive ministeren i spørgsmål om Det Europæiske Fællesskabs landbrugspolitik. Det ene udvalg har frugt og gartneriprodukter som ansvarsområde, det andet øvrige landbrugsvarer. Udvalgene har henholdsvis 18 og 19 medlemmer, som er udnævnt af ministeren. Med virkning fra 1. januar 23 blev de to udvalg lagt sammen udvalget er nedsat med hjemmel i fiskerilovens 5. Udvalgets opgave er at rådgive fødevareministeren om stillingtagen til Det Europæiske Fællesskabs fiskeripolitik. Udvalget har 14 medlemmer, der er udnævnt af ministeren. 6. Forbrugerrådet meddelte i 22, at det med undtagelse af bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug, ønskede at udtræde af fondenes bestyrelser.

9 8 udtalelse fra de repræsentative fiskeriorganisationer samt salgs- og producentorganisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug udpeges efter indhentet udtalelse fra Økologisk Landsforening, Ø-gruppen 7, Landbrugsraadet, Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug 8, Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er bestyrelserne, der indstiller afgifternes størrelse til fødevareministeren. Derfor har den sektor, der skal bære byrden af afgifterne, flertal i bestyrelsen. Bestyrelsernes sammensætning fastsættes i fondenes vedtægter, som godkendes af fødevareministeren. Administration, budgetter og regnskaber Den enkelte fondsbestyrelse udpeger en administrator, som varetager det daglige arbejde i fonden. Til den daglige administration hører behandling af ansøgninger om fondsmidler. Den daglige leder af administrationen må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutning om, hvilke aktiviteter der skal støttes, træffes med udgangspunkt i ansøgninger til fondene. På baggrund heraf afgør fondsbestyrelserne, hvilke projekter der skal imødekommes. Størrelsen af tilskuddene fastlægges i de årlige budgetter. Fødevareministeren godkender herefter fondenes budgetter. Tilskudsmodtagerne kan efter loven være organisationer, foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde og andre juridiske enheder, som fødevareministeren godkender. Efter afslutningen af et regnskabsår aflægger fondsbestyrelserne regnskab for det forløbne år. Regnskabet godkendes af fødevareministeren. Regnskabsaflæggelsen danner grundlag for aflæggelsen af årsrapporten til Folketinget for det pågældende regnskabsår. Regelgrundlaget Promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug reguleres af bemyndigelsesloven eller fiskeriloven. 7. Ø-gruppen er i 23 blevet lagt sammen med Økologisk Landsforening. 8. De danske Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug er med virkning fra 23 lagt sammen til Dansk Landbrug.

10 9 For hver produktionsafgiftsfond er der udstedt en bekendtgørelse, som regulerer afgiftsopkrævningen. Bestyrelserne og fondsadministratorerne arbejder efter vedtægter, som er udarbejdet af fonden og godkendt af fødevareministeren, og efter administrationsinstrukser og revisionsinstrukser, som er udstedt af fødevareministeren. Fondene henregnes til den offentlige forvaltning og er undergivet den offentligretlige regulering, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, lov om behandling af personoplysninger og ligestillingsloven Fondenes finansiering og aktiviteter Figur 2.2. viser en oversigt over promille- og produktionsafgiftsfondenes indtægter i En specifikation af fondenes indtægter i 22 findes i tabel 3.2. Promilleafgiftsfondenes indtægter stammer hovedsageligt fra den andel af provenuet fra pesticidafgifter, som årligt overføres fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet. Overførslerne svarer til 4,3 promille af den afgiftspligtige grundværdi på landbrugsog gartneriejendomme m.v. 9 Promilleafgiftsfonden for landbrug får desuden del i provenuet fra CO 2 -afgifter, der som led i lovgivningen om grønne afgifter tilbageføres til erhvervene. Der foretages i henhold til bemyndigelsesloven en fordeling af de overførte midler fra Skatteministeriet mellem de to promilleafgiftsfonde og Fødevareministeriet. Ministeriets andel af midlerne anvendes bl.a. til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og fra 22 også til Fonden for økologisk landbrug 1. Promilleafgiftsfondenes midler fordeles efter ansøgning til produktionsafgiftsfondene på jordbrugsområdet og direkte til konkrete tilskudsmodtagere. Fonden for økologisk landbrugs midler fordeles direkte til tilskudsmodtagere, som støtter aktiviteter rettet mod økologisk landbrug. 9. Fastsættelse af promillemidlerne blev ved en lovændring i 23 ændret, således at bindingen til landbrugets grundværdier blev ophævet. Fra 24 beregnes overførslen således som 83 pct. af pesticidafgiftsprovenuet. 1. Jf. lov nr. 334 af 16. maj 21 om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

11 1 Produktionsafgiftsfondenes hovedindtægtskilde er indbetalte produktionsafgifter. Produktionsafgiftsfondene på landbrugsområdet oppebærer ud over produktionsafgifter indtægter i form af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. Beregningsgrundlaget for produktionsafgifterne varierer fra fond til fond. Fondenes indtægter fra produktionsafgifter oppebæres med hjemmel i bemyndigelsesloven eller fiskeriloven samt bekendtgørelser udstedt med hjemmel i disse love. Indtægter fra produktionsafgifter skal efter loven anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet. Figur 2.2. Udvikling i fondenes indtægter ,9 5,4 Mio. kr ,4 31,2 45,6 322,4 47,5 338,7 389,5 386, ,2 186,3 21,2 242,7 255, Promillemidler Produktionsafgifter CO 2 -midler og renter Som det fremgår af figur 2.2., har der siden 1998 været en markant stigning i de overførte midler fra Skatteministeriet (promillemidler) siden Stigningen skyldes stigende grundværdier. Den største del af promillemidlerne og provenuet fra CO 2 -afgiften udbetales til produktionsafgiftsfondene efter ansøgning. En del af promilleafgiftsfondenes midler udbetales desuden direkte til tilskudsmodtagere. I 22 blev 127 mio. kr. ud af 31 mio. kr. 11, svarende til 42 pct., udbetalt fra promilleafgiftsfondene direkte til tilskudsmodtagere. 11. Provenuet fra CO 2 -afgiften udgjorde 46 mio. kr. heraf.

12 11 Fonden for økologisk landbrug fik i 22 5 mio. kr. af Fødevareministeriets andel af de fra Skatteministeriet overførte midler. Disse er udbetalt direkte til tilskudsmodtagere. Produktionsafgiftsfondenes midler udbetales direkte til tilskudsmodtagere. Der blev i 22 udbetalt i alt ca. 543 mio. kr. fra produktionsafgiftsfondene. Dette beløb inkluderer tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. Generelt om aktiviteterne I bemyndigelsesloven og fiskeriloven er fastsat, at fondene kan yde tilskud til følgende formål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol samt til særlige foranstaltninger, der er godkendt af fødevareministeren. Formålene efter fiskeriloven er herudover fiskepleje, forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer samt erhvervsøkonomiske foranstaltninger i bred forstand. Figur 2.3. viser udviklingen i fondenes udgifter til aktiviteter inden for disse hovedformål i årene Tabel 3.1. viser en specifikation af de enkelte fondes udgifter i 22 fordelt på hovedformål. Figur 2.3. Udgifter fordelt på hovedformål , 25, 2, Mio. kr. 15, 1, 5,, Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse samt kontrol Andet

13 12 Aktiviteterne inden for de enkelte hovedformål er beskrevet nedenfor i kapitel 3.1., men generelt kan oplyses, at der inden for området forskning og forsøg samt produktudvikling ydes tilskud til grundlæggende og anvendelsesrelateret forskning inden for de pågældende sektorer, særligt med henblik på at udvikle nye eller forbedrede produkter, produktionsmetoder, tjenesteydelser m.v. Aktiviteter til afsætningsfremme omfatter kampagner og markedsføring i bred forstand, informationsformidling, markedsundersøgelser m.v. Herudover ydes der i vidt omfang støtte til eksportfremmeforanstaltninger. Rådgivning og uddannelse omfatter støtte til konsulentvirksomhed og andre rådgivningsaktiviteter til gavn for producenter, virksomheder og private institutioner. Uddannelsesaktiviteter omfatter desuden støtte til kurser, efteruddannelse og formidling af information til den enkelte erhvervsudøver. Inden for området sygdomsbekæmpelse, -forebyggelse og kontrol ydes støtte til aktiviteter, der er målrettet sygdomme af offentlig interesse, som for eksempel Salmonella og Newcastle Disease. Desuden ydes støtte til forskellige tiltag, herunder udbetaling af erstatning til jordbrugere som følge af konkrete sygdomsudbrud. Endelig kan der ydes støtte til andre særlige aktiviteter, som særskilt er godkendt af fødevareministeren, for eksempel produktansvarsforsikringer. Fondenes revisionsudgifter finansieres af fondsmidlerne, mens udgifterne til den daglige administration i øvrigt skal dækkes af erhvervet selv. Som det fremgår af figur 2.3. og figur 3.1., ydes der hovedsageligt tilskud til forskning og forsøg samt produktudvikling samt afsætningsfremme. Andelen af fondenes midler, som anvendes til disse formål, har været stigende siden 1998, men også udviklingen i udgiften til rådgivning og uddannelse har i perioden været stigende.

14 13 3. Fondenes virksomhed i Fondenes aktiviteter i 22 Fondene har i 22 afholdt udgifter på i alt ca. 678,9 mio. kr. fordelt på hovedformålene: Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse, og -forebyggelse samt kontrol Andre særligt godkendte formål Af figur 3.1 fremgår den samlede fordeling af promillemidler, produktionsafgifter og CO 2 -afgifter på hovedformål. Figur 3.1. Tilskud fordelt på hovedformål i 22 11% 3% 17% 41% 28% Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse samt kontrol Andet En mere detaljeret oversigt over de enkelte fondes fordeling af midler på hovedformål i 22 fremgår af omstående tabel 3.1.

15 14 Tabel 3.1. Fondenes udgifter til tilskudsmodtagere i 22 fordelt på hovedformål Rådgivning og uddannelse 1. kr. Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse, samt kontrol Andet 1 I alt Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Fonden for økologisk landbrug Svineafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden Kvægafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Pelsdyrafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden Hesteafgiftsfonden Frøafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Planteforædlingsfonden Sukkeroeafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Afgiftsfonden for Danske Dambrug Fiskeafgiftsfonden Ialt Kolonnen omfatter tilskud til særlige aktiviteter, godkendt af ministeren, og udgifter til revision. 2 Tilskud fra fonden indgår under de enkelte fonde. Fordelingen af tilskudsmidler på tilskudsmodtagere fremgår af bilagsdelen. I det følgende gennemgås et udvalg af de projekter, der er gennemført af fondene inden for de nævnte hovedformål. Gennemgangen af projekterne inden for hovedformålene forskning og forsøg samt produktudvikling, er under hensyn til områdets

16 15 betydelige omfang foretaget for hver enkelt fond, mens gennemgangen af de øvrige hovedformål er opdelt i temaer Forskning og forsøg samt produktudvikling Formålene forskning og forsøg samt produktudvikling er, som det fremgår af tabel 3.1., de områder, der samlet set er højest prioriteret. Disse formål tegner sig til sammen for ca. 41 pct. af de samlede udgifter, svarende til 277,1 mio. kr. Der ydes tilskud til grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning inden for de pågældende sektorer. Herudover ydes der tilskud til at udvikle eller forbedre produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser. Stort set alle fonde har i 22 anvendt midler til forskning og forsøg samt produktudvikling. Svineafgiftsfonden har anvendt knap 135,4 mio. kr. og er dermed beløbsmæssigt den største bidragyder. Forsknings- og udviklingsindsatsen har i 22 været rettet mod husdyr- og plantesygdomme, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og kvalitet, ressourceoptimering og effektivisering, økologi og arbejdsmiljø. Nedenfor gennemgås forsknings- og udviklingsindsatsen i de enkelte fonde. Promilleafgiftsfonden for landbrug Halvdelen af fondens midler til direkte tilskudsmodtagere er ydet som tilskud til aktiviteter inden for forskning og forsøg samt produktudvikling. Bl.a. modtog Landbrugets Rådgivningscenter tilskud til for eksempel kvægdatabasen, farmtest husdyrproduktion og planteavlsforsøg. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Størstedelen af fondens midler er ydet som tilskud til aktiviteter under formålet forskning og forsøg. Danmarks JordbrugsForskning, Rådgivningsudvalget for Frugt og Bær, Producentforeningen for Prydplanter, Planteopformeringsstationen og Gartneribrugets Afsætningsudvalg har bl.a. modtaget tilskud. Aktiviteterne har omfattet emner som alternative midler til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr samt ukrudt, minimering af pesticidrestindhold, plantebeskyttelsesmidler i små kulturer, gødnings- og pesticidanvendelse, biologisk bekæmpelse af frø- og jordbårne sygdomme, ressourceminimering og energieffektivisering og frilandspotteplanter. Desuden er der ydet tilskud til

17 16 vedligeholdelse af sundt plantemateriale og til forsøg i forbindelse med genbanken samt til værdiafprøvning af frilandsgrøntsager. Fonden for økologisk landbrug Der er i 22 ydet tilskud til Danmarks JordbrugsForskning, Agenda 21 Center, Sjællandske Familiebrug, Fejø Forsøgsplantage, Landsudvalget for Svin, Økologisk Landsforening, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig og Landbrugets Rådgivningscenter. Der er bl.a. udført forsøgs- og forskningsprojekter om udvinding af æterisk olie, betydningen af fodringsstrategi på slagtesvin på friland, metoder til begrænsning af frugttrækræft i æbletræer og fodring af økologiske fjerkræ. Der er udført udviklingsprojekter om græsrodsforskning og om økologiske grønsager på friland. Svineafgiftsfonden Forskningsindsatsen, der har været udført af Slagteriernes Forskningsinstitut og Danske Slagterier, har omfattet en lang række projekter inden for områderne produktsikkerhed, produktkvalitet eksternt miljø og arbejdsmiljø i forbindelse med primærproduktionen, proceseffektivisering og grundforskning samt produktudvikling. Produktsikkerhedsindsatsen har hovedsageligt omfattet projekter til forbedringer af fødevaresikkerheden, herunder bl.a. forsøg i forbindelse med forekomster af Stafylokokker, Listeria, Salmonella og Campylobacter. Produktkvalitetsindsatsen har omfattet projekter til forbedringer af fødevarekvaliteten. Projekterne har bl.a. omfattet emner som funktionelle fødevarer, øget råvareviden, økologisk svineproduktion, råvareteknologi, dyrevelfærd og avl for bedre produktkvalitet. En række projekter til forbedring af eksternt miljø og arbejdsmiljøet i forbindelse med primærproduktionen har bl.a. omfattet emner som kortlægning af spildevand, genbrug af vand, lugtbekæmpelse på slagterier, produktorienteret miljøstrategi, arbejdsmiljø, reduktion af lugt fra stalde, reduktion af ammoniak, gyllebehandling og fosforreduktion. Forskningsindsatsen med henblik på effektivisering af slagteprocessen har bl.a. omfattet automatisering af forskellige slagteprocesser. Derudover har der været en

18 17 række forskningsforsøg inden for den grundlæggende forskning, som for eksempel basale forhold ved CO 2 -bedøvelse og calciums betydning for dryptab i svinekød. I forbindelse med produktudvikling har indsatsen været fokuseret på forbedret effektivitet ved tilvækst, foderudnyttelse, reproduktion samt stalde og produktionssystemer. Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfondens midler til forskningsaktiviteter har været koncentreret om grundlæggende forskning, der samfinansieres med midler fra det statslige forskningsprogram FØTEK. Selve forskningen foregår på offentlige forskningsinstitutioner (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks JordbrugsForskning) i samarbejde med Mejeriets ForskningsFond. I 22 har indsatsområderne været inden for følgende hovedområder: Råvare og kvalitet, teknologi og informatik, fødevaresikkerhed og kvalitet samt sundhed og ernæring. I Mejeriforeningens regi er der med støtte fra Mælkeafgiftsfonden gennemført projekter inden for mastitis, stalde, inventar og teknologi, sundhed og velfærd, driftsledelse, råvarekvalitet, fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og kvægbrugets praksisværksteder. En stor del af disse aktiviteter har været tilknyttet det overordnede forskningsprojekt, Kongeåprojektet, der foregår i samarbejde med offentlige myndigheder og institutioner. Kvægafgiftsfonden Fonden har bl.a. ydet tilskud til forsknings- og forsøgsaktiviteter udført af Slagteriernes Forskningsinstitut, Kvægbrugets Forsøgscenter, Landbrugets Rådgivningscenter og Dansk Kvægavl. Slagteriernes Forskningsinstitut har bl.a. udviklet et system (Etisk Regnskab), der er et målrettet system med hensyn til dokumentation af dyrevelfærdsniveau på slagterierne, og som påpeger områder på det enkelte slagteri, der enten bør forbedres eller er acceptable. I 22 har Landbrugets Rådgivningscenter fortsat omlægningen af de eksisterende edb-systemer til en ny form i Oracle databasen. Kvægdatabasen indeholder derfor oplysninger om samtlige besætninger med kvæg registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR).

19 18 Dansk Kvægavl har bl.a. afprøvet 19 tyre i forbindelse med projektet: Individprøver for kødkvæg. I projektet fastlægges avlsværdien for potentielle avlstyre efter gennemført individprøver med hensyn til tilvækst, appetit, foderudnyttelse, muskelfylde og konstitution. Fjerkræafgiftsfonden Der er ydet tilskud til Det Danske Fjerkræråd til en række projekter, herunder for eksempel sammenligning af det lovbefalede lysprogram med et lysprogram, som slagtekyllingproducenterne fandt hensigtsmæssig, avlsforsøg med ænder og afprøvning af forskellige afstamninger af slagtekyllinger med hensyn til vægt, foderforbrug og slagtekvalitet. Derudover er der iværksat et projekt, der har til formål at forbedre kyllingernes trædepudesundhed via fodring og management, og et projekt, som undersøger årsagen til den øgede frekvens af snavsede æg i konsumægsproduktionen. Pelsdyrafgiftsfonden Fonden har ydet tilskud til en række forsknings- og forsøgsprojekter på danske og udenlandske forskningsinstitutioner, herunder Københavns Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Veterinærinstitut, Statens Veterinärmedicinska Anstalt og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Projekterne har omfattet emner som sundhed og velfærd ved indhusning af pelsdyr, selektion for hvalpetilvækst, fodringsstrategier og stofskiftesygdomme, sygdom og velfærd samt astrovirus hos mink, energi- og næringsstofomsætning samt ernærings- og metabolismestudier hos mink. Kartoffelafgiftsfonden Langt størstedelen af fondens midler er anvendt til aktiviteter inden for forskning og forsøg samt produktudvikling. Der er bl.a. ydet tilskud til Danmarks JordbrugsForskning, Dansk Landbrugsrådgivning - Landskontoret for Planteavl og Maskiner, Landbrugets Kartoffelfond, Økologisk Landsforening, Dansk Procesteknik I/S og Dansk Kartoffelproducentforening. Der er afholdt aktiviteter som for eksempel vedligeholdelse og supplering af genbanken for meristemkartofler, undersøgelse af betydningen af daglige risikotal for sporulering og spredning af kartoffelskimmel, undersøgelse af midler til biologisk bekæmpelse af pulverskurv og forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

20 19 Frøafgiftsfonden Fonden har ydet tilskud til forsknings- og forsøgsprojekter som for eksempel Forskningsprogram for frøavl 2-25, udført af Danmarks JordbrugsForskning og Ukrudtsbekæmpelse i kløver og græs, udført af Landbrugets Rådgivningscenter. Sukkerroeafgiftsfonden Forsknings- og forsøgsindsatsen, der har været udført af Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning, har omfattet forsøg med sorter, gødning, en økologisk demonstrationsmark, bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider, vækst og kulturteknik samt projektet Roer til fabrik og maskinforsøg. Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Der er ydet tilskud til Producentforeningen for Prydplanter, Dansk Erhvervsgartnerforenings Væksthusgrøntssagssektor, Planteopformeringsstationen og Dansk Planteskoleejerforening til aktiviteter inden for forskning og forsøg. Aktiviteterne har bl.a. været udført af Danmarks JordbrugsForskning og har omfattet sortering af frøpartier, frøforskning om tjørn, forskning i allétræer samt bæredygtig produktion af forstplanter. Afgiftsfonden for Danske Dambrug Fonden har ydet tilskud til forsknings- og forsøgsaktiviteter til Dansk Ørredavl. Aktiviteterne har omfattet konsolidering af de foregående perioders avlsfremgang, herunder registrering af fisk ved hjælp af mikrochips. Data om fiskenes vægt og mål sammenholdes med registreringer om foder, sygdom og dødelighed for at udvælge de bedste fisk til den efterfølgende generation Afsætningsfremme Afsætningsfremme tegner sig for ca. 28 pct. af de samlede udgifter, svarende til 187,6 mio. kr. Eksportfremme Promilleafgiftsfonden for landbrug har ydet tilskud til Landbrugets Eksportfremmeudvalg under Landbrugsraadet. Aktiviteterne har bl.a. omfattet udviklingsarbejde, udstillinger, landeaktiviteter og drift af Fjernøstenkontoret. Svineafgiftsfonden har givet tilskud til Danske Slagterier, der har afholdt aktiviteter på hjemmemarkedet og i Norden, Tyskland, Storbritannien, Japan samt Korea. På hjemmemarkedet er der primært fokuseret på markedsføring af svinekød indenfor for-

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2003

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2003 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 23 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevarerErhverv Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 23 Ministeriet

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2001

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2001 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 21 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 21 1 2 Ministeriet

Læs mere

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om fondenes evaluering af effekten af de foranstaltninger, der er ydet tilskud. til, jf. 103.

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om fondenes evaluering af effekten af de foranstaltninger, der er ydet tilskud. til, jf. 103. Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger

Læs mere

Direktoratet for FødevareErhverv

Direktoratet for FødevareErhverv 541828_indhold.fm Page 1 Friday, December 16, 2005 10:51 AM Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2004 Direktoratet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2007

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2007 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2007 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2008

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2008 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2008 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Denne rapport

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2013

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 Bilag 13 Offentligt Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Note BO* 11.000*. S T? 9 * e budget 2005 A æ " M.,. Relati Ændring ***"*«foring A =>! afbi% 10Q*(B-A)/A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 524 1 Produktionsafgifter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Oktober 2004 Budget Ændrings- Relativ Ændring Indtægter: Overført fra forrige år 99 99 0,0 1 Produktionsafgift på kartofler 4.125 4.20 3,5 Renter 60 60 0,0

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug November 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1099 af 21/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j. nr. 2302-09-180 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2012. Denne rapport

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005 Fonden for økologisk landbrug Axeltorv 3 1609 København V Fonden for økologisk landbrug Ændrings (juni ) Fonden er oprettet i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2014

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2014 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2014 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2014. Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Sukkerroeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2006

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2006 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - ændrings Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 571 2.189 283,4 2 Produktionsafgifter 620 620

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId Lovtidende A Udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet I medfør af 9, stk. 2, 3 og 4, samt 10, stk. 3, i

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1703 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0171-000066 Senere

Læs mere

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår. Fonden for økologisk landbrug Juli 2016 1. Om puljen Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2009

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2009 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 201 Offentligt Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.195 571-74,0 2 Produktionsafgifter 550 620

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Mælkeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

LBK nr 1586 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LBK nr 1586 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LBK nr 1586 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000006 Senere

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Juni 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til Eksportfremme i 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2015

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2015 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2015 Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2015. Denne rapport er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet i 2017. Fotograf: Colourbox.dk

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Fjerkræafgiftsfonden - Ændringsbudget 2006

Fjerkræafgiftsfonden - Ændringsbudget 2006 30-10-2006 Fjerkræafgiftsfonden - Ændringsbudget 2006 Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget Ændringsbudget Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af landbrugsstøtteloven

Forslag. Lov om ændring af landbrugsstøtteloven Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. februar 2015 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om ændring af landbrugsstøtteloven (Præcisering af

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere