Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed"

Transkript

1 sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital og skal ifølge lovbemærkningerne modvirke, at et pengeinstitut gennem mellemmænd tegner egne kapitalbeviser (dette selv om bestemmelsen ikke kan antages at omfatte kapitalbeviser i form af udstedelse af ansvarlig lånekapital eller hybrid kernekapital). Bestemmelsen indebærer således tilsvarende en vis indskrænkning af pengeinstitutternes udlånsvirksomhed. Ifølge lovbemærkningerne skal den nævnte maksimalgrænse beregnes af den nominelle værdi af kapitalen (og hvis der er tale om en kapitaludvidelse værdien af kapitalen efter udvidelsen). Som følge af det nyligt indførte forbud i 46 a om samtidig lånefinansiering ved salg og antageligvis også tegning af egne aktier mv., synes bestemmelsen i 150 i realiteten kun at have betydning i forhold til andelsbeviser, der som nævnt ovenfor ikke omfattes af 46 a 75. Som ovenfor nævnt er den generelle tilsynsbestemmelse i lovens 344 ændret i lyset af den nylige finansielle krise således, at Finanstilsynet nu skal tilrettelægge tilsynsvirksomheden med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder og markeder, hvortil kommer, at Finanstilsynet i sin tilsynsvirksomhed nu skal lægge vægt på holdbarheden af pengeinstitutternes forretningsmodeller. At en forretningsmodel er holdbar betyder, at forretningsmodellen medvirker til et pengeinstituts levedygtighed, og at den finansielle lovgivning overholdes. Omvendt vil en uholdbar forretningsmodel oftest medføre betydelig risiko for, at pengeinstituttet mister sin tilladelse på et senere tidspunkt. Med denne ændring af den generelle tilsynsbestemmelse skal Finanstilsynet således på et tidligere tidspunkt end hidtil vurdere og gøre opmærksom på eventuelle risici ved et pengeinstituts valgte forretningsmodel, herunder pengeinstituttets valgte aktiviteter. Det må eksempelvis antages, at nye aktiviteter, som et pengeinstitut agter at udøve, og som medfører et ganske bredt aktivitetsområde i forhold til pengeinstituttets kerneaktiviteter, vil kunne indebære en uholdbar (sårbar) forretningsmodel i praksis, også selv om de nye aktiviteter ligger inden 74. Bestemmelsen indeholder i denne forbindelse nærmere tekniske regler om karakteren af denne sikkerhed. De sikkerheder, som kan medregnes som særlig sikre krav i så henseende, er fastlagt i den ovennævnte bekendtgørelse om store engagementer. 75. Sml. dog noten ovenfor vedrørende inklusionen af andelsbeviser i forbindelse med den efterfølgende sammenskrivning af forbudsbestemmelserne i 46 og 46 a i en ny

2 12.7. Særlige aktivitetsbegrænsninger ifølge loven for virksomhedsområdet. Foruden en aktivitetsmæssig ekspansion kan der være tale om en geografisk ekspansion uden for pengeinstituttets lokalområde eller lignende. Omvendt vil et ganske smalt aktivitetsområde antageligvis også kunne indebære en uholdbar (sårbar) forretningsmodel i praksis (der sigtes eksempelvis til de såkaldte nichepengeinstitutter i modsætning til de gængse universalpengeinstitutter). Det forhold, at tilsynsvirksomheden nu hviler på de lovfæstede men ganske skønsprægede hensyn til den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder, uden at den finansielle lovgivning nærmere opstiller egentlige lovmæssige kriterier for anvendelsen af disse hensyn og tilsvarende hvad angår vurderingen af holdbarheden af pengeinstitutternes forretningsmodeller synes dog at skabe en vis retsusikkerhed i relation til pengeinstitutternes aktivitetsudøvelse og afgrænsningen heraf i praksis. I sammenhæng med den nævnte ændring af tilsynsbestemmelsen i 344 er bestemmelsen om nødvendige foranstaltninger i 350 ændret således, at Finanstilsynet allerede kan påbyde et pengeinstitut at foretage de nødvendige foranstaltninger for at rette op på pengeinstituttets situation, såfremt der er en ikke uvæsentlig risiko for, at pengeinstituttets økonomiske stilling som følge af interne eller eksterne forhold udvikler sig således, at pengeinstituttet vil kunne miste sin tilladelse. Denne ændring giver Finanstilsynet mulighed for på et tidligere tidspunkt end hidtil at reagere over for et pengeinstitut, der er i en situation, hvor den fortsat overholder den finansielle lovgivning herunder kravene til virksomhedsområdet, kapitalkrav mv. men hvor der på grund af pengeinstituttets indre forhold alene eller i samspil med ydre forhold, eksempelvis udviklingen i bestemte sektorer, er en ikke uvæsentlig risiko for, at pengeinstituttet på kortere eller længere sigt vil miste pengeinstituttilladelsen. Dette kan ifølge bemærkningerne til ændringsloven herom 76 eksempelvis være tilfældet, når pengeinstituttet har en høj udlånsvækst eller en høj eksponering i ejendomssektoren, og hvor erfaringerne i lyset af den finansielle krise således viser, at disse aktiviteter kan medføre betydelige tab for pengeinstituttet, også selv om der aktuelt ikke er tegn på vanskeligheder. Disse ændringer af bestemmelserne i 344 og 350 indebærer på denne vis, at også lovens særskilte regelsæt om tilsynet med pengeinstitutterne nu vil kunne virke aktivitetsregulerende og i et vist omfang indskrænkende på pengeinstitutternes virksomhedsudøvelse. 76. Lov nr. 579 af 1. juni 2010 (LF 175, FT : 1; A 1; B 1; C 1 som udgivet elektronisk). 579

3 Dette har allerede givet sig konkret udslag i den såkaldte tilsynsdiamant, som er indført af Finanstilsynet netop i lyset af den nylige finansielle krise, og som opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Tilsynsdiamanten er ikke udmøntet i egentlig lovgivning men alene i en orienteringsskrivelse (hyrdebrev) rundsendt til samtlige pengeinstitutter 77, og de omhandlede pejlemærker må derfor anses som interne regler 78. Pejlemærkerne er fastsat for en række særligt risikofyldte aktivitetsområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for: (1) summen af store engagementer bør løbende være under 125 % af basiskapitalen; (2) den årlige udlånsvækst bør være under 20 %; (3) den løbende funding-ratio (forstået som forholdet mellem udlån og indlån mv.) bør være under 1; (4) den løbende ejendomseksponering (forstået som andelen af udlån og garantier relateret til ejendomssektoren) bør være under 25 %; (5) den løbende likviditetsoverdækning (i forhold til lovkravet) bør være over 50 % 79. Tilsynsdiamanten indebærer således i realiteten en vis umiddelbar begrænsning af pengeinstitutternes udlånsvirksomhed mv., idet det alt andet lige må antages, at pengeinstitutterne i praksis vil føle sig forpligtet til at indrette deres aktivitetsudøvelse i overensstemmelse med tilsynsdiamanten også selv om der blot er tale om interne regler af vejledende karakter for ikke at risikere at blive mødt med påbud fra Finanstilsynets side efter lovens 350, jf. 344, eller med andre tilsynsreaktioner. Der angives ikke i Finanstilsynets orienteringsskrivelse til pengeinstitutterne en lovhjemmel som sådan for tilsynsdiamanten og for fastsættelsen af de nævnte pejlemærker og grænseværdier. Det anføres alene, at tilsynsdiamanten er et led i Finanstilsynets arbejde for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder, og at de omhandlede pejlemærker og grænseværdier vil indgå i Finanstilsynets 77. Finanstilsynets rundskrivelse af 25. juni 2010 som senest ændret ved Finanstilsynets rundskrivelse af 14. december Finanstilsynets anvendelse af interne regler herunder den forvaltningsretlige grundsætning om forbud mod at sætte skøn under regel, der således også gælder i forhold til Finanstilsynet er nærmere omtalt i kapitel Finanstilsynets orienteringsskrivelse til pengeinstitutterne indeholder i denne forbindelse nærmere tekniske definitioner og kriterier til brug for opgørelse og beregning af de forskellige grænseværdier. 580

4 12.7. Særlige aktivitetsbegrænsninger ifølge loven tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden, dvs. i vurderingen af holdbarheden af pengeinstitutternes forretningsmodeller. Dog fremhæves det i orienteringsskrivelsen, at Finanstilsynet ud fra en proportionalitetsvurdering vil benytte den mindst indgribende reaktion ved en overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdier, og at alle reaktioner vil blive baseret på en individuel og konkret vurdering fra Finanstilsynets side. De interne regler i form af tilsynsdiamanten må således ikke afskære Finanstilsynets konkrete og individuelle skønsudøvelse i forhold til det i den finansielle lovgivning forudsatte og i forhold til det enkelte pengeinstitut. Som eksempler i orienteringsskrivelsen på påbud om nødvendige foranstaltninger efter lovens 350 i tilfælde af en tilsidesættelse af tilsynsdiamantens pejlemærker i et sådant omfang, at der er en ikke uvæsentlig risiko for, at pengeinstituttets økonomiske stilling udvikler sig således, at pengeinstituttet vil kunne miste sin tilladelse (eller hvis pengeinstituttets økonomiske stilling allerede er forringet således, at indskydernes interesser er udsat for fare) angives nedjustering af forretningsområder og salg af aktiver/aktiviteter samt forbud mod eller begrænsning af visse forretningsområder, produkter eller kundesegmenter. Et sådant påbud kan med andre ord begrænse et pengeinstituts virksomhedsudøvelse i et ganske væsentligt omfang, selv om pengeinstituttet ikke som sådan udøver aktiviteter i strid med lovens regelsæt om virksomhedsområdet eller lovens regelsæt om midlernes anbringelse og kapitalplacering eller lignende egentlige aktivitetsregulerende regelsæt i loven. Derfor synes der med rimelighed at kunne argumenteres for, at sådanne indgribende foranstaltninger med afgørende betydning for pengeinstitutternes aktivitetsudøvelse som reelt indskrænker pengeinstitutvirksomheden i forhold til den egentlige regulering i loven herom ikke direkte eller indirekte bør kunne udløses af en tilsidesættelse af vejledende interne regler men kun af en tilsidesættelse af egentlig bindende lovgivning. Der kan følgelig argumenteres for, at tilsynsdiamanten og de heri indeholdte pejlemærker og grænseværdier bør ophøjes til egentlig lovgivning eller i det mindste til bindende regulering i bekendtgørelsesform med udtrykkelig hjemmel i lovens aktivitetsregulerende bestemmelser, dvs. i modsætning til den nuværende uklare hjemmel i lovens generelle tilsynsbestemmelse, som i sidste ende synes at udhule den traditionelle, principielle sondring hvad angår lovens struktur og opbygning mellem på den ene side de materielle og specifikke reguleringsmæssige rammer, som skal gælde for pengeinstitutternes virksomhed, og på den 581

5 anden side de formelle og skønsmæssige tilsynsmæssige rammer, som skal gælde for kontrollen hermed. Hvor selve formålet med og indholdet af den nyindførte tilsynsdiamant således kan synes hensigtsmæssigt og relevant, synes den reguleringstekniske løsning i så henseende derimod utilstrækkelig og uheldig. Tilsynsdiamanten er på denne vis udtryk for, at tilsynsvirksomheden i praksis kan virke regulerende på pengeinstitutternes aktivitetsmæssige risici og derigennem virke faktisk normerende på pengeinstitutternes virksomhedsområde. 582

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere