Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank."

Transkript

1 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. Faktisk helt præcist et år, for generalforsamlingen fandt også sidste år sted den 18. marts. Men det er ikke bare datoen, der er den samme. Som de fleste formentlig vil have bemærket, finder generalforsamlingen også sted i de samme fysiske rammer som sidste år og med nogenlunde det samme traktement og samme dagsorden. Når det hele nu er det samme, kunne man forledes til at tro, at der ikke er sket ret meget det seneste år men det ville være en fejl. For 2014 var på mange måder et år med store begivenheder og solide fremskridt for Danske Bank. Jeg vil om lidt gennemgå 2014 i detaljer, men lad mig allerede nu nævne nogle af de største overskrifter for året: Først og fremmest har vi leveret et resultat, der før nedskrivning på goodwill er det bedste siden I april betalte vi desuden det statslån på 24 mia. kr. tilbage, som vi optog under finanskrisen i Både Standard & Poor s og Moody s opgraderede vores kredit rating, og vi kom igennem den europæiske stresstest med en solid margin. Afviklingen af den irske forretning gjorde også for alvor fremskridt i løbet af året, og den er nu reelt et overstået kapitel. I 2014 betalte vi på baggrund af resultatet for 2013 desuden udbytte for første gang siden regnskabsåret Vores

2 2 forslag om udbetaling af udbytte på grundlag af 2014 regnskabet kommer vi tilbage til senere, men det glæder mig, at vi i år er i stand til at foreslå et udbytte, der er i tråd med vores målsætning. Samlet set var 2014 altså et begivenhedsrigt år og et år med solide fremskridt på en række af de helt centrale områder, som vi har kæmpet med siden finanskrisen. Vi fornemmer også stigende tillid til banken fra flere sider, hvilket ikke mindst aktiekursudviklingen indikerer. På mange måder markerer 2014 afslutningen på en række meget udfordrende år, hvor vi har haft ledelsesmæssigt fokus og brugt store dele af organisationens kræfter på at adressere mere akutte og kortsigtede udfordringer. I dag er Danske Bank en solid, velkapitaliseret bank med mere end godt styr på de fundamentale forhold som kapital, solvens, likviditet og risikostyring. Dette er forudsætningen for, at vi er i stand til at drive en sund, stabil og konkurrencedygtig virksomhed, der skaber langsigtet værdi for alle vores interessenter: Vores kunder, vores aktionærer og for de samfund, vi er en del af. Det, at vi har adresseret de mest akutte kortsigtede udfordringer, betyder også, at vi har bedre mulighed for at løfte blikket og se på de lidt mere langsigtede muligheder. Så selvom der stadig er langt igen, før vi lever op til vores egne ambitioner, har jeg set frem til at fremlægge de resultater, vi opnåede i For som jeg sagde sidste år, så er det alt andet lige sjovere at stå til regnskab over for generalforsamlingen, når der er fremskridt at berette om.

3 3 Men inden jeg kaster mig ud i at aflægge beretning, har jeg lyst til at sige et par ord om sprog. Jeg synes, det er værd at markere, at MobilePay i 2014 blev kåret som årets ord af radioprogrammet Sproglaboratoriet og Dansk Sprognævn i øvrigt i konkurrence med andre aktuelle ord som girafgate og nødløgn. Det er få virksomheder forundt at lancere et produkt, der bliver så populært så hurtigt som MobilePay, der i dag har flere end 2 mio. brugere, og som der bliver overført mere end 1 mia. kr. med om måneden. Og det er endnu færre enkeltprodukter, der bliver så integreret i danskernes hverdag, at de ender med at blive en lige så integreret del af sproget. Vi har længe googlet i stedet for at søge på internettet, lavet neskaffe i stedet for pulverkaffe, og nu mobilepayer vi også i stedet for at overføre penge via mobiltelefonen. At MobilePay kan blive valgt som årets danske ord, siger ikke bare noget om løsningens popularitet, men også en del om den sproglige udvikling. De fleste virksomheder opererer i dag på et internationalt marked, og derfor tales der i stigende grad også engelsk. Det gælder også i Danske Bank. Vi er en nordisk universalbank med aktiviteter i mere end 15 lande, vi har mindst lige så mange nationaliteter ansat, vi er underlagt tilsyn af myndigheder fra flere lande, arbejder sammen med eksperter fra hele verden og konkurrerer globalt om at tiltrække de bedste kompetencer. Derfor kommunikerer og arbejder vi i lighed med andre virksomheder på vores størrelse i stigende omfang på engelsk. Det gælder også i bestyrelsen og direktionen, som aflægger regnskabet. Det er bl.a. derfor, at vi, som vi diskuterede tør jeg sige meget grundigt sidste år, har besluttet at benytte os af muligheden for at lade vores officielle årsrapport være på engelsk.

4 4 Men som jeg også sagde sidste år, er vi meget bevidste om, at Danske Bank først og fremmest er en dansk virksomhed. Derfor foregår denne generalforsamling også på dansk eller i hvert fald skandinavisk og derfor foreligger årsrapporten også i en dansk version. Den er fra ende til anden en direkte oversættelse af den engelske. Den eneste forskel på den engelske og den danske version er, at vi i den danske kun har oversat de mest centrale dele af det meget omfattende og tekniske noteapparat. Begge versioner findes her i salen i trykt udgave og kan desuden findes på vores hjemmeside Som noget nyt har vi desuden produceret et årsmagasin på dansk hvor særligt interesserede på en forhåbentlig endnu mere interessant og levende måde kan læse mere om, hvordan det går i Danske Bank, hvad vi tænker om markedet, vores rolle i samfundet og ikke mindst om de store forandringer, den finansielle sektor undergår i disse år. Hvis I ikke allerede har fået et eksemplar, kan I få det her i dag. Det kan også fås i vores filialer eller findes på vores hjemmeside. OM MAKRO OG REGNSKAB Bankerne er som bekendt i høj grad et spejl af den generelle økonomiske udvikling. For at sætte Danske Banks resultater for 2014 i perspektiv, er det derfor værd at kaste et kort blik på den økonomiske udvikling. Den globale økonomi var generelt i bedring, men oplevede dog også en del modvind og tilbageslag. Blandt andet medførte krisen i Ukraine betydelig usikkerhed og bidrog til en

5 5 opbremsning i opsvinget i euro-zonen. Den amerikanske økonomi klarede sig generelt godt, mens der tegnede sig et noget mere blandet billede for så vidt angår emerging markets. Herhjemme var der sløv, men dog positiv vækst, primært fordi forbruget tog til. På det seneste har vi også set betydelig økonomisk og finansiel uro. Det har bevirket, at centralbanken i Europa har annonceret, at de i løbet af det kommende halvandet år vil opkøbe en betydelig mængde europæiske statsobligationer faktisk helt op til mia. euro i håb om at skabe vækst i Europa. Det annoncerede opkøbsprogram har allerede svækket euroen over for en lang række valutaer. Det gælder i særlig grad i forhold til Schweizerfrancen, som er steget betydeligt, efter at den blev frigjort fra euroen. Kombinationen af et europæisk opkøbsprogram og den Schweiziske centralbanks nye linje har drejet de finansielle markeders fokus mod den danske krone. Vi bakker fuldt ud op om Nationalbankens forsvar af fastkurspolitikken, selvom det strengt taget ikke er nemt at drive bank, når Nationalbankens indskudsbevisrente er nået ned på -0,75 procent. HOVEDPUNKTER FRA REGNSKAB Lad mig nu gennemgå hovedpunkterne fra regnskabet. Med et resultat før nedskrivning på goodwill på 12,9 mia. kr. en forbedring på 82 procent og et afkast på vores egenkapital på 8,5 procent, leverede vi som sagt det bedste resultat siden Hermed er vi godt på vej til at nå vores mål for egenkapitalforrentningen. Nedskrivningerne på goodwill, som vi foretog tilbage i december og som jeg forklarer i detaljer lidt senere har en positiv effekt på vores egenkapitalforrentning. Det er årsagen til, at vi justerer afkastmålet for 2015 fra 9 procent til 9,5

6 6 procent. Samtidig justerer vi vores langsigtede mål fra 12 procent til 12,5 procent et ambitiøst, men også realistisk mål, som vi skal nå senest i Inden jeg fortsætter gennemgangen af regnskabet, vil jeg lige dvæle lidt ved nedskrivningen af goodwill på 9,1 mia. kr., som kan forstyrre billedet lidt. Nedskrivningen fandt sted som led i vores almindelige gennemgang af goodwill, og den skyldes dels de ændrede makroøkonomiske forhold, dels en dialog vi har haft med Finanstilsynet om emnet. Nedskrivningen vedrører bankens aktiviteter i Finland, Nordirland og Estland, som vi på grund af disse ændrede forudsætninger primært forventninger om en længere periode med lav vækst og lave renter ikke mener ville kunne skabe samme værdi på langt sigt, som vi vurderede, da vi købte dem. Der er tale om en ren regnskabsteknisk øvelse, der godt nok reducerer vores egenkapital med tilsvarende 9,1 mia. kr., så den nu er på 147,4 mia. kr., men som ikke påvirker hverken vores forretning, strategi eller vores regulatoriske kapital eller likviditet. Med andre ord betyder nedskrivningen ikke meget i praksis. Men nedskrivningen er en konstatering af, at vi med den viden, vi har i dag, kan se, at vi dengang købte for dyrt. Når det er sagt, vil jeg dog gerne understrege, at vi i de nævnte lande driver en god forretning, som bidrager positivt til det samlede resultat, hvilket vi også forventer, at de vil gøre fremover. Kigger man på de store linjer i regnskabet, vil man se, at vi på trods af det generelt lave renteniveau og lav økonomisk vækst havde en fornuftig udvikling i vores toplinje. Alt i alt stiger de samlede indtægter 10 procent til 43,9 mia. kr. En del af fremgangen skyldes en engangsindtægt på 1 mia. fra salget af Nets, men også øget aktivitet i alle vores business units og en positiv udvikling i Danske Capital og Danica Pension. Vores fokus på omkostningerne og

7 7 vores arbejde med at gøre banken mere enkel og effektiv resulterede i, at omkostningerne faldt 5 procent. Samtidig faldt nedskrivningerne på udlån fra 4,1 til 2,8 mia. kr. i Det er det laveste niveau siden 2007, hvilket fortæller os, at vores kunder klarer sig bedre end længe, og at vi har en god kreditkvalitet. Sidst, men ikke mindst, gjorde vi i 2014 betydelige fremskridt i afviklingen af vores aktiviteter i Irland, hvor tabene blev væsentligt lavere end i Lad os se nærmere på de enkelte forretningsenheder, og hvordan de hver især har bidraget til årets resultat. Personal Banking, der servicerer vores private kunder, leverede et pænt resultat før skat og nedskrivning af goodwill på 4,6 mia. kr. En flot fremgang på 60 procent i forhold til året før. Nettorenteindtægterne faldt en smule, mens gebyr- og handelsindtægterne steg. Samlet set var indtægterne nogenlunde uændrede i forhold til sidste år. Omkostningerne faldt 9 procent og nedskrivningerne 25 procent, hvilket er tilfredsstillende. I Business Banking, der servicerer mindre og mellemstore virksomheder, så vi en meget solid udvikling i 2014, hvor der var udlånsvækst på flere markeder. Derudover er kreditkvaliteten hos vores kunder god, hvilket har resulteret i, at nedskrivningerne er faldet hele 42 procent. Alt i alt steg resultatet før skat og goodwill-nedskrivning med 18 procent til 5,7 mia. kr. De samlede indtægter steg 1 procent på trods af de lave renteniveauer, og omkostningerne forblev på samme niveau som i 2013.

8 8 En stor del af aktiviteterne i både Personal Banking og Business Banking er udlån med sikkerhed i fast ejendom, som vi driver gennem Realkredit Danmark. I 2014 leverede Realkredit Danmark et tilfredsstillende resultat efter skat på 3,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 17 procent. Vi oplevede øget aktivitet på boligmarkedet især på grund af de lavere renter på realkreditlån og det har naturligvis smittet positivt af på Realkredit Danmarks resultat. Samtidig er Realkredit Danmarks markedsposition styrket som følge af en stigende andel af netto nyudlån. I forhold til 2013 var 2014 et bedre år for Corporates & Institutions, der servicerer de største virksomheder og vores institutionelle kunder, om end året stadig bød på udfordringer. Fokus var i høj grad på at øge de kundedrevne indtægter for at sikre en mere stabil indtjening, der er mindre afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. De kundedrevne indtægter steg 17 procent, og nedskrivningerne faldt 21 procent, mens omkostningerne steg 1 procent. Samlet set leverede Corporates & Institutions et resultat før skat på 4,1 mia. kr., hvilket er en forbedring på 23 procent i forhold til sidste år. Men vi er meget bevidste om, at specielt handelsområdet er udfordret på indtjeningen blandt andet på grund af øgede kapitalkrav. Danske Capital leverede endnu en gang et pænt resultat. Resultatet før skat steg 24 procent til 1,4 mia. kr., hvilket primært skyldtes en stigning i de samlede indtægter på 11 procent og en stigning i aktiver under forvaltning på 9 procent. Danske Capital forsatte også i 2014 med at skabe pæne afkast til kunderne, idet 58 procent af investeringsprodukterne gav et højere afkast end gennemsnittet. Set over en treårig periode har 73 procent af Danske Capitals investeringsprodukter leveret et afkast over gennemsnittet.

9 9 Lad os slutte vores tur rundt i forretningen hos Danica Pension, hvor indtjeningen steg 117 procent til 2,4 mia. kr. En stigning på 117 procent lyder som et fantastisk resultat. Med til historien hører dog, at indtjeningen i Danica er meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder, og at den derfor kan svinge en del fra år til år. I 2014 var det således muligt at indtægtsføre 611 mio. fra den særlige skyggekonto. Det vigtigste for os er derfor, at vi kan se, at de underliggende forsikringsaktiviteter og præmier er på samme niveau som sidste år. Derudover er salget af forsikrings- og pensionsprodukter gennem Danske Bank steget 17 procent til 4,2 mia. kr. en udvikling, vi er meget tilfredse med, da det har været et fokusområde i Alt i alt er der god grund til at være tilfredse med resultatet og udviklingen i de enkelte forretningsenheder. OM KAPITAL, FORSLAG OM UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB Som jeg kort nævnte i indledningen, var en af de større begivenheder i 2014, at vi i april indfriede det statslån på 24 mia. kr., som vi optog hos den danske stat i Det var en glædelig begivenhed, både fordi det var med til at cementere afslutningen af en svær periode for Danske Bank, men også fordi det har bidraget til at reducere vores finansierings-omkostninger væsentligt. At vi var i stand til at indfri lånet, understreger, at Danske Bank er en stærk, solid og velkapitaliseret bank, hvilket også blev bekræftet af den europæiske stresstest, der blev gennemført i oktober. I den kom Danske Bank i testens mest ekstreme scenario ud med en kapital, der var mere end dobbelt så stor som den grænseværdi, den Europæiske Bankmyndighed

10 10 (EBA) havde fastsat. Vores stærke kapitalsituation er baggrunden for, at vi mener, det er forsvarligt og rimeligt at udbetale udbytte til vores aktionærer for anden gang siden Sidste år udbetalte vi som bekendt 2 kr. pr. aktie, hvilket svarede til 28 procent af årets resultat. Jeg sagde på generalforsamlingen sidste år, at vi forventede at kunne øge udbyttet i år, og at vores langsigtede mål var at udbetale ca. 40 procent af resultatet. Det glæder mig derfor, at vi i år kan leve op til begge dele, idet bestyrelsen foreslår at udbetale 5,5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 43 procent af årets resultat før nedskrivning af goodwill. Fremadrettet er det vores målsætning at udbetale mellem procent af resultatet til aktionærerne. For så vidt angår resultatdisponeringen i øvrigt henviser jeg til forslaget i dagsordenens punkt c). Den stærke kapitalposition betyder også, at vi i forbindelse med årsregnskabet kunne lancere et aktietilbagekøbsprogram. Vi forventer, at tilbagekøbet iværksættes snarest, og at det vil løbe året ud, eller indtil vi har tilbagekøbt aktier for i alt 5 mia. kr. Tilbagekøbet af aktier har til formål at justere og optimere vores kapitalstruktur. Danske Banks aktionærer har betalt en høj pris for de svære år, vi har været igennem, og har måttet stå model til både kursfald, manglende udbytte og kapitaludvidelser. Derfor er vi tilfredse med, at vi nu kan returnere kapital til aktionærerne. OM RATING At vi i 2014 gjorde betydelige fremskridt ses også af, at vi i løbet af året fik forbedret vores kredit rating: Standard & Poor s hævede i april vores rating fra A- til A, og Moody s hævede vores langsigtede rating fra Baa1 til A3 i november. Det afspejler en stigende tillid til banken og

11 11 har ikke bare betydning for vores finansieringsomkostninger og dermed vores konkurrenceevne, men er også afgørende for, hvilke kunder der ønsker at gøre forretning med os, og hvilken type forretning de ønsker at gøre med os. Vores ambition er at forbedre vores kreditrating yderligere. STATUS PÅ STRATEGIEN De forbedrede resultater kommer naturligvis ikke af sig selv. De skyldes en klar strategi, et stærkt fokus på at gennemføre den i praksis og ikke mindst hårdt arbejde hver eneste dag fra vores mere end dygtige og dedikerede medarbejdere. Vores fokus på at gøre banken mere kundeorienteret, enkel og effektiv ser ud til at bære frugt, og selvom vi stadig er et langt stykke fra at levere på vores langsigtede ambitioner, er det opmuntrende, at den strategi, der er lagt, faktisk skaber resultater. Vores vision om at blive anerkendt som den mest betroede finansielle partner er stadig vores ledestjerne. Og vi måler stadig vores fremskridt på to parametre: Vores forhold til vores kunder og vores evne til at levere afkast til vores aktionærer. Konkret er målene, at vi vil være i top to, når det gælder kundernes oplevelse af banken. Og målt på egenkapitalforrentning skal vi være i den bedste halvdel blandt de seks store nordiske banker. De to mål hænger naturligvis tæt sammen. Forudsætningen for at kunne skabe værdi for vores kunder er, at vi er konkurrencedygtige og driver en sund, solid og stabil bank, der fokuserer på at udvikle og tilbyde relevante produkter og serviceydelser. Dette tilskynder kunderne til at gøre flere forretninger med os, hvilket igen er forudsætningen for at kunne skabe værdi for vores aktionærer. For begge målsætninger gælder det, at vi har bevæget os et stort skridt i den rigtige

12 12 retning, men også at der stadig er et stykke vej igen. Når det gælder vores finansielle mål, var vi dog allerede i regnskabsåret tæt på at nå et afkast på 9,5 procent, som er målet for indeværende år. Og vi er overbeviste om, at den plan, vi har lagt for at skabe et afkast på over 12,5 procent senest i 2018 er robust. Planen tager udgangspunkt i, at vi opererer i markeder med fortsatte makroøkonomiske udfordringer, og at vi derfor ikke skal regne med megen medvind. Vi lægger derfor kun en meget beskeden volumenvækst til grund for vores plan, men vil naturligvis fortsat arbejde benhårdt på at styrke vores indtægter; både ved at udvikle nye innovative produkter, ved at øge vores aktivitetsniveau med både privat-, erhvervs- og institutionelle kunder og ved at fortsætte arbejdet med at gøre det attraktivt at samle en større del af sine forretninger hos os. Omkostningerne er en anden hjørnesten i planen. Vi har gennem de senere år vist, at det kan lade sig gøre både at investere i udviklingen af nye produkter og kompetencer og samtidig reducere omkostningerne. Det vil vi fortsat have fokus på i de kommende år. Derudover forventer vi, at vores finansieringsomkostninger vil fortsætte med at falde som følge af optimeret kapitalstruktur og understøttet af forbedrede ratings. Vi er overbeviste om, at planen er realistisk, men den er også ambitiøs, og der ligger derfor en del arbejde foran os. Når det gælder vores anden målsætning, nemlig kundernes oplevelse af banken, må vi erkende, at det er et langt sejt træk. Hele organisationen arbejder hver dag hårdt på at forbedre kundetilfredsheden, og vi ser også fremskridt. Vores Corporates & Institutions forretningsenhed er i 2014 flere gange kåret som Nordens bedste, og også erhvervskundernes vurdering af banken udvikler sig positivt i alle markeder i Sverige blev vi kåret som Årets Erhvervsbank Det

13 13 er gode nyheder, som viser, at vi er på rette vej. Når det gælder privatmarkedet, er der også pæne fremskridt i særligt Finland og Danmark, men det er ingen hemmelighed, at det er her, vi har det største stykke arbejde at gøre. Også når det gælder vores relationer med kunderne, viser resultaterne, at strategien virker, men også at vi skal gøre endnu mere for at komme i mål. Vi må derfor også erkende, at det ikke er realistisk at nå ambitionen om at være i top to målt på kundetilfredshed allerede i 2015, men vi holder fast i målsætningen og vil fortsat arbejde målrettet for at nå den så hurtigt som muligt. Vi tror på, at vi med et fortsat fokus på at gennemføre strategien kan indfri bankens fulde potentiale til gavn for både kunder og aktionærer. Strategien handler i hovedtræk om tre indsatsområder: - Kompetence: Danske Bank har en unik kombination af erfaring og kompetence. Det har altid og vil altid være rygraden i vores virksomhed, at vi har den ekspertise, der skal til for at hjælpe vores kunder med at realisere deres ambitioner hvad enten der er tale om familier, mindre og mellemstore virksomheder eller nogle af de allerstørste multinationale virksomheder. Det skal vi gøre gennem indgående kendskab til og forståelse for deres udfordringer og ved at stille vores ekspertise til rådighed gennem relevant og hjælpsom rådgivning. Vi har i det seneste år taget en lang række konkrete initiativer, der skal bidrage til at styrke os på dette område. - Digitalisering/innovation: Teknologien udvikler sig i disse år med stor hastighed. Det stiller store krav til vores evne til at udvikle vores produkter og løsninger, i takt med at kundernes forventninger og behov ændrer sig. Danske Bank har gennem mange år været

14 14 førende, når det gælder om at omsætte de teknologiske muligheder til nye produkter, effektive løsninger og bedre kundeoplevelser, og det er uden tvivl noget, vi skal fortsætte med. Teknologien gør det også muligt for os at automatisere og effektivisere vores arbejdsgange, hvilket igen bidrager til at reducere vores omkostninger. - Tillid: Den finansielle sektor og ikke mindst Danske Bank mistede gennem de svære år under krisen en stor grad af tillid fra både kunder, aktionærer og samfundet omkring os. Den tillid arbejder vi på at genskabe, for den er forudsætningen for vores fortsatte fremgang. Vi er kommet et stykke vej i den rigtige retning, men vi vil også fremover have fuldt fokus på at fortsætte den udvikling. Strategien ligger med andre ord fast. Men verden forandrer sig som bekendt, og derfor sætter vi løbende vores forretning under lup med henblik på at se, om der er behov for justeringer for at sikre, at vi anvender vores ressourcer og kapital dér, hvor vi kan skabe mest værdi for vores kunder og aktionærer. OM BUSINESS REVIEW Det er denne gennemgang af forretningen, der i løbet af 2014 gav os anledning til at bekræfte, at vi er og vil fortsætte med at være en nordisk universalbank. Vi tror på, at vi i alle nordiske markeder kan tilbyde noget unikt og dermed skabe værdi. Det indebærer, at vi betragter Danmark, Sverige, Norge og Finland som vores absolutte kernemarkeder, og at vi i de markeder vil servicere både privatkunder, virksomheder og institutionelle kunder og dermed udnytte de synergieffekter, der er på tværs af landegrænser. Vi har på den baggrund iværksat initiativer, der

15 15 skal styrke vores markedsposition i Sverige og Norge. Det er to forskellige markeder, men fælles for dem er, at vi har solide kompetencer, gode produkter og stærke relationer med vores kunder. Og særligt på erhvervssiden har vi tiltrukket nye kunder og drevet en fornuftig forretning. Den positive udvikling vil vi gerne gøre efter på privatmarkedet blandt andet ved at udnytte vores stærke it-platform, styrke vores digitale produkttilbud og vores rådgivningskompetencer. Vilkårene for Corporates & Institutions aktiviteter har over de seneste år ændret sig væsentligt. Vi har derfor som led i forretningsgennemgangen ændret set-up i vores C&I forretningsenhed med henblik på at skabe en mere diversificeret, kapitaleffektiv og kundedrevet forretningsmodel, hvor de kundedrevne indtægter fylder mere end handelsaktiviteterne, som er karakteriseret ved at være meget volatile. Det har vi gjort på baggrund af både regulatoriske og markedsmæssige ændringer, og vi forventer fremover en mere stabil og stigende indtjening fra dette område. Et andet område, vi har haft under lup, er vores aktiviteter i Baltikum. I dag servicerer vi både privat- og erhvervskunder i de tre baltiske lande, men vi må erkende, at vi ikke har den nødvendige størrelse i Baltikum på privatmarkedet til at skabe en fornuftig forretning. Derfor har vi besluttet at afvikle den del af forretningen over de kommende år. Vi vil i stedet satse på erhvervsmarkedet og styrke vores tilbud til erhvervskunderne. Blandt andet vil vi investere i en fælles it-platform for de baltiske banker samt lancere førende løsninger inden for eksempelvis cash management. Jeg er ikke i tvivl om, at disse ændringer vil bidrage til, at vi når i mål med vores ambitioner.

16 16 OM VORES ROLLE I SAMFUNDET/REGULERING Som jeg sagde i min indledning, spiller Danske Bank en stor og vigtig rolle i Norden og særligt i Danmark. Med den rolle følger også et stort ansvar for at drive en sund, stabil og konkurrencedygtig bank, der skaber værdi for hele samfundet ved at bidrage til vækst og beskæftigelse. I 2014 blev vi som en ud af syv danske finansielle virksomheder udpeget som SIFI det vil sige en systemisk vigtig finansiel institution som på grund af deres betydning for dansk økonomi er underlagt særligt skrappe kapitalkrav. Og som den største af de syv er vi underlagt særligt særligt skrappe krav. Det er derfor helt naturligt, og vi er tilfredse med, at man senest i 2017 vil gøre status over kapitalkravene for at sikre, at de danske krav er på linje med de regler, som gælder i andre lande. Vi støtter generelt den politiske og regulatoriske indsats, der har været gennem de seneste år, og som har haft til formål at genskabe tilliden til den finansielle sektor og minimere risikoen for nye store finansielle kriser. Det er imidlertid vigtigt, at reguleringen ikke unødigt hæmmer den finansielle sektors mulighed for at bidrage til øget aktivitet og vækst. Europa og Danmark har i høj grad brug for at få gang i hjulene. Lige konkurrencevilkår og øget finansiel stabilitet er også baggrunden for, at vi grundlæggende er positive overfor bankunionen som en naturlig udvikling af EU's indre marked for finansielle tjenester. Bankunionen er obligatorisk for alle eurolande, mens lande uden for euroen herunder Danmark kan vælge at tilslutte sig. Bankunionen bliver derfor en realitet uanset, om Danmark deltager

17 17 eller ej. Det er vores vurdering, at bankunionen vil øge den finansielle stabilitet i Europa, og samtidig vil harmoniserede regler skabe mere lige konkurrencevilkår på tværs af grænserne. Sammen med den øgede konkurrence vil det gavne væksten og vores - og vores kunders - konkurrenceevne. Der er dog nogle elementer, der endnu ikke er helt på plads. Med ECBs kvalitetstjek af de største europæiske banker, blev der taget et skridt i den rigtige retning, men der er fortsat nogle udeståender i forhold til dansk realkredit, dansk indflydelse i Bankunionen og risikoen for dobbelte tilsynsomkostninger. Givet at disse håndteres på en god måde, er det vores vurdering, at det kan være til gavn for Danmark og dansk økonomi at deltage i Bankunionen. Vi ser derfor frem til at disse afklares, så der er grundlag for en politisk beslutning om dansk deltagelse. OM BESTYRELSESFORHOLD OG ÆNDRINGER I LEDELSEN Finansiel virksomhed er tæt reguleret. Det gælder også bestyrelsens opgaver og forpligtelser, og som et spejl heraf stilles der stadigt stigende krav til bestyrelsens arbejdsindsats. Mødeaktiviteten har derfor også i 2014 været betydelig. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen således holdt 16 møder. Hertil kommer 21 møder i bestyrelsens fire udvalg. Bestyrelsen er undergået en komplet udskiftning siden Da vi vurderer, at bestyrelsen samlet set besidder de nødvendige kompetencer til at lede banken, indstilles alle de nuværende medlemmer til genvalg, og der indstilles ikke kandidater til nyvalg. Dette vender jeg tilbage til under punkt d). Bestyrelsen er dog opmærksom på behovet for en kontinuerlig og gradvis fornyelse af bestyrelsessammensætningen.

18 18 Den 1. april i år indtræder Gilbert Kohnke i direktionen som ny Chief Risk Officer med ansvar for kredit og risikostyring. Gilbert, som er canadier, har solid erfaring med kredit og risikostyring fra store internationale finansielle virksomheder. Gilbert erstatter Robert Endersby, der fratrådte i november OM AFLØNNING AF DIREKTION/NYT INCITAMENTSPROGRAM Sidste år vedtog bestyrelsen at fastholde direktionens faste løn uændret, men samtidig give mulighed for en større bonus, hvis banken realiserede et resultat, der oversteg forventningerne. Det har banken gjort, og det afspejler den samlede aflønning for Jeg henviser til note 33 i årsrapporten, hvor direktionens aflønning fremgår i detaljer. Vi har besluttet at tilpasse aflønningsstrukturen, så der fremadrettet skabes bedre sammenhæng mellem direktionens aflønning og værdiskabelsen til aktionærerne. Overordnet har bestyrelsen ønsket at opnå en bedre balance mellem fast og variabel løn og mellem kortsigtede og langsigtede incitamenter. Lad mig redegøre for de væsentligste elementer i den tilpassede struktur, der vil gælde fra Vi har siden 2012 holdt direktionens faste løn i ro. Den linje har vi valgt at fortsætte. Dog har vi fundet det fornuftigt at løfte nogle direktionsmedlemmer, mens andre enten forbliver på det nuværende niveau eller endda sættes lidt ned. Reguleringerne svinger inden for intervallet +/- 5 procent. Samtidig har vi besluttet at udbetale 10 procent af den faste løn i aktier. Aktierne tildeles løbende sammen med udbetalingen af den faste løn. Aflønning i aktier har den fordel, at den

19 19 fremmer interessefællesskabet med aktionærerne. Samlet set indebærer ændringen, at den kontante faste løn falder for alle direktionsmedlemmer. Vi viderefører det nuværende kortsigtede incitamentsprogram, men reducerer den maksimale værdi heraf. Hvor direktionen i 2014 kunne opnå maksimalt 40 procent af den faste løn, kan de fremadrettet opnå en betaling på maksimalt 30 procent. Den konkrete betaling under det kortsigtede incitamentsprogram udmåles og tildeles som hidtil årligt på grundlag af direktionens målopfyldelse i forhold til en række kriterier. For 2015 er der fastsat 6-10 kriterier for hvert direktionsmedlem. Samtidig introducerer vi som noget nyt et langsigtet incitamentsprogram, hvor resultatet afhænger af udviklingen i det, vi kalder "total shareholder return" over en treårig periode set i forhold til den tilsvarende udvikling i en gruppe bestående af syv andre danske og nordiske banker. "Total shareholder return" udtrykker den samlede værdi, banken skaber til aktionærerne. Under dette program kan direktionen opnå en betaling på maksimalt 20 procent af den faste løn afhængig af den relative værdiskabelse i forhold til de andre banker. Generelt for begge programmer gælder, at der er en klar og direkte sammenhæng mellem størrelsen af direktionens variable aflønning og resultaterne på både kort og langt sigt. Programmerne er endvidere indrettet således, at de ikke ansporer til kortsigtet og uansvarlig risikotagning. Langt hovedparten af direktionens variable aflønning vil blive udbetalt i aktier. Efter det

20 20 kortsigtede program udbetales 40 procent kontant, mens 60 procent tildeles i aktier, som først frigives efter 4,5 år. Variabel aflønning under det langsigtede program udbetales udelukkede i aktier, hvoraf 60 procent udskydes i 4,5 år. Derved sikres, at direktionen til enhver tid har et betydeligt beløb bundet i Danske Bank-aktier, således at deres interessefællesskab med aktionærerne styrkes. For en god orden skyld skal jeg nævne, at tilpasningen af aflønningsstrukturen er sket inden for rammerne af den aflønningspolitik, som generalforsamlingen godkendte sidste år. FORVENTNINGER 2015 I det kommende år vil vi fortsætte arbejdet med at implementere strategien samt realisere målsætningerne for kundetilfredshed og forrentning af egenkapitalen. Efter nogle år med et nødvendigt relativt kortsigtet fokus, vil vi i 2015 løfte blikket og kigge længere frem, også ud over Vi vil se på, hvordan banken bedst håndterer trusler og udfordringer, men også hvordan vi bedst udnytter de muligheder, der byder sig. Alt sammen vil naturligvis tage udgangspunkt i bankens styrkepositioner. Som det er kutyme, vil jeg slutte af med forventningerne til årsregnskabet for Som jeg har nævnt tidligere, regner vi ikke med megen medvind fra økonomien tværtimod baserer vi vores forventninger for 2015 på fortsat skrøbelig vækst og lave renteniveauer. I 2014 havde blandt andet salget af Nets en positiv effekt på indtægterne, men selvom vi desværre ikke kan gentage dette i 2015, forventer vi, at indtægterne som følge af lavere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015 PRESSEMØDE REGNSKAB 2014 Thomas F. Borgen Chief Executive Officer 3. februar 2015 Agenda Regnskab 2014 Forventninger 2015 Makroøkonomi Vejen frem 2 Bedste resultat siden 2007 Resultatopgørelse og nøgletal

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere