GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING år 2015 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 25.marts 2015 kl i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej, 8381 Tilst Dagsorden: Bestyrelsen 1 Valg af dirigent 7 Valg af bestyrelsesmedlem 2 Formandens beretning Lene Moeskjær er på valg 3 Årsrapport 2014 til godkendelse Valg af 2 suppleanter 4 Bestyrelsens forslag til budget for Valg af revisor 5 Fastsættelse af kontingent for Eventuelt 6 Valg af formand Jesper Kolling Andersen modtager genvalg Praktiske oplysninger: Årsrapporten skal medbringes og anvendes som adgangskort og som kontrol til udlevering af stemmeseddel. Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan man dog gøre sin indflydelse gældende, idet man enten kan overlade til den siddende bestyrelse eller til et andet medlem af foreningen at udnytte sin stemme i form af en fuldmagt, som er påtrykt side 2. Indhold: side side 1 Indkaldelse 6 og 7 Balance Fuldmagt 8 til 11 Noter til Ledelsesberetning 12 til 14 Budget Revisionspåtegning 15 Div. Kontakter 5 Driftsregnskab Bestyrelse m.fl. John Henri Slej Side 1

2 FULDMAGT Undertegnede medlem nr. (se nr. på adresselabelen) Giver herved der også er medlem af grundejerforeningen eller bestyrelsen (sæt kryds) fuldmagt til at afgive stemme for mig på generalforsamlingen den 25. marts 2015 Tilst, den 2015 underskrift John Henri Slej Side 2

3 LEDELSESBERETNING Årets resultat viser et overskud på 663 t.kr mod et budgetteret overskud på 416 t.kr. Der har været et merforbrug på 13 t.kr. på personaleudgifter, medens der er brugt 237 t.kr. mindre end budgetteret på arealomkostninger. Administrationsomkostninger viser et merforbrug på 42 t.kr. Note 2. Personaleudgifter Udgifter til lønninger mm er blevet 13 t.kr større end budgetteret. Ændringen skyldes hovedsageligt en større udgift til arbejdsskadeforsikring. Note 3. Arealomkostninger Der er en total besparelse på 237 t.kr. på arealomkostninger som bl.a. skyldes konto for snerydning. Her er besparelsen på 138 t.kr.maskinvedligeholdelse har oversteget budgettet med 10 t.kr. Materialer,drivmidler, fejning og ukrudtsbekæmpelse har bidraget med 31 t.kr. i forhold til budgettet Legepladser, grønne arealer, stier og vænger samt grenplads har bidraget med 53 t.kr. i forhold til budgettet Note4. Administration Der er her anvendt 42 t.kr. mere end budgetteret. Disse 42 t.kr. fordeler sig på 13 forskellige konti. Note 5. Afskrivninger I lighed med sidste år er der ikke foretaget afskrivninger på medlemskontingent. Derimod har der været en indtægt på salg af vor Holder på 33 t.kr. Vore aktiver afskrives over 5 til 10 år, afhængig af aktivernes levetid. Note 6 Finansiering Vor likviditet har i 2014 været god, så der har ikke været behov for at trække på vor kassekredit særlig ofte. Rabatter og rykkergebyrer har bidraget med 16 t.kr. Note 11 Egenkapital Vor egenkapital er steget fra 218 t.kr. til 471 t.kr. En stigning på 253 t.kr. Årets overskud på 663 t.kr. er efter overførsel til vejkontoen på kr. 410 t.kr. blevet til 253 t.kr. som er tillagt foreningens egenkapital Vejkontoen Der er i 2014 anvendt 104 t.kr. til vedligeholdelse. Dette beløb hidrører i det væsentligste fra renovering af Rabatter på Gavnøvænget. I 2015 skal der anvendes ca. 842 t.kr. på asfaltering af Grøn Sti. På vejkontoen er der p.t. tilstrækkelige midler til at dække denne investering. År Nyanskaffelser m.m. Der er ikke planlagt nogle nyindkøb af materiel i Kontingentet for 2015 foreslås opkrævet som i 2014 nemlig kr ,00 Årets resultat Bestyrelsen foreslår at der af årets resultat overføres 253 t.kr til egenkapitalen, medens den budgetterede overførsel til vejkontoen på 410 t.kr. effektueres Tilst, den 26. januar 2014 Jesper K. Andersen, formand Erling C. Larsen, kasserer Lene Moeskjær Søren Myrhøj Ole Thorup John Henri Slej, forretningsfører John Henri Slej Side 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Skjoldhøjparkens Grundejerforening samt foreningens kontakter Vi har revideret årsregnskabet for Skjoldhøjparkens Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar december 2014 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Revisionen har ikke omfattet den supplerende beretning på side 3 og budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset omn dette skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens valg af regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. REVISIONEN HAR IKKE GIVET ANLEDNING TIL FORBEHOLD Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne. Udtalelse om ledelsesberetningen. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udført revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Århus, den 26. januar 2015 BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Steen Pedersen, Statsautoriseret revisor John Henri Slej Side 4

5 ÅRSRAPPORT 2014 DRIFTSREGNSKAB Regnskab Regnskab Budget 2013 NOTE ,00 KONTINGENTINDTÆGTER , ( ,91) PERSONALEUDGIFTER 2 ( ,42) ( ) ( ,18) AREALOMKOSTNINGER 3 ( ,69) ( ) ( ,86) ADMINISTRATIONSOMK. 4 ( ,93) ( ) ,05 PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT , ( ,00) AFSKRIVNINGER 5 ( ,38) ( ) ,59 FINANSIERING ,26 (1.000) ,64 DRIFTSRESULTAT , (73.318,14) EJENDOMSOMKOSTNINGER 7 (69.445,97) (66.900) - EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0, ,50 ÅRETS RESULTAT , DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES: ,00 OVF. TIL VEJKONTO , ( ,50) OVF. TIL FRI EGENKAPITAL , , , John Henri Slej Side 5

6 BALANCE PR AKTIVER NOTE ,68 KASSEBEHOLDNING 1.383, ,57 BANK-KONTINGENTKONTO 2.966, ,25 DIV. TILGODEHAVENDER , ,50 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 8.790,77 ANLÆGSAKTIVER ,78 MASKINER, SKILTE, LEGEPL , ,07 FAST.EJD. EJD.VÆRDI kr , ,85 ANLÆGSAKTIVER I ALT ,60 AKTIVER VEJVEDLIGEHOLDELSE ,21 BANKINDESTÅENDE , ,00 TILGODEHAVENDE FORENINGEN , ,21 AKTIVER VEJKONTOEN , ,56 AKTIVER I ALT ,43 John Henri Slej Side 6

7 BALANCE PR PASSIVER NOTE KORTFRISTET GÆLD ,00 SKYLDIG SKAT OG AM-BIDRAG , ,38 SKYLDIG ATP. AMP OG DAB BARSEL , ,36 SKYLDIGE OMKOSTNINGER , ,00 SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO M.V , ,32 BANK DRIFTSKTO. (MAX 500 T.KR.) , ,42 SKYLDIGE FERIEPENGE-GARTNERE , ,96 SKYLDIGE FERIEPENGE -ANDRE 3.754, ,00 FORUDBETALT KONTINGENT 2.920, ,44 KORTFRISTET GÆLD I ALT ,48 LANGFRISTET GÆLD ,85 DLR , ,85 LANGFRISTET GÆLD I ALT ,95 EGENKAPITAL - FORENINGEN ,07 EGENKAPITAL ,94 EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOLDELSE ,00 PRIMO EGENKAPITAL , ,00 OVF. FRA FORENINGEN (SGF) tilgode , ,46 INDTJENTE RENTER 1.041,10 ( ,25) VEDLIGEHOLDELSE ( ,25) ,21 EGENKAPITAL-VEJKONTOEN , ,57 PASSIVER i alt ,43 John Henri Slej Side 7

8 Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget KONTINGENTINDTÆGTER NOTE ,00 1. RATE 1016 MEDLEMMER , ,00 2. RATE 1016 MEDLEMMER , ,00 3. RATE 1016 MEDLEMMER , ,00 4. RATE 1016 MEDLEMMER , ,00 KONTINGENT I ALT , PERSONALEUDGIFTER NOTE 2 ( ,84) LØNNINGER ( ,06) ( ) ( ,90) DIVERSE OFFENTLIGE UDGIFTER ( ,56) ( ) (7.371,32) FERIEPENGE GARTNERE 3.020,67 0 (40.347,85) PERSONALEOMKOSTNINGER (40.574,47) (40.000) ( ,91) PERSONALE I ALT ( ,42) ( ) AREALOMKOSTNINGER NOTE 3 ( ,26) MASKINVEDLIGEHOLDELSE ( ,93) ( ) (99.781,22) MATERIALER-DRIVMIDLER (85.897,64) ( ) (50.816,12) ASSURANCE +VÆGTAFGIFT (38.956,63) (53.000) (27.120,00) FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE (25.475,00) (35.000) (43.406,50) VEJBRØNDE - OPRENSNING -VEDLIGEH. (43.494,68) (50.000) (58.772,82) SNERYDNING (36.528,50) ( ) (66.313,35) LEGEPLADSER (41.076,43) (50.000) (18.548,38) GRØNNE AREALER (3.368,23) (30.000) (7.678,80) STIER OG VÆNGER (7.410,90) (20.000) (17.402,73) GRENPLADS (8.616,75) (13.000) (4.975,00) HÆRVÆRK (19.903,00) (15.000) ( ,18) AREALOMKOSTNINGER I ALT ( ,69) ( ) John Henri Slej Side 8

9 Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget ADMINISTRATION NOTE 4 (25.004,18) KONTORHOLD (40.444,88) (30.000) (45.476,23) IT-UDGIFTER/KONTINGENTOPKR. M.M. (46.500,74) (49.000) (6.592,23) INTERNE MØDER (5.407,45) (4.500) (3.252,80) GAVER OG REPRÆSENTATION (9.660,25) (2.000) (1.430,00) GEBYRER (4.634,00) (2.000) (26.378,43) KONTINGENTER BL.A. DAG (18.938,76) (12.000) (20.875,15) TIDSSKRIFTER - AVISER - HÅNDBØGER (27.002,88) (24.000) (6.701,50) KURSER OG MESSER (11.342,75) (5.000) (19.649,58) ASSURANCE (14.921,10) (18.000) (13.248,65) REVISION, ADVOKAT (25.190,00) (18.000) (16.778,75) SOCIALE ARRANGEMENTER 0,00 (1.000) (26.852,36) GENERALFORSAMLING (29.049,12) (26.000) (61.600,00) BESTYRELSESHONORAR (61.600,00) (61.600) ( ,86) ADMINISTRATION I ALT ( ,93) ( ) Regnskab Regnskab Budget AFSKRIVNINGER NOTE 5 0,00 GEV./TAB PÅ SOLGTE AKTIVER ,39 0 (37.915,00) SKILTE OG LEGEPLADSER (44.540,00) (38.000) ( ,00) MASKINER OG INVENTAR ( ,77) ( ) ( ,00) AFSKRIVNINGER I ALT ( ,38) ( ) FINANSIERING NOTE 6 226,39 RENTER- BANK (8.676,40) (6.800) 8.000,00 RABATTER , ,20 RYKKERGEBYR/ RENTER 2.707, ,59 FINANSIERING I ALT 7.031,26 (1.000,00) John Henri Slej Side 9

10 Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget EJENDOMSOMKOSTNINGER NOTE 7 (14.867,23) RENTER (13.917,59) (14.000) (12.902,30) EJENDOMSSKAT (13.612,67) (13.000) (5.566,00) FORSIKRING (5.993,69) (6.000) (4.244,32) EL (3.978,58) (4.300) (14.579,19) VARME (10.626,85) (13.000) (3.908,95) VAND (3.850,12) (4.000) (900,00) RENOVATION (934,99) (1.100) (14.629,52) VEDLIGEHOLDELSE (15.618,58) (10.000) (1.720,63) RENGØRINGARTIKLER (912,90) (1.500) (73.318,14) EJENDOMMEN I ALT (69.445,97) (66.900) NOTER TIL BALANCE DIV. TILGODEHAVENDER NOTE ,00 TILGODEHAVENDE FRA AER 4.440,00 128,25 FORUDBETALINGER 0, ,25 TILGODEHAVENDER I ALT 4.440,00 ANLÆGSAKTIVER NOTE ,36 ANSKAFFELSESSUM , ,25 TILGANG I REGNSKABSÅRET ,13 AFGANG I REGNSKABSÅRET ( ,63) ,61 ANSKAFFELSESSUM ,11 ( ,83) SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR ( ,83) AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER ,52 ( ,00) ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER ( ,77) ( ,83) AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT PR ( ,08) ,78 BOGFØRT VÆRDI DEN ,03 SKILTE MASKINER LEGEPLADSER Vore aktiver afskrives over 5 til 10 år, afhængig af aktivernes levetid. John Henri Slej Side 10

11 NOTER TIL BALANCE SKYLDIGE OMKOSTNINGER NOTE ,85 KUWAIT PETROLEUM A/S ,00 LØNSUM 4. KVT , ,50 AUB/AER 3.KVT ,25 0,00 MASKINLEJE- SNERYDNING 6.875, ,00 REVISOR , ,35 SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT ,25 EGENKAPITAL 2014 NOTE 11 BUNDET TIL FINANSIERING AF EJENDOM OG FÆLLESOMRÅDE: ,07 SALDO PR ,07 FORBEDRING MED NY PORT M.M , ,07 SALDO PR , ,57 FRI EGENKAPITAL: ( ,50) SALDO PR ( ,00) ,50 RESULTAT ,87 OVERFØRSEL TIL BUNDEN EGENKAPITAL ( ,50) ( ,00) OVF. TIL VEJKONTOEN ( ,00) ( ,63) ,07 EGENKAPITAL I ALT , VEJKONTO. EGENKAPITAL ULT. ÅRET UDGIFTER TIL RENOVERING John Henri Slej Side 11

12 BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2015 REGNSKAB NOTE BUDGET ,00 KONTINGENTINDTÆGTER ( ,42) PERSONALEOMKOSTNINGER 2 ( ) ( ,69) AREALOMKOSTNINGER 3 ( ) ( ,93) ADMINISTRATIONSOMKOSTN. 4 ( ) ,96 PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT ( ,38) AFSKRIVNINGER ( ) 7.031,26 FINANSIERING ,84 DRIFTSRESULTAT (69.445,97) EJENDOMSOMKOSTNINGER 5 (69.600) ,87 ÅRETS RESULTAT DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES: ,00 OVF. TIL VEJKONTOEN ,87 OVF. TIL FRI EGENKAPITAL , KONTINGENT PR. PARCEL 2015 kr 2.950,00 PRO ANNO kr kr 404,00 HERAF OVF. TIL VEJKONTO kr 500 kr 2.546,00 TIL DRIFT I FORENINGEN kr Udvikling i kontingent John Henri Slej Side 12

13 NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2015 REGNSKAB BUDGET KONTINGENTINDTÆGTER NOTE ,00 1. RATE À KR ,00 2. RATE À KR ,00 3. RATE À KR ,00 4. RATE À KR ,00 KONTINGENT I ALT PERSONALEUDGIFTER NOTE 2 ( ,06) LØNNINGER ( ) ( ,56) DIVERSE OFFENTLIGE UDGIFTER (78.660) 3.020,67 FERIEPENGE GARTNERE - (40.574,47) PERSONALEOMKOSTNINGER (38.340) ( ,42) PERSONALE I ALT ( ) AREALOMKOSTNINGER NOTE 3 ( ,93) MASKINVEDLIGEHOLDELSE ( ) (85.897,64) MATERIALER-DRIVMIDLER ( ) (38.956,63) ASSURANCE+VÆGTAFGIFT (40.000) (25.475,00) FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE (35.000) (43.494,68) VEJBRØNDE (50.000) (36.528,50) SNERYDNING ( ) (41.076,43) LEGEPLADSER (50.000) (3.368,23) GRØNNE AREALER (30.000) (7.410,90) STIER OG VÆNGER (10.000) (8.616,75) GRENPLADS (11.000) (19.903,00) HÆRVÆRK (20.000) ( ,69) AREALOMKOSTNINGER I ALT ( ) Hærværk på frugtlund. John Henri Slej Side 13

14 REGNSKAB BUDGET NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2015 ADMINISTRATION NOTE 4 (40.444,88) KONTORHOLD-TLF-PORTO (34.000) (46.500,74) IT-UDGIFTER/KONTINGENTOPKR. M.M. (68.000) (5.407,45) INTERNE MØDER (7.000) (9.660,25) GAVER OG REPRÆSENTATION (2.000) (4.634,00) GEBYRER (5.000) (18.938,76) KONTINGENTER BL.A. DAG (19.000) (27.002,88) TIDSSKRIFTER - AVISER (28.000) (11.342,75) KURSER OG MESSER (6.000) (14.921,10) ASSURANCE (13.000) (25.190,00) REVISION-ADVOKAT (18.000) - SOCIALE ARRANGEMENTER (10.000) (29.049,12) GENERALFORSAMLING (30.000) (61.600,00) BESTYRELSESHONORAR (61.600) ( ,93) ADMINISTRATION I ALT ( ) Fordeling i % -17% -2% -40% Personale Areal Afskrivninger Administration Vejkonto -9% -20% Ejendom EJENDOMSOMKOSTNINGER NOTE 5 (13.917,59) RENTER (13.000) (13.612,67) EJENDOMSSKAT (13.500) (5.993,69) FORSIKRING (7.000) (3.978,58) EL (5.000) (10.626,85) VARME (14.500) (3.850,12) VAND (4.000) (934,99) RENOVATION (1.100) (15.618,58) VEDLIGEHOLDELSE (10.000) (912,90) RENGØRINGSARTIKLER (1.500) (69.445,97) EJENDOMMEN I ALT (69.600) John Henri Slej Side 14

15 HENVENDELSER OM VAND, FJERNVARME, RENOVATION, STI- OG VEJBELYSNING SAMT ELFORSYNING AFFALD OG VARME AFFALD/VARME AARHUS BAUTAVEJ 1, 8210 ÅRHUS V. TLF mail: VAND OG SPILDEVAND ÅRHUS VAND A/S BAUTAVEJ 1, 8210 ÅRHUS V. TLF mail: STI- OG VEJBELYSNING Fejlmelding: tlf Trafik og Veje eller hos Energimidt: ELFORSYNING AURA ENERGI (Galten Elværk) SMEDESKOVVEJ 55, 8464 GALTEN TLF GENBRUGSSTATION SINTRUPVEJ 57, 8220 BRABAND ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL KL. 18 LØRDAG KL KL. 17 SØN- OG HELLIGDAGE KL KL. 17 John Henri Slej Side 15

16 BESTYRELSE M.FL. FORMAND Jesper Kolling Andersen Strynøvænget 40 Tlf mail: KASSERER Erling C. Larsen Drejøvænget 30 Tlf mail: BESTYRELSESMEDLEMMER Lene Moeskjær Drejøvænget 62 Tlf mail: Søren Myrhøj Orøvænget 17 Tlf mail: Ole Thorup Rømøvænget 8 Tlf mail: FORRETNINGSFØRER John Henri Slej Halmøvænget 5 tlf mail: FORENINGENS KONTOR M.V. Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf , eller tlf mellem kl og kl mail: GARTNERE Bent Anderskov Schmidt mobil nr Bjarne Levinsen mobil nr Maiken Lundin, elev mobil nr mail: John Henri Slej Side 16

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere