Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar"

Transkript

1 Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på diagnostik, behandling eller supervision/rådgivning. Rekvirenten kan være både sundhedsperson, patient eller pårørende. Specialist: den sundhedsperson, der ikke er fysisk til stede, og som diagnosticerer eller superviserer/ rådgiver rekvirenten. Hvor (sted) må der anvendes telemedicin? Det er ledelsesmæssigt besluttet, at der som udgangspunkt ikke må anvendes telemedicin i sundhedspersonens hjemlige omgivelser. Denne beslutning er truffet for at reducere risiko for at videregive fortrolige oplysninger til personer, der ikke er berettigede til at modtage disse. Der skal udarbejdes interne retningslinjer herom. Ved hvilke faglige procedurer/indgreb kan der anvendes telemedicin? Direktionen har ikke udarbejdet en liste over situationer, hvor der ikke kan anvendes telemedicin. Det er imidlertid klart, at det nøje må overvejes, hvilke data, der transmitteres og på hvilken måde. Der vil således være skærpende omstændigheder, hvis der overføres billeder, der kan identificere patienten, eller hvis det drejer sig om særligt følsomme oplysninger (seksuelle overgreb, gynækologiske undersøgelser eller psykiatriske konsultationer). Bør der indhentes samtykke til en telemedicinsk konsultation, og i givet fald i hvilken form? Sundhedsstyrelsen vurderer, at et informeret samtykke til behandling også omfatter samtykke til telemedicinsk vurdering. Det er ledelsesmæssigt besluttet, at der ved patientkontakter, der kan resultere i telemedicinsk konsultation, indhentes informeret samtykke fra patienten hertil. Den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen skal sikre, at samtykkes indhentes. Projekt Hvordan kommer man i gang med telemedicinske projekter? Det skal indledende overvejes, om denne sundhedsfarlige ydelse egner sig til telemedicinsk konsultation. I denne overvejelse skal indgå f.eks. patientgruppen, sygdommen og tilstandens kompleksitet. Hvem kan man kontakte for råd og vejledning om telemedicinske projekter? Man kan gennemlæse den protokol, sygehuset har udarbejdet (intranet, telemedicin). Man kan desuden kontakte Telemedicinsk Enhed og indhente informationer hos kolleger, der allerede har etableret telemedicinske projekter og dermed har erfaring med sådanne. Endelig kan man kontakte Kvalitetskontoret for at høre, om der allerede eksisterer tilsvarende eller lignende projekter på sygehuset, eller MedCom, der ofte er involveret i OUH Svendborg Sygehus telemedicinske projekter. Side 1/ 6

2 Hvordan håndteres overgang mellem telemedicinsk projekt og -drift? Det er vigtigt allerede på planlægningsstadiet at overveje, hvorvidt dette projekt kan overgå til en driftsopgave, eller om projektet alene er et projekt. Hvis man ikke kan udelukke, at projektet kan overgå til drift er det vigtigt, at man allerede i planlægningsfasen involverer de afdelinger, der evt. skal foretage den videre drift. Dette kan f.eks. være Kvalitetskontoret, Medikoteknisk Afdeling eller Indkøbsafdelingen. Det kan også være relevant at overveje, hvorvidt der er tale om indførelse af ny teknologi, der bør/skal underkastes en MTV eller mini-mtv. Ressourceforbrug i såvel projekt- som evt. driftsfase skal estimeres realistisk for såvel personale som IT-udstyr. Skal Direktionen give tilladelse til at initiere telemedicinske projekter? Alle projekter, der initieres som forsknings- og udviklingsprojekter, skal godkendes af afdelingsledelsen og/eller Direktionen. Alene projekter med en økonomisk ramme under kr. kan påbegyndes uden Direktionens godkendelse. De fleste telemedicinske projekter vil have et budget over kr. For at sikre godkendelse og koordination med evt. andre telemedicinske projekter på sygehuset, sender man en protokol til Kvalitetskontoret, der udarbejder indstilling til og sikrer forelæggelse for Direktionen. Så snart godkendelsen foreligger, vil man blive orienteret herom. Klager og erstatningsforhold? Direktionens godkendelse er vigtig for at sikre, at projektet er sygehusets projekt og dermed omfattet af de erstatningsretlige forhold, der gør sig gældende. Med Direktionens godkendelse af projektet foreligger samtidig en accept af, at ansatte rådgiver andre sundhedspersoner ved brug af telemedicin, og at opgaven er den del af sygehusets/afdelingens drift. Direktionens godkendelse er særlig vigtig, hvis der er tale om internationale projekter, hvor der kan være tale om erstatningsretlige forhold, der er helt anderledes end i Danmark. Skal telemedicinske projekter anmeldes til Datatilsyn? Projekter, der indeholder personfølsomme data, og som direkte eller indirekte kan identificeres, skal anmeldes til Datatilsynet. Kontakt Datatilsynet for nærmere vejledning (www.datatilsynet.dk eller tlf ). Ved opbevaring af videosekvenser til andet formål en patientbehandling, skal Datatilsynet kontaktes. Skal telemedicinske projekter anmeldes til Den Regionale Videnskabsetiske Komite (RVK)? Der skal foretages en konkret vurdering af dette spørgsmål. Hvor der alene transmitteres data til konkret fortolkning (f.eks. billeddiagnostiske undersøgelser) skal der ikke foretages anmeldelse til RVK. Hvis der er tale om forskningsprojekter med udvikling af nyt apparatur kan det være nødvendigt at foretage anmeldelse til RVK. Kontakt RVK for konkret rådgivning (www.ouh.dk/wm eller tlf ). Ved opbevaring af videosekvenser til andet formål end patientbehandling, skal den Regionale Videnskabsetiske Komité kontaktes. Side 2/ 6

3 Skal man bruge digital signatur? Det er vigtigt at sikre, at sundhedsdata transmitteres sikkert, og alene de relevante sundhedspersoner kan åbne de transmitterede data. De projektansvarlige afgør, om dette bedst sker ved brug af digital signatur eller på anden sikker måde. Hvordan sikrer man, at transmitterede telemedicinske data, modtages og behandles af specialisten? De projektansvarlige skal sikre, at der etableres et relevant sikkerhedssystem, der muliggør, at rekvirenten kan se, at data er transmitteret, modtaget og åbnet af specialisten. Ligeledes skal der etableres et system, der sikrer, at specialistens eventuelle skriftlige svar transmitteres, modtages og åbnes af rekvirenten. Hvordan sikrer man, at alene specialisten modtager de transmitterede telemedicinske data? De projektansvarlige skal sikre, at der etableres relevant sikkerhedssystem for at hindre, at nogle personer uretmæssigt skaffer sig adgang til de transmitterede data. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes, afhænger af det enkelte projekt. Det er vigtigt at huske, at transmission af videosekvenser bør omfattes af specielle sikkerhedsprocedurer. Telemedicinske projekter i Danmark Ansvar, rettigheder og pligter Hvem har ansvar for den sundhedsfaglige dokumentation? Såvel rekvirent som specialist har pligt til at journalføre sundhedsfaglige oplysninger. Specialisten skal sikre sig, at rekvirenten klart forstår det faglige råd. Begge har pligt til at opbevare journalnotatet. Hvis journalnotatet overføres til rekvirenten, overgår journalopbevaringspligten samtidig til rekvirenten. Skal en specialist journalføre telemedicinsk rådgivning? Ja. Kan specialisten frasige sig pligt til at journalføre relevante oplysninger? Nej. Skal en rekvirent journalføre telemedicinsk rådgivning? Ja. Hvem har ansvar for at der ikke uretmæssigt videregives fortrolige oplysning ved telemedicinsk samarbejde? Efter dansk lovgivning har såvel rekvirent som specialist tavshedspligt. Begge parter er ansvarlige for, at data ikke er tilgængelige for uvedkommende. Kan der etableres telemedicinsk samarbejde mellem sektorer? Det er tilladt uden samtykke at videregive oplysninger på tværs af sektorer, hvis dette er nødvendigt som led i den fortsatte patientbehandling. Alligevel tilrådes at indhente samtykke fra patienten ved telemedicinske konsultationer på tværs af sektorer for at sikre, at patienten er informeret og indforstået med datatransmissionen. Den sund- Side 3/ 6

4 hedsperson, der indhenter samtykket, er ansvarlig for, at samtykket opbevares i patientjournalen. Såvel rekvirent som specialist skal journalføre konsultationen. Kan telemedicinske data videregives til anden side? Data, der indhentes af en rekvirent og transmitteres telemedicinsk til en specialist, kan af specialisten alene anvendes til konkret rådgivning af rekvirenten og behandling af den pågældende patient. Specialisten kan alene videregive oplysningerne, hvis dette fremgår af anden lovgivning. Patienten har ret til aktindsigt i specialistens optegnelser. Rekvirenten kan alene anvende patientdata i den konkrete patientbehandling, med mindre der foreligger de relevante tilladelser fra hhv. Datatilsyn og den Regionale Videnskabsetiske Komité hertil. Hvordan håndteres utilsigtede hændelser som følge af telemedicinske ydelser? Forholdene er identiske med enhver anden patientkonsultation. Det påhviler den sundhedsperson, der konstaterer en utilsigtet hændelse, at rapportere hændelsen til Dansk Patient Sikkerheds Database (www.dpsd.dk). Patienten skal informeres om mulighederne for at klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og for evt. at søge erstatning fra Patientforsikringen. Kan der klages over en telemedicinsk vurdering? Efter dansk lovgivning kan der klages over sundhedspersoner, der befinder sig i Danmark. Dette betyder, at der kan klages over såvel rekvirent som specialist involveret i en telemedicinsk konsultation. Hvordan sikrer rekvirenten, at specialisten lever op til almindelig god standard? I det danske sundhedsvæsen skal en række fagprofessionelle have en gyldig autorisation for at kunne arbejde. Det er muligt at se, hvilke sundhedspersoner der af Sundhedsstyrelsen er under skærpet tilsyn (www.sst.dk/tilsyn/individuelt_tilsyn/tilsyn_med_faglighed/skaerpet_tilsyn_med_videre/skaerpet_tils yn/liste.aspx?lang=da). Imidlertid er det ikke rekvirenten, der bør kontrollere specialisten. Ansættelsesmyndigheden bør sikre, at de sundhedspersoner, der udøver sundhedsfaglig virksomhed, er kvalificerede til dette. Tilsyn med den faglige virksomhed henhører under Sundhedsstyrelsen. Internationale telemedicinske projekter Rådgivning efter samme faglige retningslinjer og faglige niveauer Det er vigtigt at have en kontrakt og gennemføre et pilotprojekt for at beskrive, hvilke faglige retningslinjer, der arbejdes efter samt at fastslå, at de internationale sundhedspersoner som minimum følger det samme faglige niveau som danske sundhedspersoner. Det er vigtigt at præcisere de kontraktretlige forhold på dette område. Er der forskel på internationalt telemedicinsk samarbejde om projekter eller driftsopgaver? Nej. Det er vigtigt, at kontrakten beskriver samarbejdet. Ansvarsmæssigt er der ingen forskel på de to typer af samarbejde. Rådgivning efter forskellige juridiske rammer på tværs af landegrænser? Det er vigtigt, at man ved etablering af et samarbejde udarbejder en kontrakt, der beskriver de gældende juridiske retningslinjer i det land, der er ansvarlig for projektet, og at sikre sig, at specialisten, der geografisk opholder sig i et andet land, kontraktligt er omfattet af den ansvarliges forsikring. Er dette ikke muligt, bør specialisten sikre sig, at der etableres relevant forsikringsdækning. Den danske Side 4/ 6

5 private lægeansvarsforsikring vil ikke dække sådanne ydelser. Danske sundhedspersoner er dækket af arbejdsgiverens forsikring, hvis telemedicinske ydelser foretages som led i det ansættelsesmæssige forhold. Hvordan sikres, at specialisten lever op til almindelig god standard? Dette bør sikres gennem pilotprojekt og ved præcis kontraktudformning. Hvem har ansvar for at journalføre oplysninger ved internationale telemedicinske konsultationer? Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ansvaret alene påhviler den danske sundhedsperson, der konsulterer en udenlandsk specialist. Bør man have dansk autorisation for at kunne fungere som telemedicinsk specialist? Spørgsmålet er aktuelt uafklaret. Hvordan sikrer man sig mod sprogproblemer? Det er vigtigt at huske, at der kan være sprogproblemer mellem rekvirent og specialist. Det er påvist, at forkortelser betyder forskelligt i forskellige lande. Man bør derfor undgå forkortelser i telemedicinsk kommunikation. Dataopbevaring hos en udenlandsk specialist? En specialist bør som udgangspunkt ikke kunne hente oplysninger om danske patienter med lagring for øje. Det bør derfor overvejes, hvorvidt der kan etableres systemer, der automatisk sletter fremsendte oplysninger efter et bestemt tidsinterval. Dækker Patientforsikringen skader opstået ved brug af telemedicin? Patientforsikringen dækker skader opstået på patienter under behandling i Danmark. Patienten skal fysisk være til stede i Danmark. Hvis en udenlandsk patient gennem telemedicinsk ydelse konsulterer en dansk specialist, og der tilkommer en skade på patienten, kan patienten alene opnå erstatning gennem et privat søgsmål, med mindre den danske specialist kontraktligt er forsikret gennem rekvirenten. Dette bør altid afklares forud for indgåelse af en kontrakt. Hvis en patient konsulterer en dansk sundhedsperson, der under telemedicinsk samarbejde konsulterer en udenlandsk specialist, og der tilkommer en skade på patienten, kan patienten få erstatning fra Patientforsikringen, da det danske sundhedsvæsen var ansvarlig for patientbehandlingen. Det er ikke en forudsætning for erstatning, at den udenlandske sundhedsperson har dansk autorisation til at arbejde (f.eks. skal en udenlandsk læge ikke have dansk autorisation for at en patient får erstatning). Kan en dansk sundhedsperson blive draget til ansvar, hvis vedkommende er specialist i et internationalt telemedicinsk projekt? Hvis ja, efter hvilket juridisk regelsæt vil sagen blive undersøgt? Efter dansk lov kan en sundhedsperson blive draget til ansvar der, hvor vedkommende befinder sig. Dette betyder, at en udenlandsk patient kan klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Side 5/ 6

6 En sundhedsperson kan blive draget til ansvar efter gældende lovgivning i patientens hjemland. Det er derfor vigtigt, at man sikrer klar ansvarsplacering ved kontaktindgåelse, og at man er bekendt med de regler, der er gældende i patientens hjemland. Det er vigtigt, at en sundhedsperson sikrer sig, at vedkommende er tilstrækkeligt forsikret mod evt. søgsmål, enten gennem egen forsikring (kontakt forsikringsselskab) eller kontraktligt gennem den institution, der samarbejdes med. Kan en dansk patient klage til Patientklagenævnet eller søge erstatning fra Patientforsikringen over rådgivning, der er givet, eller diagnoser, der er stillet, af en udenlandsk specialist i et telemedicinsk projekt? En dansk patient, der af en sundhedsperson i Danmark involveres i et telemedicinsk projekt, hvor specialisten opholder sig i udlandet, er dækket af dansk lovgivning, og dermed omfattet af patientforsikringens ydelser. Referencer Sundhedsstyrelsen. Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin. Nohr, Leif Erik. Report on identified legal issues of the Baltic ehealth project. 2005, Norwegian Centre for Telemedicine, Norway Nohr, LE et al. Cross border e-health in the Baltic Sea Region - what issues should be considered? 2006, Norwegian Centre for Telemedicine, Norway (Kontraktforslag) Side 6/ 6

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Redegørelse om biobanker

Redegørelse om biobanker Redegørelse om biobanker Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1414 Maj

Læs mere