DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus"

Transkript

1 DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente Jonsen. Martin Hundrup er udpeget som leder i det fusionerede Holme/Rundhøj dagtilbud. Kristine har holdt møde med Marianne, den nye formand for BUPL ifht. til de snitflader der er mellem DTLAA og BUPL. De har aftalt at blive bedre til at holde kontakt. Det er Kristines fornemmelse, at formanden ønsker at have fokus på DTL s forhold. b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer Ruth har været til møde om kvalitetsrapporterne og konsekvenserne af dem m. lederorganisationer, forvaltningsfolk mfl. Essensen er, at 0-6- års området er blevet sat på dagsordenen og blevet prioriteret højere, end vi har set de seneste år. 2) Høringssvar til forslag til udmøntning af effektiviseringer, herunder Administrative fællesskaber Jan, Diana og Lone har lavet survey, som er sendt til alle DTL. Der er en svarprocent på 71. Resultatet har dannet grundlag for udarbejdelsen af høringssvaret, kombineret med de input der kom på seneste bestyrelsesmøde. Lone sender høringssvaret til alle bestyrelsesmedlemmer, så bl.a. Claus og Kristine kan rette til. Hun sender også resultatet af survey en. I to udgaver én med og én uden kommentarer. Den sidste vil muligvis blive sendt med som bilag til høringssvaret. Høringsfristen er 25. August. Kristine sender høringssvaret. 3) Fusion af dagtilbud På strategiseminaret blev det besluttet, at DTLAA skal være proaktive på det her område og arbejde for, at der bliver lavet nogle ordentlige processer/procedurer/principper for de fusioner, som kommer fremover. Og

2 proceduren skal være gennemsigtig og lagt åbent ud fra starten. Claus har lavet et bud på en strategi/køreplan for, hvad der skal ske, når der skal fusioneres dagtilbud. Det er vores forventning, at områdecheferne er nødt til at forholde sig til det overordnede, hvis vi kommer med et udspil til, at der laves generelle retningslinjer. Essensen er, at som involverede DTL skal vi hurtigt ind i processen og have hurtig afklaring på vores egen rolle. Måske skal der udpeges en fusionsleder? Men det stiller også krav til, at OC understøtter den leder, der ikke er udpeget som fusionsleder. Hvis man udpeger en leder, skal det så meldes ud eller holdes internt? Samtidig vil vi opfordre til en mere grundig forproces for at sikre, at en igangsat - og opslidende- proces ikke ender i ingenting. Vi skal ikke problematisere, at det ligger indenfor områdechefens råderum. Vi skal gøre klart, at det selvfølgelig kræver en forvaltningsmæssig understøttelse, på samme måde som det sker ved skolefusioner. Vi skal også gøre opmærksom på den ansættelsesmæssige forskel mellem skoleledere og DTL. En tjenestemandsansættelse vil godt kunne gøre en forskel ifht. loyalitet, idet DTL vil være sikret på en hel andet måde, end tilfældet er i dag. De bestyrelsesmedlemmer, som har kommentarer og ændringsforslag til Claus udspil, sender det til ham. Han retter til, så det er klar som bilag til dagsordenen til repræsentantskabsmødet, hvor forslaget er et punkt. (Udsendes senest fredag den 22. Aug) 4) Energibudgetter Vi skal have taget fat i problematikken med, at budgetterne ligger langt under de reelle udgifter til el, vand og varme. Jan har fået et udtræk fra Økonomi- afdelingen, som giver overblik over budget- udsving i el, vand og varme. Tallene for bygningsvedligehold er svære at udlede noget af. Det ser ud til, at de fleste udsving ligger på varme, og tallene bekræfter generelt, at energibudgetterne ikke holder. Samlet set er der et udsving på 25%, idet der er et budget på 22 millioner, mens det reelle forbrug er 28 millioner. Men den nye budgettildelingsmodel tager ikke udgangspunkt i de reelle udgifter. Den handler om, hvordan de penge, der er tildelt, skal fordeles. Målet med modellen er at lave objektive kriterier for tildeling, og beregninger viser, at de objektive kriterier rammer rigtigt med et udsving på kun 5 %. Modelforslaget kommer ud i høring; inden da vil Søren Jermiin og Helle gerne komme og forklare os om den.

3 Forslaget til budgettildelingsmodellen skal diskuteres på repræsentantskabsmødet den 5. sept. Forslaget til modellen sendes ud til repræsentantskabet sammen med dagsordenen. Forberedelsen er at diskutere det igennem og evt. afklare, hvad man ønsker svar på fra Søren og Helle, som Jan inviterer. 5) Byrådsindstilling vedr. tidlig indsats Børn og Unge har lavet en byrådsindstilling om tidlig indsats, der indebærer et vældigt løft til sundhedsplejen. Hvordan forholder vi os til denne indstilling, og hvordan tænker vi dagtilbudsområdet ind i indsatsten? - I vores optik fylder dagtilbuddene alt for lidt, set i lyset af at det er ude hos os, vi ser børnene hver dag, fra de er måneder. Der er i forvejen nedsat en arbejdsgruppe (Diana, Morten, Ruth, Kristine), som skal dykke ned i tidlig indsats og komme med input til forvaltningen til, hvordan systemet skal understøtte os i forhold til de politiske effektmål. Og kigge på hvilke effektmål vi vil foreslå dem. Arbejdsgruppen mødes torsdag den 14. August og vil tage afsæt i indstillingen og blandt andet udtrykke undren over, at DTLAA ikke er inviteret med ind over. Den undren skal vi adressere til Catharina og Rasmus Bak Møller. 6)Dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 5. September Efter/videreuddannelse af pædagoger herunder oplægget omkring brugen af puljemidler til rotationsprojekt og uddannelse af praktikvejledere. Besøg af Catharina Damgaard. Claus, Catharina Damgaards og Anders Probsts oplæg er bilag. Bygningsdrift de nye tildelingskriterier. Besøg af Søren og Helle. Oplægget fra Økonomiafdelingen er bilag Ændring af kriterier for udsatte- børn- midler hvad er det vi vil foreslå ændret? Evt. de nuværende kriterier som bilag Principper for dagtilbudsfusioner Claus oplæg danner baggrund for diskussion Claus oplæg er bilag Tidlig indsats Arbejdsgruppens skriftlige oplæg sendes ud de orienterer om hvor langt de er og temaet diskuteres.

4 Arbejdsgruppens oplæg er bilag Kvalitetsrapporterne Ruth fortæller hvad der er besluttet under Orientering fra bestyrelsen Dagsorden skal ud senest 22. August. 7) Punkter til dagsorden til Chefgruppemødet d. 17. September Punkter til mødet den 17. September kl : 1)Tidlig indsats Vi skal gøre dem opmærksom på, at det er en kritisabel proces, når DTLAA ikke har været inddraget. Det vidner om fortsat søjletænkning, som de ellers har lagt op til, at de vil væk fra. Dernæst skal vi gå i dialog om, hvordan de kan tænke os ind i projektet fra nu. 2)Dagtilbudsfusioner Vi skal diskutere de fremtidige processer og de problematikker, vi skitserer i oplægget. Næste møde På mødet skal vi foreslå at lade det næste møde (i okt?) vare til kl og invitere dem ud til én af os. På det møde er kvalitet set i et ledelsesperspektiv temaet. 8) Efter/videreuddannelse af pædagoger Claus har på vegne af DTLAA lavet et udspil til, hvordan Aarhus Kommune fremadrettet kan være mere ambitiøse ifht. til efter- og videreuddannelse af pædagoger. Anders Probst har i samråd med Catharina Damgaard lavet et udspil omkring finansiering af kompetenceudvikling, som tager afsæt i henvendelsen fra DTLAA. Her er pengene hentet af puljemidlerne og ligger under rotationsordningen. Forslaget dækker : 1) Uddannelse af to hold praktikvejledere (ca. 40) i efteråret 14 og foråret 15. (allerede aftalt) med dækning af rotationsvikarer. Desuden 9 hold med moduler, hvis indhold DTLAA selv er med til at definere: 2) Fire hold (i alt 100 studerende) i 2015, som tager pædagogisk diplommodul i syv uger, hvilket vil give 25 rotationsvikariater i 29 uger. 3) Fem hold (i alt 125 studerende) i 2016, som tager pædagogisk diplommodul i syv uger, hvilket vil give 25 rotationsvikariater i 36 uger.

5 I forslaget ligger samtidig en aftale om, at der bliver en fast pris på deltagerbetaling på kr. frem til om med Den pris indeholder hele pakken med vikardækning osv. Idéen er bl.a at medarbejderne føler sig forpligtet til at deltage og gennemføre uddannelsen. Prisen kan muligvis forhandles endnu længere ned med VIA. Indholdet i modulerne er som udgangspunkt en hyldevare fra VIA, men besætter vi hele hold, har DTLAA og PI gode muligheder for at sætte fingeraftryk på detaljerne. Især hvis det er os selv, som er med til at finansiere via puljemidlerne. MEN udspillet imødekommer kun en lille del af Claus oprindelige forslag, så Anders Probst foreslår, at DTLAA sender det til Søren Aakjær og Rasmus Bak Møller (Catharina på Cc) og foreslår dem, at barren sættes højere endnu. Kan vi tænke endnu større med længere tidshorisont? 3-4 år frem, så vi kan langtidsplanlægge og medarbejderne kan få en samlet diplom- uddannelse? Henvendelsen skal ikke nævne finansiering. Hvis DTLAA siger ja til at puljemidlerne, vil det være et signal om, at vi gerne selv vil prioritere det ved at bidrage økonomisk og samtidig kan det bruges i budgetforhandlingerne til at foreslå, at der bruges flere penge på at rulle det ud i større skala. Kristine kontakter Catharina og beder hende komme med et skriftligt oplæg på formen og uddybe hvilke puljemidler, der er tale om at bruge. Hvis vi bruger pengene på det her, hvad er det så, vi nedprioriterer? Hun inviterer hende til repræsentantskabsmødet den 5. Sept. for en yderligere uddybning. Der nedsættes en arbejdsgruppe (Claus, Kristine, Jan Fisker) som kommer med første bud på indholdet i modulet. Claus indkalder til første møde. Det optimale vil være, hvis gruppen kan nå at mødes med PI og VIA inden repræsentantskabsmødet den 5. Sept. Anders Probst regner på, hvad det vil koste med forskellige holdstørrelser og antal og sender det inden 22. Aug, så det kan komme ud med dagsordnen. På repræsentantskabsmødet skal vi skal finde ud af, om vi vil bruge puljemidlerne på rotationsprojekt omkring praktikvejlederuddannelsen og dernæst på diplomuddannelser, som vi selv kan være med til at forme. Hvis vi får en aftale i stand om at bruge puljen, kan vi komme i gang nu. Hvis vi går videre med forslaget, skal vi nedsætte en ad hoc- gruppe, hvor vi t ager repræsentanter for de pædagogiske ledere med for at få deres input til, hvad der kunne være brug for.

6 9)Eventuelt Kønsdiskrimination i barndommen, Dansk Kvindesamfunds henvendelse Diana tager med til mødet den 19. august og vil nuancere billedet af ligestilling. Kristine skriver til Louise om at kontakte Diana. Cafémøde den 20. august Tema om dagtilbudsbestyrelsesarbejdet. Oplæg fra Louise Budde om vejledningsmaterialet, som er nyt. Hvad er der sket af ændringer? Hvilken reel indflydelse har bestyrelsen? Hun giver 3 gode råd ud fra de typiske henvendelser/spørgsmål de får i hendes afdeling. Derefter en proces/dialog omkring motivation og engagement; opsamling i plenum. Søren Jermiin stopper pr. 1. Okt han er ansat i KMD. Jan har været til møde omkring hvorvidt vi skal fortsætte med Styringsværktøjet eller styringsværktøj i OPUS. Sidstnævnte fandt han meget kompliceret. Han har anbefalet, at vi ikke skal have noget, som er sværere, end det vi har. I næste uge starter uddannelsen til e- doc. Møllevang DT er nogle af de første på kursus. Referater, samtaler mm. ALT skal fremover arkiveres der.

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

/ SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS

/ SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS Guide til indflydelse på kommunens budget SKAF PENGE TIL DEN SOCIALE INDSATS KOM BESPARELSER I FORKØBET tal med din politiker RED BOSTEDETS BIOGRAFTURE sådan får du indflydelse på budgettet KOM GODT FRA

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Pædagogers deltagelse i efteruddannelse

Pædagogers deltagelse i efteruddannelse Pædagogers deltagelse i efteruddannelse Annegrethe Ahrenkiel, Jan Frederiksen, Stine Helms og Jimmy Krab 2012 Pædagogers interesser i og barrierer for deltagelse i efteruddannelse. Resultater fra en interviewundersøgelse

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Vi afleverer dette dokument, som et tillæg til det høringssvar vi afleverede, ved høringsfristen den 9/11 2012, efter et par nætter med skrivekrampe.

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere