Halvårsrapport Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 CVR-nr Halvårs

2 CVR-nr Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf Fax Bestyrelse Uffe Ellemann-Jensen, Formand Ingelise Bogasan, Næstformand Bjarne Ammitzbøll Ole Jørgensen Lars Boné Viggo Nedergaard Jensen Direktion BI Management A/S Christina Larsen, direktør Henrik Granlund, vicedirektør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch Produktion Kandrups Bogtrykkeri A/S Halvårsrapporten offentliggøres på På hjemmesiden findes også information om alle foreninger og afdelinger samt en løbende rapportering, som opdateres månedligt. Hertil kommer artikler om markedsbegivenheder, ny lovgivning med mere. 2

3 Indhold Oversigt over BankInvest foreninger og afdelinger... 4 Læsevejledning... 5 Ledelsesberetning Årets udvikling... 6 Forventninger til andet halvår Risikoskala Risici og risikostyring Påtegninger Ledelsespåtegning Halvårsregnskaber og afdelingsberetninger Asien Basis Basis Etik Pension Basis Danmark Europæiske Aktier Pension Europæiske Aktier Globale Indeksobligationer Globalt Forbrug Højrentelande Højrentelande, lokalvaluta Højrentelande Akkumulerende Højt udbytte Aktier Korte Danske Obligationer Korte Danske Obligationer Akkumulerende Lange Danske Obligationer Latinamerika New Emerging Markets Aktier Udenlandske Obligationer Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende Virksomhedsobligationer - Etik (SRI) Virksomhedsobligationer High Yield Østeuropa Fællesnoter Anvendt regnskabspraksis Øvrige forhold Halvårsrapport

4 Oversigt over BankInvests foreninger og afdelinger BankInvests mange børsnoterede foreninger og afdelinger er organiseret via to foreninger med et antal afdelinger under hver og en forening, som ikke er opdelt i afdelinger. Hver forening udfærdiger selvstændig halvårsrapport. Nedenfor vises en oversigt over de enkelte foreninger og afdelinger; Asien Basis Basis Etik Pension Basis Danmark Europæiske Aktier Pension Europæiske Aktier Globale Indeksobligationer Globalt Forbrug Højrentelande Højrentelande, lokalvaluta Højrentelande Akkumulerende Højt udbytte Aktier Korte Danske Obligationer Korte Danske Obligationer Akkumulerende Lange Danske Obligationer Latinamerika New Emerging Markets Aktier Udenlandske Obligationer Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende Virksomhedsobligationer - Etik (SRI) Virksomhedsobligationer High Yield Østeuropa InvesteringsinstitutforeningenBankInvest Optima 10+ Optima 50+ Optima 70+ BI Private Equity f.m.b.a. 4

5 Læsevejledning består af 24 afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i første halv af 2013 samt giver en status pr. 30. juni Afdelingsberetningen er placeret før den enkelte afdelings regnskab. I afdelingsberetningen kommenteres afdelingens resultat for halvåret og formueudvikling samt de specifikke forhold, der gælder for afdelingen. Foreningens investeringsforvaltningsselskab håndterer en række opgaver indenfor administration og investering, som er fælles for foreningens afdelinger. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift. Endvidere påvirkes afdelingerne af mange af de samme forhold, selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i alle afdelinger. Derfor er det valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i det fælles afsnit Ledelsesberetning. Det anbefales, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. Halvårsrapport

6 Ledelsesberetning Årets udvikling Foreningens medlemmer kan se tilbage på et første halvår af 2013 med både positive og negative afkast på foreningens aktie- og obligationsafdelinger. De aktieafdelinger, der investerer i danske, europæiske og globale aktier, har opnået positive afkast. Afkastene ligger i niveauerne 2,9 til 11,4 procent. For de brede globale aktieafdelinger er de opnåede afkast bedre end for afdelingernes sammenligningsindeks, mens der for de europæiske og danske aktieafdelinger er tale om afkast under afdelingernes sammenligningsindeks. Afdelingerne med emerging markets aktier har opnået ret forskellige afkast i perioden, der spænder mellem -12,9 og 17,8. For disse afdelinger præsterer alle på nær en afdeling et afkast, der er bedre end afdelingernes sammenligningsindeks. De korte danske obligationsafdelinger har, som vi forventede, opnået beskedne positive afkast mellem 0,3 og 0,7 procent. Afkastene skal ses i forhold til, at de respektive afdelingers sammenligningsindeks alle har leveret negative afkast i perioden. Den lange danske obligationsafdeling præsterer et negativt afkast på 1,2 procent, hvilket skal ses i lyset af sammenligningsindekset negative afkast på 2,4 procent. Foreningens afdelinger med globale obligationer har opnået afkast i perioden i niveauet -7,8 procent til 0,1 procent. De opnåede afkast er generelt på niveau med de tilhørende sammenligningsindeks. De opnåede afkast for første halvår på de brede aktieafdelinger og danske obligationsafdelinger er generelt i tråd med de forventninger, vi gav udtryk for i årsrapporten De negative afkast på afdelinger med emerging market aktier i de mere etablerede emerging maket lande og udenlandske obligationer var ikke ventet, men kan generelt tilskrives den økonomiske afmatning i flere emerging markets lande, stigende renter primært i USA og usikkerhed om pengepolitikken i USA. Foreningens samlede formue udgjorde 49,5 milliarder kroner ultimo juni 2013 mod 48,9 milliarder kroner ultimo 2012 svarende til en nettotilvækst i formuen på 0,5 milliarder kroner. Foreningens samlede nettoresultat udgjorde 0,5 milliarder kroner for første halvår af Der er foretaget nettoemissioner for i alt 1,8 milliarder kroner, som fordeler sig med 2,4 milliarder kroner i aktieafdelingerne og -0,6 milliarder kroner milliarder kroner i obligationsafdelingerne. Foreningen har i forbindelse med generalforsamlingen i april udbetalt 1,7 milliarder kroner i udbytte til investorerne. Det er hovedsagelig afdelingerne Basis/Pension Basis, Højt Udbytte Aktier, New Emerging Markets Aktier og Korte Danske Obligationer, der har fået tilført midler fra investorerne. I marts lancerede foreningen afdelingen Virksomhedsobligationer High Yield med en tilfredsstillende tegning på 463,4 millioner kroner. Afdelingen investerer fortrinsvis i virksomhedsobligationer med en lavere kreditværdighed end Investment Grade. Siden tegningen er der foretaget nettoemissioner for i alt 144,3 millioner kroner, og afdelingens formue udgør 597 millioner kroner ultimo juni Den økonomiske udvikling Året startede med kraftige stigninger på aktiemarkederne verden over. I USA lykkedes det henover årsskiftet at gennemføre en aftale om skattepolitikken for 2013, hvilket indebar, at det samlede løft i skattetrykket ikke ville blive så dramatisk, som man kunne have frygtet. Og i januar vedtog kongressen yderligere at suspendere gældsloftet frem til 19. maj, og fjernede dermed en betydelig systemisk risiko fra de finansielle markeder. Hertil kom, at den ekstremt lempelige pengepolitik, hvor Federal Reserve ville opkøb for 85 milliarder US dollar i stats- og realkreditobligationer om måneden, bidrog væsentligt til øget risikoappetit i årets første måneder. I Japan lancerede den nye regering en på papiret omfattende finanspolitisk vækstpakke, som regeringen forventede ville øge BNP med 2 procent og skabe nye arbejdspladser. Under et betydeligt politisk pres valgte Bank of Japan at hæve inflationsmålet fra 1 procent til 2 procent. Selvom der var udbredt skepsis med hensyn til, om Japan reelt ville evne at vende den mangeårige deflationsspiral til en konstruktiv vækst-inflationsspiral, efterlod de nye initiativer alligevel markante aftryk på de finansielle markeder. TOPIX-indekset steg hele 20,3 procent i første kvartal, mens yen blev svækket mod en række valutaer. Stigningerne på det japanske aktiemarked havde en afsmittende effekt på andre aktiemarkeder, dog ikke på de geografisk nærmeste markeder, der oplevede forværret konkurrenceevne i forhold til japanske virksomheder. Efter fem måneder med vigende interesse blussede krisen i Eurozonen kortvarigt op, da det italienske parlamentsvalg i februar endte i hårdknude uden udsigt til dannelse af en regering som også kunne regere og gennemføre nødvendige reformer. Den stærke opbakning til Beppe Grillo og Silvio Berlusconi måtte blandt andet tolkes som en kæmpe frustration over den stramme finanspolitiske kurs og reformprogrammet, som var udstukket af EU. Den italienske usikkerhed trak aktiemarkederne marginalt ned, men det store brandudsalg udeblev, og da der i april kom klarhed omkring den parlamentariske situation i Italien, hvor Enrico Letta blev udpeget til konstitueret premierminister i spidsen for en koalitionsregering, viste de europæiske aktiemarkeder pæne stigninger. Det skyldtes ikke mindst, at valgresultatet i Italien var en øjeåbner for mange europæiske politikere, der i stigende grad var blevet fortalerne for vækst frem for opstramninger. Det var på den front interessant, at flere større lande havde fået længere tid til at opfylde Maastricht-kravet for maksimalt budgetunderskud, så der ikke skulle strammes for hårdt på finanspolitikken. 6

7 Ledelsesberetning Samtidig løsnede EU den finanspolitiske spændetrøje for Italien og alt sammen sideløbende med, at der fortsat blev arbejdet på reformer, der skal øge produktiviteten, og som noget nyt også skal reducere ungdomsarbejdsløsheden. Stram finanspolitik og dyb recession havde tæret hårdt på Eurozonens økonomier, og i marts måned stod det klart, at Cypern, der med et meget nært økonomisk forhold til Grækenland ikke længere kunne klare sig uden økonomisk hjælp. Eurozonens finansministre blev enige om en 10 milliarder euro stor hjælpepakke til Cypern, mens Cypern selv blev pålagt at finansiere de resterende 5,8 milliarder euro. Efter en del besvær med tilvejebringelse af cyprioternes egen del af finansieringen, nåede man inden påske frem til en aftale, der indebar en restrukturering af Cyperns største bank, mens landets næststørste bank skulle lukkes og indeståender over euro tabes. For Cypern betød aftalen, at landet må gå en dyb recession i møde, og øens status som offshore finanscenter må forventes tabt. For aktiemarkederne betød aftalen, at opsvinget kunne fortsætte og vise, at Eurozonens krisehåndtering var nået langt siden De økonomiske nøgletal i USA fortsatte med at vise fremgang - godt hjulpet på vej af stigende boligpriser og fortsat lempelig pengepolitik i form af centralbankens betydelige opkøb af stats- og realkreditobligationer. Fordi man via disse obligationsopkøb har formået at presse obligationsrenterne kunstigt ned, så har der været en betydelig nervøsitet med hensyn til, om man vil opleve et rentechok når man meddeler, at det er ved at være tid til at stoppe opligationsopkøbene, og sidenhen sælger obligationerne tilbage i markedet. Tidspunktet for hvornår dette sker har ikke mindst været usikkert, fordi det dels afhænger af den økonomiske udvikling (arbejdsløshed og inflation) og dels af om man vurderer de ekstraordinært lave renter giver anledning til nye spekulative bobler (eksempelvis på boligmarkedet). Derfor har der også været en betydelig uenighed blandt cheferne i den amerikanske centralbank om det rigtige tidspunkt for at stoppe denne noget ukonventionelle form for pengepolitik. I referatet fra det pengepolitiske møde den 30. april 1. maj fremgik det, at flere Fed-chefer gerne så en neddrosling af disse obligationsopkøb allerede fra juni. Dog var der også flere Fed-chefer som ønskede beviser for et mere robust økonomisk opsving før de var villige til at aftrappe obligationsopkøbene. Derfor har man fra starten af maj til slutningen af juni set at markedets forventninger til tidsunktet for en stramning af pengepolitikken er blevet fremrykket. Frygten for markant stigende renter har derfor også i nogen grad været selvopfyldende, fordi man på den baggrund har oplevet markante salg af obligationer i perioden. De seneste udmeldinger fra chefen for den amerikanske centralbank, Ben Bernanke, er at en aftrapning af obligationsopkøbene vil starte senere dette år og helt blive bragt til ophør medio Stigende renter på amerikanske statsobligationer trak afkastet på en række mere risikofyldte aktiver med ned siden maj måned. Det gælder ikke mindst emerging market obligationer og aktier. I løbet af juni måned har man set indikationer på en kreditkrise i Kina, hvor væksten i kreditgivningen overgik den økonomiske vækst i 16 ud af de seneste 17 kvartaler. Rygter om kreditkrise var langt fra nye, men denne gang kom problemerne på et tidspunkt, hvor økonomien i forvejen var på vej ned i gear og var ramt af en betydelig overkapacitet på flere markeder. De foreløbige tillidsindikatorer for den kinesiske fremstillingssektor viste i juni et fald på 0,9point til 48,3, og indikerede, at kreditproblemerne dæmpede de økonomiske vækstforventninger. Ligeledes måtte den kinesiske ledelse sande, at det kun lykkedes at sælge mindre end 2/3 af den planlagte mængde statsobligationer på auktionen den 14. juni. At der var noget om snakken bekræftes af, at den kinesiske stat tilsyneladende havde opkøbt aktier i de fire største banker, mens renterne på det kinesiske inter-bank-marked var steget kraftigt. Den kinesiske centralbank havde været meget tilbageholdende med at tilføre systemet yderligere likviditet, men havde sidst på halvåret garanteret, at man ville hjælpe institutioner, der manglede likviditet. Lavere kinesisk vækst, og ikke mindst usikkerhed om vækstens holdbarhed, havde forstærket investorernes flugt fra emerging markets aktiver yderligere, da Kina uden sammenligning er verdens største aftager af industrimetaller, og dermed indirekte brødføder mange andre emerging markets økonomier. Meddelelsen om hjælp fra den kinesiske centralbank den 21. juni havde dog frem til halvåret trukket interbankrenterne markant ned og givet en vis ro på aktiemarkedet. Bestyrelse På foreningens ordinære generalforsamling den 11. april 2013 var tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen samt valg af senior advisor Viggo Nedergaard Jensen, som nyt medlem af bestyrelsen. Begge blev enstemmigt valgt som medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen, består foruden disse, af direktør Ingelise Bogason, direktør Lars Boné, direktør Bjarne Ammitzbøll og direktør Ole Jørgensen. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Uffe Ellemann-Jensen som formand og Ingelise Bogason som næstformand. Usædvanlige forhold Der er i foreningens afdelinger ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsperioden, som har påvirket indregningen og målingen. Halvårsrapport

8 Ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning eller måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse instrumenter, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende. Instrumenterne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af halvårsrapporten. Revision Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. 8

9

10 Ledelsesberetning Forventninger til andet halvår 2013 Det er vores forventning, at man vil se fortsatte stigninger på aktiemarkederne i 2013 samt moderat stigende obligationsrenter i USA og Tyskland (og Danmark). Såfremt rentestigningerne fortsat sker på baggrund af stærkere vækst, er det vores forventning, at aktiemarkederne godt vil kunne stige samtidig med, at renterne stiger, men kortsigtet kan der være uro, fordi bevægelserne forstærkes af store kapitalstrømme med afsæt i kortsigtede spekulative positioner. Såfremt rentestigningerne bliver så kraftige, at det får betydelig realøkonomisk vækst, er meldingen fra Federal Reserve, at man vil optrappe opkøbene igen, og renterne vil derfor have en vis stabilisator indbygget. Rentestigningerne vil være størst i USA, mens fortsat stram finanspolitik i Eurozonen betyder, at en renteforhøjelse fra den europæiske centralbank ligger længere ude i fremtiden. Den politiske uro i Eurozonen er en påmindelse om, at ingen udvikling følger en lige linje, men trendmæssigt forventer vi lavere politisk usikkerhed. De seneste nøgletal for Europa peger på fortsat recession men er mærkbart forbedrede, og et vækstopsving i andet halvår er sandsynligt. I årsrapporten for 2012 gav vi udtryk for, at vi samlet set forventede et aktieafkast på 10 til15 procent i 2013 og moderate afkast på obligationsafdelingerne. Vi anser fortsat disse forventninger for at være realistiske. 10

11 3 Optima 10+ Lange Danske Obligationer Udenlandske Obligationer Globale Indeksobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Etik (SRI) Ledelsesberetning 4 Højrentelande, lokalvaluta Optima 50+ Højrentelande Akkumulerende Højrentelande Risikoskala Virksomhedsobligationer High Yield BankInvests 5 anvender Optima samme 70+ EU-risikoskala som i dokumentet Centralinvestor Information. Globalt Risikoskalaen Forbruger opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i understående tabel. Pension Basis 1 2 Basis Basis Etik (SRI) Lav risiko Pension Europæiske Aktier Høj risiko Typisk lavt 6 afkast Europæiske Aktier Typisk højt afkast Højt Udbytte Aktier Risikoen beregnes på New baggrund Emerging af porteføljens Markets afkastudsving Aktier i form af den årlige standardafvigelse Asien beregnet over de seneste fem år. Standardafvigelsen beregnes Danmark på ugentligt tidsvægtet afkast for de seneste fem år. Porteføljer, der ikke har BI fuld Private femårs Equity historik, f.m.b.a. forlænges med historik fra porteføljernes 7 benchmark Latinamerika således, at der opnås en samlet femårs historik. Forlængelse af Østeuropa historik gælder for nye porteføljer og porteføljer, der har skiftet investeringsstrategi. Det ugentlige afkast beregnes fra onsdag til onsdag, og standard afvigelsen på dette skaleres fra en ugentlig standardafvigelse til en årlig standardafvigelse. Porteføljer- nes årlige standardafvigelse oversættes efterfølgende til risikoklasser ud fra understående standardafvigelsesintervaller. Risikoklasse Afdeling Ingen BankInvest-produkter i denne kategori Korte Danske Obligationer Akkumulerende Korte Danske Obligationer Optima 10+ Lange Danske Obligationer Udenlandske Obligationer Globale Indeksobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Etik (SRI) Højrentelande, lokalvaluta Optima 50+ Højrentelande Akkumulerende Højrentelande Virksomhedsobligationer High Yield Optima 70+ Globalt Forbrug Risikoklasse Volatilitetsinterval Lig eller over ( >= ) Mindre end ( < ) 0% 0,5% 0,5% 2% 2% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 25% 25% 6 Pension Basis Basis Basis Etik (SRI) Pension Europæiske Aktier Europæiske Aktier Højt Udbytte Aktier New Emerging Markets Aktier Asien Danmark Porteføljer kan over tid ændre risikoklassifikation, men en portefølje skifter først risikoklasse, når porteføljen er faldet uden for sin risikoklasse ved samtlige ugentlige observationer i fire på hinanden følgende måneder. Hvis en portefølje over de seneste fire måneder svinger mellem flere risikoklasser, der er forskellige fra den oprindelige risikoklasse, vil porteføljen blive placeret i den risikoklasse, som hyppigst er blevet observeret. 7 BI Private Equity f.m.b.a. Latinamerika Østeuropa Risikoklasse Lig eller over ( >= ) Volatilitetsinterval Mindre end ( < ) Halvårsrapport % 0,5%

12 Ledelsesberetning Risici og risikostyring Risikoprofilen i foreningens afdelinger er først og fremmest fastlagt i foreningens vedtægter samt i prospekter. Afledt heraf fastlægger bestyrelsen endvidere en række detaljerede investeringsretningslinjer for direktionen og foreningens investeringsrådgivere. Nedenstående følger en generel beskrivelse af de væsentligste risici ved at investerer igennem en investeringsforening, samt hvorledes foreningens ledelse håndterer og styrer disse. Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne og andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal investor selv tage højde for - er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investorf.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har asiatiske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via en investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Investors eget valg af afdelinger Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdeling Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine investeringsforeningsbeviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på EU-risikoskalaen). Aktieafdelinger vil ofte have en højere risiko end afdelinger med obligationer, ligesom afdelinger med aktier i de såkaldte emerging markets lande ofte vil have en risiko, som er højere end afdelinger med aktier i de traditionelle aktiemarkeder. Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste investorer derfor, sjældent velegnede. I afsnittet Risikoskala er EU-risikoskalaen, som BankInvest anvender nærmere beskrevet, og der fremgår en oversigt, der viser de enkelte afdelingers risikoklassifikation. Den enkelte afdelings risikoklassifikation vil tillige være at finde i den enkelte afdelings beretning. Risici knyttet til investeringsmarkederne Afkastet i en investeringsforening bliver naturligvis påvirket af alle de risici, som knytter sig til investeringsmarkederne. Disse risikoelementer er f.eks. udviklingen i de økonomiske konjunkturer og politiske forhold både lokalt og globalt, valutarisici, renterisici og kreditrisici. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Alle foreningens afdelinger er aktivt styret. Enhver investeringsbeslutning er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. For aktieafdelingerne søges risikoen for negative afkast i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, der investeres i. Analysen omfatter en vurdering af indtjeningsmulighederne for de konkrete aktiviteter, konkurrencesituationen og distributionsforhold, virksomhedens forudsætninger for at realisere indtjeningspotentialet, virksomhedens forventede indtjening på de konkrete aktiviteter samt en vurdering af virksomhedens fair værdi og aktiens prisfastsættelse i relation hertil. For obligationsafdelingerne søges risikoen for negative afkast begrænset i samarbejde med investeringsrådgiver ved en grundig analyse af de underliggende økonomier, som den pågældende valuta er tilknyttet. Analysen omfatter herudover en vurdering af forventet horisontafkast på enkelt aktivniveau samt porteføljens samlede robusthed ved alternative rente og valutaudviklinger. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i halvårsrapporten, har vi for alle afdelinger udvalgt et benchmark (sammenligningsindeks). Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers investeringer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. 12

13 Ledelsesberetning Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Afdelinger, for hvilke der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet med afdelingernes investeringsstrategi er at finde de bedste investeringer og opnå det højest mulige afkast, støre end det respektive benchmark, under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Dette i mod sætning til passivt styret foreninger og afdelinger - også kaldet indeksbaseret - hvor investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Ingen af foreningens afdelinger er passivt styret. Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for de enkelte afdelinger. Rammerne er fastlagt med reference til den maksimalt og minimale observerede standardafvigelse over de seneste 5 år. I det område har bestyrelsen fastlagt en minimal og en maksimal standardafvigelse, som overvåges af investeringsforvaltningsselskabet. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen har investeringsforvaltningsselskabet etableret en række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på udvikling af systemer og højnelse af kontrolniveauet, således at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Alle afkast vurderes dagligt, og er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, tages dette op med den respektive porteføljerådgiver med fokus på at få vendt udviklingen. Der anvendes desuden betydelige ressourcer på at sikre en korrekt prisfastsættelse. I de tilfælde, hvor den aktuelle børskurs ikke vurderes at afspejle dagsværdien på det pågældende instrument, anvendes en værdiansættelsesmodel i stedet. Investeringsforvaltningsselskabets complianceafdeling overvåger og fører kontrol med, at de førnævnte systemer og forretningsgange virker og anvendes korrekt. Overskridelse af investeringsrammer rapporteres til foreningens bestyrelse og i visse tilfælde også til Finanstilsynet. Bestyrelsen modtager løbende en risikoredegørelse samt en rammeudnyttelsesrapportering, således at de kan overvåge og føre kontrol med, at den enkelte afdeling overholder lovgivningens placeringsregler samt den af bestyrelsen udarbejdede fondsinstruks. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Overvågning og kontrol af placeringsregler og risikorammer foretages hovedsageligt af it-systemer. Der er tillige udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte af foreningens afdelinger henvises til det gældende prospekt og Central Investorinformation. Disse kan downloades fra under onlinematerialer for de enkelte afdelinger. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Markedsrisiko Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Rusland, er der risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Valuta: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor vi systematisk kurssikrer mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsprofil under den enkelte afdelingsberetning. Halvårsrapport

14 Ledelsesberetning Renterisiko: Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/- stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 procent i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Emerging markets: Begrebet emerging markets omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer. Effekten kan også være mere vedvarende. Andre risikofaktorer Kreditrisiko: Inden for forskellige obligationstyper - statsobligationer, realkreditobligationer, emerging markets-obligationer, kreditobligationer osv. - er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser f.eks. som følge af konkurs. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Modpartsrisiko: Risikoen for, at optjente gevinster eller indeståender ikke bliver udbetalt for eksempel som følge af en samarbejdspartners konkurs. Likviditetsrisiko: I forbindelse med salg af værdipapirer, kan der opstå situationer, hvor der ikke er tilstrækkelige med købere i markedet og værdipapiret derfor måske ikke kan sælges eller kun sælges med betydeligt tab. Likviditetsrisikoen kan også opstå som følge af tidsforskelle mellem de markeder, der handles på. Afledte finansielle instrumenter: Aftalerne kan bruges til at sænke afdelingens risiko ved for eksempel at sikre sig imod følgerne af valutaudsving. De kan også øge risikoen for eksempel via transaktioner foretaget på grund af forventninger om en bestemt udvikling i renten. Særlige risici ved obligationsafdelingerne Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Udover markedsrisikoen vil kreditrisikoen, likviditetsrisikoen og modpartsrisikoen typisk være relevante for obligationsafdelinger. Særlige risici ved aktieafdelingerne Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Afkastet kan ligeledes svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til for eksempel udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Udover markedsrisikoen vil likviditetsrisikoen være relevant for afdelinger, der investerer i Asien, emerging markets m.v. 14

15 Påtegninger Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktionen har dags dato aflagt og godkendt halvårsrapporten for 2013 for (24 afdelinger). Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet for regnskabsperioden 1. januar 30. juni Foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 20. august Bestyrelse Direktion BI Management A/S Uffe Ellemann-Jensen Formand Christina Larsen Direktør Ingelise Bogason Næstformand Henrik Granlund Vicedirektør Bjarne Ammitzbøll Ole Jørgensen Lars Boné Viggo Nedergaard Jensen Halvårsrapport

16 Halvårsregnskab - Asien Afdelingsberetning Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: 10/07/2009 Risikoklasse: 6 Benchmark: MSCI All Countries Asia ex Japan inklusiv nettoudbytte Fondskode: DK Porteføljerådgiver: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle ledelsesberetning for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til gældende prospekt, der kan hentes på Investeringspolitik og risikoprofil Afdelingen investerer i aktier i virksomheder i Asien undtagen Japan. Virksomheden skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Asien, eller have den væsentligste del af sin forretning her. Aktierne kan handles både på anerkendte og ikke anerkendte børser. Hvis landene ikke råder over en anerkendt børs, skal børsen først vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Det er foreløbigt sket for to børser. Investeringerne er rettet imod aktiemarkederne i Asien, som udgør under 10 procent af verdens børsmarked. Til sammenligning bor over 50 procent af verdens befolkning i regionen. Afdelingen er aktivt styret og afkastet kan variere betydeligt over tid. Målet for afdeling Asien er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for de nye asiatiske aktiemarkeder. Det kaldes også for afdelingens benchmark (sammenligningsindeks). Dette består af aktier fra store og mellemstore selskaber i Kina, Hong Kong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Fillippinerne, Singapore, Taiwan og Thailand. Indekset er markedsværdi vægtet. Som investor får du løbende pleje af din investering og risikospredning indenfor afdelingens investeringsområde. En del af dit investeringsafkast vil muligvis blive udbetalt som udbytte. Det afhænger blandt andet af kursgevinsterne og reguleres af gældende skattelovgivning. Generalforsamlingen tager hvert år stilling til størrelsen af det eventuelle udbytte. Afkastet på asiatiske aktier kan variere betydeligt over tid blandt andet som følge af udsving i valutakurser, selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt forhold som eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer. Investeringerne foretages i et markedsregion, der udgør mindre end 10 procent af verdens børsmarked, men som udgør et betydningsfuldt geografisk område. Investering i asiatiske aktier indebærer en større risiko end en globalt baseret portefølje. Det er forbundet med høj risiko at investere i afdelingen. Investor forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med lang tidshorisont samt høj risikovillighed. På EU-risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 6. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsperiodens afslutning. Rådgiver har en stor såvel bred som dybtgående viden og ekspertise. Afdelingen er derfor ikke afhængig af videns ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening. Afkast og formueudvikling Afdelingens formue udgjorde tusinde kroner ultimo juni 2013 mod tusinde kroner ultimo 2012, svarende til en nettotilvækst på tusinde kroner. Der er foretaget nettoemissioner for i alt tusinde kroner. Nettoresultat udgjorde tusinde kroner. De asiatiske aktiemarkeder (eksklusiv Japan) gav i første halvår et afkast på -4,41 procent, mens porteføljen havde et afkast på -3,04. Dermed var fondens afkast 1,37 procentpoint højere end sammenligningsindekset. Det har været et meget volatilt halvår på de asiatiske aktiemarkeder, kraftigt påvirket af forventninger til pengepolitikken i de udviklede lande samt den økonomiske udvikling i Kina. Især de store markeder Kina og Korea skuffede, mens den positive udvikling fortsatte i de sydøst-asiatiske økonomier. I Kina overtog den nye ledelse. De vil adressere de store ubalancer i den kinesiske økonomi og skabe en mere holdbar, men lavere vækst. Det kinesiske aktiemarked reagerede negativt, på grund af den usikkerhed det skaber. En betydelig reformering er dog positivt for langsigtede investorer i regionen. Korea har været negativt påvirket af en deprecierende yen, da dette forbedrer japanernes konkurrenceevne, som de konkurrerer med i mange brancher. De sydøst-asiatiske økonomier har gjort det relativt godt, da de blandt andet drager fordel af en selvstædig vækstcyklus og lave renter fra grund af den globale lempelige pengepolitik. 16

17 Halvårsregnskab - Asien Afdelingens outperformance var primært drevet af aktieudvælgelse, dog bidrog overvægte i Indonesien og Filippinerne positivt. Det relative afkast var positivt i syv ud af ti lande, mens det var positivt i seks ud af ti sektorer. Materialesektoren gav halvårets største negative bidrag til performance på trods af, at afdelingen var undervægtet i sektoren. Dette skyldes primært den indiske stål- og elproducent Jindal Steel & Power og det kinesiske guldmineselskab Zhaojin. Den positive performance kom blandt andet fra de indonesiske selskaber Wijaya Karya og Perusahaan Gas samt koreanske Hyndai Motor pref. og Samsung Electronics. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingen investerer i aktier i Asien, har afdelingen en forretningsmæssig risiko på udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, herunder en aktierisiko på den enkelte virksomhed og en valutarisiko. Men også politiske- og reguleringsmæssige tiltag i de enkelte lande anses for en ikke ubetydelig risiko. I ledelsesberetningen er der en nærmere beskrivelse af de forskellige typer af risici og foreningens overordnede vurdering og styring af disse. Det forhold at Asien er tidsmæssigt foran Danmark betyder, at det danske marked først åbner, når de fleste af de markeder, som afdelingen er eksponeret over for, har lukket. det høje råvareforbrug uforholdsmæssig vigtig for andre emerging markets-økonomier. I de næste kvartaler vil usikkerheden om pengepolitikken i de udviklede markeder påvirke udviklingen på de asiatiske aktiemarkeder. Asien har fortsat sin egen iboende catch up - væksthistorie, og på længere sigt kan denne udfolde sig uafhængigt af pengepolitiken i de udviklede markeder. De asiatiske selskaber handler på billige værdiansættelsesmultipler, der ligger en standardafvigelse under det historiske niveau. Der er mange langsigtede, interessante, selskaber for de tålmodige. Vi har tillid til vores investeringsfilosofi med fokus på selskaber der blandt andet leverer et godt afkast på den investerede kapital og har gavn af den regionale vækst. For andet halvår 2013 er det forventningen, at afdelingen opnår et positivt afkast på niveau med eller højere end afdelingens benchmark. Afkastet kan dog blive højere eller lavere end benchmark blandt andet som følge af den usikkerhed, der præger de finansielle markeder. Ultimo regnskabsperioden er en betydelig del af afdelingens formue noteret på en børs, der lukker klokken senest 10. Derfor er der en risiko for, at der ikke kan reageres med det samme ved kraftige kursfald, hvorfor der en væsentlig likviditetsrisiko i afdelingen. Det påvirker også markedsrisikoen i afdelingen, da der ikke kan handles på eksempelvis store kursbevægelser i løbet af handelsdagen. En del af formuen er placeret i ADRs og GDRs, hvorfor der er en ikke uvæsentlig modpartsrisiko på de banker, der har udstedt dem. I 2013 har afdelingen ikke gjort brug af muligheden for at anvende afledte finansielle instrumenter til at reducere afdelingens risiko. Forventninger til andet halvår Vi forventer fortsat, at 2013 bliver endnu et år med moderat global vækst, hvoraf den overvejende del skabes i Asien og andre emerging-økonomier. Som vi forventede, er væksten i Kinas økonomi nu svagt vigende. Som vi håbede, ser det ud til, at den nye ledelse er seriøs omkring at ændre Kinas vækstafhængighed af faste investeringer og i stedet gå mod en mere forbrugsdrevet økonomi. Infrastrukturinvesteringer kan ikke længere være den primære vækstdriver i Kina. Det kan de dog i andre emerging markets-lande som Indien og Indonesien. I Kina er det afgørende, om der påbegyndes en betydelig reformering af økonomien. Den kinesiske ledelse har tidligere vist vilje til at gennemføre vigtige reformer. Kinas vækst er på grund af Halvårsrapport

18 Halvårsregnskab - Asien Resultatopgørelse Balance Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Aktiver 1 Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 18

19 Halvårsregnskab - Asien Noter Finansielle Instrumenter 99% 98% Børsnoterede finansielle instrumenter 1% 2% Øvrige finansielle instrumenter Formue fordelt på sektorer Finans 30% 31% IT 20% 17% Stabile forbrugsgoder 8% 9% Cykliske forbrugsgoder 8% 10% Telekommunikation 7% 9% Andre inklusiv kontanter 27% 24% Formue fordelt på lande Kina 26% 31% Sydkorea 19% 19% Taiwan 10% 9% Indonesien 9% 10% Indien 10% 9% Andre inklusiv kontanter 26% 22% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 69,99 64,98 72,24 69,79 52,49 Omkostninger (%) 0,83 0,83 0,82 0,91 0,93 Halvårets afkast (%) -3,04 5,99-7,50 12,80 0,74 Sharpe ratio 0, Halvårsrapport

20 Halvårsregnskab - Basis Afdelingsberetning Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: 31/12/1989 Risikoklasse: 6 Benchmark: MSCI All Countries World inklusiv nettoudbytte Fondskode: DK Porteføljerådgiver: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle ledelsesberetning for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til gældende prospekt, der kan hentes på Investeringspolitik og risikoprofil Afdelingen investerer i aktier i virksomheder i hele verden. Dog med hovedvægten på de modne aktiemarkeder i Europa, Nordamerika og Asien. Aktierne skal handles på en anerkendt børs. Aktierne købes først efter en grundig analyse af både virksomheden og branchen. Investeringsmetoden betyder, at aktierne ofte beholdes i lang tid. Afdelingen er fokuseret på at vælge de rigtige virksomheder. Det betyder også, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller lande. Porteføljen indeholder et stort antal virksomheder. Typisk mellem 60 og 100. Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for verdens aktiemarkeder. Det kaldes også for afdelingens benchmark (sammenligningsindeks). Indekset består af markedsværdi vægtet aktier fra store og mellemstore selskaber i 45 udviklede og udviklingslande. Som investor får du løbende pleje af din investering og risikospredning indenfor afdelingens investeringsområde. En del af dit investeringsafkast vil muligvis blive udbetalt som udbytte. Det afhænger blandt andet af kursgevinsterne og reguleres af gældende skattelovgivning. Generalforsamlingen tager hvert år stilling til størrelsen af det eventuelle udbytte. Afdelingen søger at opnå en stor risikospredning ved at investere i et betydeligt antal aktier i mange forskellige lande og sektorer. Trods dette vil afdelingens afkast kunne variere betydeligt over tid blandt andet som følge af udsving i valutakurser, selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt forhold som eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer. Da afdelingen fokuserer på investeringer i enkeltaktier med en lang investeringshorisont og uden sektor/landebindinger, vil porteføljen i perioder afvige betydeligt i forhold til sammenligningsindekset. Det er forbundet med høj risiko at investere i afdelingen. Investor forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med lang tidshorisont. På EU-risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 6. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsperiodens afslutning. Rådgiver har en stor såvel bred som dybtgående viden og ekspertise. Afdelingen er derfor ikke afhængig af videns ressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening. Afkast og formueudvikling Afdelingens formue udgjorde tusinde kroner ultimo juni 2013 mod tusinde kroner ultimo 2012, svarende til en nettotilvækst på tusinde kroner. Der er foretaget nettoemissioner for i alt tusinde kroner. Nettoresultat udgjorde tusinde kroner. Første halvår af 2013 gav et flot positivt afkast på 9,14 procent mod afkast for benchmark på 7,53 procent svarende til et merafkast på 1,61 procentpoint. Afkastet indfriede dermed vores positive forventninger til halvåret. På regionsplan gav de udviklede markeder i Japan, Nordamerika og i mindre grad Europa positive afkast. Emerging markets-regionerne Asien, Latinamerika, Mellemøsten, Afrika og Østeuropa gav derimod alle negative afkast. Fordelt på sektorer var det kun råvarer, der gav et negativt afkast og højdespringerne var medicinal, cyklisk forbrug og stabilt forbrug. Frem til medio maj var de globale aktiemarkeder præget af fortsat stor risikoappetit, og de risici vi noterede i seneste årsrapport kom ikke til at ødelægge den gode stemning. Både budgetforhandlingerne i USA og parlamentsvalget i Italien blev således hurtigt overstået. Det var godt hjulpet af en fortsat meget lempelig pengepolitik globalt, samt en ikke uvæsentlig bedring af de amerikanske makroøkonomiske nøgletal og fortsat reduktion af den politisk-økonomiske risiko. Udviklingen på de udviklede markeder var derfor i høj grad som forventet. I den sidste del af halvåret kom den amerikanske pengepolitik i fokus, eftersom et mindretal i FOMC ønsker en aftrapning af den lempelige pengepolitik tidligere end ventet. Dette medførte naturligvis stigende renter ude af kurven og konsekvenserne var faldende kurser på risikofyldte aktiver. 20

Investeringsforeningen BankInvest. Halvårsrapport 201220

Investeringsforeningen BankInvest. Halvårsrapport 201220 Investeringsforeningen BankInvest Halvårsrapport 201220 12 Investeringsforeningen BankInvest CVRnr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 Email

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Årsrap

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 26 22 00 92 CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Årsrap

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 26 22 00 92 CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST /

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST / halvårsrapport 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 30. august 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning Generelt for afdelingerne 5 Udviklingen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus HALVÅRSRAPPORT 2012 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Formuepleje Invest Forening Investeringsforeningen Formuepleje Invest CVR-nr.: 32

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår af 2013... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 49 Hoved- og nøgletal side 52 Indgåede aftaler side 66

INDHOLDSFORTEGNELSE. FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 49 Hoved- og nøgletal side 52 Indgåede aftaler side 66 2015 Halvårsrapport INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmernes egen forening side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Handelsinvest i 1. halvår 2015 side 5 Politik for samfundsansvar side 5 Markedsudviklingen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR 2014 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere