Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet"

Transkript

1 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, :23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

2 564974_kørsel.fm Page 2 Monday, December 3, :23 PM Indsats Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2005 Illustrationer: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af: Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet René Ruusunen, Knud Børge Møller, John Clausen, Uffe Fast, Bjarne Jørgensen, Martin Sørensen, Michael W. Rasmussen, Carsten B. Larsen Beredskabsstyrelsens faglige konsulenter Beredskabsstyrelsen Lars Olesen Schultz Grafisk Beredskabsstyrelsen Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax: Oplag: 2000 eksemplarer - 2. genoptryk december 2007 B: 2117 ISBN:

3 564974_kørsel.fm Page 3 Monday, December 3, :23 PM Forord Personale i Redningsberedskabet bringes i kraft af deres funktion ofte i situationer, hvor der skal ydes en hurtig og effektiv indsats. Dette kræver en generel høj faglig viden og en række grundlæggende færdigheder inden for redningsberedskabets brede virkefelt. Dette emnehæfte beskriver den nødvendige viden og de specifikke håndværksmæssige færdigheder inden for ét af de beredskabsfaglige emneområder, som alt efter den pågældendes funktion er grundlaget for, at den hurtige og effektive indsats kan ydes. Emnehæftet er udarbejdet til brug for såvel instruktører som elever i undervisningen inden for det enkelte emneområde. Emnehæftet udgør den faglige referenceramme i redningsberedskabet på manuelt niveau inden for emneområdet. Hæftet er en del af en serie og dækker et specifikt fagligt område inden for indsatsuddannelsen. For til stadighed at have et opdateret indhold modtager Beredskabsstyrelsen gerne brugernes bemærkninger eller forslag til indholdsjusteringer i kommende udgaver. Disse kan sendes direkte til Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød eller pr. til Forslagene vil indgå i det videre arbejde med udvikling af serien af hæfter. Flemming Andersen 3

4 564974_kørsel.fm Page 4 Monday, December 3, :23 PM

5 564974_kørsel.fm Page 5 Monday, December 3, :23 PM Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Udrykningens sammensætning... 7 Mødeplaner Kombinationskøretøjer Fase 1: Risikoidentifikation Fase 2: Risikoanalyse Fase 3: Oplæg til serviceniveau Fase 4: Politisk fastlæggelse af serviceniveau Fase 5: Praktisk implementering af serviceniveau Kørsel til skadestedet Regler for udrykningskørsel Fremkørsel Forberedelse Ankomst til skadestedet Generelle regler Placering af de enkelte køretøjer Situationsmeldinger Situationsmeldinger til vagtcentralen Befalingsudgivelse Befaling Befalingens opbygning Befalingsudgivelse Ordre Radiokommunikation Ledelsesværktøj Aktører på et skadested Principtegning for indsatsområde og skadested Radioudstyr på et skadested Kommunikationsproblemer Behov for radiokommunikation Radioudstyr på skadestedet Sikkerhedskontrol Fælles radioprocedure Oprydning på skadestedet og bekæmpelse af følgeskader efter brand Redningsberedskabets opgaver på et skadested kan opdeles i: Bekæmpelse af følgeskader efter brand, også kaldet Forsikrings- og Pensionsarbejde. 35 Formål Baggrund

6 564974_kørsel.fm Page 6 Monday, December 3, :23 PM Indholdsfortegnelse Opdeling af de tre trin Hvem udfører følgeskadebekæmpelse trin 1 til 3? Følgeskadeberedskabets Trin F1: Følgeskadeberedskabets Trin F Følgeskadeberedskabets Trin F Indeks

7 564974_kørsel.fm Page 7 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Det antal udrykningskøretøjer og den bemanding, der skal være i de danske kommunes redningsberedskaber, er i dag beskrevet i dimensioneringsbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår det, hvorledes et minimumsberedskab skal sammensættes for at kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Udrykningssammensætningerne består i dag af et varieret antal og typer af køretøjer. Generelt set er der en gruppe af køretøjer, der går igen fra redningsberedskab til redningsberedskab. Gruppen består af indsatslederkøretøjer, automobilsprøjter, drejestiger og vandtankvogne. Udrykningernes sammensætning har dybe rødder i de lokale forhold og bygger på erfaringer fra mange års opgaver. Den sammensætning af udrykningskøretøjer, der afsendes ved en given alarm, vil typisk tage udgangspunkt i meldingens ordlyd, samt bebyggelses- og vandforsyningsforholdene for det sted, hvor der alarmeres til. Mange redningsberedskaber vælger på forhånd at definere sammensætningen af udrykningskøretøjer, så de hænger sammen med en pickliste fra alarmcentralen. Herunder er vist et uddrag fra en pickliste. Pickliste: Hovedkategori Bygningsbrand i Container/affald (brand) EL installationer (brand) Gas (Lugt/udsivning/brand) Underkategori Butik Etageejendom Carport/garage fritliggende Gård med dyrehold Industri Lejlighed/etagebeboelse Villa/rækkehus Container i bygning Container i det fri El installationsanlæg i det fri Ledninger Transformerstation Gaslugt i bygning Gaslugt i det fri Gasledningsbrud ej antændt Gas Brand i udsivende gas Naturbrand Skorstensbrand 7

8 564974_kørsel.fm Page 8 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Hovedkategori Underkategori Transportmidler (brand) Mindre forurening Større forurening Andet Eksempler på sammensætninger af udrykningskøretøjer til forskellige meldinger: Brandmeldinger i områder med industri og etagebeboelse Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Drejestige 2 brandmænd Brandmeldinger i områder med én-etagebygninger Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Vandtankvogn 2 brandmænd 8

9 564974_kørsel.fm Page 9 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Brandmeldinger i landområder Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Vandtankvogn 1 brandmand Vandtankvogn 1 brandmand Brandmeldinger til mindre containerbrande, ild i bil i det fri Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Akut uheld med miljøfarlige stoffer mindre uheld Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd 9

10 564974_kørsel.fm Page 10 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Akut uheld med miljøfarlige stoffer større uheld Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Miljøvogn 2 brandmænd Redningsopgaver Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Redningsvogn 2 brandmænd Mødeplaner Hvis der i kommunen ligger en eller flere virksomheder, der kræver helt specielle udrykningssammensætninger på baggrund af en risikovurdering kan redningsberedskabet på forhånd lave en mødeplan for den enkelte virksomhed. Det fremgår af mødeplanen, hvilke køretøjer og mandskab der straks skal alarmeres i forbindelse med meldinger om uheld. Mødeplanen vil udover kommunens egne køretøjer og mandskab endvidere oftest omfatte køretøjer og mandskab fra nabokommuners redningsberedskab og eventuelt beredskabskorpset. 10

11 564974_kørsel.fm Page 11 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Fremmødte enheder i forbindelse med mødeplan Kombinationskøretøjer Mange redningsberedskaber råder i dag over specialindrettede kombinationskøretøjer, der kan anvendes til forskelligartede opgaver. Det kan være et køretøj, der kan anvendes som: Miljø-, rednings- og følgeskadevogn. Redningsvogn og slangetender. Tankvogn og automobilsprøjte. Slangetender og redningslift. Indsatsmæssigt skal man være opmærksom på, at sammenbygningen af køretøjstyper kan få afgørende betydning for, hvor godt køretøjet kan anvendes. En tanksprøjte kan for eksempel blive bundet til skadestedet ved røgdykkerindsats. Under indsatsen kan den således ikke uden videre køre af sted efter mere vand. På næste side er vist to eksempler på kombinationskøretøjer: 11

12 564974_kørsel.fm Page 12 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Tanksprøjte Tanklift Udrykningssammensætninger og udrykningstider Efter 31. august 2007 er der ikke nationale fastsatte bestemmelser, der konkret regulerer redningsberedskabernes udrykningstider herunder antal og sammensætning af udrykningskøretøjer og mandskab. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest fem minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Fremover vil det derfor være politikerne i den enkelte kommune, der fastsætter niveauet for den service, som redningsberedskabet skal kunne yde i forbindelse med uheld. På hvilket grundlag skal politikerne beslutte serviceniveauet? Det er politisk bestemt, at kommunerne skal foretage en risikovurdering af kommunen. Dette kan gøres ved at gennemgå en proces, som er beskrevet i nedenstående figur. 12

13 564974_kørsel.fm Page 13 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Fase 1: Risikoidentifikation I denne fase skal redningsberedskabet finde ud af, hvilke objekter kommunens rummer og hvilke hændelser, der kan forekomme i kommunen med andre ord finde de risici, der kunne tænkes at være relevante for dimensionering af redningsberedskabet. Fase 2: Risikoanalyse Under denne fase finder redningsberedskabet frem til hyppighed og konsekvenser for de fundne risici, og hvorledes de kan håndteres. For at kunne bestemme hvilke og hvor mange køretøjer og mandskab, der er nødvendig i en kommune, kan redningsberedskabet analysere de uheld, der har været og kan forekomme. Derefter kan beredskabet gruppere dem i forskellige størrelser og notere, med hvilken hyppighed de gennem de foregående år er forekommet eller kan forventes at forekomme i fremtiden. I forbindelse med risikovurderingen tages der højde for tiden som faktor i forbindelse med forskellige uheld. Den tidsmæssige side af et alarmerings-, udryknings- og indsatsforløb kan have indflydelse på, hvordan man sammensætter og bemander sine køretøjer. Desuden skal politikerne og ledelsen vurdere, hvor mange samtidige udrykninger der skal gennemføres og med hvilken udrykningssammenhæng. Betydningen af, om stationer er med døgn- eller deltidsstyrker, er også en faktor, der kan have indflydelse på sammensætningen af udrykninger og valg af udrykningstid. Det kan vurderes hvilke fordele og ulemper, der kan være i at have flere beredskabsstationer med en fordeling af køretøjer og mandskab, der hver for sig eller tilsammen kan løse de opgaver, redningsberedskabet stilles over for. Fordele og ulemper ved at samle hele beredskabet med en central placering i slukningsområdet kan også vurderes. Antallet af køretøjer og mandskab, der kan afsendes til et skadested, har i sagens natur også indflydelse på, hvor effektivt opgaverne på et skadested kan løses. På nogle skadesteder kan behov for mandskab være meget lille, og på andre kan der være mange eller mandskabskrævende opgaver. En ikke uvæsentlig faktor er kommunens borgere, som også kan have en forventning om, hvor hurtigt og effektivt et redningsberedskab skal kunne håndtere et uheld. Fase 3: Oplæg til serviceniveau I denne fase kommer redningsberedskabet med et oplæg til, hvilken service der skal kunne ydes til kommunens borgere og virksomheder. 13

14 564974_kørsel.fm Page 14 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Først når risikovurderingen er tilendebragt, kan det fastsættes, hvilke køretøjer der er nødvendige, og hvor meget mandskab der skal til for at kunne løse de opgaver, som redningsberedskabet vil blive stillet over for ved et givet uheld. Risikovurderingen munder ud i et oplæg til serviceniveau, der typisk vil komme til at beskrive, hvor hurtigt og med hvor mange ressourcer redningsberedskabet kan sætte ind i forbindelse med uheld i kommunen. Fase 4: Politisk fastlæggelse af serviceniveau Her skal politikkerne beslutte, i hvilken grad redningsberedskabet skal kunne sættes ind over for de risici, der er kortlagt. Dette gøres med udgangspunkt i redningsberedskabets oplæg til serviceniveau. Derfor bliver det altså den beredskabsfaglige analyse, sammenholdt med den enkelte kommunes politik på beredskabsområdet, der kommer til at give det konkrete serviceniveau, som kommunens borgere og virksomheder kan forvente, at redningsberedskabet lever op til. Fase 5: Praktisk implementering af serviceniveau I denne fase bestemmes det, hvorledes det ønskede serviceniveau realiseres i praksis. 14

15 564974_kørsel.fm Page 15 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Regler for udrykningskørsel Kørsel til skadestedet kan foregå som kørsel 1, der er med udrykning eller som kørsel 2, der er uden udrykning. Udrykningskørsel sker efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om udrykningskørsel. Det vil sige ved anvendelse af blåt blink og udrykningshorn eller -sirene, medmindre anvendelse af udrykningslygte alene efter omstændighederne skønnes tilstrækkeligt til at advare andre trafikanter. Udrykningshorn eller -sirene alene er ikke tilladt. I Bekendtgørelse om udrykningskørsel er der fastlagt regler for hvilke køretøjer, der kan indregistreres til udrykningskørsel, hvilke udrykningssignaler der må anvendes, og at der er særlige forhold vedrørende færdselsregler. Chaufføren, der har ansvaret, behøver ikke, hvis forholdene tillader det, at følge anvisninger fra færdselstavler, hastighed m.m. Føreren skal dog altid efterkomme de anvisninger, som gives af politiet eller andre, som trafikministeren har bemyndiget til at regulere færdslen. Føreren skal endvidere altid efterkomme signaler eller andre anvisninger for færdsel ved jernbaneoverkørsler og broer. Det er vigtigt at påpege, at kørsel med udrykning kræver særdeles stor agtpågivenhed af chaufføren, og det fritager ham ikke for pligten til at optræde hensynsfuldt i trafikken. Et udrykningskøretøj dukker altid uventet op for andre trafikanter, og det kan ikke tages for givet, at andre trafikanter har set eller hørt udrykningskøretøjet. En særlig situation er, når flere udrykningskøretøjer følges ad. Det er ikke sikkert, at andre trafikanter er opmærksomme på, at der kommer flere udrykningskøretøjer. Ved lysregulerede kryds, hvor der køres over for gult eller rødt, eller ved udkørsel på større veje, skal chaufføren sikre sig, at den øvrige trafik har observeret udrykningskøretøjet og markerer, at ville holde tilbage. Her skal man både være opmærksom på den nærmeste trafik fra begge sider og på de trafikanter, der kommer længere fra. De kan have overset udrykningskøretøjer, vælge en ledig bane og fortsætte frem i krydset. Chaufføren skal hellere bruge lidt mere tid og så være sikker på, at alle holder tilbage. Som udgangspunkt skal chaufføren altid nedsætte hastigheden så meget, at der hurtigt kan standses for eventuel tværgående trafik. 15

16 564974_kørsel.fm Page 16 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Personbilen er standset for grønt Automobilsprøjten kører over for rødt Retspraksis viser, at det ofte er chaufføren på udrykningskøretøjet, der drages til ansvar, hvis færdselsreglerne ikke er overholdt, og noget går galt. Som udgangspunkt skal man gå ud fra, at de andre trafikanter ikke har set eller hørt udrykningskøretøjet. Udrykningskøretøjer bør normalt ikke overhale hinanden indbyrdes. Kan et hurtigere køretøj opnå en betydelig tidsmæssig gevinst ved at overhale, kan det ske. Det skal være på et sted med god oversigt, og når den forankørende chauffør er klar over, at det vil ske. Fremkørsel Forberedelse Forberedelse til indsats begynder meget tidligt. I princippet allerede når man tiltræder en vagt på stationen eller som deltidsbrandmand. Ens mentale beredskab skærpes, man er årvågen og ikke overrasket, når der kommet et udkald. Udrykningsmeldingen giver de første sparsomme informationer om, hvilken opgave der venter og hvor. Redningsberedskabet får typisk en meget kort situationsmelding f.eks. Gårdbrand med dyrehold. Med denne korte information begynder forberedelsen og planlægning af indsatsen for den enkelte. Såvel brandmanden som hold- og indsatslederen gør sig sine overvejelser, ud fra det opgavesæt de hver især skal løse. Ved afgang fra stationen kaldes op til vagtcentralen, og her kan man få supplerende oplysninger om situationen, som den er givet til alarmcentralen. Holdlederen gentager opgaven og adressen, så det sikres, at de er rigtigt forstået. Allerede ved afgang fra stationen begynder situationsbedømmelsen. Man kan naturligvis ikke vide med sikkerhed, om der er overensstemmelse mellem meldingen og den faktiske situation. Man kender måske objektet, som man er på vej til, geografien og andre forhold (tid på dagen, bygningens anvendelse, natophold m.m.). 16

17 564974_kørsel.fm Page 17 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet På vej til skadestedet kan man modtage supplerende oplysninger fra vagtcentralen, der giver et bedre billede af, hvad der venter. Når man nærmer sig skadestedet, kan den første visuelle bedømmelse påbegyndes. Kan man se røg og flammer? Hvad er det for et bygningskompleks størrelse, antal etager, byggematerialer mm? Brandmanden iklæder sig og kontrollerer sin udrustning. Brandhanekort eller kort med vandforsyningssteder studeres, så nærmeste vandforsyningssted er kendt. Som regel vil befaling til 1. indsats blive givet pr. radio, inden 1. udrykningen ankommer, så indsatsen kan iværksættes umiddelbart ved ankomst. Ellers skal mandskabet ved ankomsten forblive ved køretøjerne og være klar til at modtage en indsatsbefaling fra holdlederen, efter at denne har modtaget befaling fra indsatslederen. Det er vigtigt, at man som udgangspunkt anvender standardprocedurer, så alle kender forløbet. Befalingsmodtagelse og faste procedurer kan opfattes stive, men er netop udviklet for at sikre en samlet helhedsplan for opgaveløsningen. Ankomst til skadestedet Ved ankomst til skadestedet er det vigtigt, at køretøjerne placeres så hensigtsmæssigt som muligt. Udrykningslygterne kan efter omstændighederne holdes tændt på skadestedet for at markere dette over for andre trafikkanter. Køretøjernes placering er et fælles ansvar for indsats-, holdledere og chauffører. Her er det ikke nok, at den enkelte chauffør placerer sit køretøj optimalt for den opgave køretøjet skal løse. Alle chauffører skal have i tankerne, at der kan komme flere køretøjer. Eksempelvis kan man fra en automobilsprøjte forholdsvis nemt forlænge en slangeudlægning, men det kan ikke lade sig gøre at forlænge en drejestige, hvis den skulle holde for langt væk fra objektet. Et andet forhold, ledere og chauffører skal have i tankerne, er, at andre udrykningskøretøjer stadig skal kunne køre til og fra stedet. Det kan være en tankvogn, der skal fyldes op igen, eller en ambulance. En velovervejet placering af køretøjerne på skadestedet bør praktiseres ved enhver udrykning. Selvom der er tale om en udrykning til et automatisk brandalarmeringsanlæg eller en brand, der umiddelbart ser ud til at have et mindre omfang, kan situationen pludselig udvikle sig, så en gennemtænkt placering af køretøjerne er afgørende for en vellykket gennemførelse af indsatsen. 17

18 564974_kørsel.fm Page 18 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Placering af køretøjerne kan være planlagt på forhånd, f.eks. ved mødeplaner til særlige objekter, bygningskomplekser med Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) o. lign. Indsatslederen har en særlig opgave i forhold til hensigtsmæssig placering af køretøjerne. En opgave der ikke skal undervurderes. Indsatslederen forventes at ankomme først til skadestedet, og han danner sig her et overblik over situationen. I denne fase skal han beslutte, hvordan køretøjerne skal placeres i forhold til hinanden. Denne plan videregives til holdledere og chauffører, der derefter skal sørge for, at indsatslederens plan gennemføres. Generelle regler Placering af de enkelte køretøjer: Indsatsledervognen Har ingen umiddelbar funktion helt tæt på skadestedet. Køretøjet bør placeres et stykke væk. Kan være med til at markere og sikre skadestedet, hvis politiet ikke er ankommet. De blå blink forbliver tændt Automobilsprøjten Kører forbi skadestedet, således at udlægningen sker med pumpen vendt mod skadestedet, samtidig skabes der plads for eventuel automobildrejestige, redningslift samt ambulancer. Der skal tages hensyn til eventuel anvendelse af springpude. Placeres så nedfaldne tagsten m.m. ikke rammer køretøjet. Må ikke placeres ud for porte. Automobilsprøjte kører forbi dør Automobildrejestigen Placeres midtfor bygningen så størst mulig del af facaden kan nås. Placeres i passende afstand fra bygningen. Placeres på fast og plan underlag. Placeres så der tages hensyn til luftledninger mv. Placeres, så støtteben ikke bliver placeret på eller tæt ved kloakdæksler eller lignende. Placeres så der er mest mulig plads i rejsningssiden. 18

19 564974_kørsel.fm Page 19 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Tankvognen Tankvognen afleverer vand Placeres i forlængelse af automobilsprøjten, så én chauffør kan passe begge pumper. Må ikke placeres ud for porte. Skal under indsatsen hurtigt kunne komme derfra igen Udover ovennævnte findes der andre køretøjer, som kan komme frem til skadestedet. Endvidere kan ovennævnte køretøjer være opbygget som kombinationskøretøjer, eksempelvis tanksprøjte og tanktender. Situationsmeldinger Situationsmeldinger til vagtcentralen Det er vigtigt, at indsatslederen så hurtigt som muligt bidrager til situationsbilledet ved at komme med en ankomstmelding efterfulgt af relevante situationsmeldinger. I den første fase har vagtcentralen kun meldingen fra 112 at bygge vurderingen på. Meldingen bygger på anmelders opfattelse af situationen, og der er ofte stor forskel på meldingen og den reelle situation. Anmelders oplysninger videregives fortløbende til vagtcentralen i simplificeret form. Vagtcentral 19

20 564974_kørsel.fm Page 20 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Dette giver vagtcentralen en mulighed for at være på forkant med eventuelle behov på skadestedet eller være i stand til at disponere ressourcer til et andet skadested. Situationsmeldinger gives så hurtigt som muligt. Første melding kan eventuelt gives inden ankomst, hvis indsatslederen på afstand kan vurdere, at der er behov for yderligere ressourcer. Situationsmeldinger sendes så ofte, at de givne oplysninger har betydning for vagtcentralens dispositioner. Den første statusmelding sendes senest efter befaling om førsteindsats. Hvis vagtcentralen betjener flere redningsberedskaber, er det vigtigt i tilbagemeldingen at oplyse, hvilket skadested meldingen kommer fra. Det er for at sikre, at der ikke sker misforståelser, så en tilbagemelding fejlagtigt tillægges et andet skadested. Situationsmelding til vagtcentralen skal indeholde følgende: Situationsmelding Eventuel anmodning om yderligere assistance, herunder kørevej Overslag over varighed af indsats. Eventuelle køretøjer der kan frigives. Her er det vigtigt, at indsatslederen beslutter, hvad der er behov for. Hvis ikke indsatslederen har en klar opfattelse af behovene, har vagtcentralen ingen eller kun ringe mulighed for at opfylde dem. Meldingen skal indeholde: Hvad: Det ønskede materiel og mandskab angives præcist. Hvor: Hvis tilkørsel ønskes til et andet sted end alarmeringsadressen, skal tilkørselssted angives. Bemærk, at nærmeste enhed(er), der opfylder indsatslederens behov, altid sendes ved kørsel 1. Hvis indsatslederen har andre ønsker, må dette oplyses. Indsatslederen skal altså ikke bekymre sig om hvorfra enhederne skal komme. Vagtcentral eller alarmcentral alarmerer nærmeste beredskab. Giver dette uhensigtsmæssige huller i beredskabet i området, må der efterfølgende tages forholdsregler for dette. Modtager vagtcentralen ikke en tilbagemelding inden for 5-10 minutter efter udrykningens ankomst til skadestedet, anmoder vagtcentralen om denne fra indsatslederen. 20

21 564974_kørsel.fm Page 21 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse Befaling Inden indsats- og holdlederen giver sin befaling, er der foretaget den nødvendige bedømmelse af situationen, og på baggrund af denne er der truffet en beslutning for indsatsens gennemførelse. Når holdlederen har modtaget sin befaling af indsatslederen, skal han hurtigt sætte mandskabet i gang med arbejdet. På grund af de særlige omstændigheder der hersker på et skadested, er det nødvendigt, at arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt. Der er ikke tid til at give længere forklaringer, og der er heller ikke tid til at kontrollere, om hver mand er klar over, hvad han skal lave. Dog er det den enkeltes ansvar, at gøre opmærksom på, hvis opgaven ikke er forstået og dermed ikke sikkerhedsmæssigt i orden. Befalingerne skal være så korte som mulig, men samtidig formuleret således, at misforståelser er udelukket. En begrundelse for befalingens indhold kan eventuelt uddybes under debriefingen. Befalingens opbygning Disse krav kan opfyldes ved hjælp at en befaling, der er opbygget efter et ganske bestemt system. Indholdet bevirker, at hver enkelt brandmand på holdet nøjagtigt får at vide, hvad han skal gøre. Skemaet består af følgende punkter: Befalingsudgivelse 1. Situation 2. Opgave 3. Udførelse Jeg a. Skaden a. Hvad a. Hvordan b. Skadestedet b. Hvorfor b. Særlige farer c. Indsatte styrker Befalingsskemaet anvendes ved enhver befaling, der gives på et skadested. 1. Situation Under dette punkt gives der oplysning om de forhold, der vedrører branden og skadestedet, som har betydning for indsatsen. Det kan f.eks. være, at der er brand i soveværelset, og at der ingen mennesker er i lejligheden. Er der allerede indsat styrker på skadestedet, oplyses det, hvilke styrker det drejer sig om, og hvor de er indsat. 21

22 564974_kørsel.fm Page 22 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse 2. Opgave Under dette punkt gives besked om, hvilken opgave der skal løses f.eks. at foretage eftersøgning samt slukke branden og hvad formålet er med den pågældende indsats f.eks. at foretage personredning samt hindre antændelse af nabobygningen. 3. Udførelse Under dette punkt gives der nærmere oplysning om, hvordan befalingsgiveren vil have opgaven løst, herunder eventuelt hvordan arbejdet skal fordeles. Drejer det sig om indsatslederens befaling til holdlederen, skal punktet indeholde besked om, at der f.eks. indsættes et C-angreb ad køkkentrappen og foretages evakuering ad hovedtrappen. Drejer det sig om holdlederens befaling til mandskabet skal punktet indeholde besked om, hvad hver enkelt brandmand skal gøre. Det gøres så vidt muligt ved at anvende en standardudlægning. Derved kan holdlederen give ordre til hele sprøjteholdets fem mand på én gang (f.eks. Fra sprøjten B- og C-slangen ud). Nr. 1 og nr. 2 skal nu vide angrebsvejen f.eks. 1. slange ad køkkentrappen, dér. Nr. 3 og nr. 4 skal f.eks. foretage evakuering ad hovedtrappen efter endt slangeudlægning og vandforsyning. Et stigehold kan f.eks. få til opgave at foretage ventilation. Er der særlige farer på brandstedet f.eks. trykflasker, skal dette meddeles under pkt. 3 b. De farer, der skal omtales under dette punkt, er forhold, der er til særlig farer for mandskabet under deres indsats. Jeg Ved dette punkt forstås, at den person, der giver befalingen, skal meddele, hvad han nu vil foretage sig, og hvor han kan træffes. Ordre Hvis situationen er af en sådan karakter, at der af dele af brandmandskabet kræves en hurtig livreddende indsats, kan holdlederen indledningsvis give en ordre til f.eks. stigeholdet om redning af person fra hustag og derefter give befaling til den øvrige del af holdet. Den del af mandskabet, der modtog en ordre, bør efterfølgende, når situationen tillader det, modtage de nødvendige oplysninger fra befalingen. Eksempel på brug af befalingsudgivelse: Befalingsskemaet skal nu belyses nærmere gennem et eksempel. Brandsted: En-etages lagerbygning faste stoffer. Bygningen er sammenbygget med enetages fabriksbygning (trævarefabrik). 22

23 564974_kørsel.fm Page 23 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse Tidspunkt: Kl Udrykning: Indsats: Indsatsleder Automobilsprøjte med holdleder og tre mand. Suppleret med tankvogn og to mand. Indsatslederen har givet befaling til holdlederen om indsats af et C-rør til slukning i lagerbygning samt et C-rør, der skal hindre udbredelse til fabriksbygning. Lager Produktion ASP TANKVOGN ISL På baggrund af indsatslederens befaling giver holdlederen nu følgende befaling: 1. Situationen a: Det brænder i trævarefabrikkens lager. b: Der er åben forbindelse til fabrikkens stueetage. c: 2. Opgaven a: Vi skal hindre brandens udbredelse til fabrikken og slukke i lagerbygningen. b: 3. Udførelsen a: Fra sprøjten B- og C-slangen ud. Nr. 1 og nr slange ind i fabrikkens stueetage og hindre brandudbredelse dér. Nr. 3 og nr slange slukke i lagerbygning og hindre brandudbredelse dér. b: Jeg Jeg følger 1. slange. 23

24 564974_kørsel.fm Page 24 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse Befalingsstemaet skal betragtes som en huskeseddel. Er der ikke noget at sige om et bestemt punkt, springes det over. Dette gælder her for punkterne lc, 2b og 3b. Såfremt befalingen gives på denne måde, kan der ikke være tvivl om, hvad hver enkelt brandmand på holdet skal udføre. Hermed er formålet med befalingsudgivelsen opnået. 24

25 564974_kørsel.fm Page 25 Monday, December 3, :23 PM Radiokommunikation Ledelsesværktøj Radiokommunikation anvendes til at etablere forbindelser over større afstande i forbindelse med ledelse og samarbejde mellem de forskellige aktører på skadestedet. Ledelse i forbindelse med radiokommunikationen foregår bl.a. mellem indsats- og holdlederen og mellem holdlederen og røgdykkerhold. Radiokommunikation mellem teknisk og koordinerende ledelse på et skadested er et eksempel på brugen af radio til samarbejde. Hvis radiokommunikation anvendes rigtigt, kan det være med til at effektivisere indsatsen og øge indsatsmandskabets sikkerhed. Omvendt kan valg af uhensigtsmæssigt teknisk udstyr, uklar betjeningsprocedure, mangel på rutine m.m. være den direkte eller medvirkende årsag til forsinket fremmøde, mangelfuld indsatsledelse, manglende sikkerhed for røgdykkerhold og dermed større skader end nødvendigt. Aktører på et skadested På skadestedet vil direkte eller indirekte de vigtigste aktører i indsatsen være: Kommunale redningsberedskaber. Statslige regionale redningsberedskaber. Politi. Alarmcentral. Vagtcentral. Præhospitale beredskab (ambulancer, lægebiler, akutbiler, lægehold m.m.). Miljøvagt og kloakvæsen samt havmiljøberedskab. Teleselskaber (fastnet- og mobiltelefonforbindelser). Forsyningsselskaber (afløb, gas, olie, el og vand). Forsvaret. Akut medicinsk koordinationscenter. Embedslæge. 25

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Aktører på et skadested s2: Principskitse af et skadested s3: Radioudstyr på et skadested s5:

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Indsats. Slangeudlægning

Indsats. Slangeudlægning Indsats Slangeudlægning Beredskabsstyrelsen 2006 Indsats Forfattere: Copyright 2005 Forsidefoto: Opsætning & Tryk: Udgivet af: Slangeudlægning John Clausen, Uffe Fast, Bjarne Jørgensen, Martin Sørensen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte Indsatsledelse på skadestedet Temahæfte Indhold Indledning... 3 1. Alarmering... 4 2. Forhold under lederens fremkørsel... 4 3. Ankomst til skadestedet... 6 4. Situationsbedømmelse... 7 5. Førsteindsatsen...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Side 1 Udgivet af Trafik- og Byggestyrelsens Center for personcertificering København 2011. Side 2 INDHOLD 1 Generelt... 4 2 Ansvar... 4

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde

Læs mere

Holdlederes efteruddannelse i Østsjællands Beredskab.

Holdlederes efteruddannelse i Østsjællands Beredskab. Holdlederes efteruddannelse i. Formålet med uddannelsen er at vedligeholde holdlederes fornødne kompetencer for at kunne varetage ledelsen af eget mandskab på et skadested, hvor opgaven ledelsesmæssigt

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården Beredskabsmappe Kulturcenter Mantziusgården 1 Planens Indhold Beskrivelse af institutionen side 3 Alarmering, generelt Alarmeringsplan side 4 Varslingssignaler side 5 Samlested efter evakuering side 5

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

Bekæmpelse af følgeskader efter brand

Bekæmpelse af følgeskader efter brand Vejledning September 2013 Bekæmpelse af følgeskader efter brand Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning...

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation Kommunikation Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2016 til kl. 08.00 den 10-06-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 09:20 Sollentuna Alle Brand alarm Blind alarm, rengøring ramt detektor. 10:15 Thorsgade

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Den Obligatoriske Vedligeholdelsesuddannelse Indsats har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne hos den enkelte brandmand,

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere