AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober VARME 4/ /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Resumé 1. AffaldVarme Århus har rettet henvendelse til Energitilsynets sekretariat med anmodning om, at aftalen af 6. september 2007, der blev indgået mellem varmeforsyningen og Energitilsynets sekretariat om afvikling af overdækning, annulleres og erstattes af en ny afviklingsmetode. 2. Aftalen af 6. september 2007 indebar, at overdækningen på 575 mio. kr. ultimo 2006, der var akkumuleret i perioden , skulle afvikles via takstnedsættelser over en periode på 4 år med ikrafttræden pr. 1. januar Med den nye afviklingsmetode, der foreligger for Energitilsynet, har varmeforsyningen haft til hensigt at finde en metode, der hurtigst muligt tilbagefører overdækningen til den altovervejende del af forsyningsområdets forbrugere, og som samtidig efter AffaldVarme Århus opfattelse i højere grad end den hidtidige aftale tilgodeser de kunder, der har bidraget til overdækningen. Endelig stilles slutbrugerne lige. 4. Alle direkte og indirekte samt historiske og nuværende forbrugere vil efter den nye afviklingsmetode få tilbudt at få deres andel af den resterende overdækning udbetalt. Det forventes, at den resterende overdækning udgør 242 mio. kr. pr. 1. januar Fordelt på varmeårene 2004, 2005 og 2006 resterer henholdsvis 84, 51 og 108 mio. kr. 5. Efter denne nye ordning vil alle direkte kunder uden bagvedliggende indirekte kunder (typisk almindelige boligejere) få udbetalt et engangsbeløb efterfulgt af en takststigning. Alle direkte kunder med bagvedliggende indirekte kunder (typisk udlejere) får valgmuligheden mellem en forsat takstnedsættelse til og med den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller et engangsbeløb til videreførelse til deres lejere fra perioden efterfulgt af en takststigning for deres nuværende lejere.

2 2/15 6. Omkostningerne forbundet med afviklingsmetoden forventes at udgøre 34,8 mio. kr. Heri indgår omkostningskompensation på 16 mio. kr. til den tredjedel af udlejere, der forudsættes at vælge et engangsbeløb. Omkostningerne fordeles ligeligt på varmeårene 2004, 2005 og 2006 og fragår overdækningen med 11,6 mio. kr. pr. varmeår. 7. Sekretariatet bemærker i relation til den oprindelige ordning, at denne metode er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Sekretariatet bemærker ligeledes, at en tilbageførsel via fremtidige priser sidestiller udbetaling af en overdækning og opkrævning af en underdækning. 8. Derudover bemærker sekretariatet, at hvis den oprindelige ordning var fastholdt, således at beløbet blev tilbageført fremadrettet i priserne, ville administrationsomkostningerne blive minimeret mest muligt, og forbrugerne ville via deres prisnedsættelser få størst mulig andel af overdækningen i hænde. Endvidere er hovedreglen, at en overdækning skal tilbageføres i varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes over priserne over en periode. 9. Endelig bemærker sekretariatet, at den altovervejende hovedpart af et forsyningsområdes samlede kreds af forbrugere over en kortere periode udgøres af denne samme kreds, idet alene et mindretal flytter helt ud af forsyningsområdet. I denne konkrete sag er det estimeret, at knap forbrugere, som har del i overdækningen, er fraflyttet forsyningsområdet. 10. Energitilsynet drøftede på mødet den 26. januar 2009 praksis for afvikling af over- eller underdækninger. 11. Energitilsynet accepterede, at en varmeforsyning efter afvejning af forskellige hensyn kan vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet til forbrugerne som et engangsbeløb frem for at indregne overdækningen i de følgende varmeårs priser, når dette samlet set er til fordel for forbrugerne. 12. Baggrunden for, at Energitilsynet accepterede denne undtagelse fra hovedreglen, er, at overdækningen derved kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen blev tilbageført fremadrettet via priserne. 13. Der er ikke bestemmelser i varmeforsyningsloven, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen eller som kræver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode. Som følge heraf har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme måden, som forsyningen ønsker at tilbageføre overdækningen på. 14. Hvis forsyningen vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis overdækningen afvikles i det føl-

3 3/15 gende års priser, ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis tilbageførslen sker på en måde, hvor omkostningerne ved tilbageførslen er så høje, at den økonomiske fordel for forbrugerne samlet set forsvinder. 15. Ud fra en samlet vurdering af den ny metode til afvikling af den resterende overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus er det sekretariatets vurdering, at omkostningerne ved den nye afviklingsmetode ikke udgør en urimelig andel af det samlede økonomiske beløb, som varmeforsyningen ønsker at tilbagebetale til forbrugerne. 16. Energitilsynets sekretariat bemærker, at der altid vil være et usikkerhedselement forbundet med økonomiske beregninger, der hviler på forudsætninger, uanset hvor sagligt de udarbejdes. Vurderingen af en metodes rimelighed bør dog efter sekretariatets vurdering foretages på beslutningstidspunktet. Tilkendegivelse 17. Energitilsynet tilkendegiver: At en metode til afvikling af en overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus, ikke kan betragtes som urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4.

4 4/15 Sagsfremstilling 18. Efter skriftlige forhandlinger indgik AffaldVarme Århus og Energitilsynets sekretariat den 6. september 2007 en aftale om afvikling af overdækningen i varmeforsyningen. Aftalen indebar, at overdækningen ultimo 2006 på 575 mio. kr., som var akkumuleret i perioden , skulle afvikles via takstnedsættelser over en periode på 4 år. 19. Efter praksis skal en overdækning som hovedregel tilbageføres via varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes over priserne over en periode. 20. Af hensyn til at hindre store udsving i priserne tiltrådte Energitilsynets sekretariat AffaldVarme Århus forslag om en fireårig afviklingsperiode. 21. Selve afviklingen af den konstaterede overdækning blev påbegyndt pr. den 1. januar 2008 og har pågået siden. Pr. 1. januar 2010 skønnes den resterende overdækning at udgøre 242 mio. kr. 22. AffaldVarme Århus ønsker nu, at den igangværende takstnedsættelse annulleres, og at der i stedet indgås en aftale med Energitilsynet om en ny afviklingsmetode, hvorefter alle kommunale varmeforsyningskunder, både direkte og indirekte samt historiske og nuværende, tilbydes at få deres andel af overdækningen udbetalt. 23. Århus-sagen har siden aftaleindgåelsen haft stor bevågenhed, særligt i det politiske system men også i medierne. Hertil kommer den række af forbrugere, der har klaget over sekretariatets afgørelse om, at overdækningen ville blive afviklet over de fremtidige priser. 24. Sekretariatet har derfor valgt at forelægge den nye afviklingsmetode for Energitilsynet med henblik på Energitilsynets tilkendegivelse af, om denne bagudrettede tilbageførsel må betragtes som urimelig, således at der er grundlag for at gribe ind efter varmeforsyningslovens indgrebsbeføjelse. 25. Der er tale om en tilkendegivelsessag, hvorfor Energitilsynet ikke skal træffe en egentlig afgørelse i sagen. 26. Nedenfor følger en beskrivelse af den nye afviklingsmetode det kollektive fordelingsprincip- efterfulgt af Energitilsynets praksis for afvikling af overdækninger.

5 5/15 Den nye afviklingsmetode Afviklingsmetoden det kollektive fordelingsprincip 27. I de beregninger, der er fremsendt til Energitilsynet, er det forudsat, at den nuværende takstnedsættelse fortsætter til og med den 31. december Det skønnes, at der pr. 1. januar 2010 resterer 242 mio. kr. [svarende til ca. 42 pct. af den oprindelige overdækning]. Beløbet på 242 mio. kr. er behæftet med en vis usikkerhed, da det beløb, der for tiden bliver tilbagebetalt, er ligefrem proportionelt med varmesalget. 29. Den allerede tilbagebetalte del af overdækningen på 333 mio. kr. fordeles ligeligt i varmeårene 2004, 2005 og For disse år resterer henholdsvis 84, 51 og 108 mio. kr. til afholdelse af administrative følgeomkostninger og til fordeling efter nedenstående kollektive fordelingsprincip. Diagram 1: Principskitse af det kollektive fordelingsprincip 30. Efter denne ordning får alle direkte kunder uden bagvedliggende indirekte kunder (typisk boligejere), der var tilsluttet varmeforsyningen i perioden , udbetalt et engangsbeløb samt en efterfølgende takststigning på 7,9 øre/kwh ekskl. moms for alle nuværende direkte kunder. 31. Alle direkte kunder med bagvedliggende indirekte kunder (typisk udlejere) får valgmuligheden mellem:

6 6/15 a. En fortsat takstnedsættelse til og med den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller b. Et engangsbeløb, der efterfølgende skal videreføres til deres lejere fra perioden , samt en efterfølgende takststigning på 7,9 øre/kwh ekskl. moms for deres nuværende lejere. 32. I de tilfælde, hvor udlejer indgår en frivillig kontrakt med Affald- Varme Århus om at foretage engangsudbetaling til de lejere, der har andel i overdækningen, tilbydes udlejeren et vederlag på kr. 157 inkl. evt. moms pr. genbehandlet varmeregnskab 1 pr. lejemål til dækning af udlejerens administrative følgeomkostninger. Omkostningskompensationens størrelse er fastsat ud fra en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i omkostningsniveauerne blandt undersøgte udlejere. 33. AffaldVarme Århus vil herefter fremadrettet skulle håndtere to varmetakster afhængig af, om den enkelte kunde har modtaget et engangsbeløb eller får en fortsat takstnedsættelse. 34. Beløb, der ikke indfries, enten på grund af, at det ikke har været muligt at finde den berettigede kunde, dødsbo, konkurs osv., deponeres i en 3- årig periode. Herefter vil uudbetalte beløb indgå i næstkommende års budgetter og takstfastsættelse. Administrative følgeomkostninger 35. Omkostningerne forbundet med den nye afviklingsmetode forventes at udgøre henholdsvis ca. 18,8 mio. kr. i AffaldVarme Århus og ca. 16 mio. kr. hos udlejerne, forudsat at 1/3 af udlejerne vælger at administrere et engangsbeløb 2. De samlede omkostninger afholdes af den resterende overdækning og bæres således solidarisk af alle kundetyper. 36. Nedenstående tabel 1 viser sammenhængen mellem udlejernes valg og de samlede administrationsomkostninger ved den nye afviklingsmetode. 1 Der er ca fordelingsregnskaber, der skal genåbnes for perioden I 11/12 af tilfældene vil der skulle genåbnes 4 fordelingsregnskaber og i 1/12 af tilfældene 3. En udlejer kan max. få 157 kr.*4, uanset hvor mange forbrugere, der har boet på adressen. 2 Capacent har gennemført 253 telefoninterviews blandt udlejere, der er kunder hos AffaldVarme Århus. 1/3 af udlejerne udtalte uforpligtende, at de vil vælge at administrere et engangsbeløb videre til deres lejere fra perioden Capacent har udarbejdet rapporten AffaldVarme: AffaldVarme tilbagebetaling, jf. Capacent for AffaldVarme.

7 7/15 Tabel 1: Sammenhængen mellem udlejernes valg og de samlede administrationsomkostninger ved den alternative afviklingsmetode 37. Afhængig af hvor mange af udlejerne, der vælger at administrere et engangsbeløb, kan de samlede følgeomkostninger for varmeforsyningen variere fra 18,8 mio. kr. til 66,8 mio. kr. 38. Der er ligeledes udarbejdet en oversigt over omkostningerne fordelt på kundegrupper, jf. nedenstående diagram 2. Da omkostningerne ved den valgte afviklingsmetode afholdes af den resterende overdækning, udgør omkostninger ca. 14 pct. for alle kundegrupper. Diagram 2: Oversigt over omkostninger fordelt på kunder Den forventede effekt ved den nye afviklingsmetode 39. Hvor stort et beløb den enkelte forbruger konkret får tilbagebetalt ved denne ordning er afhængig af forskellige forhold, herunder om forbrugeren har boet i forsyningsområdet i hele perioden, hvor overdækningen blev akkumuleret, det individuelle varmeforbrug samt kundeforhold. Samti-

8 8/15 dig vil der være forbrugere, der ikke bliver begunstiget, mens andre kan blive det to gange. 40. Fortsættes den nuværende takstnedsættelse har den direkte kunde med et årligt varmeforbrug på kwh et tilgodehavende hos Affald- Varme Århus på omkring kr. inkl. moms pr. 1. januar 2010, som efter den gældende aftale skal tilbageføres gennem taksten over en 2-årig periode. En lejer med et direkte afregningsforhold til AffaldVarme Århus med et årligt varmeforbrug på ca kwh vil have et tilgodehavende på ca. 900 kr. inkl. moms pr. 1. januar 2010, som ligeledes skal tilbageføres gennem taksten over en 2-årig periode. Tabel 2: Direkte kunders tilgodehavende ved nuværende takstnedsættelse 41. Afvikles den resterende overdækning via det kollektive fordelingsprincip, vil kundegrupperne, forudsat at forbrugeren har været bosiddende i samme bolig i perioden , og at 1/3 af udlejerne vælger at administrere et engangsbeløb på deres lejeres vegne, modtage et engangsbeløb på henholdsvis kr og 750 kr. inkl. moms. Tabel 3: Engangsbeløb til direkte kunder/husejere og lejere (uanset afregningsforhold) ved et kollektivt fordelingsprincip

9 9/ Da forbrugeres individuelle varmeforbrug varierer, vil der være forskel på størrelsen af det engangsbeløb, den enkelte vil modtage. Hertil kommer, at varmetaksten er tilknyttet den enkelte installation, hvilket kan medføre, at enkelte forbrugere kan blive begunstiget to gange, mens andre ikke begunstiges ved den nye afviklingsmetode. 43. Som eksempel på en forbruger, der begunstiges to gange, er henvist til en forbruger, der har haft egen bolig i perioden , og som efterfølgende er flyttet til en lejlighed. Hvis udlejeren af ejendommen har valgt en fortsat takstnedsættelse, vil forbrugeren både få et engangsbeløb fra sin fraflyttede bolig udbetalt samt en fremadrettet takstnedsættelse. 44. Som eksempel på en forbruger, der ikke begunstiges, er henvist til en forbruger, der har boet i lejlighed i perioden , og som efterfølgende er flyttet i egen bolig. Hvis den tidligere udlejer vælger en fortsat takstnedsættelse, vil forbrugeren ikke blive begunstiget. 45. For så vidt angår antallet af kunder, der har del i overdækningen, er det estimeret, at der i perioden har været ca flytninger. Det svarer til ca flytninger inden for Århus Kommune og ca flytninger ud af kommunen. AffaldVarme Århus forsyner henholdsvis parcelhuse og lejeboliger. Afvikling af overdækninger Lovgrundlag 46. Energitilsynet blev nedsat i medfør af elforsyningslovens 78, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om elforsyning med senere ændringer. 47. På varmeforsyningsområdet administrerer Energitilsynet kapitel 4 (priskapitlet) i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer. 48. Lovgrundlaget for Energitilsynets tilkendegivelse i sager om overdækninger er bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, og 21, stk. 1 4: 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne

10 10/15 nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, 20 a, stk. 7, og 20 b. Stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren (klima- og energiministeren) kan der endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og, med det i 21 nævnte tilsyns (Energitilsynets) tiltræden, forrentning af indskudskapital, jf. dog stk Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfattede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til et af transport- og energiministeren nedsat tilsyn (Energitilsynet) efter regler fastsat af tilsynet. Stk. 2. Transport- og energiministeren (klima- og energiministeren) kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes. Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 49. Energitilsynets kompetence er reguleret i lovens 21, stk. 4: Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Praksis 50. Energitilsynet drøftede på mødet den 26. januar 2009 praksis for afvikling af over- eller underdækninger. 51. Notatet, der blev forelagt Energitilsynet, indeholder en nærmere gennemgang af baggrunden for det lovmæssige grundlag for prisfastsættelsen af varme, hvorfor der henvises hertil. 52. Efter Energitilsynets drøftelse af praksis for afvikling af over- eller underdækninger udarbejdede sekretariatet vejledningen af juni 2009 om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over/-underdækning. 53. Nærværende sag angår afvikling af den resterende overdækning, hvorfor der i det følgende alene vil blive redegjort for praksis vedrørende afvikling af overdækninger. 54. Reglerne for afvikling er de samme uanset baggrunden for overdækningen. En overdækning skal som hovedregel tilbageføres via varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen,

11 11/15 efter skriftlig aftale med sekretariatet, indregnes over priserne over flere år for at undgå, at varmepriserne svinger unødigt. 55. Det er uden betydning for indregningen af overdækningen i de fremadrettede priser, at forbrugerne før og efter afviklingen ikke nødvendigvis er de samme. En fraflyttet forbruger vil således kunne undgå at deltage i afviklingen af en underdækning, der opstod, mens vedkommende var forbruger, ligesom vedkommende omvendt ikke vil få fordel af afviklingen af en overdækning, der er opsamlet, mens vedkommende var forbruger. 56. Energitilsynet har derudover accepteret, at en varmeforsyning efter afvejning af forskellige hensyn kan vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet til forbrugerne som et engangsbeløb, eksempelvis i forbindelse med årsafregningen, frem for at indregne overdækningen i de følgende varmeårs priser, når det samlet set er til fordel for forbrugerne. 57. Baggrunden for, at Energitilsynet har accepteret denne undtagelse fra hovedreglen, er, at det for meget opkrævede beløb (overdækningen) derved kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen blev tilbageført fremadrettet gennem priserne. 58. Omkostningerne til en bagudrettet tilbageførsel er imidlertid ikke en omkostning, der kan indregnes fremadrettet i priserne, hvorfor omkostningerne hertil må fragå i den oparbejdede overdækning. 59. Administrativt er der forskel på afvikling af årets overdækning og en akkumuleret overdækning, der er opsamlet over priserne over flere år. En akkumuleret overdækning, der tilbageføres ved at sende et beløb til forbrugerne, indebærer en større administrativ indsats, fordi overdækningen skal tilbageføres år for år. Er der mange til - og fraflyttere i forsyningsområdet over årene, involverer tilbagebetalingen et større antal forbrugere. En bagudrettet tilbageførsel af en akkumuleret overdækning kræver således alt andet lige end større administrativ indsats og flere udgifter end tilbageførsel af et enkelt års overdækning. 60. Udgangspunktet, som varmeforsyningsloven bygger på, er fremadrettet regulering [ex ante virkning], jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Energitilsynet kan derfor alene give pålæg om indregning af overdækninger i de fremtidige priser. Energitilsynet kan derimod ikke give en varmeforsyning pålæg om at ændre priserne med tilbagevirkende kraft og tilbagebetale den opnåede overdækning til de historiske forbrugere. 61. Da der ikke er bestemmelser i loven, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen eller som kræver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode, har Energitilsynet heller ikke beføjelse til at bedømme måden, som forsyningen ønsker at tilbageføre overdækningen på.

12 12/ Loven tager heller ikke stilling til øvrige problemer, der kan opstå i forbindelse med en bagudrettet tilbagebetaling, eksempelvis det forhold, at en udlejer, der er direkte kunde hos varmeforsyningen, undlader at tilbageføre det beløb, som udlejer har fået tilbagebetalt af forsyningen, til de lejere, udlejeren har videredistribueret varmen til. 63. Hvis forsyningen vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis overdækningen afvikles i det følgende års priser, ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis tilbageførslen sker på en måde, hvor omkostningerne ved tilbageførslen er så høje, at den økonomiske fordel for forbrugerne samlet set forsvinder.

13 13/15 Begrundelse 64. AffaldVarme Århus har besluttet, at den igangværende takstnedsættelse skal erstattes af en ny afviklingsmodel, hvor den resterende del af overdækningen på estimeret 242 mio. kr. tilbageføres bagudrettet, og hvor både direkte og indirekte samt historiske og nuværende kunder, tilbydes at få deres andel af overdækningen udbetalt. 65. Da varmeforsyningsloven ikke indeholder bestemmelser, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen, har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme måden, som AffaldVarme Århus ønsker at tilbageføre den resterende overdækning på. Energitilsynet er imidlertid ikke efter lovens indgrebsbeføjelse afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen. 66. Sekretariatet bemærker i relation til den oprindelige ordning, at denne metode er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Sekretariatet bemærker ligeledes, at en tilbageførsel via fremtidige priser sidestiller udbetaling af en overdækning og opkrævning af en underdækning. 67. Derudover bemærker sekretariatet, at hvis den oprindelige ordning var fastholdt, således at beløbet blev tilbageført fremadrettet i priserne, ville administrationsomkostningerne blive minimeret mest muligt, og forbrugerne ville via deres prisnedsættelser få størst mulig andel af overdækningen i hænde. 68. Endelig bemærker sekretariatet, at den altovervejende hovedpart af et forsyningsområdes samlede kreds af forbrugere over en kortere periode udgøres af denne samme kreds, idet alene et mindretal flytter helt ud af forsyningsområdet. 69. AffaldVarme Århus har truffet sit valg af afviklingsmetode på baggrund af væsentlige overvejelser og har valgt en metode, som hurtigst muligt tilbagefører overdækningen til den altovervejende del af forsyningsområdets forbrugere. Metoden er desuden tilrettelagt således, at alle slutbrugerne stilles lige. Forsyningen har ved den valgte model ligeledes haft til hensigt at sikre, at de kunder, der har bidraget til overdækningen i højere grad bliver tilgodeset, herunder således også historiske forbrugere. Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at metoden er sagligt begrundet. 70. Den bagudrettede tilbageførsel af den akkumulerede overdækning indebærer imidlertid en større administrativ indsats og flere udgifter, fordi overdækningen skal tilbageføres år for år. 71. For så vidt angår de samlede omkostninger noterer Energitilsynet, at omkostningerne, inklusive de forbundet med udlejernes administration af engangsbetaling, fragår den resterende overdækning. Omkostningerne bela-

14 14/15 ster på den måde samtlige forbrugere. Samtidig påvirker det størrelsen af det beløb, der vil blive tilbagebetalt via henholdsvis en engangsbetaling og en fortsat takstnedsættelse. 72. Ved at lade udlejernes vederlag til administration af engangsbetaling fragå overdækningen påføres de direkte kunder imidlertid en yderligere omkostning ved den valgte metode. Dette skyldes, at forholdet mellem en udlejer og lejerne ikke er reguleret af varmeforsyningsloven, da kundeforholdet stopper ved udlejers ejendom, medmindre lejerne aftager varme i et direkte kundeforhold. I så fald stilles de i forslaget til ny ordning som andre direkte kunder. Ekstraomkostningerne til de indirekte kunder påvirker således yderligere størrelsen af det beløb, der vil blive tilbagebetalt til de direkte kunder. 73. At de samlede omkostninger bæres solidarisk af alle forbrugergrupper, uagtet at ikke alle af forbrugergrupperne er omfattet af varmeforsyningsloven, må derfor som udgangspunkt anses for at være i strid med lovens hvile-i-sig-selv-princip. 74. Sekretariatet bemærker heroverfor, at skulle omkostningerne til udlejernes vederlag fordeles særligt på denne forbrugergruppe, kan det ikke udelukkes, at omkostningerne herefter ville udgøre et så stort et beløb, at den økonomiske fordel ved tilbageførelsen for denne forbrugergruppe forsvinder. 75. Samtidig må det tages i betragtning, at der under de givne forudsætninger er tale om et relativt mindre omkostningsbeløb, som ved fordeling på forbrugergrupperne ikke reducerer beløbet, der tilbagebetales, væsentligt. Den nye ordning sidestiller således alle slutbrugerne uanset boligforhold. 76. At de samlede omkostninger fragår den resterende overdækning må derfor ud fra en helhedsbetragtning anses for samlet set at være til fordel for forbrugerne. 77. Ud fra en samlet vurdering er det på den baggrund sekretariatets vurdering, at omkostningerne ved den nye afviklingsmetode ikke udgør en urimelig andel af det samlede økonomiske beløb, som varmeforsyningen ønsker at tilbagebetale til forbrugerne. 78. Energitilsynets sekretariat bemærker afslutningsvis, at der altid vil være et usikkerhedselement forbundet med økonomiske beregninger, der hviler på forudsætninger, uanset hvor sagligt de udarbejdes. Vurderingen af en metodes rimelighed bør dog efter sekretariatets vurdering foretages på beslutningstidspunktet. Tilkendegivelse 79. Energitilsynet tilkendegiver:

15 At en metode til afvikling af en overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus ikke kan betragtes som urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk /15

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere