Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien"

Transkript

1 Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Årsberetning 2011

2 Nyt nævn Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) blev etableret i dets nuværende form af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) og Parallelimportørforeningen af Lægemidler (PFL) den 1. april Nævnet skal videreføre og sikre selvjustits med lovgivningen og de brancheetiske regler - det vil sige regler, der regulerer lægemiddelvirksomhedernes samarbejde med og information til sundhedspersoner, beslutningstagere og patientforeninger for de virksomheder, som er tilsluttet ENLI. ENLI fungerer dermed som et frivilligt supplement til den kontrol, Lægemiddelstyrelsen udøver, ligesom ENLI s regelgrundlag på en lang række områder indeholder regler, der går betydeligt længere, end dansk lov tilsiger. Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter. Forud for ENLI blev der ført kontrol med lægemiddelvirksomhedernes reklameaktiviteter vedrørende lægemidler af branchenævnet, Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale (NMI), og derefter af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL). Selvjustitsen på lægemiddelområdet går helt tilbage til 1973, hvor industrien vedtog et regelsæt, der skulle sikre nogle forsvarlige rammer for industriens arbejde. Dette regelsæt er siden blevet opdateret og i 2007 afløst af den såkaldte Samarbejdsaftale, som også Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen, IGL og PFL stod bag, og som blev kontrolleret af NSL. Samarbejdsaftalens regelsæt blev imidlertid i vidt omfang hurtigt overflødiggjort af Bekendtgørelsen om reklame mv. for lægemidler fra 2007, der gennemfører Rådets og Europa-Parlamentets EU-direktiv 2001/83 EF, da disse regler overlappede Samarbejdsaftalen. Samtidig skete der på den brancheetiske scene internationalt en markant udvikling. Hvor Danmark tidligere havde været i front, opdaterede IFPMA (the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) i 2006 samt EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) i 2007 sine kodekser for industriens reklameaktiviteter. Lif har via sit medlemskab af disse foreninger valgt at følge disse internationale kodekser, der supplerer lovgivningen, og som på en række områder stiller højere krav til industrien, end lovgivningen og Samarbejdsaftalen gjorde. Det var ikke muligt under NSL at få inkorporeret ovennævnte regler i Samarbejdsaftalen og underlægge dem NSL s kontrol. Yderligere etiske regler var uden for NSL s kontrol, idet der ikke kunne opnås enighed om at inkorporere Lif s øvrige kodekser, som fx Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (lobbykodeks). Parterne bag NSL valgte på den baggrund at ophøre med samarbejdet. Lif besluttede at videreføre selvjustitsen, og sammen med IGL og PFL etablerede branchen i stedet ENLI per 1. april Med etableringen af ENLI blev de regler, der følger af lov og frivillige aftaler mv., samlet i et mere overskueligt system, hvor samtlige regler kunne blive kontrolleret af ét kontrolorgan. Udover virksomheder, der er medlem af Lif, IGL eller PFL, kan andre lægemiddelvirksomheder eller foreninger vælge at tilslutte sig ENLI og dermed underlægge sig samme regelsæt og kontrol. Ved udgangen af 2011 havde fem virksomheder og én forening valgt at gøre dette. En liste over samtlige tilsluttede virksomheder i 2011 findes bagest i beretningen. Denne årsberetning redegør således for ENLI s virke de sidste 9 måneder af 2011, fra 1. april til 31. december. Regelgrundlaget ENLI påser kontrollen med følgende regler (samlet kaldet reglerne eller regelsættet ): Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner Herunder relevante dele af lægemiddellovens kap. 7 og dele af reklamebekendtgørelsen, der vedrører reklame mv. for lægemidler over for sundhedspersoner (kontrolleres i sidste ende af Sundhedsstyrelsen (tidligere Lægemiddelstyrelsen) Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. Etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere Etiske kodeks for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen Etiske regler for lægemiddelbranchens donatio- 2

3 ner og tilskud til hospitaler (i kraft 1. september 2011). Kontrol ENLI kontrollerer, at regelsættet overholdes af de tilsluttede virksomheder. Denne kontrol udøves hovedsageligt ved i form af stikprøver at udtage reklameaktiviteter over for sundhedspersoner til gennemgang, som de tilsluttede lægemiddelvirksomheder har pligt til at anmelde, hvilket er defineret som: Alle faglige arrangementer, som virksomheden arrangerer eller sponserer, samt køb af udstillingsstande i forbindelse med faglige arrangementer arrangeret af tredjeparter Alt informations og reklamemateriale, trykt og elektronisk, uanset medie. Derudover behandler ENLI klager fra virksomheder tilknyttet ENLI, myndigheder, sundhedspersoner og andre med væsentlig og anerkendelsesværdig interesse. Der kan klages over brud på samtlige regler, der er underlagt ENLI s kompetence. ENLI kan også tage sager op af egen drift, fx på baggrund af omtale i medier. Endelig tilbyder ENLI, mod gebyr, at forhåndsvurdere de tilsluttede virksomheders aktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af regelsættet, fx samarbejdsaftaler, donationer og sponsorater, reklamemateriale mv. Reklamebegrebet forstås bredt og efter lovgivningen som enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler. Sanktioner ENLI kan, i sager hvor en lægemiddelvirksomhed har overtrådt reglerne, pålægge virksomheden at afgive erklæring til ENLI, om: at den ulovlige adfærd er ophørt og at virksomheden indestår for, at den har taget de nødvendige forholdsregler for at sikre, at gentagelse ikke finder sted. I sager om alvorlige overtrædelser kan der sanktioneres ud over ovennævnte. Sådanne sanktioner omfatter: Bøder (med et markant højere bødeniveau end tidligere samt gentagelsesvirkning) Tilbagekaldelse af ulovligt materiale Udstedelse af korrigerende udtalelse fra virksomheden Offentlig irettesættelse Indrykning af annonce i fagmagasiner i sager, hvor der idømmes korrigerende udtalelse eller offentlig irettesættelse, fx i Ugeskrift for Læger, hvor sagen gengives i hovedtræk med angivelse af virksomhedens navn og overtrædelsens art. Som noget nyt offentliggøres på ved sagens afslutning alle afgørelser med sanktioner, helt eller delvist i det omfang, det er muligt, under iagttagelse af bl.a. persondataloven. Alle afgørelser sendes desuden til Sundhedsstyrelsen (tidligere Lægemiddelstyrelsen) til orientering. Sagens gang Med ENLI blev der samtidig indført en mere moderne sagsbehandlingsform med ret til høring af parterne inden afgørelse og mulighed for anke til en anden instans. Som konsekvens af industriens øgede fokus på efterlevelse (compliance) af de brancheetiske regler, blev det endvidere besluttet, at ENLI skal fokusere mere på forebyggende aktiviteter i form af vejledning. På baggrund af den forholdsvise lave andel af sanktioner i forhold til det samlede antal reklameaktiviteter besluttede parterne bag ENLI, at nævnet ikke skal behandle samtlige anmeldte sager, men udtage sager til stikprøvekontrol. I alle sager, som ENLI udtager, sender ENLI et høringsbrev til den/de involverede virksomheder - dog ikke anmodninger om forhåndsgodkendelser, der behandles på baggrund af den forelagte dokumentation. Høringen skal sikre, at nævnet har det bedste grundlag for behandling af sagen. Både nævnets høringsbreve og afgørelser skal indeholde en beskrivelse af sagens faktiske forhold og de regler, der vurderes at være overtrådt. Afgørelser skal begrundes, således at virksomhederne kan forstå, hvad de skal ændre for derved at undgå tilsvarende over- 3

4 trædelser fremover. Når afgørelserne offentliggøres, sikres desuden en direkte erfaringsdeling på tværs af virksomhederne, som herved får mulighed for også at lære af hinandens misforståelser af regelsættet. Ny praksis indarbejdes i vejledningen og kommunikeres desuden bredt via ENLI s nyhedsbreve. Organisation ENLI består af to instanser: Granskningsmandspanelet (GM), der består af henholdsvis juridiske og lægefaglige granskningsmænd samt Ankenævnet for ENLI, der består af: To jurister (den ene formand) En læge En tidligere ansat i lægemiddelindustrien. Granskningsmandspanelet er ansvarlig for behandlingen af klagesager og forhåndsgodkendelser i 1. instans samt kontrol af anmeldte sager. Derudover er panelet ansvarlig for vejledning om og uddannelse i bl.a. Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Ankenævnet behandler sager, der ankes fra 1. instans. I 2011 var følgende udpeget til: Granskningsmandspanelet Sekretariatschef Malene Abildstrøm (juridisk granskningsmand) Christina Jensen (juridisk granskningsmand) Peter Schwarz (lægefaglig granskningsmand) Troels Mørk Hansen (lægefaglig granskningsmand) Ankenævn Formand Michael Clan, cand.jur. Kim Dalhoff, speciallæge Lars Almblom, repræsentant med kendskab til lægemiddelindustrien, tidligere Vice President, Novo Nordisk Strange Beck, advokat Uafhængigt nævn ENLI er uafhængig af lægemiddelindustrien. Det betyder, at ingen af de personer, der er tilknyttet ENLI, samtidig må have tilknytning til lægemiddelindustrien. ENLI følger et armslængde-princip, som betyder, at lægemiddelindustrien på ingen måde kan påvirke de afgørelser, som ENLI træffer. Ovennævnte uafhængighed omfatter både Granskningsmandspanelet i 1. instans samt Ankenævnet i 2. instans. ENLI virker også uafhængigt af Lif, IGL og PFL. Forholdet mellem Lif, IGL, PFL og ENLI er reguleret i ENLI s statutter, der findes på ENLI s hjemmeside, Foreningerne bag ENLI mødes i ENLI s forretningsudvalg, der består af fem medlemmer: tre medlemmer udpeget af Lif, et medlem udpeget af IGL og et medlem udpeget af PFL. Denne fordeling afspejler foreningernes ejerforhold. Medlemmerne af Forretningsudvalget var i 2011: Formand Dorthe Mikkelsen, formand i Lif Jan Iversen, næstformand i Lif Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif Puk Thomas, bestyrelsesmedlem i IGL Flemming Wagner, formand i PFL. Forretningsudvalget har kompetence til at træffe beslutning om: Udpegning af granskningsmænd og ankenævn Principper for sagsbehandling, tidsfrister Regelgrundlag Overordnede rammer for sanktioner og gebyrer Budget samt øvrige væsentlige økonomiske dispositioner Regnskab De væsentligste beslutninger kræver enighed, såsom udpegning af granskningsmænd og medlemmer af Ankenævnet, vedtagelse af regnskab og budget og væsentlige ændringer af regelsættet. Foreningerne bag ENLI Lif, Lægemiddelindustriforeningen, er en brancheorganisation for den forskende lægemiddelindustri i Dan- 4

5 mark. Foreningen blev etableret i sin nuværende form i august Lif har som mission at arbejde for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere og informere om lægemidler for derigennem at sikre patienterne en bred og hurtig adgang til den bedste medicinske behandling. Lif har på en række områder valgt at følge skrappere etiske regler, end det der følger af lov, idet det efter Lifs opfattelse er afgørende, at lægemiddelindustrien agerer på troværdig og etisk forsvarlig vis. Lif har af samme grund valgt at gå forrest på en række områder - fx indførte Lif et lobbykodeks allerede i januar 2010 som den første branche i Danmark. Der henvises til: for yderligere information om Lif, herunder oplysning om Lifs medlemmer. IGL, Industriforeningen for Generiske Lægemidler, er en brancheforening, som blev stiftet i I dag tæller foreningen 13 medlemsvirksomheder, som alle beskæftiger sig med salg og markedsføring af generisk medicin til det danske marked. Enkelte af selskaberne producerer desuden generisk medicin. IGL arbejder for at fremme salget af generisk medicin i Danmark og dermed begrænse forbrugernes og samfundets omkostninger til medicin. Der henvises til: for yderligere information om IGL, herunder oplysning om IGL s medlemmer. PFL, Parallelimportørforeningen af Lægemidler, arbejder for at sikre fri adgang til parallelimport af lægemidler inden for EU. Parallelimporteret medicin er original medicin, som er importeret fra et andet EU-land, hvor den er billigere end i Danmark. I det danske system er det den billigste medicin af samme slags, der får tilskud fra det offentlige. Derfor udgør parallelimporteret medicin over 15 % af det samlede medicinforbrug. Parallelimport foregår på den måde, at importørerne holder øje med udbud og priser på medicin i andre lande, så de kan tilbyde de danske apoteker og sygehuse den medicin, de efterspørger, billigst muligt. Importøren sørger for, at al information står på dansk i pakkerne efter myndighedernes forskrifter, og via grossister bliver parallelimporteret medicin udleveret på nøjagtig samme måde som anden lovlig medicin. Det vil sige på apoteket eller sygehuset. Der henvises til: for yderligere information om PFL. Pejlemærker i ENLI s arbejde i 2011 Sagerne Der har i løbet af ENLI s 9 måneders virke i 2011 (april december) været anmeldt 4453 reklameaktiviteter, og heraf har granskningsmandspanelet i 2011 udtaget ca. 50% til stikprøvekontrol. Med afsæt heri har granskningsmandspanelet prioriteret, at der blandt virksomhederne blev etableret et bredt kendskab til det nye regelsæt, samt at sikre så høj efterlevelse af de etiske regler som muligt. I forhold til en række konkrete sager har de nye regler og principper resulteret i en ny praksis, som efterfølgende er blevet indarbejdet i den skriftlige vejledning til Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset) samt kommunikeret bredt i ENLI s nyhedsbreve. Af sager udtaget til stikprøvekontrol er ca. 95% af alle sagerne blevet godkendt, mens ca. 5% er endt med en sanktion i form af en påtale eller bøde. De samlede bødeindtægter vidner dog om, at overtrædelserne har været færre og med deraf lavere bødeindtægter til følge. Det lavere samlede bødeniveau stemmer overens med det meget høje fokus, som ENLI har oplevet, at de tilsluttede lægemiddelvirksomheder har haft på efterlevelse (compliance) af regelsættet. Dette har blandt andet givet sig udslag i mange daglige henvendelser til sekretariatet, både telefonisk og pr. , med spørgsmål til forståelsen af reglerne. Desuden har ENLI oplevet en markant stigning i antallet af anmodninger om forhåndsgodkendelse af lægemiddelvirksomhedernes reklameaktiviteter over for sundhedspersoner. I 2011 foretog ENLI således 94 forhåndsvurderinger, hvilket er 14 flere, end NSL havde i 2010, hvor 2011-tallet for ENLI endda kun er baseret på ENLI s 9 måneders virke. I 2011 (april-december) har ENLI modtaget 6 klager over lægemiddelvirksomheders reklameaktiviteter, alle klager indbragt af en lægemiddelvirksomhed, heraf én klage fra en virksomhed, der ikke selv var tilsluttet ENLI: 4 af klagerne blev afvist, og i 2 af sagerne fik 5

6 klager helt eller delvist medhold. Alle afgørelser med sanktioner offentliggøres løbende på Ankesager Af granskningsmandspanelets 182 afgørelser, både i stikprøvekontrol, klager og forhåndsvurderinger, har sagens parter indbragt 11 afgørelser for Ankenævnet i 2011, hvilket er ca. 6% af samtlige afgørelser. Ankesagerne kan kun i meget begrænset omfang sammenlignes med det tidligere nævns, NSL s, genoptagelsessager. I NSL blev genoptagelsessagerne behandlet af det samme nævn, mens ankesager i ENLI behandles i et uafhængigt ankenævn. Således har branchenævnet med ENLI fået et reelt to-instans system. Antallet af ankesager er lavere end antallet af genoptagelsessager (der i 2010 samlet var 123 sager), og dette skyldes formentligt hovedsageligt, at granskningsmandspanelet foretager høring af de involverede parter i en sag, inden der træffes afgørelse, hvilket som udgangspunkt ikke skete under NSL. Udover at lægemiddelvirksomheden har pligt til at sørge for, at sagen er fuldt oplyst ved anmeldelsen, får virksomheden med høringen mulighed for at supplere med information af relevans for bedømmelsen. Ansvaret for sagens oplysning er dermed tydeligt lagt på de(n) involverede part(er). Af de 11 ankesager, der blev anket i 2011 (hvoraf 1 er afslag på forhåndsgodkendelse), blev granskningsmandspanelets materielle afgørelse (overtrædelse) stadfæstet i 8 sager, heraf 5 med en mildere sanktion. I 3 sager blev der givet fuldt medhold til den ankende part, hvorved granskningsmandspanelets afgørelse blev ophævet. Ud over ankesagerne har Ankenævnet i 2011 behandlet 3 forelæggelser fra granskningsmandspanelet med anmodning om fortolkning af en konkret bestemmelse i reklamekodekset; heraf er Ankenævnet kommet med to notater, se mere under pejlemærker nedenfor. Forebyggende aktiviteter ENLI har igennem de første 9 måneder af sit virke (april december 2011) behandlet 94 anmodninger om forhåndsgodkendelse af reklameaktiviteter over for sundhedspersoner, fordelt på 54 anmodninger om godkendelse af reklamemateriale og 40 faglige arrangemen- ter, sponsorater eller andet samarbejde med sundhedspersoner og øvrige interessenter (fx patientforeninger, hospitaler mv.). Der er i enkelte af sagerne foretaget fornyet vurdering på baggrund af supplerende information eller ændring i anmodningen. Granskningsmandspanelets forhåndsvurdering er blevet påklaget til Ankenævnet i 1 sag. Her blev granskningsmandspanelets afgørelse stadfæstet. Forhåndsgodkendelser offentliggøres ikke, idet disse anmodninger betragtes som en fortrolig forespørgsel til ENLI vedrørende en påtænkt reklameaktivitet. Afgørelser, der reelt indebærer en ny praksis, også i forhold til godkendt aktivitet, kommunikeres dog bredt både i ENLI s vejledning, nyhedsbreve, på kurser og i årsberetningen her. I overensstemmelse med ENLI s formål har sekretariatet prioriteret det forebyggende arbejde højt, særligt over for nævnets tilsluttede virksomheder, men også over for offentligheden. Således har ENLI i løbet af de 9 måneder i 2011 gennemført følgende: 88 offentliggjorte afgørelser 4 nyhedsbreve 15 kurser i reklamereglerne, heraf 6 åbne Lifkurser og 9 kurser hos individuelle virksomheder og foreninger, der er medlem af ENLI, samt indlæg på 1 kursus om sociale medier 7 præsentationer om ENLI s arbejde, heraf 5 til virksomheder samt 2 på møder med myndigheder, hvoraf ét var et temamøde om etik arrangeret af Lif med deltagelse af Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og den daværende Lægemiddelstyrelse samt et møde mellem ENLI og Lægemiddelstyrelsen. Emner Sagsbehandling har i 2011 udmøntet sig i flere afgørelser, der har fokuseret på reklamekodeksets nye og skærpede regler vedrørende arrangementer. Særligt to områder har været repræsenteret i afgørelserne: Faglige arrangementer med elementer af underholdning og standarden for mødesteder. Dertil kommer en række afgørelser vedrørende sponsorater, udstillinger samt reklamemateriale (medicinsk informationsmateriale), faglige gaver til læger m.fl. af ubetydelig værdi (max. 6

7 300 kr.) og donationer til hospitaler. Hovedreglen i reklamekodekset (og dansk lovgivning i øvrigt) er, at lægemiddelvirksomheder ikke må give eller tilbyde sundhedspersoner økonomiske fordele for at gøre reklame for sit lægemiddel. Dette forbud har nogle få, specifikke undtagelser, som er angivet specifikt i reklamekodekset. Således er det tilladt at give en sundhedsperson faglige gaver af ubetydelig værdi (reklamekodeksets 12, stk. 2) og faglig information og uddannelse om lægemidler (reklamekodeksets 13), således som begrebet fagligt forstås efter nævnets mangeårige praksis. En oversigt over de bestemmelser, der er blevet overtrådt i 2011, viser, at det hovedsageligt drejer sig om reklamemateriale, der ikke har haft korrekte pligttekster eller har haft utilstrækkelig dokumentation. For faglige arrangementer er hovedparten af overtrædelserne vedrørende mødested. Herudover er der en række administrative overtrædelser vedr. anmeldelsespligten. Faglige gaver af ubetydelig værdi Der har i 2011 ikke været mange forespørgsler om vurdering af faglige gaver af ubetydelig værdi til sundhedspersoner. Én sag var en anmodning fra en lægemiddelvirksomhed om godkendelse af at tilbyde læger i almen praksis at stå for udførelsen af kalibrering af lægens elektroniske spirometer. Spirometri anvendes til diagnosticering og lungefunktionskontrol. Hovedparten af spirometrene, der anvendes i almen praksis, er elektroniske spirometre, der anbefales at blive kalibreret minimum 1-2 gange pr. år med det formål at opnå en valid lungefunktionsmåling. Den pågældende lægemiddelvirksomhed arbejder inden for det respiratoriske terapiområde og ønskede derfor at tilbyde de praktiserende læger kalibrering af elektroniske spirometre én gang årligt. Kalibreringen ville blive udført af firmaets lægemiddelkonsulenter, men en tilsvarende ydelse var oplyst at kunne udføres af en tredjepart for 250 kr. inklusive moms. Granskningsmandspanelet vurderede, at kalibreringen var en serviceydelse, der, til trods for at den anvendes i modtagerens erhverv, ligger uden for det lovlige område omfattet af reklamekodeksets 12, stk. 2. Granskningsmandspanelet lagde her særlig vægt på, at serviceydelsen reelt havde karakter af støt- te til lægens almindelige drift af lægepraksis, og dette tilbud om støtte åbenlyst risikerede at bringe lægen i et afhængighedsforhold til den pågældende virksomhed. Granskningsmandspanelet vurderede derfor, at tilbuddet var en gave i strid med reklamekodeksets regler. Reklamemateriale Reglerne om reklamemateriale i reklamekodeksets 4-8 er uændrede i forhold til tidligere, idet der med enkelte undtagelser er tale om en videreførelse af tidligere praksis og reglerne fra Lov om lægemidler (lægemiddelloven) kapitel 7, bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler (reklamebekendtgørelsen) og dennes vejledning. I tillæg hertil er der indført et princip om, at pligtteksten, der skal vedlægges reklame for et lægemiddel, også skal indeholde både navn og adresse på indehaveren af markedsføringstilladelsen. Fra arbejdet med sager om reklamemateriale, også kaldet medicinsk informationsmateriale, har brugen af betegnelsen effektiv om et lægemiddel været forelagt granskningsmandspanelet og Ankenævnet. Nævnets mangeårige praksis, hvorefter lægemiddelvirksomheder kun må anvende ordet "effektiv", hvis de kan dokumentere nær ved 100 % helbredelse, og som følger af reklamekodeks 7, stk. 1, blev forelagt Ankenævnet på baggrund af en henvendelse fra en virksomhed. Selve hovedbestemmelsen er 7, stk. 1, som lyder: Lægemiddelreklamer skal tilskynde rationel brug af lægemidler ved at præsentere lægemidler objektivt og uden overdrivelse af deres egenskaber. Påstande må ikke antyde, at et lægemiddel eller en aktiv bestanddel har særlige fordele, kvaliteter eller egenskaber, med mindre dette kan dokumenteres. En sådan dokumentation skal ved rimelige forespørgsler fra sundhedspersonale kunne tilvejebringes hurtigt. Bestemmelsen er en implementering af section 3.03 i kodeks fra den europæiske sammenslutning af lægemiddelvirksomheder, EFPIA Code on the promotion of prescription-only medicines to, and interactions with, healthcare professionals (EFPIA code), og kendes ikke direkte fra reklamebekendtgørelsen. Men det følger af reklamebekendtgørelsen og dennes vejledning, pkt. 7

8 3.1, at en reklame for et lægemiddel ikke må være vildledende eller overdrive lægemidlets egenskaber. Det betyder, at der ikke gennem en reklames udformning og indhold må bibringes medicinbrugere og personer, der ordinerer eller udleverer lægemidler, en fejlagtig opfattelse af lægemidlet, herunder af dets virkning, bivirkninger, pris, indhold osv. Til brug for Ankenævnets vurdering oplyste ENLI s lægefaglige granskningsmænd, at udsagnet effektiv efter deres opfattelse er meget stærkt markedsføringsmæssigt. Ligesom sikkert må betyde 100 % sikkerhed for, at man som patient ikke får bivirkninger eller andet ubehag, har vurderingen af effektiv/effektivt bygget på en forståelse af, at virksomheden skal kunne dokumentere næsten 100% helbredelse eller fri for symptomer. Har et lægemiddel kun beskeden eller ligefrem uønsket virkning, bør det ikke betegnes effektivt. Anvendelsen af udsagnet effektiv/ effektivt bør derfor være forsigtig, når det drejer sig om lægemidler. Dette skyldes den særlige risiko for at udsagnet fortolkes således, at lægemidlet antages at have særlige fordele, kvaliteter eller egenskaber. Det synes vanskeligt at fastlægge graden af dokumentation, hvis den nuværende praksis om næsten 100% helbredelse eller fri for symptomer fraviges. Alternativet til at fastholde den nuværende forståelse og praksis synes derfor at være accept af en sprogbrug, hvor vi sætter lighedstegn mellem at have en effekt og være effektiv. I sidstnævnte tilfælde vil alle lægemidler kunne anses for effektive, idet de ikke kan indskrives, hvis ikke de har nogen effekt. Efter sit møde den 23. november 2011 meddelte Ankenævnet, at de kunne tilslutte sig granskningsmandspanelets opfattelse, hvorefter der ikke er anledning til at ændre den hidtidige praksis på området. Dette blev efterfølgende meddelt den pågældende virksomhed. Se mere om reklamesagerne i de offentliggjorte afgørelser på Underholdning Det har længe været praksis, at lægemiddelvirksomheder ikke må invitere sundhedspersoner i teateret, i operaen eller lignende, også selv om det skete i forbindelse med et fagligt arrangement, såkaldt stand alo- ne underholdning. Men etikken udvikler sig, og overliggeren er også på dette punkt blevet løftet med det nye reklamekodeks. Reklamekodekset indførte den 1. april 2011 en ny skærpet regel, der efter sin ordlyd forbyder en lægemiddelvirksomhed, i forbindelse med tilbud til sundhedspersoner om faglig information og uddannelse om lægemidler, at yde repræsentation, der omfatter sponsorering eller organisering af underholdningsarrangementer (såsom sports- eller fritidsarrangementer) ( 13, stk. 8). Bestemmelsen er en implementering af første del af section 9.07 fra EFPIA s Code on the promotion of prescription-only medicines to, and interactions with, healthcare professionals, hvorefter Hospitality shall not include sponsoring or organising entertainment (e.g. sporting or leisure) events. Den nærmere forståelse af reglen har været genstand for megen drøftelse, og EFPIA har over for Lif oplyst, at man overlader det til de enkelte lande at fortolke bestemmelsen. Dette har medført en uensartet praksis, således at en række lande i varierende omfang tillader støtte til faglige arrangementer med underholdning, fx. orkester til en velkomstreception eller under middag, mens andre lande ikke tillader støtte til faglige arrangementer, hvis der forekommer underholdning. På baggrund af en fælles anmodning fra Lif og ENLI om principiel stillingtagen til fortolkningen af reglen i Danmark i relation til sponsorering af (tredjeparts-) arrangementer med elementer af underholdning kom Ankenævnet for ENLI den 1. juni 2011 med et notat. Her udtalte Ankenævnet, at det vil være bedst i overensstemmelse med såvel det overordnede formål med reklamekodekset som ordlyden af bestemmelserne i reklamekodeksets 13, stk. 1 og 13, stk. 8, at det ikke skal være tilladt for lægemiddelvirksomheder at yde støtte til arrangementer, dele af arrangementer eller deltagelse i arrangementer, der rummer nogen former for underholdning eller anden ikke-faglig relevant aktivitet. Lægemiddelvirksomheder kan yde støtte til arrangementer af den nævnte art, i det omfang en eventuel underholdning eller anden ikke-faglig relevant aktivitet udtrykkeligt er finansieret ved deltagernes egenbetaling. På anmodning fra ENLI skal lægemiddelvirksomheden dokumentere, at en eventuel støtte til et arrangement er ydet - og anvendt - i overens- 8

9 stemmelse med ovennævnte. Denne praksis har granskningsmandspanelet herefter fulgt igennem 2011 for sponsorering af sundhedspersoners deltagelse i faglige arrangementer, der har haft et program med fx velkomstreception/middag med underholdning ved orkester. Ét afslag på forhåndsgodkendelse blev anket kort før nytår. Granskningsmandspanelet havde i den sag vurderet, at det var i strid med reklamekodeksets 13, stk. 8 at sponsorere sundhedspersoners deltagelse i den årlige videnskabelige kongres i reumatologi, EULAR, som finder sted den juni 2012 i Berlin. Under den officielle velkomstreception var programsat ca. 1 times seance, hvor der ville være velkomsttaler og uddeles priser. Her var indlagt 2 pauser af ca. 5 minutters varighed, hvor der ville blive underholdt ved orkester. Deltagelse heri ville blive betalt af den lægemiddelvirksomhed, der sponsorerede registreringsgebyret for kongressen. Granskningsmandspanelet fandt, at selv 2x5 minutters optræden ved orkester måtte betragtes som underholdning i strid med reklamekodeksets 13, stk. 8, med mindre den deltagende læge selv betalte herfor. Ankenævnet stadfæstede afgørelsen den 31. januar 2012 uanset underholdningselementets begrænsede omfang i det konkrete arrangement. Konklusionen er herefter den, at en lægemiddelvirksomhed kan sponsorere en sundhedspersons deltagelse i et fagligt arrangement, såsom en videnskabelig kongres svarende til EULAR, hvis virksomheden som betingelse for deltagelse opkræver betaling fra sundhedspersonen for den underholdning, som betaling af registreringsgebyr ellers giver adgang til. Beløbets størrelse skal afspejle den økonomiske værdi af underholdningen for deltageren. Granskningsmandspanelet har i en anden sag vedrørende sponsorering af sundhedspersoners deltagelse i den internationale, videnskabelig kongres AAN 2012 (American Academy of Neurology), der finder sted den april 2012 i New Orleans, vurderet, at et programsat underholdningselement ikke var i strid med reklamekodekset. Her var der tale om, at der ud over det videnskabelige program var programsat en aften med sociale events, tilsyneladende med levende musik, filmforevisning mv. sponsoreret af en ikkelægemiddelvirksomhed, PSAV Presentation Services. På den baggrund vurderede granskningsmandspanelet, at det ikke var i strid med reklamekodeksets 13, stk. 8, hvis en lægemiddelvirksomhed sponsorerede en sundhedspersons deltagelse i kongressen, selvom sundhedspersonen ikke betalte for underholdningen af egen lomme. Det er dog fortsat ENLI s fortolkning, at det ikke vil være i overensstemmelse med reklamekodeksets 13, stk. 8 at sponsorere en sundhedspersons deltagelse i AAN 2012, hvis betaling af registreringsgebyret indebærer sponsorering af deltagelse i nogen form for social event. Mødesteder Reklamekodekset indførte en ny skærpet regel, hvorefter en lægemiddelvirksomhed i forbindelse med tilbud til sundhedspersoner om faglig information og uddannelse om lægemidler ikke må anvende mødesteder, der er kendt for sine underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse ( 13, stk. 9). Reglen er en tydelig skærpelse i forhold til de tidligere etiske regelsæt samt dansk lovgivning, idet der her tages afstand fra et mødested på grundlag af stedets beskaffenhed og omdømme, uanset om deltagende sundhedspersoner rent faktisk får adgang til underholdning (som bedømmes særskilt, jf. ovenfor) eller luksuriøs forplejning (som bedømmes jf. 13, stk. 7). Bestemmelsen er en implementering af anden del af section 9.07 fra EFPIA s Code on the promotion of prescription-only medicines to, and interactions with, healthcare professionals, hvorefter Companies should avoid using venues that are renowned for their entertainment facilities or are extravagant. Granskningsmandspanelet vurderede i løbet af sommeren en betydelig mængde anmeldelser og traf en række afgørelser. Her fandt granskningsmandspanelet, at mødesteder, der fremstod som luksuriøse, fx fordi de havde spektakulær arkitektur og/eller design, var 5- stjernede hoteller eller gourmetrestauranter, ikke kunne betegnes som mødesteder af almindelig standard, således som ENLI s vejledning til bestemmelsen anbefalede. Med henvisning til formålsbestemmelsen i reklamekodekset, 1, stk. 2, litra a, fandt granskningsmandspanelet, at det var bedst overensstemmende med regelsættets formål at agere med høj integritet og sikre en saglig, professionel og forsvarlig etisk adfærd ved at undlade at anvende mødesteder, der udsendte sådanne luksuriøse signaler, at de fremstod som et trækplaster for deltageren. 9

10 I sensommeren besluttede 2 lægemiddelvirksomheder parallelt at indbringe deres afgørelser for Ankenævnet. I forbindelse med Ankenævnets omgørelse af begge sager udsendte Ankenævnet samtidig et notat om forståelsen af denne nye bestemmelse. Ankenævnet udtalte indledningsvist, at man var enig med granskningsmandspanelet i, at når udgangspunktet er, at lægemiddelvirksomheder ikke i reklameøjemed eller i øvrigt for at fremme salget af et lægemiddel må give eller tilbyde sundhedspersoner økonomiske fordele, jf. reklamekodeks 12, skal de specifikke undtagelser fortolkes restriktivt og i lyset af reklamekodeksets formål. Mødestedet, herunder bl.a. dets almindelige omdømme, indretning og beliggenhed, må ikke i sig selv være en faktor, der i væsentligt omfang positivt vil kunne påvirke deltagernes beslutning om deltagelse i det faglige arrangement. Der må derfor udvises betydelig forsigtighed ved valg af mødested, så der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at mødestedet er underordnet det faglige formål. Ankenævnet udtalte desuden, at det som udgangspunkt ikke vil være i overensstemmelse med reklamekodeksets 13, stk. 9 at afholde faglige arrangementer på eksempelvis 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter (forstået som restauranter, der er tildelt en eller flere stjerner i Michelin-guiden, eller tilsvarende anerkendelse i sammenlignelige uvildige kvalitetsbedømmelser), slotte og herregårde, golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæsonen), bådfarter mv. Ved vurderingen af, om et konkret mødested opfylder kravene til rimeligt niveau og almindelig standard må der foretages en samlet vurdering af en række relevante forhold i relation det pågældende mødested, herunder navnlig pris, beliggenhed (bl.a. i forhold til parkering og adgangsveje), faciliteter, klassificering, og alternative mødesteder til rådighed i lokalområdet. Notatet er blevet indarbejdet i den opdaterede vejledning, men kan også læses i sin helhed på ENLIs hjemmeside. Efterfølgende har granskningsmandspanelet modtaget et betydeligt antal anmodninger om forhåndsgodkendelser af konkrete mødesteder. Da hver sag vurderes på baggrund af konkrete oplysninger om formål, faciliteter, logistik mv., vil samme mødested kunne vurderes som lovligt i én sag, mens det kan blive kendt i strid med reklamekodekset i en anden sag. Det er derfor vigtigt, at lægemiddelvirksomhederne forholder sig konkret til de kriterier, Ankenævnet har stillet op for valg af mødested for faglige arrangementer sponsoreret af en lægemiddelvirksomhed. Vil en virksomhed således anvende et sted, som Ankenævnet har nævnt som udgangspunkt vurderes at være i strid med reklamekodekset, fx et slot, herregård eller lignende, vil både virksomheden og ENLI skulle tage udgangspunkt i de konkrete omstændigheder, der har medført valget af det pågældende slot eller herregård. Det kan være særlige krav til faciliteter (fx på grund af et meget stort antal deltagere ), eller logistik (fx optimering af ressourcer pga. trafikale forhold, geografi m.v.), der taler med særlig vægt for at vælge netop dette mødested. Derved kan mødestedet blive anset for at være i overensstemmelse med reklamekodekset, fordi valget er sagligt og fagligt begrundet. Se mere i de offentliggjorte afgørelser på Sager af egen drift I starten af december blev ENLI opmærksom på, at flere speciallæger var inviteret til at deltage i et såkaldt fokusgruppemøde arrangeret af et analysefirma. Efter reklamekodekset er en lægemiddelvirksomhed også ansvarlig for, at konsulentfirmaer, der handler på vegne af virksomheden, overholder reglerne i reklamekodekset. Dette gælder også, når konsulentfirmaet anvender læger som konsulenter, og både lægemiddelvirksomheden og konsulentfirmaet skal således være opmærksom på, om en given aktivitet vurderes at være reklame for et konkret lægemiddel. På det konkrete møde skulle de deltagende læger medvirke i en undersøgelse vedrørende behandling af 10

11 børn og unge med ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder). Arrangementet var bl.a. omtalt i JyllandsPosten den 11. december Af den invitation, som ENLI havde fået kendskab til, fremgik ikke, hvem der stod bag analysefirmaets undersøgelse, men det fremgik, at undersøgelsen omhandlede to navngivne lægemidler. Det fremgik desuden af invitationen, at de deltagende læger ville blive opdelt i to grupper, hvor de i såkaldte Wargames skulle forsvare det lægemiddel, gruppen var blevet tildelt, i form af argumenter og en visuel præsentation over for den anden gruppe og vice versa. Det fremgik endvidere, at mødet ville blive optaget på dvd, og at repræsentanter for kunden muligvis ville overvære mødet fra et andet lokale. Den inviterede læge blev tilbudt som vederlag for sin deltagelse et gavekort på kr. Granskningsmandspanelet sendte på denne baggrund sagen i høring til de to virksomheder, der havde markedsføringstilladelse til de omtalte lægemidler, og den ene virksomhed vedkendte sig at være ansvarlig for arrangementet. Efter høringen traf granskningsmandspanelet en afgørelse, der fandt, at såvel invitationen som arrangementet var reklame for et lægemiddel over for sundhedspersoner, jf. 3, stk. 1 i reklamekodekset. Dermed var virksomheden samtidig forpligtet til at sikre, at analysefirmaet overholdt reklamekodeksets regler, jf. reklamekodeksets 3, stk. 2, litra e. Endelig fandt granskningsmandspanelet, at en række bestemmelser i reklamekodekset var overtrådt, herunder reglen om at reklame skal være sober, lødig og loyal, samt bestemmelser om sammenlignende reklame og vederlag til sundhedspersoner. Dette medførte en samlet bøde på kr. Virksomheden blev endvidere pålagt at beklage og tilbagekalde invitationen til arrangementet over for samtlige relevante sundhedspersoner i den inviterede målgruppe samt at underskrive en erklæring om, at virksomheden ikke har til hensigt at gentage overtrædelserne. Afgørelsen er offentliggjort på Optimering af sagsgangen Herudover har ENLI kommunikeret, både i afgørelser og nyhedsbreve samt på kurser og møder med lægemiddelvirksomheder, at den ændrede sagsgang og indførelsen af korte sagsbehandlingsfrister og stikprøvekontrol er vigtig at tage ad notam. En af ændringerne i sagsgangen har medført en administrativ lettelse for virksomhederne, idet anmeldelse af reklameaktiviteter og indsendelse af dokumentation som udgangspunkt kun skal ske én gang til ENLI. Tidligere eftersendte virksomhederne supplerende dokumentation løbende. Men pga. tidsfristerne for ENLI s sagsbehandling (høring skal indledes senest 10 arbejdsdage fra modtagelse af anmeldelse) skal virksomheden først anmelde aktiviteten, når alle fornødne detaljer er på plads for at både virksomheden og ENLI kan vurdere, at regelsættet er overholdt. De praktiske udfordringer med nye og væsentligt kortere tidsfrister i sagsgangen har medført, at granskningsmandspanelet har lempet dokumentationskravene ved faglighedsvurderingen af store, internationale, årligt tilbagevendende videnskabelige kongresser og konferencer. Efter fast praksis vurderede nævnet tidligere, at det ikke var tilstrækkeligt at dokumentere fagligheden ved indsendelse af det faglige program fra det tilsvarende tidligere arrangement. Lægemiddelvirksomhederne udtrykte samstemmende problemer med at efterleve denne praksis, idet endeligt program sædvanligvis først var til rådighed kort tid forinden kongressens eller konferencens start. På dette sene tidspunkt vil det være endog meget vanskeligt at arrangere det praktiske forbundet med deltagelse, herunder klarhed over deltagende sundhedspersoner, tilmelding og betaling af registreringsgebyr, booking af fly og hotel mv. På den baggrund vurderede granskningsmandspanelet, at fagligheden af disse kongresser og konferencer kunne accepteres på baggrund af programmet fra det foregående, men tilsvarende faglige arrangement. Således vil eventuelle uoverensstemmelser med reklamekodekset først kunne vurderes ved planlægning og kontrol af sponsoreringen til den efterfølgende kongres eller konference. Her vil eventuel uoverensstemmelse med regelsættet til gengæld medføre, at lægemiddelvirksomheden ikke vil kunne sponsorere sundhedspersoners deltagelse det følgende år, med mindre der kan fremlægges dokumentation for, at regelsættet er overholdt. 11

12 På andre områder har den ændrede sagsgang medført en skærpelse af praksis. Ét eksempel er den såkaldte bordet fanger -regel. Dette betyder, at ENLI vurderer en anmeldelse ud fra de forhold, som forelå på anmeldelsestidspunktet. Således kan en lægemiddelvirksomhed ikke efterfølgende ændre det anmeldte og bringe det i overensstemmelse med reklamekodekset for derved at undgå en sanktion. Dette kunne fx være ved at oplyse, at en reklame/informationsmateriale slet ikke er taget i brug endnu. Denne praksis er beskrevet i vejledningen ad 21, stk. 4., og desuden specifikt tiltrådt af Ankenævnet i flere sager, fx AN Mere overordnet bemærkes til denne beretnings statistiske materiale for 2011, at alle tal kun afspejler en periode på 9 måneder, hvor de øvrige tal fra tidligere år repræsenterer sager for et fuldt år. Derudover implementerede ENLI midtvejs, i august, et nyt elektronisk sagsstyringssystem, ESS. Systemet er et brugervenligt, Microsoft Office kompatibelt klagebehandlingssystem, som i nogen grad er blevet modificeret til at afspejle ENLI s særlige forhold. Systemet har medført betydelige administrative lettelser for sekretariatet, samtidig med at lægemiddelvirksomhederne via systemet har fået et bedre grundlag for at belyse deres aktiviteter via anmeldelsen. Dette skyldes især, at virksomhederne bliver bedt om at afgive flere konkrete oplysninger end tidligere. Disse oplysninger benytter sekretariatet og granskningsmændene til screening af de anmeldte sager. Desuden giver de flere og mere detaljerede oplysninger mulighed for at måle på virksomhedernes adfærd ved hjælp af nye metrics. Således kan der søges på sager ud fra en mængde af oplysninger, i det omfang virksomhederne angiver disse korrekt (og ikke xx eller værdien 0), herunder størrelsen af sponsorater, pris for leje af udstillingsstand, navngivne mødesteder, arrangør, titel på arrangement mv. Med henblik på at optimere systemet også for brugerne har ENLI nedsat en brugergruppe som referencegruppe, hvor repræsentanter for de tilknyttede virksomheder med ENLI s superbruger kan drøfte forslag til forbedringer af systemet samt dele erfaringer med hinanden. Første møde blev afholdt i december 2011, og det er aftalt fremover at tilstræbe at afholde møder halvårligt. På baggrund af brugernes prioriterede ønsker har ENLI taget initiativ til at gennemføre konkrete forbed- ringer af anmeldersystemet for brugerne, herunder en mere detaljeret kvittering for den anmeldte reklameaktivitet samt et kommentarfelt. ENLI s indtægter i 2011 Som det fremgår af de økonomiske nøgletal i beretningen, ser det umiddelbart ud til, at lægemiddelvirksomhederne anmeldte færre reklameaktiviteter i de sidste 9 måneder af 2011 end i de foregående år. Man skal her være opmærksom på, at tallet for anmeldelser til det tidligere nævn, NSL, også indeholder anmeldelser fra parter, der ikke længere er underlagt nævnet, fx sundhedspersoner. Den samlede bødeindtægt for ENLI s 9 måneders virke i 2011 synes også at afspejle et forøget fokus hos virksomhederne på efterlevelse af (compliance med) med regelsættet. Dette kan også ses i stigningen i antallet af anmodninger om forhåndsgodkendelser, jf. ovenfor, samt i en høj anvendelse af sekretariatet og granskningsmandspanelet til vejledning om reglerne, både telefonisk og pr. . Som konsekvens af den faldende indtægt i 2011 besluttede forretningsudvalget for ENLI i oktober at indføre et gebyr på 350 kr. for hver anmeldelse, en virksomhed foretager. Denne indtægt skal supplere nævnets bødeindtægter og derved sikre en tilstrækkelig finansiering af ENLI s driftsomkostninger fremover. Indsatsområder for 2012 Sekretariatet for ENLI har sammen med forretningsudvalget besluttet i 2012 at fokusere særligt på to områder: 1. Vurdering/optimering af processer og arbejdsgange. Her er målet, at sekretariatet anvender sine ressourcer svarende til en fordeling som følger: - Forebyggende aktiviteter ~ 30% - Sagsbehandling ~ 50% - Øvrige ~ 20% Derudover vil sekretariatet søge at etablere et samarbejde med sine kollega-organisationer i Europa under organisationen EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). 2. Kommunikation og vejledning. 12

13 Her er målet, at sekretariatet udbygger sit nuværende fokus på dialog med medlemsvirksomhederne for derigennem at styrke kendskabet til reglerne og fortolkningen og forebygge overtrædelser. Dette forventes at ske gennem aktiviteter såsom: Nyhedsbreve Direkte dialog med medlemsvirksomheder Skyd på pianisten ENLI på besøg ESS brugermøder Kurser, herunder om reklamereglerne, brugen af sociale medier mv. Sekretariatet, den 10. april

14 Executive Summary (Annual Report 2011) The Ethical Committee for the Pharmaceutical Industry in Denmark (ENLI) was established on 1 April 2011 and succeeds The Danish Legal Board of Self-regulation Concerning Pharmaceuticals (NSL). ENLI was established to ensure self-regulation and control of the ethical framework based on the marketing activities directed at healthcare professionals conducted by the companies affiliated with ENLI. Thereby ENLI serves as a voluntary supplement to the control carried out by the The Danish Medicines Agency (former Lægemiddelstyrelsen, now organized under The National Board of Health (Sundhedsstyrelsen). The regulatory basis of ENLI includes regulation that in some cases go significantly beyond Danish law this is because the affiliated companies have a keen focus on ethics. The purpose of ENLI is to ensure professional, factual and independent cooperation between the affiliated pharmaceutical companies and the parties in the healthcare system and to ensure transparency in the cooperation between the affiliated companies and their stakeholders. ENLI was founded by The Danish Association of the Pharmaceutical Industry (Lægemiddelindustriforeningen/Lif), The Danish Generic Medicines Industry Association (Industriforeningen for Generiske Lægemidler/ IGL) and the Danish Association of Parallel Distributors of Pharmaceuticals (Parallelimportørforeningen/PFL). In addition, associations and pharmaceutical companies that are not members of the aforementioned associations can decide to join and get affiliated with ENLI for a yearly fee. By the end of 2011, 5 companies and 1 association had decided to join. A list of members in 2011 is attached to this report. ENLI controls and sanctions the affiliated pharmaceutical companies to ensure that they comply with Danish law and the international, mainly European, business ethics codes particular to the pharmaceutical industry. The regulatory basis regulates the cooperation and exchange of information between the pharmaceutical companies and healthcare professionals, hospitals, patient associations and public decision makers. Should the regulations be violated by an affiliated company, ENLI can impose fines and a number of other strict sanctions such as withdrawal of promotional ma- terial, require public corrections or similar sanctions appropriate to the specific violation. See more about the ruleset on Independence ENLI is independent of the pharmaceutical industry. This means that none of the members of the two instances, The Legal and Medical Panel of Investigators and The Board of Appeal, can have an affiliation with a pharmaceutical company. ENLI follows an arms-length principle which means that the pharmaceutical industry in no way can affect the rulings made by ENLI. This principle of independence includes The Legal and Medical Panel of Investigators (first instance) and The Board of Appeal (second instance). Significant matters in 2011 In 2011, 4453 promotional activities were self-reported to ENLI as required (pre-vetting procedure). Of these, The Legal and Medical Panel of Investigators has reviewed approx. 50% of the reports, and 95% of the activities were approved, whilst 5% were found to be in violation of The Danish Ethical Rules for promotion of Pharmaceuticals towards Healthcare Professionals (The Promotion Code). 6 complaints were filed, all from pharmaceutical companies (one of which was not a member of ENLI). Complaints were dismissed in 4 of the cases, whereas ENLI found in favour of the complainant in 2 of the cases. The level of fines issued in 2011 sends the signal that the associated pharmaceutical companies has an increased focus on compliance. This view is further supported by the number of Pre-Approvals that ENLIs Legal and Medical Panel of Investigators were requested to provide in During the 9 months ENLI was functional in 2011, 94 pre-approvals were issued, with approx. 50% approved and 50% denied. From the 182 decisions that the Legal and Medical Panel of Investigators issued in 2011, including preapprovals, 11 were appealed to the Board of Appeal, which corresponds to approx. 6% of all decisions. From these 11 appeals, the material decision from the Legal and Medical Panel of Investigators was upheld in 8 cases, 5 of these with a lower sanction. In 3 cases, the 14

15 decision from the first instance was revoked. ENLI also focuses on preventive activities. In 2011 (9 months), ENLI has published 88 decisions, 4 news letters and conducted 16 training activities, 15 courses in the Promotional Code and 1 appearance in a course on social media. In addition, ENLI has participated in more than 7 best practice meetings with the industry and relevant authorities. From the subject matters of interest from 2011, particularly two areas with more tight regulation were the course of much work: scientific events (such as congresses) in which the official program includes elements of entertainment, and meeting venue. All decisions which impose a sanction on a company are published at ENLI s website, (although only in Danish), where also all ethical codes and guidelines can be found, the majority also in English. Secretariat for ENLI, 10 April

16 Produktionskronologi ENLI NSL NSL NSL/NMI NMI (9 mdr) Anmeldelser i alt Arrangementer mv 58% 3 65% 67% 67% 66% Reklamemateriale 42% 3 35% 33% 33% 34% Forhåndsgodkendelser Klager Sager af egen drift 1 4 Anker/genoptagelser Sager behandlet ) Tallene for 2011 inkluderer kun 9 måneder, fra 1. april til 31. december, som er perioden siden ENLI s etablering. 2) Anmeldelser til ENLI sker alene fra de tilknyttede lægemiddelvirksomheder, mens anmeldelser til NSL også kom fra apotekere og sundhedspersoner. 3) Opdelingen af anmeldelser i 2011 i arrangementer hhv. reklamer er først sket pr. 19. august, idet ENLI herfra overgik til et forbedret og elektronisk sagsstyringssystem. 4) Sager af egen drift i ENLI er udtryk for sager, som granskningsmandspanelet tog op på baggrund af andet end en anmeldelse eller klage fra en lægemiddelvirksomhed eller en klageberettiget, den konkrete sag efter offentlig omtale i medierne. 5) Sager behandlet i ENLI er de anmeldte sager, som granskningsmandspanelet har udtaget til stikprøvekontrol i det nye system (fra 19. august) samt høringer i sager anmeldt i det tidligere system. Sager behandlet i NSL/NMI er de anmeldte sager, der blev behandlet på nævnsmøderne (i tidligere årsberetninger benævnt Sager rejst af NSL s sekretariat ). 16

17 Sagsbehandling ENLI Anmeldelser Sager behandlet 1 Afgørelser Godkendt/ Afslået/påtale Bøde medhold Anmeldelse total % 3% 95% Afvist ubegrundet Reklame 42% 41% Eget arrangement 42% 56% Sponsorat 13% 2% Udstilling 3% 1% Forhåndsgodkendelse % 51% F-reklame F-arrangement Klager total % 67% Ordinær klage 6 6 Hasteklage - - Anke % 18% 82% Sager af egen drift % Total ) Stikprøver i nyt sagsbehandlingssystem (fra 19. august) samt høringer i sager anmeldt i tidligere system 17

18 Anmeldelse reklamesager ENLI

19 Anmeldelse reklamesager - ATC-koder ENLI A B C D G H J L M N P R S V A B C D G H J L M N P R S V ATC koder Beskrivelser Fordøjelsesorganer og stofskifte Blod og bloddannende organer Kardiovaskulære system Dermatologiske midler Urogenitalsystem og kønshormoner Systemiske hormonpræparater, excl. kønshormoner Midler mod infektionssygdomme til systemisk brug Antineoplastiske og immunomodulerende midler Muskulo-skeletal system Nervesystemet Antiparasitære midler, insekticider og repellanter Respirationssystemet Sanseorganer Diverse 19

20 Sekretariatets aktiviteter Forebyggende aktiviteter Sagsbehandling Diverse Forebyggende aktiviteter inkluderer sekretariatets vejledning, både skriftlig og mundtlig, afholdelse af kurser/ møder, behandling af anmodning om forhåndsgodkendelse samt øvrig kommunikation, herunder offentliggørelse af afgørelser og nyhedsbreve. Sagsbehandling inkluderer behandling af klager over en tilsluttet lægemiddelvirksomhed og stikprøvekontrol af anmeldte reklameaktiviteter. Diverse dækker over tid brugt på ledelsesopgaver, administration og faglig opdatering. 20

21 Indtægter 2011 (9 md.) 2011 (9 md.) Indtægter Anmeldelsesgebyr (350 kr. fra 27. oktober 2011) Forhåndsgodkendelser Klagegebyrer Bøder Anker Tilslutningsafgifter Indtægter i alt

22 Afgørelser fordelt på sagstyper/sanktioner Reklame Arrangementer Total

AN-2012-2070, Sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement, fortolkning af udtrykkene fagligt og rimeligt niveau

AN-2012-2070, Sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement, fortolkning af udtrykkene fagligt og rimeligt niveau AN-2012-2070, Sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement, fortolkning af udtrykkene fagligt og rimeligt niveau Ankenævnets sagsnr.: AN-2012-2070 Afgørelsesdato: 21. juni 2012 Ankenævn: Michael Clan

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Vedr.: Aa-2013-6188, 5th Int. Immunology Summit, Hilton Prague - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog

Læs mere

Vedr.: EN Egen drift, Fokusgruppe om behandling af ADHD hos børn og unge - afgørelse

Vedr.: EN Egen drift, Fokusgruppe om behandling af ADHD hos børn og unge - afgørelse Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 2100 København Ø København, den 22. december 2011 Vedr.: EN-2011-001 - Egen drift, Fokusgruppe om behandling af ADHD hos børn og unge - afgørelse Baggrund: ENLI s

Læs mere

En begynderguide til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

En begynderguide til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien En begynderguide til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Indhold 1. Hvorfor en begynderguide til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien? 3 2. Hvem er ENLI? 4 Hvem står bag ENLI? 4 Et professionelt, sagligt

Læs mere

Amgen, filial af Amgen Aktiebolag, Sverige har ved henholdsvis mail af 12. og 14. december 2016 svaret i sagen.

Amgen, filial af Amgen Aktiebolag, Sverige har ved henholdsvis mail af 12. og 14. december 2016 svaret i sagen. Amgen, filial af Amgen Aktiebolag, Sverige Strandvejen 70 2. 2900 Hellerup København, den 22. december 2016 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2016-5460, Post-congress meeting ASN 2016 Baggrund: Granskningsmandspanelet

Læs mere

AFGØRELSE. Amgen, filial af Amgen Aktiebolag, Sverige Strandvejen Hellerup. København, den 7. juni 2016

AFGØRELSE. Amgen, filial af Amgen Aktiebolag, Sverige Strandvejen Hellerup. København, den 7. juni 2016 Amgen, filial af Amgen Aktiebolag, Sverige Strandvejen 70 2. 2900 Hellerup København, den 7. juni 2016 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2016-2643, møde den 9. juni 2016 i forbindelse med EHA-kongressen Baggrund: Granskningsmandspanelet

Læs mere

AN-2011-1480 Ulovlig indikationsangivelse, brug af udsagnet sikkerhed, mangelfulde prisoplysninger

AN-2011-1480 Ulovlig indikationsangivelse, brug af udsagnet sikkerhed, mangelfulde prisoplysninger Ankenævnet AN-2011-1480 Ulovlig indikationsangivelse, brug af udsagnet sikkerhed, mangelfulde prisoplysninger Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1480 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager:

Læs mere

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxxxxxxxden 30. august 2017, til kontrol.

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxxxxxxxden 30. august 2017, til kontrol. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx København, den 05. september 2017 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2017-3631, New horizons in oral therapies in psoriasis Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement,

Læs mere

Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI

Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 1 Sanktioner ENLI kan idømme en virksomhed sanktioner, hvis virksomheden anmelder reklameaktiviteter eller andre aktiviteter, der vurderes at være i strid ENLI s regelsæt,

Læs mere

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af MSD Danmark ApS den 02. november 2015, til kontrol.

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af MSD Danmark ApS den 02. november 2015, til kontrol. MSD Danmark ApS Lautrupbjerg 4 2750 Ballerup København, den 18. november 2015 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2015-5111 og Aa-2015-5130, Patienten på tværs af 4 specialer Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående

Læs mere

Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI

Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 1 Sanktioner Stk. 1. ENLI kan idømme en virksomhed sanktioner, hvis virksomheden anmelder reklameaktiviteter eller andre aktiviteter, der vurderes at være i strid

Læs mere

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff AN-2012-2202, Sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement, fortolkning af udtrykket rimeligt niveau Ankenævnets sagsnr.: AN-2012-2202 Afgørelsesdato: 21. juni 2012 Ankenævn: Michael Clan (formand),

Læs mere

Principaftale om etablering af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet

Principaftale om etablering af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet Lægeforeningen (LF), Danmarks Apotekerforening (DA), Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL), Parallelimportørforeningen (PI) Principaftale om etablering af

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxxxxx den 21. oktober 2016, til kontrol.

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxxxxx den 21. oktober 2016, til kontrol. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx København, den 2. november 2016 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2016-4851, Fyraftensmøde Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxxxxx den 21. oktober

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud VEJLEDNING til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud Vejledningen til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset) vil blive opdateret løbende i

Læs mere

Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse

Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse XXXXX København, den 19. december 2011 Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til

Læs mere

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff AN-2014-0917, sponsorat af legat til læger Ankenævnets sagsnr.: AN-2014-0917 Afgørelsesdato: 28. april 2014 Ankenævn: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Anke af afgørelse:

Læs mere

Vedr.: Ad , Novartis Preceptorship Meeting Royal Marsden Hospital

Vedr.: Ad , Novartis Preceptorship Meeting Royal Marsden Hospital Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14, 3.sal 2300 København S København, den 09. december 2016 AFGØRELSE Vedr.: Ad-2016-5345, Novartis Preceptorship Meeting Royal Marsden Hospital Baggrund: Granskningsmandspanelet

Læs mere

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Roche A/S den 30. juni 2015.

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Roche A/S den 30. juni 2015. Roche A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre København, den 23. juli 2015 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2015-3012, Nordic IPF Workshop Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt

Læs mere

Lægemiddelindustriens kodeks. vedrørende reklame mv. for lægemidler. rettet mod sundhedspersoner

Lægemiddelindustriens kodeks. vedrørende reklame mv. for lægemidler. rettet mod sundhedspersoner Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner 2011 1973-2011 38 års selvjustits på lægemidler Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Januar

Læs mere

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Novo Nordisk A/S den 15. oktober 2012.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Novo Nordisk A/S den 15. oktober 2012. Novo Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd København, den 9. januar 2013 Vedr.: Aa-2012-5117, DAWN2 Global Results Meeting (GRM) - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående

Læs mere

AFGØRELSE. MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup. København, den 17. januar Vedr.: Aa , arrangement: PH Symposium 2017

AFGØRELSE. MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup. København, den 17. januar Vedr.: Aa , arrangement: PH Symposium 2017 MSD Danmark ApS Lautrupbjerg 4 2750 Ballerup København, den 17. januar 2017 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2016-5644, arrangement: PH Symposium 2017 Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement,

Læs mere

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014. LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup København, den 16. april 2014 Vedr.: Ab-2014-1439, DSCF s årsmøde 2014 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde,

Læs mere

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Årsberetning 2013 ENLI s organisation i 2013 ENLI s organisation fik i 2013 tilføjet nye ressourcer som følge af særligt det støt stigende ressourcetræk på tilsluttede

Læs mere

Vedr.: Aa , Invitation til netværksmøde for børnesygeplejersker med speciale i astma og allergi

Vedr.: Aa , Invitation til netværksmøde for børnesygeplejersker med speciale i astma og allergi Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14, 3.sal 2300 København S København, den 17. januar 2017 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2016-5690, Invitation til netværksmøde for børnesygeplejersker med speciale i astma

Læs mere

GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 Sektion for lægemidler 2605 Brøndby. København, den 9. februar 2015

GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 Sektion for lægemidler 2605 Brøndby. København, den 9. februar 2015 GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 Sektion for lægemidler 2605 Brøndby København, den 9. februar 2015 Vedr.: Ab-2015-0069, DSKO Årsmøde 2015 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til

Læs mere

Reklamekodeksets 13, stk. 7 (overnatning) Reklamekodeksets 13, stk. 4 21, stk. 4 (manglende begrundelse for valg af mødested)

Reklamekodeksets 13, stk. 7 (overnatning) Reklamekodeksets 13, stk. 4 21, stk. 4 (manglende begrundelse for valg af mødested) Sanofi-Aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 2970 Hørsholm København, den 28. april 2017 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2017-1554, sag Aa-2017-1554, arrangementet IPCC Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog ovenstående

Læs mere

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Årsberetning 2015 ENLI s formål, resultater og perspektivering Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem lægemiddelindustrien

Læs mere

Vedr.: EN , Regionsmøde HIV og Hepatitis den 24. september 2015

Vedr.: EN , Regionsmøde HIV og Hepatitis den 24. september 2015 Bristol-Myers Squibb Denmark, filial af Bristol-Myers Squibb AB, Sverige Lyngby Hovedgade 98 3. 2800 Lyngby København, den 20. oktober 2015 AFGØRELSE Vedr.: EN-2015-4457, Regionsmøde HIV og Hepatitis den

Læs mere

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset)

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset) Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset) 1 Formål De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger

Læs mere

Granskningsmandspanelet har den 28. maj 2013 truffet følgende afgørelse imellem parterne: Udstilling og reklame for lægemidlet Enbrel af indklagede.

Granskningsmandspanelet har den 28. maj 2013 truffet følgende afgørelse imellem parterne: Udstilling og reklame for lægemidlet Enbrel af indklagede. Afgørelse vedr. KH-2013-2711 Udstilling The Enbrel Way. Granskningsmandspanelet har den 28. maj 2013 truffet følgende afgørelse imellem parterne: Klager: og Indklagede: Vedrørende: AbbVie A/S Emdrupvej

Læs mere

Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse imellem parterne: Sentinel datafangst aktivitet (ROSA) tilbudt af indklagede.

Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse imellem parterne: Sentinel datafangst aktivitet (ROSA) tilbudt af indklagede. Afgørelse vedr. KO-2013-4620 ROSA, undervisning i Sentinel datafangst Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse imellem parterne: København, den 26. november 2013 Klager: og Indklagede:

Læs mere

Vedr.: Ab , Sponsorat til Dansk Selskab for Cancerforsknings Årsmøde 2016

Vedr.: Ab , Sponsorat til Dansk Selskab for Cancerforsknings Årsmøde 2016 Roche A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre København, den 15. april 2016 AFGØRELSE Vedr.: Ab-2016-1669, Sponsorat til Dansk Selskab for Cancerforsknings Årsmøde 2016 Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog

Læs mere

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Årsberetning 2012 ENLI s organisation i 2012 ENLI fortsatte i 2012 sit arbejde med at kontrollere, at tilsluttede lægemiddelvirksomheder overholder ENLI s regelsæt.

Læs mere

Ændringslog version 1 Dato Version Ad Ændring (hovedsageligt)

Ændringslog version 1 Dato Version Ad Ændring (hovedsageligt) Ændringslog version 1 Dato Version Ad Ændring (hovedsageligt) 07.02.2011 1.1 Dokument oprettet 11.10.2011 1.2 1 stk. 2 Fortolkningsbidrag til Reklamekodekset generelt. 2, stk. 2, litra c, nr. 5 Omtale

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. 1. Formål De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet

Læs mere

AN , sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement, rimeligt niveau. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

AN , sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement, rimeligt niveau. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff AN-2013-3438, sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement, rimeligt niveau Ankenævnets sagsnr.: AN-2013-3438 Afgørelsesdato: 31. august 2013 Ankenævn: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff AN-2012-2584, Hjælp til søgning i lægernes elektroniske patientjournalssystem, fortolkning af udtrykket faglig aktivitet, manglende pligttekst i reklame Ankenævnets sagsnr.: AN-2012-2584 Afgørelsesdato:

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 20. januar 2015 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere

Hvad mener industrien om off-label brug og hvorfor? Ved Ida Sofie Jensen, Lif

Hvad mener industrien om off-label brug og hvorfor? Ved Ida Sofie Jensen, Lif Hvad mener industrien om off-label brug og hvorfor? Ved Ida Sofie Jensen, Lif Ida Sofie Jensen Background: University degree in Political Science & Economy Executive Management Programme at INSEAD and

Læs mere

Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem parterne:

Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem parterne: København, den 17. november 2015 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2015-4613 Reklametrekant Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem parterne: Klager: AstraZeneca

Læs mere

Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset) Selvjustits siden 1973

Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset) Selvjustits siden 1973 Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset) Selvjustits siden 1973 Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 2 Februar 2015

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Lægemiddelindustriens kodeks. vedrørende reklame mv. for lægemidler. rettet mod sundhedspersoner

Lægemiddelindustriens kodeks. vedrørende reklame mv. for lægemidler. rettet mod sundhedspersoner Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner Selvjustits siden 1973 Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.7 Marts 2014 KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

ENLI s Guide vedrørende prælancering

ENLI s Guide vedrørende prælancering ENLI s Guide vedrørende prælancering NB! Du kan søge i vejledningen i pdf-form ved at trykke Ctrl + F og indtaste dit søgeord. Generelt vedr. prælancering Lægemidler, der ikke er godkendt til det danske

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol et sponsorat til ovenstående arrangement, anmeldt af Merck A/S (Merck) den 15. april 2016.

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol et sponsorat til ovenstående arrangement, anmeldt af Merck A/S (Merck) den 15. april 2016. Merck A/S Strandvejen 102 B, 4.th 2900 Hellerup København, den 20. maj 2016 AFGØRELSE Vedr.: Ab-2016-1877, Dansk Selskab for Cancerforskning's årsmøde 2016. Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 14. juni 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 14. juni 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 14. juni 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Oversigt over Reklamekodeksets regler

Oversigt over Reklamekodeksets regler Oversigt over Reklamekodeksets regler INDHOLDSFORTEGNELSE Formål med oversigten s. 3 1 Formålsbestemmelse s. 4 2 Anvendelsesområde. s. 5 3 Definition på sundhedsperson s. 6 3 Definition på lægemiddelvirksomhed

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff. Klageemne: Sammenlignende reklame, Reklamekodeks 4, stk. 2

Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff. Klageemne: Sammenlignende reklame, Reklamekodeks 4, stk. 2 AN-2012-2713, Sammenlignende reklame Ankenævnets sagsnr.: AN-2012-2713 Afgørelsesdato: 21. juni 2012 Ankenævn: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Anke af afgørelse: KO-2012-1778

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

XXXXXXX København, den 18. september 2012

XXXXXXX København, den 18. september 2012 Nordic Drugs Danmark, filial af Nordic Drugs AB Gammel Kongevej 135 B mezz 1850 Frederiksberg C XXXXXXX København, den 18. september 2012 Afgørelse vedr. KO-2012-3657 - Klage over off-label reklame på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1. Parter Mellem undertegnede. AstraZeneca A/S. (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede

Samarbejdsaftale. 1. Parter Mellem undertegnede. AstraZeneca A/S. (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede AstraZeneca A/S AstraZeneca Nordic-Baltic Arne Jacobsens Allé 13 DK-2300 Copenhagen Denmark T: +45 43 66 64 62 F: +45 43 66 61 00 astrazeneca.dk astrazeneca.com Samarbejdsaftale 1. Parter Mellem undertegnede

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Nyhedsbrev 24. november 2017

Nyhedsbrev 24. november 2017 Ændring af gebyrer i 2018 Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien er et brugerfinansieret nævn. I 2016 var det således kun 16% af ENLI s indtægter, der stammende fra bøder. Styregruppen bag ENLI har fortsat

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K TEL. +45 32 71 20 60 FAX +45 32 71 21 00 E-MAIL: KIB@JSLAW.DK VEDTÆGTER af 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr BEK nr 1155 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403823 Senere ændringer

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 15. november 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED SVAR

Danish Pharmaceutical Academy 15. november 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED SVAR Danish Pharmaceutical Academy 15. november 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED SVAR Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

VEJLEDNING til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner

VEJLEDNING til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner VEJLEDNING til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner Vejledningen til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haugbjerg Johansen Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 2. juni 2010. Sagen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere