DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO"

Transkript

1 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001

2 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at I selv, gennem husleje, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen. 1. Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldsskakt. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således at de ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald (papkasser, møbler eller lignende) skal anbringes i den på ejendommen opstillede container, som står udfor gavlen af Vodroffsvej nr. 25. Containeren må ikke anvendes til køkkenaffald. Af hensyn til lugtgener henstilles det at lukke affaldsskakt og/eller affaldscontainer efter brug. Aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere, der står til venstre for opgangsdøren. Flasker må ikke smides i affaldsskakten eller i affaldscontaineren. De skal anbringes i den kommunale flaskecontainer, som står i gavlen udfor Vodroffsvej 25. Side 1 af 8

3 2. Altaner Altanerne skal holdes ryddelige. Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger så højt, at det er synligt udefra. Det er kun tilladt at etablere altanafskærmning efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. Af hensyn til brandfaren er det ikke tilladt at grille på altanerne. Altankasser/blomsterkasser må ikke hænge udvendigt på altanen. 3. Antenner Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. Se også under paraboler. 4. Bad og Toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. 5. Barnevogne, cykler mm For at sikre fri passage må barnevogne, cykler mm. ikke henstilles i opgangen eller under trappe. Disse skal i stedet henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det. Personlige ejendele som legetøj, vogne mv. må ikke opbevares under trappen, men henvises til egnet pulterrum i gården. Cykelrummet i stueetagen er kun midlertidig, og derfor opfordres alle beboere til at holde de ryddeligt. Der skal altid være en fri passage til de beboere, der skal til vaskeriet. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstien. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler. Side 2 af 8

4 Stien skal holdes fri for cykelparkering o. lign., så det er muligt at passere uhindret med barnevogn, kørestol, cykel o. lign. Henstilling af cykler, knallerter, barnevogne mv. foran postkasserne ved opgangsdøren er ikke tilladt. 6. Bilvask Det er tilladt at vaske bil på vaskepladsen i den underjordiske fælles garage i afd Garagen må benyttes af dem, som har tilladelse hertil. Frederiksberg Kommune har tildelt afdelingen 8 stk. parkeringspladser. 7. Dørskilte og lignende For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af ejendomskontoret. Reklamer, malerier mm. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. 8. Dørtelefon Dørtelefon og døråbningssystemet må kun betjenes på en måde, så man kun lukker personer ind, som vedkommer en selv. Uvedkommende må ikke lukkes ind i opgangen. Sådan undgår afdelingen indbrud i den enkelte lejlighed. 9. Forsikring Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. Side 3 af 8

5 10. Forurening Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare mv. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. 11. Fravær i længere tid Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller) naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. 12. Fremleje Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligforeningen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til VIBO s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. 13. Frostvejr Radiatorerne er udstyret med termostatventiler. Disse bør aldrig være lukket helt i vintertiden men stå på den lille blå frostsikringsstjerne, som termostatventilen er mærket med. Det skyldes risiko for frostsprængninger. 14. Fyrværkeri Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt (knald) fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område. 15. Havegrill Ved grillning på udearealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Afdelingens havegrill skal tømmes og rengøres efter brug, så den er i samme rengjorte stand, som man selv ønsker at overtage den. Havegrill skal altid sættes på plads i fælleslokalet i venstre side af stueetagen efter brug. Side 4 af 8

6 16. Husdyr Det er ifølge en beboerafstemning tilladt at holde husdyr eller have sådanne i pleje. Det er tilladt at have 2 hunde eller 2 katte eller en af hver. Løse hunde og katte må ikke færdes på afdelingens område. I givet fald vil politiet blive kontaktet og dyret indfanget. Se kopi vedr. husdyrhold. 17. Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. 18. Indeklima Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask mm. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og vel isoleret. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 o, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, eller kan der komme fugtskader på væggen. 19. Indkøbsvogne Må ikke bringes hjem og henstilles i trappeopgangen eller på afdelingens område. 20. Køleskabe, komfurer o. lign. For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer så kontakt straks ejendomsfunktionæren. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. Side 5 af 8

7 21. Leg og boldspil Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trappen, i elevatoren, i kælderen, ved gadedøren og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Det er ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne. 22. Fælleslokale Fælleslokalet i stueetagen i venstre side er midlertidig indrettet som et fælles pulterrum. Dette er ikke et opholdsrum. Rummet kan inddrages med 14 dages varsel til anden brug. Ting, som er opmagasineret i dette rum, er ikke forsikring på nogen måde. Det henstilles til enhver, der bruger dette rum, at holde orden i egne sager evt. med navnemærkat. Benyt eventuelt flyttekasser eller andre former for papkasser så vidt muligt. 23. Maskiner El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes i tidsrummet: mandag fredag kl lørdag kl søn- og helligdage kl Ved større arbejder, underret dine naboer i god tid før arbejdets start. 24. Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter mm. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe musikken ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med musik efter kl , eventuelt i form af en meddelelse i opgangen om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. Side 6 af 8

8 25. Paraboler Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens råderetskatalog under afsnittet Installationsretten. 26. Parkering og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser på. Husk at informere gæster om Frederiksberg Kommunes p-afgiftsregler for boligområdet. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet, med mindre man har fået en særlig tilladelse. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene. 27. Pulterrum Der påhviler altid den enkelte beboer at have en hængelås på sit pulterrum i gården. 28. Råderet Der findes et særligt råderetskatalog for din afdeling, som beskriver hvilke særlige ting, du må lave i og udenfor din bolig. 29. Skadedyr Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Hvis man ser en rotte, skal dette straks meddeles ejendomskontoret. 30. Vandforbrug Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Side 7 af 8

9 31. Vask og tørring Ejendommen er udstyret med et fællesvaskeri. Børn under 15 år må ikke opholde sig alene i vaskeriet. Maskinerne må ikke betjenes af børn under 15 år. Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. Dette er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Beboerne kan bruge vaskeriet i alle ugens dage fra mandag til søndag. Der er opsat en vasketurstavle med 3 timers ture. Afdelingens beboere skal respektere de reserverede vasketure. Maskinvask skal ligge inden for tidsrummet: Kl til kl i alle ugens dage fra mandag til søndag af hensyn til lejemålets lejer over fællesvaskeriet. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler må kun benyttes i tidsrummet kl alle ugens dage. Tilslutning af el, vand og afløb skal udføres af autoriserede firmaer. Se i afdelingens råderetskatalog. 32. Vinduer og døre Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Beboerne skal selv sørge for, at vinduer i lejligheden er forsynede med hele ruder. Al udvendig rengøring af vinduesruder, karme og rammer påhviler beboerne. 33. Vi hjælper jer gerne Hvis I er i tvivl om noget, så spørg en af ejendomsfunktionærerne eller afdelingsbestyrelsen. Ejendomsfunktionærerne vil påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag dem det ikke ilde op, det er en del af deres arbejde. Side 8 af 8

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere