AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober VARME 4/ /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Resumé 1. AffaldVarme Århus har rettet henvendelse til Energitilsynets sekretariat med anmodning om, at aftalen af 6. september 2007, der blev indgået mellem varmeforsyningen og Energitilsynets sekretariat om afvikling af overdækning, annulleres og erstattes af en ny afviklingsmetode. 2. Aftalen af 6. september 2007 indebar, at overdækningen på 575 mio. kr. ultimo 2006, der var akkumuleret i perioden , skulle afvikles via takstnedsættelser over en periode på 4 år med ikrafttræden pr. 1. januar Med den nye afviklingsmetode, der foreligger for Energitilsynet, har varmeforsyningen haft til hensigt at finde en metode, der hurtigst muligt tilbagefører overdækningen til den altovervejende del af forsyningsområdets forbrugere, og som samtidig efter AffaldVarme Århus opfattelse i højere grad end den hidtidige aftale tilgodeser de kunder, der har bidraget til overdækningen. Endelig stilles slutbrugerne lige. 4. Alle direkte og indirekte samt historiske og nuværende forbrugere vil efter den nye afviklingsmetode få tilbudt at få deres andel af den resterende overdækning udbetalt. Det forventes, at den resterende overdækning udgør 242 mio. kr. pr. 1. januar Fordelt på varmeårene 2004, 2005 og 2006 resterer henholdsvis 84, 51 og 108 mio. kr. 5. Efter denne nye ordning vil alle direkte kunder uden bagvedliggende indirekte kunder (typisk almindelige boligejere) få udbetalt et engangsbeløb efterfulgt af en takststigning. Alle direkte kunder med bagvedliggende indirekte kunder (typisk udlejere) får valgmuligheden mellem en forsat takstnedsættelse til og med den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller et engangsbeløb til videreførelse til deres lejere fra perioden efterfulgt af en takststigning for deres nuværende lejere.

2 2/15 6. Omkostningerne forbundet med afviklingsmetoden forventes at udgøre 34,8 mio. kr. Heri indgår omkostningskompensation på 16 mio. kr. til den tredjedel af udlejere, der forudsættes at vælge et engangsbeløb. Omkostningerne fordeles ligeligt på varmeårene 2004, 2005 og 2006 og fragår overdækningen med 11,6 mio. kr. pr. varmeår. 7. Sekretariatet bemærker i relation til den oprindelige ordning, at denne metode er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Sekretariatet bemærker ligeledes, at en tilbageførsel via fremtidige priser sidestiller udbetaling af en overdækning og opkrævning af en underdækning. 8. Derudover bemærker sekretariatet, at hvis den oprindelige ordning var fastholdt, således at beløbet blev tilbageført fremadrettet i priserne, ville administrationsomkostningerne blive minimeret mest muligt, og forbrugerne ville via deres prisnedsættelser få størst mulig andel af overdækningen i hænde. Endvidere er hovedreglen, at en overdækning skal tilbageføres i varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes over priserne over en periode. 9. Endelig bemærker sekretariatet, at den altovervejende hovedpart af et forsyningsområdes samlede kreds af forbrugere over en kortere periode udgøres af denne samme kreds, idet alene et mindretal flytter helt ud af forsyningsområdet. I denne konkrete sag er det estimeret, at knap forbrugere, som har del i overdækningen, er fraflyttet forsyningsområdet. 10. Energitilsynet drøftede på mødet den 26. januar 2009 praksis for afvikling af over- eller underdækninger. 11. Energitilsynet accepterede, at en varmeforsyning efter afvejning af forskellige hensyn kan vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet til forbrugerne som et engangsbeløb frem for at indregne overdækningen i de følgende varmeårs priser, når dette samlet set er til fordel for forbrugerne. 12. Baggrunden for, at Energitilsynet accepterede denne undtagelse fra hovedreglen, er, at overdækningen derved kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen blev tilbageført fremadrettet via priserne. 13. Der er ikke bestemmelser i varmeforsyningsloven, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen eller som kræver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode. Som følge heraf har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme måden, som forsyningen ønsker at tilbageføre overdækningen på. 14. Hvis forsyningen vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis overdækningen afvikles i det føl-

3 3/15 gende års priser, ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis tilbageførslen sker på en måde, hvor omkostningerne ved tilbageførslen er så høje, at den økonomiske fordel for forbrugerne samlet set forsvinder. 15. Ud fra en samlet vurdering af den ny metode til afvikling af den resterende overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus er det sekretariatets vurdering, at omkostningerne ved den nye afviklingsmetode ikke udgør en urimelig andel af det samlede økonomiske beløb, som varmeforsyningen ønsker at tilbagebetale til forbrugerne. 16. Energitilsynets sekretariat bemærker, at der altid vil være et usikkerhedselement forbundet med økonomiske beregninger, der hviler på forudsætninger, uanset hvor sagligt de udarbejdes. Vurderingen af en metodes rimelighed bør dog efter sekretariatets vurdering foretages på beslutningstidspunktet. Tilkendegivelse 17. Energitilsynet tilkendegiver: At en metode til afvikling af en overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus, ikke kan betragtes som urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4.

4 4/15 Sagsfremstilling 18. Efter skriftlige forhandlinger indgik AffaldVarme Århus og Energitilsynets sekretariat den 6. september 2007 en aftale om afvikling af overdækningen i varmeforsyningen. Aftalen indebar, at overdækningen ultimo 2006 på 575 mio. kr., som var akkumuleret i perioden , skulle afvikles via takstnedsættelser over en periode på 4 år. 19. Efter praksis skal en overdækning som hovedregel tilbageføres via varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes over priserne over en periode. 20. Af hensyn til at hindre store udsving i priserne tiltrådte Energitilsynets sekretariat AffaldVarme Århus forslag om en fireårig afviklingsperiode. 21. Selve afviklingen af den konstaterede overdækning blev påbegyndt pr. den 1. januar 2008 og har pågået siden. Pr. 1. januar 2010 skønnes den resterende overdækning at udgøre 242 mio. kr. 22. AffaldVarme Århus ønsker nu, at den igangværende takstnedsættelse annulleres, og at der i stedet indgås en aftale med Energitilsynet om en ny afviklingsmetode, hvorefter alle kommunale varmeforsyningskunder, både direkte og indirekte samt historiske og nuværende, tilbydes at få deres andel af overdækningen udbetalt. 23. Århus-sagen har siden aftaleindgåelsen haft stor bevågenhed, særligt i det politiske system men også i medierne. Hertil kommer den række af forbrugere, der har klaget over sekretariatets afgørelse om, at overdækningen ville blive afviklet over de fremtidige priser. 24. Sekretariatet har derfor valgt at forelægge den nye afviklingsmetode for Energitilsynet med henblik på Energitilsynets tilkendegivelse af, om denne bagudrettede tilbageførsel må betragtes som urimelig, således at der er grundlag for at gribe ind efter varmeforsyningslovens indgrebsbeføjelse. 25. Der er tale om en tilkendegivelsessag, hvorfor Energitilsynet ikke skal træffe en egentlig afgørelse i sagen. 26. Nedenfor følger en beskrivelse af den nye afviklingsmetode det kollektive fordelingsprincip- efterfulgt af Energitilsynets praksis for afvikling af overdækninger.

5 5/15 Den nye afviklingsmetode Afviklingsmetoden det kollektive fordelingsprincip 27. I de beregninger, der er fremsendt til Energitilsynet, er det forudsat, at den nuværende takstnedsættelse fortsætter til og med den 31. december Det skønnes, at der pr. 1. januar 2010 resterer 242 mio. kr. [svarende til ca. 42 pct. af den oprindelige overdækning]. Beløbet på 242 mio. kr. er behæftet med en vis usikkerhed, da det beløb, der for tiden bliver tilbagebetalt, er ligefrem proportionelt med varmesalget. 29. Den allerede tilbagebetalte del af overdækningen på 333 mio. kr. fordeles ligeligt i varmeårene 2004, 2005 og For disse år resterer henholdsvis 84, 51 og 108 mio. kr. til afholdelse af administrative følgeomkostninger og til fordeling efter nedenstående kollektive fordelingsprincip. Diagram 1: Principskitse af det kollektive fordelingsprincip 30. Efter denne ordning får alle direkte kunder uden bagvedliggende indirekte kunder (typisk boligejere), der var tilsluttet varmeforsyningen i perioden , udbetalt et engangsbeløb samt en efterfølgende takststigning på 7,9 øre/kwh ekskl. moms for alle nuværende direkte kunder. 31. Alle direkte kunder med bagvedliggende indirekte kunder (typisk udlejere) får valgmuligheden mellem:

6 6/15 a. En fortsat takstnedsættelse til og med den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller b. Et engangsbeløb, der efterfølgende skal videreføres til deres lejere fra perioden , samt en efterfølgende takststigning på 7,9 øre/kwh ekskl. moms for deres nuværende lejere. 32. I de tilfælde, hvor udlejer indgår en frivillig kontrakt med Affald- Varme Århus om at foretage engangsudbetaling til de lejere, der har andel i overdækningen, tilbydes udlejeren et vederlag på kr. 157 inkl. evt. moms pr. genbehandlet varmeregnskab 1 pr. lejemål til dækning af udlejerens administrative følgeomkostninger. Omkostningskompensationens størrelse er fastsat ud fra en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i omkostningsniveauerne blandt undersøgte udlejere. 33. AffaldVarme Århus vil herefter fremadrettet skulle håndtere to varmetakster afhængig af, om den enkelte kunde har modtaget et engangsbeløb eller får en fortsat takstnedsættelse. 34. Beløb, der ikke indfries, enten på grund af, at det ikke har været muligt at finde den berettigede kunde, dødsbo, konkurs osv., deponeres i en 3- årig periode. Herefter vil uudbetalte beløb indgå i næstkommende års budgetter og takstfastsættelse. Administrative følgeomkostninger 35. Omkostningerne forbundet med den nye afviklingsmetode forventes at udgøre henholdsvis ca. 18,8 mio. kr. i AffaldVarme Århus og ca. 16 mio. kr. hos udlejerne, forudsat at 1/3 af udlejerne vælger at administrere et engangsbeløb 2. De samlede omkostninger afholdes af den resterende overdækning og bæres således solidarisk af alle kundetyper. 36. Nedenstående tabel 1 viser sammenhængen mellem udlejernes valg og de samlede administrationsomkostninger ved den nye afviklingsmetode. 1 Der er ca fordelingsregnskaber, der skal genåbnes for perioden I 11/12 af tilfældene vil der skulle genåbnes 4 fordelingsregnskaber og i 1/12 af tilfældene 3. En udlejer kan max. få 157 kr.*4, uanset hvor mange forbrugere, der har boet på adressen. 2 Capacent har gennemført 253 telefoninterviews blandt udlejere, der er kunder hos AffaldVarme Århus. 1/3 af udlejerne udtalte uforpligtende, at de vil vælge at administrere et engangsbeløb videre til deres lejere fra perioden Capacent har udarbejdet rapporten AffaldVarme: AffaldVarme tilbagebetaling, jf. Capacent for AffaldVarme.

7 7/15 Tabel 1: Sammenhængen mellem udlejernes valg og de samlede administrationsomkostninger ved den alternative afviklingsmetode 37. Afhængig af hvor mange af udlejerne, der vælger at administrere et engangsbeløb, kan de samlede følgeomkostninger for varmeforsyningen variere fra 18,8 mio. kr. til 66,8 mio. kr. 38. Der er ligeledes udarbejdet en oversigt over omkostningerne fordelt på kundegrupper, jf. nedenstående diagram 2. Da omkostningerne ved den valgte afviklingsmetode afholdes af den resterende overdækning, udgør omkostninger ca. 14 pct. for alle kundegrupper. Diagram 2: Oversigt over omkostninger fordelt på kunder Den forventede effekt ved den nye afviklingsmetode 39. Hvor stort et beløb den enkelte forbruger konkret får tilbagebetalt ved denne ordning er afhængig af forskellige forhold, herunder om forbrugeren har boet i forsyningsområdet i hele perioden, hvor overdækningen blev akkumuleret, det individuelle varmeforbrug samt kundeforhold. Samti-

8 8/15 dig vil der være forbrugere, der ikke bliver begunstiget, mens andre kan blive det to gange. 40. Fortsættes den nuværende takstnedsættelse har den direkte kunde med et årligt varmeforbrug på kwh et tilgodehavende hos Affald- Varme Århus på omkring kr. inkl. moms pr. 1. januar 2010, som efter den gældende aftale skal tilbageføres gennem taksten over en 2-årig periode. En lejer med et direkte afregningsforhold til AffaldVarme Århus med et årligt varmeforbrug på ca kwh vil have et tilgodehavende på ca. 900 kr. inkl. moms pr. 1. januar 2010, som ligeledes skal tilbageføres gennem taksten over en 2-årig periode. Tabel 2: Direkte kunders tilgodehavende ved nuværende takstnedsættelse 41. Afvikles den resterende overdækning via det kollektive fordelingsprincip, vil kundegrupperne, forudsat at forbrugeren har været bosiddende i samme bolig i perioden , og at 1/3 af udlejerne vælger at administrere et engangsbeløb på deres lejeres vegne, modtage et engangsbeløb på henholdsvis kr og 750 kr. inkl. moms. Tabel 3: Engangsbeløb til direkte kunder/husejere og lejere (uanset afregningsforhold) ved et kollektivt fordelingsprincip

9 9/ Da forbrugeres individuelle varmeforbrug varierer, vil der være forskel på størrelsen af det engangsbeløb, den enkelte vil modtage. Hertil kommer, at varmetaksten er tilknyttet den enkelte installation, hvilket kan medføre, at enkelte forbrugere kan blive begunstiget to gange, mens andre ikke begunstiges ved den nye afviklingsmetode. 43. Som eksempel på en forbruger, der begunstiges to gange, er henvist til en forbruger, der har haft egen bolig i perioden , og som efterfølgende er flyttet til en lejlighed. Hvis udlejeren af ejendommen har valgt en fortsat takstnedsættelse, vil forbrugeren både få et engangsbeløb fra sin fraflyttede bolig udbetalt samt en fremadrettet takstnedsættelse. 44. Som eksempel på en forbruger, der ikke begunstiges, er henvist til en forbruger, der har boet i lejlighed i perioden , og som efterfølgende er flyttet i egen bolig. Hvis den tidligere udlejer vælger en fortsat takstnedsættelse, vil forbrugeren ikke blive begunstiget. 45. For så vidt angår antallet af kunder, der har del i overdækningen, er det estimeret, at der i perioden har været ca flytninger. Det svarer til ca flytninger inden for Århus Kommune og ca flytninger ud af kommunen. AffaldVarme Århus forsyner henholdsvis parcelhuse og lejeboliger. Afvikling af overdækninger Lovgrundlag 46. Energitilsynet blev nedsat i medfør af elforsyningslovens 78, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om elforsyning med senere ændringer. 47. På varmeforsyningsområdet administrerer Energitilsynet kapitel 4 (priskapitlet) i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer. 48. Lovgrundlaget for Energitilsynets tilkendegivelse i sager om overdækninger er bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, og 21, stk. 1 4: 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne

10 10/15 nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, 20 a, stk. 7, og 20 b. Stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren (klima- og energiministeren) kan der endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og, med det i 21 nævnte tilsyns (Energitilsynets) tiltræden, forrentning af indskudskapital, jf. dog stk Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfattede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til et af transport- og energiministeren nedsat tilsyn (Energitilsynet) efter regler fastsat af tilsynet. Stk. 2. Transport- og energiministeren (klima- og energiministeren) kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes. Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 49. Energitilsynets kompetence er reguleret i lovens 21, stk. 4: Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Praksis 50. Energitilsynet drøftede på mødet den 26. januar 2009 praksis for afvikling af over- eller underdækninger. 51. Notatet, der blev forelagt Energitilsynet, indeholder en nærmere gennemgang af baggrunden for det lovmæssige grundlag for prisfastsættelsen af varme, hvorfor der henvises hertil. 52. Efter Energitilsynets drøftelse af praksis for afvikling af over- eller underdækninger udarbejdede sekretariatet vejledningen af juni 2009 om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over/-underdækning. 53. Nærværende sag angår afvikling af den resterende overdækning, hvorfor der i det følgende alene vil blive redegjort for praksis vedrørende afvikling af overdækninger. 54. Reglerne for afvikling er de samme uanset baggrunden for overdækningen. En overdækning skal som hovedregel tilbageføres via varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen,

11 11/15 efter skriftlig aftale med sekretariatet, indregnes over priserne over flere år for at undgå, at varmepriserne svinger unødigt. 55. Det er uden betydning for indregningen af overdækningen i de fremadrettede priser, at forbrugerne før og efter afviklingen ikke nødvendigvis er de samme. En fraflyttet forbruger vil således kunne undgå at deltage i afviklingen af en underdækning, der opstod, mens vedkommende var forbruger, ligesom vedkommende omvendt ikke vil få fordel af afviklingen af en overdækning, der er opsamlet, mens vedkommende var forbruger. 56. Energitilsynet har derudover accepteret, at en varmeforsyning efter afvejning af forskellige hensyn kan vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet til forbrugerne som et engangsbeløb, eksempelvis i forbindelse med årsafregningen, frem for at indregne overdækningen i de følgende varmeårs priser, når det samlet set er til fordel for forbrugerne. 57. Baggrunden for, at Energitilsynet har accepteret denne undtagelse fra hovedreglen, er, at det for meget opkrævede beløb (overdækningen) derved kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen blev tilbageført fremadrettet gennem priserne. 58. Omkostningerne til en bagudrettet tilbageførsel er imidlertid ikke en omkostning, der kan indregnes fremadrettet i priserne, hvorfor omkostningerne hertil må fragå i den oparbejdede overdækning. 59. Administrativt er der forskel på afvikling af årets overdækning og en akkumuleret overdækning, der er opsamlet over priserne over flere år. En akkumuleret overdækning, der tilbageføres ved at sende et beløb til forbrugerne, indebærer en større administrativ indsats, fordi overdækningen skal tilbageføres år for år. Er der mange til - og fraflyttere i forsyningsområdet over årene, involverer tilbagebetalingen et større antal forbrugere. En bagudrettet tilbageførsel af en akkumuleret overdækning kræver således alt andet lige end større administrativ indsats og flere udgifter end tilbageførsel af et enkelt års overdækning. 60. Udgangspunktet, som varmeforsyningsloven bygger på, er fremadrettet regulering [ex ante virkning], jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Energitilsynet kan derfor alene give pålæg om indregning af overdækninger i de fremtidige priser. Energitilsynet kan derimod ikke give en varmeforsyning pålæg om at ændre priserne med tilbagevirkende kraft og tilbagebetale den opnåede overdækning til de historiske forbrugere. 61. Da der ikke er bestemmelser i loven, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen eller som kræver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode, har Energitilsynet heller ikke beføjelse til at bedømme måden, som forsyningen ønsker at tilbageføre overdækningen på.

12 12/ Loven tager heller ikke stilling til øvrige problemer, der kan opstå i forbindelse med en bagudrettet tilbagebetaling, eksempelvis det forhold, at en udlejer, der er direkte kunde hos varmeforsyningen, undlader at tilbageføre det beløb, som udlejer har fået tilbagebetalt af forsyningen, til de lejere, udlejeren har videredistribueret varmen til. 63. Hvis forsyningen vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis overdækningen afvikles i det følgende års priser, ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis tilbageførslen sker på en måde, hvor omkostningerne ved tilbageførslen er så høje, at den økonomiske fordel for forbrugerne samlet set forsvinder.

13 13/15 Begrundelse 64. AffaldVarme Århus har besluttet, at den igangværende takstnedsættelse skal erstattes af en ny afviklingsmodel, hvor den resterende del af overdækningen på estimeret 242 mio. kr. tilbageføres bagudrettet, og hvor både direkte og indirekte samt historiske og nuværende kunder, tilbydes at få deres andel af overdækningen udbetalt. 65. Da varmeforsyningsloven ikke indeholder bestemmelser, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen, har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme måden, som AffaldVarme Århus ønsker at tilbageføre den resterende overdækning på. Energitilsynet er imidlertid ikke efter lovens indgrebsbeføjelse afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen. 66. Sekretariatet bemærker i relation til den oprindelige ordning, at denne metode er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Sekretariatet bemærker ligeledes, at en tilbageførsel via fremtidige priser sidestiller udbetaling af en overdækning og opkrævning af en underdækning. 67. Derudover bemærker sekretariatet, at hvis den oprindelige ordning var fastholdt, således at beløbet blev tilbageført fremadrettet i priserne, ville administrationsomkostningerne blive minimeret mest muligt, og forbrugerne ville via deres prisnedsættelser få størst mulig andel af overdækningen i hænde. 68. Endelig bemærker sekretariatet, at den altovervejende hovedpart af et forsyningsområdes samlede kreds af forbrugere over en kortere periode udgøres af denne samme kreds, idet alene et mindretal flytter helt ud af forsyningsområdet. 69. AffaldVarme Århus har truffet sit valg af afviklingsmetode på baggrund af væsentlige overvejelser og har valgt en metode, som hurtigst muligt tilbagefører overdækningen til den altovervejende del af forsyningsområdets forbrugere. Metoden er desuden tilrettelagt således, at alle slutbrugerne stilles lige. Forsyningen har ved den valgte model ligeledes haft til hensigt at sikre, at de kunder, der har bidraget til overdækningen i højere grad bliver tilgodeset, herunder således også historiske forbrugere. Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at metoden er sagligt begrundet. 70. Den bagudrettede tilbageførsel af den akkumulerede overdækning indebærer imidlertid en større administrativ indsats og flere udgifter, fordi overdækningen skal tilbageføres år for år. 71. For så vidt angår de samlede omkostninger noterer Energitilsynet, at omkostningerne, inklusive de forbundet med udlejernes administration af engangsbetaling, fragår den resterende overdækning. Omkostningerne bela-

14 14/15 ster på den måde samtlige forbrugere. Samtidig påvirker det størrelsen af det beløb, der vil blive tilbagebetalt via henholdsvis en engangsbetaling og en fortsat takstnedsættelse. 72. Ved at lade udlejernes vederlag til administration af engangsbetaling fragå overdækningen påføres de direkte kunder imidlertid en yderligere omkostning ved den valgte metode. Dette skyldes, at forholdet mellem en udlejer og lejerne ikke er reguleret af varmeforsyningsloven, da kundeforholdet stopper ved udlejers ejendom, medmindre lejerne aftager varme i et direkte kundeforhold. I så fald stilles de i forslaget til ny ordning som andre direkte kunder. Ekstraomkostningerne til de indirekte kunder påvirker således yderligere størrelsen af det beløb, der vil blive tilbagebetalt til de direkte kunder. 73. At de samlede omkostninger bæres solidarisk af alle forbrugergrupper, uagtet at ikke alle af forbrugergrupperne er omfattet af varmeforsyningsloven, må derfor som udgangspunkt anses for at være i strid med lovens hvile-i-sig-selv-princip. 74. Sekretariatet bemærker heroverfor, at skulle omkostningerne til udlejernes vederlag fordeles særligt på denne forbrugergruppe, kan det ikke udelukkes, at omkostningerne herefter ville udgøre et så stort et beløb, at den økonomiske fordel ved tilbageførelsen for denne forbrugergruppe forsvinder. 75. Samtidig må det tages i betragtning, at der under de givne forudsætninger er tale om et relativt mindre omkostningsbeløb, som ved fordeling på forbrugergrupperne ikke reducerer beløbet, der tilbagebetales, væsentligt. Den nye ordning sidestiller således alle slutbrugerne uanset boligforhold. 76. At de samlede omkostninger fragår den resterende overdækning må derfor ud fra en helhedsbetragtning anses for samlet set at være til fordel for forbrugerne. 77. Ud fra en samlet vurdering er det på den baggrund sekretariatets vurdering, at omkostningerne ved den nye afviklingsmetode ikke udgør en urimelig andel af det samlede økonomiske beløb, som varmeforsyningen ønsker at tilbagebetale til forbrugerne. 78. Energitilsynets sekretariat bemærker afslutningsvis, at der altid vil være et usikkerhedselement forbundet med økonomiske beregninger, der hviler på forudsætninger, uanset hvor sagligt de udarbejdes. Vurderingen af en metodes rimelighed bør dog efter sekretariatets vurdering foretages på beslutningstidspunktet. Tilkendegivelse 79. Energitilsynet tilkendegiver:

15 At en metode til afvikling af en overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus ikke kan betragtes som urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk /15

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

a. en fortsat takstnedsættelse frem til den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller

a. en fortsat takstnedsættelse frem til den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2009 Alternativ tilbagebetalingsmetode til afvikling af Varmeforsyningens overdækning AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes. (Varmeforsyning) Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. august 2006 påbud om tilbageførelse af Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. s overdækning til varmeforbrugerne Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 6 02-11-2009 11:39 LOV nr 382 af 13/06/1990 Historisk (Varmeforsyningsloven) Offentliggørelsesdato: 14-06-1990 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 327 af 14/05/1992 1 LOV nr 96

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 160 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr 772 af 24/07/2000 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel 1 - Formål og definition Kapitel 2 - Varmeforsyningsplanlægning Kapitel 3 -

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. maj 2008. AffaldVarme Århus

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. maj 2008. AffaldVarme Århus Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. maj 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Den 6. september 2007 indgik AffaldVarme Århus en aftale med Energitilsynets

Læs mere

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Indledning Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) skal årligt,

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning.

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. (Elforsyning) SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning (varmeforsyning) Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016 Deltagelse i biogasprojekter Landbrugsseminar 16. marts 2016 Hvad er biogas? Biogas opstår under forskellige biomassers nedbrydelse og består af metan og kuldioxid Ifølge Energistyrelsen er der: - 23 fællesanlæg

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 14. januar 2016 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Over/underdækninger: Hanne Lundgaard og Christian Meyer - Skal afslides i følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG ENERGITILSYNETS MØDE DEN 21. JUNI 2017 BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD BILAG 2 RETSGRUNDLAG 1. INDLEDNING 1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift (Varmeforsyning) Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Fhv. overingeniør, cand.polyt. Jørgen

Læs mere

Københavns Energi over Energitilsynet af 29. august 2005 afvikling af tjenestemandspensionsforpligtelser i bygasprisen

Københavns Energi over Energitilsynet af 29. august 2005 afvikling af tjenestemandspensionsforpligtelser i bygasprisen (Varmeforsyning) Københavns Energi over Energitilsynet af 29. august 2005 afvikling af tjenestemandspensionsforpligtelser i bygasprisen Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

E.ON Produktion Danmark A/S E.ON Produktion A/S tilbageførsel af elmæssige henlæggelser i fjernvarmepriserne over afskrivninger på anlæg

E.ON Produktion Danmark A/S E.ON Produktion A/S tilbageførsel af elmæssige henlæggelser i fjernvarmepriserne over afskrivninger på anlæg (Varmeforsyningsloven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OM E.ON Produktion Danmark

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning Side 1 af 8 LBK nr 772 af 24/07/2000 Historisk Offentliggørelsesdato: 29-08-2000 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 316 af 22/05/2002 3 LOV nr 452 af 10/06/2003 LOV

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt (Varmeforsyning) Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon.

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 27. april 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 27. april 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...], af 28. november 2004 over Energitilsynet af 10. november 2004 betaling for bortkommen gasmåler Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen.

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen. (Elforsyning) Dalum Papir A/S over Energitilsynet af 30. juni 2003 Eltras regulering af PSO-tarif Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere