Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva, Gitte Hansen, Bente Olsen, Jonas Mørkholt, Villy Sørensen, Birthe Thorenfeldt, Hanne Christensen. Afbud: Kirsten Johansen. Dagsorden: 1. Velkomst v/formanden 2. Valg af mødeleder 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat fra sidste møde 3 november Gruppegeneralforsamling 25 marts 2015 a) Bestyrelsens sammensætning, herunder valg af formand, næstformand, mm 6. Gruppens hjemmeside nye ideer og ønsker 7. Info/ nyt fra de faglige a) Info fra afdelingsbestyrelsen b) Medlemstal 8. Bordet rundt hvad rører sig på arbejdspladserne 9. Opfølgningsliste/temaer a) Landsbrancheklubbernes generalforsamlinger b) Copenhagen Food Fair c) Retfærdig rengøring 10. Kalenderaktiviteter i vores område v/jonas 11. Idébank arrangementer for medlemmer og gruppebestyrelse 12. Artikel til afdelingsbladet deadline 16 februar 2015 a) Emne b) Ansvarlig 13. Eventuelt. Følgende blev omdelt på mødet: - Kalender for Fælles service gruppebestyrelse for 2015 med noter om planlagte møder og aktiviteter - Det sker der i Fælles servicegruppen i Oversigt over medlemstal - Forhåndstilmelding til dirigentkursus 2. halvår Birthe bød velkommen til de fremmødte. 2. Mødeleder: Roxana 3. Referent: Hanne 4. Referatet fra mødet d. 3 november 2014 godkendt. 5. Gruppegeneralforsamling 25 marts Birthe meddelte at hun ikke genopstiller som formand for gruppen. Afdelingens bestyrelse har givet udtryk for at man ønsker en tillidsvalgt udefra, og Birthe foreslår Hanne som ny formand og Jonas som næstformand. Det har tidligere været sådan at hvis formanden er fra offentlig gruppe, er næstformanden fra privat gruppe.

2 Birthe laver en liste over hvem der er på valg Annette og Hanne genopstiller, og det gør Simona også som suppleant. John Stampe genopstiller ikke Gitte og Bente finder en kandidat i stedet for John. Der var en god debat om hvorvidt formand og næstformand automatisk indstilles som kongresdelegerede. Fælles service har pt 3 pladser, hvoraf Gitte Slot har den ene, og Bente og Birthe de 2 andre pladser. Der skal være kongres i september Gruppens hjemmeside. Der mangler at blive lagt referater fra 2014 på hjemmesiden ansvarlige: Jonas og Hanne. 7. Nyt fra de faglige. Villy: Der har været møde med en maskinstation vedr. efterbetaling til en ung mand. Der mangler et generelt tillæg til lønnen på 7,20 pr time, der mangler Søgnehelligdags betaling, feriefridage 7.75 % af ferieberettiget løn, samt regulering af feriepenge og pension. Har haft møde med et catering firma vedr. en sag om beregning af feriepenge. Firmaet mente ikke at de skulle betale feriepenge når vedkommende var ansat med løn under ferie, og heller ikke af en bonusordning. En chauffør kom i afdelingen for at få hjælp efter at hans arbejdsplads var gået konkurs. Det var mellem 3 og 4 måneder siden af arbejdspladsen var gået konkurs så det hastede med at få trådene redt ud fristen er 4 måneder, og det lykkedes at få sagen kvitteret i Lønmodtagernes garantifond (LG) dagen før tidsfristen. Det drejer sig bl.a. om pension og feriepenge. I en sag om en landbrugsmedhjælper i job med løntilskud, gik arbejdsgiveren til kommunen og oplyste at banken havde lukket for udbetalinger, kommunen beder landbrugsmedhjælperen gå tilbage til dagpenge. Arbejdsgiveren gik konkurs 2 dage efter. LG har måske ændret praksis, så hvis man har forladt arbejdspladsen inden virksomheden erklæres konkurs kan man ikke få sit tilgodehavende fra LG. Afdelingen har indlagt hele beløbet løn og feriepenge, som et privilegeret 95 krav. Landsoverenskomsterne mellem Gartneri land og skovbrugets arbejdsgivere og 3F er startet d. 5/1-15. Næste møde er d. 29/1-15, hvor man bliver ved til der er opnået et resultat. Jonas: Mente at de ikke var dækket af overenskomst, fik afværget en konflikt. De følger nu OK som hidtil. Gastronomernes hjælpefond: Har været i gang med udredelse af kontingent og medlemmer af gastronomernes hjælpefond på landsplan. Har nu lavet 3 vejledninger og brev til afdelingerne. Det skal så godkendes i bestyrelsen og gruppen i forbundshuset. Organiserings uddannelse Der er god opbakning, og 3 har tilmeldt sig af vores TV i Privat service, Hotel og Restauration. Så godt 50 % af vores TV deltager. Kantine virksomhed: Har aftalt 2 fyraftensmøder med virksomhedens personale. Godt med fremgang.

3 Rengørings virksomhed: Sagen trækker ud, har indblandet politiet i inddrivelse af feriegodtgørelse, har indblandet SKAT i inddrivelse af lønsedler. Har overdraget sagen til forbundet. Venter på dato fra forbundet. Har ikke indbetalt pension, feriegodtgørelse, samt udbetalt løn til tiden. Måtte trække medlemmer ud af virksomheden, for at det ikke skulle være et lån til virksomheden ifølge LG. Senere samme aften, gik der penge ind til et medlem, og måtte sende medlemmerne på arbejde igen. Vi afventer at pengene indbetales og får dokumentation for dette. Har talt efteruddannelse af medarbejderne på et hotel, fik en god dialog. Arbejder med UCH om at få flere til at benytte det, samt at UCH skal udbyde det som er aktuelt for virksomhederne, samt i tidsrummet for virksomhederne. Det kan være en sej kamp at få UCH til at følge. Offensiv opsøgende arbejde, overenskomst forhold: Arbejder i øjeblikket mere offensivt med at besøge alle OK virksomheder og få en snak med disse, samt komme ud til ikke OK dækket virksomheder for at få overenskomst. Det er sejt og op af bakke arbejde. Men kæmper videre, målet for i år, er at nå ca. samme antal OK i Ca. 6. Samt stige i medlemmer med 50. Rundringning til de TV: Var med til at ringe rundt, fed oplevelse. Skal vi forsætte med. Kursus i god sagsbehandling: Skide godt kursus, er mange ting man skal holde styr på, vil klart anbefale det til alle nye valgte/ansatte i en afdeling. Restauations virksomhed Efter 1½ år ca. er virksomheden nu erklæret konkurs, så skal søge om refusion fra LG Birthe: Der er foretaget løncheck for 6 personer fra rengøringsområdet, det forventes at de alle 6 bliver til en faglig sag. Arbejdsretten har afsagt en udeblivelsesdom mod et lokalt rengøringsselskab. Både det polske og det rumænske netværk er kommet godt i gang. Der er pæn tilslutning til de arrangementer der holdes Privat service, hotel og restauration har haft en praktikant i januar måned Praktikanten har fået et godt indblik i de forskellige opgaver en faglig ansat har. Der er valgt en ny Arbejdsmiljørepræsentant indenfor rengøringsområdet ude på kasernen. Der er en ny licitation indenfor rengøringsområdet på Dong i Holstebro. ISS vandt licitationen igen, og det er gældende fra 1. januar Gitte og Bente: På en kirkegård er en medarbejder sygemeldt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø. Menighedsrådet har i samarbejde med Gitte (3F) og en konsulent fra stiftet, udarbejdet materiale som gerne skal skabe et bedre arbejdsmiljø, samt en bedre stemning på arbejdspladsen. Alle medarbejdere på kirkegården inddrages gennem samtaler og fælles møder.

4 På en anden kirkegård er en afskedigelsessag nu afsluttet. Medlemmet blev fritstillet, og fik en ekstra månedsløn + pension oveni fritstillingen. Derudover skal allerede planlagte kurser i opsigelsesperioden gennemføres og udgifterne hertil dækkes af kirkegården. På 2 andre kirkegårde kører i øjeblikket 3 store beregninger på forkerte satser/ tillæg/ afregning af ferie. På en virksomhed er der lavet tillæg til lokalaftalen omkring udfærdigelse af lønseddel, samt kommende reguleringer. I en af nabokommunerne er der lavet lokalaftale omkring vinterforanstaltninger, samt lokalaftale vedr. servicevogne som må tages med hjem til bopælen. D 27 januar er Gitte helt færdig med organisationsuddannelsen for valgte og ansatte. Det har været utroligt lærerigt helt nye begreber og måder at gribe tingene an på. I en af nabokommunerne er man godt i gang med en ny organisationsuddannelse på sygehuset og indenfor rengøringen. Begge steder viser gode resultater og munder bl.a. ud i 2 fyraftensmøder. Der er 10 nyuddannede hospitalsserviceassistenter på det lokale regionshospital, og et nyt hold er i fuld gang. Overenskomstforhandlingerne 2015 er i fuld gang det er op ad bakke. Alle tillidsvalgte for området har været inde forbi Gitte og Bente til en snak om planlægning af kurser og uddannelser for 2015, samt tilmelding hertil. 7a) Nyt fra afdelingsbestyrelsen. Henriette, Annette og Birthe sidder i afdelingsbestyrelsen. På sidste møde var der ikke noget om økonomi. Charlotte Gjervig får styr på medlemstallene fremover. I en prøveperiode på ½ år oprettes et call center det kræver god disciplin for alle medarbejdere, ikke mindst de fagliges kalendere. Der er pr. 1 januar 2015 ca. 500 ledige i afdelingen. Antallet af samtaler med de ledige stiger. Det overvejes om ledige der tilhører Holstebro afdelingen, men bor i en anden kommune f.eks. kan indkaldes til møder på jobcentret i den kommune man bor i. Dette kan måske give problemer i forhold til rådgivning og ansvar. Der er LO repræsentantskabsmøde mandag d. 27 april Tilsagn om deltagelse i dirigentkursus senest d. 16 februar. Herning kontoret forventes klar i uge 7. 7b) Medlemstal. Medlemstallene blev gennemgået af Jonas. Jonas vil med mellemrum tage disse medlemstal med til møderne. Husk - hvis I kender nogen eller hører om nogen der har skiftet arbejdsplads eller arbejdsområde skal dette meddeles til afdelingen. 8. Bordet rundt. Siva: Kører med aviser har lønproblemer Hanne: Har været i 3 ugers god praktik som køkkenmedhjælper søger job indenfor nye områder. Claus: nyt lønsystem er blevet bremset da det er dårligere end det nuværende. Der aftales nyt møde efter overenskomstforhandlingerne 1 marts 2015.

5 John: genopstiller ikke på generalforsamlingen Annette og Pia: siger samstemmende at der ikke er meget arbejde indenfor hotel og restaurationsbranchen i øjeblikket. Pia har lidt timer hist og her. Henriette: er blevet raskmeldt nu ledig. Roxana: er i praktik i afdelingen indtil 31 januar Har fået et godt indblik i hvad de faglige laver. Har bl.a. været med på arbejdspladsbesøg, lavet løncheck, deltaget i møder og forhandlinger. Er i gang med det rumænske netværk næste møde er den 21 februar om den danske model. 9. Opfølgningsliste/temaer. a) Oversigt over Landsbrancheklubbernes generalforsamlinger omdelt på mødet. b)copenhagen Food Fair. Der må deltage 3. Jonas deltager og Pia og Annette ønsker også at deltage. Det er et mekka indenfor mad. c) Retfærdig rengøring 15 juni 2015 hvor vides endnu ikke. 10. Kalenderaktiviteter. Jonas har udarbejdet en kalender med oversigt over hvad der er af aktiviteter indenfor vores område. Den ligges ud på hjemmesiden og opdateres løbende. 11. Idébank arrangementer for medlemmer og gruppebestyrelse. Hvordan kan udvalget synliggøre sig selv og afdelingens arbejde f.eks. lave løncheck, pensions check, arrangement for rengøring. Ansvarlig: Roxana, Annette, Henriette og Jonas. 12. Artikler til afdelingsbladet. Artikel om overenskomstforhold indenfor restaurationsbranchen, eventuelt sammen med en aktivitet. Ansvarlig: Jonas, Roxana og Annette. Artikel om det rumænske netværk. Ansvarlig: Roxana og Birthe. 13. Eventuelt. Hanne orienterede om at der har været rundringningsaftener, hvor der er blevet ringet til de tillidsvalgte, for at checke om de oplysninger afdelingen har, er rigtige. F.eks. er fastnettelefonen nedlagt, er man stadig tillidsvalgt, skal arbejdspladsen indstilles til afdelingens arbejdsmiljøpris etc.

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

TL Sydvest Beretning 2014

TL Sydvest Beretning 2014 TL Sydvest Beretning 2014 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! NR. 1 MARTS 2014 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af: Klubbestyrelsen Ansvarlig: Per Christiansen Årgang: 10 Nr. 1 marts 2014 - Antal:

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER 2 STYRKE TIL MERE Forord Kongressen afsatte i 2010, 3. mio. kr. til organiserings og medlemsfastholdelse.

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Billund. Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re.

Billund. Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re. Forår 2008 Avisen Billund Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re Medlemsblad for 3F Billunds medlemmer. Nr. 2. 2.årgang

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart

Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart Velkomst ved Freddy. En særlig velkomst til gæster: Torben Knudsen, ejendomsfunktionærerne fagforening, Ålborg Samt præsentation

Læs mere