AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober VARME 4/ /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Resumé 1. AffaldVarme Århus har rettet henvendelse til Energitilsynets sekretariat med anmodning om, at aftalen af 6. september 2007, der blev indgået mellem varmeforsyningen og Energitilsynets sekretariat om afvikling af overdækning, annulleres og erstattes af en ny afviklingsmetode. 2. Aftalen af 6. september 2007 indebar, at overdækningen på 575 mio. kr. ultimo 2006, der var akkumuleret i perioden , skulle afvikles via takstnedsættelser over en periode på 4 år med ikrafttræden pr. 1. januar Med den nye afviklingsmetode, der foreligger for Energitilsynet, har varmeforsyningen haft til hensigt at finde en metode, der hurtigst muligt tilbagefører overdækningen til den altovervejende del af forsyningsområdets forbrugere, og som samtidig efter AffaldVarme Århus opfattelse i højere grad end den hidtidige aftale tilgodeser de kunder, der har bidraget til overdækningen. Endelig stilles slutbrugerne lige. 4. Alle direkte og indirekte samt historiske og nuværende forbrugere vil efter den nye afviklingsmetode få tilbudt at få deres andel af den resterende overdækning udbetalt. Det forventes, at den resterende overdækning udgør 242 mio. kr. pr. 1. januar Fordelt på varmeårene 2004, 2005 og 2006 resterer henholdsvis 84, 51 og 108 mio. kr. 5. Efter denne nye ordning vil alle direkte kunder uden bagvedliggende indirekte kunder (typisk almindelige boligejere) få udbetalt et engangsbeløb efterfulgt af en takststigning. Alle direkte kunder med bagvedliggende indirekte kunder (typisk udlejere) får valgmuligheden mellem en forsat takstnedsættelse til og med den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller et engangsbeløb til videreførelse til deres lejere fra perioden efterfulgt af en takststigning for deres nuværende lejere.

2 2/15 6. Omkostningerne forbundet med afviklingsmetoden forventes at udgøre 34,8 mio. kr. Heri indgår omkostningskompensation på 16 mio. kr. til den tredjedel af udlejere, der forudsættes at vælge et engangsbeløb. Omkostningerne fordeles ligeligt på varmeårene 2004, 2005 og 2006 og fragår overdækningen med 11,6 mio. kr. pr. varmeår. 7. Sekretariatet bemærker i relation til den oprindelige ordning, at denne metode er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Sekretariatet bemærker ligeledes, at en tilbageførsel via fremtidige priser sidestiller udbetaling af en overdækning og opkrævning af en underdækning. 8. Derudover bemærker sekretariatet, at hvis den oprindelige ordning var fastholdt, således at beløbet blev tilbageført fremadrettet i priserne, ville administrationsomkostningerne blive minimeret mest muligt, og forbrugerne ville via deres prisnedsættelser få størst mulig andel af overdækningen i hænde. Endvidere er hovedreglen, at en overdækning skal tilbageføres i varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes over priserne over en periode. 9. Endelig bemærker sekretariatet, at den altovervejende hovedpart af et forsyningsområdes samlede kreds af forbrugere over en kortere periode udgøres af denne samme kreds, idet alene et mindretal flytter helt ud af forsyningsområdet. I denne konkrete sag er det estimeret, at knap forbrugere, som har del i overdækningen, er fraflyttet forsyningsområdet. 10. Energitilsynet drøftede på mødet den 26. januar 2009 praksis for afvikling af over- eller underdækninger. 11. Energitilsynet accepterede, at en varmeforsyning efter afvejning af forskellige hensyn kan vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet til forbrugerne som et engangsbeløb frem for at indregne overdækningen i de følgende varmeårs priser, når dette samlet set er til fordel for forbrugerne. 12. Baggrunden for, at Energitilsynet accepterede denne undtagelse fra hovedreglen, er, at overdækningen derved kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen blev tilbageført fremadrettet via priserne. 13. Der er ikke bestemmelser i varmeforsyningsloven, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen eller som kræver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode. Som følge heraf har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme måden, som forsyningen ønsker at tilbageføre overdækningen på. 14. Hvis forsyningen vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis overdækningen afvikles i det føl-

3 3/15 gende års priser, ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis tilbageførslen sker på en måde, hvor omkostningerne ved tilbageførslen er så høje, at den økonomiske fordel for forbrugerne samlet set forsvinder. 15. Ud fra en samlet vurdering af den ny metode til afvikling af den resterende overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus er det sekretariatets vurdering, at omkostningerne ved den nye afviklingsmetode ikke udgør en urimelig andel af det samlede økonomiske beløb, som varmeforsyningen ønsker at tilbagebetale til forbrugerne. 16. Energitilsynets sekretariat bemærker, at der altid vil være et usikkerhedselement forbundet med økonomiske beregninger, der hviler på forudsætninger, uanset hvor sagligt de udarbejdes. Vurderingen af en metodes rimelighed bør dog efter sekretariatets vurdering foretages på beslutningstidspunktet. Tilkendegivelse 17. Energitilsynet tilkendegiver: At en metode til afvikling af en overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus, ikke kan betragtes som urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4.

4 4/15 Sagsfremstilling 18. Efter skriftlige forhandlinger indgik AffaldVarme Århus og Energitilsynets sekretariat den 6. september 2007 en aftale om afvikling af overdækningen i varmeforsyningen. Aftalen indebar, at overdækningen ultimo 2006 på 575 mio. kr., som var akkumuleret i perioden , skulle afvikles via takstnedsættelser over en periode på 4 år. 19. Efter praksis skal en overdækning som hovedregel tilbageføres via varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes over priserne over en periode. 20. Af hensyn til at hindre store udsving i priserne tiltrådte Energitilsynets sekretariat AffaldVarme Århus forslag om en fireårig afviklingsperiode. 21. Selve afviklingen af den konstaterede overdækning blev påbegyndt pr. den 1. januar 2008 og har pågået siden. Pr. 1. januar 2010 skønnes den resterende overdækning at udgøre 242 mio. kr. 22. AffaldVarme Århus ønsker nu, at den igangværende takstnedsættelse annulleres, og at der i stedet indgås en aftale med Energitilsynet om en ny afviklingsmetode, hvorefter alle kommunale varmeforsyningskunder, både direkte og indirekte samt historiske og nuværende, tilbydes at få deres andel af overdækningen udbetalt. 23. Århus-sagen har siden aftaleindgåelsen haft stor bevågenhed, særligt i det politiske system men også i medierne. Hertil kommer den række af forbrugere, der har klaget over sekretariatets afgørelse om, at overdækningen ville blive afviklet over de fremtidige priser. 24. Sekretariatet har derfor valgt at forelægge den nye afviklingsmetode for Energitilsynet med henblik på Energitilsynets tilkendegivelse af, om denne bagudrettede tilbageførsel må betragtes som urimelig, således at der er grundlag for at gribe ind efter varmeforsyningslovens indgrebsbeføjelse. 25. Der er tale om en tilkendegivelsessag, hvorfor Energitilsynet ikke skal træffe en egentlig afgørelse i sagen. 26. Nedenfor følger en beskrivelse af den nye afviklingsmetode det kollektive fordelingsprincip- efterfulgt af Energitilsynets praksis for afvikling af overdækninger.

5 5/15 Den nye afviklingsmetode Afviklingsmetoden det kollektive fordelingsprincip 27. I de beregninger, der er fremsendt til Energitilsynet, er det forudsat, at den nuværende takstnedsættelse fortsætter til og med den 31. december Det skønnes, at der pr. 1. januar 2010 resterer 242 mio. kr. [svarende til ca. 42 pct. af den oprindelige overdækning]. Beløbet på 242 mio. kr. er behæftet med en vis usikkerhed, da det beløb, der for tiden bliver tilbagebetalt, er ligefrem proportionelt med varmesalget. 29. Den allerede tilbagebetalte del af overdækningen på 333 mio. kr. fordeles ligeligt i varmeårene 2004, 2005 og For disse år resterer henholdsvis 84, 51 og 108 mio. kr. til afholdelse af administrative følgeomkostninger og til fordeling efter nedenstående kollektive fordelingsprincip. Diagram 1: Principskitse af det kollektive fordelingsprincip 30. Efter denne ordning får alle direkte kunder uden bagvedliggende indirekte kunder (typisk boligejere), der var tilsluttet varmeforsyningen i perioden , udbetalt et engangsbeløb samt en efterfølgende takststigning på 7,9 øre/kwh ekskl. moms for alle nuværende direkte kunder. 31. Alle direkte kunder med bagvedliggende indirekte kunder (typisk udlejere) får valgmuligheden mellem:

6 6/15 a. En fortsat takstnedsættelse til og med den 31. december 2011 for deres nuværende lejere, eller b. Et engangsbeløb, der efterfølgende skal videreføres til deres lejere fra perioden , samt en efterfølgende takststigning på 7,9 øre/kwh ekskl. moms for deres nuværende lejere. 32. I de tilfælde, hvor udlejer indgår en frivillig kontrakt med Affald- Varme Århus om at foretage engangsudbetaling til de lejere, der har andel i overdækningen, tilbydes udlejeren et vederlag på kr. 157 inkl. evt. moms pr. genbehandlet varmeregnskab 1 pr. lejemål til dækning af udlejerens administrative følgeomkostninger. Omkostningskompensationens størrelse er fastsat ud fra en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i omkostningsniveauerne blandt undersøgte udlejere. 33. AffaldVarme Århus vil herefter fremadrettet skulle håndtere to varmetakster afhængig af, om den enkelte kunde har modtaget et engangsbeløb eller får en fortsat takstnedsættelse. 34. Beløb, der ikke indfries, enten på grund af, at det ikke har været muligt at finde den berettigede kunde, dødsbo, konkurs osv., deponeres i en 3- årig periode. Herefter vil uudbetalte beløb indgå i næstkommende års budgetter og takstfastsættelse. Administrative følgeomkostninger 35. Omkostningerne forbundet med den nye afviklingsmetode forventes at udgøre henholdsvis ca. 18,8 mio. kr. i AffaldVarme Århus og ca. 16 mio. kr. hos udlejerne, forudsat at 1/3 af udlejerne vælger at administrere et engangsbeløb 2. De samlede omkostninger afholdes af den resterende overdækning og bæres således solidarisk af alle kundetyper. 36. Nedenstående tabel 1 viser sammenhængen mellem udlejernes valg og de samlede administrationsomkostninger ved den nye afviklingsmetode. 1 Der er ca fordelingsregnskaber, der skal genåbnes for perioden I 11/12 af tilfældene vil der skulle genåbnes 4 fordelingsregnskaber og i 1/12 af tilfældene 3. En udlejer kan max. få 157 kr.*4, uanset hvor mange forbrugere, der har boet på adressen. 2 Capacent har gennemført 253 telefoninterviews blandt udlejere, der er kunder hos AffaldVarme Århus. 1/3 af udlejerne udtalte uforpligtende, at de vil vælge at administrere et engangsbeløb videre til deres lejere fra perioden Capacent har udarbejdet rapporten AffaldVarme: AffaldVarme tilbagebetaling, jf. Capacent for AffaldVarme.

7 7/15 Tabel 1: Sammenhængen mellem udlejernes valg og de samlede administrationsomkostninger ved den alternative afviklingsmetode 37. Afhængig af hvor mange af udlejerne, der vælger at administrere et engangsbeløb, kan de samlede følgeomkostninger for varmeforsyningen variere fra 18,8 mio. kr. til 66,8 mio. kr. 38. Der er ligeledes udarbejdet en oversigt over omkostningerne fordelt på kundegrupper, jf. nedenstående diagram 2. Da omkostningerne ved den valgte afviklingsmetode afholdes af den resterende overdækning, udgør omkostninger ca. 14 pct. for alle kundegrupper. Diagram 2: Oversigt over omkostninger fordelt på kunder Den forventede effekt ved den nye afviklingsmetode 39. Hvor stort et beløb den enkelte forbruger konkret får tilbagebetalt ved denne ordning er afhængig af forskellige forhold, herunder om forbrugeren har boet i forsyningsområdet i hele perioden, hvor overdækningen blev akkumuleret, det individuelle varmeforbrug samt kundeforhold. Samti-

8 8/15 dig vil der være forbrugere, der ikke bliver begunstiget, mens andre kan blive det to gange. 40. Fortsættes den nuværende takstnedsættelse har den direkte kunde med et årligt varmeforbrug på kwh et tilgodehavende hos Affald- Varme Århus på omkring kr. inkl. moms pr. 1. januar 2010, som efter den gældende aftale skal tilbageføres gennem taksten over en 2-årig periode. En lejer med et direkte afregningsforhold til AffaldVarme Århus med et årligt varmeforbrug på ca kwh vil have et tilgodehavende på ca. 900 kr. inkl. moms pr. 1. januar 2010, som ligeledes skal tilbageføres gennem taksten over en 2-årig periode. Tabel 2: Direkte kunders tilgodehavende ved nuværende takstnedsættelse 41. Afvikles den resterende overdækning via det kollektive fordelingsprincip, vil kundegrupperne, forudsat at forbrugeren har været bosiddende i samme bolig i perioden , og at 1/3 af udlejerne vælger at administrere et engangsbeløb på deres lejeres vegne, modtage et engangsbeløb på henholdsvis kr og 750 kr. inkl. moms. Tabel 3: Engangsbeløb til direkte kunder/husejere og lejere (uanset afregningsforhold) ved et kollektivt fordelingsprincip

9 9/ Da forbrugeres individuelle varmeforbrug varierer, vil der være forskel på størrelsen af det engangsbeløb, den enkelte vil modtage. Hertil kommer, at varmetaksten er tilknyttet den enkelte installation, hvilket kan medføre, at enkelte forbrugere kan blive begunstiget to gange, mens andre ikke begunstiges ved den nye afviklingsmetode. 43. Som eksempel på en forbruger, der begunstiges to gange, er henvist til en forbruger, der har haft egen bolig i perioden , og som efterfølgende er flyttet til en lejlighed. Hvis udlejeren af ejendommen har valgt en fortsat takstnedsættelse, vil forbrugeren både få et engangsbeløb fra sin fraflyttede bolig udbetalt samt en fremadrettet takstnedsættelse. 44. Som eksempel på en forbruger, der ikke begunstiges, er henvist til en forbruger, der har boet i lejlighed i perioden , og som efterfølgende er flyttet i egen bolig. Hvis den tidligere udlejer vælger en fortsat takstnedsættelse, vil forbrugeren ikke blive begunstiget. 45. For så vidt angår antallet af kunder, der har del i overdækningen, er det estimeret, at der i perioden har været ca flytninger. Det svarer til ca flytninger inden for Århus Kommune og ca flytninger ud af kommunen. AffaldVarme Århus forsyner henholdsvis parcelhuse og lejeboliger. Afvikling af overdækninger Lovgrundlag 46. Energitilsynet blev nedsat i medfør af elforsyningslovens 78, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om elforsyning med senere ændringer. 47. På varmeforsyningsområdet administrerer Energitilsynet kapitel 4 (priskapitlet) i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer. 48. Lovgrundlaget for Energitilsynets tilkendegivelse i sager om overdækninger er bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, og 21, stk. 1 4: 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne

10 10/15 nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, 20 a, stk. 7, og 20 b. Stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren (klima- og energiministeren) kan der endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og, med det i 21 nævnte tilsyns (Energitilsynets) tiltræden, forrentning af indskudskapital, jf. dog stk Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfattede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til et af transport- og energiministeren nedsat tilsyn (Energitilsynet) efter regler fastsat af tilsynet. Stk. 2. Transport- og energiministeren (klima- og energiministeren) kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes. Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 49. Energitilsynets kompetence er reguleret i lovens 21, stk. 4: Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Praksis 50. Energitilsynet drøftede på mødet den 26. januar 2009 praksis for afvikling af over- eller underdækninger. 51. Notatet, der blev forelagt Energitilsynet, indeholder en nærmere gennemgang af baggrunden for det lovmæssige grundlag for prisfastsættelsen af varme, hvorfor der henvises hertil. 52. Efter Energitilsynets drøftelse af praksis for afvikling af over- eller underdækninger udarbejdede sekretariatet vejledningen af juni 2009 om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over/-underdækning. 53. Nærværende sag angår afvikling af den resterende overdækning, hvorfor der i det følgende alene vil blive redegjort for praksis vedrørende afvikling af overdækninger. 54. Reglerne for afvikling er de samme uanset baggrunden for overdækningen. En overdækning skal som hovedregel tilbageføres via varmepriserne i det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen,

11 11/15 efter skriftlig aftale med sekretariatet, indregnes over priserne over flere år for at undgå, at varmepriserne svinger unødigt. 55. Det er uden betydning for indregningen af overdækningen i de fremadrettede priser, at forbrugerne før og efter afviklingen ikke nødvendigvis er de samme. En fraflyttet forbruger vil således kunne undgå at deltage i afviklingen af en underdækning, der opstod, mens vedkommende var forbruger, ligesom vedkommende omvendt ikke vil få fordel af afviklingen af en overdækning, der er opsamlet, mens vedkommende var forbruger. 56. Energitilsynet har derudover accepteret, at en varmeforsyning efter afvejning af forskellige hensyn kan vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet til forbrugerne som et engangsbeløb, eksempelvis i forbindelse med årsafregningen, frem for at indregne overdækningen i de følgende varmeårs priser, når det samlet set er til fordel for forbrugerne. 57. Baggrunden for, at Energitilsynet har accepteret denne undtagelse fra hovedreglen, er, at det for meget opkrævede beløb (overdækningen) derved kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end hvis overdækningen blev tilbageført fremadrettet gennem priserne. 58. Omkostningerne til en bagudrettet tilbageførsel er imidlertid ikke en omkostning, der kan indregnes fremadrettet i priserne, hvorfor omkostningerne hertil må fragå i den oparbejdede overdækning. 59. Administrativt er der forskel på afvikling af årets overdækning og en akkumuleret overdækning, der er opsamlet over priserne over flere år. En akkumuleret overdækning, der tilbageføres ved at sende et beløb til forbrugerne, indebærer en større administrativ indsats, fordi overdækningen skal tilbageføres år for år. Er der mange til - og fraflyttere i forsyningsområdet over årene, involverer tilbagebetalingen et større antal forbrugere. En bagudrettet tilbageførsel af en akkumuleret overdækning kræver således alt andet lige end større administrativ indsats og flere udgifter end tilbageførsel af et enkelt års overdækning. 60. Udgangspunktet, som varmeforsyningsloven bygger på, er fremadrettet regulering [ex ante virkning], jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Energitilsynet kan derfor alene give pålæg om indregning af overdækninger i de fremtidige priser. Energitilsynet kan derimod ikke give en varmeforsyning pålæg om at ændre priserne med tilbagevirkende kraft og tilbagebetale den opnåede overdækning til de historiske forbrugere. 61. Da der ikke er bestemmelser i loven, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen eller som kræver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode, har Energitilsynet heller ikke beføjelse til at bedømme måden, som forsyningen ønsker at tilbageføre overdækningen på.

12 12/ Loven tager heller ikke stilling til øvrige problemer, der kan opstå i forbindelse med en bagudrettet tilbagebetaling, eksempelvis det forhold, at en udlejer, der er direkte kunde hos varmeforsyningen, undlader at tilbageføre det beløb, som udlejer har fået tilbagebetalt af forsyningen, til de lejere, udlejeren har videredistribueret varmen til. 63. Hvis forsyningen vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet, er Energitilsynet på samme vis, som hvis overdækningen afvikles i det følgende års priser, ikke afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis tilbageførslen sker på en måde, hvor omkostningerne ved tilbageførslen er så høje, at den økonomiske fordel for forbrugerne samlet set forsvinder.

13 13/15 Begrundelse 64. AffaldVarme Århus har besluttet, at den igangværende takstnedsættelse skal erstattes af en ny afviklingsmodel, hvor den resterende del af overdækningen på estimeret 242 mio. kr. tilbageføres bagudrettet, og hvor både direkte og indirekte samt historiske og nuværende kunder, tilbydes at få deres andel af overdækningen udbetalt. 65. Da varmeforsyningsloven ikke indeholder bestemmelser, der fastlægger en bestemt metode til bagudrettet at tilbageføre overdækningen, har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme måden, som AffaldVarme Århus ønsker at tilbageføre den resterende overdækning på. Energitilsynet er imidlertid ikke efter lovens indgrebsbeføjelse afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af tilbageførslen. 66. Sekretariatet bemærker i relation til den oprindelige ordning, at denne metode er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Sekretariatet bemærker ligeledes, at en tilbageførsel via fremtidige priser sidestiller udbetaling af en overdækning og opkrævning af en underdækning. 67. Derudover bemærker sekretariatet, at hvis den oprindelige ordning var fastholdt, således at beløbet blev tilbageført fremadrettet i priserne, ville administrationsomkostningerne blive minimeret mest muligt, og forbrugerne ville via deres prisnedsættelser få størst mulig andel af overdækningen i hænde. 68. Endelig bemærker sekretariatet, at den altovervejende hovedpart af et forsyningsområdes samlede kreds af forbrugere over en kortere periode udgøres af denne samme kreds, idet alene et mindretal flytter helt ud af forsyningsområdet. 69. AffaldVarme Århus har truffet sit valg af afviklingsmetode på baggrund af væsentlige overvejelser og har valgt en metode, som hurtigst muligt tilbagefører overdækningen til den altovervejende del af forsyningsområdets forbrugere. Metoden er desuden tilrettelagt således, at alle slutbrugerne stilles lige. Forsyningen har ved den valgte model ligeledes haft til hensigt at sikre, at de kunder, der har bidraget til overdækningen i højere grad bliver tilgodeset, herunder således også historiske forbrugere. Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at metoden er sagligt begrundet. 70. Den bagudrettede tilbageførsel af den akkumulerede overdækning indebærer imidlertid en større administrativ indsats og flere udgifter, fordi overdækningen skal tilbageføres år for år. 71. For så vidt angår de samlede omkostninger noterer Energitilsynet, at omkostningerne, inklusive de forbundet med udlejernes administration af engangsbetaling, fragår den resterende overdækning. Omkostningerne bela-

14 14/15 ster på den måde samtlige forbrugere. Samtidig påvirker det størrelsen af det beløb, der vil blive tilbagebetalt via henholdsvis en engangsbetaling og en fortsat takstnedsættelse. 72. Ved at lade udlejernes vederlag til administration af engangsbetaling fragå overdækningen påføres de direkte kunder imidlertid en yderligere omkostning ved den valgte metode. Dette skyldes, at forholdet mellem en udlejer og lejerne ikke er reguleret af varmeforsyningsloven, da kundeforholdet stopper ved udlejers ejendom, medmindre lejerne aftager varme i et direkte kundeforhold. I så fald stilles de i forslaget til ny ordning som andre direkte kunder. Ekstraomkostningerne til de indirekte kunder påvirker således yderligere størrelsen af det beløb, der vil blive tilbagebetalt til de direkte kunder. 73. At de samlede omkostninger bæres solidarisk af alle forbrugergrupper, uagtet at ikke alle af forbrugergrupperne er omfattet af varmeforsyningsloven, må derfor som udgangspunkt anses for at være i strid med lovens hvile-i-sig-selv-princip. 74. Sekretariatet bemærker heroverfor, at skulle omkostningerne til udlejernes vederlag fordeles særligt på denne forbrugergruppe, kan det ikke udelukkes, at omkostningerne herefter ville udgøre et så stort et beløb, at den økonomiske fordel ved tilbageførelsen for denne forbrugergruppe forsvinder. 75. Samtidig må det tages i betragtning, at der under de givne forudsætninger er tale om et relativt mindre omkostningsbeløb, som ved fordeling på forbrugergrupperne ikke reducerer beløbet, der tilbagebetales, væsentligt. Den nye ordning sidestiller således alle slutbrugerne uanset boligforhold. 76. At de samlede omkostninger fragår den resterende overdækning må derfor ud fra en helhedsbetragtning anses for samlet set at være til fordel for forbrugerne. 77. Ud fra en samlet vurdering er det på den baggrund sekretariatets vurdering, at omkostningerne ved den nye afviklingsmetode ikke udgør en urimelig andel af det samlede økonomiske beløb, som varmeforsyningen ønsker at tilbagebetale til forbrugerne. 78. Energitilsynets sekretariat bemærker afslutningsvis, at der altid vil være et usikkerhedselement forbundet med økonomiske beregninger, der hviler på forudsætninger, uanset hvor sagligt de udarbejdes. Vurderingen af en metodes rimelighed bør dog efter sekretariatets vurdering foretages på beslutningstidspunktet. Tilkendegivelse 79. Energitilsynet tilkendegiver:

15 At en metode til afvikling af en overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus ikke kan betragtes som urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk /15

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft Punkt 4 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 24. februar 2015 Varme 14/04034 /MLD Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft 1. Resumé... 2 2.

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding Bilag 1 Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning 1996 Den sydgående transmissionsledning etableres af I/S Sjællandske Kraftvarmeværker, samlede fjernvarmerelaterede anlægsomkostninger

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: 11-10- 2007 Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner. www.energiogmiljo.dk

Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner. www.energiogmiljo.dk Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner 1 Salg, service og kampagner Det vil jeg tale om Muligheder for prisdifferentiering som led i kampagner Mulighed for ejerskab til units eller leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere