Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002"

Transkript

1 52439_omslag.qxd :35 Side 1 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevarerErhverv

2 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 1

3 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: Grafisk produktion: Schultz Grafisk ISBN

4 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fondenes struktur, aktiviteter og finansiering Fondenes struktur Fondenes finansiering og aktiviteter Fondenes virksomhed i Fondenes aktiviteter i Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol Andre særligt godkendte formål Anmeldelser til EU-Kommissionen i Fondenes finansieringsgrundlag i Promillemidler Produktionsafgifter CO 2 -midler Afslutning... 3

5 4 1. Indledning Det følger af 12 i bemyndigelsesloven 1, at fødevareministeren efter hvert regnskabsårs afslutning skal afgive en rapport til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om de midler, der indgår i promille- og produktionsafgiftsfondene samt i Fonden for økologisk landbrug. I denne rapport er der gjort rede for fondenes indtægter og aktiviteter i 22. Fondene yder hvert år betydelige tilskud til erhvervs- og fødevarerelaterede aktiviteter inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren. I 22 er der finansieret aktiviteter for i alt ca. 68 mio. kr. Aktiviteterne udgør et vigtigt supplement til gennemførelsen af Fødevareministeriets målsætninger på fødevareområdet. Fondsfinansieringen indebærer desuden, at erhvervet bidrager til finansieringen af aktiviteter og opgaver inden for den enkelte sektor, som den enkelte erhvervsudøver ikke selvstændigt har mulighed for at iværksætte. Fondene finansierer således i betydeligt omfang brede, samfundsmæssigt relevante aktiviteter inden for fødevaresektoren. En stor del af midlerne anvendes i sammenhæng med helt eller delvist offentligt finansierede initiativer inden for samme områder, hvilket giver et konstruktivt samspil mellem erhvervets indsats og det offentliges indsats om løsningen af en række centrale fødevarepolitiske opgaver. Fondenes midler blev tidligere 2 alene anvendt til kvalitets- og afsætningsfremmende aktiviteter. Anvendelsesområdet for fondene blev efterhånden udvidet, og ved en lovændring i 199 blev det i bemyndigelsesloven konkret fastsat, hvilke formål fondsmidlerne kan anvendes til. Efter bemyndigelsesloven kan midler fra promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugsområdet samt Fonden for økologisk landbrug anvendes til finansiering af aktiviteter inden for formålene afsætningsfremme, forskning og forsøg, pro- 1. Lovbekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 22 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., som senest ændret ved lov nr. 967 af 4. december Før Danmarks indtræden i EF eksisterede der i dansk landbrug en række afgiftsordninger, primært i form eksportafgifter. Da Danmark i 1973 indtrådte i EF og blev omfattet af Fællesskabets regler, var der behov for hjemmel til at videreføre opkrævningen af produktionsafgifter. Denne hjemmel blev etableret ved vedtagelsen af lov om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (bemyndigelsesloven), der trådte i kraft den 1. januar 1973.

6 5 duktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol. Desuden kan der ydes støtte til andre særlige aktiviteter, der godkendes af fødevareministeren. I fiskeriloven 3 er der hjemmel til at oprette produktionsafgiftsfonde inden for fiskeriområdet. Disse fondsmidler anvendes til foranstaltninger og tilskud til fiskepleje, forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol samt erhvervsøkonomiske foranstaltninger, herunder afsætningsfremme, forskningsprojekter og forsøg, som er i fiskeriets interesse. Desuden kan der også her ydes støtte til andre særlige aktiviteter, der godkendes af fødevareministeren. I december 23 vedtog Folketinget en lovændring, der ændrede bemyndigelsesloven og fiskeriloven på tre hovedområder. Med virkning fra 24 ændres bestyrelsessammensætningen i fondene. Bestyrelserne vil fremover i højere grad afspejle den flerhed af sektormæssige og offentlige interesser, der er knyttet til administrationen af fondsmidlerne. Fastsættelsen af promillemidlerne ændres ligeledes. Bindingen til landbrugets grundværdier ophæves og erstattes af en fast procentdel af pesticidafgiftsprovenuet. De formål, hvortil fondsmidlerne kan anvendes, udvides således, at fondene får mulighed for at afholde udgifter til dyrevelfærd og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Ministeren får samtidig bemyndigelse til at pålægge promilleafgiftsfondene at afholde udgifter til en kompensationsordning i forbindelse med genetisk modificerede afgrøder. 3. Lov nr. 281 af 12. maj 1999 om fiskeri, som senest ændret ved lov nr. 369 af 6. juni 22.

7 6 2. Fondenes struktur, aktiviteter og finansiering 2.1. Fondenes struktur Der er endvidere 14 produktionsafgiftsfonde. Hver produktionsafgiftsfond repræsenterer en sektor eller branche, og alle producenter inden for den givne sektor eller branche skal indbetale en afgift pr. produceret enhed. Figur 2.1. Fondsstrukturen Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Fonden for økologisk landbrug Svineafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden Kvægafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Pelsdyrafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden Hesteafgiftsfonden Frøafgiftsfonden Planteforædlingsfonden Sukkerroeafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Afsætningsfremme - Forskning og forsøg - Produktudvikling - Rådgivning - Uddannelse - Sygdomsforebyggelse - Sygdomsbekæmpelse - Kontrol - Godkendte foranstaltninger Fiskeafgiftsfonden Afgiftsfonden for Danske Dambrug Under Fødevareministeriets tilsyn er der to promilleafgiftsfonde; en fond for landbrug og en fond for gartneri og frugtavl. Desuden er der ved ændring af bemyndigelsesloven etableret en fond for økologisk landbrug. Disse fonde opkræver ikke produktionsafgifter. Tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere - Foranstaltninger og tilskud til fiskepleje - Forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer - Rådgivning - Uddannelse - Sygdomsforebyggelse - Sygdomsbekæmpelse - Kontrol - Afsætningsfremme - Forskning og forsøg - Godkendte foranstaltninger

8 7 Fondsmidlerne anses for at være offentlige midler, og anvendelsen af midlerne sker derfor i overensstemmelse med reglerne i det statslige bevillingssystem og EU s statsstøtteregler. Fondsbestyrelser Ved ændringen af bemyndigelsesloven i 199 blev det de enkelte bestyrelser i promille- og produktionsafgiftsfondene, der skulle lede fondene. Indtil da havde det været 2-udvalgene 4, mens brancheorganisationerne og de generelle landbrugsorganisationer alene havde stået for den daglige drift. I forbindelse med at ledelsen af fondene overgik til fondsbestyrelserne, blev 2-udvalgene gjort høringsberettigede i forhold til fondenes budgetter og regnskaber. Ved oprettelsen af fonde under fiskeriloven blev 5-udvalget 5 gjort høringsberettiget i forhold til disse fonde. Bestyrelserne udpeges af fødevareministeren efter udtalelse fra organisationerne. I henhold til bemyndigelsesloven og fiskeriloven har bestyrelserne til opgave at påse, at administrationen af fondene sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder bemyndigelsesloven, fiskeriloven og EUs statsstøtteregler. Bestyrelserne er direkte ansvarlige over for ministeren, og ministeren kan afsætte bestyrelsesmedlemmer, der har medvirket til beslutninger, der strider imod lovgivningen. Fødevareministeriet har det overordnede tilsyn med fondsadministrationen. Tilsynet varetages af Direktoratet for FødevareErhverv. Fondene må ikke have andre aktiviteter end opkrævningen af fondenes midler og udbetaling af tilskud til tilskudsmodtagere med henblik på virkeliggørelsen af de formål, der er angivet i loven. Bestyrelserne for promille- og produktionsafgiftsfondene på jordbrugsområdet udpeges efter indhentet udtalelse fra de generelle jordbrugsorganisationer, de respektive brancheorganisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet 6. På fiskeriområdet udpeges bestyrelserne for produktionsafgiftsfondene efter indhentet 4. Fødevareministeren har nedsat to udvalg med hjemmel i bemyndigelseslovens 2. Udvalgenes opgave er at rådgive ministeren i spørgsmål om Det Europæiske Fællesskabs landbrugspolitik. Det ene udvalg har frugt og gartneriprodukter som ansvarsområde, det andet øvrige landbrugsvarer. Udvalgene har henholdsvis 18 og 19 medlemmer, som er udnævnt af ministeren. Med virkning fra 1. januar 23 blev de to udvalg lagt sammen udvalget er nedsat med hjemmel i fiskerilovens 5. Udvalgets opgave er at rådgive fødevareministeren om stillingtagen til Det Europæiske Fællesskabs fiskeripolitik. Udvalget har 14 medlemmer, der er udnævnt af ministeren. 6. Forbrugerrådet meddelte i 22, at det med undtagelse af bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug, ønskede at udtræde af fondenes bestyrelser.

9 8 udtalelse fra de repræsentative fiskeriorganisationer samt salgs- og producentorganisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug udpeges efter indhentet udtalelse fra Økologisk Landsforening, Ø-gruppen 7, Landbrugsraadet, Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug 8, Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er bestyrelserne, der indstiller afgifternes størrelse til fødevareministeren. Derfor har den sektor, der skal bære byrden af afgifterne, flertal i bestyrelsen. Bestyrelsernes sammensætning fastsættes i fondenes vedtægter, som godkendes af fødevareministeren. Administration, budgetter og regnskaber Den enkelte fondsbestyrelse udpeger en administrator, som varetager det daglige arbejde i fonden. Til den daglige administration hører behandling af ansøgninger om fondsmidler. Den daglige leder af administrationen må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutning om, hvilke aktiviteter der skal støttes, træffes med udgangspunkt i ansøgninger til fondene. På baggrund heraf afgør fondsbestyrelserne, hvilke projekter der skal imødekommes. Størrelsen af tilskuddene fastlægges i de årlige budgetter. Fødevareministeren godkender herefter fondenes budgetter. Tilskudsmodtagerne kan efter loven være organisationer, foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde og andre juridiske enheder, som fødevareministeren godkender. Efter afslutningen af et regnskabsår aflægger fondsbestyrelserne regnskab for det forløbne år. Regnskabet godkendes af fødevareministeren. Regnskabsaflæggelsen danner grundlag for aflæggelsen af årsrapporten til Folketinget for det pågældende regnskabsår. Regelgrundlaget Promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug reguleres af bemyndigelsesloven eller fiskeriloven. 7. Ø-gruppen er i 23 blevet lagt sammen med Økologisk Landsforening. 8. De danske Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug er med virkning fra 23 lagt sammen til Dansk Landbrug.

10 9 For hver produktionsafgiftsfond er der udstedt en bekendtgørelse, som regulerer afgiftsopkrævningen. Bestyrelserne og fondsadministratorerne arbejder efter vedtægter, som er udarbejdet af fonden og godkendt af fødevareministeren, og efter administrationsinstrukser og revisionsinstrukser, som er udstedt af fødevareministeren. Fondene henregnes til den offentlige forvaltning og er undergivet den offentligretlige regulering, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, lov om behandling af personoplysninger og ligestillingsloven Fondenes finansiering og aktiviteter Figur 2.2. viser en oversigt over promille- og produktionsafgiftsfondenes indtægter i En specifikation af fondenes indtægter i 22 findes i tabel 3.2. Promilleafgiftsfondenes indtægter stammer hovedsageligt fra den andel af provenuet fra pesticidafgifter, som årligt overføres fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet. Overførslerne svarer til 4,3 promille af den afgiftspligtige grundværdi på landbrugsog gartneriejendomme m.v. 9 Promilleafgiftsfonden for landbrug får desuden del i provenuet fra CO 2 -afgifter, der som led i lovgivningen om grønne afgifter tilbageføres til erhvervene. Der foretages i henhold til bemyndigelsesloven en fordeling af de overførte midler fra Skatteministeriet mellem de to promilleafgiftsfonde og Fødevareministeriet. Ministeriets andel af midlerne anvendes bl.a. til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og fra 22 også til Fonden for økologisk landbrug 1. Promilleafgiftsfondenes midler fordeles efter ansøgning til produktionsafgiftsfondene på jordbrugsområdet og direkte til konkrete tilskudsmodtagere. Fonden for økologisk landbrugs midler fordeles direkte til tilskudsmodtagere, som støtter aktiviteter rettet mod økologisk landbrug. 9. Fastsættelse af promillemidlerne blev ved en lovændring i 23 ændret, således at bindingen til landbrugets grundværdier blev ophævet. Fra 24 beregnes overførslen således som 83 pct. af pesticidafgiftsprovenuet. 1. Jf. lov nr. 334 af 16. maj 21 om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

11 1 Produktionsafgiftsfondenes hovedindtægtskilde er indbetalte produktionsafgifter. Produktionsafgiftsfondene på landbrugsområdet oppebærer ud over produktionsafgifter indtægter i form af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. Beregningsgrundlaget for produktionsafgifterne varierer fra fond til fond. Fondenes indtægter fra produktionsafgifter oppebæres med hjemmel i bemyndigelsesloven eller fiskeriloven samt bekendtgørelser udstedt med hjemmel i disse love. Indtægter fra produktionsafgifter skal efter loven anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet. Figur 2.2. Udvikling i fondenes indtægter ,9 5,4 Mio. kr ,4 31,2 45,6 322,4 47,5 338,7 389,5 386, ,2 186,3 21,2 242,7 255, Promillemidler Produktionsafgifter CO 2 -midler og renter Som det fremgår af figur 2.2., har der siden 1998 været en markant stigning i de overførte midler fra Skatteministeriet (promillemidler) siden Stigningen skyldes stigende grundværdier. Den største del af promillemidlerne og provenuet fra CO 2 -afgiften udbetales til produktionsafgiftsfondene efter ansøgning. En del af promilleafgiftsfondenes midler udbetales desuden direkte til tilskudsmodtagere. I 22 blev 127 mio. kr. ud af 31 mio. kr. 11, svarende til 42 pct., udbetalt fra promilleafgiftsfondene direkte til tilskudsmodtagere. 11. Provenuet fra CO 2 -afgiften udgjorde 46 mio. kr. heraf.

12 11 Fonden for økologisk landbrug fik i 22 5 mio. kr. af Fødevareministeriets andel af de fra Skatteministeriet overførte midler. Disse er udbetalt direkte til tilskudsmodtagere. Produktionsafgiftsfondenes midler udbetales direkte til tilskudsmodtagere. Der blev i 22 udbetalt i alt ca. 543 mio. kr. fra produktionsafgiftsfondene. Dette beløb inkluderer tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. Generelt om aktiviteterne I bemyndigelsesloven og fiskeriloven er fastsat, at fondene kan yde tilskud til følgende formål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol samt til særlige foranstaltninger, der er godkendt af fødevareministeren. Formålene efter fiskeriloven er herudover fiskepleje, forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer samt erhvervsøkonomiske foranstaltninger i bred forstand. Figur 2.3. viser udviklingen i fondenes udgifter til aktiviteter inden for disse hovedformål i årene Tabel 3.1. viser en specifikation af de enkelte fondes udgifter i 22 fordelt på hovedformål. Figur 2.3. Udgifter fordelt på hovedformål , 25, 2, Mio. kr. 15, 1, 5,, Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse samt kontrol Andet

13 12 Aktiviteterne inden for de enkelte hovedformål er beskrevet nedenfor i kapitel 3.1., men generelt kan oplyses, at der inden for området forskning og forsøg samt produktudvikling ydes tilskud til grundlæggende og anvendelsesrelateret forskning inden for de pågældende sektorer, særligt med henblik på at udvikle nye eller forbedrede produkter, produktionsmetoder, tjenesteydelser m.v. Aktiviteter til afsætningsfremme omfatter kampagner og markedsføring i bred forstand, informationsformidling, markedsundersøgelser m.v. Herudover ydes der i vidt omfang støtte til eksportfremmeforanstaltninger. Rådgivning og uddannelse omfatter støtte til konsulentvirksomhed og andre rådgivningsaktiviteter til gavn for producenter, virksomheder og private institutioner. Uddannelsesaktiviteter omfatter desuden støtte til kurser, efteruddannelse og formidling af information til den enkelte erhvervsudøver. Inden for området sygdomsbekæmpelse, -forebyggelse og kontrol ydes støtte til aktiviteter, der er målrettet sygdomme af offentlig interesse, som for eksempel Salmonella og Newcastle Disease. Desuden ydes støtte til forskellige tiltag, herunder udbetaling af erstatning til jordbrugere som følge af konkrete sygdomsudbrud. Endelig kan der ydes støtte til andre særlige aktiviteter, som særskilt er godkendt af fødevareministeren, for eksempel produktansvarsforsikringer. Fondenes revisionsudgifter finansieres af fondsmidlerne, mens udgifterne til den daglige administration i øvrigt skal dækkes af erhvervet selv. Som det fremgår af figur 2.3. og figur 3.1., ydes der hovedsageligt tilskud til forskning og forsøg samt produktudvikling samt afsætningsfremme. Andelen af fondenes midler, som anvendes til disse formål, har været stigende siden 1998, men også udviklingen i udgiften til rådgivning og uddannelse har i perioden været stigende.

14 13 3. Fondenes virksomhed i Fondenes aktiviteter i 22 Fondene har i 22 afholdt udgifter på i alt ca. 678,9 mio. kr. fordelt på hovedformålene: Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse, og -forebyggelse samt kontrol Andre særligt godkendte formål Af figur 3.1 fremgår den samlede fordeling af promillemidler, produktionsafgifter og CO 2 -afgifter på hovedformål. Figur 3.1. Tilskud fordelt på hovedformål i 22 11% 3% 17% 41% 28% Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Rådgivning og uddannelse Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse samt kontrol Andet En mere detaljeret oversigt over de enkelte fondes fordeling af midler på hovedformål i 22 fremgår af omstående tabel 3.1.

15 14 Tabel 3.1. Fondenes udgifter til tilskudsmodtagere i 22 fordelt på hovedformål Rådgivning og uddannelse 1. kr. Forskning og forsøg samt produktudvikling Afsætningsfremme Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse, samt kontrol Andet 1 I alt Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Fonden for økologisk landbrug Svineafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden Kvægafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Pelsdyrafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden Hesteafgiftsfonden Frøafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Planteforædlingsfonden Sukkeroeafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Afgiftsfonden for Danske Dambrug Fiskeafgiftsfonden Ialt Kolonnen omfatter tilskud til særlige aktiviteter, godkendt af ministeren, og udgifter til revision. 2 Tilskud fra fonden indgår under de enkelte fonde. Fordelingen af tilskudsmidler på tilskudsmodtagere fremgår af bilagsdelen. I det følgende gennemgås et udvalg af de projekter, der er gennemført af fondene inden for de nævnte hovedformål. Gennemgangen af projekterne inden for hovedformålene forskning og forsøg samt produktudvikling, er under hensyn til områdets

16 15 betydelige omfang foretaget for hver enkelt fond, mens gennemgangen af de øvrige hovedformål er opdelt i temaer Forskning og forsøg samt produktudvikling Formålene forskning og forsøg samt produktudvikling er, som det fremgår af tabel 3.1., de områder, der samlet set er højest prioriteret. Disse formål tegner sig til sammen for ca. 41 pct. af de samlede udgifter, svarende til 277,1 mio. kr. Der ydes tilskud til grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning inden for de pågældende sektorer. Herudover ydes der tilskud til at udvikle eller forbedre produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser. Stort set alle fonde har i 22 anvendt midler til forskning og forsøg samt produktudvikling. Svineafgiftsfonden har anvendt knap 135,4 mio. kr. og er dermed beløbsmæssigt den største bidragyder. Forsknings- og udviklingsindsatsen har i 22 været rettet mod husdyr- og plantesygdomme, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og kvalitet, ressourceoptimering og effektivisering, økologi og arbejdsmiljø. Nedenfor gennemgås forsknings- og udviklingsindsatsen i de enkelte fonde. Promilleafgiftsfonden for landbrug Halvdelen af fondens midler til direkte tilskudsmodtagere er ydet som tilskud til aktiviteter inden for forskning og forsøg samt produktudvikling. Bl.a. modtog Landbrugets Rådgivningscenter tilskud til for eksempel kvægdatabasen, farmtest husdyrproduktion og planteavlsforsøg. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Størstedelen af fondens midler er ydet som tilskud til aktiviteter under formålet forskning og forsøg. Danmarks JordbrugsForskning, Rådgivningsudvalget for Frugt og Bær, Producentforeningen for Prydplanter, Planteopformeringsstationen og Gartneribrugets Afsætningsudvalg har bl.a. modtaget tilskud. Aktiviteterne har omfattet emner som alternative midler til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr samt ukrudt, minimering af pesticidrestindhold, plantebeskyttelsesmidler i små kulturer, gødnings- og pesticidanvendelse, biologisk bekæmpelse af frø- og jordbårne sygdomme, ressourceminimering og energieffektivisering og frilandspotteplanter. Desuden er der ydet tilskud til

17 16 vedligeholdelse af sundt plantemateriale og til forsøg i forbindelse med genbanken samt til værdiafprøvning af frilandsgrøntsager. Fonden for økologisk landbrug Der er i 22 ydet tilskud til Danmarks JordbrugsForskning, Agenda 21 Center, Sjællandske Familiebrug, Fejø Forsøgsplantage, Landsudvalget for Svin, Økologisk Landsforening, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig og Landbrugets Rådgivningscenter. Der er bl.a. udført forsøgs- og forskningsprojekter om udvinding af æterisk olie, betydningen af fodringsstrategi på slagtesvin på friland, metoder til begrænsning af frugttrækræft i æbletræer og fodring af økologiske fjerkræ. Der er udført udviklingsprojekter om græsrodsforskning og om økologiske grønsager på friland. Svineafgiftsfonden Forskningsindsatsen, der har været udført af Slagteriernes Forskningsinstitut og Danske Slagterier, har omfattet en lang række projekter inden for områderne produktsikkerhed, produktkvalitet eksternt miljø og arbejdsmiljø i forbindelse med primærproduktionen, proceseffektivisering og grundforskning samt produktudvikling. Produktsikkerhedsindsatsen har hovedsageligt omfattet projekter til forbedringer af fødevaresikkerheden, herunder bl.a. forsøg i forbindelse med forekomster af Stafylokokker, Listeria, Salmonella og Campylobacter. Produktkvalitetsindsatsen har omfattet projekter til forbedringer af fødevarekvaliteten. Projekterne har bl.a. omfattet emner som funktionelle fødevarer, øget råvareviden, økologisk svineproduktion, råvareteknologi, dyrevelfærd og avl for bedre produktkvalitet. En række projekter til forbedring af eksternt miljø og arbejdsmiljøet i forbindelse med primærproduktionen har bl.a. omfattet emner som kortlægning af spildevand, genbrug af vand, lugtbekæmpelse på slagterier, produktorienteret miljøstrategi, arbejdsmiljø, reduktion af lugt fra stalde, reduktion af ammoniak, gyllebehandling og fosforreduktion. Forskningsindsatsen med henblik på effektivisering af slagteprocessen har bl.a. omfattet automatisering af forskellige slagteprocesser. Derudover har der været en

18 17 række forskningsforsøg inden for den grundlæggende forskning, som for eksempel basale forhold ved CO 2 -bedøvelse og calciums betydning for dryptab i svinekød. I forbindelse med produktudvikling har indsatsen været fokuseret på forbedret effektivitet ved tilvækst, foderudnyttelse, reproduktion samt stalde og produktionssystemer. Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfondens midler til forskningsaktiviteter har været koncentreret om grundlæggende forskning, der samfinansieres med midler fra det statslige forskningsprogram FØTEK. Selve forskningen foregår på offentlige forskningsinstitutioner (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks JordbrugsForskning) i samarbejde med Mejeriets ForskningsFond. I 22 har indsatsområderne været inden for følgende hovedområder: Råvare og kvalitet, teknologi og informatik, fødevaresikkerhed og kvalitet samt sundhed og ernæring. I Mejeriforeningens regi er der med støtte fra Mælkeafgiftsfonden gennemført projekter inden for mastitis, stalde, inventar og teknologi, sundhed og velfærd, driftsledelse, råvarekvalitet, fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og kvægbrugets praksisværksteder. En stor del af disse aktiviteter har været tilknyttet det overordnede forskningsprojekt, Kongeåprojektet, der foregår i samarbejde med offentlige myndigheder og institutioner. Kvægafgiftsfonden Fonden har bl.a. ydet tilskud til forsknings- og forsøgsaktiviteter udført af Slagteriernes Forskningsinstitut, Kvægbrugets Forsøgscenter, Landbrugets Rådgivningscenter og Dansk Kvægavl. Slagteriernes Forskningsinstitut har bl.a. udviklet et system (Etisk Regnskab), der er et målrettet system med hensyn til dokumentation af dyrevelfærdsniveau på slagterierne, og som påpeger områder på det enkelte slagteri, der enten bør forbedres eller er acceptable. I 22 har Landbrugets Rådgivningscenter fortsat omlægningen af de eksisterende edb-systemer til en ny form i Oracle databasen. Kvægdatabasen indeholder derfor oplysninger om samtlige besætninger med kvæg registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR).

19 18 Dansk Kvægavl har bl.a. afprøvet 19 tyre i forbindelse med projektet: Individprøver for kødkvæg. I projektet fastlægges avlsværdien for potentielle avlstyre efter gennemført individprøver med hensyn til tilvækst, appetit, foderudnyttelse, muskelfylde og konstitution. Fjerkræafgiftsfonden Der er ydet tilskud til Det Danske Fjerkræråd til en række projekter, herunder for eksempel sammenligning af det lovbefalede lysprogram med et lysprogram, som slagtekyllingproducenterne fandt hensigtsmæssig, avlsforsøg med ænder og afprøvning af forskellige afstamninger af slagtekyllinger med hensyn til vægt, foderforbrug og slagtekvalitet. Derudover er der iværksat et projekt, der har til formål at forbedre kyllingernes trædepudesundhed via fodring og management, og et projekt, som undersøger årsagen til den øgede frekvens af snavsede æg i konsumægsproduktionen. Pelsdyrafgiftsfonden Fonden har ydet tilskud til en række forsknings- og forsøgsprojekter på danske og udenlandske forskningsinstitutioner, herunder Københavns Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Veterinærinstitut, Statens Veterinärmedicinska Anstalt og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Projekterne har omfattet emner som sundhed og velfærd ved indhusning af pelsdyr, selektion for hvalpetilvækst, fodringsstrategier og stofskiftesygdomme, sygdom og velfærd samt astrovirus hos mink, energi- og næringsstofomsætning samt ernærings- og metabolismestudier hos mink. Kartoffelafgiftsfonden Langt størstedelen af fondens midler er anvendt til aktiviteter inden for forskning og forsøg samt produktudvikling. Der er bl.a. ydet tilskud til Danmarks JordbrugsForskning, Dansk Landbrugsrådgivning - Landskontoret for Planteavl og Maskiner, Landbrugets Kartoffelfond, Økologisk Landsforening, Dansk Procesteknik I/S og Dansk Kartoffelproducentforening. Der er afholdt aktiviteter som for eksempel vedligeholdelse og supplering af genbanken for meristemkartofler, undersøgelse af betydningen af daglige risikotal for sporulering og spredning af kartoffelskimmel, undersøgelse af midler til biologisk bekæmpelse af pulverskurv og forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

20 19 Frøafgiftsfonden Fonden har ydet tilskud til forsknings- og forsøgsprojekter som for eksempel Forskningsprogram for frøavl 2-25, udført af Danmarks JordbrugsForskning og Ukrudtsbekæmpelse i kløver og græs, udført af Landbrugets Rådgivningscenter. Sukkerroeafgiftsfonden Forsknings- og forsøgsindsatsen, der har været udført af Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning, har omfattet forsøg med sorter, gødning, en økologisk demonstrationsmark, bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider, vækst og kulturteknik samt projektet Roer til fabrik og maskinforsøg. Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Der er ydet tilskud til Producentforeningen for Prydplanter, Dansk Erhvervsgartnerforenings Væksthusgrøntssagssektor, Planteopformeringsstationen og Dansk Planteskoleejerforening til aktiviteter inden for forskning og forsøg. Aktiviteterne har bl.a. været udført af Danmarks JordbrugsForskning og har omfattet sortering af frøpartier, frøforskning om tjørn, forskning i allétræer samt bæredygtig produktion af forstplanter. Afgiftsfonden for Danske Dambrug Fonden har ydet tilskud til forsknings- og forsøgsaktiviteter til Dansk Ørredavl. Aktiviteterne har omfattet konsolidering af de foregående perioders avlsfremgang, herunder registrering af fisk ved hjælp af mikrochips. Data om fiskenes vægt og mål sammenholdes med registreringer om foder, sygdom og dødelighed for at udvælge de bedste fisk til den efterfølgende generation Afsætningsfremme Afsætningsfremme tegner sig for ca. 28 pct. af de samlede udgifter, svarende til 187,6 mio. kr. Eksportfremme Promilleafgiftsfonden for landbrug har ydet tilskud til Landbrugets Eksportfremmeudvalg under Landbrugsraadet. Aktiviteterne har bl.a. omfattet udviklingsarbejde, udstillinger, landeaktiviteter og drift af Fjernøstenkontoret. Svineafgiftsfonden har givet tilskud til Danske Slagterier, der har afholdt aktiviteter på hjemmemarkedet og i Norden, Tyskland, Storbritannien, Japan samt Korea. På hjemmemarkedet er der primært fokuseret på markedsføring af svinekød indenfor for-

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Denne rapport

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005. Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0011 Dok.: LGH40090 Bidrag til

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

12. august 2008 Sag nr. 12316

12. august 2008 Sag nr. 12316 12. august 2008 Sag nr. 12316 Revideret høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Mulighed for at yde lån til interessentskaber m.v.) Arbejderbevægelsens

Læs mere

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006 June 6, 2006 1 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere