Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I"

Transkript

1 BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 334 af 31. marts 2015, fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder: 1) Pengeinstitutter. 2) Realkreditinstitutter. 3) Fondsmæglerselskaber I. 4) Blandede holdingvirksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 51, i lov om finansiel virksomhed. 5) Finansielle holdingvirksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, når mindst en dattervirksomhed er et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I. Stk. 2. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1 oplistede virksomheder. Genopretningsplanens indhold og forenklede genopretningsplaner for visse virksomheder 2. En virksomhed skal udarbejde en skriftlig genopretningsplan, jf. 71 a og 71 b i lov om finansiel virksomhed. Genopretningsplanen skal være tilstrækkelig og dækkende for virksomhedens individuelle forhold, jf. dog stk. 2, 3, 4 og 6. Stk. 2. Pengeinstitutter med en balance over 12 mia. kr., der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, og realkreditinstitutter, der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, kan udarbejde forenklede genopretningsplaner, såfremt virksomheden i genopretningsplanen konkret vurderer, at de udeladte dele ikke er relevante for virksomheden. Stk. 3. Pengeinstitutter med en balance over 1 mia. kr. og under 12 mia. kr. kan udarbejde forenklede genopretningsplaner, såfremt virksomheden sikrer, at planen er tilstrækkelig og dækkende for virksomhedens individuelle forhold. Stk. 4. Pengeinstitutter med en balance på eller under 1 mia. kr. kan opfylde kravet om at udarbejde en genopretningsplan ved at indsende den kapitalfremskaffelsesplan, pengeinstituttet har udarbejdet i henhold til bilag 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Kapitalfremskaffelsesplanen skal suppleres med kapitalindikatorer, jf. 5, stk. 2. Stk. 5. Vurderingen af et pengeinstituts balance, jf. stk. 2-4, foretages på baggrund af pengeinstituttets senest aflagte årsrapport. Stk. 6. Fondsmæglerselskaber I kan opfylde kravet om en genopretningsplan på en af følgende måder: 1) Ved at udarbejde en genopretningsplan, der beskriver, hvordan selskabet vil kunne foretage en solvent likvidation. 2) Ved at udarbejde en kapitalfremskaffelsesplan i henhold til bilag 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Kapitalfremskaffelsesplanen skal suppleres med kapitalindikatorer, jf. 5, stk. 2. 1

2 Fusionsparter 3. En genopretningsplan skal for pengeinstitutter, der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, indeholde en oversigt over mulige fusionsparter, som pengeinstituttet kan tage kontakt til, hvis pengeinstituttet kommer under genopretning. Scenarier med alvorlig makroøkonomisk og finansiel stress 4. En genopretningsplan skal, jf. bilag 1, indeholde en række scenarier med alvorlig makroøkonomisk og finansiel stress, der er relevante for virksomheden, jf. 71 a, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Scenarierne skal omfatte begivenheder, der berører den enkelte virksomhed, begivenheder, der berører hele det finansielle system samt en eller flere kombinationer af begivenheder, som berører den enkelte virksomhed og hele det finansielle system. Stk. 3. Det skal for hvert scenarie beskrives, hvilke genopretningstiltag, virksomheden vurderer, vil være passende, ligesom det skal begrundes, at virksomheden ved anvendelsen af de påtænkte genopretningstiltag vil være genoprettelig. Stk. 4. I en genopretningsplan udarbejdet af en koncern, jf. 71 b i lov om finansiel virksomhed, skal koncernen for hvert scenarie endvidere anføre, om koncernen vurderer, at der er hindringer for iværksættelse af genopretningstiltag i en eller flere af de af genopretningsplanen omfattede virksomheder, og om der er væsentlige praktiske eller retlige hindringer for en umiddelbar overførsel af kapital eller for tilbagebetaling af passiver eller aktiver inden for koncernen. Indikatorer 5. Virksomheden skal i genopretningsplanen fastsætte en række kvantitative og kvalitative indikatorer, som skal definere de tidspunkter, hvor virksomheden skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske iværksættelse af et eller flere af de i genopretningsplanen oplistede genopretningstiltag. Indikatorerne skal være tilstrækkelige og passende for virksomhedens størrelse, forretningsmodel, strategi og risikoprofil. Stk. 2. Virksomheden skal ved fastsættelsen af indikatorerne inkludere indikatorer omfattet af bilag 2, afsnit A. Stk. 3. Virksomheden skal ved fastsættelsen af indikatorerne endvidere inkludere indikatorer omfattet af bilag 2, afsnit B og C, medmindre virksomheden i genopretningsplanen vurderer, at sådanne indikatorer ikke er relevante for den pågældende virksomhed. Stk. 4. Virksomheden kan ved fastsættelsen af indikatorerne herudover inkludere en eller flere af de indikatorer, der er omfattet af bilag 2, afsnit D. Stk. 5. En virksomhed kan uanset stk. 1, iværksætte genopretningstiltag i henhold til genopretningsplanen i tilfælde, hvor en relevant indikator ikke er opfyldt, men hvor virksomheden finder, at det efter omstændighederne er hensigtsmæssigt. 6. Virksomheden skal minimum en gang om året vurdere, hvorvidt indikatorerne skal ændres, herunder om der skal tilføjes flere indikatorer. 7. Virksomheden skal over for Finanstilsynet kunne redegøre for processen for fastsættelse og løbende vurdering af indikatorerne, ligesom virksomheden skal kunne redegøre for, at indikatorerne vil være effektive. 8. Virksomheden skal regelmæssigt overvåge indikatorerne. Genopretningsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvornår og hvordan virksomhedens ledelse skal informeres om resultatet af overvågningen. Stk. 2. Virksomheden skal på forespørgsel fra Finanstilsynet til enhver tid kunne udlevere resultaterne af den regelmæssige overvågning af indikatorerne. 2

3 9. Virksomheden skal uden ugrundet ophold meddele Finanstilsynet, hvis bestyrelsen beslutter at iværksætte genopretningstiltag i henhold til genopretningsplanen, eller hvis den beslutter at undlade at iværksætte genopretningstiltag i henhold til genopretningsplanen. Indsendelse og opdatering af genopretningsplan 10. Virksomheder, der er udpeget som systemisk vigtige, jf. 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, skal indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet senest den 1. oktober Virksomheden skal herefter årligt indsende en opdateret genopretningsplan senest den 1. oktober. Stk. 2. Pengeinstitutter med en balance over 1 mia. kr., der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, og realkreditinstitutter, der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, skal indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet senest den 1. november Virksomheden skal herefter årligt indsende en opdateret genopretningsplan senest den 1. november. Stk. 3. Pengeinstitutter med en balance på eller under 1 mia. kr. og fondsmæglerselskaber I skal indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet senest den 1. december Virksomheden skal herefter indsende genopretningsplanen i det omfang, virksomheden opdaterer genopretningsplanen. Stk. 4. Virksomheder, der er udpeget som systemisk vigtige, jf. 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, øvrige realkreditinstitutter og øvrige pengeinstitutter med en balance over 1 mia. kr. skal ud over stk. 1 og 2 opdatere og indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet, hvis der sker ændringer af virksomhedens forretningsaktiviteter, finansielle situation, retlige eller organisatoriske struktur, der har væsentlig betydning for genopretningsplanen, eller hvis situationen i øvrigt nødvendiggør en ændring af denne. Stk. 5. Finanstilsynet kan beslutte, at en genopretningsplan skal opdateres og indsendes til Finanstilsynet oftere end angivet i stk. 1-3, hvis Finanstilsynet vurderer dette nødvendigt. Straffebestemmelser 11. Overtrædelse af 2, stk. 1-3 og 5, 4, 5, stk. 1 og 2, 6-9 og 10, stk. 1-4, kan straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2014 om udarbejdelse af genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I ophæves. Finanstilsynet, den 27. maj 2015 KRISTIAN VIE MADSEN / Charlotte Jul Rafn 3

4 Bilag 1 Principper for udformningen af de mulige scenarier 1) En genopretningsplan bør indeholde mindst tre mulige scenarier for at sikre dækning af en begivenhed, som berører hele det finansielle system, en begivenhed som berører den enkelte virksomhed eller koncern (idiosynkratisk begivenhed) og en kombination af en begivenhed, som berører hele det finansielle system og den enkelte virksomhed eller koncern. 2) Hvert scenarie bør udformes således, at det opfylder hvert af følgende krav: a) Scenariet skal være baseret på begivenheder, der er mest relevante for den pågældende virksomhed eller den pågældende koncern under hensyntagen til virksomhedens eller koncernens forretnings- og finansieringsmodel, aktiviteter og struktur, størrelse eller indbyrdes forbindelser med andre virksomheder eller med det finansielle system generelt og navnlig eventuelle identificerede sårbarheder eller svagheder i virksomheden eller koncernen. b) Begivenhederne i scenariet risikerer at forårsage virksomhedens eller koncernens sammenbrud, medmindre genopretningstiltag gennemføres rettidigt. c) Scenariet skal være baseret på begivenheder, der er usædvanlige, men sandsynlige. 3) Hvor det er relevant, skal hvert scenarie omfatte en vurdering af begivenhedernes indvirkning på virksomhedens eller koncernens a) disponible kapital, b) disponible likviditet, c) risikoprofil, d) rentabilitet, e) operationer, herunder betalings- og afviklingsoperationer, og f) omdømme. 4) Reverse stresstest kan anvendes til at vise, hvad der skal til, for at en virksomheds eller en koncerns forretningsmodel ikke længere er levedygtig, medmindre et eller flere genopretningstiltag gennemføres med succes. Reverse stresstest kan bruges som udgangspunkt for udvikling af de scenarier, der skal indgå i genopretningsplanen. Mulige scenarier med finansielle vanskeligheder 5) Under hensyntagen til proportionalitetsprincippet bør antallet af mulige scenarier stå i passende forhold til virksomhedens eller koncernens art, størrelse, indbyrdes forbindelser med andre virksomheder og med det finansielle system generelt samt dens finansieringsmodeller. 6) Mindst ét scenarie bør medtages for hver af følgende typer begivenheder: 4

5 a) en begivenhed, der berører hele systemet, som er en begivenhed, der kan have alvorlige negative konsekvenser for det finansielle system og realøkonomien, b) en idiosynkratisk begivenhed, som er en begivenhed, der kan have alvorlige negative konsekvenser for en enkelt virksomhed, en enkelt koncern eller en virksomhed i en koncern og c) en kombination af begivenheder, der berører hele systemet, og idiosynkratiske begivenheder, som indtræffer samtidigt og interaktivt. 7) Systemisk vigtige institutter identificeret i henhold til 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed bør indeholde mere end tre scenarier. 8) De mulige scenarier bør omfatte både langsomme og hurtige uønskede begivenheder. 9) Både begivenheder, som berører hele systemet, og idiosynkratiske begivenheder bør vedrøre begivenheder, der er mest relevante for den pågældende virksomhed eller den pågældende koncern som beskrevet i nr. 2, litra a. Scenarierne bør derfor være baseret på begivenheder, der er forskellige fra de i nr. 10 og 11 omhandlede, såfremt sidstnævnte er mindre relevante for virksomheden eller koncernen som anført i nr. 2, litra a. Begivenheder der berører hele systemet 10) I udformningen af scenarier, som er baseret på begivenheder, der berører hele systemet, bør der tages hensyn til relevansen af mindst følgende begivenheder, der berører hele systemet a) væsentlige modparters sammenbrud, der påvirker den finansielle stabilitet, b) fald i den disponible likviditet på interbankudlånsmarkedet, c) øget landerisiko og generelle kapitalstrømme fra et land, i hvilket virksomheden eller koncernen har væsentlige aktiviteter, d) ugunstig udvikling i prisen på aktiver på ét eller flere markeder og e) makroøkonomisk nedgang. Idiosynkratiske begivenheder 11) I udformningen af idiosynkratiske scenarier bør der tages hensyn til relevansen af mindst følgende idiosynkratiske begivenheder a) væsentlige modparters sammenbrud, b) skade på virksomhedens eller koncernens omdømme, c) alvorlig udstrømning af likviditet, d) ugunstig udvikling i priserne på aktiver, som virksomheden eller koncernen i særdeleshed påvirkes af, e) alvorlige kredittab og f) tab som følge af operationelle risici. 5

6 Bilag 2 A f snit A Indikatorer i genopretningsplaner Afsnit B Afsnit C Minimumsliste over obligatoriske kategorier af indikatorer i genopretningsplaner: 1. Kapitalindikatorer 2. Likviditetsindikatorer 3. Profitabilitetsindikatorer 4. Indikatorer for aktivernes kvalitet Kategorier af indikatorer, som skal medtages i genopretningsplanen, medmindre virksomheden vurderer, at indikatorerne ikke er relevante: 5. Markedsbaserede indikatorer 6. Makroøkonomiske indikatorer Indikatorer, som skal medtages i genopretningsplanen, medmindre virksomheden vurderer, at indikatorerne ikke er relevante: 1. Kapitalindikatorer: a) Egentlig kernekapitalprocent b) Samlet kapitalprocent c) Gearingsgrad 2. Likviditetsindikatorer: a) Likviditetsdækningsgraden (LCR) b) Kravet om stabil finansiering (NFSR) c) Omkostningerne ved markedsbaseret finansiering 3. Profitabilitetsindikatorer: a) Afkastningsgrad eller egenkapitalafkast b) Markante operationelle tab 4. Indikatorer for aktivernes kvalitet: a) Tilvækst i lån med restance eller lån med tilbagebetalingsproblemer b) Coverage ratio (nedskrivninger i forhold til lån, der er nedskrevet på) 5. Markedsbaserede indikatorer: a) Rating eller ratinger er under vurdering eller nedgraderet b) CDS Spreads c) Aktiekursvariation 6

7 6. Makroøkonomiske indikatorer: a) BNP udsving b) Kreditspænd på statseksponeringer Afsnit D Liste over eventuelle supplerende indikatorer (listen er ikke udtømmende og er til inspiration) 1 Kapitalindikatorer: a) Overført overskud og reserver / egenkapital b) Negative informationer om den økonomiske stilling hos væsentlige modparter 2. Likviditetsindikatorer: a) Koncertration af likviditets- og finansieringskilder b) Samlede finansieringsomkostninger (via indlånsbaseret og markedsbaseret finansiering) c) Stigende træk på uforpligtende faciliteter d) Kernefinansieringsratio (i procent af samlede passiver) 3. Profitabilitetsindikatorer: a) Indtjening pr. omkostningskrone (operating costs /operating income) b) Generel rentemarginal 4. Indikatorer for aktivernes kvalitet: a) Lån, som er i restance eller lån med tilbagebetalingsproblemer / egenkapital b) Samlede lån med restance eller lån med tilbagebetalingsproblemer / samlede udlån. c) Tilvækst i nedskrivninger på finansielle aktiver d) Geografisk eller sektor koncentration af lån med restance eller lån med tilbagebetalingsproblemer e) Eksponeringer med kreditlempelser / samlet eksponering 5. Markedsbaserede indikatorer: a) Kurs til indre værdi b) Virksomhedens omdømme eller betydelig beskadigelse af omdømmet 6. Makroøkonomiske indikatorer: a) Ratings under negativ revurdering eller nedgradering på statseksponeringer 7

8 b) Arbejdsløshedsprocent 8

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere