Møde nr.: 1 Mødedato: 21. februar 2011 Mødetid: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr.: 1 Mødedato: 21. februar 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2"

Transkript

1 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 1 Mødedato: 21. februar 2011 Mødetid: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Orientering om Center for Job og Afklaring 2 BE Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse - Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag 3 BE Status på Budget BE Status for aktiveringsstrategi i BE Sygedagpengeindsatsen BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg.

2 Side 2/14 1 BE Orientering om Center for Job og Afklaring Resumé På mødet vil centerchef Mikael Eggert Jørgensen og beskæftigelsesdirektøren orientere om centerets udvikling fra kommunalreformen og frem til nu. Endvidere vil der blive orienteret om centerets aktuelle og evtuel kommende akiviteter blandt andet set i lyset af finanslovsforliget. Sagen afsluttes i Udvalget.

3 Side 3/14 2 BE Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse - Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag Resumé Horsens Kommune har deltaget i Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse vedrørende fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik 96 a. Ud af 86 sager har Horsens Kommune deltaget med 14 sager. For Horsens Kommunes vedkommende har Beskæftigelsesankenævnet fundet, at 12 afgørelser samlet set er i overensstemmelse med regler og praksis. 2 afgørelser samlet set ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Af vedhæftede bilag fremgår hvilke tiltag praksisundersøgelsen har givet anledning til i Horsens Kommune. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterrretning. Sagsfremstilling Horsens Kommune har som én af syv kommuner deltaget i praksisundersøgelse vedrørende fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik (LAS) 96 a. Da kommunen har deltaget i undersøgelsen, skal praksisundersøgelsen behandles af kommunalbestyrelsen jævnfør reglen herom i Retssikkerhedslovens 79 a. Praksisundersøgelsen har omfattet følgende syv kommuner: Favrskov, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Undersøgelsen omfatter 86 sager, hvoraf Horsens Kommune har deltaget med 14 sager. I lovforarbejdet til LAS 96 a fremgår, at formålet med loven er at begrænse den fremtidige opbygning af bidragsgæld for personer, som modtager kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse på forsørgersats. En gæld kan blandt andet betyde, at det ikke kan betale sig at arbejde, fordi gælden så kan tvangsinddrives gennem indeholdelse i løn. I løbet af 2008 havde ca modtagere af kontant- og starthjælp samt introduktionsydelse

4 Side 4/14 en bidragsgæld til det offentlige på ca kr. i gennemsnit. Det svarer til en samlet gæld til det offentlige på knap 430 mio. kr. Aktuelt har Horsens Kommune 139 kontanthjælpssager, hvor der sker fradag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag, svarende til ca. 7 % af samtlige kontanthjælpssager. Den materielle vurdering Afgørelser efter aktivlovens 96 a beror hovedsageligt på en stillingtagen til de fem betingelser i stk. 1-3: 1. Kommunen skal forskudsvis udlægge børnebidrag. 2. Borgeren skal modtage hjælp efter én af følgende (udvalgte forsørgertakster) o 25, stk. 1, nr. 1 (personer fyldt 25 år med forsørgelsespligt over for børn) o 25, stk. 2, nr. 2 (personer under 25 år med visse psykiske lidelser og med forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn o 25, stk. 13 (forsørgertillæg for starthjælpsmodtagere) 3. Borgeren må ikke forsørge eget barn i hjemmet. 4. Borgeren må ikke have forsørgerpligt over for flere end to børn under 18 år, der ikke bor i hjemmet. 5. Kommunen må ikke have fået underretning om en verserende sag ved fogedretten. Resultater fordelt på kommuner - Er afgørelsen samlet set rigtig? Kommunen JA Afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis. NEJ Afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Favrskov 7 7 Horsens 12 2 Odder 10 4 Samsø 0 3 Skanderborg 12 2 Syddjurs 0 14 Århus 12 1 I alt ud af de 86 sager (62 %) er - materielt set - korrekte, og 33 sager (38 %) er forkerte. Ud af de 33 forkerte afgørelser er 26 sager forkerte udelukkende på grund af manglende oplysnnger i sagerne.kun 7 sager ud af de 86 sager (8 %) er forkerte på grund af oplyste fejl. Resultater vedr. delelementerne i ovenstående tabel fremgår af bilaget "Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag", side 41, skema 2. På baggrund af ovenstående konkluderer Beskæftigelsesankenævnet, at "generelt set har kommunerne således - i de tilstrækkeligt oplyste sager - godt styr på de grundliggende betingelser for at kunne foretage fradrag efter aktivlovens 96 a".

5 Den formelle vurdering De væsentligste problemer har vist sig i forbindelse med overholdelsen af de forvaltningsretlige regler. Side 5/14 I syv sager er afgørelsen meddelt mundtligt, og i tre sager er afgørelsen slet ikke meddelt til borgeren. Der har således været givet skriftlig meddelelse i 76 sager. Begrundelse: Kun 12 af sagerne (16 % af de 76 sager) har i høj grad opfyldt kravene til en begrundelse. Kun disse 12 sager indeholder således en gennemgang af samtlige betingelser for at foretage fradrag og en henvisning til de af borgerens konkrete forhold, der har været afgørende i sagen. 25 (33 %) af de øvrige sager vurderes kun at opfylde betingelserne "i nogen grad", idet der ikke i begrundelsen omtales betydning af en evt. fogedsag. De resterende 39 sager (51 %) opfylder således kun i ringe grad eller slet ikke kravene til en begrundelse. Dette dækker blandt andet over, at samtlige betingelser i aktivlovens 96 a ikke er omtalt, og at borgerens konkrete forhold heller ikke er omtalt. Resultater fordelt på kommuner fremgår af bilaget "Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag", side 42, skema 3. Partshøring: I 13 ud af de 86 sager (15 %) er der ikke foretaget partshøring. Afgørelsens form: I 66 af sagerne er der givet skriftlig meddelelse om afgørelsen enten ved et selvstændigt brev eller i forbindelse med skriftlig meddelelse om kontanthjælpsbevilling. Klagevejledning: I 66 af sagerne er der i samtlige tilfælde vedlagt klagevejledning. Kun Horsens og Århus Kommuner har udarbejdet nedskrevne generelle retningslinier vedrørende aktivlovens 96 a. Af vedhæftede bilag fremgår hvilke tiltag praksisundersøgelsen har givet anledning til i Horsens Kommune. Beskæftigelsesankenævnet skal senest med udgangen af første kvartal 2011 orienteres om disse tiltag. Bilag Fradrag i kontanthjælp til dækn

6 Side 6/14 3 BE Status på Budget Resumé Der er stadig stor usikkerhed omkring budget 2011 på beskæftigelsesområdet, da der ikke er kommet supplerende udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring bloktilskuddet for Den fastlagte minimumsindsats sikrer, at driftsudgifterne holdes på et så lavt niveau som muligt, men det er først når den kommende udbudsrunde på tilbudene til de ledige er gennemført, at det er muligt at komme med en vurdering af udgiftsniveauet for Direktionen forventer stadig, at budgettet for 2011 fremlægges på Beskæftigelsesudvalgsmødet til april. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller at, orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Status medio december 2010 Med udgangspunkt i de refusionsændringer, som blev gennemført i forbindelse med Finansloven for 2011, blev der på Beskæftigelsesudvalgets møde den 21. december 2010, fremlagt en vurdering af budgetbehovet for Ifølge indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger ville Horsens Kommune miste cirka 52 mio. kr. i refusion ved omlægningen. Via overgangsordningen om, at den enkelte kommune kun kan miste 0,05 % af beskatningsgrundlaget i 2011 og 0,1 % i 2012, vil Horsens Kommune blive kompenseret med yderligere 46 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i Status medio februar 2011 Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet supplerende udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring bloktilskuddet for Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at præcisere det tilskud, som Horsens Kommune modtager til beskæftigelsesområdet. For at minimere risikoen i forhold til et merforbrug på driftsudgifterne til driften af beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune, fastholdes minimumsindsatsen overfor alle målgrupper i 1. kvartal Dette betyder, at der kun afgives tilbud, der overholder de frister for ret og pligt som fastlægges i lovgivningen. Udgifterne til disse tilbud kendes først præcis, når den kommende udbudsrunde er gennemført. KL har meddelt, at de inden for kort tid vil fremsende en model til beregning af de økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune. Disse beregninger vil blive forelagt udvalget.

7 Udviklingen i antallet borgere, der har modtaget ledighedsydelse i over 18 mdr. Side 7/14 Siden vedtagelsen af budget 2011 er der sket en fortsat stigning i udgifterne til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder. Tabellen nedenfor viser udviklingen i de månedlige udgifter til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i over 18. måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep * Okt Nov Dec Kilde: Økonomisystemet * I september blev der foretaget en korrektion på ca kr. Byrådet vedtog den 27. april 2010 at oprette 50 særlige kommunale fleksjob, til særligt svage ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig skulle der oprettes 25 fleksjob på det private arbejdsmarked. De 50 særlige kommunale fleksjob er ved at være oprettet. 25 særlige fleksjob er allerede oprettet, så 25 af de 115 borgere, der medio februar har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, vil være ansat i et af de særlige kommunale fleksjob inden for de kommende måneder. Oprettelsen af de 25 private fleksjob er dog vanskelig, på grund af den eksisterende situation på arbejdsmarkedet.

8 Side 8/14 Dermed vil nogle af de langvarige sager blive afsluttet inden for kort tid. Tal fra KMD aktiv viser dog, at der er cirka 70 sager, som har en varighed mellem måneder. Ikke alle disse sager vil nå en varighed på over 18 måneder, men med den nuværende situation på arbejdsmarkedet vil en stor andel af sagerne blive langvarige.

9 Side 9/14 4 BE Status for aktiveringsstrategi i Resumé I forbindelse med finanslovsforliget for 2011 blev der vedtaget en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Omlægningen betyder, at beskæftigelsesindsatsen i mindre grad finansieres via refusion og i højere grad via bloktilskud og beskæftigelsestilskud. På mødet i december måned orienterede direktionen om, at indsatsen i første kvartal 2011 reduceres til minimumsindsats i forhold til lovgivningens krav. Der blev samtidig orienteret om, at der i løbet af 1. kvartal 2011 vil blive udarbejdet koncepter for den lovgivningskrævede indsats, der kan anvendes i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2011, der forventes at kunne forelægges for udvalget på april-mødet. Der foreligger nu koncepter for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 og match 2. De resterende koncepter forventes at kunne forelægges på mødet i marts måned 2011 Direktionen forventer endvidere på mødet i marts 2011 at fremlægge principper for konkurrenceudsættelse af de udarbejdede koncepter. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller at, orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Den 5. november 2010 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne aftale om at indføre en ny refusionsmodel. Aftalepartierne var enige om, at den jobrettede aktive indsats for at hjælpe ledige til-bage i job har været en succes. Aftalepartierne er derfor enige om at fortsætte med en jobrettet aktiv beskæftigelsespolitik. Samtidig konstaterer aftalepartierne, at de kommunale jobcentre i dag sender for mange ledige på kurser og i projekter uden tilstrækkeligt jobsigte og effekt. Erfaringerne viser, at de kommunale projekter og kurser ofte er den nemmeste løsning for kommunen, men ofte ikke den løsning, der hjælper ledige hurtigst tilbage i job. Det skal være slut med at sende ledige på kurser og i projekter uden tilstrækkelig jobfokus. De ledige skal i stedet have en indsats på det ordinære arbejdsmarked. Mange undersøgelser har vist, at den bedste vej tilbage i job er, når den ledige på offentlige og private arbejdspladser løser opgaver i et kollegialt fællesskab.

10 Side 10/14 Derfor er aftalepartierne enige om at iværksætte initiativer, der sikrer, at flere ledige får en individuelt tilrettelagt hjælp på det ordinære arbejdsmarked og i tilbud med ordinær uddannelse. Initiativerne vil både give ledige en mere jobrettet aktiv indsats og bedre chancer for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og samtidig spare det offentlige omkring ½ mia. kr. årligt. I 2010 hjemtog kommunerne høj refusion for perioder med aktivering - uanset aktiveringstypen - og lav refusion i perioder med passiv forsørgelse. Refusionssatserne på a-dagpengeområdet var 75/50 pct. og 65/35 pct. på kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeområdet. Refusionssatsen for revalidering var 65 pct. Det var aftalepartiernes opfattelse, at de tidligere refusionsprocenter gav en for stærk tilskyndelse for kommunerne til aktivering uden hensynstagen til, hvorfor, hvor meget og hvordan der aktiveres. Et flertal i Folketingen har derfor besluttet, at kommunerne fremover hjemtager 50% refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) samt ordinær uddannelse og 30% i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller passiv forsørgelse. Refusionssatsen for revalidering er uændret 65% Hvis tilbuddet ikke påbegyndes rettidigt eller ikke har det foreskrevne omfang (varighed og timetal) kan kommunen ikke hjemtage refusion. Manglende rettidighed på a- dagpengeområdet betyder en øget kommunal udgift som følge af manglende refusion fra staten på ca kr. pr. uge. På kontanthjælpsområdet er den tilsvarende udgift ca. 700 kr. pr. uge. De økonomiske forudsætninger og rammer for aktiveringsindsatsen er således ændret ganske meget fra 2010 til På denne baggrund har jobcentret udarbejdet en ny aktiveringsstrategi med: hovedvægten på overholdelse af minimumsretten og rettidigheden, samt fokus på selvforsørgelse (eventuelt) via virksomhedsrettet aktivering. Strategien indebærer blandt andet, at der for alle målgrupper er såvel en plan A som en plan B og ofte også en plan C. Det sker for altid at have tilstrækkelig kapacitet til at overholde minimumsretten og rettidigheden, og hurtigt at kunne ændre indsatsen i forhold til altid at få den bedste effekt af indsatsen. Ved valg af aktør er der en række muligheder fra jobcentret selv over andre kommunale aktører, f.eks Center for Job og Afklaring (JAK), til helt eksterne aktører. Ved valg af andre aktører til at løse en bestemt opgave er der desuden mulighed for, at jobcentret kan indgå aftale med aktøren om at overtage myndighedsopgaven. Aktiveringsstrategien indebærer desuden, at betalingsmodellen i jobcentrets udbud vil komme til at bygge på enten den landsdækkende bonusmodel med 75% bonus og 25% drift

11 Side 11/14 (bonus gives for selvforsørgelse og ansættelse i private virksomheder med løntilskud) eller no cure no pay, hvor jobcentret kun betaler for perioder med selvforsørgelse, ansættelse med løntilskud, praktik og lignende virksomhedsrettet aktivering. Jobcentret har netop gennemført en prækvalifikation af aktørerne. Selve udbuddene forventes gennemført i løbet af 1. halvår 2011 med udbud for jobklare ledige (forsikrede og ikke-forsikrede) som det første udbud i rækken. Jobcentret har på et tidligere møde i Beskæftigelsesudvalget mundtligt orienteret om status for udarbejdelse af minimums-aktiveringsstrategien. På nuværende tidspunkt har jobcentret udarbejdet udkast til aktiveringsstrategi for følgende målgrupper (skemaer er vedlagt som bilag): A-dagpengemodtagere uden uddannelse eller med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, dvs. inden for AMU-målgruppen, årige. A-dagpengemodtagere uden uddannelse, under 30 år. A-dagpengemodtagere med eller uden uddannelse, over 59 år. A-dagpengemodtagere med uddannelse udover erhvervsuddannelse, dvs. uden for AMU-målgruppen, årige. A-dagpengemodtagere med uddannelse, under 30 år. Kontant- og starthjælp med og uden uddannelse, årige - match 1. Kontant- og starthjælp med og uden uddannelse, årige - match 1. Kontant- og starthjælp, årige - match 1. Kontant- og starthjælp med og uden uddannelse, årige - match 2. Kontant- og starthjælp med og uden uddannelse, årige - match 2. Der bliver efterfølgende udarbejdet skemaer for bl.a.: Kontant- og starthjælp, årige - match 2. Integrationsydelse Ledighedsydelse Bilag Forsikrede ledige Kontant- og starthjælpsmodtagere

12 Side 12/14 5 BE Sygedagpengeindsatsen Resumé I forbindelse med finanslovsforliget for 2011 blev der vedtaget en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Omlægningen betyder, at beskæftigelsesindsatsen i mindre grad finansieres via refusion og i højere grad via bloktilskud og beskæftigelsestilskud. På mødet i december måned orienterede direktionen om, at indsatsen i første kvartal 2011 reduceres til minimumsindsats i forhold til lovgivningens krav. På sygedagpengeområdet er der ikke lovgivningsmæssige minimumskrav. Men da erfaringer fra arbejdet med sygedagpengestrategien viser, at en tidlig aktiv indsats er vigtig for at sikre de sygemeldte en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, anbefalede direktionen på mødet i december, at videreføre nogle af de igangsatte aktiviteter overfor sygemeldte. Efter drøftelser med samarbejdspartneren omkring sygedagpengestrategien, har direktionen vurderet at følgende aktiviteter bør videreføres: 1. Alt i et tilbud for syge med behov for afklaring af diagnose, 2. Fastholdelseskonsulenter 3. Tilbud til stressramte. Denne prioritering tages op til revision i forbindelse med behandlingen af budgettet på mødet i april 2011 Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller at, orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Refusionsændringerne i forbindelse med Finansloven betyder, at der ikke længere i samme grad er muligt at finansiere en aktiv indsats overfor sygedagpengemodtagere. Da der i lovgivningen ikke er fastsat minimumskrav til afgivelse af tilbud til sygedagpengemodtagere, fastsætter Horsens Kommune selv i hvilket omfang der oprettes relevante tilbud. Langt de fleste tilbud i Horsens Kommune er blevet opsagt, men der er elementer i sygedagpengestrategien som er besluttet fastholdt indtil videre. Disse elementer er: Fastholdelseskonsulenter Indsatsen for de stress- og depressionsramte Samarbejdet med Falck Jobservice A/S Fastholdelseskonsulenterne

13 Side 13/14 Fastholdelseskonsulenterne sikrer en tidlig og virksomhedsrettet indsats overfor sygedagpengemodtagere, der er sygemeldte fra deres arbejde. Dermed øges chancerne for at den sygemeldte kan fortsætte i sit arbejde, evt. under ændrede betingelser eller ved brugen af hjælpemidler. Indsatsen for de stress- og depressionsramte Indsatsen overfor de stress- og depressionsramte fastholdes, pga. disse sager har en stor risiko for at blive langvarige. Samarbejdet med Falck Jobservice A/S Horsens Kommune indgik medio 2009 et samarbejde med Falck Jobservice A/S og samarbejdet fortsætter. Dermed vil der stadig foretages en tidlig afklaring af sygedagpengemodtagerne mellem 9-20 sygeuge og medarbejderressourcerne i Sygedagpengeafdelingen fastholdes. Dog foretages der indenfor rammerne af den eksisterende aftale en tilpasning af indsatsen, så indsatsen bl.a. bliver mere virksomhedsrettet Indsatsen efter 1. kvartal 2011 Erfaringer fra sygedagpengeområdet viser, at en tidlig indsats overfor de sygemeldte øger chancerne for, at de sygemeldte fastholdes på arbejdsmarkedet. På grund af usikkerheden omkring budget 2011 på beskæftigelsesområdet, er det vanskeligt at afgøre om der er finansiering til en yderligere indsats for de sygemeldte end den ovenstående.

14 Side 14/14 6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg

Møde nr.: 1 Mødedato: 21. februar 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2 Ulrik Kragh

Møde nr.: 1 Mødedato: 21. februar 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2 Ulrik Kragh REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 1 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Orientering

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 1 I lov

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Beskæftigelsestilskud. Møde i KKR Nordjylland 26. August 2011

Beskæftigelsestilskud. Møde i KKR Nordjylland 26. August 2011 Beskæftigelsestilskud Møde i KKR Nordjylland 26. August 2011 Tilbagebetaling ctr. tab/gevinster En række kommuner har henvendt sig til KL i løbet af sommeren vedr. efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Notat. Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet Udviklingen på sygedagpengeområdet Af

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kommunalvalg: Tema om aktiv beskæftigelsespolitik

Kommunalvalg: Tema om aktiv beskæftigelsespolitik 09-0490 - meev - 10.09.2009 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Kommunalvalg: Tema om aktiv beskæftigelsespolitik FTF udsender i forbindelse med kommunalvalget den 17. november

Læs mere

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.08.2009 kl. 16:30 Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 150. Sager og skrivelser til

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale B - 6 sal - Jobcentret - benyt

Læs mere

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Negativt besparelsespotentiale på 404 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner Såfremt andelen af borgere i København

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 127 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Lukket samråd

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 50 Grundtilskud til Vesthimmerlands Daghøjskole

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INDHOLD BORGERFORLØB HOVEDPOINTER FRA ANALYSEN OM UDSATTE BORGERE HOVEDPOINTER FRA MENTORANALYSEN

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Forslag til prioritering af beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune i 2011

Forslag til prioritering af beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune i 2011 Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. januar 2011 Udfærdiget af: Ole Andersen Vedrørende: Prioritering af beskæftigelsesindsatsen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016. Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Notat Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Sags id: Kontaktperson: E-mail: japed@assens.dk Dir. tlf.: 753 I forbindelse med finanslovsforhandlingerne

Læs mere

Økonomien forbundet med førtidspensionsreform

Økonomien forbundet med førtidspensionsreform Click here to enter text. Økonomien forbundet med førtidspensionsreform Til Kopi til Fra Arne Lund Kristensen Indtast Kopi til Jobcenter Sekretariatet 13. august 2012 Init.: joa/njk Sagsnr./Dok.nr. 2012-30409

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Besparelser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Besparelser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Besparelser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Materiale til Allerød Byråd vedrørende budget 2011-2014 Indhold Øget brug af ansættelse med løntilskud i kommunen...3 Fjerntolkning til døve eller

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra april 2013 til april 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Læs mere

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: 2003/00078 Ref.: JLJ/PK/LH Videreførelse af den samlede boligsociale

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 11. oktober 2010 kl. 16.00 i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 11. oktober 2010 kl. 16.00 i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 84 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 85 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Indhold Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager... 2

Indhold Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager... 2 Edoc dokument nr. 2014-111709 Reduktionsforslag for Beskæftigelsesudvalget Indhold Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager... 2 Reducerer aktiveringsbudgettet (driftsudgifter).... 3 Etablering af

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Lediges afgang til selvforsørgelse

Lediges afgang til selvforsørgelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 22. oktober 2010 Jnr. 2009-0020322/AHE Lediges afgang til selvforsørgelse Sammenfattende vurdering af afgangen til selvforsørgelse i Allerød Kommune. Målingerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative rammer særlig

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere