Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet"

Transkript

1 Side Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

2 Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion: Varmesektorens rolle i fremtiden Baggrund: Nye krav til energipolitikken 3 fremtidsscenarier for udvidelser af fjernvarmen Side 11 Handlingsplan: Danmark CO 2 neutral i 2030 Side 14 Virkemiddelkatalog: Sådan kan flere aktører bidrage til udviklingen Om Varmeplan Danmark Varmeplan Danmark er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU), Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, og med støtte fra Dansk Fjernvarmes Forskning & Udviklingskonto. F&U-kontoen er oprettet med det formål at støtte forskning og udvikling inden for fjernvarmesektoren. Kontoens midler er tilvejebragt via et bidrag på 0,65 øre pr. GJ for alle varmeværker med en varmeproduktion eller et varmekøb på over 100 TJ pr. år.

3 Side 3 FORORD Varmeplan Danmark er den første egentlige videnskabelige undersøgelse af fjernvarmens potentiale på vejen mod et fremtidigt dansk samfund opvarmet af 100 % vedvarende energi. Varmeplan Danmark viser blandt andet, hvordan vi inden år 2020 kan halvere opvarmningssektorens CO 2 udslip, og hvordan hele opvarmningssektoren bliver stort set CO 2 neutral allerede omkring Danmark er i dag verdens førende fjernvarmeland. Dette skyldes visionære mennesker, som turde omsætte deres tanker i handling. Varmeplan Danmark tilbyder både visioner og konkrete handlingsplaner baseret på et gennemdokumenteret fundament, som tilsammen klæder de danske politikere bedst muligt på til at realisere fremtidens danske energipolitik. En ekspertgruppe fra Rambøll Danmark og Aalborg Universitet har udarbejdet Varmeplan Danmark med værdifulde input undervejs fra Affald Varme Aarhus, Dong Energy, DTU Byg, Energinet DK, Energistyrelsen, Fredericia Fjernvarme, Ingeniørforeningen, Kommunernes Landsforening, Landbrugsrådet, Miljø Økonomisk Råd, Risø, Syddansk Universitet, Vindmølleindustrien og Økologisk Råd. Selve rapporten strækker sig over 119 sider. Dette sammendrag gennemgår de vigtigste konklusioner, herunder prognosen for fremtiden, et katalog over virkemidler som kan hjælpe udviklingen på vej, samt en handlingsplan, der kan bane vejen til et fremtidigt dansk samfund baseret på 100 % vedvarende energi. God fornøjelse! Jørgen G. Jørgensen Direktør for Dansk Fjernvarme

4 Side 4 Konklusion: Varmesektorens rolle i fremtiden Opvarmningssektoren er en væsentlig årsag til, at Danmarks CO 2 udslip har været faldende. Siden 1980 er det årlige CO 2 udslip til opvarmning faldet fra ca. 25 kg/m 2 til 10 kg/m 2. Der er flere årsager: Forbrugerne har sparet 25 % på varmen og fjernvarmen er udbygget fra 30 % til 46 % af markedet svarende til, at 60 % af landets boliger i dag har tilsluttet fjernvarme. Dernæst er varmeproduktionen omlagt til kraftvarme og vedvarende energi. Og endelig er naturgasprojektet gennemført og dækker cirka 20 % af det danske behov for opvarmning af rum. Udviklingen kan fortsætte med stor samfundsøkonomisk fordel Beregningerne i Varmeplan Danmark viser, at CO 2 udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres endnu engang inden år 2020, og at opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 neutral allerede omkring år Man kan opnå markante forbedringer i CO 2 regnskabet meget hurtigt og med stor samfundsøkonomisk gevinst. Også efter 2020 kan vi opnå økonomiske gevinster, hvis energipriserne fastholder det nuværende høje niveau. Prognose for 2020 ifølge Varmeplan Danmark Fjernvarmen udbygges fra 46 % til ca. 60 % af markedet. Forbrugerne sparer yderligere 25 % på varmen og sænker returtemperaturen. Omkring 70 % af alt nybyggeri forsynes med fjernvarme eller blokvarme. Brugen af overskudsvarme om sommeren og konkurrencen mellem forskellige varmekilder øges ved at sammenkoble fjernvarmesystemerne yderligere. Fjernvarme produktionen udvides med flere varmelagre, mere vedvarende energi og overskudsvarme, herunder affaldsvarme, kraftvarme, industrioverskudsvarme, biogaskraftvarme, storskalasolvarme, biomasse kraftvarme, geotermi, biomassekedler, varmepumper samt elkedler til opsamling af overskydende vindenergi. CO2 udslippet fra opvarmningssektoren halveres. Samfundsøkonomiske gevinster på kort sigt Da Danmark i 1979 fik varmeforsyningsloven, havde naturgas første prioritet i de kommuner, hvor der ikke var overskudsvarme. Næsten alle disse kommuner kan i dag hente gevinster ved at konvertere fra naturgas til fjernvarme baseret på vedvarende energi og/eller kraftvarme.

5 Side 5 I mange år stoppede varmeplanlægning helt i Energistyrelsen og i mange kommuner. Men forudsætningerne har ændret sig til gunst for fjernvarmen i dag, hvor den danske naturgas rinder ud og naturgasprojektet stort set er afskrevet. Samtidig skal Danmarks energiforsyning baseres på vedvarende energi. Det giver fjernvarmen et meget stort potentiale med samfundsøkonomiske gevinster. Stop for CO 2 udslip på langt sigt Stiger energipriserne yderligere, forudser Varmeplan Danmarks prognose for , at fjernvarmen kan udbygges til op mod 70 % af markedet, samtidig med at naturgasforsyningen hovedsageligt omlægges til biogas. De sidste 30 % kan dækkes af indivi-duelle varmepumper, træpillefyr og solvarme. Derved reduceres CO 2 udslippet uden for det kvoteregulerede marked til nul. Fjernvarmens største udfordring For kommunerne bliver det en udfordring at finde en fornuftig afgrænsning mellem fjernvarme og individuelle varmepumper, hvor fjernvarmens fordele med effektivitet og forsyningssikkerhed afstemmes i forhold til de relativt store investeringer i ledningsnet. For fjernvarmesektoren bliver det en udfordring bliver at effektivisere forsyningen yderligere og særligt i områder med lav varmetæthed, hvor der tages hensyn til forbrugernes muligheder for at spare på varme og temperatur. For bygningsejerne bliver det en udfordring at reducere elforbruget, varmeforbruget, køleforbruget og returtemperaturen, hvor det er økonomisk fordelagtigt under hensyntagen til den aktuelle forsyning.

6 Side 6 Baggrund: Nye krav til energipolitikken I dag dækker fjernvarmen 46 % af det danske varmebehov. Ekspertgruppens analyser af fremtidsscenarier for udvidelser af fjernvarmen tager hensyn til folketingets og regeringens ønske om, at vi hurtigt skal reducere CO2 udslippet og knække kurven. Rapporten tager også hensyn til folketingets og regeringens vision om, at Danmark på længere sigt skal basere landets energiforsyning 100% på vedvarende energi. CO2 neutral varmesektor Varmeplan Danmark rapporten dokumenterer, hvordan Danmark kan opfylde EU s målsætninger og en ambitiøs dansk energipolitik, der er baseret på et bredt politisk flertal, om at spare på de fossile brændstoffer og reducere CO2 udslippet. Rapporten giver handlingsanvisninger på, hvordan danskerne sparer på CO2 udenfor de kvoter, nationen har til rådighed, hvordan man reducerer udgifter til opvarmningen af vores huse, samt hvordan man realiserer ønsket om et bæredygtigt energiforbrug.

7 Side 7 3 fremtidsscenarier for udvidelser af fjernvarmen Varmeplan Danmark kortlægger 3 scenarier for udvidelser af fjernvarmen baseret på BBR-registret og Geografiske Informations Systemer (GIS). Kortlægningen identificerer omkostninger til fjernvarmenet ud til hver enkelt potentiel tilslutning. I dag dækker fjernvarmen 46 % af det danske varmebehov. Scenarie 1: Scenarie 2: Scenarie 3: Fjernvarmen udvides til at dække 53 % ved øget tilslutning i eksisterende fjernvarmeområder. Fjernvarmen udvides til at dække 63 % ved at tilslutte naboområder, som i dag primært forsynes med naturgas. Fjernvarmens udvides til at dække 70 % ved at tilslutte naturgasområder op til 1 km fra eksisterende fjernvarmeområder. Varmebesparelser og optimering af fjernvarmenettet På baggrund af de 3 scenarier er nettabet udregnet i den nuværende situation såvel som i en situation, hvor det generelle varmebehov i hele bygningsmassen reduceres med hhv. 25 %, 50 % og 75 %. På den baggrund har Varmeplan Danmark lavet en detaljeret analyse af, hvordan fjernvarmenettet kan tilpasses en langsigtet besparelsesstrategi. Analysen viser, at rumvarmebesparelser bidrager yderligere til lavere returtemperatur, der giver reduktioner i nettabet og økonomiske besparelser på udbygning og renovering af fjernvarmenettet. Herudover forbedrer temperatursænkningen udnyttelsen af produktionsenheder som f.eks. affaldsforbrændingsanlæg. Fjernvarme kontra individuelle opvarmningsformer Varmeplan Danmark har udført en detaljeret energisystemanalyse af konsekvenserne af at omlægge de ovennævnte områder til fjernvarme sammenlignet med andre alternativer. De analyserede områder er i dag forsynet med individuelle kedler baseret på olie, naturgas eller biomasse. Analyserne viser, at der generelt er god brændselsøkonomi, CO2-reduktioner og samfundsøkonomi i at omlægge disse til fjernvarme. Dette udsagn gælder i det nuværende (år 2006) system såvel som i et fremtidigt scenario frem mod et 100 % vedvarende energi system i eksempelvis år 2060 eller derefter endda også i en situation, hvor boligernes rumvarme-behov generelt kunne være reduceret helt ned til 25 % af det nuværende. Der eksisterer en række andre individuelle muligheder, som også er analyseret: Mikro-kraftvarme med brændselsceller på brint ser ikke ud til at være et hverken brændselseffektivt, CO2-effektivt eller samfundsøkonomisk godt alternativ, heller ikke i et langsigtet 100 % vedvarende energi perspektiv. Tabene og omkostningerne er simpelthen for store. Og der er bedre og billigere måder at udnytte eventuel overskudsproduktion fra vindkraft på.

8 Side 8 Mikro-kraftvarme på naturgas er på kort sigt et brændselseffektivt og CO2 mæssigt godt alternativ. Især CO 2 -emissonen reduceres mærkbart, fordi der omlægges el-produktion fra kul til naturgas i det samlede system. Løsningen er imidlertid meget dyr sammenlignet med fjernvarme. På langt sigt i et 100% vedvarende energi system kræves tilførsel af biogas/syngas. Analyserne viser, at mikro-kraftvarme på naturgas kan ikke konkurrere med fjernvarme eller biomassekedler, hverken i forhold til brændselsforbrug eller samfundsøkonomiske omkostninger. Med de nuværende høje olie/naturgas-priser og lave kul og el-priser er elvarme et samfundsøkonomisk rimeligt alternativ primært på grund af lave omkostninger til radiatorer. På kort sigt gælder dette dog ikke huse med centralvarme. Og hvad angår brændselsforbrug og CO 2 emission er elvarme et dårligt alternativ. På langt sigt i et 100 % vedvarende energi system fører elvarme til et højt brændselsforbrug, og samfundsøkonomien bliver derfor meget følsom overfor hvilke brændselspriser, der regnes med for bio-gas/syngas og biomasse på langt sigt. Individuelle varmepumper er det bedste alternativ til fjernvarme. På kort sigt ligger de på samme niveau hvad angår brændselsforbrug, CO 2 -emission og samfundsøkonomi som fjernvarme. Samfundsøkonomisk er de lidt dårligere indenfor og i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, mens de er lidt bedre, når man kommer længere ud. På langt sigt i et 100 % vedvarende energi system er brændselsøkonomien god, men der kræves mere biogas/syngas end ved fjernvarme. Samfundsøkonomisk er varmepumperne ligeværdige med fjernvarme, men dette udsagn er dog følsomt overfor brændselspriserne, samt overfor hvor langt fra de eksisterende fjernvarmeområder, man befinder sig. Fjernvarme og individuelle varmepumper er løsningen Samlet peger analyserne på, at den fornuftige løsning er at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne viser, at den hensigtsmæssige kombination ligger et sted imellem at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 53 % og 70 %.

9 Side 9 Konkrete casestudier For at efterkontrollere muligheder og konsekvenser af at udvide fjernvarmen har Varmeplan Danmark set på en række casestudier. Det drejer sig blandt andet om følgende: En samlet plan for udvidelse af Vestforbrændings fjernvarmeområde til forsyning af naturgasområder i Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner. Fjernvarmeprojekt for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Rødovre kommune. Fjernvarmeprojekt for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Rudersdal og Lyngby kommuner. Analyse af forsyning af ny bebyggelse med fjernvarme i Trekroner i Roskilde kommune. Analyse af forsyning af ny bebyggelse med fjernvarme i Sønderborg kommune. Alle 5 casestudier viser generelt et stort potentiale for at gennemføre fjernvarmeprojekter, der er samfundsøkonomisk fordelagtige og sparer CO 2 emission. Årsagerne er stordrifts gevinster ved fjernvarme og blokvarme, og at mange forhold har ændret sig til gunst for fjernvarmeforsyningen, siden områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme blev fastlagt i varmeplanerne for 25 år siden. Affald, Geotermi, Biogas, Halm og Vindenergi En udvidelse af fjernvarmen kombineret med temperatursænkninger gør det muligt at udnytte affaldsressourcer bedre. Dels øges afsætningen om sommeren, og dels øges effektiviteten ved røggaskondensering. Herudover giver fjernvarmen en række fordele, som kun delvist er indregnet i energisystemanalyserne: En udvidelse af fjernvarmeområderne gør det lettere at udnytte geotermi. En udvidelse af fjernvarmeområderne gør det lettere at opnå synergi i forhold til biogas (forsyning med varme til proces, samt effektiv udnyttelse af biogas til kraft/varme). En udvidelse af fjernvarmeområderne gør det lettere at udnytte halm. En udvidelse af fjernvarmeområderne gør det lettere at øge vindkraftandelen, da fjernvarmens elkedler og store varmepumper i modsætning til individuelle varmepumper kan udnytte overskydende vindenergi uden at øge kapacitetsbehovet. En udvidelse af fjernvarmeområderne vil, alt andet lige, øge forsyningssikkerheden og fleksibiliteten i det danske energisystem.

10 Side 10 Solvarme For alle ovennævnte alternativer bliver det relevant at supplere med solvarme, om end solvarmen ikke forventes at forrykke forskellen mellem scenarierne væsentligt. De økonomiske analyser af solvarmen viser: Storskala solvarme er en fordel i alle fjernvarmeområder, hvor der ikke i forvejen er overskud af CO2 neutral varme, som ellers går til spilde om sommeren. Solvarme kan være en fordel til individuelle bygninger uden for fjernvarmeområder, eksempelvis i kombination med træpillekedler. På den baggrund anbefaler Varmeplan Danmark, at der på længere sigt udbygges med 6 mio. m2 solvarme, hvoraf 4 mio. m2 er storskalaanlæg til fjernvarme og 2 mio. m2 er individuelle anlæg.

11 Side 11 Handlingsplan: Danmark CO 2 neutral i 2030 På baggrund af analyser og konklusioner giver Varmeplan Danmark et udkast til en handlingsplan. Handlingsplanen viser de store linier, og de konkrete elementer i planen skal løbende vurderes og justeres. Aktioner i 2009 Analysen forudsætter, at de følgende tiltag senest starter i 2009, så man opnår hurtige resultater på samfundsøkonomien og CO 2 reduktionen. Ikke mindst resultater, som kan være synlige på klimakonferencen og resultater, som kan indarbejdes helt eller delvist i kommuneplanerne ved førstkommende revision. Der tilsluttes GWh i løbet af Dette svarer til at starte på at realisere scenario 1. Der startes projekter til fjernvarme for biogas, storskala solvarme, el-kedler og varmepumper. Mindre fjernvarmeværker konverterer fra naturgaskedler til biomasse, hvor naturgasmotorer skal bevares for eventuelt at konvertere til biogas. Aktionsplan Analysen forudsætter, at de følgende tiltag gennemføres i perioden for at skabe gevinster i opvarmningssektoren frem til 2030, som samtidig baner vejen for, at Danmark kan forsynes 100 % med vedvarende energi (VE). De ældste fjernvarmenet renoveres løbende, hvorved der tages hensyn til forandrede varmebehov samt sænkning af retur temperaturen. Herunder konverterer det Københavnske dampnet til normal vandbaseret fjernvarme. Den samlede investering i renovering og konvertering anslås til 35 mia. kr. Fjernvarmenettene udbygges til områder med individuel forsyning som i scenarie 1 og 2, som afsluttes i perioden De samlede investeringer anslås til 30 mia. kr. Fjernvarmetransmissionsnet udbygges og samkøres med mindre fjernvarmesystemer for at øge udnyttelsen af overskudsvarme om sommeren og fremme markedet for effektiv varmeproduktion. Fjernvarmenet eller blokvarmenet udbygges til at forsyne mindst 70 % af alt nybyggeri. Den samlede investering i fjernvarmenet til ny bebyggelse anslås til 9 mia.kr. Der bygges cirka 50 biogasanlæg med kraftvarme, hvilket svarer til en varmeproduktion på cirka GWh eller 50 % af årsproduktionen. Investeringen afholdes af biogasselskaberne, som sælger biogas til fjernvarmeselskabernes gasmotorer. Der udbygges med 2 mio. m2 storskala solvarme for en investering på 2 mia. kr. med op til 25 % dækning af årsproduktionen i fjernvarmesystemer, hvor der ikke i forvejen er overskud af affaldsvarme, anden overskudsvarme eller biogas.

12 Side 12 Fjernvarmeselskaberne går aktivt ind i markedet for fjernkøling og opnår synergi ved både at levere varme og kulde. El-drevne varmepumper til køling kan benyttes til opvarmning, når det er gunstigt i forhold til den samlede lastfordeling. Individuel varmeforsyning: Der bygges lavenergihuse med individuel forsyning med solvarme, biomasse, varmepumper mv. i de resterende 30 % af nybyggeriet, som ikke kan forsynes fra fælles og mere effektive anlæg. Uden for fjernvarmeområderne udbygges med 1 mio. m2 solvarme på individuelle bygninger for en investering på 4 mia. kr., og solvarmen kobles som standard på en akkumuleringstank. I fjernvarmeområder udnyttes solenergien i individuelle anlæg primært ved, at solceller indbygges i tagflader og facader i takt med, at det bliver gunstigt. Der udbygges med varmepumper, primært vand/vand uden for fjernvarmeområderne. Tilslutningne til naturgasnettet øges i områder, der ikke forventes konverteret til fjernvarme eller varmepumper de førstkommende år. Der spares mindst 25 % på varmebehovet, og returtemperaturen i alle varmeanlæg sænkes til ca. 35 grader for at effetivisere såvel individuelle som kollektive anlæg. Aktions plan For denne periode anbefales, at alle tiltag fra perioden fortsætter, herunder: Solvarmen udbygges til i alt 4 mio. m2 for fjernvarme kombineret med sæsonlagre, så solvarmen opnår 60 % dækning og suppleres med biomasse. Solvarme udbygges til i alt 2 mio. m2 for individuelle anlæg. Der udbygges med geotermiske anlæg, som kombineret med biomasse-forsynede absorptionsvarmepumper halverer forbruget af biomasse. Udnyttelsen af biogaskraftvarme fordobles. I forhold til basisforudsætningen for 2030, hvor fjernvarmen udbygges fra 46 % til 63 % (scenario 2), og hvor der spares mindst 25 % på varmen, kan der blive behov for at skærpe indsatsen for at opnå de energipolitiske mål med de ressourcer, der er til rådighed. Fjernvarmen kan udbygges til 70 % (scenario 3), og der kan spares yderligere 50 % eller mere alt efter energiprisernes udvikling.

13 Side 13 Resultater frem til 2050 Man kan inddrage forskellige faktorer, når man beregner fremtidige udviklingsforløb. Varmeplan Danmark skitserer 3 udviklingsforløb frem til 2050, hvor der varieres med forskellige kombinationer af fremtidige udvidelser af fjernvarmen, og forskellige fremtidige besparelser på rumvarmen. De 3 grafer viser et af rapportens udviklingsforløb, hvor der forventes 25 % besparelser på rumvarmen realiseret frem mod Udviklingsforløbet viser konsekvenser af fjernvarmen øget til 63 % i år 2020 (scenario 2, se side 7), og atter øget til 70 % mellem år (scenario 3, se side 7). Analysen viser, at CO 2 reduktionen kan reduceres til et minimum allerede omkring Figur 1: Varmeforsyningens fordeling på energiart ved udviklingsforløb A Figur 2: Fjernvarmens lastfordeling ved udviklingsforløb A Figur 3: Den samlede CO2-emission for fjernvarme og individuel ved forløb A

14 Side 14 Virkemiddelkatalog: Sådan kan flere aktører bidrage til udviklingen Her opstiller Varmeplan Danmark et katalog med forslag til virkemidler for de Varmeplan Danmark involverede parter, som kan inspirere til at realisere prognoserne for opvarmningens udvikling. Organisering og lovgivning Energistyrelsen beder kommunerne om at øge indsatsen med varmeplanlægningen i henhold til varmeforsyningsloven, og sammen med forsyningsselskaber fremme projekter med god samfundsøkonomi og stor CO 2 -fortrængning. Energistyrelsen lemper på restriktionerne for det frie brændselsvalg for fjernvarmeværker, så mindre værker kan konvertere til biomasse, opnå acceptable brugerpriser og fremme tilslutning af nye kunder. Energistyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen justerer bygningsreglementets energibestemmelse således, at det i overensstemmelse med EU direktivet fremmer omkostningseffektive helhedsløsninger, der tager hensyn til lokale forhold. Energistyrelsen specificerer i vejledningen for samfundsøkonomiske analyser, at man ved projektforslag for at forsyne ny bebyggelse, særligt i nye lokalplanområder, skal redegøre for, hvordan de samlede omkostninger til klimaskærm og forsyning optimeres med henblik på at nedbringe forbruget af tilført fossile brændsler til det fastsatte niveau. Regionerne tager klimaplanlægning og lokale energiressourcer op som et tema, der skal indarbejdes i kommuneplanerne. Kommunerne igangsætter et arbejde med at reducere udledningen af klimagasser, hvori arbejdet med varmeplanlægning, ajourføring af områdeafgrænsningen, omlægning til mere effektiv forsyning samt energibesparelser i bygninger indgår som hovedelementer. Energistyrelsen og Energitilsynet opstiller en model, der definerer et eventuelt erstatningskrav fra naturgasselskaberne, for kunder, der konverteres, inden de har bidraget tilstrækkeligt til at tilbagebetale de afholdte investeringer i naturgasnet, der er etableret iht. et godkendt projekt. Desuden inkluderer modellen en anvisning på hvem, der indenfor varmeforsyningslovens rammer kan yde denne eventuelle godtgørelse. Energitilsynet skærper indsatsen med benchmarking for at effektivisere fjernvarmesektoren, men med fokus på en helhedsvurdering af, hvordan selskabernes aktiviteter bidrager til at udnytte de aktuelle muligheder, eksempelvis med fokus på at opnå det optimale marked og at minimere omkostninger pr. forsynet areal. Energistyrelsen ajourfører forudsætningerne for samfundsøkonomisk vurdering af projekter indenfor energisektoren således, at disse afspejler de langsigtede energipolitiske målsætninger om omkostningseffektivitet og overgang til vedvarende energi og tager hensyn til effekten af stigende vindkraftandel.

15 Side 14 Energistyrelsen udmelder nøgletal for klimagasser for grønne regnskaber, som skal afspejle de samfundsmæssige reduktioner således, at grønne regnskaber kan indgå som en beslutningsparameter for energibesparende foranstaltninger, herunder at nøgletal skal afspejle det faktiske merforbrug af varme ved kraftvarmeproduktion (typisk faktor 3 frem for faktor 1,25), og at der også skal lægges vægt på lav returtemperatur. Energistyrelsens og Dansk Fjernvarmes statistikker udbygges til som minimum at fremstille opvarmningssektorens og fjernvarmesektorens udvikling, ligesom der opstilles hitlister med CO 2 neutrale fjernvarmesystemer og byer på grundlag af energimæssigt korrekte CO 2 beregninger og eksempelvis primær energiressourcefaktorer (PRF) i henhold til en metode fra Euro- Heat&Power. Fjernvarmeselskaberne Fjernvarmeselskaber udarbejder forretningsplaner eller udbygningsplaner som redegør for, hvordan selskabet kan forbedre indtjeningen med henblik på at sænke varmepriserne. Udbygningsplanen skal indeholde kortsigtet prioritering samt en perspektivplan for en langsigtet udbygning, der kan iværksættes, når forudsætningerne ændres for at fremme CO 2 besparelser. Fjernvarmeselskaberne udvider arbejdet med varmebesparelser ud fra kriterier om at mindske den samlede varmeregning inkl. kapitaludgifter til investeringer på kundens ejendom. Fjernvarmeselskaberne udvider samarbejdet med kunderne til at omfatte returtemperatur og krav til maksimal fremløbstemperatur med henblik på at sænke temperaturniveauet optimalt under hensyntagen til fremtidens produktionsmuligheder for lavtemperaturfjernvarme. Fjernvarmeselskaberne påtager sig i stigende grad (på kommerciel basis og evt. med udlicitering) rollen som varmemester og lokal energispareansvarlig for kunder og større individuelle opvarmningsanlæg (som med tiden kan konverteres til fjernvarme). Herved tilgodeser man mange kunders ønske om denne ydelse og man kan bedre planlægge og koordinere udbygningen med fjernvarme. Fjernvarmeselskaberne reformerer tarifferne, så de afspejler den langsigtede omkostningsstruktur og markedsføring til nye kunder, herunder: fordelene ved lav returtemperatur som effektiviserer produktionen og skaber kapacitet til nye kunder, tidsafhængige tariffer, som pr. måned tager hensyn til prisforskelle i produktionsomkostninger, og som åbner for mere køb af overskydende varme fra kunder, tilpasning af den variable tarif, så den mindst afspejler de langtidsvariable omkostninger under hensyntagen til behovet for at skifte dimension og fleksible prisbestemmelser, som fremmer de fælles løsninger for selskaber og kunder.

16 Udredningsarbejder Energistyrelsen og EnerginetDK udarbejder analyser, der belyser samspillet mellem de vandbårne systemer og elsystemet, samt hvordan man kan udnytte vindkraften optimalt og spare investeringer i elsystemet ud fra et langsigtet økonomisk perspektiv for at gøre Danmark selvforsynende med VE. Energistyrelsen udarbejder analyser, som belyser de samfundsøkonomiske fordele ved at se samlet på, hvordan bygninger forsynes med termisk komfort (opvarmning, køling og brugsvand) under hensyntagen til alle omkostninger til klimaskærm, installationer, varmesystemer og produktion. Dansk Fjernvarme starter et udredningsarbejde om, hvordan fjernvarmeselskaberne bedst kan effektivisere sektoren yderligere og tage udfordringen i Varmeplan Danmark op ved at se på både tekniske, organisatoriske og finansielle muligheder. Varmeplan Danmark blev offentliggjort torsdag den 9. oktober Rapporten kan downloades gratis i fuld længde (119 sider) på

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Reguleringsmodeller for fjernvarmen

Reguleringsmodeller for fjernvarmen Reguleringsmodeller for fjernvarmen BAGGRUNDSRAPPORT 24-02-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk 2 Reguleringsmodeller

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere