FORHOLDSREGLER. tillid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHOLDSREGLER. tillid"

Transkript

1 V I R K S O M H E D S E T I S K R E G E L S Æ T FORHOLDSREGLER tillid

2 Kære kollega Hos Abbott Laboratories gør vi os hver dag fortjent til vores omdømme, idet det er resultatet af de enkelte beslutninger, vores medarbejdere træffer på forskellige niveauer. I takt med at vores virksomhed og det omgivende samfund bliver stadigt mere komplekst, bliver det oplagte valg mindre åbenlyst og vanskeligere at træffe. Alligevel skal vores handlinger til enhver tid afspejle en klar forståelse af de gældende lovbestemmelser, vores politikker og procedurer samt vores fælles etiske principper og værdier. Disse grundlæggende retningslinjer fremgår af denne opdaterede udgave af vores Virksomhedsetiske regelsæt. Alle ledere, fastansatte, kontraktansatte og agenter hos Abbott skal læse, forstå og overholde retningslinjerne i regelsættet. Af regelsættet fremgår, at vi ikke accepterer ulovlig eller uetisk adfærd i udøvelsen af vores erhverv. I opfordres derfor til at diskutere de spørgsmål, I måtte have til fortolkningen eller anvendelsen af regelsættet, med jeres overordnede eller medlemmerne af vores virksomhedsetiske afdeling, som kan hjælpe og vejlede jer. Disse og andre ressourcer er yderligere beskrevet i denne vejledning. Offentliggørelsen af dette regelsæt sker som led i vores løbende bestræbelser på at sikre en arbejdsplads og arbejdsstyrke, der er karakteriseret ved ærlighed, retfærdighed og integritet. Vores virksomhedsetiske regelsæt understreger Abbotts 115-årige tradition for at gøre en positiv forskel for folkesundheden i hele verden. i Jeg anmoder derfor alle om at værne om den tillid, som andre har vist os, ved at træffe de rigtige beslutninger hver dag. Miles D. White Bestyrelsesformand og administrerende direktør

3 i2i E Indholdsfortegnelse 2

4 Indholdsfortegnelse I. Anvendelighed II. Beslutningstagning; håndhævelse af regelsættet Kerneværdier Overholdelse af regelsættet Offentliggørelse III. Ærlighed og etik princip: rimelig adfærd princip: forebyggelse af interessekonflikter princip: Abbotts forretningsmuligheder princip: gaver og repræsentation princip: korrekt og fortrolig behandling af regnskaber, journaler og konti princip: beskyttelse af fortrolige oplysninger om kunder og andre IV. Offentliggørelse princip: komplet, rimelig, nøjagtig, rettidig og forståelig offentliggørelse V. Overholdelse af lovbestemmelser princip: overholdelse af lovbestemmelser Bestemmelser vedrørende medicin og fødevarer Bestemmelser vedrørende centrale sundhedsprogrammer Fusions- og konkurrencebestemmelser Insiderbestemmelser Bestemmelser vedrørende betaling til statsansatte Bestemmelser vedrørende lighed og diskrimination på arbejdsmarkedet Bestemmelser vedrørende datahemmeligheder Miljøbestemmelser Bestemmelser vedrørende politisk arbejde Bestemmelser vedrørende told, antiboykot, embargo og samhandelsbegrænsninger Bestemmelser vedrørende hvidvask af penge VI. Overholdelse af Abbotts standarder, politikker og procedurer princip: overholdelse af Abbotts standarder, politikker og procedurer VII. Beskyttelse af medarbejdere og ressourcer princip: beskyttelse af Abbotts aktiver princip: beskyttelse af Abbotts fortrolige oplysninger princip: medarbejdersundhed og -sikkerhed princip: brug af elektroniske medier VIII. Dokumentation af overholdelse af regelsættet Interne undersøgelser Disciplinærsager Certificeringer IX. Dispensationer og ændringer CERTIFICERINGSFORM iii

5 i4d E Dette virksomhedsetiske regelsæt gælder for alle medarbejdere, inklusive medarbejdere i ledende stillinger.

6 A B B O T T L A B O R A T O R I E S V I R K S O M H E D S E T I S K E R E G E L S Æ T I. ANVENDELIGHED I. Anvendelighed Dette virksomhedsetiske regelsæt ( regelsæt ) gælder for alle ledere, fastansatte, kontraktansatte og agenter hos Abbott Laboratories samt virksomhedens afdelinger og datterselskaber, uanset om disse ligger ieller uden for USA. Dette regelsæt er ikke en ansættelseskontrakt. II. Beslutningstagning; håndhævelse af regelsættet II. BESLUTNINGSTAGNING Kerneværdier I takt med at den globale forretningsverden bliver stadigt mere kompleks og koncentreret, bliver det stadigt vanskeligere at træffe velovervejede beslutninger og at handle korrekt. Men Abbotts succes er på længere sigt fuldstændig afhængig af, at vi træffer de rigtige beslutninger hver dag. Det er derfor altafgørende, at vi forstår og indfrier Abbotts forventninger i relation til den måde, vi optræder på, når vi udfører vores arbejde. 1 For det første er det nødvendigt, at vi baserer vores beslutninger og handlinger på vores kerneværdier, der er karakteriseret af ærlighed, rimelighed og integritet. Vi vil ikke acceptere svindel, bedrag eller sløring. Vores beslutninger skal baseres på fakta og rimelighed, ikke forudindtagethed eller fordomme. Vores beslutninger skal baseres på de principper om ret og rimeligt, der fremgår af dette regelsæt. ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

7 2A V I E Abbotts succes er på længere sigt fuldstændig afhængig af, at vi træffer de rigtige beslutninger hver dag.

8 Overholdelse af regelsættet For det andet er vi alle forpligtet til at overholde dette regelsæt, der har til formål at sikre, at vi altid træffer velovervejede beslutninger, handler korrekt, ikke gør noget forkert og overholder de love, regler og bestemmelser, der gælder for vores forretningsområde. Vi forventes alle at kunne forstå, hvilken indflydelse regelsættet har på vores daglige arbejde og beslutningstagning samt at søge assistance, i det omfang noget måtte være uklart (siderne 4-5 viser, hvor vi kan henvende os med spørgsmål og lignende). Alle de personer, der er omfattet af regelsættet, forventes at udvise integritet og lederskab ved selv at overholde regelsættet og medvirke til, at andre gør det samme. Overholdelse af regelsættet og sikring af, at det bliver udbredt, er elementer, der indgår i bedømmelsen af de personer, der er omfattet af regelsættet. Kontraktansatte og agenter hos Abbott (for eksempel konsulenter, kontraktansatte salgsmedarbejdere, pressemedarbejdere, distributører, forsøgsledere etc.) skal også overholde de gældende principper i regelsættet. Netop derfor skal vi sikre, at regelsættets principper bliver fulgt, når vi indgår nye ansættelses- eller serviceaftaler med en kontraktmedarbejder eller agent, eller når vi fornyer eller forlænger en eksisterende kontrakt eller aftale. (Sørg for at samarbejde med Abbotts juridiske afdeling og Abbotts indkøbsafdeling for at sikre, at de rigtige principper medtages). 3 II. BESLUTNINGSTAGNING ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

9 Offentliggørelse For det tredje er Abbott bevidst om, at mange beslutninger ikke er lette at træffe. Hver gang vi stilles over for en vanskelig beslutning, eller vi ikke forstår, hvordan regelsættet skal anvendes i en bestemt sammenhæng, bør vi søge vejledning. Hvis vi får kendskab til overtrædelser eller potentielle overtrædelser, eller hvis vi har spørgsmål til regnskabsaflæggelse, interne regnskabskontroller eller intern revision, skal vi straks underrette de behørige personer, der er angivet på side 5. III. BESLUTNINGSTAGNING Hvis du har spørgsmål til fortolkningen eller anvendelsen af regelsættet eller Abbotts tilknyttede standarder, politikker og procedurer, skal du kontakte: (1) Din chef (2) En anden ledende medarbejder (3) En HR-konsulent (4) En jurist fra den juridiske afdeling (5) Din afdelings repræsentant fra den virksomhedsetiske afdeling (6) Underdirektøren og chefen for den virksomhedsetiske afdeling eller afdelingens underdirektør og repræsentant for den virksomhedsetiske afdeling eller (7) Den virksomhedsetiske afdelings hjælpelinje (se kontaktoplysningerne på side 5). 4 Hvis du vil kontakte underdirektøren og chefen for den virksomhedsetiske afdeling (OEC), skal du anvende følgende kontaktoplysninger: Telefon: Fax: Anden skriftlig kommunikation end faxe og s stiles til underdirektøren og chefen for den virksomhedsetiske afdeling på følgende adresse: Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , USA Mærk kuverten CONFIDENTIAL TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER (FORTROLIGT MÅ KUN ÅBNES AF UNDERDIREKTØREN OG CHEFEN FOR DEN VIRKSOMHEDSETISKE AFDELING). Mærk alle s CONFIDENTIAL (FORTROLIGT) ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

10 Den virksomhedsetiske afdelings hjælpelinje er åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Alle opkald til hjælpelinjen er anonyme. Hvis du ringer til hjælpelinjen: (1) Fra USA, Puerto Rico eller Canada, skal du ringe på (2) Fra alle andre lande, skal du kontakte den lokale amerikanske AT&T USA Direct-afdeling og derefter ringe Hvis du har problemer med at komme igennem på frikaldsnummeret, kan du foretage et collect call på nummeret Alle, der får kendskab til en overtrædelse eller potentiel overtrædelse af dette regelsæt eller Abbotts tilknyttede standarder, politikker eller procedurer, skal straks underrette den virksomhedsetiske afdeling, enten direkte eller gennem en af de kontaktpersoner, der er angivet på side 4. Sådanne underretninger skal ske anonymt. Underretninger og spørgsmål behandles så vidt muligt fortroligt, dog således at Abbott stadig har mulighed for at undersøge sagen og træffe de nødvendige foranstaltninger. Alle, som har en klage eller et spørgsmål til regnskabsaflæggelsen, de interne regnskabskontroller eller den interne revision, skal straks underrette den interne revision eller den virksomhedsetiske afdeling. Abbott vil ikke acceptere gengældelseshandlinger mod en person, der i god tro har indberettet en overtrædelse eller potentiel overtrædelse af regelsættet. Se del VIII til dette regelsæt på side 29 ( Dokumentation af overholdelse af regelsættet ) for at få yderligere oplysninger om, hvordan Abbott håndterer indberettede overtrædelser eller potentielle overtrædelser af regelsættet. 5 II. BESLUTNINGSTAGNING ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

11 A E V I Vi må ikke 66 udnytte andre på urimelig vis...

12 III. Ærlighed og etik 1. PRINCIP: RIMELIG ADFÆRD Vi vil optræde ærligt og etisk korrekt over for Abbott og virksomhedens kunder, leverandører, konkurrenter, medarbejdere og andre interessenter. Vi vil altid optræde ærligt og etisk korrekt, når vi handler med eller repræsenterer Abbott. Vi vil behandle andre mennesker retfærdigt. Vi må ikke udnytte andre på urimelig vis gennem manipulation, sløring, misbrug af fortrolige eller på anden måde hemmelige oplysninger, forvanskning af fakta eller anden urimelig adfærd PRINCIP: FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER Der kan opstå en interessekonflikt, når en af os udfører en handling eller har interesser, der kan gøre det vanskeligt for os at udføre vores arbejde for Abbott objektivt og effektivt. Vi skal undgå investeringer, interesser eller tilknytninger, der påvirker eller kan påvirke objektiviteten i vores arbejde og vores forpligtelse til at handle i Abbotts interesse. III. ÆRLIGHED OG ETIK Vi vil altid undgå faktiske eller åbenlyse konflikter med Abbotts interesser.

13 III. ÆRLIGHED OG ETIK 8 For eksempel: (1) Vi vil behandle alle leverandører, kunder og alle andre, der handler med Abbott, fuldstændig rimeligt og objektivt uden hensyntagen til finansielle eller personlige forhold. (2) Vi vil ikke modtage eller give andre gaver eller ydelser end dem, der er tilladt i henhold til afsnittet Gaver og repræsentation på side 9, i relation til vores forhold til leverandører, kunder eller konkurrenter. (3) Vi vil ikke optræde som repræsentanter for Abbotts over for medlemmer af vores husstand eller nære familiemedlemmer, medmindre den virksomhedsetiske afdeling er blevet skriftligt bekendtgjort hermed og har godkendt, at forholdet er i overensstemmelse med principperne i regelsættet. Til ovenstående persongrupper hører for eksempel som minimum ægtefæller, samlevere, forældre, svigerforældre, søskende, svogre og svigerinder, svigerbørn, stedforældre, stedsøskende eller stedbørn. (4) Vi vil ikke, hverken direkte eller indirekte, have økonomiske interesser i noget foretagende eller nogen virksomhed, der konkurrerer med Abbott, hvis sådanne økonomiske interesser omfatter en materiel del af virksomhedens samlede nettoværdi, eller hvis interesserne skaber en direkte interessekonflikt i relation til det arbejde, vi udfører for Abbott. (5) Vi vil ikke, hverken direkte eller indirekte, have økonomiske interesser i eller på anden måde være tilknyttet et foretagende eller en virksomhed, der handler eller ønsker at handle med Abbott, hvis sådanne interesser eller tilknytninger kan påvirke de beslutninger, vi skal træffe i forbindelse med vores daglige arbejde. Vi er forpligtet til at underrette vores direkte overordnede om eksistensen af sådanne interesser eller tilknytninger, uanset om de er aktuelle eller potentielle. Den direkte overordnede vil derefter gennemgå det pågældende tilfælde sammen med den virksomhedsetiske afdeling med henblik på at fastslå, om eksistensen af en sådan interesse eller tilknytning kan være i strid med regelsættets principper eller på anden måde være skadelig for Abbott eller virksomhedens aktiviteter. Hvis de pågældende interesser og tilknytninger skønnes at være eller kunne blive skadelige, skal der øjeblikkeligt træffes korrigerende foranstaltninger. (6) Der vil kunne opstå en interessekonflikt, hvis Abbott yder lån eller stiller garantier for sine medarbejdere og ledere samt medlemmerne af deres husstand og nære familiemedlemmer. Det er i henhold til gældende amerikansk lov forbudt for virksomheder at yde lån til direktører og ledere.

14 3. PRINCIP: ABBOTTS FORRETNINGSMULIGHEDER Når vi stilles over for forretningsmuligheder, der kan gavne Abbott, skal vi altid tilbyde dem til Abbott først. Vi vil ikke: (a) udnytte muligheder, som vi stilles over for i forbindelse Vi vil altid fremme Abbotts virksomhedsinteresser, med brugen af Abbotts ejendom, oplysninger eller position, til gavn for os selv, medlemmerne af vores husstand eller vores nære familiemedlemmer (b) bruge Abbotts ejendom, oplysninger eller position til egen vinding eller (c) have økonomiske interesser i eller på anden måde være tilknyttet et foretagende eller en virksomhed, der er i konkurrence med Abbott. når muligheden herfor opstår. 4. PRINCIP: GAVER OG REPRÆSENTATION Vi vil ikke yde, tilbyde, love eller give (hverken direkte eller indirekte) noget af værdi, herunder betalinger, afgifter, lån, tjenesteydelser, underholdning, gaver og tjenester, til en person eller virksomhed som betingelse for eller konsekvens af den pågældende persons eller virksomheds forbindelse til Abbott. Dette gælder også modtagelsen af ydelser fra sådanne personer eller virksomheder. 9 Vi vilaltid overholde Abbotts standarder, politikker og procedurer i relation til gaveudveksling og repræsentation. Nedenstående er omfattet af de generelle forbud og yderligere politikker og procedurer, der er omtalt på side 10: (1) Abbotts politik har til formål at tillade gaver af en rimelig størrelse, normale forretningsmiddage og underholdning, gensidig udveksling af almindelige høflighedsgaver mellem Abbotts medarbejdere og deres forretningsforbindelser samt lignende almindelige og rimelige udgifter, der afholdes med henblik på at pleje virksomhedens almindelige goodwill. III. ÆRLIGHED OG ETIK (2) Rimelige udgifter til gaver, middage og underholdning til forretningsforbindelser er tilladt, i det omfang de er rimelige og anføres korrekt i regnskabet for afdelingen.

15 Der kan gælde yderligere politikker og procedurer i bestemte situationer, herunder: Gaver, middage og underholdning til leverandører se Abbotts indkøbspolitik. Gaver, middage og underholdning til sundhedsmedarbejdere og andre kunder se under Afdelingsprocedurer for programfinansiering (tidligere Retningslinjer for programfinansiering ) i USA og Puerto Rico samt lokale politikker og procedurer i andre lande. Gaver, middage og underholdning til statsansatte eller andre offentligt ansatte er omfattet af Bestemmelserne vedrørende betaling til statsansatte på side 19 samt afdelingsprocedurerne for programfinansiering i USA og Puerto Rico samt lokale politikker og procedurer i andre lande. 5. PRINCIP: KORREKT OG FORTROLIG BEHANDLING AF REGNSKABER, JOURNALER OG KONTI III. ÆRLIGHED OG ETIK 10 Alle Abbotts regnskaber, journaler og konti skal afspejle de registrerede transaktioner korrekt. Vi vilaltid behandle Abbotts regnskaber, journaler og konti korrekt og fortroligt. Regnskaber og journaler omfatter, men er ikke begrænset til, hovedbøger, vouchere, regninger, fakturaer, timesedler, udgiftsrapporter, lønsedler og bonusbetaling samt andre virksomhedsdata. Alle Abbotts aktiver og passiver skal registreres korrekt i de almindelige regnskabsbøger. Der må ikke afholdes uofficielle eller skjulte udgifter, uanset størrelse og formål. Der må ikke foretages transaktioner eller træffes foranstaltninger med det formål at omgå Abbotts interne kontrolsystem. Der må ikke indføres forkerte eller kunstige poster i regnskabet, uanset formålet. Der må ikke foretages betalinger eller aftales købspriser med det formål at sikre, at betalingen eller dele heraf bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i de dokumenter, der danner grundlag for betalingen. Oplysninger om indberetning af eller spørgsmål til regnskabsaflæggelse, intern regnskabskontrol eller intern revision findes på siderne 4-5.

16 6. PRINCIP: BESKYTTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER OM KUNDER OG ANDRE Vi må ikke tage imod fortrolige oplysninger fra en kunde, leverandør eller anden part, hvis vedkommende forudsætter, at oplysningerne forbliver fortrolige, medmindre oplysningerne er omfattet af en skriftlig fortrolighedsaftale eller hemmeligholde lsesbestemmelse, som er udarbejdet eller godkendt af den juridiske afdeling. Vi vil altid værne om fortrolige oplysninger om kunder og andre, som vi måtte blive bekendt med i relation til vores arbejde for Abbott. Vi skal værne om oplysninger, som en kunde eller tredjemand overdrager Abbott i fortrolighed, medmindre den juridiske afdeling skønner, at offentliggørelse af oplysningerne er påkrævet ved lov. Vi må ikke anmode om eller modtage fortrolige oplysninger om en konkurrent, hvis dette sker på illegal eller uetisk vis. 11 Hvis vi er i besiddelse af fortrolige oplysninger om en tidligere medarbejder eller andre personer og virksomheder, som vi tidligere har haft kontakt til, forventes vi at opfylde vores forpligtelse til at holde sådanne oplysninger hemmelige. Abbott hverken kræver eller ønsker, at vi bruger eller afslører sådanne oplysninger i forbindelse med vores arbejde hos Abbott. III. ÆRLIGHED OG ETIK ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

17 A V T E Vi vil sikre, at enhver 212 offentliggørelse er komplet, nøjagtig, rimelig, rettidig og forståelig

18 IV. Offentliggørelse 7. PRINCIP: KOMPLET, RIMELIG, NØJAGTIG, RETTIDIG OG FORSTÅELIG OFFENTLIGGØRELSE Vi vilaltid sikre, at indholdet af de rapporter og dokumenter, der på vegne af Abbott indsendes til og gemmes hos den amerikanske rigsrevision (United States Securities and Exchange Commission), samt indholdet af andre dokumenter, der offentliggøres på vegne af Abbott, er komplet, nøjagtigt, rimeligt, rettidigt og forståeligt. 13 Vi vil sikre, at alle offentliggørelser, der foretages af Abbott, overholder de gældende regler, herunder alle bestemmelser om aflæggelse og offentliggørelse af regnskaber. Det er nødvendigt at overholde de gældende regnskabsregler og -procedurer, både overordnet set og i de enkelte afdelinger, ligesom det er nødvendigt at samarbejde med såvel interne som eksterne revisorer. IV. OFFENTLIGGØRELSE

19 A V I E Vi vil overholde alle gældende lovkrav.

20 V. Overholdelse af lovbestemmelser 8. PRINCIP: OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Vi er alle forpligtet til at gøre os bekendte med de love, regler og bestemmelser, der gælder inden for vores arbejdsområder. Kontakt den juridiske afdeling, hvis du har spørgsmål til udstrækningen af dit arbejdsområde. Bestemmelser vedrørende medicin og fødevarer Vi skal overholde alle de love, regler, overenskomster og andre bestemmelser, som de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og tilsvarende myndighedsorganer i de andre lande, hvor Abbott er repræsenteret, har udstedt, herunder regler om kommerciel forskning, udvikling, produktion, distribution og markedsføring af fødevarer, lægemidler, medicinsk udstyr, diagnosticeringsapparater, næringsprodukter eller biologiske produkter. V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Vi vil altid overholde enhver lovbestemmelse, der måtte vedrøre vores arbejde i de lande, hvor Abbott er repræsenteret. Vi skal overholde alle gældende krav til korrekt brug og sporing af lægemiddelprøver, herunder de amerikanske regler om receptpligtig medicin og tilsvarende love, regler og bestemmelser i de andre lande, hvor Abbott er repræsenteret. 15 ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

21 V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Bestemmelser vedrørende centrale sundhedsprogrammer Vi skal overholde alle bestemmelser vedrørende centrale sundhedsprogrammer i de lande, hvor Abbott er repræsenteret. I hele USA og i Puerto Rico tilbydes mange af Abbotts produkter på særligt favorable vilkår som led i føderale sundhedsprogrammer såsom MediCare, MedicAid, forsvarets sundhedsprogrammer og sygesikringsordningen for krigsveteraner samt mange andre føderale og føderalt støttede programmer, der har til formål at finansiere sundhedsprodukter og -tjenester. Disse programmer er omfattet af en række lovbestemmelser, der har betydning for udbredelsen af og tilskuddet til Abbotts produkter samt salget og markedsføringen af disse. Abbott arbejder målrettet på at overholde alle krav i det føderale sundhedsprogram, herunder følgende: Føderale bestemmelser mod returkommission De lovbestemmelser, der regulerer disse programmer, omfatter blandt andet den føderale lov mod returkommission, der gælder både vores salgsog markedsføringsaktiviteter og en lang række andre aktiviteter, herunder tilskud, forskningsaftaler og konsulentaftaler. Ifølge bestemmelserne er det forbudt at tilbyde eller yde (eller anmode om og modtage) kontanter eller andre fordele med henblik på at fremme køb, bestilling eller anbefaling af produkter, der finansieres af det føderale sundhedsprogram. 16 Loven har til formål at forebygge ulovlige eller korrupte aktiviteter, der kunne tilskynde til overforbrug eller forøgelse af udgifterne til det føderale sundhedsprogram eller påvirke de behandlingsbeslutninger, der træffes af læger og andet sundhedspersonale. Men selv normale forretningsprocedurer (for eksempel rabatter) kan nogle gange være i strid med loven, hvis de falder uden for sikkerhedsområdet, herunder især hvis de savner rimelig begrundelse. For at sikre at Abbott overholder de føderale bestemmelser mod returkommission, skal vi nøje overveje og tilpasse vores forhold til personer, der ordinerer, køber eller anbefaler statsstøttede produkter (for eksempel læger, hospitaler, plejehjem, skadestuer og apoteker), og vi skal altid undgå aftaler og forhold, der kan have en negativ indvirkning på personernes beslutningsproces, både i relation til den faktiske behandling og indkøbet af produkter. Bestemmelser om urigtige krav Loven om urigtige krav og andre lignende bestemmelser forbyder bevidst eller groft uagtsom fremsættelse af urigtige krav mod staten samt medvirken til, at andre gør det samme. Vi skal derfor udvise forsigtighed og sikre, at vi ikke fremsætter upræcise eller på anden måde urigtige krav om betaling mod staten eller bevæger andre til at gøre det. Abbott har forskellige statsmyndigheder som kunder og samarbejdspartnere og skal i den forbindelse undgå at fremsætte urigtige krav om forfalden betaling. Selvom Abbott ikke selv fremsætter krav som led i de føderale sygesikringsordninger, herunder for eksempel MediCare og MedicAid, er der mange af vores kunder, der gør. Vi skal derfor undgå adfærd, der vil kunne bevæge vores kunder til at fremsætte urigtige krav, ved at anvende procedurer, der er udviklet med henblik på at sikre, at de oplysninger, vi giver vores kunder, herunder om muligheden for at få udgifter til vores produkter refunderet gennem MediCare eller MedicAid, er korrekte og rimelige.

22 Prisoplysningsforpligtelse Abbott er også underlagt visse prisoplysningsforpligtelser i forbindelse med det føderale sundhedsprogram. Disse prisoplysningsforpligtelser omfatter oplysninger om rabatter på lægemidler, der tilbydes som led i den føderale sygesikringsordning MedicAid (den gennemsnitlige producentpris og bedste pris ), og som skal indsendes til de føderale sygesikringsmyndigheder (Centers for MediCare and MedicAid Services), oplysninger om føderale prislofter for lægemidler, der tilbydes som led i den føderale sygesikringsordning for krigsveteraner (Department of Veterans Affairs), samt oplysninger om specifikke priser, der tilbydes føderale kunder som led i aftaler om føderale lægemiddelleverancer (Federal Supply Schedule). I alle disse situationer skal vi udregne og indrapportere de relevante priser i henhold til de bestemmelser, der gælder for det pågældende program. Udregningen skal baseres på de faktiske nettopriser, der ikke er sløret af skjulte eller ikke-fakturerede rabatter. Alle rabatter og specialpriser, som køberne tilbydes, skal anføres tydeligt i de indrapporterede priser. V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Bestemmelser om civil bødestraf Ifølge disse bestemmelser er det tilladt at pålægge civile bøder for en lang række forskellige handlinger. For eksempel er det forbudt at anvende eller slutte aftaler med parter, der ikke støtter det føderale sundhedsprogram. Manglende overholdelse af bestemmelserne i det føderale sundhedsprogram eller Abbotts tilknyttede standarder, politikker og procedurer kan have en lang række alvorlige konsekvenser for både Abbott og de implicerede personer. Overtrædelsen af de lovbestemmelser, der regulerer det føderale sundhedsprogram kan resultere i civile søgsmål eller strafferetlige søgsmål i henhold til en række føderale og lokale bestemmelser. Enhver overtrædelse af disse bestemmelser kan resultere i, at både Abbott og de implicerede personer pålægges administrativ, civil eller endda pønalt betinget bødestraf. Sådanne overtrædelser kan naturligvis også resultere i disciplinærsager mod medarbejdere med efterfølgende afskedigelse, i det omfang det skønnes rimeligt. Derudover kan overtrædelse af bestemmelserne resultere i, at Abbott eller enkelte medarbejdere udelukkes fra at deltage i det føderale sundhedsprogram. 17 Abbott forventer, at vi alle er bekendte med og overholder de krav i det føderale sundhedsprogram, der er relevante for vores arbejde, og at vi er kendte med og overholder alle Abbotts standarder, politikker og procedurer, herunder både overordnede og afdelingsbestemte, der er implementeret med henblik på at fremme overholdelsen af kravene i det føderale sundhedsprogram. Standarderne, politikkerne og procedurerne, der gælder på det overordnede plan, fremgår af Corporate Policy No. CP-01 (Virksomhedspolitik, nr. CP-01) og de tilknyttede virksomhedsetiske politikker.

23 V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Fusions- og konkurrencebestemmelser Når vi handler med konkurrenter, finder følgende politikker anvendelse: (1) Vi må ikke indgå aftaler eller indlade os på aktiviteter, der har til formål at begrænse den frie konkurrence eller har dette som konsekvens. Ulovlige aftaler og aktiviteter blandt konkurrerende virksomheder omfatter prisaftaler, markedsaftaler og licitationsfusk. (2) Vi må ikke udveksle eller diskutere oplysninger om Abbotts priser eller prispolitikker, distributionspolitikker, leverandørpriser eller -udvælgelse, kundeudvælgelse eller -klassificering, kreditpolitikker, markedsføringspolitikker eller andre lignende konkurrencemæssige oplysninger med vores konkurrenter. (3) Vi må ikke deltage i formelle eller uformelle handelssammenslutninger eller møder med konkurrenter, hvis formålet med sammenslutningen eller mødet er at indgå aftaler af den type, der er beskrevet under punkt (1) eller udveksle og diskutere konkurrencemæssige oplysninger af den type, der er beskrevet under punkt (2). Insiderbestemmelser Hvis en person er i besiddelse af materielle og fortrolige oplysninger vedrørende en børsnoteret virksomhed, er det som hovedregel forbudt for personen at handle med den pågældende virksomheds værdipapirer eller at give andre gode råd i relation til handel med sådanne papirer. 18 Alle de personer, der er omfattet af dette regelsæt ( omfattede personer ), og tredjemænd, som er underlagt tavshedspligt i relation til Abbott (samt de pågældende personers familiemedlemmer og medlemmerne af deres husstand), må ikke handle med eller anbefale handel med Abbotts stamaktier (eller andre værdipapirer fra Abbott), mens de er i besiddelse af materielle oplysninger om Abbotts aktiviteter eller planlagte aktiviteter, som endnu ikke er blevet offentliggjort. Omfattede personer må ligeledes ikke handle med eller anbefale handel med værdipapirer fra andre børsnoterede virksomheder, hvis de er kommet i besiddelse af materielle og fortrolige oplysninger om den pågældende virksomhed i forbindelse med deres arbejde for eller tilknytning til Abbott. Omfattede personer må ikke overdrage materielle og fortrolige oplysninger til tredjemand undtagen i de situationer, hvor overdragelsen sker i legitimt forretningsøjemed (og sker med forudgående tilladelse). I disse situationer må de omfattede personer ikke have grund til at tro, at oplysningerne vil blive misbrugt, eller at overdragelsen af oplysningerne vil være i modstrid med gældende lovbestemmelser. Det er ifølge amerikansk lov forbudt at foretage selektiv overdragelse af materielle og fortrolige oplysninger til tredjemand, der ikke har indgået nogen fortrolighedsaftale eller på anden måde forpligtet sig til at holde de pågældende oplysninger hemmelige. Omfattede personer skal kontakte den juridiske afdeling, før de overdrager fortrolige oplysninger til tredjemand, hvis overdragelsen kan opfattes som selektiv, eller hvis de har formodning om, at der allerede er sket selektiv overdragelse, uanset om den var tilsigtet eller ikke.

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere