Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank."

Transkript

1 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. Faktisk helt præcist et år, for generalforsamlingen fandt også sidste år sted den 18. marts. Men det er ikke bare datoen, der er den samme. Som de fleste formentlig vil have bemærket, finder generalforsamlingen også sted i de samme fysiske rammer som sidste år og med nogenlunde det samme traktement og samme dagsorden. Når det hele nu er det samme, kunne man forledes til at tro, at der ikke er sket ret meget det seneste år men det ville være en fejl. For 2014 var på mange måder et år med store begivenheder og solide fremskridt for Danske Bank. Jeg vil om lidt gennemgå 2014 i detaljer, men lad mig allerede nu nævne nogle af de største overskrifter for året: Først og fremmest har vi leveret et resultat, der før nedskrivning på goodwill er det bedste siden I april betalte vi desuden det statslån på 24 mia. kr. tilbage, som vi optog under finanskrisen i Både Standard & Poor s og Moody s opgraderede vores kredit rating, og vi kom igennem den europæiske stresstest med en solid margin. Afviklingen af den irske forretning gjorde også for alvor fremskridt i løbet af året, og den er nu reelt et overstået kapitel. I 2014 betalte vi på baggrund af resultatet for 2013 desuden udbytte for første gang siden regnskabsåret Vores

2 2 forslag om udbetaling af udbytte på grundlag af 2014 regnskabet kommer vi tilbage til senere, men det glæder mig, at vi i år er i stand til at foreslå et udbytte, der er i tråd med vores målsætning. Samlet set var 2014 altså et begivenhedsrigt år og et år med solide fremskridt på en række af de helt centrale områder, som vi har kæmpet med siden finanskrisen. Vi fornemmer også stigende tillid til banken fra flere sider, hvilket ikke mindst aktiekursudviklingen indikerer. På mange måder markerer 2014 afslutningen på en række meget udfordrende år, hvor vi har haft ledelsesmæssigt fokus og brugt store dele af organisationens kræfter på at adressere mere akutte og kortsigtede udfordringer. I dag er Danske Bank en solid, velkapitaliseret bank med mere end godt styr på de fundamentale forhold som kapital, solvens, likviditet og risikostyring. Dette er forudsætningen for, at vi er i stand til at drive en sund, stabil og konkurrencedygtig virksomhed, der skaber langsigtet værdi for alle vores interessenter: Vores kunder, vores aktionærer og for de samfund, vi er en del af. Det, at vi har adresseret de mest akutte kortsigtede udfordringer, betyder også, at vi har bedre mulighed for at løfte blikket og se på de lidt mere langsigtede muligheder. Så selvom der stadig er langt igen, før vi lever op til vores egne ambitioner, har jeg set frem til at fremlægge de resultater, vi opnåede i For som jeg sagde sidste år, så er det alt andet lige sjovere at stå til regnskab over for generalforsamlingen, når der er fremskridt at berette om.

3 3 Men inden jeg kaster mig ud i at aflægge beretning, har jeg lyst til at sige et par ord om sprog. Jeg synes, det er værd at markere, at MobilePay i 2014 blev kåret som årets ord af radioprogrammet Sproglaboratoriet og Dansk Sprognævn i øvrigt i konkurrence med andre aktuelle ord som girafgate og nødløgn. Det er få virksomheder forundt at lancere et produkt, der bliver så populært så hurtigt som MobilePay, der i dag har flere end 2 mio. brugere, og som der bliver overført mere end 1 mia. kr. med om måneden. Og det er endnu færre enkeltprodukter, der bliver så integreret i danskernes hverdag, at de ender med at blive en lige så integreret del af sproget. Vi har længe googlet i stedet for at søge på internettet, lavet neskaffe i stedet for pulverkaffe, og nu mobilepayer vi også i stedet for at overføre penge via mobiltelefonen. At MobilePay kan blive valgt som årets danske ord, siger ikke bare noget om løsningens popularitet, men også en del om den sproglige udvikling. De fleste virksomheder opererer i dag på et internationalt marked, og derfor tales der i stigende grad også engelsk. Det gælder også i Danske Bank. Vi er en nordisk universalbank med aktiviteter i mere end 15 lande, vi har mindst lige så mange nationaliteter ansat, vi er underlagt tilsyn af myndigheder fra flere lande, arbejder sammen med eksperter fra hele verden og konkurrerer globalt om at tiltrække de bedste kompetencer. Derfor kommunikerer og arbejder vi i lighed med andre virksomheder på vores størrelse i stigende omfang på engelsk. Det gælder også i bestyrelsen og direktionen, som aflægger regnskabet. Det er bl.a. derfor, at vi, som vi diskuterede tør jeg sige meget grundigt sidste år, har besluttet at benytte os af muligheden for at lade vores officielle årsrapport være på engelsk.

4 4 Men som jeg også sagde sidste år, er vi meget bevidste om, at Danske Bank først og fremmest er en dansk virksomhed. Derfor foregår denne generalforsamling også på dansk eller i hvert fald skandinavisk og derfor foreligger årsrapporten også i en dansk version. Den er fra ende til anden en direkte oversættelse af den engelske. Den eneste forskel på den engelske og den danske version er, at vi i den danske kun har oversat de mest centrale dele af det meget omfattende og tekniske noteapparat. Begge versioner findes her i salen i trykt udgave og kan desuden findes på vores hjemmeside Som noget nyt har vi desuden produceret et årsmagasin på dansk hvor særligt interesserede på en forhåbentlig endnu mere interessant og levende måde kan læse mere om, hvordan det går i Danske Bank, hvad vi tænker om markedet, vores rolle i samfundet og ikke mindst om de store forandringer, den finansielle sektor undergår i disse år. Hvis I ikke allerede har fået et eksemplar, kan I få det her i dag. Det kan også fås i vores filialer eller findes på vores hjemmeside. OM MAKRO OG REGNSKAB Bankerne er som bekendt i høj grad et spejl af den generelle økonomiske udvikling. For at sætte Danske Banks resultater for 2014 i perspektiv, er det derfor værd at kaste et kort blik på den økonomiske udvikling. Den globale økonomi var generelt i bedring, men oplevede dog også en del modvind og tilbageslag. Blandt andet medførte krisen i Ukraine betydelig usikkerhed og bidrog til en

5 5 opbremsning i opsvinget i euro-zonen. Den amerikanske økonomi klarede sig generelt godt, mens der tegnede sig et noget mere blandet billede for så vidt angår emerging markets. Herhjemme var der sløv, men dog positiv vækst, primært fordi forbruget tog til. På det seneste har vi også set betydelig økonomisk og finansiel uro. Det har bevirket, at centralbanken i Europa har annonceret, at de i løbet af det kommende halvandet år vil opkøbe en betydelig mængde europæiske statsobligationer faktisk helt op til mia. euro i håb om at skabe vækst i Europa. Det annoncerede opkøbsprogram har allerede svækket euroen over for en lang række valutaer. Det gælder i særlig grad i forhold til Schweizerfrancen, som er steget betydeligt, efter at den blev frigjort fra euroen. Kombinationen af et europæisk opkøbsprogram og den Schweiziske centralbanks nye linje har drejet de finansielle markeders fokus mod den danske krone. Vi bakker fuldt ud op om Nationalbankens forsvar af fastkurspolitikken, selvom det strengt taget ikke er nemt at drive bank, når Nationalbankens indskudsbevisrente er nået ned på -0,75 procent. HOVEDPUNKTER FRA REGNSKAB Lad mig nu gennemgå hovedpunkterne fra regnskabet. Med et resultat før nedskrivning på goodwill på 12,9 mia. kr. en forbedring på 82 procent og et afkast på vores egenkapital på 8,5 procent, leverede vi som sagt det bedste resultat siden Hermed er vi godt på vej til at nå vores mål for egenkapitalforrentningen. Nedskrivningerne på goodwill, som vi foretog tilbage i december og som jeg forklarer i detaljer lidt senere har en positiv effekt på vores egenkapitalforrentning. Det er årsagen til, at vi justerer afkastmålet for 2015 fra 9 procent til 9,5

6 6 procent. Samtidig justerer vi vores langsigtede mål fra 12 procent til 12,5 procent et ambitiøst, men også realistisk mål, som vi skal nå senest i Inden jeg fortsætter gennemgangen af regnskabet, vil jeg lige dvæle lidt ved nedskrivningen af goodwill på 9,1 mia. kr., som kan forstyrre billedet lidt. Nedskrivningen fandt sted som led i vores almindelige gennemgang af goodwill, og den skyldes dels de ændrede makroøkonomiske forhold, dels en dialog vi har haft med Finanstilsynet om emnet. Nedskrivningen vedrører bankens aktiviteter i Finland, Nordirland og Estland, som vi på grund af disse ændrede forudsætninger primært forventninger om en længere periode med lav vækst og lave renter ikke mener ville kunne skabe samme værdi på langt sigt, som vi vurderede, da vi købte dem. Der er tale om en ren regnskabsteknisk øvelse, der godt nok reducerer vores egenkapital med tilsvarende 9,1 mia. kr., så den nu er på 147,4 mia. kr., men som ikke påvirker hverken vores forretning, strategi eller vores regulatoriske kapital eller likviditet. Med andre ord betyder nedskrivningen ikke meget i praksis. Men nedskrivningen er en konstatering af, at vi med den viden, vi har i dag, kan se, at vi dengang købte for dyrt. Når det er sagt, vil jeg dog gerne understrege, at vi i de nævnte lande driver en god forretning, som bidrager positivt til det samlede resultat, hvilket vi også forventer, at de vil gøre fremover. Kigger man på de store linjer i regnskabet, vil man se, at vi på trods af det generelt lave renteniveau og lav økonomisk vækst havde en fornuftig udvikling i vores toplinje. Alt i alt stiger de samlede indtægter 10 procent til 43,9 mia. kr. En del af fremgangen skyldes en engangsindtægt på 1 mia. fra salget af Nets, men også øget aktivitet i alle vores business units og en positiv udvikling i Danske Capital og Danica Pension. Vores fokus på omkostningerne og

7 7 vores arbejde med at gøre banken mere enkel og effektiv resulterede i, at omkostningerne faldt 5 procent. Samtidig faldt nedskrivningerne på udlån fra 4,1 til 2,8 mia. kr. i Det er det laveste niveau siden 2007, hvilket fortæller os, at vores kunder klarer sig bedre end længe, og at vi har en god kreditkvalitet. Sidst, men ikke mindst, gjorde vi i 2014 betydelige fremskridt i afviklingen af vores aktiviteter i Irland, hvor tabene blev væsentligt lavere end i Lad os se nærmere på de enkelte forretningsenheder, og hvordan de hver især har bidraget til årets resultat. Personal Banking, der servicerer vores private kunder, leverede et pænt resultat før skat og nedskrivning af goodwill på 4,6 mia. kr. En flot fremgang på 60 procent i forhold til året før. Nettorenteindtægterne faldt en smule, mens gebyr- og handelsindtægterne steg. Samlet set var indtægterne nogenlunde uændrede i forhold til sidste år. Omkostningerne faldt 9 procent og nedskrivningerne 25 procent, hvilket er tilfredsstillende. I Business Banking, der servicerer mindre og mellemstore virksomheder, så vi en meget solid udvikling i 2014, hvor der var udlånsvækst på flere markeder. Derudover er kreditkvaliteten hos vores kunder god, hvilket har resulteret i, at nedskrivningerne er faldet hele 42 procent. Alt i alt steg resultatet før skat og goodwill-nedskrivning med 18 procent til 5,7 mia. kr. De samlede indtægter steg 1 procent på trods af de lave renteniveauer, og omkostningerne forblev på samme niveau som i 2013.

8 8 En stor del af aktiviteterne i både Personal Banking og Business Banking er udlån med sikkerhed i fast ejendom, som vi driver gennem Realkredit Danmark. I 2014 leverede Realkredit Danmark et tilfredsstillende resultat efter skat på 3,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 17 procent. Vi oplevede øget aktivitet på boligmarkedet især på grund af de lavere renter på realkreditlån og det har naturligvis smittet positivt af på Realkredit Danmarks resultat. Samtidig er Realkredit Danmarks markedsposition styrket som følge af en stigende andel af netto nyudlån. I forhold til 2013 var 2014 et bedre år for Corporates & Institutions, der servicerer de største virksomheder og vores institutionelle kunder, om end året stadig bød på udfordringer. Fokus var i høj grad på at øge de kundedrevne indtægter for at sikre en mere stabil indtjening, der er mindre afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. De kundedrevne indtægter steg 17 procent, og nedskrivningerne faldt 21 procent, mens omkostningerne steg 1 procent. Samlet set leverede Corporates & Institutions et resultat før skat på 4,1 mia. kr., hvilket er en forbedring på 23 procent i forhold til sidste år. Men vi er meget bevidste om, at specielt handelsområdet er udfordret på indtjeningen blandt andet på grund af øgede kapitalkrav. Danske Capital leverede endnu en gang et pænt resultat. Resultatet før skat steg 24 procent til 1,4 mia. kr., hvilket primært skyldtes en stigning i de samlede indtægter på 11 procent og en stigning i aktiver under forvaltning på 9 procent. Danske Capital forsatte også i 2014 med at skabe pæne afkast til kunderne, idet 58 procent af investeringsprodukterne gav et højere afkast end gennemsnittet. Set over en treårig periode har 73 procent af Danske Capitals investeringsprodukter leveret et afkast over gennemsnittet.

9 9 Lad os slutte vores tur rundt i forretningen hos Danica Pension, hvor indtjeningen steg 117 procent til 2,4 mia. kr. En stigning på 117 procent lyder som et fantastisk resultat. Med til historien hører dog, at indtjeningen i Danica er meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder, og at den derfor kan svinge en del fra år til år. I 2014 var det således muligt at indtægtsføre 611 mio. fra den særlige skyggekonto. Det vigtigste for os er derfor, at vi kan se, at de underliggende forsikringsaktiviteter og præmier er på samme niveau som sidste år. Derudover er salget af forsikrings- og pensionsprodukter gennem Danske Bank steget 17 procent til 4,2 mia. kr. en udvikling, vi er meget tilfredse med, da det har været et fokusområde i Alt i alt er der god grund til at være tilfredse med resultatet og udviklingen i de enkelte forretningsenheder. OM KAPITAL, FORSLAG OM UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB Som jeg kort nævnte i indledningen, var en af de større begivenheder i 2014, at vi i april indfriede det statslån på 24 mia. kr., som vi optog hos den danske stat i Det var en glædelig begivenhed, både fordi det var med til at cementere afslutningen af en svær periode for Danske Bank, men også fordi det har bidraget til at reducere vores finansierings-omkostninger væsentligt. At vi var i stand til at indfri lånet, understreger, at Danske Bank er en stærk, solid og velkapitaliseret bank, hvilket også blev bekræftet af den europæiske stresstest, der blev gennemført i oktober. I den kom Danske Bank i testens mest ekstreme scenario ud med en kapital, der var mere end dobbelt så stor som den grænseværdi, den Europæiske Bankmyndighed

10 10 (EBA) havde fastsat. Vores stærke kapitalsituation er baggrunden for, at vi mener, det er forsvarligt og rimeligt at udbetale udbytte til vores aktionærer for anden gang siden Sidste år udbetalte vi som bekendt 2 kr. pr. aktie, hvilket svarede til 28 procent af årets resultat. Jeg sagde på generalforsamlingen sidste år, at vi forventede at kunne øge udbyttet i år, og at vores langsigtede mål var at udbetale ca. 40 procent af resultatet. Det glæder mig derfor, at vi i år kan leve op til begge dele, idet bestyrelsen foreslår at udbetale 5,5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 43 procent af årets resultat før nedskrivning af goodwill. Fremadrettet er det vores målsætning at udbetale mellem procent af resultatet til aktionærerne. For så vidt angår resultatdisponeringen i øvrigt henviser jeg til forslaget i dagsordenens punkt c). Den stærke kapitalposition betyder også, at vi i forbindelse med årsregnskabet kunne lancere et aktietilbagekøbsprogram. Vi forventer, at tilbagekøbet iværksættes snarest, og at det vil løbe året ud, eller indtil vi har tilbagekøbt aktier for i alt 5 mia. kr. Tilbagekøbet af aktier har til formål at justere og optimere vores kapitalstruktur. Danske Banks aktionærer har betalt en høj pris for de svære år, vi har været igennem, og har måttet stå model til både kursfald, manglende udbytte og kapitaludvidelser. Derfor er vi tilfredse med, at vi nu kan returnere kapital til aktionærerne. OM RATING At vi i 2014 gjorde betydelige fremskridt ses også af, at vi i løbet af året fik forbedret vores kredit rating: Standard & Poor s hævede i april vores rating fra A- til A, og Moody s hævede vores langsigtede rating fra Baa1 til A3 i november. Det afspejler en stigende tillid til banken og

11 11 har ikke bare betydning for vores finansieringsomkostninger og dermed vores konkurrenceevne, men er også afgørende for, hvilke kunder der ønsker at gøre forretning med os, og hvilken type forretning de ønsker at gøre med os. Vores ambition er at forbedre vores kreditrating yderligere. STATUS PÅ STRATEGIEN De forbedrede resultater kommer naturligvis ikke af sig selv. De skyldes en klar strategi, et stærkt fokus på at gennemføre den i praksis og ikke mindst hårdt arbejde hver eneste dag fra vores mere end dygtige og dedikerede medarbejdere. Vores fokus på at gøre banken mere kundeorienteret, enkel og effektiv ser ud til at bære frugt, og selvom vi stadig er et langt stykke fra at levere på vores langsigtede ambitioner, er det opmuntrende, at den strategi, der er lagt, faktisk skaber resultater. Vores vision om at blive anerkendt som den mest betroede finansielle partner er stadig vores ledestjerne. Og vi måler stadig vores fremskridt på to parametre: Vores forhold til vores kunder og vores evne til at levere afkast til vores aktionærer. Konkret er målene, at vi vil være i top to, når det gælder kundernes oplevelse af banken. Og målt på egenkapitalforrentning skal vi være i den bedste halvdel blandt de seks store nordiske banker. De to mål hænger naturligvis tæt sammen. Forudsætningen for at kunne skabe værdi for vores kunder er, at vi er konkurrencedygtige og driver en sund, solid og stabil bank, der fokuserer på at udvikle og tilbyde relevante produkter og serviceydelser. Dette tilskynder kunderne til at gøre flere forretninger med os, hvilket igen er forudsætningen for at kunne skabe værdi for vores aktionærer. For begge målsætninger gælder det, at vi har bevæget os et stort skridt i den rigtige

12 12 retning, men også at der stadig er et stykke vej igen. Når det gælder vores finansielle mål, var vi dog allerede i regnskabsåret tæt på at nå et afkast på 9,5 procent, som er målet for indeværende år. Og vi er overbeviste om, at den plan, vi har lagt for at skabe et afkast på over 12,5 procent senest i 2018 er robust. Planen tager udgangspunkt i, at vi opererer i markeder med fortsatte makroøkonomiske udfordringer, og at vi derfor ikke skal regne med megen medvind. Vi lægger derfor kun en meget beskeden volumenvækst til grund for vores plan, men vil naturligvis fortsat arbejde benhårdt på at styrke vores indtægter; både ved at udvikle nye innovative produkter, ved at øge vores aktivitetsniveau med både privat-, erhvervs- og institutionelle kunder og ved at fortsætte arbejdet med at gøre det attraktivt at samle en større del af sine forretninger hos os. Omkostningerne er en anden hjørnesten i planen. Vi har gennem de senere år vist, at det kan lade sig gøre både at investere i udviklingen af nye produkter og kompetencer og samtidig reducere omkostningerne. Det vil vi fortsat have fokus på i de kommende år. Derudover forventer vi, at vores finansieringsomkostninger vil fortsætte med at falde som følge af optimeret kapitalstruktur og understøttet af forbedrede ratings. Vi er overbeviste om, at planen er realistisk, men den er også ambitiøs, og der ligger derfor en del arbejde foran os. Når det gælder vores anden målsætning, nemlig kundernes oplevelse af banken, må vi erkende, at det er et langt sejt træk. Hele organisationen arbejder hver dag hårdt på at forbedre kundetilfredsheden, og vi ser også fremskridt. Vores Corporates & Institutions forretningsenhed er i 2014 flere gange kåret som Nordens bedste, og også erhvervskundernes vurdering af banken udvikler sig positivt i alle markeder i Sverige blev vi kåret som Årets Erhvervsbank Det

13 13 er gode nyheder, som viser, at vi er på rette vej. Når det gælder privatmarkedet, er der også pæne fremskridt i særligt Finland og Danmark, men det er ingen hemmelighed, at det er her, vi har det største stykke arbejde at gøre. Også når det gælder vores relationer med kunderne, viser resultaterne, at strategien virker, men også at vi skal gøre endnu mere for at komme i mål. Vi må derfor også erkende, at det ikke er realistisk at nå ambitionen om at være i top to målt på kundetilfredshed allerede i 2015, men vi holder fast i målsætningen og vil fortsat arbejde målrettet for at nå den så hurtigt som muligt. Vi tror på, at vi med et fortsat fokus på at gennemføre strategien kan indfri bankens fulde potentiale til gavn for både kunder og aktionærer. Strategien handler i hovedtræk om tre indsatsområder: - Kompetence: Danske Bank har en unik kombination af erfaring og kompetence. Det har altid og vil altid være rygraden i vores virksomhed, at vi har den ekspertise, der skal til for at hjælpe vores kunder med at realisere deres ambitioner hvad enten der er tale om familier, mindre og mellemstore virksomheder eller nogle af de allerstørste multinationale virksomheder. Det skal vi gøre gennem indgående kendskab til og forståelse for deres udfordringer og ved at stille vores ekspertise til rådighed gennem relevant og hjælpsom rådgivning. Vi har i det seneste år taget en lang række konkrete initiativer, der skal bidrage til at styrke os på dette område. - Digitalisering/innovation: Teknologien udvikler sig i disse år med stor hastighed. Det stiller store krav til vores evne til at udvikle vores produkter og løsninger, i takt med at kundernes forventninger og behov ændrer sig. Danske Bank har gennem mange år været

14 14 førende, når det gælder om at omsætte de teknologiske muligheder til nye produkter, effektive løsninger og bedre kundeoplevelser, og det er uden tvivl noget, vi skal fortsætte med. Teknologien gør det også muligt for os at automatisere og effektivisere vores arbejdsgange, hvilket igen bidrager til at reducere vores omkostninger. - Tillid: Den finansielle sektor og ikke mindst Danske Bank mistede gennem de svære år under krisen en stor grad af tillid fra både kunder, aktionærer og samfundet omkring os. Den tillid arbejder vi på at genskabe, for den er forudsætningen for vores fortsatte fremgang. Vi er kommet et stykke vej i den rigtige retning, men vi vil også fremover have fuldt fokus på at fortsætte den udvikling. Strategien ligger med andre ord fast. Men verden forandrer sig som bekendt, og derfor sætter vi løbende vores forretning under lup med henblik på at se, om der er behov for justeringer for at sikre, at vi anvender vores ressourcer og kapital dér, hvor vi kan skabe mest værdi for vores kunder og aktionærer. OM BUSINESS REVIEW Det er denne gennemgang af forretningen, der i løbet af 2014 gav os anledning til at bekræfte, at vi er og vil fortsætte med at være en nordisk universalbank. Vi tror på, at vi i alle nordiske markeder kan tilbyde noget unikt og dermed skabe værdi. Det indebærer, at vi betragter Danmark, Sverige, Norge og Finland som vores absolutte kernemarkeder, og at vi i de markeder vil servicere både privatkunder, virksomheder og institutionelle kunder og dermed udnytte de synergieffekter, der er på tværs af landegrænser. Vi har på den baggrund iværksat initiativer, der

15 15 skal styrke vores markedsposition i Sverige og Norge. Det er to forskellige markeder, men fælles for dem er, at vi har solide kompetencer, gode produkter og stærke relationer med vores kunder. Og særligt på erhvervssiden har vi tiltrukket nye kunder og drevet en fornuftig forretning. Den positive udvikling vil vi gerne gøre efter på privatmarkedet blandt andet ved at udnytte vores stærke it-platform, styrke vores digitale produkttilbud og vores rådgivningskompetencer. Vilkårene for Corporates & Institutions aktiviteter har over de seneste år ændret sig væsentligt. Vi har derfor som led i forretningsgennemgangen ændret set-up i vores C&I forretningsenhed med henblik på at skabe en mere diversificeret, kapitaleffektiv og kundedrevet forretningsmodel, hvor de kundedrevne indtægter fylder mere end handelsaktiviteterne, som er karakteriseret ved at være meget volatile. Det har vi gjort på baggrund af både regulatoriske og markedsmæssige ændringer, og vi forventer fremover en mere stabil og stigende indtjening fra dette område. Et andet område, vi har haft under lup, er vores aktiviteter i Baltikum. I dag servicerer vi både privat- og erhvervskunder i de tre baltiske lande, men vi må erkende, at vi ikke har den nødvendige størrelse i Baltikum på privatmarkedet til at skabe en fornuftig forretning. Derfor har vi besluttet at afvikle den del af forretningen over de kommende år. Vi vil i stedet satse på erhvervsmarkedet og styrke vores tilbud til erhvervskunderne. Blandt andet vil vi investere i en fælles it-platform for de baltiske banker samt lancere førende løsninger inden for eksempelvis cash management. Jeg er ikke i tvivl om, at disse ændringer vil bidrage til, at vi når i mål med vores ambitioner.

16 16 OM VORES ROLLE I SAMFUNDET/REGULERING Som jeg sagde i min indledning, spiller Danske Bank en stor og vigtig rolle i Norden og særligt i Danmark. Med den rolle følger også et stort ansvar for at drive en sund, stabil og konkurrencedygtig bank, der skaber værdi for hele samfundet ved at bidrage til vækst og beskæftigelse. I 2014 blev vi som en ud af syv danske finansielle virksomheder udpeget som SIFI det vil sige en systemisk vigtig finansiel institution som på grund af deres betydning for dansk økonomi er underlagt særligt skrappe kapitalkrav. Og som den største af de syv er vi underlagt særligt særligt skrappe krav. Det er derfor helt naturligt, og vi er tilfredse med, at man senest i 2017 vil gøre status over kapitalkravene for at sikre, at de danske krav er på linje med de regler, som gælder i andre lande. Vi støtter generelt den politiske og regulatoriske indsats, der har været gennem de seneste år, og som har haft til formål at genskabe tilliden til den finansielle sektor og minimere risikoen for nye store finansielle kriser. Det er imidlertid vigtigt, at reguleringen ikke unødigt hæmmer den finansielle sektors mulighed for at bidrage til øget aktivitet og vækst. Europa og Danmark har i høj grad brug for at få gang i hjulene. Lige konkurrencevilkår og øget finansiel stabilitet er også baggrunden for, at vi grundlæggende er positive overfor bankunionen som en naturlig udvikling af EU's indre marked for finansielle tjenester. Bankunionen er obligatorisk for alle eurolande, mens lande uden for euroen herunder Danmark kan vælge at tilslutte sig. Bankunionen bliver derfor en realitet uanset, om Danmark deltager

17 17 eller ej. Det er vores vurdering, at bankunionen vil øge den finansielle stabilitet i Europa, og samtidig vil harmoniserede regler skabe mere lige konkurrencevilkår på tværs af grænserne. Sammen med den øgede konkurrence vil det gavne væksten og vores - og vores kunders - konkurrenceevne. Der er dog nogle elementer, der endnu ikke er helt på plads. Med ECBs kvalitetstjek af de største europæiske banker, blev der taget et skridt i den rigtige retning, men der er fortsat nogle udeståender i forhold til dansk realkredit, dansk indflydelse i Bankunionen og risikoen for dobbelte tilsynsomkostninger. Givet at disse håndteres på en god måde, er det vores vurdering, at det kan være til gavn for Danmark og dansk økonomi at deltage i Bankunionen. Vi ser derfor frem til at disse afklares, så der er grundlag for en politisk beslutning om dansk deltagelse. OM BESTYRELSESFORHOLD OG ÆNDRINGER I LEDELSEN Finansiel virksomhed er tæt reguleret. Det gælder også bestyrelsens opgaver og forpligtelser, og som et spejl heraf stilles der stadigt stigende krav til bestyrelsens arbejdsindsats. Mødeaktiviteten har derfor også i 2014 været betydelig. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen således holdt 16 møder. Hertil kommer 21 møder i bestyrelsens fire udvalg. Bestyrelsen er undergået en komplet udskiftning siden Da vi vurderer, at bestyrelsen samlet set besidder de nødvendige kompetencer til at lede banken, indstilles alle de nuværende medlemmer til genvalg, og der indstilles ikke kandidater til nyvalg. Dette vender jeg tilbage til under punkt d). Bestyrelsen er dog opmærksom på behovet for en kontinuerlig og gradvis fornyelse af bestyrelsessammensætningen.

18 18 Den 1. april i år indtræder Gilbert Kohnke i direktionen som ny Chief Risk Officer med ansvar for kredit og risikostyring. Gilbert, som er canadier, har solid erfaring med kredit og risikostyring fra store internationale finansielle virksomheder. Gilbert erstatter Robert Endersby, der fratrådte i november OM AFLØNNING AF DIREKTION/NYT INCITAMENTSPROGRAM Sidste år vedtog bestyrelsen at fastholde direktionens faste løn uændret, men samtidig give mulighed for en større bonus, hvis banken realiserede et resultat, der oversteg forventningerne. Det har banken gjort, og det afspejler den samlede aflønning for Jeg henviser til note 33 i årsrapporten, hvor direktionens aflønning fremgår i detaljer. Vi har besluttet at tilpasse aflønningsstrukturen, så der fremadrettet skabes bedre sammenhæng mellem direktionens aflønning og værdiskabelsen til aktionærerne. Overordnet har bestyrelsen ønsket at opnå en bedre balance mellem fast og variabel løn og mellem kortsigtede og langsigtede incitamenter. Lad mig redegøre for de væsentligste elementer i den tilpassede struktur, der vil gælde fra Vi har siden 2012 holdt direktionens faste løn i ro. Den linje har vi valgt at fortsætte. Dog har vi fundet det fornuftigt at løfte nogle direktionsmedlemmer, mens andre enten forbliver på det nuværende niveau eller endda sættes lidt ned. Reguleringerne svinger inden for intervallet +/- 5 procent. Samtidig har vi besluttet at udbetale 10 procent af den faste løn i aktier. Aktierne tildeles løbende sammen med udbetalingen af den faste løn. Aflønning i aktier har den fordel, at den

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

kapitalforhold fra Interim report first quarter 2014. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

kapitalforhold fra Interim report first quarter 2014. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende. LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING Hovedtal Danske Bank koncernen 3 3 Executive summary 4 4 Eksekvering af af strategien 6 6 Forventninger til til 2014 9 9 Regnskabsberetning 10 10 FORRETNINGSENHEDERERROR!

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere