Fjernvarmeværker. varmt vand) samt ledningstabet i nettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeværker. varmt vand) samt ledningstabet i nettet."

Transkript

1 7. Fjernvarmeværker foto: biopress/torben skøtt Sabro Halmvarmeværk vest for Århus. Værket er bygget i 1991 og er på 3,2 MW. Til højre på billedet ses halmlageret. Til venstre ses kedelhus, kontrolrum, værksted og rum til askecontainer. Det årlige halmforbrug er ca tons. Halmfyrede fjernvarmeværker er blevet opført siden 1980, og der er i alt 58 værker i drift. Der har været 61 værker, men 3 er i de senere år ændret til andet brændsel (træflis) eller lukket i forbindelse med omlægning til naturgas og affaldsfyret kraftvarme. Med fjernvarmeværker menes der altid værker med varmeproduktion, men uden el-produktion. Den maksimale kedeltemperatur er 120 C og det maksimale tryk er 6 bar. Gennemsnitsstørrelsen er 3,7 MW. Det største anlæg har en effekt på 9 MW, det mindste på 0,6 MW. Alle anlæg benytter storballer med målene 2,4 x 1,2 x 1,3 meter. Gennemsnitsvægten af en balle er 520 kg. Kedelstørrelse Kedeldimensioneringen fastsættes ud fra den maksimale varmemængde, der skal leveres til fjernvarmenettet den koldeste dag i året. Varmemængden kan opdeles i boligernes nettovarmebehov (rumvarme og varmt vand) samt ledningstabet i nettet. Summen af disse to tal giver varmeproduktionen ab værk. Som eksempel kan der beregnes en maksimal fjernvarmebelastning for en by, hvor varmeproduktionen ab værk er 40,7 TJ/år eller MWh/år. Dette svarer til opvarmningsbehovet i enfamilieshuse. Ledningstabet er 30% af varmeproduktionen og forbruget af varmt vand er 10%. Disse tal kan bruges som vejledende tal for et normalår med ELO-graddage (ELO står for EnergiLedelsesOrdningen) og med et ledningsnet svarende til de mindre bysamfund, hvor halmværkerne er etablerede. I Danske Fjernvarmeværkers Forenings statistik fra 1995/96 er der oplysning om nettab for 37 halmvarmeværker. Det gennemsnitlige nettab var 28% med højeste nettab på 42% og laveste på 16%. Der var ca graddage i 1995/96, og det gennemsnitlige nettab bliver ca. 30%, når der korrigeres til et normalår. Den maksimale kedeleffekt kan beregnes ud fra /ref. 40/. Faktoren 3,2 er et erfaringstal for det maksimale rumopvarmningsbehov den koldeste dag i året. De 8760 timer er årets antal timer. Et fjernvarmeværks belastning over året kan vises på en varighedskurve, se figur 17. Der installeres normalt en oliefyret kedel, der kan dække hele effektbehovet på 3 MW til brug ved spidslast, reparation eller havari på halmkedlen. Halmkedlen vælges normalt til 60-70% af maksimal last (her 66% svarende til 2 MW). Med denne kedelstørrelse vil sommerlasten på 0,5 3, MWh MWh Maks. effekt = = 3 MW timer Varmeandelen til rumopvarmning er 60% = MWh. Varmeandelen til ledningstab og varmt vand er 40% = MWh Side 26 Halm til energiformål

2 MW være ca. 25% af 2 MW, hvilket kan give en forbrændingsmæssig rimelig sommerdrift. Når kedlen vælges til 2 MW, vil den kunne køre maksimal last i godt timer om året. Varighedskurven fremkommer ved at belastningen i MW hver time i året (i alt timer) afsættes med den største belastning i venstre side og derefter de øvrige efter faldende værdi. Følgende oplysninger kan læses af varighedskurven: Det samlede areal under kurven svarer til årsproduktionen på MWh. Det gule areal svarer til halmkedlens produktion. Det udgør 93% af arealet under kurven svarende til MWh eller GJ. Med en årsvirkningsgrad på kedlen på 84% og en brændværdi for halmen på 14,5 GJ/tons vil behovet være ca tons halm pr. år. Varmeproduktionen på olie er ca. 800 MWh fordelt med 550 MWh på spidslast og 250 MWh på 3 ugers sommerstop for service. Det er det brune areal. Energiforbruget er liter olie pr. år. Effektbehov i MW 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Spidslast oliefyring Halmfyring Sommerforbrug er kun nettab og varmt vand. Effektbehovet er 0,5 MW. Det er den nederste højre del af kurven, og sommerlasten varer i = timer. 3 ugers sommerstop for service er vist. Her fyres med olie. Statistik for værkerne viser, at halmandelen i den samlede varmeproduktion ligger mellem 85 og 93% /ref. 9/. Anlægstyper Anlæggene har forskellige indfyringsprincipper, som kræver varierende udrustninger til transport og håndtering af halm fra lager til kedel. De 58 anlæg kan opdeles i 5 typer /ref. 9/: Anlæg for snittet halm: 7 stk. Anlæg for oprevet halm: 24 stk. Anlæg for skivede baller: 3 stk. Anlæg for cigarfyring: 11 stk. Anlæg for hele baller: 13 stk. Sommerstop oliefyring Der er 2-3 leverandører på markedet, der leverer totalanlæg (se kapitel 14). Dels producerer de selv hovedkomponenter, dels køber de underleverancer i form af filter, skorsten, kran, eludrustning m.v. Alle anlæg er opbygget af samme hovedkomponenter: Halmlager og halmvægt Halmkran og transportbånd (halmbane) Snitter/opriver/opskiver (ved de 3 førstnævnte typer) Indfyringssystem og kedel Forbrændingsluftblæsere Røgrensning og aske/slaggetransport Skorsten og røggassuger Styrings- og reguleringsudrustning Anlæg for snittet og oprevet halm I dette afsnit beskrives også de dele af anlægget, der er fælles for de 5 typer. Lager Halmlageret er pladskrævende. Værkerne har i gennemsnit lager til 8 dages drift ved fuldlast, hvilket for det gennemsnitlige værk på 3,7 MW svarer til godt 400 storballer. Det samlede lagerareal inkl. kørselsareal m.v. for denne halmmængde er ca. 600 m 2. Halmen leveres på værket af halmleverandøren på lastbil eller på traktortræk. Værket sørger for aflæsning med truck. Ved aflæsning vejes ballerne, og vandindholdet bestemmes. Værkerne modtager halm med op til ca. 20% vandindhold. Baller med højere vandindhold returneres, idet de giver for ujævn forbrænding, specielt ved dellast. Ved arbejde i halmlageret kan der være risiko for at indånde halmstøv, der indeholder allergifremkaldende svampekim og mikroorganismer. Som vejledning for grænseværdier kan benyttes Arbejdstilsynets rapport nr. 10/1990 om arbejdsmiljøproblemer med affaldsbehandling Tusinde driftstimer Figur 17: Varighedskurve for et 3 MW værk med en 2 MW halmkedel. Spidsog reservelast dækkes af en 3 MW oliekedel. Vejning og vandindhold Vejningen foregår enten på en brovægt eller en platformsvægt. Det er ulovligt at afregne over for leverandørerne via en vejecelle monteret på trucken. Brovægten er den hurtigste at arbejde med, idet der kun skal ud- Halm til energiformål Side 27

3 Der laves vandbestemmelse i storballer på varmeværket. føres 2 vejninger (en brutto og en tara af lastbilen). Platformsvægten benyttes ved, at trucken kører op på platformen med forhjulene og vejes hver gang, der er hentet en balle. Det giver en langsommere arbejdsgang. En brovægt er 2-3 gange dyrere end en platformsvægt, så det er en afvejning af øget investering kontra øget betjeningstid, der skal afgøre valget mellem de to typer. Vægten skal justeres hvert 4. år af et DANAK-godkendt laboratorium. DANAK er en forkortelse for Dansk Akkreditering, og godkendelsen skal sikre kvaliteten af justeringen. Til bestemmelse af vandindholdet benyttes et måleinstrument, der er forsynet med et spyd til indstikning i halmballen. Modstanden over to elektroder måles og omsættes til vandprocent på et viserinstrument. Der foretages normalt tre målinger på samme balle, og der udregnes et gennemsnit for vandindholdet. Afvisningsgrænsen er normal 20%. Afhængigt af praksis og ordlyd i leverancekontrakten afvises enkelte baller eller hele læsset. Kran Alle større anlæg er udstyret med en automatisk kran, der løfter ballerne fra lagerplads til halmbane. Kranen er programmeret til at hente ballerne i en bestemt rækkefølge, og det er foto: biopress/torben skøtt foto: biopress/torben skøtt derfor vigtigt, at truckføreren ved aflæsning placerer ballerne i afmærkede felter. På nogle mindre anlæg er der ingen kran, men et langt transportbånd (halmbane), hvorpå ballerne anbringes med truck. Båndene overskæres, og ballerne føres ind i en snitter eller opriver. Snitning, oprivning og indfyring Halmsnittere har højere strømforbrug og vedligeholdelsesudgifter end halmoprivere og udskiftes derfor efterhånden på eksisterende værker. I opriveren søges halmen bragt tilbage til tilstanden før presningen. Ballerne kører fra halmbanen ind mod opriveren, der kører op til 30 omdrejninger/min. Kapaciteten kan varieres fra kg/time. En anden type opriver kaldes straw-divider. Ballerne føres frem mod et sæt op- og nedadgående tandstænger, der river halmen op. Den falder gennem en tragt videre ned til en stokersnegl eller stempel, der fører halmen ind i kedlen. For alle indfyringssystemer gælder, at der foran på kedlen er etableret en sikkerhedssluse. Den skal forhindre, at der går ild i halmen uden for kedlen (tilbagebrand). Kedlen Halmen føres via stokersneglen eller stempel ind i bunden af kedlen. Kedlens bund består af en rist, der er en kraftig støbejernskonstruktion, hvorpå forbrændingen foregår. Risten er normalt inddelt i flere forbrændingszoner, der tilfører forbrændingsluft gennem risten (primærluft). Forbrændingen kan styres i hver zone, og der kan opnås en god udbrænding af halmen. Risten kan samtidig udføre en frem- og tilbagegående bevægelse, hvorved den brændende halm transporteres gennem kedlen hen imod askeudtaget. Halmens energiindhold består for en stor del af flygtige gasser (ca. 70%), der uddrives under opvarmning og afbrændes i fyrrummet over risten. For at sikre forbrændingsluft til gasserne tilføres der sekundærluft via mange dyser placeret i kedelvæggen. Lufthastigheden i dyserne skal være høj for at sikre en god opblanding af gasser og forbrændingsluft. Hvis der er lavet utilstrækkeligt sekundærluft system, får man høje kulilte-procenter og lugt (uforbrændte kulbrinter) i røggassen. Dette betyder dårlig virkningsgrad, idet uforbrændte gasser forsvinder op gennem skorstenen. Fra forbrændingskammeret ledes røggasserne til konvektionsdelen. Konvektionsdelen består som regel af lodrette rørrækker, hvorigennem røggasserne passerer. De fleste anlæg er udstyret med en economizer, d.v.s. en varmeveksler placeret efter konvektionsdelen. Heri afgiver røggasserne yderligere varme til kedelvandet med en større total virkningsgrad til følge. Trucken placerer storballerne i afmærkede felter så den automatiske kran kan finde dem. Der stables 4 baller i højden. Automatikken sørger for at kranen placerer en balle på halmbanen hvorfra ballen køres ind i opriveren. Side 28 Halm til energiformål

4 Anlæg for skivede baller Halmballen skæres i skiver af en hydraulisk kniv, og skiven skubbes af et stempel ind i kedlen. Inden opskivningen rejses ballen til lodret position og kniven skærer af fra bunden. Anlæg for kontinuert indfyring af helballer - cigarfyring foto: biopress/torben skøtt Den automatiske kran står i venteposition og afventer at kedelautomatikken kalder på halm. Kranen løfter ballerne op til straw-divideren og placerer dem til venstre hvor lågen åbnes automatisk. De op- og nedadgående tandstænger er monteret yderst til højre i straw-divideren. grafik: vølund Cigarfyringsprincippet. Storballen skubbes kontinuert ind i fyrrummet medens den brænder fra enden. Forbrændingsluften tilsættes via dyser i den skrå brænderfront. Aske og delvist forbrændt halm falder ned på den skrå rist og udbrænder inden det skubbes eller rystes mod slaggefaldet yderst til højre i billedet. I stedet for at klippe snore og snitte/oprive halmen skubbes de hele baller i en endeløs række ind i kedlen, hvor de brænder fra enden. Kranen anbringer ballen i en ilæggerkasder nærmest er at betragte som et forgasningskammer, antændes ballen af den brændselsmængde, der findes i forvejen, og den brænder delvis forfra og ovenfra, alt afhængig af hvor der sker lufttilførsel. Lufttilførslen reguleres afhængigt af røggastemperatur og iltprocent. I bunden af forfyret er indbygget frembringere, der langsomt transportere den brændende balle mod askeudtaget. Røggasrensning Røgen fra forbrændingen skal renses for at kunne overholde myndighedernes krav. Miljøstyrelsen har foreslået følgende vejledende grænseværdier til halmanlæg over 1 MW /ref. 42/: Partikelemission: Maks. 40 mg/nm 3 (Nm 3 = normalkubikmeter, d.v.s. ved 0 C). Kulilteprocent maks. 0,05% (volumenprocent ved 10% ilt i røggassen). For anlæg under 1 MW er der ingen veldefinerede krav, men de godkendende myndigheder benytter normalt ovennævnte værdier, når det drejer sig om fjernvarmeværker under 1 MW. Røggasrensningen skal nedsætte mængden af flyveaske, så partikler fra røgen ikke spredes over de omkringliggende bygninger. Kulilteindholdet er nærmere omtalt under afsnittet om miljøforhold. se, og et hydraulisk stempel skubber ballen ind i en indfyringskanal, hvor den via medbringere føres frem mod brænderen i kedelvæggen. De flygtige gasser uddrives i brænderen og afbrændes ved hjælp af et større antal sekundærdyser. Ballen bliver stadig skubbet fremad, og det ikkebrændte halm og aske falder ned på en vandkølet rist, hvor udbrændingen afsluttes. Anlæg for stykvis indfyring af helballer Kranen anbringer ballen i en sikkerhedssluse. Den føres frem til en indfyringssluse, hvorefter forfyrets låge åbnes, og ballen indføres. I forfyret, Materiale Driftstemp. C (maks.) Kemisk bestandighed Flex Pris pr. m 2 Syrer Baser Hydrolyse Polyester Dralon T ,5 Nomex til Teflon Ustabil 0 Moderat stabilitet + Stabil ++ God stabilitet +++ Ekstra god stabilitet Flex: Stabilitet overfor påvirkning ved håndtering Pris pr. m 2 er relative priser, hvor polyester er sat til 1 Tabel 4: Filterposers egenskaber og indbyrdes prisforhold /ref. 11 og 43/. Hydrolyse er en reaktion der kræver varme hvor vand går i kemisk forbindelse med organisk materiale (poserne) og materialet nedbrydes. Halm til energiformål Side 29

5 Røgrensningsudstyret kan være: Multicyklon: Rensning, hvor røgen centrifugeres i lodretstående rør så partiklerne udskilles. Posefilter: Røgen ledes igennem fintmaskede poser, der tilbageholder partiklerne. Elektrofilter: Røgen ledes gennem et elektrisk felt, og partiklerne udfældes på elektroder. Røggasvasker: Røgen ledes gennem et brusebad, så partiklerne fanges i vandet. Røggaskondensering: Røgen nedkøles under dugpunktet, og partiklerne fanges i dråberne. Den normale udrustning er en multicyklon, som gnistfang og til grove partikler efterfulgt af et posefilter. Multicyklonen renser røgen fra mg støv/nm 3 til mg/ Nm 3. Meget af flyveasken fra halmfyring er så finkornet (under 0,01 mm) at posefilter er den bedste og billigste løsning for at opfylde kravet om 40 mg støv/nm 3. Støvindholdet efter filter er under normal drift mg støv/nm 3 med poser, der ikke er revnede. Se også afsnittet om miljøforhold. Elektrofiltre kan give problemer ved halmfyrede anlæg. To anlæg, der oprindeligt havde elektrofilter, har udskiftet disse med posefiltre. Støvpartiklerne er svære at ionisere i elektrofiltret og det er svært at få dem til at falde af elektroderne og ned i askesystemet på grund af den meget lille masse. En del af partiklerne sætter sig derfor som belægninger i skorstenen og særlig ved opstart af anlægget medrives sodklatter der falder ned i værkets nabolag. Nogle få varmeværker har installeret en røggasvasker. Princippet er, at røggassen ledes gennem et vandfald af forstøvet vand, hvorved støvpartiklerne opfanges og transporteres bort med vandet. Man skaffer sig med denne metode et spildevandsproblem i stedet for et askedeponeringsproblem. Som noget nyt har Hals Fjernvarme installeret røggaskondensering. De første års driftserfaringer er gode trods det lave vandindhold i halm. Driftsudgifterne til strøm er ca. grafik: vølund 5% lavere på hele anlægget. Vedligeholdelsesudgifterne er 1/3-1/4 sammenlignet med posefilter. Skorsten Den rensede røggas ledes til atmosfæren gennem skorstenen. Der er et separat røgrør til hver kedel. I hvert enkelt tilfælde må skorstenens højde fastlægges ud fra miljømyndighedens krav. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 Begrænsning af luftforurening fra virksomheder er gældende for halmfyrede værker. I vejledningen gives der også anvisning på beregning af skorstenshøjder /ref. 42/. Aske Halm indeholder 3-5% aske. En del falder fra risten ned i en tragt under kedlen og sendes via kædeskraber videre til en askecontainer. Kædeskraberen ligger normalt i vandbad, hvor der sker en automatisk vandtilsætning i takt med, at vandet fordamper samt bliver ført med asken til containeren. Våd transport af asken er det mest almindelige på værkerne, og et vandbad i kædeskraberen er en effektiv vandlås til at hindre falsk lufttilførsel til kedlen gennem asketransportsystemet. Flyveasken er de partikler, der følger med røggasserne gennem kedlen, og udskilles i cyklon og filter. Herfra transporteres partiklerne via snegle til kædeskraberen. Askens anvendelse som gødning er omtalt i kapitel 11. Akkumuleringstank På 23 varmeværker er der installeret en akkumuleringstank. Gennemsnitsstørrelsen er 400 m 3. Prisen for denne størrelse tank er ca. 1 mio. kr. (1995-priser). Der er følgende fordele: Spidsbelastning morgen og aften i vinterhalvåret kan udjævnes, så oliefyring undgås. Ved driftstop kan varmeforbruget trækkes fra tanken, så oliefyring undgås. En 400 m 3 tank kan levere varme til 7 timers fuldlast på et gennemsnitsværk. Ved lavlast om sommeren kan kedlen køre fuldlast kortvarigt mens tanken fyldes, hvorefter kedlen lukkes. Resultatet er bedre virkningsgrad og lavere emissioner sammenlignet med kontinuert lavlast. Personalets vagtplan bliver mere fleksibel, idet man bl.a. kan lukke kedlen i weekenden om sommeren. Ulemperne er øgede udgifter til investering og vedligeholdelse af tanken, ligesom der skal købes halm til at dække varmetabet fra tanken. Styring, regulering og overvågning Styring, regulering og overvågning af værket kaldes under ét SRO-syste- Et fjernvarmeværk med cigarfyret kedel. Den automatiske kran placerer storballerne i ilæggerkassen, og ballerne føres frem til forbrænding. Røggasserne går gennem kedlens 4 tomme træk og ud i konvektionsdelen, der består af lodrette røgrør. Asken falder via tragte ned i askecontaineren. Røggassen fortsætter ud i posefilteret og via røgsugeren i kælderen sendes den rensede røg ud gennem skorstenen. Alle blæsere er anbragt i kælderen af støjhensyn. Side 30 Halm til energiformål

6 met. Systemet er normalt bygget op over to computere: En PLC (Programmerbar Logisk Computer), der indsamler driftsdata fra anlægget samt fastholder anlægget på valgte værdier for tryk, temperatur, flow m.v. En almindelig pc, der viser varmemesteren de aktuelle data fra PLC en på et skærmbillede og via udskrifter. På pc en kan de valgte værdier ændres, og via PLC en kan anlæggets driftstilstand ændres. Systemet er opdelt i de tre hovedfunktioner, der dækker følgende: Styringen sørger for, at hele processen forløber i en forudbestemt rækkefølge. F.eks. skal kranen først hente en ny halmballe, når den foregående balle er indfyret, og kedlens driftstermostat kalder på mere varme. Reguleringen sørger for, at valgte værdier for tryk, temperatur m.v. overholdes. Overvågningen giver alarm ved fejlfunktioner. Alarmen kan via personsøger sendes til den vagthavende på eller uden for værket. Værket er normalt bemandet fra kl i ugens 5 arbejdsdage. Miljøforhold Miljøbelastningen fra energiproduktion har stor bevågenhed hos myndigheder og i den offentlige debat. Halm er CO 2 -neutralt, og det er den væsentligste årsag til det politiske ønske om at fremme brugen af halm i energiforsyningen. På 13 værker er der i perioden gennemført en serie emissionsmålinger (tabel 5). Der er ikke konstateret forskelle i emissioner afhængigt af de forskellige fyringsprincipper /ref. 11, videnblad 61/. I tabel 5 er CO-værdien på mg/nm 3 svarende til 0,096%, hvilket er over Miljøstyrelsens grænse på 0,05%. CO-indholdet i røggassen er afhængig af hvor god forbrændingen er. Indholdet skal være så lavt som muligt idet CO er giftigt CO er en brændbar gas. Højt COindhold forringer virkningsgraden høj CO-værdi og lugtgener fra skorstenen hører sammen høj CO-værdi og tilstedeværelsen af PAH og dioxin i røggassen hører formentlig sammen. NO x -dannelsen ønskes reduceret, idet tilstedeværelsen af NO x medvirker til Parameter mg/nm 3 ved 10% O 2 mg/mj Partikler 1) (støv) 80 (5-200) 40 (3-100) CO (kulmonooxid) 1200 ( ) 600 ( ) NO x (kvælstofoxider) 2) 180 (80-300) 90 (40-150) SO 2 (svovloxider) 3) 260 ( ) 130 ( ) HCl (klorbrinte) 80 (30-150) 40 (15-80) PAH 0,35 (0,20-0,60) 0,18 (0,10-0,30) Dioxin (Nordisk tox. eqv.) 4) (0, , ) (0, ) Dioxin (PCDD + PCDF) 4) (0, ) (0, ) 1) Tallene gælder for anlæg med posefilter 2) Beregnet som NO 2 -ækvivalenter 3) Tallet er bestemt ved beregning ud fra halmens indhold af svovl (20 halmanalyser). Målinger i 1997 har vist at 35-43% af svovlen bindes i asken /ref. 59/. 4) Der er målt på to anlæg, én måleværdi pr. anlæg Tabel 5: På 13 fjernvarmeværker er der i perioden gennemført en serie emissionsmålinger. De fremhævede tal er middelværdier, og tallene i parentes viser hvilket interval ca. 90% af måleresultaterne kan forventes at findes. Støv- og kulilteemission er over Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier. dannelse af smog i atmosfæren forsuring af nedbøren NO x -dannelsen sker ud fra luftens og brændslets indhold af kvælstof og er afhængig af, hvordan forbrændingen foregår i fyrrummet. Af vigtige parametre for lav NO x -emission kan nævnes lavt luftoverskud lav flammetemperatur hurtig afkøling af røggasserne Svovldioxid (SO 2 ) dannes ud fra brændslets indhold af svovl. SO 2 er årsag til forsuring af atmosfæren tæring i kedel og filter ved dannelse af svovlsyre. Både SO 2 og NO x kan fjernes fra røggasserne, men processerne er for dyre på små anlæg som fjernvarmeværker. Målinger på 2 fjernvarmeværker har vist, at 57-65% af svovlen udsendes gennem skorstenen. Resten bindes i asken /ref. 59/. Klorbrinte (HCl) medvirker ligesom SO 2 til forsuring af atmosfæren og tæring i kedelanlægget. Klorindholdet i halmen stammer formentlig fra brug af kunstgødning og pesticider. PAH (Poly Aromatiske Hydrogencarboner) er en fællesbetegnelse for en lang række kulbrinteforbindelser, som er karakteriseret ved, at de lugter. Dioxin er ligeledes en fællesbetegnelse for stoffer, der indeholder kulstof, ilt, brint og klor. PAH og dioxiner dannes ved dårlig forbrænding og er sundhedsskadelige. Der er påvist sammenhæng mellem højt COindhold og dannelse af PAH og dioxiner /ref. 44, 45 og 46/. Støj I forbindelse med offentlig godkendelse af varmeværket kan følgende grænser fastsættes: Støjgrænse i skel: 40 db (A) Støjgrænse ved eksisterende boliger: - 45 db (A) mandag - fredag kl samt lørdag kl db (A) mandag - fredag kl samt lørdag kl samt søn- og helligdage kl db (A) alle dage kl Halm til energiformål Side 31

7 Til sammenligning er baggrundsstøjen i et boligområde db (A). En effektiv dæmpning af støjkilder på værket er at anbringe blæsere, hydraulikmotorer m.m. i en kælder. Sikkerhed Sikkerhed på varmeværket omfatter brandsikkerhed og personsikkerhed. De lokale brandmyndigheder skal godkende anlægget inden ibrugtagning. Værket skal opdeles i brandsektioner f.eks. i følgende: Halmlager Indfyringssystem Kedelrum Øvrige rum: kontorer, kantine, værksted m.m. De to største risici er brand i halmlageret samt røggaseksplosioner. Hvis røggasser trænger ud i rummene, f.eks. ved fejlfunktion ved indfyringen, kan gnister fra elektriske kontakter eller fra selve fyret antænde røggasserne med eksplosion til følge. Normalt skal sektionen ved indfyringen forsynes med eksplosionsklapper for at mindske skaderne ved en røggaseksplosion. Personsikkerheden på værket skal godkendes af Arbejdstilsynet. Den omfatter sikkerhed mod skoldning, forbrænding, forgiftning med røg og støv samt mod skader fra kraner, transportbånd, oprivere m.v. Kombinationsfyring med andre brændsler Som omtalt under afsnittet Dimensionering udrustes alle værker med en oliefyret spids- og reservelastkedel, der kan levere hele nettets varmebehov. De senere års debat om halmressourcerne samt det magre halmår 1993, hvor der lokalt opstod halmmangel har fået 11 værker til at ombygge lager, indfyring og kedel til kombinationsfyring med træ. Det er primært tørt affaldstræ fra træindustrien eller træpiller, der benyttes. Fire værker har mulighed for at blande fedtslam og halm /ref. 47 og 48/. Mariager Fjernvarmeværk er et af værkerne der er ombygget til at kunne brænde affaldstræ og halm. Millioner kroner MW ydelse Figur 18: Anlægspriser i millioner kr. pr. MW installeret effekt, reguleret til prisniveau I prisen indgår grund, byggemodning, bygninger, maskininstallation og projektering. Oplysningerne er fra 40 værker der kun bruger halm. Prisspredningen kan forklares med forskellig lagerstørrrelse, anlæggets generelle kvalitet, konjunktursvingninger i perioden samt at enkelte værker har akkumuleringstank med i prisen. Værket har en 6 MW biobrændselskedel og har haft følgende brændselsfordeling i 1995: Halm: tons Træ: tons Olie: 57,4 m 3 Olieandelen i forhold til den totale varmeproduktion på MWh er kun 2%. Investering og drift Anlægsinvestering I rapporten Anlægs- og driftsdata for halmfyrede varmeværker. 1996" /ref. 9/ er der indsamlet oplysninger om anlægspriser for grund, byggemodning, bygninger, maskininstallation og projektering. Alle priser er henført til 1995-niveau, så de er sammenlignelige. Kun meget få værker har akkumuleringstanken med i prisen. Figur 18 viser priserne for de enkelte værker som funktion af den installerede halmkedeleffekt. Som eksempel belyses i det følgende anlægsudgiften for en by, hvor der etableres både et nyt værk og et nyt fjernvarmenet, et såkaldt barmarksprojekt. I et nyt projekt er det vigtigt at komme godt fra start. Derfor skal mindst 80% af oliefyrskedler samt alle offentlige storforbrugere med i startåret. Offentlige storforbrugere er kommunekontorer, skoler, idrætshaller m.v. Industrivirksomheder og liberale erhverv får modsat tidligere ikke refusion af energi- og miljøafgifter i forbindelse med rumopvarmning og er derfor også en målgruppe. Eksemplets data er delvis fra figur 17, og er på årsbasis: 260 boliger MWh 10 storforbrugere MWh Tab i net: 30% Produktion ab værk: MWh Produktion på halm: 93% Produktion på olie: 7% Maks. effektbehov: 3 MW Halmkedlens effekt: 2 MW Side 32 Halm til energiformål

8 For en by med tætliggende huse er nettabet i et år med ELO-graddage ca. 30%. Hvis husene ligger spredt eller mindre byer forbindes via en transmissionsledning stiger nettabet til over 35%. Investeringen er følgende: Varmeværk: kr. 9,0 mio. Gadenet: kr. 10,0 mio. Stikledninger: kr. 4,0 mio. Husinstallationer: kr. 4,0 mio. Uforudset, revisor m.v. kr. 1,0 mio. Samlet omkostning: kr. 28,0 mio. Muligt offentligt tilskud: kr. 4,8 mio. Lånebehov kr. 23,2 mio. Anlægsinvesteringen kan belånes fuldt ud med indexlån. Det er en lånetype, hvor de årlige ydelser øges i takt med inflationen. Det er en billigere lånetype end almindelige serie- eller annuitetslån, så længe inflationen er under 7% p.a. Der redegøres nærmere for strukturen i indexlån i /ref. 41/. Tilskuddet fra Energistyrelsen kan søges frem til og med Driftsudgifter og indtægter Værkets indtægter kommer fra varmesalget og er fordelt på faste bidrag og forbrugsbetaling for varmen. Tariffen for varmesalg til forbrugerne kan f.eks. være: Forbrugsbetaling: 350 kr./mwh Abonnementsbidrag: kr./kunde Effektbidrag, private: 30 kr./m 2 Effektbidrag, erhverv: 30 kr./m 2 Dertil kommer moms. For en privatforbruger i et hus på m 2 med et gennemsnitsforbrug på 17,5 MWh vil det give en årlig opvarmningsudgift på kr Denne udgift svarer nogenlunde til driftsudgifterne ved oliefyring: olie, skorstensfejning og vedligeholdelse. Tariffen vil give følgende indtægter: tusinde kr. Salg af varme, MWh Abonnementsbidrag 270 Effektbidrag, private: Effektbidrag, erhverv 350 Samlet indtægt Udgifterne er: tusinde kr. Køb af halm, 430 kr./tons Køb af olie, liter 295 Vedligeholdelse, værk 200 Vedligeholdelse, net 200 El, vand og kemikalier 100 Øvrige omk. (forsikring m.m.) 75 Personale og administration 500 Afskrivninger, lineær, 20 år Indeksering af afdrag 23 Renter og bidrag 620 Udgifter i alt Nettoresultat 14 M.h.t. regnskabspraksis giver en lineær afskrivning med lige store beløb pr. år et mere retvisende billede af anlæggets værdiforringelse end den anden praksis, hvor afskrivning sættes lig med afdrag på lån. Ved sidstnævnte praksis vil man få stigende udgifter efterhånden som afdragene øges gennem afdragsperioden. Indeksering af afdrag er udgiften til den årlige opskrivning af afdragene med nettoprisindekset. Restgælden opskrives ligeledes med nettoprisindekset. Denne post bogføres i en kursreguleringsfond under egenkapitalen /ref. 11, videnblad 117/. Organisationsformer Halmfyrede varmeværker kan etableres som privatejede selskaber: A.m.b.a. - andelsselskab med begrænset ansvar ApS - anpartsselskab A/S - aktieselskab eller som offentligt ejede selskaber De personer, som står bag et sådant selskab, kan enten være: En gruppe landmænd En halmleverandørsammenslutning Et eksisterende fjernvarmeselskab En forbrugergruppe En kommune Brændsel (35%) Kapitalomkostninger (41%) Drift og vedligehold (9%) El, vand Personale Øvrige og kemikaliestration (11%) og admini- omkostninger (2%) (2%) Figur 19: Udgiftsfordeling i procent for det gennemregnede eksempel. Udgifter i forbindelse med afvikling af lån (kapitalomkostninger) samt indkøb af halm og olie udgør 76% af værkets udgifter. Hvis et halmvarmeværk er privatejet, vil det være hensigtsmæssigt at organisere det som et A.m.b.a. Ejerne hæfter kun med deres indskud, og hver forbruger har én stemme på generalforsamlingen. Desuden er selskabsformen kendt af mange i forvejen. Næsten alle halmvarmeværkerne herhjemme er privatejede A.m.b.a- selskaber. Man kan også vælge et anpartsselskab (Aps) eller et aktieselskab (A/S), hvor deltagerne ligeledes kun hæfter med den tegnede kapital. Halmvarmeværker er ikke skattepligtige, hvis varmen kan leveres til alle, der bor i det område, de forsyner. Derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt at danne et interessentskab (I/S), da det normalt ikke er muligt at udnytte de skattemæssige fordele. Tværtimod hæfter interessenterne solidarisk med hele deres formue. Det betyder, at kreditorer kan gøre udlæg hos alle, hvis selskabet går konkurs. Halm til energiformål Side 33

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Kedlen. Fakta. Du er her

Kedlen. Fakta. Du er her Kedlen For at varmen fra ovn (ca. 1050 ) kan blive til varme i radiatorerne derhjemme, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen den maj 2016 på Bornholm

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen den maj 2016 på Bornholm Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen den 11. 12. maj 2016 på Bornholm El- og posefiltre set i lyset af de nye emissionskrav v/ Viktor Jensen, DFP Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen 20. Referenceanlæg Det bedste en kunde kan gøre for at sikre sig mod problemer med at kvalitet i anlæg, installation og service er for ringe er at kontakte referenceanlæg. Adresser på referenceanlæg kan

Læs mere

18. Energi og miljøforhold

18. Energi og miljøforhold 18. Energi og miljøforhold De miljømæssige påvirkninger ved afbrænding af rene træpiller bliver normalt betragtet som værende minimale. De væsentligste miljømæssige påvirkninger er relateret til stoffer,

Læs mere

13. Fjernvarmeværker

13. Fjernvarmeværker 13. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

5. Anlæg til gårde og institutioner

5. Anlæg til gårde og institutioner 5. Anlæg til gårde og institutioner Den nuværende anvendelse af halmfyring i landbruget begyndte i større omfang på grund af energikrisen i 1970 erne med deraf følgende tilskudsordninger og lempelige afskrivningsregler

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Præsentation af: Euro Therm A/S Halmkedlen i Nexø Standard løsningen + Røggaskondensering + Absorptionskøler + DeNOx Evt! Om Euro Therm A/S Stiftet

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Temadag om røggasrensning torsdag den 23. november 2017

Temadag om røggasrensning torsdag den 23. november 2017 Temadag om røggasrensning torsdag den 23. november 2017 El- og posefiltre kontra kondensatrensning på ristefyrede biomassekedler. - v/ Viktor Jensen, DFP Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 Fax 75

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden!

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Kedelspecialist Ivan Rechter og proceskemiker Niels Ole Knudsen Afdelingen for bioenergi og termisk kraftvarmeproduktion 1 COWI

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

8. Kraftvarme- og kraftværker

8. Kraftvarme- og kraftværker 8. Kraftvarme- og kraftværker I 1986 indgik den danske regering en energipolitisk aftale, der bl.a. indebar, at der frem til 1995 skulle bygges decentrale kraftvarmeværker med en samlet elektrisk effekt

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Halmlogistik Slutrapportering PSO FU9124 Oktober 2004

Halmlogistik Slutrapportering PSO FU9124 Oktober 2004 Halmlogistik Slutrapportering PSO Oktober 2004 Energi E2 A/S, Teglholmsgade 8, 2450 København SV CVR: 1893 6674 Baggrund og formål Projektet havde til formål at fokusere på de elementer i tilvejebringelsen

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

50 år med halm og varme. Miljøvenlig fjernvarme fra halm

50 år med halm og varme. Miljøvenlig fjernvarme fra halm 50 år med halm og varme Miljøvenlig fjernvarme fra halm Halm fra marken til varmen Når landmanden høster korn, kan halmen snittes samtidig og spredes på marken, hvor den nedbrydes. En anden mulighed er

Læs mere

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 HALM TIL ENERGI Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Halm til energi Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Udgivet af Agro Business Park A/S, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele,

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Energi i Gullev. Rapport

Energi i Gullev. Rapport Energi i Gullev Rapport Den 1. maj 2015. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projektet er gennemført i regi af LAG-Viborg

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a. TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system Bestyrelsen på Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ønsker etableret

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej.

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 29. april 2008 Teknik og Miljø Århus Kommune Affaldscenter Århus - genvinding af varme fra forbrændingsanlægget, anlægsbevilling og tillægsbevilling 1. Resume

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan Hjallerup Fjernvarme Strategiplan 2016-2017 Strategiplan for 2016 2017. Solvarmeanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Biomasseanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Opgradering

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg Bilag til pkt. 6 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Ref 9459701

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere