Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes...?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes...?"

Transkript

1 206 HENRIK BACHE Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes....? Højesteretssagfører Henrik Bache (D): Jeg kan slutte mig til den fremkomne tak til indlederen, det er et meget fortjenstfuldt arbejde professor Ussing her har nedlagt. Prøver man at gøre op, hvad der med et kort udtryk kan siges at være resultatet af dette arbejde, så er det noget svært, men måske kan dog visse linier trækkes op. For det første, at indlederen mener, at der bør være adgang til at lempe erstatningspligten, men dernæst, at denne adgang bør begrænses og bør defineres nærmere. Det er i hvert fald indlederens mening, at lempelsesbeføjelsen ikke kan overlades til domstolenes frie skøn, og på det punkt må jeg erklære mig fuldstændig enig med indlederen, ikke fordi jeg nærer nogen som helst mistillid til domstolene, men fordi det ville betyde altfor stor usikkerhed i retstilstanden, hvis man ikke havde faste regler at gå efter eller i hvert fald havde fået opridset visse retningslinier. Det ville navnlig være umuligt at gennemføre forligsmæssige ordninger af de allerfleste erstatningssager. I øjeblikket er tilstanden således, det baserer jeg på statistik, der er udarbejdet både for Norges og Danmarks vedkommende, at kun 1 pro mille eller derunder af erstatningssagerne går til retssag. Tænker man sig, at de resterende 999 pro mille ikke som nu kunne forliges, men også skulle til retten, så vil man være klar over de fuldstændig umulige konsekvenser. Indlederen opstiller da også en række synspunkter for, hvorledes man skal praktisere lempelsen; de vigtigste, de, der vil være mest praktiske i det daglige liv, er følgende: I tilfælde, hvor et fuldt ansvar ville ramme for hårdt, bør der ske lempelse. Og i de tilfælde, hvor skaden i forvejen er dækket af en forsikring eller eventuelt på anden måde, bør man også skride til lempelse. Heri kan jeg, og det kan sikkert de fleste, være enig, men disse regler bærer ikke meget langt ud over, hvad tilstanden er idag. I dag har man ganske de samme muligheder, om det så er med egentlig hjemmel eller med en tiltaget hjemmel, det er et andet spørgsmål. Min opfattelse er, at man bør gå meget videre end disse hovedlinier, som indlederen har opstillet, og man må navnlig inddrage hele det område, der hedder ansvar for farlig bedrift, under undersøgelsen og

2 ERSTATNING 207 ikke gøre det til et bipunkt. Går man ind på en sådan undersøgelse af punktet: farlig bedrift, vil man se, at det sikkert er kernepunktet i problemet. Et forslag til at begrænse ansvaret for»farlig bedrift«blev fremsat allerede på det 16. nordiske juristmøde i Oslo i 1934, forhandlingerne p. 217 ff; Tankens ophavsmand henviste til muligheden for, at den enkelte skadelidte kunne dække sig ved egen forsikring. Hans tanker blev på dette møde meget ilde modtaget, og der faldt hårde ord til. ham fra så at sige alle sider, det blev endda skudt ham i skoene, at hans forslag i så henseende var dikteret af, at han var forsikringsmand og dermed ville gavne forsikringsselskaberne. Det viser sig imidlertid efter de idag faldne udtalelser, at de tanker, som han dengang fremførte, i virkeligheden havde bærekraft og nu har vundet tilslutning fra en række ledende personer, der på ingen måde kan siges at ønske at tjene forsikrings-verdenens tarv. Ved løsningen af disse spørgsmål må man, hvis man skal stå på sikker grund, spørge ligesom indlederen: Hvad ønsker man at opnå med sine retsregler? Og her på dette område, erstatningsretten, er det ganske givet, at der har altid været enighed om, at der var to hovedformål med vore retsregler, nemlig for det første genoprettelsen af den skete skade, og dernæst forebyggelse af skader i almindelighed. Der er et tredie moment, som meget sjældent bliver nævnt, men som egentlig efter min mening er en ligeså fuld begrundelse for erstatningsretten, nemlig tilfredsstillelsen af retsfølelsen. Jeg mener imidlertid, at ser man på disse momenter, så bør man vende de to første om og ikke tage genoprettelsen først; det, der er det centrale, det betydningsfulde, det er forebyggelsen af skader, den bør sættes i forgrunden, ikke alene af pædagogiske grunde, men fordi det er i samfundets interesse, at værdierne bevares. Hvis man idag på fuldstændig bar bund skulle bygge en ideel retsorden op, og man så skulle løse forebyggelsesspørgsmålet, præventionshensynet, så ville det sikkert være givet, at man først langt ude i rækken ville komme til erstatningsretten. Skal vi løse forebyggelsesønsket, er erstatningsreglen et meget dårligt middel. Det man ville gøre var, at man først og fremmest ville tilrettelægge et sikkerhedssystem: man ville så at sige lave en færdselslov for de forskellige bedrifter, og så ville man efter at have lavet den, søge at få den overholdt. Det var den rette måde at etablere forebyggelsen på. Det er her, samfundet bør sætte ind overfor de farlige bedrifter; overfor de særlig farlige kunne man så sige, at de skulle kun have lov til at eksistere imod at få en koncession, som bestemt fastsatte, hvad denne enkelte bedrift måtte gøre og skulle over-

3 208 HENRIK BACHE holde, de andre kunne man give mere generelle regler for. Selvfølgelig er jeg klar over, at selvom man gik denne vej, ville der dog ske skader. Jeg går derefter over til genoprettelsen, og om den vil jeg sige, at det er ligeså iøjnefaldende som ved det første moment, at den ordnes ikke tilstrækkelig rationelt og effektivt gennem en erstatningsregel. Skal man finde en rationel og effektiv ordning for genoprettelsen, må man henvise til forsikringsinstitutet; man må lade hver enkelt, som kan vurdere sine egne goders betydning, tegne sin egen forsikring i det omfang, hvori det kan gøres, og det bør principielt være en frivillig forsikringsordning, for at den kan tilfredsstille netop de enkelte, differentierede krav for den enkelte ejer af goderne. Jeg skal ikke fordybe mig i hele dette problem, det falder jo udenfor det foreliggende emne i dag, men en skitsering er et nødvendigt led i opbygningen af argumentationen. Men der er et spørgsmål af principiel betydning, som jeg må røre ved, og det er den indvending, som jeg ved, at mange sidder med: Hvad vil resultatet af disse utopiske tanker være? Vil det ikke være, at man overvælter bedrifternes risiko på de skaderamte? det er jeg fuldstændig klar over, og derfor må man gå nøjere ind på dette spørgsmål, og gør man det, så bliver man klar over, at det rette er at overvælte risikoen; denne konsekvens må man tage med, det er den enkeltes pris for at leve i et samfund, der har tilladt disse»farlige«bedrifters beståen. Så siges der videre, at denne konsekvens fører til, at bedrifterne lukrerer, men det er ikke rigtigt; man kan udmærket godt gennemføre, at de ikke lukrerer. Man kan gennem de fornødne regler i skattemæssig henseende, eventuelt ved afgift på den enkelte virksomhed, ved prispolitik, avancebegrænsning, ja, der kan opstilles mange andre regler, forhindre, at bedrifterne lukrerer på den enkeltes bekostning, således at det hele udligner sig ved, at samfundet, og dermed alle skadelidte, af bedrifterne får den tjeneste, som samfundet ønsker, når det tillader disse farlige bedrifter. Jeg er godt klar over, at tanker som disse kræver en lang modningstid, men har man arbejdet problemerne igennem og stillet dem op, så vil man se, at det vil være muligt at nærme sig disse linier, og prøver man på at gennemføre dem og opbygge dem organisk, så vil de give som resultat, for det første større ro og balance i samfundet, for det andet at en række ganske overflødige retssager om overflytning af lidt skade bortfalder, for det tredie, at man gør enhver ejer og besidder af goder og enhver person, som har sit personlige livs og helbreds goder, betydelig mere interesseret i at bevare goderne og sikre dem; for det fjerde vil man fyldestgøre præventionen i det fornødne

4 ERSTATNING 209 omfang, ved at de forsikringsselskaber, der skulle bære tabet og skaderne, ville se det som deres opgave at gøre en indsats i skadeforebyggende henseende. Det er jo sådan, at hvad der er gjort, f. eks. i brandforebyggende henseende, kan for den allerstørste dels vedkommende tilskrives brandforsikringsselskaberne. Men for det femte vil man opnå det gavnlige resultat at tilfredsstille retsfølelsen, hvis man i dette nye samfund får opdraget alle til at føle, at skade bør undgås, og at det er dadelværdigt at anrette skade. Den, der ikke får denne belæring tilstrækkeligt indprentet, eller den, der overtræder den, må så rammes med straf, som kan gradueres efter skylden, der kommer skylden ind og det skal være en straf, der føles, ikke en bøde på 40 kr. for at brænde en stor virksomhed af eller 14 dages hæfte for at slå et menneske ihjel ved automobilkørsel. Højesteretsdommer Jesper Simonsen (D): Også jeg kan slutte mig til den tak, som er rettet til professor Ussing for det indlæg, han er fremkommet med, dels i skrift og dels i tale. Skriftet bærer vidnesbyrd om en sober og velovervejet vurdering af de forskellige hensyn, som må komme i betragtning ved den rette ordning af disse spørgsmål, og man føler sig efter min mening særdeles tryg under den vejledning, som professor Ussing giver. Når jeg alligevel tager ordet for nogle ganske få bemærkninger, er det, fordi jeg ud fra min praktiske erfaring som dommer gerne vil fremhæve enkelte hensyn, som jeg ikke finder er kommet tilstrækkeligt frem under den forhandling, der har fundet sted. Jeg indskyder her, at mine efterfølgende bemærkninger kun har erstatningsansvar efter culpareglen for øje. Det er navnlig nedsættelsen af erstatning efter et dommerskøn, som jeg vil hæfte mig ved, fordi det efter min mening vil være praktisk uheldigt at komme ind på en sådan regel. Denne mening bygger jeg på en mangeårig erfaring i dommergerning. Thi hvad vil det sige, at dommeren efter sit skøn over sagens omstændigheder kan nedsætte erstatningen? Fastsættelsen vil da til syvende og sidst i høj grad komme til at afhænge af den pågældende dommers egen indstilling overfor problemet, hvilket betyder, at et rent personligt moment ikke kan undlade at spille ind. Man får som følge heraf en retspraksis, som giver ringe vejledning. Thi dette personlige moment kan ikke få udtryk i motiveringen på en sådan måde, at det kan give vejledning for efterfølgende tilfælde. Der bringes herved en usikkerhed ind, som vil være uheldig, allerede fordi det må opfordre til anlæg eller anke af rets-

5 210 JESPER SIMONSEN sager; thi hvorfor ikke tage chancen for, at næste instans kan have et andet skøn? Man bør være varsom med at etablere en ordning, som opfordrer til erstatningssager. Vi har jo i forvejen rigeligt af erstatningssager. Dernæst vil et sådant skøn reelt medføre en ulighed i erstatningsfastsættelserne, selvom den ikke kan påvises gennem en behandling af domsmaterialet, fordi det afgørende moment unddrager sig påvisning i domsbegrundelsen. Reglen må medføre en følelse af usikkerhed, jeg tør næsten sige af vilkårlighed hos de parter, der står overfor hinanden og skal have et sådant mellemværende gjort op. Denne følelse kan næppe tilskynde til overenskomstmæssig ordning, men den må som allerede nævnt friste til sagsanlæg. Endvidere er der et andet moment, som jeg også ønsker at fremhæve her. Jeg har det indtryk, at når man skal dømme i en erstatningssag, er det skadevolderens ulykke, der træder stærkest i øjnene. Skadelidtes tab ligger i fortiden; han har ligesom mødt sin skæbne ved den skade, der indtrådte, og han har allerede i større eller mindre grad måttet indrette sig efter den. Når derefter retsafgørelsens dag kommer, og det drejer sig om skade af nogen betydning, er det min erfaring, at følelsen af, at der nu skal slås noget i stykker for den erstatningspligtige rent psykisk, ubevidst vejer tungere end bevidstheden om den fortidige skade, der overgik skadelidte, skønt forholdet ofte navnlig ved personskade dog vil være det, at den forstyrrelse, skaden har voldt i skadelidtes forhold, rækker langt videre, end udredelsen af et pengebeløb vil gøre det i skadevolderens. Jeg er af den opfattelse, at også et sådant moment kan virke i retning af en vis ubillighed overfor den skadelidte, som jo forudsættes at være uden skyld, medens skadevolderen har handlet culpøst. Jeg skal kun fremhæve disse momenter, fordi jeg synes, at de må komme i betragtning, når man vil tage stilling til ny lovgivning på dette område. Til sidst skal jeg understrege, hvad jeg lægger megen vægt på: Gulpareglen er en gammel prøvet regel, godt indarbejdet i retslivet. De skøn, der udøves over, om der foreligger culpa altså afgørelsen af, om der er ansvar eller ansvarsfrihed har et solidt praktisk og teoretisk grundlag. Selvom man på visse områder må gå nye veje ved fordelingen af tabet ved indtrådt skade, bør man være meget varsom med at bringe usikkerhed ind i culpareglens anvendelse ved, om jeg så må sige, af medfølelse med skadevolderen at lempe hans erstatningspligt på bekostning af skadelidte, hvis forhold har været dadelfrit. Der ses i det hele taget intet grundlag i udviklingen for at svække

6 ERSTATNING 211 culpareglens pædagogiske betydning, som tør siges at være af evigvarende natur. Dr. jur. Astrup Hoel (N): Jeg skal bare et øieblik igjen få lov til at lægge beslag på forsamlingens opmerksomhet, nemlig i anledning av herrerne Karlsrud og Bergendals bemerkninger om at mit indlæg i formiddag repræsenterer en ensidig betoning av reparationsprincipet og skyter præventionsprincipet i bakgrunden. Jeg tar da ordet nærmest ut fra den betragtning at hvis der både fra norsk og svensk hold kommer bebreidelser for at man forsømmer præventionsprincipet, hvad kan der ikke så ventes fra professor Ussings side. Og præventive grunde tilsiger da en liten bemerkning. Saken er den at det overhodet ikke falder mig ind under behandlingen av erstatningsretslige spørsmål at tænke på hvorvidt man skal bygge på præventionsprincipet eller reparationsprincipet. Disse principer hører hjemme i et litet indledningsavsnit til erstatningsretten, og det gjør man sig færdig med den første time man studerer saken. At erstatningen er en gjenoprettelse, er en selvfølge. At den har en viss prævenerende betydning, bør kanske omhandles litt nøiere, men det hører dog allikevel hjemme under de rent generelle betragtninger. Det er likeså unaturlig at trække ind gjenoprettelses- og præventionssynspunktet under behandlingen av de specielle erstatningsproblemer, som det vilde være i strafferetten at trække ind avskrækkelses- og gjengjældelsesteorier under fortolkningen av hver eneste straffebestemmelse. Tendensen til at gjøre dette kommer formodentlig av uvilje mot en åpen anerkjendelse av det frie skjøn som avgjørelsesgrundlag. I steden søker man så at dække sig bak disse generelle synspunkter, som tilsyneladende skal gi domstolene veiledning i form av regler og principer, hvad man ellers mener at måtte opgi. Jeg tror ikke man behøver at opgi veiledningen for praksis om man anerkjender det frie skjønsprincip. Veiledningen i de forskjellige tvilsspørsmål kan gives gjennem en skala av konkrete eksempler, hvorved man først påviser de sikre yderpunkter, bevæger sig nedover til de mere tvilsomme tilfælde, og sluttelig diskuterer de yderst tvilsomme tilfæilde, som derved blir stillet i lys av de øvrige. Der er neppe nogen anden tilfredsstillende fremgangsmåte. Jeg er selv ikke begeistret for at måtte anerkjende princip et om det frie skjøn, hverken hvor det gjælder erstatningspligt eller skadefordeling. Der er imidlertid ikke nogen anden utvei, for livets og den

7 212 ASTRUP HOEL EGON LARSEN juridiske tankes vilkår er slik at det uundgåelig må indrømmes et vidt spillerum. Direktør Egon Larsen (D): Jeg tror, at det kan være ganske praktisk at prøve på at opstille en illustration til alle de teoretiske betragtninger, der er fremme her i dag, og som en sådan illustration taget ud af det daglige liv vil jeg fremdrage nogle forhold for en fast ejendom. Først vil jeg sige, for at det ikke skal blive indvendt, at jeg bevæger mig udenfor det område, vi beskæftiger os med her i dag, at ejeren af en fast ejendom jo er ansvarlig ikke alene for lejeren, altså for det kontraktlige forhold, men også overfor alle andre personer, overfor hvem hans bygning kan forvolde skade. Dette gælder ikke alene trafikanter på gaderne, men det gælder også personer, som ukontraktmæssigt opholder sig i ejendommen, hvilket for tiden sker i betydeligt omfang som følge af den bolignød, der hersker i alle de nordiske lande. Her er det efter min mening interessant, at vi har både culpatilfældene og de skader, som forvoldes, uden at der foreligger culpa. Hvis en ejendom er opført i strid med byggeforskrifterne eller er i en dårlig vedligeholdelsestilstand, ja, så er det klart, at så foreligger der culpa fra ejerens side, og han er erstatningspligtig med hensyn til forvoldte skader. For Københavns vedkommende har vi det specielle, at vi i byggelovens 61 har en regel, der indeholder et generelt påbud om, at en ejendom med alt dens tilbehør, både udvendig og indvendig, til enhver tid skal holdes i forsvarlig stand. Netop indenfor disse områder har der været en række skader, f. eks. på gesimser og altaner, der helt eller delvis falder ned. Skyldes dette tidens tand altså manglende vedligeholdelse eller fornyelse er vi indenfor culpa-tilfældene. Men allerede her opstår der tilfælde, hvor det må erkendes, at det er tvivlsomt, om der foreligger culpa. Jeg skal nævne, at man ved indretning af nye altaner har benyttet forskellige materialer, som vel or godkendt af myndighederne, men fordi de er nye (erstatningsvarer), har man ikke fuld erfaring for, hvordan de virker. Altanen går i stykker således, at materialet falder ned og forvolder skade på person eller ejendom. Her opstår atter spørgsmålet om erstatning. Og så kommer vi til andre indretninger i fast ejendom: Det er jo sådan, at en moderne ejendom i dag er forsynet med en række tekniske anlæg, og disse bliver mere og mere komplicerede, efterhånden som tekniken skrider frem. Vi kan nævne centralvarmeanlæg, frigidairer, elevatorer, nedstyrtnings-skakter o.s.v. o.s.v. Her er

8 ERSTATNING 213 det selvfølgelig også klart, at hvis ejeren forsømmer forsvarlig indretning eller sin tilsynspligt, ja så er det culpøse handlinger. Men det er også ligeså sikkert, at der i mange tilfælde ikke foreligger culpa. Hvorledes så med erstatningsansvaret? Professor Ussing har selv med den for professoren karakteristiske omhyggelighed og nøjagtighed prøvet at indregistrere de domme, der er faldet i disse sager, dels i erstatningsretten, dels i værket om enkelte kontrakter og dels i indlægget (bilag 6). Professoren mener såvidt jeg forstår at af de domme, der er faldet hidtil, er det meget svært at udlede en almindelig regel om, hvornår ejeren er ansvarlig og hvornår ikke. Jeg skal dog ikke her nærmere komme ind på disse ting, men blot taget et såre almindeligt forekommende tilfælde, nemlig en vandledning, hvorpå der går hul, således at der forvoldes skade på de i ejendommen værende personers indbo, tøj eller andet løsøre. Nu er det givet, for det har vi specielt undersøgt i Kjøbenhavns Grundejerforening, at det er yderst tvivlsomt, om ejeren kan gøre noget for at forhindre eller forud konstatere tæring af vandledningerne. Her er det vel tvivlsomt, om man kan idømme ejeren erstatningspligt, men udelukket er det ikke. Jeg skal til slut nævne et endnu mere grelt eksempel. Man tænke sig en elevator, som måtte repareres under krigen, hvor det var umuligt at fremskaffe materialer, for hvis holdbarhed man kunne garantere med sikkerhed 100 pct. Denne elevator går, trods de legale tilsyn, som finder sted, i stykker, og der opstår en alvorlig skade på person eller gods. Her vil vistnok de fleste sige, at et elevatoranlæg er en så farlig anordning, at for denne må ejeren, uanset om man kan bebrejde ham noget eller ikke, være ansvarlig, og følgelig må han være erstatningspligtig i alle forekommende skadetilfælde. Nu kommer vi til det meget vigtige forhold, hvorfor professor Ussing nylig gjorde rede, og hvor jeg er ganske enig med professoren, nemlig at i det omfang, man kan tegne en ansvarsforsikring, dér er der mindre trang til en fri lempelse af erstatningen. På alle de områder, jeg har nævnt, er det muligt for grundejeren at tegne en ansvarsforsikring, som stort set dækker med et rimeligt beløb, men der er den hage derved, at det er, ligesom forsikringspraksis endnu er hildet i gamle betragtninger om culpa-reglen, idet man i slige tilfælde almindeligvis siger, at vi dækker ejerens ansvar i de tilfælde, hvor der foreligger culpa, altså hvor der kan bebrejdes ham noget, men hvis der, som i det tilfælde, jeg nævnte med elevatoren, ikke kan bebrejdes ham noget, hvor skaden med andre ord må betragtes som»hændelig«, så har forsikringsselskabet ingen erstatningspligt. I sådanne og beslægtede forhold hvor ejeren har tegnet en sædvanlig forsikring, der bare

9 214 OLE OLSEN ikke dækker i det foreliggende tilfælde ville jeg mene, at der var al mulig grund til at give en nedsat erstatning til trods for, at jeg godt ved, at professor Ussing ikke er enig heri; men jeg synes imidlertid, at forholdets natur tilsiger dette som den mest retfærdige løsning. Her ville det også være naturligt, mener jeg, at se på, om den skadelidte har tegnet en skadeforsikring. Derimod er jeg ikke enig med højesteretssagfører Bache i, at man skal flytte risikoen, fordi jeg mener, at risikoen principielt må ligge hos skadevolderen. Men jeg mener som sagt, at der i slige tilfælde bør tages hensyn til, om den skadelidte havde haft adgang til at tegne en sædvanlig forsikring, og således kunnet få en del af tabet dækket derigennem. Jeg tillader mig at konkludere derhen, at jeg erklærer mig enig i det, som professor Borum udtalte, at inden man går over til at give lovregler på dette område, så skal man foretage mange omhyggelige verifikationer i erfaringen, navnlig med hensyn til, hvor langt forsikringstekniken er fremskreden, og hvor udbredt den er. Jeg tror også, at man skal være meget varsom med at give almindelige regler på dette område, men det er sikkert rigtigt, at man alvorligt må overveje, om visse regler ikke bør komme, når tiden er moden, og da tror jeg, at en af disse må være den, at det ved erstatningens fastsættelse bør undersøges og tages i betragtning, hvorvidt det er muligt for skadevolderen for en minimal præmie at tegne en forsikring, som dækker ham mod skaden. Endelig vil jeg også gerne sige, at jeg er enig i, at det er meget farligt at overlade afgørelsen af disse spørgsmål til dommerne alene. Landsretssagfører Ole Olsen, (D): Det er blevet understreget af flere af formiddagens diskussionsdeltagere, at man ikke på nuværende tidspunkt burde skride til en kodifikation af erstatningsretten, idet det er tvivlsomt, hvor meget der overhovedet vil blive tilbage af den bestående erstatningsret, efterhånden som forsikringsretten får større og større betydning for det moderne samfund. Disse diskussionsdeltagere har ytret tvivl om værdien af en regel som den foreslåede om adgang til at nedsætte erstatningsansvaret, fordi en sådan regel alene føjer sig som et led ind i den traditionelle erstatningslære, som efter deres mening bør optages- til principiel undersøgelse og revision. Jeg er ikke enig i dette syn på erstatningsretten. Efterhånden som forsikringsinstituttet udvides og udvikles tror jeg fortsat, at der vil være brug for den traditionelle erstatningsret i stort set de samme former, som den har i dag. Under en tænkt sam-

10 ERSTATNING 215 fundsordning, hvor man gennem socialforskiring, social lovgivning, tvungen ulykkesforsikring og skadeforsikring havde fået 100 pct. sikkerhed for, at en skadelidende, det være sig på person el. gods, fik sit tab erstattet, vilde man alligevel, for at sikre samfundets medlemmer imod, at den almindelige agtpågivenhed hos borgerne blev mindre, måtte bevare en regresordning, som måtte hvile på de bærende principper i den nuværende erstatningsret navnlig på læren om ansvar for dolus og culpa, idet der måtte åbnes adgang til regres overalt, hvor der forelå uagtsomhed eller forsæt fra skadevolderens side. Som forholdene er idag og som de jo vil være fremover i mange, mange år, må man akceptere, at der for det første er mange områder i samfundslivet som ikke er dækket af forsikring, og for det andet, at forsikringsinstitutterne efter hele deres karakter ikke yder nogen sikkerhed for fuld erstatning til den skadelidende. Hvis man f. eks. tager den lovpligtige ulykkesforsikring, som vi har den i Danmark, så ved vi jo alle, at den kun yder godtgørelse for udgifter til sygeleje og sygeophold samt en dagpengeerstatning og erstatning for invaliditet, men at krav på erstatning for vansir og for tabt arbejdsfortjeneste må gøres gældende under særlig retssag mod arbejdsgiveren. I alle tilfælde hvor der ikke er tegnet forsikring eller hvor forsikringen ikke medfører fuld genoprettelse af den skete skade, har vi i årene fremover brug for erstatningsretten, og dér trænger det sig på med en lempelsesregel, som den, der er under debat nu. Vi ved også, at vore domstole mange gange kvier sig ved at tilkende fuld erstatning, når der foreligger ringe skyld eller der gør sig andre særlige omstændigheder gældende. Dette tilsløres ganske vist i regelen i domsbegrundelserne, men tendensen til nedsættelse viser sig også i retternes forligende virksomhed, og praktiserende sagfører møder her atter og atter dommerudtalelser, som viser, at domstolene finder det rimeligt at erstatningen lempes i tilfælde af ringe skyld hos skadevolderen. Da det er en meget stor procent af erstatningssager, der forliges, har domstolenes forligsvirksomhed i disse sager stor betydning for det emne, der er under behandling. Når en lempet erstatning accepteres af de mødende sagførere i så stor udstrækning, som det er tilfældet, er det igen et tegn på, at en lempelsesregel er i pagt med den almindelige retsfølelse. Også i de mange»sager«, der forliges udenretligt, arbejder sagførerne allerede i dag med en lempelsesregel i tilfælde af ringe skyld hos skadevolderen. Jeg vil imidlertid tro, at man skulle gennemføre en retlig standard

11 216 STEFPHAN HURWITZ mere på linie med den svejtsiske regel, idet den regel, som er foreslået af professor Ussing, forekommer mig vel snæver. Det er ganske vist i eftermiddag fra dommerside blevet sagt, at man nødig vil ind i en afvejelse af disse erstatninger, og det er også blevet sagt, at en lempelsesregel vil medføre et hav af erstatningssager. Det sidste hensyn, synes jeg ikke kan være afgørende, hvis man er enig om, at der er trang til en lempelsesregel, og jeg tvivler overhovedet på, at en sådan regel vil medføre en væsentlig stigning i antallet af erstatningssager. Som sagt praktiseres lempelsesreglen allerede nu, og lovfæstelsen vil derfor blot betyde en stadfæstelse af denne praksis. Jeg kan slet ikke forstå, at dommerne er bange for en lempelsesregel. Vi har jo dommerskøn på så uendelig mange andre områder, og jeg nærer i hvert fald så høje tanker om vore dommere, at de vil være i stand til at anvende lempelsesreglen, således at der ligesom på de mange andre områder, hvor domstole skal træffe skønsmæssige afgørelser, vil udvikle sig en praksis til vejledning for de jurister, der skal arbejde med reglen. Der er kun een ting, som man må kræve, hvis man vil gennemføre en lempelsesregel, og det er, at domsbegrundelserne bliver meget mere udførlige end nu. På dette punkt er vi sikkert langt tilbage i Norden. men det er jo iøvrigt et spørgsmål, der rækker langt udover dagens emne. Professor, dr. jur. StepJian Hurwitz (D.): Det er en enkelt betragtning i højesteretssagfører Bache's indlæg, der kalder mig frem. Så vidt jeg forstod højesteretssagføreren, vilde han gerne i vidt omfang skubbe præventionen ud af erstatningsretten og lægge den over i strafferetten og derved med et dansk udtryk lade sorteper gå videre. Men fra strafferetlig side må advares imod en udvikling ad den vej. Jeg tror, at med de erfaringer, vi har for, hvad man har kaldt den strafferetlige inflation i vor tid, må vi passe meget på ikke at udvide strafferettens rammer mere. Vi må være glade for, at vi i vidt omfang kan falde tilbage på de civilretlige regler, præventivt set, og derved overflødiggøre straffesager. Får man først et bredt område af ikke særlig grove handlinger ind under den strafferetlige forfølgning, overspænder man de strafferetlige ideer. Jeg tror, at man snarere bør gå den anden vej: at afskaffe strafferetlige regler under hensyn til en tilstrækkelig varetagelse af præventionshensyn igennem civilretten, og da specielt erstatningsretten.

12 ERSTATNING 217 Jeg finder her anledning til at udtrykke den samme opfattelse som professor Bergendal, at man uden at kunne føre eksakte beviser derfor fornuftigvis må antage, at erstatningsreglerne udøver en væsentlig præventiv funktion. Dr. Hoel undervurderer sikkert denne, når han mener, at den udtømmende kan behandles i studiets første time. Ganske som man i strafferetten må lade præventive hensyn spille ind ved afgørelsen af hensigtsmæssigheden af strafforanstaltninger i en række konkrete tilfælde, må man utvivlsomt gøre det også i erstatningsretten. Må jeg i denne forbindelse blot antyde, at den præventive virkning af såvel straf som erstatningsregler er nøje sammenkædet med opreholdelsen af en etisk betonet indstilling til skadegørende adfærd. På dette punkt er jeg altså ikke enig med Dr. Strahl og andre der ved afvejelsen af disse spørgsmål indtager en afmoraliserende holdning med hensyn til retsreglernes funktion. Jeg mener, at præventionen svækkes ved afsvækkelse af skyldsynspunktet, og jeg mener endnu mere, at retsreglernes overholdelse og ønskelig samfundsadfærd ville svækkes overordentligt ved helt bortfald af præventionssynspunktet. Man kan pille den ene sten ud af bygningen, og man kan pille den anden sten ud, og der sker foreløbig intet, man kan afskaffe erstatningsregler på præventiv basis, man kan afskaffe strafferegier, der sker foreløbig intet, men bliv ved dermed, pil den ene sten efter den anden ud af bygningen og bygningen falder sammen. Referenten, professor, dr. jur. Henry Ussing (D.): Allerførst vil jeg gerne have lov til at takke for den overordentlig livlige deltagelse i diskussionen og for de mange indlæg, som har været også mig til stor belæring, og som jeg, når den trykte beretning til sin tid foreligger, vil høste yderligere belæring af. Jeg kan desværre ikke her give en fyldig imødegåelse af de enkelte indlæg, men må nøjes med ganske enkelte bemærkninger. Det var, som man kunde forudse, kun et mindretal af talerne, der pålagde sig den resignation at holde sig nogenlunde til gældende rets grundlag, hvad jeg selv i alt fald i hovedsagen forsøgte på. Blandt dem, der drøftede sagen på dette grundlag, udtalte vel de fleste sympati for en videre adgang til lempelse, end jeg gik ind for. Men en række af talerne gik dog forholdsvis lidt ud over mit standpunkt, således professor Hällström og professor Borum, og jeg fik en værdifuld støtte af højesteretsdommer Jesper Simonsen, hvis dommererfaringer jeg var taknemmelig for at høre om. Jeg efterlyste i mit indlæg netop 28

13 218 HENRY USSING udtalelser fra dommere, men det var forholdsvis få af den kategori, som tog del i drøftelsen. løvrigt var den væsentligste divergens blandt dem, der byggede på gældende rets grundlag, vel den, at adskillige tog til orde for, at lempelse burde kunne ske også af erstatning for farlig bedrift og anden erstatning i medfør af regler om ansvar uden culpa. Jeg mener selv, at man bør tillade lempelse ved mange tilfælde af erstatning uden culpa, men ikke i alle grupp'er af tilfælde og navnlig ikke i det praktisk vigtigste tilfælde, erstatning for farlig bedrift. Dette problem er det imidlertid umuligt at drøfte, uden at man kommer ind på hele grundlaget for reglerne om erstatning for farlig bedrift, et problem, der er så stort, at det ikke kan optages her. Det tilspidser sig i sidste instans i spørgsmålet om, hvem der skal bære den økonomiske byrde ved de skader, som frembringes af visse virksomheder, og det vil højst sandsynligt i fremtiden reelt løbe ud i spørgsmålet, hvem der skal betale forsikringspræmierne. De talere, der ikke følte sig bundet af gældende rets grundlag, fremsatte mange værdifulde tanker. De spænder imidlertid så vidt, at det er udelukket at gå virkelig ind på dem her. Men der er mange ganske overordentlig interessante indlæg, som jeg i og for sig gerne ville drøfte. Jeg tror selv, at fremtiden i høj grad ligger i en videre forsikringsmæssig udvikling, og at erstatningsretten til gengæld vil blive indskrænket væsentligt. Men det er endnu ikke til at overse, hvor langt man skal gå. Når forsikring i vidt omfang afløser erstatningsretten, ender vi imidlertid til syvende og sidst atter i det spørgsmål, hvem der skal betale forsikringen, hvem der skal yde bidragene dertil, og derigennem endelig skal bære udgiften til dækning af skaderne. Det er tildels et teknisk spørgsmål, nemlig om, hvilke forsikringer man skal indrette, men derom kunne der vel nok opnås enighed med tiden. Når jeg har talt om ansvarsforsikring f. eks., lægger jeg ikke nogen særlig vægt på, om forsikringen bevares i dens nuværende form af en egentlig ansvarsforsikring, eller om man går over til en forsikring, der direkte sikrer de skadelidendes interesser, når blot præmierne betales af skadevolderne, f. eks. dem, der driver de særlig store, farlige virksomheder. At have en særlig ansvarsforsikring for disse virksomheder er iøvrigt på ingen måde nødvendigt, hvis man når til en mere omfattende forsikring, der i principet giver erstatning også for de skader, storbedrifterne volder. Man kan da nøjes med en regel om, at de store virksomheder, som i særlig grad forøger farerne, betaler bidrag til dækning af udgifterne ved den generelle forsikring.

14 ERSTATNING 219 Overfor de tanker, som også kom frem, om en mulig forskydning af præventionen fra erstatning til administrativ kontrol og straf, kan jeg for en stor del henvise til de ord, som min kollega, professor Hurwitz, nys udtalte. Der er ingen tvivl om, at der er en del særlige områder, hvor administrativ kontrol kan gøres virksom og bør indføres i videre omfang end nu, men jeg tror ikke, den administrative kontrol nogensinde bør få så stort et område, at den kan overflødiggøre almindelige erstatningsregler. Det store flertal af os vil ønske, at vi i dagliglivet mest mulig bliver fri for administrativ kontrol og strafferegier og kun lever under det ansvar, der følger af erstatningsreglerne. Men administrativ kontrol har sin plads på særlige områder, navnlig af teknisk art. Til sidst et par ord om lovgivningsspørgsmålet. Der blev fra visse sider ytret betænkelighed overfor kodifikation af erstatningsretten. Jeg har selv tidligere udtalt mig lidt i samme retning, og ialfald foreløbig, hvor jeg deltager i lovarbejdet, tror jeg ikke, at det vil medføre stor fare for en uheldig kodifikation. Jeg har imidlertid ladet mig overbevise om, at der burde gøres et forsøg på at finde ud af, hvilke dele af erstatningsretten der egner sig til lovfæstelse. Ved overvejelsen deraf er der mange hensyn at tage. Der er sikkert flere emner, der overhovedet ikke egner sig til lovfæstelse, og på områder, hvor udviklingen synes at være stærkt i skred, må man være varsom med at fastlægge lovregler, der kan spærre for en fremtidig udvikling. Det lille tremandsudvalg, som for øjeblikket arbejder med problemet, er nærmest at betragte som et studieudvalg. Vi skal undersøge, hvorvidt og i hvilket omfang erstatningsretten bør være genstand for fælles nordisk lovgivning. løvrigt anser jeg det for sandsynligt, at udvalget i første række vil foreslå enkelte særlige emner optaget til fælles lovgivning. Præsidenten: Da ikke flere talere har ønsket ordet, er drøftelserne om dette emne hermed afsluttet.

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Psykisk Syge Gerningsmænd

Psykisk Syge Gerningsmænd Psykisk Syge Gerningsmænd Retspsykiatri og strafferet i de nordiske lande Simon Kamber Aarhus Universitet Juridisk Institut Januar 2013 Overskrifter 1 Introduktion Overblik over projektet Introduktion

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO 27. JUNI 2016 OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO Et hospital eller en lignende behandlingsinstitution må i sagens natur udøve et vist, relativt vidt skøn

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne

Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne 1 Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne advokat Torkil Høg tho@lett.dk 2 Hvorfor er den erstatningsretlige bedømmelse af overtrædelser af udbudsreglerne interessant? Vi er ikke alle

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly.

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål og svar nr. 7: Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål 1: Lige et par spørgsmål til kontrakten:

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Betænkning. Lempelse af erstatningsansvar m.v

Betænkning. Lempelse af erstatningsansvar m.v Betænkning om Lempelse af erstatningsansvar m.v Betænkning II afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 829 KØBENHAVN 1978 ISBN 87-503-2349-0 Ju 00-48 bet. Indholdsfortegnelse

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere