ZoneConnection Terapeutforening (zct)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZoneConnection Terapeutforening (zct)"

Transkript

1 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål Foreningen har til formål at varetage zoneterapeuters faglige og øvrige interesser. Dette vil ske ved at - fremme et højt uddannelsesniveau - fremme et højt videreuddannelsesniveau - fremme kvalitetssikring og god klinisk praksis - til stadighed at udvikle faget - fremme en høj organisationsgrad inden for faget - fremme samarbejdet indenfor ikke-konventionel medicin og terapi - samarbejde med offentlige myndigheder, politiske organer og private institutioner og foreninger for at fremme zoneterapien og zoneterapeuternes interesser og e tiske regler. 3. Medlemmer Stk. 1. En person, der er uddannet zoneterapeut kan efter ansøgning optages som zoneterapeut i ZCT, hvis nedenstående uddannelseskrav er opfyldt. Stk. 2. Uddannelseskravene er som følger: Foreningen optager zoneterapeuter der opfylder de til en hver tid gældende krav i registreringsloven, samt reglerne for momsfritagelse, jf. SKATS krav. Sammenlagt minimum 660 timer, hertil kommer uddannelseskrav til følgende: Førstehjælp skal overholde den af Dansk Førstehjælps råd til en hver tid gældende mindste standart. Førstehjælpen må ikke være ældre end 3 år. 50 dokumenterede behandlings timer. Foreningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen til også at registrerer akupunktører/massører. Efter godkendt ansøgning hos Sundhedsstyrelsen kan også kinesiologer/kranio-sakral terapeuter registreres. Stk Registrering og dermed udstedelse af tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) forestås af zct s bestyrelse. Stk zct s bestyrelse er ansvarlig for, at betingelserne for registrering er til stede og for at afregistrere et medlem, såfremt den pågældende ikke længere opfylder betingelserne.

2 Stk Såfremt zct ophører med at eksistere eller fratages sin godkendelse, forudsætter fortsat brug af titlen registreret alternativ behandler (RAB) for zct s medlemmer, at disse er indmeldt i og registreret på ny i en anden forening, der er RAB godkendt. Stk. 3 Sekretariatet forestår fordelingen af medlemmer i respektive medlemsgrupper i henhold til særskilt arbejdsdokument. Bladmodtagere har ikke møde og stemmeret på generalforsamlingen Udmeldelse, eksklusion og af registrering Stk.1. Et medlem betragtes som udmeldt såfremt medlemmet trods rykker ikke har betalt kontingent. I rykkeren gives en frist på 2 uger for betaling af kontingent. Stk.2. Dersom et medlem gør sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter -, kan bestyrelsen med 4/5 majoritet beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan inden tre uger fra skriftlig underretning om eksklusion er afsendt til medlemmet, skriftligt anke afgørelsen til Etisk Råd. I perioden indtil udløbet af ankefristen eller hvis eksklusionen ankes, indtil beslutningen er blevet prøvet i Etisk Råd, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder. Klager over tilsidesættelse af reglerne i 3.4. stk. 3-7 om god klinisk praksis - henhører alene under Etisk Råd og er ikke omfattet af denne bestemmelse. Stk. 3. Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt. Genindmeldelse- og registrering/ anerkendelse kan søges, når behandleren efter eksklusionen har praktiseret i minimum 1 år uden at overtræde 3.4. Stk. 4 Afregistrering - fratagelse af titlen sundhedsaut. og anerkendt af ZCT sker såfremt et medlem udmeldes eller suspenderes eller ekskluderes af foreningen eller i øvrigt gør sig skyldig i mindre overtrædelse af kravene i vedtægterne. Retten til brug af betegnelsen RAB/SA bortfalder i sådanne tilfælde Medlemsforpligtelser Stk. 1. Medlemmerne skal overholde de af generalforsamlingen vedtagne regler. Stk. 2. Reglerne har til formål at højne god behandler gerning og fremme godt kollegialt samarbejde mellem zoneterapeuter, klienter og det omgivende samfund. Stk. 3. Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Stk. 4. Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise respekt for klienternes individuelle behov og integritet, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte, at anbefale klienterne at opsøge en læge m.v., hvor dette må anses for at være indiceret; samt give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger klienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse. Stk. 5. Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.

3 Stk. 6. Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klienter. Stk. 7. Medlemmerne skal for hver klient føre journal over de udførte behandlinger med angivelse af klienternes fødselsdato (evt. cpr.nr.) navn, adresse, helbredsproblemer/-indikation for behandling, tidspunkt for hver enkelt behandling, beskrivelse af behandlingen og virkning heraf, samt den information der er givet til klienten. Stk. 8. Medlemmerne skal indhente skriftlig samtykke-erklæring fra klienten omkring opbevaring af personfølsomme oplysninger. Stk. 9. Medlemmerne skal følge Datatilsynets regler omkring registrering af personfølsomme oplysninger. Stk. 10. Når et medlem udtaler sig i egenskab af zct zoneterapeut, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og zoneterapien undgås. Stk. 11. Medlemmerne skal behandle og omtale deres kollegaer med respekt. Stk. 12. Finder et medlem, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed, kan der indgives en klage til Etisk Råd. Klagen skal sendes i kopi til zct s bestyrelse og til den indklagede. 4. Foreningens organer Foreningen består af medlemmerne, generalforsamlingen, Etisk Råd og en bestyrelse. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med ansvar overfor bestyrelsen. 5. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i årets første 4 måneder. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på hjemmesiden og med enten E-post, post eller i bladet. Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Valg af bestyrelse, godkendelse af forretningsorden 5. Valg af revisorer 6. Valg af medlemmer til Etisk Råd, godkendelse af forretningsorden 7. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt

4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller ¼ af medlemmerne begærer dette med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse. 6. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 3 suppleanter. 3 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år og 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år. Valgperioden er således på 2 år. Valgperioden indskrives i referat ved bestyrelsens konstituerende møde. Suppleanter er på valg hvert år. Formanden vælges på generalforsamlingen, de resterende medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens forretningsorden skal bekræftes af generalforsamlingen. 7. Økonomiske forhold. Foreningens indtægter består af kontingenter fra medlemmerne, gaver eller ved indtægtsdækket virksomhed. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen tegnes af Formand og næstformand i forening. Administration varetages af ZoneConnection Terapeutforening sekretariat. Første regnskabsår løber fra stiftelsen 1. maj 2004 og frem til Etisk råd Stk. 1. Medlemmerne af Etisk råd vælges af generalforsamlingen og må ikke samtidig indtage andre - politiske poster i foreningen. Etisk råd består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der konstituerer sig selv med formand og sekretær. 2 af medlemmerne er på valg i lige år og 1 af medlemmerne er på valg i ulige år. Valgperioden er således 2 år. Valgperioden indskrives i referat ved rådets konstituerende møde. Suppleanter er på valg hvert år. Stk. 2. Etisk Råd er et klageorgan, hvortil klienter kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske regler. Etisk Råd behandler endvidere klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Etisk råd kan endvidere efter anmodning afgive responsum overfor bestyrelsen og aflægger hvert år en skriftlig beretning til generalforsamlingen om sin virksomhed. Stk. 3. Etisk råd kan sanktionere overtrædelse af zct s regler, i henhold til retningslinjerne angivet i forretningsorden for Etisk råd. Stk. 4. Forretningsorden for Etisk Råd fastsættes af generalforsamlingen. 9 Uddannelsesvirksomhed Foreningen samarbejder med zoneconnection denmarks zcd skoler.

5 10 Foreningens ophør. Foreningen ophører, hvis dette besluttes ved almindeligt flertal på 2 generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum, og hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Eventuelt provenu skal tilgå tilsvarende sundhedsmæssigt formål eller forskning i zoneterapi. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den , dirigent Lisa Larsen. Ændringer af 1, 3 og 7, Således vedtaget på generalforsamling den 4. marts.2006, dirigent Lisa Larsen Ændringer af 3 og 8, tilføjet Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2006, Hornstrup Centret i Vejle. Ændringer af 6 og 8, stk. 1 vedr. valgperiode. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. marts 2007, Fredericia Idrætscenter, Dirigent Lisa Larsen Ændringer af 3 medlemmer vedr. tilføjelse af gruppe 3. passive medlemmer. gruppe 4 -samt 5 her glæder ændringen KUN under forudsætning af Sundhedsstyrelsen godkendelse af tilladelse til at RAB registrere RAB-zoneterapeuter der også er akupunktører/ massører. Tillæg til 3.2 stk. 5.1 samt Vedr. Formand valg: Formanden vælges på Generalforsamlingen. 7 Vedr. tegningsretten. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 14marts 2010, Vejlefjord Hotel og Konference Dirigent Anette Hansen Ændring af 3.1 stk. 2 uddannelseskrav. Kravet om 12 timer 1. hjælp med hjertemassage ændres til: den af Dansk Førstehjælpsråd til enhver tid gældende minimums standart. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 12 marts 2011 Grand Park Korsør Dirigent AnneMette Duelund. Ændring af 3.1 stk. 2 ændres fra specifikke krav til fag til altid at skulle overholde div. uddannelseskrav fra Skat samt SST. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 24. marts 2012 Hotel Trinity Fredericia Dirigent Annemette Duelund. Ændring af 3 Medlemmer. Her tilføjes gr. 6 Zoneterapeuter som er RAB-registrerede medlemmer samt RAB registreret akupunktør og RAB- registreret massør. Ved gr. 3 bladmodtagere tilføjes har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 9. marts 2013 Comwell Grand Park Korsør dirigent Annemette Duelund Ændring af 7 Administrationen varetages af ZoneConnection Terapeutforening sekretariat. Sidste linje slettes. Ændring af 3. til bladmodtagere, har ikke møde og stemmeret på generalforsamlingen. gruppe 7-samt 8 her glæder ændringen KUN under forudsætning af Sundhedsstyrelsen godkendelse af tilladelse til at RAB registrere RAB-zoneterapeuter der også er kranio-sakraterapeuterl/kinesiologer. Tillæg til 3.2 stk. 5.3 samt 5.4 Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29.marts 2014, Vejlefjord Hotel og Konference Dirigent Anne-Mette Duelund. Ændring af 3 Medlemsgrupper fjernes, sekretariatet opretter særskilt arbejdsdokument. Uddannelseskrav præciseres. 3.3 ordet anerkendelse tilføjes efter registrerimg. 3.4 tilføjelse af titlen sundhedsaut. og anerkendt af ZCT SA Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 14. marts 2015, Hotel Jens Baggesen, Korsør. Dirigent Anne-Mette Duelund.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere