Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet"

Transkript

1 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, :23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

2 564974_kørsel.fm Page 2 Monday, December 3, :23 PM Indsats Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2005 Illustrationer: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af: Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet René Ruusunen, Knud Børge Møller, John Clausen, Uffe Fast, Bjarne Jørgensen, Martin Sørensen, Michael W. Rasmussen, Carsten B. Larsen Beredskabsstyrelsens faglige konsulenter Beredskabsstyrelsen Lars Olesen Schultz Grafisk Beredskabsstyrelsen Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax: Oplag: 2000 eksemplarer - 2. genoptryk december 2007 B: 2117 ISBN:

3 564974_kørsel.fm Page 3 Monday, December 3, :23 PM Forord Personale i Redningsberedskabet bringes i kraft af deres funktion ofte i situationer, hvor der skal ydes en hurtig og effektiv indsats. Dette kræver en generel høj faglig viden og en række grundlæggende færdigheder inden for redningsberedskabets brede virkefelt. Dette emnehæfte beskriver den nødvendige viden og de specifikke håndværksmæssige færdigheder inden for ét af de beredskabsfaglige emneområder, som alt efter den pågældendes funktion er grundlaget for, at den hurtige og effektive indsats kan ydes. Emnehæftet er udarbejdet til brug for såvel instruktører som elever i undervisningen inden for det enkelte emneområde. Emnehæftet udgør den faglige referenceramme i redningsberedskabet på manuelt niveau inden for emneområdet. Hæftet er en del af en serie og dækker et specifikt fagligt område inden for indsatsuddannelsen. For til stadighed at have et opdateret indhold modtager Beredskabsstyrelsen gerne brugernes bemærkninger eller forslag til indholdsjusteringer i kommende udgaver. Disse kan sendes direkte til Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød eller pr. til Forslagene vil indgå i det videre arbejde med udvikling af serien af hæfter. Flemming Andersen 3

4 564974_kørsel.fm Page 4 Monday, December 3, :23 PM

5 564974_kørsel.fm Page 5 Monday, December 3, :23 PM Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Udrykningens sammensætning... 7 Mødeplaner Kombinationskøretøjer Fase 1: Risikoidentifikation Fase 2: Risikoanalyse Fase 3: Oplæg til serviceniveau Fase 4: Politisk fastlæggelse af serviceniveau Fase 5: Praktisk implementering af serviceniveau Kørsel til skadestedet Regler for udrykningskørsel Fremkørsel Forberedelse Ankomst til skadestedet Generelle regler Placering af de enkelte køretøjer Situationsmeldinger Situationsmeldinger til vagtcentralen Befalingsudgivelse Befaling Befalingens opbygning Befalingsudgivelse Ordre Radiokommunikation Ledelsesværktøj Aktører på et skadested Principtegning for indsatsområde og skadested Radioudstyr på et skadested Kommunikationsproblemer Behov for radiokommunikation Radioudstyr på skadestedet Sikkerhedskontrol Fælles radioprocedure Oprydning på skadestedet og bekæmpelse af følgeskader efter brand Redningsberedskabets opgaver på et skadested kan opdeles i: Bekæmpelse af følgeskader efter brand, også kaldet Forsikrings- og Pensionsarbejde. 35 Formål Baggrund

6 564974_kørsel.fm Page 6 Monday, December 3, :23 PM Indholdsfortegnelse Opdeling af de tre trin Hvem udfører følgeskadebekæmpelse trin 1 til 3? Følgeskadeberedskabets Trin F1: Følgeskadeberedskabets Trin F Følgeskadeberedskabets Trin F Indeks

7 564974_kørsel.fm Page 7 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Det antal udrykningskøretøjer og den bemanding, der skal være i de danske kommunes redningsberedskaber, er i dag beskrevet i dimensioneringsbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår det, hvorledes et minimumsberedskab skal sammensættes for at kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Udrykningssammensætningerne består i dag af et varieret antal og typer af køretøjer. Generelt set er der en gruppe af køretøjer, der går igen fra redningsberedskab til redningsberedskab. Gruppen består af indsatslederkøretøjer, automobilsprøjter, drejestiger og vandtankvogne. Udrykningernes sammensætning har dybe rødder i de lokale forhold og bygger på erfaringer fra mange års opgaver. Den sammensætning af udrykningskøretøjer, der afsendes ved en given alarm, vil typisk tage udgangspunkt i meldingens ordlyd, samt bebyggelses- og vandforsyningsforholdene for det sted, hvor der alarmeres til. Mange redningsberedskaber vælger på forhånd at definere sammensætningen af udrykningskøretøjer, så de hænger sammen med en pickliste fra alarmcentralen. Herunder er vist et uddrag fra en pickliste. Pickliste: Hovedkategori Bygningsbrand i Container/affald (brand) EL installationer (brand) Gas (Lugt/udsivning/brand) Underkategori Butik Etageejendom Carport/garage fritliggende Gård med dyrehold Industri Lejlighed/etagebeboelse Villa/rækkehus Container i bygning Container i det fri El installationsanlæg i det fri Ledninger Transformerstation Gaslugt i bygning Gaslugt i det fri Gasledningsbrud ej antændt Gas Brand i udsivende gas Naturbrand Skorstensbrand 7

8 564974_kørsel.fm Page 8 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Hovedkategori Underkategori Transportmidler (brand) Mindre forurening Større forurening Andet Eksempler på sammensætninger af udrykningskøretøjer til forskellige meldinger: Brandmeldinger i områder med industri og etagebeboelse Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Drejestige 2 brandmænd Brandmeldinger i områder med én-etagebygninger Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Vandtankvogn 2 brandmænd 8

9 564974_kørsel.fm Page 9 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Brandmeldinger i landområder Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Vandtankvogn 1 brandmand Vandtankvogn 1 brandmand Brandmeldinger til mindre containerbrande, ild i bil i det fri Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Akut uheld med miljøfarlige stoffer mindre uheld Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd 9

10 564974_kørsel.fm Page 10 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Akut uheld med miljøfarlige stoffer større uheld Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Miljøvogn 2 brandmænd Redningsopgaver Indsatsleder Automobilsprøjte 1 holdleder + 3 brandmænd Redningsvogn 2 brandmænd Mødeplaner Hvis der i kommunen ligger en eller flere virksomheder, der kræver helt specielle udrykningssammensætninger på baggrund af en risikovurdering kan redningsberedskabet på forhånd lave en mødeplan for den enkelte virksomhed. Det fremgår af mødeplanen, hvilke køretøjer og mandskab der straks skal alarmeres i forbindelse med meldinger om uheld. Mødeplanen vil udover kommunens egne køretøjer og mandskab endvidere oftest omfatte køretøjer og mandskab fra nabokommuners redningsberedskab og eventuelt beredskabskorpset. 10

11 564974_kørsel.fm Page 11 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Fremmødte enheder i forbindelse med mødeplan Kombinationskøretøjer Mange redningsberedskaber råder i dag over specialindrettede kombinationskøretøjer, der kan anvendes til forskelligartede opgaver. Det kan være et køretøj, der kan anvendes som: Miljø-, rednings- og følgeskadevogn. Redningsvogn og slangetender. Tankvogn og automobilsprøjte. Slangetender og redningslift. Indsatsmæssigt skal man være opmærksom på, at sammenbygningen af køretøjstyper kan få afgørende betydning for, hvor godt køretøjet kan anvendes. En tanksprøjte kan for eksempel blive bundet til skadestedet ved røgdykkerindsats. Under indsatsen kan den således ikke uden videre køre af sted efter mere vand. På næste side er vist to eksempler på kombinationskøretøjer: 11

12 564974_kørsel.fm Page 12 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Tanksprøjte Tanklift Udrykningssammensætninger og udrykningstider Efter 31. august 2007 er der ikke nationale fastsatte bestemmelser, der konkret regulerer redningsberedskabernes udrykningstider herunder antal og sammensætning af udrykningskøretøjer og mandskab. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest fem minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Fremover vil det derfor være politikerne i den enkelte kommune, der fastsætter niveauet for den service, som redningsberedskabet skal kunne yde i forbindelse med uheld. På hvilket grundlag skal politikerne beslutte serviceniveauet? Det er politisk bestemt, at kommunerne skal foretage en risikovurdering af kommunen. Dette kan gøres ved at gennemgå en proces, som er beskrevet i nedenstående figur. 12

13 564974_kørsel.fm Page 13 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Fase 1: Risikoidentifikation I denne fase skal redningsberedskabet finde ud af, hvilke objekter kommunens rummer og hvilke hændelser, der kan forekomme i kommunen med andre ord finde de risici, der kunne tænkes at være relevante for dimensionering af redningsberedskabet. Fase 2: Risikoanalyse Under denne fase finder redningsberedskabet frem til hyppighed og konsekvenser for de fundne risici, og hvorledes de kan håndteres. For at kunne bestemme hvilke og hvor mange køretøjer og mandskab, der er nødvendig i en kommune, kan redningsberedskabet analysere de uheld, der har været og kan forekomme. Derefter kan beredskabet gruppere dem i forskellige størrelser og notere, med hvilken hyppighed de gennem de foregående år er forekommet eller kan forventes at forekomme i fremtiden. I forbindelse med risikovurderingen tages der højde for tiden som faktor i forbindelse med forskellige uheld. Den tidsmæssige side af et alarmerings-, udryknings- og indsatsforløb kan have indflydelse på, hvordan man sammensætter og bemander sine køretøjer. Desuden skal politikerne og ledelsen vurdere, hvor mange samtidige udrykninger der skal gennemføres og med hvilken udrykningssammenhæng. Betydningen af, om stationer er med døgn- eller deltidsstyrker, er også en faktor, der kan have indflydelse på sammensætningen af udrykninger og valg af udrykningstid. Det kan vurderes hvilke fordele og ulemper, der kan være i at have flere beredskabsstationer med en fordeling af køretøjer og mandskab, der hver for sig eller tilsammen kan løse de opgaver, redningsberedskabet stilles over for. Fordele og ulemper ved at samle hele beredskabet med en central placering i slukningsområdet kan også vurderes. Antallet af køretøjer og mandskab, der kan afsendes til et skadested, har i sagens natur også indflydelse på, hvor effektivt opgaverne på et skadested kan løses. På nogle skadesteder kan behov for mandskab være meget lille, og på andre kan der være mange eller mandskabskrævende opgaver. En ikke uvæsentlig faktor er kommunens borgere, som også kan have en forventning om, hvor hurtigt og effektivt et redningsberedskab skal kunne håndtere et uheld. Fase 3: Oplæg til serviceniveau I denne fase kommer redningsberedskabet med et oplæg til, hvilken service der skal kunne ydes til kommunens borgere og virksomheder. 13

14 564974_kørsel.fm Page 14 Monday, December 3, :23 PM Udrykningens sammensætning Først når risikovurderingen er tilendebragt, kan det fastsættes, hvilke køretøjer der er nødvendige, og hvor meget mandskab der skal til for at kunne løse de opgaver, som redningsberedskabet vil blive stillet over for ved et givet uheld. Risikovurderingen munder ud i et oplæg til serviceniveau, der typisk vil komme til at beskrive, hvor hurtigt og med hvor mange ressourcer redningsberedskabet kan sætte ind i forbindelse med uheld i kommunen. Fase 4: Politisk fastlæggelse af serviceniveau Her skal politikkerne beslutte, i hvilken grad redningsberedskabet skal kunne sættes ind over for de risici, der er kortlagt. Dette gøres med udgangspunkt i redningsberedskabets oplæg til serviceniveau. Derfor bliver det altså den beredskabsfaglige analyse, sammenholdt med den enkelte kommunes politik på beredskabsområdet, der kommer til at give det konkrete serviceniveau, som kommunens borgere og virksomheder kan forvente, at redningsberedskabet lever op til. Fase 5: Praktisk implementering af serviceniveau I denne fase bestemmes det, hvorledes det ønskede serviceniveau realiseres i praksis. 14

15 564974_kørsel.fm Page 15 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Regler for udrykningskørsel Kørsel til skadestedet kan foregå som kørsel 1, der er med udrykning eller som kørsel 2, der er uden udrykning. Udrykningskørsel sker efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om udrykningskørsel. Det vil sige ved anvendelse af blåt blink og udrykningshorn eller -sirene, medmindre anvendelse af udrykningslygte alene efter omstændighederne skønnes tilstrækkeligt til at advare andre trafikanter. Udrykningshorn eller -sirene alene er ikke tilladt. I Bekendtgørelse om udrykningskørsel er der fastlagt regler for hvilke køretøjer, der kan indregistreres til udrykningskørsel, hvilke udrykningssignaler der må anvendes, og at der er særlige forhold vedrørende færdselsregler. Chaufføren, der har ansvaret, behøver ikke, hvis forholdene tillader det, at følge anvisninger fra færdselstavler, hastighed m.m. Føreren skal dog altid efterkomme de anvisninger, som gives af politiet eller andre, som trafikministeren har bemyndiget til at regulere færdslen. Føreren skal endvidere altid efterkomme signaler eller andre anvisninger for færdsel ved jernbaneoverkørsler og broer. Det er vigtigt at påpege, at kørsel med udrykning kræver særdeles stor agtpågivenhed af chaufføren, og det fritager ham ikke for pligten til at optræde hensynsfuldt i trafikken. Et udrykningskøretøj dukker altid uventet op for andre trafikanter, og det kan ikke tages for givet, at andre trafikanter har set eller hørt udrykningskøretøjet. En særlig situation er, når flere udrykningskøretøjer følges ad. Det er ikke sikkert, at andre trafikanter er opmærksomme på, at der kommer flere udrykningskøretøjer. Ved lysregulerede kryds, hvor der køres over for gult eller rødt, eller ved udkørsel på større veje, skal chaufføren sikre sig, at den øvrige trafik har observeret udrykningskøretøjet og markerer, at ville holde tilbage. Her skal man både være opmærksom på den nærmeste trafik fra begge sider og på de trafikanter, der kommer længere fra. De kan have overset udrykningskøretøjer, vælge en ledig bane og fortsætte frem i krydset. Chaufføren skal hellere bruge lidt mere tid og så være sikker på, at alle holder tilbage. Som udgangspunkt skal chaufføren altid nedsætte hastigheden så meget, at der hurtigt kan standses for eventuel tværgående trafik. 15

16 564974_kørsel.fm Page 16 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Personbilen er standset for grønt Automobilsprøjten kører over for rødt Retspraksis viser, at det ofte er chaufføren på udrykningskøretøjet, der drages til ansvar, hvis færdselsreglerne ikke er overholdt, og noget går galt. Som udgangspunkt skal man gå ud fra, at de andre trafikanter ikke har set eller hørt udrykningskøretøjet. Udrykningskøretøjer bør normalt ikke overhale hinanden indbyrdes. Kan et hurtigere køretøj opnå en betydelig tidsmæssig gevinst ved at overhale, kan det ske. Det skal være på et sted med god oversigt, og når den forankørende chauffør er klar over, at det vil ske. Fremkørsel Forberedelse Forberedelse til indsats begynder meget tidligt. I princippet allerede når man tiltræder en vagt på stationen eller som deltidsbrandmand. Ens mentale beredskab skærpes, man er årvågen og ikke overrasket, når der kommet et udkald. Udrykningsmeldingen giver de første sparsomme informationer om, hvilken opgave der venter og hvor. Redningsberedskabet får typisk en meget kort situationsmelding f.eks. Gårdbrand med dyrehold. Med denne korte information begynder forberedelsen og planlægning af indsatsen for den enkelte. Såvel brandmanden som hold- og indsatslederen gør sig sine overvejelser, ud fra det opgavesæt de hver især skal løse. Ved afgang fra stationen kaldes op til vagtcentralen, og her kan man få supplerende oplysninger om situationen, som den er givet til alarmcentralen. Holdlederen gentager opgaven og adressen, så det sikres, at de er rigtigt forstået. Allerede ved afgang fra stationen begynder situationsbedømmelsen. Man kan naturligvis ikke vide med sikkerhed, om der er overensstemmelse mellem meldingen og den faktiske situation. Man kender måske objektet, som man er på vej til, geografien og andre forhold (tid på dagen, bygningens anvendelse, natophold m.m.). 16

17 564974_kørsel.fm Page 17 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet På vej til skadestedet kan man modtage supplerende oplysninger fra vagtcentralen, der giver et bedre billede af, hvad der venter. Når man nærmer sig skadestedet, kan den første visuelle bedømmelse påbegyndes. Kan man se røg og flammer? Hvad er det for et bygningskompleks størrelse, antal etager, byggematerialer mm? Brandmanden iklæder sig og kontrollerer sin udrustning. Brandhanekort eller kort med vandforsyningssteder studeres, så nærmeste vandforsyningssted er kendt. Som regel vil befaling til 1. indsats blive givet pr. radio, inden 1. udrykningen ankommer, så indsatsen kan iværksættes umiddelbart ved ankomst. Ellers skal mandskabet ved ankomsten forblive ved køretøjerne og være klar til at modtage en indsatsbefaling fra holdlederen, efter at denne har modtaget befaling fra indsatslederen. Det er vigtigt, at man som udgangspunkt anvender standardprocedurer, så alle kender forløbet. Befalingsmodtagelse og faste procedurer kan opfattes stive, men er netop udviklet for at sikre en samlet helhedsplan for opgaveløsningen. Ankomst til skadestedet Ved ankomst til skadestedet er det vigtigt, at køretøjerne placeres så hensigtsmæssigt som muligt. Udrykningslygterne kan efter omstændighederne holdes tændt på skadestedet for at markere dette over for andre trafikkanter. Køretøjernes placering er et fælles ansvar for indsats-, holdledere og chauffører. Her er det ikke nok, at den enkelte chauffør placerer sit køretøj optimalt for den opgave køretøjet skal løse. Alle chauffører skal have i tankerne, at der kan komme flere køretøjer. Eksempelvis kan man fra en automobilsprøjte forholdsvis nemt forlænge en slangeudlægning, men det kan ikke lade sig gøre at forlænge en drejestige, hvis den skulle holde for langt væk fra objektet. Et andet forhold, ledere og chauffører skal have i tankerne, er, at andre udrykningskøretøjer stadig skal kunne køre til og fra stedet. Det kan være en tankvogn, der skal fyldes op igen, eller en ambulance. En velovervejet placering af køretøjerne på skadestedet bør praktiseres ved enhver udrykning. Selvom der er tale om en udrykning til et automatisk brandalarmeringsanlæg eller en brand, der umiddelbart ser ud til at have et mindre omfang, kan situationen pludselig udvikle sig, så en gennemtænkt placering af køretøjerne er afgørende for en vellykket gennemførelse af indsatsen. 17

18 564974_kørsel.fm Page 18 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Placering af køretøjerne kan være planlagt på forhånd, f.eks. ved mødeplaner til særlige objekter, bygningskomplekser med Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) o. lign. Indsatslederen har en særlig opgave i forhold til hensigtsmæssig placering af køretøjerne. En opgave der ikke skal undervurderes. Indsatslederen forventes at ankomme først til skadestedet, og han danner sig her et overblik over situationen. I denne fase skal han beslutte, hvordan køretøjerne skal placeres i forhold til hinanden. Denne plan videregives til holdledere og chauffører, der derefter skal sørge for, at indsatslederens plan gennemføres. Generelle regler Placering af de enkelte køretøjer: Indsatsledervognen Har ingen umiddelbar funktion helt tæt på skadestedet. Køretøjet bør placeres et stykke væk. Kan være med til at markere og sikre skadestedet, hvis politiet ikke er ankommet. De blå blink forbliver tændt Automobilsprøjten Kører forbi skadestedet, således at udlægningen sker med pumpen vendt mod skadestedet, samtidig skabes der plads for eventuel automobildrejestige, redningslift samt ambulancer. Der skal tages hensyn til eventuel anvendelse af springpude. Placeres så nedfaldne tagsten m.m. ikke rammer køretøjet. Må ikke placeres ud for porte. Automobilsprøjte kører forbi dør Automobildrejestigen Placeres midtfor bygningen så størst mulig del af facaden kan nås. Placeres i passende afstand fra bygningen. Placeres på fast og plan underlag. Placeres så der tages hensyn til luftledninger mv. Placeres, så støtteben ikke bliver placeret på eller tæt ved kloakdæksler eller lignende. Placeres så der er mest mulig plads i rejsningssiden. 18

19 564974_kørsel.fm Page 19 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Tankvognen Tankvognen afleverer vand Placeres i forlængelse af automobilsprøjten, så én chauffør kan passe begge pumper. Må ikke placeres ud for porte. Skal under indsatsen hurtigt kunne komme derfra igen Udover ovennævnte findes der andre køretøjer, som kan komme frem til skadestedet. Endvidere kan ovennævnte køretøjer være opbygget som kombinationskøretøjer, eksempelvis tanksprøjte og tanktender. Situationsmeldinger Situationsmeldinger til vagtcentralen Det er vigtigt, at indsatslederen så hurtigt som muligt bidrager til situationsbilledet ved at komme med en ankomstmelding efterfulgt af relevante situationsmeldinger. I den første fase har vagtcentralen kun meldingen fra 112 at bygge vurderingen på. Meldingen bygger på anmelders opfattelse af situationen, og der er ofte stor forskel på meldingen og den reelle situation. Anmelders oplysninger videregives fortløbende til vagtcentralen i simplificeret form. Vagtcentral 19

20 564974_kørsel.fm Page 20 Monday, December 3, :23 PM Kørsel til skadestedet Dette giver vagtcentralen en mulighed for at være på forkant med eventuelle behov på skadestedet eller være i stand til at disponere ressourcer til et andet skadested. Situationsmeldinger gives så hurtigt som muligt. Første melding kan eventuelt gives inden ankomst, hvis indsatslederen på afstand kan vurdere, at der er behov for yderligere ressourcer. Situationsmeldinger sendes så ofte, at de givne oplysninger har betydning for vagtcentralens dispositioner. Den første statusmelding sendes senest efter befaling om førsteindsats. Hvis vagtcentralen betjener flere redningsberedskaber, er det vigtigt i tilbagemeldingen at oplyse, hvilket skadested meldingen kommer fra. Det er for at sikre, at der ikke sker misforståelser, så en tilbagemelding fejlagtigt tillægges et andet skadested. Situationsmelding til vagtcentralen skal indeholde følgende: Situationsmelding Eventuel anmodning om yderligere assistance, herunder kørevej Overslag over varighed af indsats. Eventuelle køretøjer der kan frigives. Her er det vigtigt, at indsatslederen beslutter, hvad der er behov for. Hvis ikke indsatslederen har en klar opfattelse af behovene, har vagtcentralen ingen eller kun ringe mulighed for at opfylde dem. Meldingen skal indeholde: Hvad: Det ønskede materiel og mandskab angives præcist. Hvor: Hvis tilkørsel ønskes til et andet sted end alarmeringsadressen, skal tilkørselssted angives. Bemærk, at nærmeste enhed(er), der opfylder indsatslederens behov, altid sendes ved kørsel 1. Hvis indsatslederen har andre ønsker, må dette oplyses. Indsatslederen skal altså ikke bekymre sig om hvorfra enhederne skal komme. Vagtcentral eller alarmcentral alarmerer nærmeste beredskab. Giver dette uhensigtsmæssige huller i beredskabet i området, må der efterfølgende tages forholdsregler for dette. Modtager vagtcentralen ikke en tilbagemelding inden for 5-10 minutter efter udrykningens ankomst til skadestedet, anmoder vagtcentralen om denne fra indsatslederen. 20

21 564974_kørsel.fm Page 21 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse Befaling Inden indsats- og holdlederen giver sin befaling, er der foretaget den nødvendige bedømmelse af situationen, og på baggrund af denne er der truffet en beslutning for indsatsens gennemførelse. Når holdlederen har modtaget sin befaling af indsatslederen, skal han hurtigt sætte mandskabet i gang med arbejdet. På grund af de særlige omstændigheder der hersker på et skadested, er det nødvendigt, at arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt. Der er ikke tid til at give længere forklaringer, og der er heller ikke tid til at kontrollere, om hver mand er klar over, hvad han skal lave. Dog er det den enkeltes ansvar, at gøre opmærksom på, hvis opgaven ikke er forstået og dermed ikke sikkerhedsmæssigt i orden. Befalingerne skal være så korte som mulig, men samtidig formuleret således, at misforståelser er udelukket. En begrundelse for befalingens indhold kan eventuelt uddybes under debriefingen. Befalingens opbygning Disse krav kan opfyldes ved hjælp at en befaling, der er opbygget efter et ganske bestemt system. Indholdet bevirker, at hver enkelt brandmand på holdet nøjagtigt får at vide, hvad han skal gøre. Skemaet består af følgende punkter: Befalingsudgivelse 1. Situation 2. Opgave 3. Udførelse Jeg a. Skaden a. Hvad a. Hvordan b. Skadestedet b. Hvorfor b. Særlige farer c. Indsatte styrker Befalingsskemaet anvendes ved enhver befaling, der gives på et skadested. 1. Situation Under dette punkt gives der oplysning om de forhold, der vedrører branden og skadestedet, som har betydning for indsatsen. Det kan f.eks. være, at der er brand i soveværelset, og at der ingen mennesker er i lejligheden. Er der allerede indsat styrker på skadestedet, oplyses det, hvilke styrker det drejer sig om, og hvor de er indsat. 21

22 564974_kørsel.fm Page 22 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse 2. Opgave Under dette punkt gives besked om, hvilken opgave der skal løses f.eks. at foretage eftersøgning samt slukke branden og hvad formålet er med den pågældende indsats f.eks. at foretage personredning samt hindre antændelse af nabobygningen. 3. Udførelse Under dette punkt gives der nærmere oplysning om, hvordan befalingsgiveren vil have opgaven løst, herunder eventuelt hvordan arbejdet skal fordeles. Drejer det sig om indsatslederens befaling til holdlederen, skal punktet indeholde besked om, at der f.eks. indsættes et C-angreb ad køkkentrappen og foretages evakuering ad hovedtrappen. Drejer det sig om holdlederens befaling til mandskabet skal punktet indeholde besked om, hvad hver enkelt brandmand skal gøre. Det gøres så vidt muligt ved at anvende en standardudlægning. Derved kan holdlederen give ordre til hele sprøjteholdets fem mand på én gang (f.eks. Fra sprøjten B- og C-slangen ud). Nr. 1 og nr. 2 skal nu vide angrebsvejen f.eks. 1. slange ad køkkentrappen, dér. Nr. 3 og nr. 4 skal f.eks. foretage evakuering ad hovedtrappen efter endt slangeudlægning og vandforsyning. Et stigehold kan f.eks. få til opgave at foretage ventilation. Er der særlige farer på brandstedet f.eks. trykflasker, skal dette meddeles under pkt. 3 b. De farer, der skal omtales under dette punkt, er forhold, der er til særlig farer for mandskabet under deres indsats. Jeg Ved dette punkt forstås, at den person, der giver befalingen, skal meddele, hvad han nu vil foretage sig, og hvor han kan træffes. Ordre Hvis situationen er af en sådan karakter, at der af dele af brandmandskabet kræves en hurtig livreddende indsats, kan holdlederen indledningsvis give en ordre til f.eks. stigeholdet om redning af person fra hustag og derefter give befaling til den øvrige del af holdet. Den del af mandskabet, der modtog en ordre, bør efterfølgende, når situationen tillader det, modtage de nødvendige oplysninger fra befalingen. Eksempel på brug af befalingsudgivelse: Befalingsskemaet skal nu belyses nærmere gennem et eksempel. Brandsted: En-etages lagerbygning faste stoffer. Bygningen er sammenbygget med enetages fabriksbygning (trævarefabrik). 22

23 564974_kørsel.fm Page 23 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse Tidspunkt: Kl Udrykning: Indsats: Indsatsleder Automobilsprøjte med holdleder og tre mand. Suppleret med tankvogn og to mand. Indsatslederen har givet befaling til holdlederen om indsats af et C-rør til slukning i lagerbygning samt et C-rør, der skal hindre udbredelse til fabriksbygning. Lager Produktion ASP TANKVOGN ISL På baggrund af indsatslederens befaling giver holdlederen nu følgende befaling: 1. Situationen a: Det brænder i trævarefabrikkens lager. b: Der er åben forbindelse til fabrikkens stueetage. c: 2. Opgaven a: Vi skal hindre brandens udbredelse til fabrikken og slukke i lagerbygningen. b: 3. Udførelsen a: Fra sprøjten B- og C-slangen ud. Nr. 1 og nr slange ind i fabrikkens stueetage og hindre brandudbredelse dér. Nr. 3 og nr slange slukke i lagerbygning og hindre brandudbredelse dér. b: Jeg Jeg følger 1. slange. 23

24 564974_kørsel.fm Page 24 Monday, December 3, :23 PM Befalingsudgivelse Befalingsstemaet skal betragtes som en huskeseddel. Er der ikke noget at sige om et bestemt punkt, springes det over. Dette gælder her for punkterne lc, 2b og 3b. Såfremt befalingen gives på denne måde, kan der ikke være tvivl om, hvad hver enkelt brandmand på holdet skal udføre. Hermed er formålet med befalingsudgivelsen opnået. 24

25 564974_kørsel.fm Page 25 Monday, December 3, :23 PM Radiokommunikation Ledelsesværktøj Radiokommunikation anvendes til at etablere forbindelser over større afstande i forbindelse med ledelse og samarbejde mellem de forskellige aktører på skadestedet. Ledelse i forbindelse med radiokommunikationen foregår bl.a. mellem indsats- og holdlederen og mellem holdlederen og røgdykkerhold. Radiokommunikation mellem teknisk og koordinerende ledelse på et skadested er et eksempel på brugen af radio til samarbejde. Hvis radiokommunikation anvendes rigtigt, kan det være med til at effektivisere indsatsen og øge indsatsmandskabets sikkerhed. Omvendt kan valg af uhensigtsmæssigt teknisk udstyr, uklar betjeningsprocedure, mangel på rutine m.m. være den direkte eller medvirkende årsag til forsinket fremmøde, mangelfuld indsatsledelse, manglende sikkerhed for røgdykkerhold og dermed større skader end nødvendigt. Aktører på et skadested På skadestedet vil direkte eller indirekte de vigtigste aktører i indsatsen være: Kommunale redningsberedskaber. Statslige regionale redningsberedskaber. Politi. Alarmcentral. Vagtcentral. Præhospitale beredskab (ambulancer, lægebiler, akutbiler, lægehold m.m.). Miljøvagt og kloakvæsen samt havmiljøberedskab. Teleselskaber (fastnet- og mobiltelefonforbindelser). Forsyningsselskaber (afløb, gas, olie, el og vand). Forsvaret. Akut medicinsk koordinationscenter. Embedslæge. 25

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Aktører på et skadested s2: Principskitse af et skadested s3: Radioudstyr på et skadested s5:

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen. En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds.

Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen. En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds. Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen Justitsministeren. Hvad betyder det når man logger noget? Hvor er der

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere