Hovedrapport. Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport. Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr. 63011-0152."

Transkript

1 Hovedrapport Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr CO2-reductions in low energy buildings and communities by implementation of low temperature district heating systems. Demonstration cases in Boligforeningen Ringgården and EnergyFlexHouse. Juni 2011 AFFALDVARME ÅRHUS Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.A

2 Forord Projektet "CO 2 -reductions in low energy buildings and communities by implementation of low temperature district heating systems. Demonstration cases in EnergyFlexHouse and Boligforeningen Ringgården" er støttet af Energistyrelsen gennem energiforskningsprogrammet EUDP 2008-II og gennemført af følgende projektkonsortium med Energitjenesten som projektleder og Teknologisk Institut som taskleder på delopgave 1 og 2, samt COWI som taskleder på delopgave 3: Energitjenesten: Boligforeningen Ringgården: Danfoss A/S: LOGSTOR A/S: Kamstrup A/S: Ribe Jernindustri A/S: COWI A/S: DTU-BYG: Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.: Affaldvarme Århus: Teknologisk Institut: Jakob Worm Holger Jørgensen Jan Eric Thorsen & Jan Bennetsen Christian Ting Larsen Ole Juhl & Søren Lang Filip Rosenberg Peter Kaarup Olsen & Henning Lambertsen Svend Svendsen & Marek Brand Rudi Bjerregård Mette Rude Christian H. Christiansen, Lars Hansen & Sandie B. Nielsen Denne rapport er en sammenfatning af resultaterne for projektets 3 delopgaver hvor der ligger særskilte rapporter som bilag. Delopgave 1: Demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri i EnergyFlexHouse Delopgave 2: Demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri i Boligforeningen Ringgårdens afd. 34 i Lystrup ved Århus. Delopgave 3: Miscellaneous investigations. Projektkonsortiet vil benytte lejligheden til at takke Boligforeningen Ringgården for at give mulighed for at demonstrere konceptet for lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri og for det gode samarbejde ved implementeringen. I den forbindelse også en stor tak til Henrik Pedersen og Helle Villumsen, som har hjulpet med det praktiske i afd. 34 i demonstrationsperioden. På byggepladsen har de udførende parter vist velvilje og interesse for projektet; Konceptbolig, PB Electric, Bravida og Ingeniørfirma Viggo Madsen. Specielt vigtig har støtten fra COWIfonden, Miljø- og energifonden af 2005 samt Grundfos været for at kunne starte forsøget op i Lystrup. Desuden skal AffaldVarme Aarhus og Lystrup Fjernvarme have en særlig tak for økonomiske bidrag der har muliggjort at måleprogrammet og dette projekt har kunnet gennemføres. Juni 2011, Jakob Worm, projektleder C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 2

3 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Baggrund Formål Resultaterne Resumé på dansk Resumé, task Resumé task Resumé, task Summary in English Summary, Task Summary, Task Summary task C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 3

4 1 Indledning 1.1 Baggrund Der er de senere år fremlagt flere forskellige forslag til, hvordan Danmark kan gøre sig fri af fossile brændsler. Ens for dem er, at de inddrager en væsentlig reduktion af energiforbruget i bygninger og en fortsat udnyttelse af fjernvarme til opvarmning i stor udstrækning. Ønsket om reduceret energiforbrug i bygninger afspejles også i Bygningsreglementet, der har indført specielle krav til lavenergibyggeri og i 2010 skærpet det generelle krav til bygningers energiforbrug. De meget lave energiforbrug i bygninger stiller fjernvarmen overfor en række udfordringer, hvor en af de væsentligste er varmetab i ledningsnettet, der i forhold til forbruget vil blive forholdsvist stort, hvis der ikke ændres radikalt på den måde ledningsnettet designes på. Denne udfordring vil være mest udtalt i områder med lav varmetæthed typisk områder med enfamiliehuse eller tæt-lav bebyggelse I EFP 2007-projektet Lavenergifjernvarme til Lavenergibyggeri er der udviklet et nyt koncept til forsyning af lavenergibygninger med fjernvarme. Konceptet tager udgangspunkt i optimering af hele kæden startende med varmefordelingssystem, fjernvarmeunits, ledningsdesign, fjernvarmerør og drift. De væsentligste elementer i konceptet er: Forsyning af lavenergibyggeri, klasse 1/klasse 2015 jf. Bygningsreglementet. Forsyning af en mindre enklave/område af bygninger, hvor der kan opnås ensartede driftsforhold Nye typer fjernvarmeunits bl.a. fjernvarmebeholderunit, der kan udjævne belastningen i nettet og levere varmt brugsvand tæt på fremløbstemperaturen hos forbrugeren. Varmeanlæg udlagt for lav temperatur - gulvvarme og/eller radiatoranlæg udlagt til temperatursæt 55 C /25 C Lave fjernvarmetemperaturer med fremløbstemperaturer hos forbrugeren ned til 50 C og returtemperaturer ned til 25 C. Boosterpumpe og blandekreds for enklave/område af bygninger for at opnå mindre ledningsdimensioner og fremløbstemperatur. Brug af twinrør i alle ledningsstørrelser - serie 2 eller bedre I EFP-2007-projektet blev konceptet analyseret i forhold til et planlagt område med 92 enfamiliehuse i Ullerødbyen ved Hillerød. Analyserne viste at ledningstabet teoretisk kan reduceres til blot 12% i området og at det også samfundsøkonomisk er fornuftigt at forsyne lavenergibyggeri med fjernvarme. Til sammenligning fremgik det af analyserne at et traditionelt fjernvarmedesign ville have givet anledning til et teoretisk varmetab på 36% for det givne referenceområde. I projektet blev der udviklet og produceret prototyper for fjernvarmeunits og stikledninger. Fjernvarmeunitten har en beholder på primærsiden (fjernvarmesiden), der medvirker til at udjævne belastningen og stikledningen er et twinrør C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 4

5 med medierør på 14 mm udvendig diameter og 10 mm indvendig diameter samt kapperør på 110 mm svarende til serie 2. Der blev desuden udpeget 2 nye demonstrationsområder for konceptet, da udviklingen i Ullerødbyen kom til at gå langsommere end forventet. Det ene område er Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse (se delrapport 1) og det andet er Boligforeningen Ringgårdens afd. 34 i Lystrup ved Århus (delrapport 2). I delrapport 3 er der yderligere analyseret på mulighederne for optimering og implementering af lavtemperatur fjernvarme og en vurdering af CO2-reduktionspotentialer. 1.2 Formål I task 1 er formålet med demonstrationen i EnergyFlexHouse i Taastrup, at analysere fjernvarmebeholderunitten i samspil med et større lavenergihus og forskellige tappemønstre for varmt brugsvand med henblik på eftervisning og videreudvikling af konceptet. I task 2 er formålet med demonstrationen i Boligforeningen Ringgårdens afd. 34 i Lystrup ved Århus at vise, at de lave varmetab fundet i EFP 2007-projektet Lavenergifjernvarme til Lavenergibyggeri kan opnås i praksis samt at videreudvikle og finpudse teknologien bag konceptet. Demonstrationsområdet er en rækkehusbebyggelse bestående af 40 boliger samt et fælleshus i et plan, lavenergibyggeri klasse 1, fordelt på 7 blokke. Der er installeret 2 forskellige unittyper i bebyggelsen designet for fremløbstemperatur ned til 50 C. De installerede units udgør 11 stk. fjernvarmebeholderunit og 30 stk. units med gennemstrømningsvandvarmer. Udover målinger af fjernvarmeunits og ledningsnettets effektivitet er det også formålet at undersøge forhold omkring samtidighedsfaktorer, da det nuværende grundlag, som stammer fra 1980 erne ikke længere er tilstrækkeligt som følge af: 1) Fjernvarmeunits og driftsforhold har ændret sig 2) Der er behov for mere præcise vurderinger af behov for kapacitet i forhold til fjernvarmeforbrug i lavenergibyggeri 3) Bedre måle- og analysemetoder er tilgængelige i dag I task 3 er formålet at vurdere potentialet for CO2-reduktioner og energibesparelser i såvel nye som i de eksisterende fjernvarmenet for konceptet med lavtemperaturfjernvarme (LTDH). Yderligere mål er at undersøge implementeringen af LTDH i eksisterende bygninger og at undersøge optimering af LTDH design i almindelighed. 1.3 Resultaterne Generelt viser projektet at der er store potentialer i de undersøgte principper med lavtemperaturdrift af fjernvarme. Principper som i mindre, men stigende grad er taget i anvendelse i fjernvarmebranchen, og som det vises her, vil have stor indflydelse på effektiv anvendelse af fjernvarme - hvis anvendelsen bliver endnu mere udbredt og principperne bliver anvendt konsekvent. Konceptet med lavtemperaturfjernvarme kan meget vel vise sig, at få stor betydning for den fortsatte udbredelse af fjernvarme, og rentabilitet for værkerne og forbrugerne. C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 5

6 I task 1 viser laboratorieundersøgelser fra Teknologisk og DTU store muligheder for reduktion af spidslast behov. Både ved optimering af brugerinstallationer med bufferbeholdere og ved anvendelse af gulvvarme. Blandt andet viser forsøgene, at indregulering af primærflow i forhold til faktisk forbrug og beholdervolumen er en parameter, der har stor betydning for den faktiske afkøling i beholderen. På brugsvandssiden dokumenteres at det er muligt at holde en varm brugsvandstemperatur meget tæt på fjernvarmefremløbstemperaturen. De omfattende målinger i task 2 på en ny lavenergi-bebyggelse i Lystrup viser blandt andet at varmetabet udgør på årsbasis ca. 1,2 MWh pr. bolig svarende til ca. 17% af den leverede energi til området. Det er meget lavt, men på niveau med forventet varmetab beregnet i designfasen. Havde samme ledningsnet været udlagt med et traditionelt design med enkeltrør og et temperatur-sæt på 80/40 C ville det tilsvarende beregnede varmetab være ca. 4 gange større. Systemet kræver boosterpumpning, hvor det ekstra elforbrug for de 40 boliger andrager ca kwh om året. Analyserne af resultaterne på målingerne i Lystrup peger frem mod, at der til dimensionering af fjernvarmesystemer er brug for et meget bedre grundlag for samtidighed og at der i fremtiden i langt højere grad bør tages hensyn til boligtyper og installationer for at få etableret optimale systemer. I task 3 viser analyser af nybyggeri på en udstykning af villagrunde syd for Aarhus, at der for fjernvarmeforsyningen er en økonomisk fordel ved at anvende de beskrevne principper for lavtemperaturfjernvarme frem for den traditionel dimensionering. Resultaterne viser også, at der kun er en lille forskel i omkostningerne (byggeomkostningerne og 20 års drift) imellem de forskellige typer af fjernvarmeunits i husene. I samme task viser analyser på en 70-er bebyggelse med 8 huse i Aarhus, at hvis fremløbstemperaturen på fjernvarmen sænkes gradvist fra 80 C til 60 C, kan varmetabet i det eksisterende fjernvarmenet reduceres med 20%. Et endnu større potentiale kan opnås ved udskiftning af det eksisterende fjernvarmenet med nye optimale rør. Et tredje sted, som er analyseret, er boligkvarteret Sønderby i Høje Taastrup med 75 parcelhuse fra 90'erne. Her er det eksisterende fjernvarmenet i dårlig stand og har et varmetab på over 40%. Med lavtemperaturfjernvarme vil det være muligt at reducere varmetabet til 15% eller lavere. I de følgende afsnit er gengivet resumé fra de tre delrapporter. Da dette projekt indeholder en del forskellige emner indenfor fjernvarme og boliginstallationer kan det anbefales at studere de enkelte delrapporter, da mange detaljer og overvejelser nødvendigvis ikke kan gengives ordentligt i et resume. Rigtig god læselyst. C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 6

7 2 Resumé på dansk 2.1 Resumé, task 1 I projektet er gennemført den første demonstration af et nyt koncept til lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri, hvor den leverede fjernvarmetemperatur til forbrugerne er helt ned til 50 C. Konceptet er udviklet i et tidligere energiforskningsprojekt under EFP programmet og indebærer bl.a. nye typer fjernvarmeunits og twinrør i meget små dimensioner. En række forsøg er foretaget i Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse i Taastrup, der består af 2 huse (216 m 2 ) designet til at være energineutrale med solceller, men i øvrigt opfylde betingelserne for Bygningsreglementets Energiklasse 2015 uden brug af solceller. De 2 huse kaldet Lab og Family er forbundet ned et fjernvarmenet udlagt efter principperne i konceptet. Forsøgene har været foretaget i Lab -huset, der forsynes med en stikledning, twinrør, med medierør på 14 mm udvendig diameter og 10 mm indvendig diameter samt kapperør på 110 mm svarende til serie 2. En fjernvarmebeholderunit med et beholdervolumen på 175 liter har været genstand for forsøgene. Der er gennemført test med en tapperobot for 3 forskellige tappemønstre for det varme brugsvand på forskellige tidspunkter af året. Det ene tappemønster er baseret på DS 439 og er identisk med det tappemønster, der i det forudgående projekt blev anvendt til simulering og dimensionering af fjernvarmebeholderstørrelserne. De 2 andre tappemønstre er baseret på den europæiske standard PrEN Generelt viser forsøgene, at indregulering af primærflow i forhold til faktisk forbrug og beholdervolumen er en parameter, der har stor betydning for den faktiske afkøling i beholderen. På brugsvandssiden dokumenteres at det er muligt at holde en varm brugsvandstemperatur meget tæt på fjernvarmefremløbstemperaturen. På baggrund af forsøgene foreslås forskellige tiltag, der kan medvirke til bedre afstemning af varmtvandsforbrug med primærflow. I et nyt projekt bevilget under EUDP 2010-II programmet vil nogle af de foreslåede tiltag blive afprøvet og optimeret. 2.2 Resumé task 2 I projektet er gennemført den første demonstration af et nyt koncept til lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri, hvor den leverede fjernvarmetemperatur til forbrugerne er helt ned til 50 C. Konceptet er udviklet i et tidligere energiforskningsprojekt under EFP programmet og indebærer bl.a. nye typer fjernvarmeunits og twinrør i meget små dimensioner. Demonstrationsområdet er Boligforeningen Ringgårdens afd. 34 i Lystrup ved Århus, som består af en rækkehusbebyggelse med 40 boliger og et fælleshus, lavenergibyggeri klasse 1, fordelt på 7 blokke og opført i perioden Boligerne har et areal på ca m 2 og er beboet af fortrinsvis ældre uden børn eller familier med små børn. Formålet med demonstrationen har været at vise at konceptet virker i praksis og at videreudvikle og finpudse teknologien bag konceptet. Til det formål er der installeret måleudstyr og gennemført et stort måleprogram i perioden uge 26-47, 2010 med fokus på 1) forbrug og anlægstemperaturer, 2) samtidighed og samtidighedsfaktorer og 3) varmetab fra fjernvarme- C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 7

8 nettet samt elforbrug fra fælles boosterpumpe. Fjernvarmeforbruget hos den enkelte forbruger er målt og kombineret med målinger af rumtemperaturen i enkelte boliger er det bekræftet, at det er rimeligt at antage en rumtemperatur på mindst 22 C ved beregning af varmebehov. På baggrund af en energisignatur er årligt fjernvarmeforbrug pr. bolig for et referenceår bestemt til ca. 5,8 MWh svarende til en målt varmetæthed baseret på ledningsstrækning og grundareal på hhv. 0,3 MWh/m og 14 kwh/m 2 for området. Resultaterne viser desuden, at det er muligt at levere en fremløbstemperatur på mindst de forudsatte 50 C hos forbrugeren med en fremløbstemperatur til området på ca. 56 C. Detaljerede målinger viser at der kan leveres varmt brugsvand ved en temperatur på 3 C under fjernvarmefremløbstemperaturen, dvs. 47 C ved en fjernvarmefremløbstemperatur på 50 C. I måleperioden er der er opnået gennemsnitlige varmtvandstemperatur på mellem C. Samtidigheden for 2 typer fjernvarmeunits, fjernvarmebeholderunit (FVB) med beholder på fjernvarmsiden (primær side) og unit med gennemstrømningsvandvarmer (GVV) er analyseret. Der er udarbejdet kurver for samtidighedsfaktoren op til 10 forbrugere. Faktorerne, e(1), svarende til den beregningsmæssige effekt, hvis der kun skal forsynes en forbruger, er bestemt til 4,7 kw for FVB-units og 24,3 kw for GVV-units. Punktet for e(1) for GVV ligger lavere end tidligere arbejde og de 32,3 kw, der normalt dimensioneres for, men dette skal også ses i forhold til boligtypen. Analyserne peger frem mod, at der til dimensionering af fjernvarmesystemer er brug for et meget bedre grundlag for samtidighed og at der i fremtiden i langt højere grad bør tages hensyn til boligtyper og installationer for at få etableret optimale systemer. Det målte varmetab for hele ledningsnettet er meget lavt, men på niveau med forventet varmetab beregnet i designfasen. Forventet ledningstab i dette lavtemperaturnet udgør ca kwh/år. Havde samme ledningsnet været udlagt med et traditionelt design med enkeltrør og et temperatur-sæt på 80/40 C ville det tilsvarende beregnede varmetab være ca kwh. Det vil sige at varmetabet i forhold til et traditionelt fjernvarmesystem reduceres til ca. ¼ med det udviklede koncept. På den anden side fås et mindre øget elforbrug til boosterpumpning estimeret til ca kwh om året. Varmetabet udgør på årsbasis ca. 1,2 MWh pr. bolig svarende til ca. 17% af den leverede energi til området. Generelt har demonstrationen vist at konceptet virker, bl.a. bekræftet ved, at der ingen klager har været fra beboerne over manglende varme eller varmt brugsvand. Et nyt projekt bevilget under EUDP 2010-II programmet skal bringe konceptet et trin videre og udvide udbredelsespotentialet markant. I den forbindelse fortsættes målingerne i afd. 34 i Lystrup. 2.3 Resumé, task 3 Rapporten fokuserer på mulighederne for, at reducere CO2-udledningen med etablering af lavtemperatur fjernvarme (LTDH) i områder med nye lavenergi-bygninger samt i områder med eksisterende bygninger. I det første kapitel er der undersøgt tre forskellige steder, hvor der er mulighed for at etablere LTDH. Det første sted er i Solbjerg ved Aarhus, hvor 104 lavenergi-parcelhuse er planlagt opført. Beregninger for et LTDH-net (60/30 C) er blevet foretaget i programmet TERMIS. Resultaterne viser, at økonomisk er besparelsespotentialet pa 6-13% afhængigt af, om husene er bygget som lavenergiklasse 1 eller 2. I sammenligning med traditionel fjernvarme (DH) er CO2-reduktionspotentialet beregnet til 4,4-7,5 tons pr. år. Resultaterne viser også, at der kun er en lille forskel i omkostningerne (byggeomkostningerne og 20 års C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 8

9 drift) imellem de forskellige typer af fjernvarmeunits i husene. Det er værd at lægge mærke til, at de fleste typehusfirmaer i dag kun tilbyder lavenergihuse med varmepumper, selvom LTDH kan anses for at vare en fuldt konkurrencedygtig varmeforsyning. AffaldVarme Aarhus forsøger med dialog og information at få byggebranchen til at ændre dette syn pa muligheden for fjernvarme. Det andet sted, der er set på, er Skjoldhøjparken i Tilst ved Aarhus, som består af parcelhuse bygget i 70'erne. Otte enfamiliehuse er blevet undersøgt. I forhold til at fa varme nok ved lavere fjernvarmetemperaturer viser undersøgelsen flere barrierer. Nogle huse har et underdimensioneret radiatorsystem og bruger typisk brændeovn som supplerende varmekilde pa de koldeste dage. En bygningsrenovering kan reducere varmebehovet og gøre husene mere egnet til LTDH, men selv med tilskud er det svært at motivere bygherrer til at gå i gang med energibesparelser, der typisk kunne være forbedringer af klimaskærmen og varmeanlæg. Analyser viser, at hvis fremløbstemperaturen pa fjernvarmen sænkes gradvist fra 80 C til 60 C afhængig af udetemperaturen, kan varmetabet i det eksisterende fjernvarmenet for de otte huse reduceres med 20%. Et endnu større potentiale kan opnås ved udskiftning af det eksisterende fjernvarmenet med nye optimale rør. Den tredje sted er boligkvarteret Sønderby i Høje Taastrup med 75 parcelhuse fra 90'erne. Det eksisterende fjernvarmenet er i dårlig stand og har et varmetab på over 40%. Med LTDH vil det vare muligt at reducere varmetabet til 15% eller lavere. CO2-udledningen kan reduceres med omkring 66 tons pr år. I et nyt EUDP-projekt vil det eksisterende fjernvarmenet blive udskiftet og drevet efter LTDH-principperne. I det andet kapitel beskrives de eksisterende fjernvarmesystemer i Aarhus og Høje Taastrup. De gennemsnitlige fjernvarmetemperaturer er i øjeblikket 80-77/47-42 C, så der er et potentiale for LTDH. Varmetab i fjernvarmenettene er 15-16%. Boligbebyggelser tegner sig for den største del af varmeforbruget, men også et stort antal af industri- og erhvervsbygninger forsynes. Bade AffaldVarme Aarhus og Høje Taastrup Fjernvarme renoverer løbende de eksisterende fjernvarmenet og udbygger i nybyggede boligområder, og der er områder med individuel opvarmning med naturgas, som nu bliver konverteret til fjernvarme. Begge selskaber arbejder på gradvist at sænke fjernvarmetemperaturerne, og der er desuden planer om at gennemføre CO2-neutral varmeforsyning inden for år. At sænke fjernvarmetemperaturerne fra 80/40 C til 55/30 C kan reducere varmetabet med ca. 35% i fjernvarmenettene. Derudover kan optimalt dimensionerede rørsystemer øge den potentielle besparelse til 50-75%. CO2-reduktionspotentialet for Høje Taastrup Fjernvarme er mellem 7-10%, og for AffaldVarme Aarhus er det beregnet til 11-16%. I alt for Danmark vurderes reduktionspotentialet at vare op til ca tons CO2 om året, svarende til ca. 1/5 af den samlede årlige emission fra fjernvarmen. Det tredje kapitel undersøger mulighederne for at forsyne eksisterende bygninger opført i 70'erne med fjernvarme ved fremløbstemperaturer omkring 50 C. Det vises, at grundlæggende forbedringer som for eksempel ved renovering af vinduerne, gør det muligt at nedsatte den maksimale fremløbstemperatur til 50 C. Denne temperatur er nødvendig for rumopvarmning i det meste af fyringssæsonen, men ved udendørstemperaturer under 0 C bør temperaturen øges. Det ses imidlertid ikke som et problem, da øget forsyningstemperatur i kolde perioder er udbredt i traditionel fjernvarme. Temperaturniveauerne til rumvarme kan yderligere reduceres ved udskiftning af ksisterende radiatorer med lavtemperatur-radiatorer (større overflade) eller ved yderligere energirenovering af klimaskærmen. Skift fra traditionel fjernvarme til LTDH er i eksisterende bygninger forbundet med ændring af brugerinstallationer. C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 9

10 Fjernvarmeinstallationer med brugsvandsbeholdere bør ændres, hvis fremløbstemperaturen kommer under 60 C i løbet af året (pa grund af Legionella-risiko). Og units med gennemstrømningsvandvarmere (GVV) skal ændres, hvis fremløbstemperaturen falder til under 55 C, fordi det traditionelle design ikke er effektivt nok til produktion af varmt vand ved den lavere fjernvarmetemperatur. Derfor vil det være nødvendigt at skifte hoveddelen af de traditionelle fjernvarmeunits med nye typer, der er specielt designet til LTDH. Desuden bør fordelingssystemet til varmt brugsvand ikke indeholde over 3 liter vand, hvis brugsvandstemperatur er under 55 C. I det næste kapitel vises eksempler på typiske krav til spidseffekt for brugsvand og rumvarme i lavenergienfamiliehuse samt i eksisterende typiske parcelhuse fra 70'erne. Den målte spidsbelastning for de enkelte huse er brugt som basis for evaluering af nedsættelse af spidseffekt i fjernvarmenettet. Hypotesen er, at hvis spidseffekt for de enkelte bygninger kan reduceres, kan man også reducere diametrene i fjernvarmerørene. Dermed kan varmetab og CO2-emissioner minimeres. Mulighederne for reduktion af spidseffekt er undersøgt for rumvarme og brugsvandsopvarmning. I bygninger med gulvvarme kan spidseffekten reduceres op til 40%, hvis varmesystemet drives med vedvarende cirkulation i stedet for on/off styring, som kan forårsage højt spidseffektbehov. Desuden kan vedvarende cirkulation i gulvvarmesystemet give bedre termisk komfort for brugerne, og det kan sikre en bedre afkøling i forhold til fjernvarmen. Reduktion af spidsbelastning i rumvarmesystemet er vigtig, idet samtidighedsfaktoren for rumvarme ikke kommer under 62% af summen af det samlede varmebehov for alle bygninger, og den dermed definerer flowet i fjernvarmeledninger, der forsyner mange forbrugere. For stikledninger afhænger vigtigheden af spidseffektreduktionen af fjernvarmeunittypen. I tilfælde med gennemstrømningsvandvarmere på brugsvandet har rumvarmen ingen indflydelse pa dimensionering af stikledningen, da den dimensioneres til den maksimale effekt pa 32,3 kw ved brugsvandsopvarmning. Situationen er anderledes i tilfælde af en fjernvarmeunit med buffertank - FVB (DHSU - District Heating Storage Unit), hvor mulighederne for at minimere fordelingsledningerne afhænger af størrelsen af buffertanke og maksimalt flow i fjernvarmenettet. Reduktion af spidseffekt til varmt brugsvand har primært betydning for de yderste dele af fjernvarmenettet, hvor et mindre antal forbrugere forsynes. I det tidligere EFP 2007 projekt blev der udviklet koncept og prototype for en FBV-unit med henblik på nedbringelse af den maksimale spidseffekt. I denne rapport er der set nærmere på optimering FVB-unitten, hvor den nødvendige brugsvandsopvarmning og et rimeligt komfortniveau for forbrugerne forsat skal sikres. Optimeringen af FVB-unitten er baseret på at finde den optimale balance mellem størrelse af buffertank og maksimal opladning flow fra fjernvarmenettet ved den mindste rørdimension, der findes (AluFlex 14/14/110). Den største fordel ved optimeringen fås ved at reducere størrelsen af buffertanken fra 120 liter til liter afhængig "stand-by"-temperatur og beregnet trykfald i fjernvarmenettet. En optimal udnyttelse af den disponible flowkapacitet og trykgradient i fjernvarmenettet tillader nedsættelse af rørdiameter og dermed varmetabet fra fjernvarmenettet. For et parcelhus med en optimeret FVB med 20-liter buffertank betyder det, at den maksimale effekt ved dimensionering af en stikledning kan reduceres fra 32,3 kw til 12,5 kw. Det er under forudsætning af, at bufferbeholderen maksimalt lades med 5,5 liter/min. (stikledning AluFlex 14/14/110 med design trykfald 2000 Pa/m). For fjernvarmenet med en lavere trykgradient til rådighed kan det maksimale flow begrænses yderligere. Det vil resultere i en større bufferbeholder (FVB), og det øger prisen på unitten og varmetab fra installationen. C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 10

11 Desuden vil et for ringe flow i fjernvarmenettet betyde, at stikledningen skal dimensioneres efter effektbehov til rumopvarmning plus effekt til opladning af bufferbeholderen. Det udviklede FVB-koncept med reduceret størrelse buffertank viser et stort potentiale for reduktion af rørdimensioner og varmetab i fjernvarmenettet, men optimal balance mellem størrelsen af buffertank og trykfald i fjernvarmenettet bør undersøges nærmere. Desuden er der foreslået to løsninger til optimal drift af de skitserede units. "Komfort badeværelse" er en gulvvarmestyring, der er et alternativ til det traditionelle by-pass, hvor der cirkuleres vand hele året til opvarmning af badeværelset. Den er også et alternativ til "on demand by-pass"- løsningen, der afkøler stikledningen uden nogen indflydelse på komfort ved forbrug af brugsvand. Den enkle beregning viser, at helårscirkulation af gulvvarme ingen afgørende indflydelse har på overophedning i lavenergihuse, og brugerne får en behagelig følelse af varmt gulv til en lav pris. Konceptet "Komfort badeværelse" er også til gavn for fjernvarmesystemet, fordi fjernvarmevand holdes i cirkulation og kan benyttes i stedet for de traditionelle by-pass, som normalt er installeret i fjernvarmenettets mange yderpunkter. Desuden kan konceptet bruges til traditionelle installationer med gennemstrømningsvandvarmere i stedet for by-pass i nettet. C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 11

12 3 Summary in English 3.1 Summary, Task 1 This report concerns demonstration of a new concept for low tempetrature district heating to low energy buildings with district heating flow temperatures on just above 50 C. The concept was developed in a previous energy research project under the EFP programme supported by the Danish Energy Agency. New types of prototypes for district heating consumer substations and district heating pipes in very small dimensions were developed and manufactured. Demonstration has been carried out in the Danish Technological Institute test houses EnergyFlexHouse with the objective of analyzing and evaluating the performance of the concept in a real low energy house. The EnergyFlexHouse is actually two houses either each designed to be energy neutral with PV s but also fulfilling the Danish building codes low energy class 2015 requirements without the PV s. The two houses are called Lab and Family and are supplied with district heating from a small local distribution network. The tests are carried out in the Lab house connected with a district heating branch twin pipe with two service pipes of just 10 mm inner diameter/14 mm outer diameter and with outer casing diameter of 110 mm corresponding to series 2 insulation. An accumulator consumer substation with a 175 liter storage tank on the primary side (district heating side) has been subject to tests. Tree different tapping patterns of domestic hot water were performed including tapping patterns based on the European standard PrEN Generally the results show that balancing the primary loading flow in relation to actual tapping patterns and domestic hot water consumption is important in order to keep the district heating return temperature as low as possible. Based on the results different options are proposed in order to optimize the operation of the consumer substation. Recently a new project under the EUDP 2010-II has received grant to continue improving and implementing the concept at more sites. 3.2 Summary, Task 2 The project has completed the first demonstration of a new concept for energy efficient district heating (DH) for low energy buildings where the supplied district heating temperature delivered at the consumer is down to 50 C. The concept is developed in a previous energy research project, supported by the Danish Energy Agency and involves new types of DH building substations and DH twin pipes in very small dimensions. Demonstration area is Dept. 34 of the housing association Boligforeningen Ringgården near Aarhus in Denmark, which consists of 7 row houses with in total 40 dwellings, low-energy building, class 1 according to the Danish building code and built The dwellings have a built area m2, and are inhabited by mostly older people without children or families with small children. The purpose of the demonstration was to show that the concept works in practice and to further develop and refine the technology behind the concept. To fulfill that, measuring equipment was installed and a large measurement program was conducted during weeks 26-47, 2010 focusing on 1) consumption and operation temperatures, 2) simultaneity and simultaneity factors and 3) heat loss from district heating network and electricity consumption of network booster pump. DH consumption of the individual consumer is measured and combined with measurements of temperature in individual homes, it is C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 12

13 confirmed that it is reasonable to assume a room temperature of at least 22 C in the calculation of heating demand. Based on an energy signature the annual consumption per dwelling was estimated to approx. 5.8 MWh for a reference year, corresponding to a measured heat density of 0.3 MWh/m network line and 14 kwh/m 2 field. The results also show that it is possible to supply customers with temperature just above 50 C, with a DH supply temperature to the area of approx. 56 C. Detailed measurements show that the domestic hot water can be produced at temperature of just 3 C below the primary supply temperature, e.g. 47 C at a DH supply temperature of 50 C. In the measuring period is achieved average domestic hot water temperature of C. The simultaneity factors of 2 types of DH building substations, district heating tank unit (FVB) with reservoirs at primary side and unit with instantaneous water heater (GVV) is analyzed. Curves were drafted for the simultaneity factor up to 10 users. Factor, e (1), corresponding to the heat power of one consumer is determined to 4.7 kw of FVB-units and 24.3 kw for GVV-units. Factor e (1) for GVV is lower than previous work and the 32.3 kw, normally sized for. This result must also be seen in relation to housing type and inhabitants. The analysis points towards that dimensioning district heating systems need a much better basis for simultaneity factors and that in future a far greater consideration must be given to housing types and installations for the establishment of optimal systems. The measured heat loss for the entire network is very low, but in line with expected heat loss calculated in the design phase. Estimated heat losses in this low temperature network are approx. 50,000 kwh / year. Had the same network been laid out with a traditional design with single pipes and a temperature set of 80/40 C, the corresponding calculated heat loss would be approx. 200,000 kwh. This means that heat loss compared to a conventional network is reduced to approx. ¼. On the other hand, this gives a smaller increase in electricity consumption for booster pumping estimated at approx. 2,600 kwh per year. Heat loss is annually around. 1.2 MWh per dwelling corresponding to approx. 17% of the energy supplied to the area. Overall, the demonstration showed that concept works, also confirmed by the fact that there were no complaints from residents about the lack of heat or hot water. A new project granted under the Danish research program, EUDP 2010-II, will bring the concept one step further and expand the dissemination potential significantly. In this context continuing measurements will take place in Dept. 34 of Boligforeningen Ringgården. 3.3 Summary task 3 The report focuses on possibilities of how to further decrease CO2 emissions by implementation of low-temperature district heating (LTDH) in areas with new low-energy buildings as well as in areas with existing buildings. In the first chapter, three different sites where LTDH is considered are reported. The first site is in Solbjerg near Aarhus, where 104 low-energy single-family houses are planned to be built. Calculations for a LTDH network (60/30 C) have been made in the program TERMIS. The results show that depending on the houses being built as low-energy class 1 or 2, a cost saving potential of 6-13% can be achieved compared to traditional district heating (DH). The CO2-reduction potential is tonnes per year. The results also show that there is only a small difference in costs (construction costs and 20 years of operation) between the different types of in-house substation units. Please note that today most standard house companies offer only lowenergy houses with heat pumps, although LTDH is considered to be a fully competitive heat supply solution. Through dialogue and information, AffaldVarme Aarhus is trying to change C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 13

14 that. The second reported site is an area with single-family houses built in the 1970s in Skjoldhojparken in Tilst near Aarhus. Eight single-family houses have been investigated. Some houses have an undersized radiator system and use a wood stove as a supplementary heating source. Refurbishment can reduce the heat demand and make the houses more suitable for LTDH, but even with subsidy it is difficult to motivate the building owners to make energy saving initiatives like improvements of the building envelope and heating installations. Analyses show that if the DH supply temperature is lowered gradually from 80 C to 60 C, depending on the outdoor temperature, the heat loss in the existing pipe network for the eight houses can be reduced by 20%. An even larger potential can be achieved with replacement of the existing pipe system. The third site is neighbourhood in Sonderby in Hoje Taastrup with 75 single-family houses from the 1990s. The existing DH network is poor and has a heat loss of more than 40%. With LTDH it will be possible to reduce the network heat loss to 15% or lower. The CO2- emission could be reduced by about 66 tonnes per year. A new EUDP project will ensure that the existing DH network will be replaced, and LTDH will be implemented. In the second chapter we describe existing district heating systems in Aarhus and Hoje Taastrup. The average DH temperature is currently 80-77/47-42 C, so there is a potential for LTDH. The network heat loss in the DH systems is 15-16%. Residence buildings account for the largest part of the heat consumption, but also a large number of industry and commercial buildings are supplied with DH. Both AffaldVarme Aarhus and Hoje Taastrup Fjernvarme are continually renewing the existing DH system, and newly built housing areas and areas converted from natural gas are being connected. Both DH companies are working on gradually lowering the DH temperature, and there are plans of having a CO2-neutral heat supply within years. Lowering the DH temperature from 80/40 C to 55/30 C can reduce existing network heat loss by about 35%. With an optimal pipe system, the saving potential can be increased to 50-75%. The CO2-reduction potential for Hoje Taastrup Fjernvarme is between 7-10%, and for AffaldVarme Aarhus, the reduction potential it is calculated to be 11-16%. In total for Denmark, the reduction potential is assessed to be up to about 1,000,000 tonnes CO 2 per year, corresponding to about 1/5 of the total yearly emission for DH. The third chapter reports investigations on the possibility of supplying existing typical buildings built in the 1970s with LTDH with a supply temperature around 50 C. It is shown that basic renovation measures such as a change of the windows allow decreasing the maximum supply temperature needed for space heating (SH) system to 50 C for most of the heating season, but in case of outdoor temperatures below 0 C, the supply temperature should be increased. It is, however, not seen as a problem, because increasing the supply temperatures for cold periods is widely used in the traditional DH concept. The level of supply temperature needed for operation of SH systems in existing buildings can be further reduced by exchange of existing radiators by low-temperature radiators (larger surface) or by further renovation measures on the building envelope. A transition of all existing buildings to LTDH is also connected with change of DH in-house substations. DH in-house substations equipped with DHW storage tank should be changed if the DH supply temperature is reduced below 60 C at any time during a year (because of Legionella risk), and GVV units should be changed if the supply temperature drops below 55 C (not enough efficiency to supply design temperature of domestic hot water). It is suggested to replace all traditional substations by new types specially designed for LTDH. Moreover, if the domestic hot water (DHW) system C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 14

15 is operated with DHW temperature below 55 C, maximal volume of water in all DHW feeding pipes and circulation pipes is limited to 3 litres. In the next chapter we show examples of typical heat demands and peak power for DHW heating and SH in low-energy single-family houses as well as in existing typical singlefamily houses from the 1970's. The reported peak power for individual houses is later used as a base for evaluation of reduction of peak power in the district heating network (DHN). The hypothesis is that if peak power for individual buildings can be reduced, pipes with smaller diameter are required in the DHN. Thereby the network heat loss can be reduced, and CO2-emissions will be minimized. The possibilities in reduction of peak power are studied for SH systems and for DHW heating. The reduction of peak power for SH systems equipped with properly designed radiators has low potential because possible reduction is very limited and can easily result in reduction of thermal comfort for users. In case of floor heating system, reduction of peak power can be up to 40% if the heating system is operated with continuous supply of heating water instead of on/off control, which can cause high peak power demand. Moreover, by continuous supply of heating water to the floor heating system, better thermal comfort for users and better cooling of heating water returning back to DH are reached. Reduction of peak power for SH system is very important because the simultaneity factor of SH will never be lower than 62% of the total heat demand in all buildings and thus for pipes supplying higher number of customers, it defines the needed flow capacity of DHN. For dimensioning of branch pipes (supplying only one customer), the importance of reduction of peak power for SH depends on the type of DH substation used. In case of GVV (IHEU - Instantaneous Heat Exchanger Unit) unit - a unit without buffer tank - there is no influence on sizing of the branch pipe, because the branch pipe should be designed for the peak power of 32.3 kw for DHW heating. The situation is different in case of a substation with buffer tank FVB (DHSU - District Heating Storage Unit), where the level of possible downsizing of the branch pipe depends on the size of the buffer tank and the maximal charging flow rate from DHN. Reduction of peak power/load for DHW is mainly of importance for the parts of DHN supplying a lower number of consumers. In the previous EFP 2007 project, a concept and prototype of a FVB unit were developed in order to be able to reduce the peak power for DHW heating. In this report is looked into optimization of the FVB unit, where the needed DHW priority and the level of comfort for customers should be kept. The optimization of FVB is based on finding the optimal balance between a size of the buffer tank and maximal charging flow rate from DHN, while using a branch pipe with the smallest diameter available (Aluflex 14/14/110). The main advantage of the optimized concept is the reduced size of substation (size of buffer tank is reduced from 120 litres to litres depending on stand-by temperature and designed pressure drop in DHN) and better utilization of available flow capacity and pressure gradient in the DHN, allowing reduction of pipe diametre and thus heat loss from the DHN. For single-family houses using an optimized FVB with 20-litre buffer tank, the peak power for dimensioning a branch pipe can be reduced from 32.3 kw to 12.5 kw, if maximum charging flow rate is 5.5 litre/min. (corresponding to branch pipe Aluflex 14/14/110 with design pressure drop 2000 Pa/m). For networks with lower available pressure gradient, maximal charging flow/power can be further reduced. This will result in increased size of the buffer tank and the whole substation, in increased price of substation and higher heat loss from the substation. Moreover, for FVB with reduced charging flow rates, a priority of DHW heating cannot be used. And for branch C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 15

16 pipe dimensioning should be used peak power for space heating added to the charging power for DHW. The developed concept of FVB with reduced size of buffer tank shows high potential for reduction of dimensions and heat losses from DHN, but optimal balance between size of buffer tank and pressure drop in the DHN should be further investigated. Furthermore, two solutions are suggested for optimal operation of the proposed in-house DH substation; comfort bathroom which is an alternative to traditional by-pass using circulated water for all-year-around heating of bathroom floor and on demand by-pass, allowing cooling down of branch pipe without any influence on comfort for DHW tapping. The simple calculations show that all-year-around supply of floor heating has no critical influence on overheating in low-energy houses, and users get an pleasant sensation of warm floor at a very low cost. The concept of comfort bathroom is beneficial also for the whole DHN because DH water is kept in circulation, meaning full-way instead of traditional bypass, which should be used in some parts of the DHN anyway. Moreover, the concept can be used for traditional GVV units instead of traditional by-pass as well. The last chapter encompasses some other issues for LTDH. Heat loss in pre-insulated pipes, LTDH network with recirculation and a direct heat exchanger unit for singlefamily houses have been investigated. C:\Users\jw\Documents\EUDP\Rapport endelig\lavebyg-lavtemperaturfjernvarme-hovedrapport - Final.doc 16

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut Indhold Koncept Resultater Nyt projekt i eksisterende

Læs mere

Delrapport 3. Miscellaneous investigations

Delrapport 3. Miscellaneous investigations Delrapport 3 Energistyrelsen - EUDP 2008-II "CO 2 -reductions in low-energy buildings and communities by implementation of low-temperature district heating systems. Demonstration cases in EnergyFlexHouse

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Delrapport 1 Energistyrelsen - EUDP 2008-II DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Maj 2011 AFFALDVARME ÅRHUS Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.A Forord Projektet "CO

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Og andre forhold I fjernvarmeforsynede lavenergiboliger Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut

Læs mere

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Døgnudjævning og reduceret fremløbstemperatur er ifølge et netop afsluttet EFP-projekt nøglebegreber i et nyt fjernvarmekoncept til lavenergibyggeri. LAVENERGIFJERNVARME

Læs mere

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDENS AFD. 34 I LYSTRUP

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDENS AFD. 34 I LYSTRUP Delrapport 2 Energistyrelsen - EUDP 2008-II DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDENS AFD. 34 I LYSTRUP Maj 2011 AFFALDVARME ÅRHUS Høje Taastrup Fjernvarme

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskalademonstration af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende bebyggelser

Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskalademonstration af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende bebyggelser Hovedrapport Energistyrelsen EUDP 2010-II Journalnr. 64010-0479 Fuldskalademonstration af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende bebyggelser Juni 2014 Forord Projektet "Fuldskala demonstration af lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Delrapport - Demonstration i Lystrup. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser

Delrapport - Demonstration i Lystrup. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Delrapport - Demonstration i Lystrup Energistyrelsen EUDP 2010-II Journalnr. 64010-0479 Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Juni 2014 Forord Denne delrapport

Læs mere

Vandbårne varmeanlæg til lavenergibyggeri: - gulvvarme, radiatorer og fjernvarme. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Vandbårne varmeanlæg til lavenergibyggeri: - gulvvarme, radiatorer og fjernvarme. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Vandbårne varmeanlæg til lavenergibyggeri: - gulvvarme, radiatorer og fjernvarme Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Lav temperatur høj effektivitet Varmebehov i lavenergibyggeri Gulvvarme

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Dansk Fjernvarmes landsmøde 27. Okt. 2006 Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Svend Svendsen Professor v. BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet 45 25 18 54, ss@byg.dtu.dk, www.byg.dtu.dk 1 Udviklingsbehov

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Hovedrapport. Energistyrelsen - EFP 2007 UDVIKLING OG DEMONSTRATION AF LAVENERGI- FJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI. Marts 2009

Hovedrapport. Energistyrelsen - EFP 2007 UDVIKLING OG DEMONSTRATION AF LAVENERGI- FJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI. Marts 2009 Hovedrapport Energistyrelsen - EFP 2007 UDVIKLING OG DEMONSTRATION AF LAVENERGI- FJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI Marts 2009 Teknologisk Institut Energi og Klima Forord Projektet Udvikling og demonstration

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem PreHEAT Produkter til styring af boliger Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem Dagsorden Hvem er Neogrid Technologies PreHEAT cloudbaseret

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet.

Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet. Af Peter Kaarup Olsen og Torbjørn Ærenlund civilingeniør studerende Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet. Af Svend Svendsen Professor, BYG.DTU Danmarks Tekniske

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER

DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER DEMO 2 LAVTEMPERATURFJERNVARME MED MICRO BOOSTER (ULTFV) SLUTSEMINAR KOLDING 21. JAN. 2016 JOHNNY IVERSEN 1 Formål Fremme udviklingen af ultra-lavtemperatur fjernvarme

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. BIPV

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDEN?

FJERNVARME I FREMTIDEN? Fjernvarmens rolle i Smart Grid FJERNVARME I FREMTIDEN? V/ CARSTEN BOJESEN AALBORG UNIVERSITET 09.09.2013 1 Seminar om fjernvarmens rolle i Smart Energy indhold: Baggrund for 4DH Hvad er 4DH? 4DH WP (Work

Læs mere

Fjernvarmes konkurrenceelementer, case Ullerødbyen

Fjernvarmes konkurrenceelementer, case Ullerødbyen Temadag: Nye fjernvarmeløsninger til lavenergibyggeri Fjernvarmes konkurrenceelementer, case Ullerødbyen En præsentation om fjernvarme ifm. lavenergibyggeri Oplægsholder/JensLunding Civilingeniør og Projektleder,

Læs mere

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos INTELLIGENT HEAT GRIDS by Energy Service and Grundfos SURPLUS HEATING RENEWABLES TRADITIONAL Clean energy calls for intelligent heat grids UTILIZATION OF VARIOUS ENERGY SOURCES PRODUCTION AND DISTRIBUTION

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD 2020 - VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG FIRST PHASE IN THE GREEN TRANSITION OF THE ENERGY SYSTEM (BUILDINGS ROLE) FOCUS ON IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Forsyning af energi til lavenergibyggeri i Ullerødbyen,

Forsyning af energi til lavenergibyggeri i Ullerødbyen, Forsyning af energi til lavenergibyggeri i Ullerødbyen, erfaringer og målinger Peter Weitzmann COWI pewe@cowi.dk # 1 Emner Introduktion CONCERTO og Sorcer Lavenergibygninger Fjernvarmeforsyning Energiforsyning

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Catalogue of standard measures. - the approach adopted in Denmark

Catalogue of standard measures. - the approach adopted in Denmark Catalogue of standard measures - the approach adopted in Denmark Danish Energy Association: A commercial and professional organisation for Danish energy (mainly electricity) companies. 1 2 3 Production

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Delrapport - Demonstration i Tilst. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser

Delrapport - Demonstration i Tilst. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Delrapport - Demonstration i Tilst Energistyrelsen EUDP 2010-II Journalnr. 64010-0479 Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Juni 2014 Forord Denne delrapport omhandler

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev - Caring for the energy of tomorrow Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev Focus. Trust. Initiative. Indhold 1. Introduktion til DKµCHP 2. Synergi med energisystemet

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Effekt- og samtidighedsforhold ved fjernvarmeforsyning af nye boligområder

Effekt- og samtidighedsforhold ved fjernvarmeforsyning af nye boligområder Projekt nr. 2009-02 Titel: Effekt- og samtidighedsforhold ved fjernvarmeforsyning af nye boligområder Udført af: Roskilde Forsyning, Farum Fjernvarme, Høje Taastrup Fjernvarme, Guldborgsund Forsyning,

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck Introduktion IEA EBC Annex 56: Cost Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (DK deltagere:

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme Frank Elefsen, CTO Energy & Climate

Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme Frank Elefsen, CTO Energy & Climate Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme 2016-12-19 Frank Elefsen, CTO Energy & Climate fre@dti.dk AGENDA Kort om Teknologisk Institut Udfordringer for mere VE i fjernvarme Eksempler Solvarme

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere