Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens afgørelse af 13. august 2013 OM dispensation fra reglerne i projektbekendtgørelsen J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard NÆVNETS AFGØRELSE Energistyrelsens afgørelse af 13. august 2013 ophæves. Syddjurs Kommune har ved af 9. september 2013 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 13. august Ved afgørelsen gav Energistyrelsen afslag på dispensation fra projektbekendtgørelsens 1 13 om kraftvarmeproduktion, jf. bekendtgørelsens 30, til et pilotprojekt med anvendelse af CSP-solanlæg og flis ved Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. (herefter værket). Sagens baggrund Syddjurs Kommune ved borgmester Kirstine Bille og kommunaldirektør Nich Bendtsen rettede den 2. maj 2013 henvendelse til daværende klima-, energiog bygningsminister Martin Lidegaard vedrørende et pilotprojekt med anvendelse af CSP-solanlæg og flis ved værket. Af henvendelsen fremgår bl.a. følgende: 1 Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nugældende bekendtgørelsen nr. 566 af 2. juni 2014.

2 [ ] Kære Martin Lidegaard, Baggrunden for min henvendelse er, at Syddjurs Kommune har et ønske om at godkende et pilotprojekt til levering af fjernvarme, som den nuværende lovgivning ikke tillader, medmindre der dispenseres fra reglerne. Tilladelsen ønskes meddelt til Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. til et nyt fjernvarmeanlæg baseret på en helt ny teknologi, et såkaldt CSP-solanlæg til produktion af varme. Dette er på nuværende tidspunkt ikke muligt uden Energistyrelsens dispensation, idet Hornslet Fjernvarmes forsyningsområde er beliggende i et område, der forsynes af et kraftvarmeanlæg Studstrup Værket ved Aarhus. Syddjurs Kommune anmoder derfor om tilladelse/dispensation til at kunne tillade opførelse af et rent varmeværk baseret på træflis og et CSP-solanlæg til produktion af varme. Jeg deltager gerne i et møde med dig, hvor mine ønsker og formålet med projektet kan uddybes yderligere. Side 2 af 6 Med venlig hilsen [ ] Kirstine Bille Borgmester Nich Bendtsen Kommunaldirektør Klima-, energi- og bygningsministeren videresendte henvendelsen til Energistyrelsen, der behandlede den som en ansøgning om dispensation fra projektbekendtgørelsen efter bekendtgørelsens 30. Energistyrelsen inddrog i den forbindelse DONG Energy Thermal Power A/S og AffaldVarme Aarhus i sagens behandling, da selskaberne sammen med værket indgår i Varmeplan- Aarhus. Energistyrelsen traf den 13. august 2013 afgørelse i sagen og gav afslag på dispensation fra projektbekendtgørelsen. Der er ikke udarbejdet et konkret projektforslag for anlægget. Syddjurs Kommunes synspunkter og bemærkninger Syddjurs Kommune har anført, at henvendelsen til klima-, energi- og bygningsministeren var af politisk karakter, og at der ikke forelå et konkret pro-

3 jektforslag i henhold til projektbekendtgørelsens regler, som klager havde under behandling. Syddjurs Kommune har endvidere anført, at de foreløbige økonomiske beregninger for pilotprojektet viser en bedre samfundsmæssig økonomi end ved fortsat leverance fra Varmeplan Aarhus. Energistyrelsens udtalelse til sagen Energistyrelsen har anført, at det kunne have været mere hensigtsmæssigt, at styrelsens afgørelse var blevet truffet på baggrund af et projektforslag med flere oplysninger om projektet. Dette kunne give anledning til, at sagen blev hjemvist til Energistyrelsen til fornyet behandling. Det er imidlertid Energistyrelsens opfattelse, at en fornyet behandling ikke vil føre til, at der vil kunne gives dispensation fra projektbekendtgørelsens regler. Side 3 af 6 DONG Energy og AffaldVarme Aarhus synspunkter og bemærkninger DONG Energy og AffaldVarme Aarhus er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. Retsgrundlaget Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen. Af projektbekendtgørelsens 3 fremgår følgende vedrørende projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg: [ ] 3. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det samme gælder vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der i væsentlig grad indebærer en forbedring af kollektive varmeforsyningsanlægs drifts- og energiøkonomi eller levetid. Stk. 2. Retlige og faktiske dispositioner til gennemførelse af et projekt må først foretages, efter at projektet er godkendt. [ ] Det fremgår videre af projektbekendtgørelsens 6, hvorledes kommunalbestyrelsen skal vurdere et projektforslag. Af bestemmelsen fremgår følgende: [ ] Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overens-

4 stemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk [ ] Projektbekendtgørelsens 30 giver Energistyrelsen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen. Bestemmelsen har følgende ordlyd: [...] Dispensation 30. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen, eksempelvis ved udviklings- eller demonstrationsprojekter. [...] Side 4 af 6 Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til projektbekendtgørelsen fra december Om dispensation fra projektbekendtgørelsens regler i medfør af den daværende 28 fremgår følgende: [...] Dispensation Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i projektbekendtgørelsen, eksempelvis ved udviklings- eller demonstrationsprojekter, jf. 28. En dispensation kræver en ansøgning fra den kommune, som skal godkende projektet for det kollektive varmeforsyningsanlæg.... Der kan være flere årsager til en dispensationsansøgning, herunder: Et ønske om at demonstrere og/eller udvikle nye løsninger til varmeforsyning. Et ønske om at opnå/opretholde en grøn profil. Et ønske om fleksibilitet i varmeforsyningen (mht. brændsler og teknologi)... Det skal bemærkes, at en dispensation fra Energistyrelsen ikke betyder, at styrelsen hermed har taget stilling til om projektet kan godkendes i henhold til anden lovgivning. Endvidere har Energistyrelsen ikke taget stilling til eventuelle klager fra berørte parter. [...]

5 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Det fremgår af projektbekendtgørelsens 3, at projekter, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, skal forelægges for kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det omfatter bl.a. opførelse af nye anlæg. Kommunalbestyrelsen skal herefter behandle projektforslaget i henhold til projektbekendtgørelsens regler. Såfremt et projektforslag ikke kan godkendes efter bekendtgørelsens regler, kan der i henhold til 30 søges Energistyrelsen om dispensation. En sådan ansøgning kan indgives af den godkendelsespligtige myndighed, dvs. kommunen. Syddjurs Kommune rettede den 2. maj 2013 henvendelse til den daværende klima-, energi- og bygningsminister vedrørende pilotprojektet med anvendelse af CSP-solanlæg og flis ved værket. Da var der ikke udarbejdet et konkret projektforslag for anlægget. Side 5 af 6 Syddjurs Kommune har til Energiklagenævnet oplyst, at henvendelsen til klima-, energi- og bygningsministeren alene var af politisk karakter. Der forelå ikke et konkret projektforslag for det pågældende anlæg, som var under behandling hos kommunen som godkendelsespligtig myndighed. Henset til henvendelsens udformning og indhold samt at brevet var fra Syddjurs Kommunes borgmester og kommunaldirektør til den daværende klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard forstår Energiklagenævnet dog henvendelsen som en opfordring til en politisk dialog om det pågældende pilotprojekt. Der forelå ikke et konkret projektforslag for anlægget, ligesom det ikke fremgik af henvendelsen, at værket der ville have været part i sagen var blevet inddraget. Da Syddjurs Kommune i klagen til Energiklagenævnet oplyser, at henvendelsen til ministeren var af politisk karakter, finder Energiklagenævnet efter omstændighederne, at henvendelsen ikke var en egentlig ansøgning om dispensation efter projektbekendtgørelsens 30, der skulle behandles af Klima-, energi- og bygningsministeriet eller Energistyrelsen. Energiklagenævnet finder på baggrund af de nu foreliggende oplysninger derfor, at Energistyrelsens afgørelse af 13. august 2013 bør ophæves. Såfremt klager får en ansøgning om godkendelse af et konkret projektforslag som ikke kan godkendes efter projektbekendtgørelsens regler, kan Syddjurs Kommune eventuelt i den forbindelse søge Energistyrelsen om dispensation, jf. bekendtgørelsens 30. Sagsbehandlingstiden ved Energiklagenævnet har desværre været længere end de målsætninger, som nævnet har for lignende sager. Nævnet bestræber sig således på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 ikke oversti-

6 ger 7 måneder. Denne målsætning har nævnet ikke kunnet opfylde i den foreliggende sag. Mange nye sager og ressourcekrævende sager samt medarbejderskift har medført, at sagsbehandlingstiden desværre er blevet længere i denne sag. Det beklager Energiklagenævnet. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 13. august 2013 ophæves. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 23. juni 2014 samt ved efterfølgende skriftlig votering. Afgørelsen er truffet i henhold til projektbekendtgørelsens 31, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Side 6 af 6 Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Henrik Chieu Sekretariatschef /Tina Alander Lindfors Specialkonsulent, cand.jur.

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere