Fejlfyldte Fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlfyldte Fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus"

Transkript

1 Fejlfyldte Fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus Bachelorprojekt Udarbejdet af Ida Marie Bundgaard December 2013

2 Titelblad Forfatter Ida Marie Bundgaard Studienummer Rapportens titel Uddannelse Skole Vejleder Fejlfyldte Fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus Maskinmesteruddannelsen Aarhus Maskinmesterskole Jes Schmidt Afleveringsdato 16. december 2013 Rapportens art Rapportens omfang Bachelorprojekt antal tegn inkl. mellemrum Ida Marie Bundgaard

3 Summary This project is based on two explorations conducted by the district heating plant Frederiksberg Fjernvarme, and the company Fjernvarmens Serviceordning. The explorations were presented in the magazine Bolius, which is directed to home owners in Denmark. The two companies had discovered that a large amount of heating conductors in private buildings proved to be filled with errors causing the district heating customers unnecessary heating costs and insufficient heating. In this project, I will examine whether this problem is present in the district heating plant of Aarhus, AffaldVarme Aarhus. The projects point of departure is the background material from the article in Bolius. Through analysis and discussions of the influenced partners, and their influence on the subject of the insufficient heating conductors, it is revealed that the results from the article in Bolius are worse, than those in AffaldVarme Aarhus.

4 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Summary... 2 Indledning... 1 Baggrund for projektet... 1 Projektets faglige relevans... 1 Det initierende problem... 1 Problemundersøgelse... 1 Fjernvarmeselskabet... 2 Boligejerne... 2 VVS-installatørerne og andre, som tilbyder service af fjernvarmeanlæg... 2 Aarhus Kommune... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 3 Afgrænsning... 3 Projektet afgrænses til hovedsageligt at omhandle fjernvarmeværket og dertilhørende kunder i Aarhus Kommune, nærmere bestemt AffaldVarme Aarhus og dertil knyttede kunder Metode... 3 Valg af undersøgelsesmetoder... 4 Den beskrivende undersøgelsesmetode... 4 Den eksplorative eller problemidentificerede metode... 4 Den forstående undersøgelsesmetode... 4 Den forklarende undersøgelsesmetode... 4 Den problemløsende undersøgelsesmetode... 4 Valg af data... 4 Baggrundsmaterialet for rapporten... 6 Materialet fra Frederiksberg Fjernvarme... 7 Kildekritik af materialet fra Frederiksberg Fjernvarme... 7 Analytisk referat af materialet fra Frederiksberg Fjernvarme... 8 Materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Kildekritik af materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Analytisk referat af materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Artikel i Bolius Kritik Analyse Sammenholdning og diskussion af resultaterne fra de analytiske referater... 12

5 Kunderne VVS-folk Fjernvarmeværkerne Interessante spørgsmål til videre bearbejdning Diskussionsafsnit AffaldVarme Aarhus som interessent Diskussion af spørgsmål 1: Diskussion af spørgsmål 5: VVS-arbejdere som interessenter Diskussion af spørgsmål 4: Delkonklusion Fjernvarmekunderne som interessenter Diskussion af spørgsmål 1: Diskussion af spørgsmål 2 og 3: Diskussion af spørgsmål 4: Konklusion Perspektivering Litteratur og kilder Litteratur Udgivelser og PDF dokumenter Interviews og mailskorrespondance Bilag 1 Materialet fra Frederiksberg Fjernvarme Bilag Bilag Bilag Hjemmesider... 29

6 Indledning Dette kapitel har til formål at præsentere læseren for baggrunden og udgangspunktet for projektet, samt klarlægge og afgrænse projektets problemformulering. Baggrund for projektet I foråret 2013 blev jeg ansat som vicevært for tre etageejendomme i Aarhus C., ejet af revisor Stig Hansen. Arbejdet som vicevært inkluderer blandt andet opsyn og ansvar for vedligeholdelse af bygningsinstallationerne i ejendommen. De tre ejendomme er alle tilsluttede Aarhus Kommunes fjernvarmenet. Idet jeg ikke havde erfaring med pasning og vedligehold af varme- og brugsvandsanlæg, faldt det mig naturligt, at bacheloropgaven skulle omhandle disse. Projektets faglige relevans På maskinmesteruddannelsen har jeg gennem undervisning, projekter og eksaminer opnået kendskab til drift og vedligehold af bygningsinstallationer, samt optimeringsmuligheder af anlæg, i fagene Termiske Maskiner og Bygningsinstallationer. Desuden har jeg opnået kendskab til bygningers klimaskærm i faget af samme navn, samt kendskab til økonomi i faget management. Derfor vil jeg mene, at emnet er yderst relevant i forhold til de driftstekniske aspekter, der klarlægges i arbejdsprocessen gennem projektperioden. Ud over det tekniske indhold er også de miljømæssige aspekter væsentlige, da der nu, og i fremtiden vil være stort fokus på miljømæssige aspekter, herunder CO2-besparelse. Det initierende problem En artikel fra bladet Bolius 1, Boligejernes Videnscenter, danner grundlag for arbejdet med dette projekt. Artiklen beretter om to undersøgelser, hhv. foretaget af Frederiksberg Forsyning og Fjernvarmens Serviceordning. Frederiksberg Forsyning fandt fejl på 92 % af over 3000 fjernvarmeanlæg i privatboliger i Frederiksberg Kommune. I undersøgelsen foretaget af Fjernvarmens Serviceordning, kunne de konstatere fejl på over 60 % af undersøgte fjernvarmeanlæg landet over. Konklusionen på Frederiksberg Forsynings rapport konkluderer, at der er et behov hos mange vvs-arbejdere, for at blive bedre til at fejlfinde på fjernvarmeanlæg således at de kan yde en korrekt service overfor fjernvarmekunden. Til artiklen er også Christian Jarby fra TEKNIQ, vvs ernes brancheorganisation, interviewet. Han beretter, at der ikke er noget lovkrav til at arbejde med fjernvarme, og at enhver kan kalde sig fjernvarmemontør eller reparatør. Artiklens problemstillinger med det mange fejlfyldte anlæg, danner grundlag for projektets videre forløb. Problemundersøgelse Siden Fjernvarmens Serviceordnings undersøgelse er landsdækkende, må den umiddelbart også gælde for fjernvarmeanlæggene tilknyttet Aarhus Fjernvarme, hvilket statistisk set ifølge undersøgelsen vil sige, at under halvdelen af fjernvarmeanlæggene tilknyttet Aarhus Fjernvarme kører optimalt. De involverede parter, for hvem problemet er relevant, er: - Fjernvarmeselskaberne - Forbrugerne - VVS-installatører og andre, som tilbyder service af fjernvarmeanlæg 1

7 - Aarhus Kommune Fjernvarmeselskabet Set fra fjernvarmeselskabets synspunkt, vil problemet have indflydelse på dennes drift. Er problemet gældende, vil det betyde, at fjernvarmeselskabet pt. enten leverer en overflødig eller utilstrækkelig mængde energi ud i fjernvarmenettet. Endvidere kan problemet vise sig ved en utilfredshed fra fjernvarmekunderne, hvis ikke fjernvarmeselskabet yder en tilfredsstillende kundeservice og oplysning til forbrugerne, omhandlende eftersyn og vedligeholdelse. Boligejerne Som ejere af de potentielt fejlbehæftede fjernvarmeanlæg, kan problemet betyde unødvendige udgifter til varme og/eller el for beboerne i form af et for højt energiforbrug og eventuelle ekstraregninger for f.eks. dårlig afkøling. Herudover kan fejlbehæftede anlæg betyde dårlig varmekomfort for beboerne. VVS-installatørerne og andre, som tilbyder service af fjernvarmeanlæg Problemet kan for denne part være mere kompliceret, forstået på den måde, at der i denne kategori både kan findes veluddannede, autoriserede VVS ere med videreuddannelser indenfor service af fjernvarmeanlæg, samt uautoriserede firmaer, uden uddannelse indenfor overstående. Aarhus Kommune Aarhus Kommune har en vision om, at blive CO2-neutrale i år Hvis det viser sig, at forbruget som følge af fejlbehæftede anlæg er for højt, kan dette have betydning for kommunens vision og dermed også kommunens borgere. Problemformulering Siden Fjernvarmens Serviceordnings undersøgelse er landsdækkende, må den umiddelbart også gælde for fjernvarmeanlæggene tilknyttet Aarhus Fjernvarme, hvilket statistisk set ifølge undersøgelsen vil sige, at under halvdelen af fjernvarmeanlæggene tilknyttet Aarhus Fjernvarme kører optimalt. Derfor vil projektet forsøge at vurdere, i hvor høj grad, problemer med fejlbehæftede anlæg gør sig gældende for fjernvarmeanlæg under Aarhus Fjernvarme. Hvis det antages, at Fjernvarmens Serviceordnings landsdækkende undersøgelse også gælder fjernvarmeanlæggene under Aarhus Fjernvarme, har det følgevirkninger både direkte og indirekte for flere parter. Det er ifølge undersøgelserne ikke tydeligt, præcis hvor løsningen på problemet skal findes, og hvilke tiltag der skal foretages for, at formindske problemet med de fejlbehæftede anlæg nu og i fremtiden. Derfor vil rapportens formål være, at forsøge at vurdere, hvor hovedansvaret for de fejlbehæftede anlæg kan lægges, samt komme med begrundede forslag til, hvordan det fremover kan sikres, at eftersyn og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæggene foretages, så konsekvenserne ved fejlbehæftede anlæg undgås. Denne rapport vil forsøge at fremvise, om problemet med de fejlbehæftede fjernvarmeanlæg betyder, at de hidtidige procedurer eller regler på området bør omvurderes eller ændres. 2

8 Problemstilling På baggrund af problemformuleringen kan der således formuleres følgende spørgsmål, som skal danne grundlag for rapportens hovedafsnit: Hvor stor en andel af fjernvarmeanlæggene tilkoblet til Aarhus Fjernvarme kan vurderes fejlbehæftede, og hvilke konsekvenser vurderes det, at de fejlbehæftede anlæg økonomisk og miljømæssigt set har for de implicerede? Hvor kan hovedansvaret for de fejlbehæftede anlæg placeres, og hvilke tiltag kan foretages, for at mindske antallet af, og dermed konsekvenserne ved fejlbehæftede anlæg fremover? Afgrænsning Selvom undersøgelsen foretaget af Fjernvarmens Serviceordning er landsdækkende, vil denne rapport geografisk være afgrænset til at omhandle fjernvarmeanlæg i Aarhus Kommune, da det vurderes, at dataindsamlingen ellers vil kunne blive for omstændig i forhold til rapportskrivningens tidsaspekt. Det anskaffede materiale fra hhv. Frederiksberg Fjernvarme og Fjernvarmens Serviceordning er begrænset, og det er dermed ikke muligt at udføre en dybdegående analyse af FF og FS metoder eller undersøgelser, derfor må det forventes, at projektet i nogen grad baseres på vurderinger undervejs. Dette gælder også anden anvendt data, hvor der, såfremt den nødvendige data ikke er tilgængelig, diskuteres alternativer, eller et estimeret resultat anvendes. Projektet vil ikke gå i detaljer med typer af fjernvarmeanlæg, og dertilhørende funktioner. Derudover vil der ikke gås i dybden med forskellige metoder til forbedring af klimaskærm hos forbrugerne. Projektet afgrænses til hovedsageligt at omhandle fjernvarmeværket og dertilhørende kunder i Aarhus Kommune, nærmere bestemt AffaldVarme Aarhus og dertil knyttede kunder. Metode Formålet med dette kapitel er, at redegøre for de undersøgelsesmetoder, som vurderes velegnede til dette projekt. Dette kapitel vil bestå af en overordnet oversigt og kort introduktion af de relevante metoder for projektet. Derudover vil der løbende gennem rapporten, ved starten af hvert afsnit, hvori en metode indgår, være følgende: En præsentation af metoden En begrundelse af metodevalget En argumentation af metodevalget Fordele og ulemper ved metodevalget Kapitlet om metode tager udgangspunkt i Andersen [2005]. Valget af Andersen [2005] vurderes egnet, idet den henvender sig til studerende, som beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter, og dækker alle faser heri, derudover også idet den lægger vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative data. 3

9 Undersøgelsesmetoderne har til formål at sikre, at fremgangsmåden hvorpå dataene behandles og anvendes undervejs, bliver struktureret, og kritiseret, således at der sikres en rød tråd i processen mellem problemformulering og konklusion. Anvendelsen af undersøgelsesmetoder skal også sikre, at resultaterne undervejs er af høj reliabilitet og validitet. Valg af undersøgelsesmetoder Herunder beskrives de undersøgelsesmetoder, som vurderes relevante for dette projekt. Metoderne anvendes muligvis i kombinationer. Den beskrivende undersøgelsesmetode Metoden vurderes nødvendig, da rapporten er baseret på data, som kræver uddybning, for at fremme rapportens videre forløb. Metoden kan endvidere anvendes til kvantitative data, som vurderes valide for projektet. Metoden er kun beskrivende, ikke forklarende. Den eksplorative eller problemidentificerede metode Den eksplorative metode vurderes anvendelig, til at frembringe eller anskaffe hidtil ukendt viden, som kan være relevant for projektets fremskridt, for eksempel i form af hypoteser eller relevante spørgsmål til videre bearbejdning. Metoden anvendes også med det formål at være problemidentificerende, for at kunne identificere og præcisere væsentlige problemer. Til dette er det en fordel at inddrage så bred en beskrivelse af forholdene som muligt. Den forstående undersøgelsesmetode Denne metode kan være anvendelig til at analysere psykologiske problemstillinger, der kan opstå undervejs i projektet. Metoden er anvendelig ved problemstillinger, der har med menneskelige meninger, mønstre og væremåder at gøre, og kan fremme forståelsen herfor. Den forklarende undersøgelsesmetode Metoden kan anvendes til at forsøge, at generalisere forholdet mellem forskellige faktorer, ofte for at kunne nå frem til en løsning, eller udelukkelse. Denne metode er nært beslægtet med: Den problemløsende undersøgelsesmetode Metoden har til formål at præsentere løsningsforslag på de problemer, der præsenteres undervejs i rapporten. På baggrund af den viden, der bliver tilegnet løbende i projektet, vil metoden kunne anvendes til at vurdere og begrunde den mest fordelagtige løsning. Metoden vurderes at blive anvendelig i del- og hovedkonklusioner. Valg af data Data kan inddeles efter to kriterier, nemlig om de er kvantitative hhv. kvalitative eller primærdata hhv. sekundærdata. Kvantitative data Kvantitative data er baseret på tal. Dette kan eksempelvis være antallet af fjernvarmekunder tilknyttet AffaldVarme Aarhus, eller procentdelen af fejlfyldte anlæg i en undersøgelse. eller Kvalitative data Kvalitative data kan være udsagn, citater eller regler. 4

10 Primærdata Denne type data har rapportens forfatter selv indsamlet eller produceret. Det kan f.eks. være i form af interviews. eller Sekundærdata Til baggrund for rapporten ligger de to undersøgelser af hhv. Frederiksberg Fjernvarme og Fjernvarmens Serviceordning. Denne type data er sekundærdata, da den er produceret af andre en rapportens forfatter. Hvor det skønnes nødvendigt i rapporten, indsamles og anvendes undervejs i rapporten en kombination af kvantitative og kvalitative data af typen primær- eller sekundærdata. 5

11 Baggrundsmaterialet for rapporten Dette kapitel har til formål at ekstrahere informationer fra artiklen i Bolius, samt fra det tilegnede baggrundsmateriale til artiklen fra hhv. Frederiksberg Fjernvarme og Fjernvarmens Serviceordning, som kan bidrage til at indskrænke, hvor hovedansvaret for de fejlbehæftede anlæg kan placeres, eller som kan være reelle løsningsforslag til, hvordan antallet og konsekvenserne af fejlbehæftede fjernvarmeanlæg kan mindskes. Desuden indeholder kapitlet kildekritiske afsnit, med det formål at bedømme materialets troværdighed og anvendelighed for denne rapport. For at gennemgå materialet på en struktureret måde, opdeles kapitlet i følgende underemner, så der først fokuseres på Frederiksberg Fjernvarmes rapport, dernæst undersøgelsen fra Fjernvarmens Serviceordning og til sidst på artiklen: Materialet fra Frederiksberg Fjernvarme Kildekritik af materialet fra Frederiksberg Fjernvarme Analytisk referat af materialet fra Frederiksberg Fjernvarme Materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Kildekritik af materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Analytisk referat af materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Artiklen i Bolius Kildekritik af artiklen i Bolius Analytisk referat af artiklen i Bolius De analytiske referater er relevante uddrag fra materialet, som behandles ved hjælp af en eller flere metoder, således at dataindsamling og -bearbejdning foregår på en systematisk måde. De analytiske referater vil kun bestå af relevante uddrag som kommenteres løbende, og som kan have relevans for det videre arbejde med rapporten. Kapitlet indeholder derefter nedenstående underafsnit: Sammenholdning og diskussion af resultaterne fra de analytiske referater Interessante spørgsmål til videre bearbejdning Disse underafsnit har til formål først at sammenholde resultaterne fra de analyserende referater, dernæst at reducere resultaterne til en række interessante spørgsmål, som kan vise vejen for det videre arbejde med rapporten. Metodevalget til dette kapitel bliver en blanding af den beskrivende og den eksplorative/problemidentificerende metode. Den beskrivende metode vurderes egnet til anvendelse, da den har den fordel, at den forholder sig passivt til undersøgelserne. Dog er der den ulempe, at der kun udvælges data, som vurderes egnet til videre bearbejdning, ud fra de problemstillinger, rapporten indledes med, så selvom der ikke tolkes og analyseres på den udvalgte data, er selve udvælgelsen jo ikke passiv, men aktiv. Den eksplorative metode, vurderes egnet til at udvælge og udarbejde data i undersøgelserne, samt til at kunne opstille hypoteser eller interessante spørgsmål, til videre analyse og problemløsning i rapporten. Metoden kan være behjælpelig til at fokusere på, og frembringe mulige løsningsforslag eller problemstillinger i baggrundsmaterialet. 6

12 Ulempen ved anvendelse af denne metode er, at den er overfladisk, og ikke er anvendelig til at afsløre dybereliggende problemstillinger. For at kunne frembringe dybereliggende problemstillinger, anvendes den problemidentificerende metode, hvis formål i dette afsnit skal være at forsøge at frembringe forhold, som kan ligge til grund for, eller vise sig som værende mulige løsninger på denne rapports problemstilling. Materialet fra Frederiksberg Fjernvarme Materialet fra Frederiksberg Fjernvarme består af et referat af projektet, på ni sider, hvor resultaterne af udsendte spørgeskemaer er behandlede, og Frederiksberg Fjernvarme kommer med deres bud på resultatet af databehandlingen. (Se Bilag 1) Kildekritik af materialet fra Frederiksberg Fjernvarme Idet dette bachelorprojekt baseres på resultaterne fra blandt andet undersøgelsen udført af Frederiksberg Fjernvarme, bør der lægges vægt på, at der kan være en usikkerhed forbundet med resultaterne herfra, og det er derfor vigtigt at understrege, at denne rapport forholder sig kritisk til resultaterne, hvilket vil uddybes og begrundes i dette afsnit. Det besluttes, at kritikken udelukkende forholder sig til det anskaffede materiale, og at der ikke følges yderligere op på kritikpunkterne, for at begrænse denne rapports omfang. Følgende er eksempler på, hvor denne rapport stiller sig kritisk overfor resultaterne i Frederiksberg Fjernvarmes rapport: 1. Det første udtryk for kritik af Frederiksberg Fjernvarmes projekt, omhandler udgangspunktet for projektet, altså hvad der motiverede Frederiksberg Fjernvarme til at igangsætte undersøgelsen. Ifølge rapporten, har Frederiksberg Fjernvarme taget initiativ til projektet, baseret på drøftelser i bestyrelsen, for at kunne bidrage til kommunens strategi om bæredygtig udvikling. En større bevæggrund for projektet kunne være, hvis projektet blev igangsat grundet direkte kundeklager, eksempelvis på grund af de ekstra afgifter for dårlig afkøling, grundet opsigelser, eller grundet pludselige ændringer i forbruget fra kunder, som har haft mulighed for at skifte til, eller supplere med andre typer opvarmning eksempelvis brændeovn eller elradiatorer. 2. Det fremgår ikke af undersøgelsesmaterialet i rapporten, om Frederiksberg Fjernvarme har undersøgt, hvor stor en procentdel af deres kunder, der har modtaget ekstraafgifter, eller hvor stor en andel af kunderne, der har haft besøg af servicefolk før Frederiksberg Fjernvarmes tiltag med servicebesøgene. Heller ikke, om Frederiksberg Fjernvarme har sendt færre ekstraafgifter ud til kunderne. Det sidste kunne være særdeles brugbart, til at dokumentere en tydelig og direkte forbedring på kort sigt af initiativet. 3. Et andet kritikpunkt, som vedrører resultaterne af rapporten, drejer sig om, at der stadig kan konstateres 38 % dårlige afkølere, trods den langvarige undersøgelse. Igen kunne sammenligninger før undersøgelsen have været brugbare, idet det ikke oplyses, hvor stor en procentdel der var dårlige afkølere før projektet blev igangsat. Desuden kan Fjernvarmeselskabet ikke, som de havde forventet, konkludere en besparelse af det samlede fjernvarmeforbrug. 4. Yderligere bør det tages i mente, at Frederiksberg Fjernvarme kan opnå en økonomisk gevinst, ved at tilbyde kunderne serviceløsninger, i form af deres unit-pakkeløsning, og altså ikke er uvildige eller neutrale i deres rolle som rapportforfattere. 7

13 På trods af overstående kritikpunkter, skal der dog tages forbehold for, at det anvendte materiale ikke indeholdte uddybelser af hele Frederiksberg Fjernvarmes projekt, og at metoder eller teori anvendt til undersøgelsen, produktion af spørgeskemaer og lignende ikke er tilgængelige. Et overordnet kritikpunkt for materialet fra Frederiksberg Fjernvarme består i, at deres projekt konstaterer en meget høj andel af dårlige afkølere og fejlfyldte anlæg, set i lyset af, at Frederiksberg Fjernvarme lever af, og profiterer fra deres kunder, samt de serviceordninger og andre tilbud de tilbyder kunderne. At de så samtidig ikke kan fremvise en besparelse i deres fjernvarmeproduktion, på trods af de mange fejlrettelser, gør ikke denne undren bedre. Dog kan en fejlprocent på 92 % ud fra et driftsteknisk synspunkt vurderes som højst ineffektivt, og selvom dette tal måske ikke er retvisende for besparelsen i sidste ende for både kunder og fjernvarmeværk, kan det stadig give en pejling om, at der overordnet kan være et problem. Selvom Frederiksberg Fjernvarme ikke kan fremvise økonomiske eller på anden vis overbevisende forbedringer el. lign. giver det stadig stof til eftertanke, at de har kunnet konstatere så høj en fejlfaktor på anlæggene. Projektet tages med forbehold med hensyn til resultaterne, men den fremviser alligevel en masse spændende problemstillinger og stiller spørgsmål til kundernes og VVS ernes kendskab til fejlfinding og indsigt i anlæggene. Analytisk referat af materialet fra Frederiksberg Fjernvarme Dette afsnit har til formål, at kunne nå ind til kernen af, hvor ansvaret for de fejlfyldte anlæg skal placeres, og eventuelt hvilke løsningsforslag, der benævnes, set ud fra fjernvarmeselskabets synspunkt. Der udvælges kun relevante afsnit, hvor Frederiksberg Fjernvarme enten giver udtryk for forhold omkring interessenter eller løsningsforslag på problematikken om fejlfyldte fjernvarmeanlæg. Ud over Fjernvarmeselskabet selv, findes følgende interessenter: - Kunderne - VVS-installatører og andre, som tilbyder service af fjernvarmeanlæg - Kommunen I rapporten giver Frederiksberg Fjernvarmeværk flere steder udtryk for, at de oplever, at kunderne ikke ved nok om vedligehold og service af deres fjernvarmeanlæg. Først og fremmest udtrykkes det ved, at Frederiksberg Fjernvarme i tilbuddet om et gratis fjernvarmeeftersyn, ud over selve eftersynet, også tilbyder: At afmærke anlægget med skilte, der beskriver de forskellige komponenter på fjernvarmeanlægges, med tilhørende brugsanvisninger At vejlede kunden i betjening og daglig drift af anlægget Dette tolkes at være udtryk for, at Fjernvarmeværket, inden tilbuddet blev udformet, har haft en forudanelse om, at kunderne kunne have brug for vejledning om deres fjernvarmeanlæg. I rapporten, som blev tilsendt kunden efter fjernvarmeeftersynet, nævnes det, at Frederiksberg Fjernvarme opfordrer kunden til at tage kontakt til fjernvarmeværket ved spørgsmål til rapporten, eller hvis de ønsker yderligere forklaringer. Fortolkning om, at Frederiksberg Fjernvarme have ret i denne forudanelse, understøttes af rapportens resultater, her udformet som en der viser antallet af fejlfyldte anlæg i hhv. små som kunne løses med justering af anlægget, og kan graf, fejl, 8 FIGUR 1 (BILAG 1)

14 større fejl, som kræver reparation eller udskiftning. Det ses, at kun 254 af de 3092 undersøgte anlæg, altså kun 8 % af anlæggene, blev betegnet som fejlfrie. Dette kan være udtryk for kunder, som har kompetencerne til at betjene anlæggene, eller er tilknyttet en kompetent vicevært eller serviceordning. 733 af de 3092 undersøgte anlæg havde mindre fejl, som nemt kunne rettes, hvilket svarer til knap en fjerdedel, mens 2105 % af anlæggene havde så store fejl, at det krævede udskiftninger eller reparationer. Det er disse to grupper, som tilsammen udgør de knap 92 % fejlfyldte anlæg, hvilket giver udtryk for, at størstedelen af fjernvarmekunderne ikke kan eller vil sørge for den optimale drift af deres fjernvarmeanlæg. Frederiksberg Fjernvarme udtrykker i rapportens konklusion overraskelse over mængden af små fejl og mangler, som nemt kunne have været undgået eller udbedret for længst. Ved den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse rettet mod de kunder, som havde fået foretaget fjernvarmeeftersynet, viser det sig, at 73 % af dem, som havde modtaget forslag til forbedringer i rapporten, havde fået foretaget dem, hvorimod 27 % ikke har fået foretaget dem, mest på grund af: Udgifterne kunden vurderer ikke, at det kan betale sig Kunden vurderer det som værende unødvendigt, at det ikke kan blive bedre Disse faktorer optrådte i lige høj grad. Det er kompliceret at sige noget konkret om denne gruppe kunder, dog synes andelen stor, og det er umiddelbart tvivlsomt, hvor stor en del af denne gruppe, der har haft kompetencerne til at være berettiget til at komme med disse udtalelser. Til spørgsmålet om, hvorvidt kunderne oplever dårlig afkøling, svarer 20 % ja typisk den gruppe, som ikke har fået foretaget forbedringerne. Muligvis kan det have noget at gøre med det økonomiske aspekt ved udskiftninger eller reparationer. Hele 23 % er ikke klar over, hvorvidt de har dårlig afkøling, hvilket forstærker påstanden om, at en stor andel af kunderne ikke ved nok om deres fjernvarmeanlæg. Gennem spørgeskemaet giver Frederiksberg Fjernvarme også udtryk for et forslag, som kan bidrage til færre fejlfyldte anlæg, hvilket en stor del af kunderne bifalder. 36 % mener nemlig, at det ville være en fordel, hvis Frederiksberg Fjernvarme kunne kvalitetssikre det udførte arbejde, dette gælder den andel af kunderne, hvor der ikke endnu var sket udbedringer af anlæggene. 41 % af kunderne i spørgeskemaresultaterne er ikke klar over, hvor de skal henvende sig, ved problemer med fjernvarmeanlæggene. Dette forstærker yderligere mistanken om, at kunderne ikke besidder nok viden og erfaring om deres fjernvarmeanlæg. At 80 % valgte at takke ja til Frederiksberg Fjernvarmes initiativ om gratis serviceeftersyn, kan ligeledes betyde, at kunderne har haft et behov for vejledning og status af anlæggene, hvilket Frederiksberg Fjernvarme også udtrykker i deres konklusion på undersøgelsen. Ud over udtryk for mangel på indsigt i fjernvarmeanlæggene hos kunderne, nævner Frederiksberg Fjernvarme også, at denne problematik gælder for vvs ere, som ikke er veluddannede nok til at yde den korrekte service overfor kunderne. Frederiksberg Fjernvarme skriver i deres rapport om yderligere tiltag, som skal bidrage til at mindske problemet med fejlfyldte anlæg: En serviceordning kunden kan tilmelde sig, så deres fjernvarmeanlæg får et årligt servicetjek En årlig VVS-aften, hvor alle VVS ere inviteres til undervisning i fejlfinding på varmeanlæg, samt for at kunne erfaringsudveksle 9

15 En pjece, VVS-nyt, henvendt til VVS ere, med gode råd og nyheder, som sendes til alle vvs-firmaer. En app-løsning til deres kunder, som gør dem i stand til at følge med i deres fjernvarmeanlægs tilstand. Den kan blandt andet alarmere ved for dårlig afkøling og for højt forbrug, så fejl kan opdages i tide. I år har de lanceret muligheden for, at kunderne kan købe en unit-pakkeløsning, hvilket betyder at Frederiksberg Fjernvarme ejer og har ansvar for kundens fjernvarmeanlæg. Materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Ved henvendelse til Fjernvarmens Serviceordning, kunne der ikke fremskaffes et lige så detaljeret materiale som fra Frederiksberg Fjernvarme. Fordel ved materialet fra Fjernvarmens Serviceordning er dog, at det omhandler fjernvarmeinstallationer i hele landet, og dermed repræsenterer et bredere udsnit af landets fjernvarmeanlæg end materialet fra Frederiksberg Fjernvarme. Materialet fra Fjernvarmens Serviceordning består af en , med blandt andet kommentarer til Frederiksberg Fjernvarmes resultater, samt statistikker indsamlet af Fjernvarmens Serviceordning fra deres serviceteknikere. (Se bilag 2) Kildekritik af materialet fra Fjernvarmens Serviceordning Idet materialet fra Fjernvarmens Serviceordning kun består af en med oplysninger, som også gives i artiklen i Bolius, vil dette afsnit ikke beskæftige sig meget med indholdet, dog kan kildekritikken netop bestå i, at Fjernvarmens Serviceordning ikke uddyber resultaterne anvendt i artiklen, hvilket bidrager til usikkerhed ved resultaterne. Det uddybes for eksempel ikke, hvorvidt de indberetninger, Fjernvarmens Serviceordning baserer deres undersøgelse på, er tilfældige stikprøver, eller om de er udvalgt efter forskellige forudsætninger. Det besluttes dog, at resultaterne fra Fjernvarmens Serviceordning vurderes som værende troværdige, med den begrundelse, at det formodes at Fjernvarmens Serviceordnings relation til kunderne er indirekte, modsat Frederiksberg Fjernvarme, som er direkte tilknyttet kunderne, derudover idet Fjernvarmens Serviceordning fungerer som en kvalitetsordning, og er en sammenslutning mellem mange forskellige VVS-firmaer. Begge dele kan bidrage til et mere passivt forhold til kunderne og dermed et mere validt resultat. Ligesom med materialet fra Frederiksberg Fjernvarme, bør der dog tages højde for, at Fjernvarmens Serviceordning profiterer fra fjernvarmekunderne, og derfor ikke er uvildige i deres hensigter. Analytisk referat af materialet fra Fjernvarmens Serviceordning I forhold til Frederiksberg Fjernvarmes rapport konkluderer Fjernvarmens Serviceordning en meget mindre andel af fejlfyldte fjernvarmeanlæg i forbindelse med det første servicebesøg, udført af VVS-firmaer, som er tilmeldt Fjernvarmens Serviceordning, nemlig en fejlprocent på knap 60 %. De resultater, Fjernvarmens Serviceordning baserer denne fejlprocent på, er landsdækkende og baseret på af indberetninger. Artikel i Bolius Artiklen blev bragt som en del af et tema kaldt Tid til at tænde for Varmen, i dette års septemberudgave af bladet Bolius. 1 Artiklen, som denne rapport baseres på, har overskriften Fjernvarmeanlæg er fyldt med fejl. Størstedelen af artiklen består af overnævnte materiale, derudover ny viden i form af kommentarer til undersøgelserne, fra byrådspolitiker og formand for bestyrelsen i Frederiksberg Fjernvarme Nils-Ole Heggland, ingeniør og 10

16 marketingschef fra Frederiksberg Forsyning, serviceingeniør Dennis Jørgensen fra Frederiksberg Fjernvarme og afdelingschef Christian Jarby fra vvs ernes brancheorganisation TEKNIQ. Kritik Idet artiklen har sit udgangspunkt i det allerede beskrevne materiale fra Frederiksberg Fjernvarme og Fjernvarmens Serviceordning, må kritikken derfra også gælde artiklen i bladet Bolius. Det er dog vigtigt at have i mente, at bladet Bolius er henvendt til husejere, altså fjernvarmekunderne, og er skrevet bevidst med dette segment i tankerne. Dette kan have indflydelse på, hvilke informationer artiklen har valgt at medtage, og hvilke der er tilbageholdt. Der tages derfor forbehold for, at artiklen ikke vurderes uvildig i forhold til de forskellige interessenter, der er fokusgruppen i denne rapport. En positiv kritik til artiklen er, at der, udover materialet fra Frederiksberg Fjernvarme og Fjernvarmens Serviceordning, også inddrages udtalelser fra flere forskellige personer, som arbejder med forskellige aspekter af fjernvarmeanlæg. Dette bidrager til, at artiklen bliver mere troværdig, idet der inddrages synspunkter fra flere forskellige personer, som har relationer til fjernvarme. Analyse I analyseafsnittet behandles kun eventuelle relevante udsnit, som ikke allerede er medtaget i de ovenstående afsnit. Artiklen indledes med, at problemet med de fejlfyldte fjernvarmeanlæg blev opdaget ved et tilfælde af Nils-Ole Heggland, hvis naboer blev opkrævet ekstra afgifter for dårlig afkøling af fjernvarmevandet. Da Nils-Ole Heggland er formand for bestyrelsen i Frederiksberg Fjernvarme, blev projektet blev sat i gang, ud fra hovedspørgsmålet: Hvordan kunne det være, at boligejerne var så dårlige til at udnytte varmen i fjernvarmevandet ordentligt? Denne begrundelse for initiativet for projektet er anderledes, end det tilegnede materiale fra Frederiksberg Fjernvarme, og rejser derved tvivl om bevæggrunden og nødvendigheden af projektet, i forhold til, hvis den blev påbegyndt på baggrund af kundeklager over eksempelvis ekstraafgifter. Artiklen tager udgangspunkt i Frederiksberg Fjernvarmes resultater. Det uddybes i artiklen, at anlæggene under Frederiksberg Fjernvarme typisk er ældre end landsgennemsnittet, og serviceingeniør Dennis Jørgensen vurderer, at Frederiksberg deler sit problem med fejlfyldte fjernvarmeanlæg, med de fleste andre større byer, idet der i de større byer ofte anvendes indirekte fjernvarmeanlæg, altså anlæg, hvor fjernvarmevandet passerer en fjernvarmveksler, og ikke sendes direkte ind i husets radiatorer. Hvis denne vurdering passer, kan problemerne fra Frederiksberg også gælde for fjernvarmekunderne under AffaldVarme Aarhus I artiklen uddybes typerne af anlægsfejl, og en typisk fejl er, at anlægget ikke er dimensioneret til det hus, det anvendes i. Dette betyder, at forbrugeren kører med fejl fra starten, hvor det eneste der virker er, at skrue op for det hele, hvilket ikke nødvendigvis giver bedre varmekomfort, men derimod kan resultere i dyre ekstraudgifter, for eksempel ved at forsøge at montere en større pumpe. Denne fejlreparation kan, udover det unødvendige ekstra strømforbrug, betyde, at der ikke afkøles tilstrækkeligt på fjernvarmevandet, hvilket kan føre til ekstraregninger fra fjernvarmeselskabet. Dette resultat er foruroligende, idet det ikke kun peger på problemer med indstilling af fjernvarmeanlæggene på sigt, men, såfremt anlæggene er installerede af vvs-folk, også kan tyde på, at problemet med vvs-folk, som ikke er tilstrækkeligt uddannede, også har indflydelse på dimensionering og installation af nye anlæg. Christian Jarby, fra vvs ernes brancheorganisation TEKNIQ, udtaler i artiklen, at det kræver specialviden at arbejde med fjernvarmeanlæg. Dette lå til grund for dannelsen af Fjernvarmens Serviceordning, som er dannet ved samarbejde mellem TEKNIQ, Teknologisk Institut, Dansk Fjernvarme, og Håndværk og Industri i Ordningen har til formål, at tilbyde videreuddannelse til vvs-folk, og udbyder servicetjek i samarbejde med lokale 11

17 fjernvarmeværker. Christian Jarby benævner Fjernvarmens Serviceordning som en kvalitetsordning. At det kræver specialviden, understøtter Frederiksberg Fjernvarmes konklusion om, at mange vvs-folk ikke er veluddannede nok, til at arbejde med fjernvarmeanlæg. I artiklen peger Christian Jarby på, at problemet kan bunde i, at der ikke findes lovkrav til at arbejde med fjernvarme, og at enhver kan kalde sig fjernvarmemontør eller reparatør, og at man som kunde derfor bør bruge en autoriseret vvs-installatør som er medlem af Fjernvarmens Serviceordning. Christian Jarby peger på en mulig løsning af problemet, i form af mere information til kunderne fra fjernvarmeselskaberne om, at deres anlæg kræver eftersyn og vedligeholdelse. Ifølge Jarby yder nogle fjernvarmeværker endda tilskud til serviceordninger. Marketingschef Lars Taarnskov fra Frederiksberg Forsyning mener dog, at kunderne på trods af, at de er tilmeldt en serviceordning, stadig bør holde øje med forbruget og reagere på afvigelser. Hermed kaster Lars Taarnskov bolden tilbage til forbrugerne, som værende dem, der i sidste ende har ansvaret for deres fjernvarmeanlæg. Sammenholdning og diskussion af resultaterne fra de analytiske referater I dette kapitel reduceres resultaterne fra de overstående kapitler. Kapitel skal føre til en række underspørgsmål, som præsenteres i næste kapitel. Resultaterne inddeles for overskuelighedens skyld efter interessenten. Der anvendes hovedsageligt den forklarende undersøgelsesmetode, for at forsøge at lave en overordnet generalisering af konklusionerne fra de tre foregående kapitler, gennem sammenligning og diskussion. Kunderne Den af de tidligere nævnte interessenter, der fokuseres mest på, er kunden. Det er holdningen fra al baggrundsmaterialet, at kunderne mangler viden og kompetencer, og i højere grad bør holde øje med forbruget og reagere på ændringer i deres fjernvarmeforbrug. Dette understøttes i høj grad af resultaterne fra undersøgelserne fra hhv. Frederiksberg Fjernvarme og Fjernvarmens Serviceordning. Især er et resultat fra Frederiksberg Fjernvarmes spørgeskemaundersøgelse interessant, da næsten en tredjedel af de kunder, som modtog forslag til forbedringer af anlæggene vha. udskiftning eller reparation, enten vurderer, at forbedringen ikke kan betale sig, eller, at de vurderer det som værende unødvendigt, dvs. de tror ikke på forbedringen. Af alle de adspurgte kunder i spørgeskemaundersøgelsen, kunne knap en fjerdedel ikke svare på, om de havde dårlig afkøling, og 41 % vidste ikke, hvor de skulle henvende sig, hvis der var problemer med fjernvarmeanlægget alt dette vel at mærke efter servicebesøget. Det er også denne interessent, som har det største fokus i det undersøgte materiale, hvilket kan hænge sammen med, at bladet Bolius henvender sig til boligejere. Dette kan dog også forsvares med, at fjernvarmeanlægget er kundens ejendom, og dermed ansvar. VVS-folk VVS-folk fokuseres der også en del på i baggrundsmaterialet. Her handler det om, som hos fjernvarmekunderne, at vvs-folkene ikke er veluddannede nok, og derfor ikke kan yde den korrekte service over for kunderne. En alarmerende opdagelse var, at anlægsfejlene ikke først opstår efter en periode, men sågar kan eksistere fra da anlægget blev installeret, på grund af fejldimensionering. Desuden er der problematikken med vvs-folk med mangelfuld uddannelse, samt de som arbejder med installering og service af anlæggene uden uddannelse overhovedet. Problematikken kan bestå i, at disse kan give de autoriserede, veluddannede vvs-folk et dårligt ry, samt at de måske ikke har kompetencerne til, at servicere og reparere kundernes fjernvarmeanlæg. 12

18 Fjernvarmeværkerne I artiklerne udtrykkes det fra Fjernvarmens Serviceordning, at fjernvarmeselskaberne selv har en del af ansvaret for den dårlige afkøling hos kunderne, og at fjernvarmeselskaberne bør informere kunderne bedre, for at løse problemet. Af andre løsningsforslag som fjernvarmeværkerne kan bidrage med, er: Kvalitetssikring af de udførte reparationer Tilskud til, og tilbud om, serviceordninger En app-løsning så kunden nemmere kan følge sit forbrug Tilbuddet om, at købe kundens fjernvarmeanlæg, således at ansvaret påhviler fjernvarmeværket. Kritik af det valgte materiale Det kan diskuteres, hvorvidt det anvendte materiale repræsenterer de ovenstående interessenter fornuftigt og realistisk. Hvis der var medtaget mere materiale, fra kilder der forholdte sig til andre eller havde en anden modtager, end f.eks. læsere af bladet Bolius, ville resultaterne blive mere troværdige og have synspunkter fra flere vinkler. Det anvendte baggrundsmateriale forsvares ved, at det primært fungerede som et udgangspunkt for rapporten, og at der fremover i denne rapport vil blive medtaget materiale fra andre sider, med det formål at kunne nå frem til et mere troværdigt og anvendeligt produkt. Interessante spørgsmål til videre bearbejdning I dette kapitel præsenteres en række spørgsmål, som er dannet med hjælp fra den problemløsende metode, idet der vurderes og argumenteres ud fra det foregående kapitels indhold. Under hvert enkelt spørgsmål findes argumenter for spørgsmålets relevans. Spørgsmålene stilles med henblik på forbedringer af forholdende for interessenterne i Aarhus Kommune, herunder Aarhus Fjernvarme, dertilhørende kunder, samt vvs-folk: Hvordan kan kunderne blive bedre til, at formindske dårlig afkøling? Det er bekymrende, at så stor en andel af fjernvarmekunderne er påvirkede af et dårligt fungerende fjernvarmeanlæg, fordi de ikke har viden om, hvordan anlægget betjenes og vedligeholdes. Idet kunderne ejer og dermed har ansvaret for fjernvarmeanlæggene, vil det være interessant at undersøge, hvilke muligheder der findes for at oplyse eller lære kunderne om drift og vedligehold af deres fjernvarmeanlæg. Hvordan sikres kunderne bedst mulig service fra vvs-udbyderne? Det er problematisk, at ikke alle vvs-folk er tilstrækkeligt uddannede, og at nogle kunder i god tro har tilmeldt sig en serviceordning, som ikke har de tilstrækkelige kompetencer. Hvilke tiltag kan AffaldVarme Aarhus indføre, for at nedbringe deres kunders dårlige afkøling? Frederiksberg Fjernvarme har taget flere initiativer for, at kunne bidrage til at mindske den dårlige afkøling. Fjernvarmeværkets rolle i denne forbindelse er interessant, idet de jo tjener på forbrugerne, men samtidig har en interesse i, at sikre kundernes tilfredshed og at sænke deres eget brændselsforbrug. Disse spørgsmål, sammen med spørgsmålene i problemstillingen, vil blive forsøgt besvaret i de nedenstående kapitler. 13

19 Diskussionsafsnit I dette kapitel diskuteres løsningsforslag til førnævnte spørgsmål. Spørgsmålene vil hver især få tildelt et nummer, for at overskueliggøre den efterfølgende konklusion. Ud over spørgsmålene fra sidste kapitel, medtages også spørgsmålene fra problemstillingen. Dermed er spørgsmålene som følger: 1) Hvor stor en andel af fjernvarmeanlæggene tilkoblet til Aarhus Fjernvarme kan vurderes fejlbehæftede, og hvilke konsekvenser vurderes det, at de fejlbehæftede anlæg økonomisk og miljømæssigt set har for de implicerede? 2) Hvor kan hovedansvaret for de fejlbehæftede anlæg placeres, og hvilke tiltag kan foretages, for at mindske antallet af, og dermed konsekvenserne ved fejlbehæftede anlæg fremover? 3) Hvordan kan kunderne blive bedre til, at formindske dårlig afkøling? 4) Hvordan sikres kunderne bedst mulig service fra vvs-udbyderne? 5) Hvilke tiltag kan AffaldVarme Aarhus indføre, for at nedbringe deres kunders dårlige afkøling? I de følgende afsnit, vil der diskuteres løsningsforslag til spørgsmålene. Afsnittene forsøges inddelt efter, hvilken interessent spørgsmålet vedrører, med mindre det involverer et samspil mellem flere interessenter. Idet det formodes, at fjernvarmekunderne kan være indordnede under betingelser fra fjernvarmeværk og/eller vvs-folk, vurderes det mest logisk, at starte i omvendt rækkefølge, dvs. først med spørgsmålet om AffaldVarme Aarhus. Spørgsmålene bliver behandlet ved hjælp af allerede anvendte undersøgelsesmetoder, og herudover også den forstående, den forklarende og den problemløsende metode. AffaldVarme Aarhus som interessent Dette kapitel har til formål, at diskutere de spørgsmål, som er relevante for AffaldVarme Aarhus som interessent. Først og fremmest problemstillingens første spørgsmål, dernæst spørgsmålet, som blev formuleret i sidste kapitel, ud fra det materiale, som danner baggrund for denne rapport: 1) Hvor stor en andel af fjernvarmeanlæggene tilkoblet til Aarhus Fjernvarme kan vurderes fejlbehæftede, og hvilke konsekvenser vurderes det, at de fejlbehæftede anlæg økonomisk og miljømæssigt set har for de implicerede? 5) Hvilke tiltag kan AffaldVarme Aarhus indføre, for at nedbringe deres kunders dårlige afkøling? Diskussion af spørgsmål 1: Hvor stor en andel af fjernvarmeanlæggene tilkoblet til Aarhus Fjernvarme kan vurderes fejlbehæftede, og hvilke konsekvenser vurderes det, at de fejlbehæftede anlæg økonomisk og miljømæssigt set har for de implicerede? Før disse spørgsmål besvares, er det vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem fejlfyldte anlæg og dårlig afkøling: 14

20 - Fejlfyldte anlæg er anlæg, hvorpå der konstateres fejl, som enten kræver udskiftninger eller reparationer, eller bare indstilling af anlægget. - Dårlig afkøling skyldes, at varmen i fjernvarmevandet ikke udnyttes tilstrækkeligt. Hos Aarhus Fjernvarme skal fjernvarmevandet afkøles med mere end 30 C, altså t 30 C, hvor t = t ind -t ud, hvor t = grader i C Som svar på, hvor stor en andel af fjernvarmeanlæggene under Aarhus Fjernvarme, der vurderes fejlbehæftede, må der anslås et estimat, idet hverken AffaldVarme Aarhus eller Fjernvarmens Serviceordning ligger inde med et nøjagtigt svar. Estimatet tager udgangspunkt i baggrundsmaterialet. Estimat af antallet af fejlfyldte fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus Serviceingeniør Dennis Jørgensen, som blev interviewet til artiklen i Bolius udtaler, at han vurderer, at Frederiksberg deler sit problem med fejlfyldte fjernvarmeanlæg med de fleste andre større byer, idet der på Frederiksberg og i andre større byer anvendes indirekte fjernvarmeanlæg. 1 Dette er et godt argument for, at det kan antages, at andelen af fejlfyldte anlæg under AffaldVarme Aarhus er lige så høj, altså på omkring 92 %. Sammenholdes dette tal dog med materialet fra Fjernvarmens Serviceordning, hvori der vurderes, at der på landsplan er fejl på over 60 % af fjernvarmeanlæggene, er der dog væsentlig forskel. Dennis Jørgensens vurdering antyder, at der er flere fejlfyldte anlæg blandt indirekte fjernvarmeanlæg, anlæg han dermed også mener, anvendes i Aarhus. AffaldVarme anbefaler dog, at man installerer direkte anlæg i. En forespørgsel hos AffaldVarme om fordelingen mellem direkte og indirekte anlæg resulterede i et forsigtigt skøn på 10 % indirekte anlæg EP, hvilket må betyde, at Dennis Jørgensens vurdering ikke gælder for Aarhus by. Konsekvenser ved fejlbehæftede anlæg Dette afsnit omhandler den del af spørgsmålet, der vedrører de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved de fejlbehæftede anlæg, og i dette kapitel ses på AffaldVarme Aarhus som den implicerede. For AffaldVarme Aarhus gælder de direkte konsekvenser ved fejlfyldte anlæg kun de kunder, som samtidig er dårlige afkølere, idet de eneste reelle data AffaldVarme Aarhus indhenter fra deres kunder, er målertallene fra kundernes varmemålere. Et anlæg med fejl er nemlig ikke nødvendigvis ensbetydende med dårlig afkøling, og da AffaldVarme Aarhus endvidere ikke besidder statistikker over antallet af fejlfyldte anlæg under AffaldVarme Aarhus, vil det være mere logisk at fokusere på økonomiske og miljømæssige konsekvenser for AffaldVarme Aarhus ved anlæg med dårlig afkøling, og ikke ved fejlfyldte anlæg. Derfor vil en mere relevant overskrift være: Konsekvenser ved dårlige afkølere Ifølge KundeserviceVarme, udgør andelen af dårlige afkølere pt ud af installationer EP. Hertil skal nævnes, at der reelt er installationer registreret under AffaldVarme Aarhus, dog har kun af dem haft en årsafregning, den sidste del er installationer som er oprettet, men endnu ikke taget i brug. De dårlige afkølere svarer til 23,6 %, altså er knap hver fjerde kunde dårlig afkøler. Af disse skal det understreges, at langt de fleste har en afkøling, der ligger mellem 25 C og 30 C, altså ikke en kritisk lav afkøling, men stadig under AffaldVarme Aarhus grænser. Når AffaldVarme Aarhus konstaterer en dårlig afkøling hos en forbruger, baseret på kundens årsforbrug, gøres kunden opmærksom på problemet via brev. Hvis der, året efter, stadig kan konstateres dårlig afkøling, opkræves et gebyr fra AffaldVarme. Gebyret har til formål at dække de ekstra omkostninger AffaldVarme har i form af den ekstra pumpekapacitet der skal til, for at transportere det overflødige fjernvarmevand. 15

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S Bilagsfortegnelse Bilag 1: Samlet datasæt... 2 Bilag 2: Vinter datasæt... 3 Bilag 3: Sommer datasæt... 4 Bilag 4: Samtykkeerklæring for interview med sagkyndig... 5 Bilag 5: Interview med Silkeborg Kommune...

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater

Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse Samlede undersøgelsesresultater Januar 2008 Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer

Læs mere

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Få styr på forbrug og returtemperatur Få indstillet dit fjernvarmeanlæg til optimal drift af en specialuddannet vvs-montør. Hvad er et serviceeftersyn? Et serviceeftersyn

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Hold øje med din måler... 4 Sådan aflæser du din elmåler... 5 Sådan aflæser du din vandmåler... 5 Sådan aflæser du din varmemåler... 5 Vores ansvar

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Elevmateriale. Forløb Statistik

Elevmateriale. Forløb Statistik Elevmateriale Forløb Statistik Første lektion: I første lektion skal eleverne reflektere over, hvordan man sammenligner datasæt. Hvordan afgør man, hvor høj man er i 5. klasse? I andre dele af matematikken

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere