reduce. but use with Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "reduce. but use with Aarhus"

Transkript

1 BYFORTÆTNING OG BÆREDYGTIGHED reduce. but use with Aarhus Konference 6. juni 2012 Workshop 1 Arealudvikling Aarhus Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef

2 Hvad er bæredygtig udvikling? Bæredygtig udvikling er en udvikling, der opfylder nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare - Gro Harlem Brundtland Udfordringen er at danskerne er blandt de mest ressourceforbrugene folkefærd i verden - Vi er i dag langt fra et bæredygtigt niveau! Derfor er det vigtigt, at vi udvikler og planlægger vore fremtidige byer således at de understøtter en bæredygtig udvikling Dette oplæg Indikatorer for bæredygtig byudviklng Fokus på: Byfortætning internationale, nationale og kommunale erfaringer De Bynære Havnearealer som case SIDE 2

3 Kontekst for byudvikling i Århus To store vækstområder i Danmark Aarhus Kommuneplan 2009 Fremtidig befolkningstilvækst frem til 2030 iht flere indbyggere nye arbejdspladser nye studiepladser Det østjyske bybånd 2050: 9 ud af 10 danskere bor i byerne Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Der bli r et yndigt land, Realdania, 2012 SIDE 3

4 Kontrolleret udvikling mod tæt monocentrisk byudvikling Fordele: Kortere afstande mellem funktioner såsom arbejde, bolig og service, og understøtter dermed cykel- og gangtrafik Mindre biltrafik forurening og tidsforbrug Bedre grundlag for kollektiv transport Mere kompakt byggeri -> mindre energiforbrug Mindre fodaftryk af bygninger > bedre ift. regnvand Positiv for fjernvarmeforsyning Færre udgifter til veje og trafik Kontrolleret udvikling kommuneplanlægning sikrer Flere services indenfor en begrænset radius Økonomisk muligt at bo i by -> Social diversitet Kollektiv trafik -> e.g. letbanen Grønne og blå områder -> Høj herlighedsværdi og tiltrækkende Monocentrisk Polycentrisk SIDE 4

5 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi SIDE 5

6 Byudvikling i et 360 perspektiv - Udvalgte bæredygtighedselementer SIDE 6

7 Materialer og ressourceforbrug "Vi lever i verden pt. som om vi har en ekstra planet til vores brug. Vi bruger 50% flere ressourcer end hvad jorden bæredygtigt kan forsyne os med og medmidre vi skifter kurs vil vi i 2030 have brug for mere end to planeter ". Citat Jim Leape, general direktør i WWF International(Verdens Naturfonden) Danmark ligger på fjerdepladsen over nationers forbrug af ressourcer. Hvis alle nationer forbrugte som os ville vi have behov for 5 jordkloder! Danmark SIDE 7

8 Materialer og ressourceforbrug Materialeforbrug og byfortætning Byfortætning resulterer i mere kompakt byggeri, der har mindre materialeforbrug sammenholdt med spredt byggeri Kriterier for bæredygtige materialer Helhedsorienteret fokus på: Holdbarhed lang levetid Ressourceforbrug genbrug eller anvendelses af fornyelige ressourcer Miljøprofil lav miljøpåvirkning i livscyklus Vedligehold lav vedligeholdelsesbehov Multifunktionalitet mulighed for omdannelses til nye anvendelser Indeklima lav afgasning 40 % af energiforbruget i Danmark er relateret til bygninger, hvoraf det vurderes at 8 % kommer fra "Embodied Energy" (Bundet energiforbrug dvs. det samlede energiforbrug fra fremstilling til bortskaffelse af materialet) Fra idéoplæg, skitseprojekt og detailprojekt SIDE 8

9 Arealudvikling - udfordrer bæredygtighed på De Bynære Havnearealer via tildelingskriterier Bæredygtig lavenergi-beton F.eks. er Ringgården indstillet til Bæredygtig Beton Prisen Betonelementerne har en samlet dimension på kun 520 mm -> god pladsudnyttelse og minimeret betonmængde Genbrug af så meget jord som muligt F.eks. genbruges ca. 70 % af jorden på Multimediehuset Størstedelen af alle materialer sejles til byggefelter F.eks. sejles 95 % af alle materialer til Multimediehuset til feltet -> mindre miljøbelastning, luftforurening, trafik og støj Grønne tage F.eks. er tage på Bestseller, Ligthouse og Ringgården med vegetation -> bl.a. produktion af ilt og ekstra varmeisolering Solceller F.eks. er altanbrystninger og solafskærmning på Ringgården ved sydvendte facader solceller -> mindre materialeforbrug F.eks. er der installeret over m 2 solceller på tagene af Bestseller og Urban Mediaspace Havvandskøling Anvendes f.eks. på Bestseller, Urban Mediaspace og Navitas Multimediehuset, byggegruben forår 2012 Ringgården, solceller som solafskærmning Lighthouse, grønne tage SIDE 9

10 Byfortætning og arealanvendelse på De Bynære Havnearealer Boligernes arealmæssige fodaftryk reduceres væsentligt ved byfortætning. Mindre arealaftryk giver mindre pres på natur, biodiversitet, grundvandsressourcer og landbrugsarealer Eksempel på fodaftryk pr. beboer Skjoldhøjparken Ca. 50 m 2 pr. person Felt 5.2 A-C, De Bynære Havnearealer Ca. 4,6 m 2 pr. person Skjoldhøjparken, Aarhus Forudsætninger: Et gennemsnitligt parcelhus har ca. 150 m 2 fodaftryk og 3 beboer De bynære havnearealer, Felt 5.2 A-C Forudsætninger: Bebyggelsens fodaftryk: m 2 Bebyggelsesprocent: Samlet etm 2 : etm 2 Forudsat etm 2 lejlighed pr. person: 40 etm 2 Med udsigt til 9 mia. mennesker på jorden i 2050 har vi behov for at indskrænke vores arealmæssige fodaftryk og genskabe natur og landbrugsarealer Kilde: Transit and Density af Alain Bertaud and Harry W. Richardson SIDE 10

11 Biodiversitet Genskabelse af stenrev - Havbundens oase Søsten hentet i Aarhus Bugt til bygning af haven lægges tilbage omkring pier 4 og genskaber over- og undersøiske stenrev Stenrevene rummer en fantastisk artsrigdom af både planter og dyr Sæler, marsvin og fugle ses omkring stenrevene - oversøiske rev giver raste for sæler og havfugle Stenrevet bliver undervisningsaktivitet for byens borgere, skoler og turister. Fiskeyngel stortrives i stenrevenes spisekammer og skjulesteder 10 gange flere fisk på stenrev end andre steder i havet. SIDE 11

12 Aarhus Byråd, 28. okt Energiforbruget i Aarhus skal ned, og det skal være fossilfrit! Hermed vil Aarhus have realiseret visionen om at være CO 2 -neutral i 2030 Samtidig skal Aarhus være på forkant med klimaforandringerne, så en højere vandstand i Aarhusbugten og ekstremregn ikke truer vores by Klimaplan er fundamentet for Aarhus Kommunes klimaindsats i de kommende fire år. SIDE 12

13 Grøn varmeforsyning fra 2015 Fjernvarme dækker p.t. 95% af varmebehov i kommunen Hvorfor fjernvarme til de bynære havnearealer? Fjernvarme er velegnet til områder, hvor der bygges højt og tæt Infrastruktur er etableret Fjernvarmen bliver mere og mere grøn Lavere varmebehov ved lavenergibyggeri giver mulighed for lavtempertur fjernvarme Fjernvarmen bliver grøn i Aarhus Fjernvarme i dag: Fjernvarme i 2015: Fjernvarme i 2030: Kilde: Klimavarmeplan 2010 AffaldVarme SIDE 13

14 Energiforbrug og boligtype Byfortætning betyder et reduceret energiforbrug pr. bolig Etageboligers energiforbrug er lavere end for parcelhuse ENERGI: Samlet reduktion: 22 % Forskel i varmeforbrug: 24 % og el-forbrug: 13 % CO 2 -emmission Besparelse ca tons CO 2 pr. år ved nye borgere i etageboliger frem for parcelhuse Gennemsnits forbrug per person [kwh pr. år] Etageboliger/lejligheder Energiforbrug - Boligtype Parcelhuse / rækkehus Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2010 & Danmarks Statistik 2010 Gennemsnitlig CO2-udledning per person [kg CO2 pr. år] El (inkl. elvarme) 800 Varme Etageboliger/lejligheder Parcelhuse / rækkehus CO2 udledning - Boligtype El (inkl. elvarme) Varme SIDE 14

15 Drivhusgasudledning Samlet CO 2 -emmission pr. indbygger El-forbrug pr. indbygger Tons CO 2 pr. indbygger ,9 7,2 10,2 Tons CO 2 pr. indbygger 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1,9 2,9 2,2 Kbh. K, 2011 Aarhus K, 2009 Vordingborg K., 2008 Kbh. K, 2011 Aarhus K, 2009 Vordingborg K., 2008 Varme-forbrug pr. indbygger Transport-forbrug pr. indbygger Tons CO 2 pr. indbygger 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,5 1,7 1,2 Kbh. K, 2011 Aarhus K, 2009 Vordingborg K., 2008 Tons CO 2 pr. indbygger 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,5 2,1 1 Kbh. K, 2011 Aarhus K, 2009 Vordingborg K., 2008 SIDE 15

16 Klimatilpasning Havet omkring Danmark stiger langsomt men sikkert! Citat: DMI DMI's bedste bud på vandstandsstigninger de næste 100 år i meter, når der ses bort fra landhævning. Vandstandsstigningen omkring Danmark frem til år Kortet er lavet i samarbejde med ph.d Aslak Grindsted, Københavns Universitet og GEUS Klimasikring af Aarhus midtby og de bynære havnearealer: Terræn hævet ½ meter til kote 2,5 Stenhave som bølgebryder Promenade som udvendig kystsikring i kote 3,7 Sluseanlæg ved Åens udløb SIDE 16

17 Sundhed Den sunde by karakteriseres ved: Let adgang til muligheder for fysisk aktivitet Gode miljøforhold luft, jord, vand, støj mv. Trafikulykker og fritidsulykker er minimeret God social sammenhængskraft Byen er en smuk, æstetisk oplevelse WHO definerer sundhed som en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom og gener. Idrætsramblaen De Bynære Havnearealer SIDE 17

18 Sundhed Havnen planlægges med et rigt udbud af rekreative muligheder Åndehuller kan have forskellig karakter, og bestå af grønne, såvel som blå eller urbane elementer Kanalerne kan anvendes aktivt til små joller, kajakker og mindre både og som rekreative elementer man færdes ved Havnen planlægges med henblik på højere brug af offentlige transportmidler, og den bynære beliggenhed opfordrer til cyklisme SIDE 18

19 Diversitet en levende og tiltrækkende bydel for alle Social diversitet Tilgængelige fællesområder Boliger i forskellig prislejer og ejerformer tiltaler befolkningsgrupper med forskellig indkomst. F.eks. er 25 % af første udbudsetape almene Multifunktionel Miks af bolig, arbejdspladser og uddannelse gør bydelen levende døgnet rundt og tryg at færdes i Naturskønne offentlige pladser og promenader, der indbyder besøgende og kan anvendes til forskellige formål f.eks. afhængig af årstid Daginstitution, uddannelse og forskellige boligtyper, gør stedet attraktivt for alle - inklusiv unge og familier med forskellige livsformer Rekreativ forbindelse tiltrækker cykellister, løbere, gående mv. SIDE 19

20 ABC-princippet kobling til CO 2 A-område: 837 kg CO2 pr. medarb. C-område: kg CO2 pr. medarb. Kontor: m 2 25 ansatte pr. m arbejdsdage Kilde: COWI, Plan09, Miljøministeriet /Realdania SIDE 20

21 Transport - Transportløsning til De Bynære Havnearealer Transportløsning i byggefasen Beboernes trafik adskilles fra byggeprojekternes trafik. Dette giver: Øget sikkerhed og tryghed Mindre trafik, støj og støv gener Fremtidig kollektiv trafik og rekreativ forbindelse Transportløsning efter byggefasen Transport skal domineres af kollektiv trafik og lette trafikanter Kollektiv transport: Letbanen og placering af stoppesteder giver en attraktiv kollektiv transport Gående og cyklister: Offentlige pladser og promenade langs alle kaj- og havnekanter. Rekreativ grøn forbindelse Biltrafik: Parkeringsanlæg under terræn. Hovedforbindelse ved Nørreport Kollektiv trafik tracé med bud Kollektiv trafik tracé med let-banen SIDE 21

22 Transport - Transportløsning til De Bynære Havnearealer Afstanden til offentlig transport afgørende for at få folk til at benytte transportformen. Kortere afstand øger brugen af offentlig transport De bynære havnearealer planlægges med et mix af kort afstand til erhverv, dagligvarer og institutioner mv. Kollektiv transport indenfor 400 m Kilde: Transport Interchanges, Hildingdon Design and Accessibility Statement Mellem 43 % og 27 % af de korte bilture kan flyttes til cykel/gang Kilde: Lokaliseringspolitik som middel i kommuneplanen til at reducere CO2, Miljøministeriet SIDE 22

23 Økonomisk bæredygtighed Havneomdannelse i Middelfart I alt en merpris på: 180 mio. kr. for de eksisterende boliger omkring, og 80 mio. kr. for de nye boliger Kilde: Niras, Plan09, Miljøministeriet / Realdania SIDE 23

24 Økonomisk bæredygtighed De Bynære Havnearealer Finanskrisen ændrede profilen på de bynære havnearealer fra "det grå guld" til blandet bydel med høj økonomisk og aldersmæssig diversitet Varierende boligtyper i alle prisklasser fra kollegieværelser og ældre boliger til luksus lejligheder Isbjerget Økonomisk grundlag for mindre erhvervsdrivende i området og øget grundlag for erhverv i den omkringliggende by f.eks. supermarked, cafeer, restauranter, kiosk, gallerier, specialbutikker m.v. SIDE 24

25 Bæredygtig adfærd Nudging et kærligt skub i den rigtige retning»et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner og lignende«, Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein Ren Hovedstad 2012 Sundheds nudge i Singapore Byrum, der inviterer til bevægelse Gode nudges leder folk derhen, hvor de selv vil være Pelle G. Hansen, inudgeyou.com

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid VELKOMMEN TIL DANMARK I 2050. VELKOMMEN TIL ET GRØNT, EFFEKTIVT, INNOVATIVT OG RIGT SAMFUND. VELKOMMEN TIL EN ØKONOMI, SOM KÆMPER FOR

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 1 - beskrivelse og vurdering af virkemidler. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer.

Byernes rolle i klimastrategien. Del 1 - beskrivelse og vurdering af virkemidler. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer. Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 1 - beskrivelse og vurdering af virkemidler Kolofon

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere