Vedtægter for VikarBranchen i DI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for VikarBranchen i DI"

Transkript

1 Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til at vikarbeskæftigelse bliver en stadig mere integreret og anerkendt funktion på det danske arbejdsmarked igennem branche- og erhvervspolitisk interessevaretagelse. Foreningen vil søge størst mulig indflydelse på den politiske proces såvel i Danmark som i EU. Igennem en obligatorisk godkendelsesordning vil foreningen fremme medlemmernes muligheder for samarbejde med private og offentlige aktører. Foreningen vil være den mest betydende brancheforening på vikar- og rekrutteringsområdet i Danmark. Som medlemmer kan optages vikar- og rekrutteringsbureauer, der er medlem af eller associeret til DI. Foreningen er en medlemsforening under DI og sekretariat betjenes af DI Service. Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. Foreningens medlemmer er herunder forpligtet til at efterleve bestemmelserne om loyalitet under arbejdskonflikter, jf. bestemmelserne i DI's vedtægter 5, stk. 4, 5 og 6. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretær. Foreningen synliggør alle godkendte og optagne medlemmer. Medlemsvirksomheders udtrædelse kan kun ske efter skriftligt begæring og med mindst 6 måneders varsel til den 1. juli, tilsvarende vedtægterne for DI. Der skal ske udtrædelse af VikarBranchen, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI ophører. Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelsen af DI. Medlemmerne er forpligtet til at opfylde betingelserne i den til enhver tid gældende godkendelsesordning. Godkendelsesordningen er beskrevet i bilag A. Nye medlemmer optages først ved opfyldelse af alle kriterier i godkendelsesordningen.

2 Til bedømmelse af, om ansøgere om medlemskab og eksisterende medlemmer overholder godkendelsesordningen, nedsættes et nævn. Nævnet betegnes VikarBranchens godkendelsesnævn. I det tilfælde, hvor VikarBranchens godkendelsesnævn afgør, at en tidligere godkendt medlemsvirksomhed på et given tidspunkt ikke overholder de i VikarBranchens vedtægter eller godkendelsesordningen beskrevne kriterier,, hvorved virksomheden udelukkes af VikarBranchen. Udelukkelsen kan ske enten varigt eller tidsbegrænset. Ansøgere kan ikke optages som medlemmer af VikarBranchen, såfremt ledelsen i ansøgervirksomheden inden for de seneste tre år har siddet i ledelsen af et bureau, der er blevet udelukket fra VikarBranchen for brud på vedtægternes 6 om etisk forpligtelse samt ved brud på godkendelsesordningen samt etiske forpligtigelser. Udelukkelse af VikarBranchen påvirker ikke virksomhedens medlemskab af DI. Nævnet består af seks medlemmer, som udpeges af bestyrelsen i DI Service. Tre medlemmer udpeges blandt bestyrelsens medlemmer. To medlemmer skal være repræsentanter for kundevirksomheder i DIs medlemskreds. Et medlem, der er formand for nævnet, skal være en uvildig advokat. Nævnets medlemmer udpeges for ét år ad gangen. Nævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed træffer formanden afgørelse. Nævnet kan af egen drift optage sager om en medlemsvirksomheds løbende overholdelse af VikarBranchens vedtægter eller godkendelsesordningen. Medlemsvirksomheder må kun bruge underleverandører, der opfylder betingelserne for at være medlem af VikarBranchen. Medlemmernes forpligtelser omfatter også udenlandske datterselskaber i det omfang de udfører opgaver i Danmark. Medlemmerne bidrager til branchens gode ry og rygte blandt kunder, myndigheder, organisationer, vikarer og kandidater. Medlemsvirksomhederne påtager sig ved medlemskabet af VikarBranchen en etisk forpligtelse til at værne om et positivt ry og rygte. Medlemmerne forpligter sig til altid at overholde det overenskomstmæssige lønniveau i den toneangivende overenskomst på det pågældende arbejdsområde. Medlemmer, der også fungerer som anden aktør, skal sikre, at vikar aktiviteter og anden aktør aktiviteter holdes adskilt. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt efter bestyrelsens beslutning om tid og sted. Indkaldelse med dagsorden udsendes til samtlige medlemmer senest 21 dage før den ordinære generalforsamling.

3 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Godkendelse af regnskab og budget 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Eventuelt Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget vedtægtsændringer, der kun kan gennemføres med tilslutning af 2/3 af de repræsenterede stemmer. Hver medlemsvirksomhed kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen og ved medlemsmøder af en mødeberettiget, der har status af indehaver, direktør eller overordnet funktionær. Hvert medlem har stemmevægt i forhold til størrelsen af den lønsum, de har indberettet til DI i det kalenderår, der ligger forud for den ordinære årlige generalforsamling. Beregningen af hvert medlems stemmevægt foretages af DI s administration. Såfremt en medlemsvirksomhed har aktiviteter inden for flere brancheområder, gives der kun stemmevægt for den andel af virksomhedens lønsum til DI, der er udmålt på baggrund af oplysninger fra virksomheden om dens aktiviteter på VikarBranchens område. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for opgørelsen heraf. Medlemmerne kan stemme i henhold til fuldmagt, idet hvert tilstedeværende medlem dog kun kan disponere over én fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med varsel som angivet i 7. Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Valg til bestyrelsen gælder for to år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og den anden halvdel i ulige år. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4 I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for det følgende regnskabsår. Kontingentet opkræves af DI efter samme principper som i vedtægter for DI. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke uanset årsagen til virksomhedens udmeldelse eller udelukkelse af foreningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen må ikke stifte ekstraordinær gæld. Regnskabet revideres af den statsautoriserede revisor, som DI's generalforsamling har valgt til at revidere DI's regnskab. Foreningen tegnes af formanden alene eller af branchedirektøren for DI Service sammen med et bestyrelsesmedlem. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de repræsenterede medlemmer. I forbindelse med en beslutning om foreningens opløsning skal der også træffes beslutning om anvendelsen af foreningens formue.

5 Bilag A Godkendelsesordning VikarBranchens godkendelsesordning har til formål via objektive og dokumenterbare kriterier at sikre, at medlemmerne opfylder nogle grundlæggende betingelser for at drive en lødig virksomhed til fordel for vikarbureauets samarbejdspartnere og medarbejdere. Alle VikarBranchens medlemmer skal være omfattet af godkendelsesordningen. Godkendelsesordningen vedtages og ændres efter reglerne om vedtægtsændringer, jf. vedtægternes 7. Godkendelse opnås, hvis virksomheden opfylder følgende betingelser: 1. Virksomheden er medlem af eller associeret til DI. 2. Virksomheden fremsender én gang om året en anmærkningsfri serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omfattende alle oplysningspunkter (a-e). Denne skal sendes til VikarBranchens sekretariat senest 1. februar. Serviceattesten må højst være tre måneder gammel på modtagelsestidspunktet. 3. Minimum én ledende medarbejder eller ejer i virksomheden skal have gennemført VikarBranchens kursus i personalejura og de løbende opdateringskurser én gang årligt. Virksomheden skal til stadighed have en person beskæftiget, som har gennemført kurset. 4. Virksomheden indsender ved ansøgning om optagelse i VikarBranchen et eksemplar på deres ansættelseskontrakt for vikarer til gennemgang og vurdering i forhold til ansættelsesbevisloven. 5. Virksomheden fremsender bevis på, at den har a. Godkendelse til at drive vikarbureau og stillingsbesættende virksomhed b. Tilladelse til håndtering af personaleoplysninger 6. Medlemmer skal på deres hjemmeside tydeligt angive, at de er medlem af Vikar- Branchen. 7. Virksomheden skal indlevere de af bestyrelsen vedtagne nøgletal til DI (op til fire gange årligt). Alle indberetninger anonymiseres. 8. Virksomheden overholder VikarBranchens vedtægter, herunder 6 om etiske forpligtelser. 9. Intet medlem af virksomhedens registrerede ledelse, reelle ledelse eller ejerkreds (for så vidt angår ejerkredsen dog undtaget ejere med en ejerandel under 10%) må inden for de seneste 3 år to eller flere gange have været del af en registreret eller

6 reel ledelse eller helt eller delvis ejer af en vikar- og eller rekrutteringsvirksomhed, der ikke opfyldte betingelserne for at opnå serviceattest (alle oplysningspunkter) fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette gælder uanset, om denne virksomhed faktisk har søgt om serviceattest. Virksomheden skal på begæring indsende oplysninger til dokumentation heraf. 10. Virksomheden har udfyldt optagelsesskemaet. 11. Virksomheden skal bestå den løbende medlemskontrol, der gennemføres i august måned hvert år. Den løbende medlemskontrol omfatter a. tjek af lønsedler (stikprøve blandt VikarBranchens medlemmer) b. gennemgang af fagretlige sager c. gennemført uddannelse Efter bestået kontrol modtager virksomheden et certifikat fra VikarBranchen, som bevis på fortsat autorisation. Samtidig offentliggøres navnene på de godkendte virksomheder i DI Business samt på VikarBranchens website.

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Indian-Danish Forum

Vedtægter for Indian-Danish Forum Vedtægter for Indian-Danish Forum 1. FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Indian-Danish Forum (herefter benævnt Foreningen ). 1.2 Foreningens indtægter består udelukkende af medlemskontingenter.

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere