Vedtægter for Ludomaniforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ludomaniforeningen"

Transkript

1 Vedtægter for Ludomaniforeningen 1. Navn og tilhørsforhold. 1.1 Foreningens navn er Ludomaniforeningen. 1.2 Ludomaniforeningen er en social og landsdækkende forening. 1.3 Foreningens hjemsted er København. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål. Ludomaniforeningen er en frivillig, social og landsdækkende forening, der, som den første og eneste forening, har som hovedformål al yde relevant og målrettet støtte til den stærkt voksende gruppe af ludomaner og pårørende i Danmark, samt bidrage til en tiltrængt forebyggende indsats mod ludomani. Ludomaner og deres pårørende er en meget sårbar gruppe, dybt påvirket af en afhængighed omgæret af fordomme, skyld og skam. Disse mennesker har derfor brug for et sted, hvor de møder fordomsfri, frivillige personer, der forstår livet som ludoman, 'taler deres sprog' og som kan hjælpe ludomanen ud af afhængigheden og også hjælpe de pårørende med at få bearbejdet deres fortvivlende situation. Der har ikke tidligere eksisteret en forening, der som Ludomaniforeningen tilbyder forebyggelsesinitiativer, selvhjælpsgrupper for ludomaner og pårørende, økonomisk rådgivning, undervisning og kurser om ludomani, metodeudvikling i forhold til brug af frivillige på området, bidrage til den offentlige debat om spil og ludomani via fx videns formidling, hjemmeside, høringer, temadage og foredrag, brobygning til behandlingssteder for ludomani, samarbejde og partnerskaber med skoler, institutioner, private og offentlige virksomheder, organisationer og andre interessenter. Foreningen er et sted. hvor så mange frivillige som muligt skal arbejde med at udbrede kendskabet ludomani og dets alvorlige konsekvenser. Ludomaniforeningen vil være meget synlig i den offentlige debat og vil

2 være medvirkende til at skoler, institutioner, organisationer, virksomheder, behandlingssteder og familier i langt højere grad biver bekendt med ludomani. Således at ludomani bliver noget, vi taler om, noget vi med rette bekymrer os om. og noget vi ved, hvad vi kan gøre ved. Ludomaniforeningen vil have et særligt fokus på at sikre, at de kommende forbrugere af spil - børnene og de unge får redskaber, der sikrer, at de bliver kritiske forbrugere med stor opmærksomhed på faresignaler og faldgruber. Foreningen vil derfor målrette en stor del af sit informationsarbejde i forhold til folkeskolens 8, 9. og 10'enden klasser, efterskoler, døgninstitutioner for børn og unge. gymnasier og diverse idræts- og sportsklubber, hvor de unge færdes. Ludomaniforeningen forestiller sig, at dette arbejde sker i tæt samarbejde med de voksne professionelle fx lærere, pædagoger og socialrådgivere, og at der etableres et samarbejde med de landsdækkende organisationer på området fx LOS (Landsforeningen af Opholdssteder) og DBU (Dansk Boldspil Union). Med en liberalisering af det danske spillemarked. og en ny lov, der træder i kraft den 1. januar 2012 vil 38 udenlandske spiludbydere med licens, nu få adgang til det danske spillemarked, hvilkel vil gøre Danmark til Europas største og mest eftertragtede spillemekka. Det vil også betyde en væsentlig øget risko for udvikling af ludomani og der er derfor god grund ti! en langt større bevågenhed i forhold til ludomani, og konsekvenserne deraf. Der findes i øjeblikket meget få behandlingssteder i Danmark, der tilbyder egentlig behandling for ludomani. Der er på de pågældende behandlingssteder lange ventelister på behandling, og det aktuelle behandlingsbehov kan langt fra imødekommes. Vi mener, at der er et behov for en frivillig, social og landsdækkende forening, der kan supplere behandlingsmstitutionernes arbejde. Ludomaniforeningens frivillige medlemmer består af professionelle fagfolk, tidligere og nuværende ludomaner, og pårørende til ludomaner samt ganske almindelige mennesker, der er alvorligt bekymrede ved udsigten til et stærkt stigende antal ludomaner i Danmark

3 3. Medlemskab. 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. 3.2 Eksklusion. Et medlem som overtræder medlemsforpligtelserne eller har kontingentrestance af et væsentligt omfang kan ekskluderes af foreningen. Dette gælder endvidere hvis et medlem har en etisk eller moralsk opførsel som ikke er i overensstemmelse med foreningens etiske og moralske grundlag. Ved eksklusion skal foreligge nogle objektive og saglige begrundelser. Eksklusion kan først finde sted efter forudgående advarsler og irettesættelser. Beslutningen om eksklusion træffes af bestyrelsen. 4. Generalforsamlingen. 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned. 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling. 1.Valg af dirigent. 2.Valg af referent. 3. Formandens årsberetning samt godkendelse heraf. 4.Fremlæggelse af regnskab ogbudget ved foreningens kasserer. 5.Kontingent samt godkendelse heraf. 6.Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. 7.Valg af bestyrelse. 8.Valg af revisor. 9.Eventuelt. 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer jf. 8.1 og beslutning om foreningens opløsning jf Alle medlemmer over 18 år der har betalt kontingent har stemmeret.

4 5. Foreningens bestyrelse. 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. 5.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen kan udvides. Dette kræver et flertal i bestyrelsen. 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år. 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. 5.5 Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. 5.6 Bestyrelsens beslutninger Beslutninger ved fremmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt frem. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed blandt de fremmødte jf. dog 8. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende Beslutninger uden fremmøde. Bestyrelsen kan træffe beslutninger uden fremmøde i form af en skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer jf. dog 8. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 6. Tegningsret. 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i foreningen med 2 Bestyrelsesmedlemmer. 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog

5 underskrift af den samlede bestyrelse. 6.3 Ved beløb under kr. kan kassereren alene underskrive. 6.4 Ved beløb over kr. skal kassereren samt et medlem af bestyrelsen underskrive. 6.5 Ved beløb på kr. eller derover skal kassereren samt et af medlemmerne af bestyrelsen og formanden for bestyrelsen underskrive. 7. Kontingent. 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. 8. Vedtægtsændringer. 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 9. Ekstraordinær generalforsamling. 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det. 10. Regnskab og økonomi Regnskabsåret er fra 1.1. til Det reviderede regnskab med kommende års budget skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

6 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse Bestyrelsen er forsikret mod bestyrelsesansvar. 11. Opløsning Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere