Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende"

Transkript

1 Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/ Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende oplysninger I forlængelse af møde afholdt i Faaborg-Midtfyn Kommune den 2. maj 2013 på station Ringe og station Faaborg fremsendes hermed supplerende oplysninger i forhold til tidligere fremsendte beskrivelser af den Risikobaserede Dimensionering for Faaborg, Indledningsvis ønsker Faaborg-Midtfyn Brandvæsen at takke for et konstruktivt møde, hvor brandvæsenet fik yderst brugbare input til det videre arbejde. Teknik Faaborg-Midtfyn Brandvæsen, Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf Fax Sagsid G Kontakt Gerner Nielsen Dir. tlf mail: De supplerende oplysninger til den risikobaserede dimensionering følger herefter i vilkårlig rækkefølge. HSE`en. Det er omtalt i Den Risikobaserede Dimensionering, at der indsættes en HSE på station Ringe. Denne HSE skal forbedre udrykningstiderne i de områder i kommunen, hvor det af dimensioneringens kortbilag fremgår, at udrykningstiderne kun lige kan efterkommes. Det fremgår videre af dimensioneringen, at HSE en skal operere i områderne vest for Nr. Broby, hvorfor den nugældende aftale med station Glamsbjerg opsiges. Den Risikobaserede Dimensionering indeholder ikke tekniske detaljer omkring HSE en. Under mødet den 2. maj blev HSE en demonstreret. HSE en kan i detaljer beskrives som følger: HSE en afgår med holdleder + 3 brandmænd. Under fremkørsel klargør 2 brandmænd til røgdykkerindsats. HSE ens pumpe og vandforsyning er så automatisk, at pumpen ikke kræver traditionel overvågning af en pumpepasser. HL og chauffør kan således udgøre sikringshold med fuldt røgdykkerudstyr og sikringsslange for det første røgdykkerhold. Angrebsslange og sikringsslange er monteret med tågestrålerør. HSE en medfører 220 ltr. vand. Denne vandforsyning sikrer kontinuerlig indsats med fuld drift på 1 af strålerørene i 7 minutter. Som det også er nævnt i tidligere skrivelser, afsendes der fuldt slukningstog samtidig med HSE en. Efter kontinuerlig drift af 1 strålerør på HSE en i 7 minutter vil der være ankommet en automobilsprøjte til skadestedet klar til indsats. Side 1

2 Der er nu sikkerhed for, at udrykningstiden for HSE en ligger på ca. 18 minutter til mindst 2 adresser, der ligger mindre end 1 km fra kommunegrænsen mod vest til Assens Kommune. Oppakning: 4 stk. komplette luftforsyninger med rygskjold, kompositflaske, lungeautomat og maske. 4 stk. ekstra kompositflasker. 2 kurve med B-slanger. 2 kurve med C-slanger. 1 stk. forgrener. 2 stk. Akron strålerør. GPS med automatisk ruteangivelse til skadested. SINE-vognterminal 4 stk. SINE-radioer 1 stk. termisk kamera. 1 stk. genoplivningskuffert. 5 t spil til brug ved kæderedning med tilhørende kæder Komplet udstyr til frigørelse med klipper og spreder af fabrikat Holmatro, system Kore. Højtryks-slukningsenhed, fabrikat RENO 100/30, med angrebsslange og sikringsslange. Arbejdstryk: 130 bar (se i øvrigt tidligere beskrivelse). Tank med 25 ltr. skumvæske. 1 stk. 11 m stige (3 led). Som nævnt i tidligere skrivelser afgår HSE en som første køretøj. Der afgår fuldt slukningstog med automobilsprøjte, vandtankvogn og lift. Både holdleder og indsatsleder er dermed klar over, at der alene på meldingen er supplerende mandskab og udstyr på vej. Der kan opstå situationer, hvor det vil være uforsvarligt at indsætte første røgdykkerhold fra HSE en. Derfor vil brandmændene få følgende instrukser, forinden HSE en sættes i drift. Instruks. 1. Holdleder skal under fremkørsel og straks ved ankomst til skadested være i SINE-kontakt med indsatsleder. 2. Holdleder skal foretage en situationsbedømmelse. 3. Holdleder skal primært rekognoscere for klasse 1 personer. 4. Holdleder skal planlægge og gennemføre en første-indsats med fokus på 1 røgdykkerhold. 5. Holdleder skal til enhver tid, indtil ankomst af supplerende mandskab og materiel, være klar til sammen med chauffør på HSE en at agere sikringshold for indsat røgdykkerhold. 6. Holdleder må ikke indsætte første røgdykkerhold, hvis en bygning er overtændt, eller hvis der skønnes at være overhængende fare for en overtænding. 7. I tilfælde af en overtændt bygning, eller hvis der skønnes at være overhængene fare for overtænding, udlægges slanger for et B-C-angreb, såle- Side 2

3 des der straks ved automobilsprøjtens ankomst til skadestedet kan indsættes med større styrke. 8. Holdleder skal holde indsatsleder orienteret om dispositioner indtil indsatsleder ankommer til skadestedet og overtage den tekniske ledelse på skadestedet. Der vil forekomme situationer, hvor holdlederen på HSE en ankommer til skadestedet før indsatslederen. Derfor er der i instruksen særlig fokus på kommunikation mellem holdleder og indsatsleder allerede under fremkørsel. Sammenfaldende hændelser. På mødet den 2. maj blev problematikken med sammenfaldende hændelse drøftet. Det sker på mellem 3 og 6 hændelser pr. år i kommunen, at der er sammenfaldende alarmer. Det er således kendt for både indsatsledere og holdledere, at der ved sammenfaldende alarmer skal tænkes kreativt. Der er god erfaring med hurtig kommunikation indsatsleder og holdleder imellem ved sådanne sammenfaldende alarmer. Indsatsleder træffer beslutning om, hvilken hændelse indsatslederen kører på. I de tilfælde, hvor der indløber en alarm under en allerede igangværende indsats, beslutter indsatslederen ligeledes, om indsatslederen kører på den nye hændelse, eller om den aktuelle holdleder skal håndtere den nye hændelse på egen hånd. Der er ikke eksempler på sammenfaldende hændelser med frigørelser over en periode på mere end 5 år. Der er over en periode på 2 år ikke eksempler på sammenfaldende hændelser i området vest for Nr. Broby og resten af Faaborg-Midtfyn Kommune. På mødet blev især sammenfaldende hændelser, hvor HSE en vil være involveret, diskuteret. Der viser sig 2 modeller, hvor problematikken ses at være løst tilfredsstillende. Model 1. Der er placeret 1½ slukningstog på station Ringe. Dermed vil der være 2 holdledere til rådighed til enhver tid på station Ringe. I de tilfælde, hvor HSE en afgår, vil der være en holdleder tilknyttet HSE en på den aktuelle operation. Ved en sammenfaldende alarm, hvor nr. 2 automobilsprøjte (det ½ slukningstog) skal afgå fra station Ringe, vil den anden holdleder være på plads og klar til indsats. I et tilfælde, hvor HSE en skal bruges til en frigørelse på en anden hændelse end den igangværende, skal HSE en afgå fra det igangværende skadested uden holdleder. Den anden holdleder vil da være på plads til at modtage HSE en på det nye skadested. Situationen med 2 sammenfaldende frigørelser synes at være yderst sjælden. Station Ringe råder alene over 1 sæt komplet frigørelsesudstyr, så den nye mulighed med HSE en ændrer ikke på det problem, der vil opstå ved to sammenfaldende frigørelser. Model 2. Ved udrykninger med HSE en og fuldt slukningstog afgår der 2 holdledere. Side 3

4 Ved en sammenfaldende alarm, hvor HSE en skal bruges eksempelvis til frigørelse, afgår HSE en med en af holdlederne og det mandskab, der kan frigøres fra det første skadested. Den anden automobilsprøjte, der står klar på station Ringe, afgår med mandskab og er reelt under kommando af den holdleder, der er på vej til det nye skadested i HSE en. Ved begge modeller ses der at være fuld dækning med holdledere på 1½ slukningstog placeret på station Ringe. Sammenfattende for begge modeller vil det være nemmere at frigøre HSE en med frigørelsesværktøj fra et skadested i modsætning til, hvis frigørelsesværktøjet er placeret på en automobilsprøjte. Endelig er der station Faaborg at trække på i en uheldig kombination af sammenfaldende frigørelser. Vandforsyning. Den Risikobaserede Dimensionering beskriver generelle oplysninger om vandforsyning til brandslukning i afsnit 04, side 7. I de seneste skrivelser fra Faaborg-Midtfyn Brandvæsen er det beskrevet, at der indsættes en ekstra ny tankvogn på station Faaborg. Dermed råder Faaborg- Midtfyn Brandvæsen over i alt 4 vandtankvogne, hver med en kapacitet på ltr. Der vil således alene på meldingen kunne rekvireres ekstra vandtankvogne, hvorfor det er muligt hurtigt i et forløb at etablere en pendulfart med tankvogne for at sikre en kontinuerlig vandforsyning til brandslukning. Der arbejdes i øvrigt med planer om i større grad at benytte naturlige forekomster af vand til brandslukning ved etablering af pumpesteder med bærbare pumper for fyldning af vandtankvogne. Dermed er der mulighed for at reducere køretiden for fyldning af vandtankvogne fra brandhaner. Kapaciteten på de bærbare pumper, der er til rådighed på både station Faaborg og station Ringe, er betydeligt højere end vandfyldning via brandhaner. Med kortere køretid og hurtigere fyldning af vandtankvogne vil der således være mulighed for tidligere i et brandforløb at sikre fornøden vandforsyning selv ved store brande. Hver automobilsprøjte medfører ltr. vand. HSE en medfører 220 ltr. vand. Der satses ikke på traditionelle branddamme. Der satses i stedet på vandløb og søer. Der arbejdes med planer, hvor brandhaner med en kapacitet på mindre end 800 l/min. nedlægges. Forebyggelse. Der er beskrevet en forebyggende kapacitet i den Risiko Baserede Dimensionering, afsnit 04 side 2. Der skal være fokus på 2 målgrupper: 1) institutioner for børn og unge samt 2) ældre og handicappede. Side 4

5 Konkret er der i efteråret gennemført en undervisning af ca. 240 børn i skolernes 3. klasser i elementær brand. Børnene fik 2 timer på en af brandstationerne, hvor der blev snakket om børnenes egne erfaringer. Børne fik en elementær viden om et brandforløb og brandtrekanten. Børnene fik en mulighed for at opleve et rum fyldt med teaterrøg. Endelig fik børnene en kort introduktion til slukning af en væskebrand med et brandtæppe. Som finalen så børnene, hvad der sker, hvis der hældes vand på varm fritureolie i en gryde. Ekstranummeret gik på, at vi varmede en spraydåse op med den efterfølgende eksplosion. Det høstede larmende bifald og samtidig panderynker hos børnene. De fik en opfattelse af, at der her kan være farligt. Børnene fik i tråd med kampagnen Red Farmor en røgalarm med hjem med den besked, at røgalarmen skulle sættes op hos den ældste i familien. En opgave, som børnene tog til sig. Beredskabskommissionen har anmodet om, at der gennemføres en lignende undervisning af nye 3. klasser over efteråret, Det forebyggende arbejde med ældre og handicappede planlægges ved, at der søges gennemført et kursus for kommunens hjemmehjælpere. Kurset skal sætte fokus på brandfarer i private hjem. Det er tanken, at hjemmehjælperne får røgalarmer med ud til de ældre og handicappede, der bor i egen bolig. Det er Faaborg-Midtfyn Brandvæsens opfattelse, at hjemmehjælperne er den faggruppe, der kommer nærmest de ældre og handicappede i egen bolig. Brandteknisk Byggesagsbehandling. Faaborg-Midtfyn Brandvæsen udfører den brandtekniske byggesagsbehandling efter Bygningsreglementets kap. 5 samt de tekniske forskrifter. Sagsbehandlingen efter kap. 5 tager udgangspunkt i Eksempelsamlingen om Brandsikring af Byggeri. I de tilfælde, hvor de funktionsbaserede brandkrav med afledt sikkerhedsniveau ønskes eftervist med grundlag i Information om Brandteknisk Dimensionering, kan Faaborg-Midtfyn Brandvæsen gå ind i denne form for sagsbehandling. Brandsyn. Brandsynene gennemføres med fokus på dialog med ejere og brugere samt information om relevante emner afledt af brandsynene. Øvrige emner. Som orientering kan det oplyses, at Faaborg-Midtfyn Brandvæsen har indgået aftale med Beredskabsstyrelsen om lån af 1 stk. belysningsaggregat. Brandvæsenet har netop modtaget belysningsaggregatet. Det er placeret på station Faaborg og forventes klar til indsats inden for højst 2 uger. Det er en del af aftalen, at Faaborg-Midtfyn Brandvæsen kan yde assistance med belysningsaggregatet til andre brandvæsener. Belysningsaggregatet har endvidere en funktion som generator, således det vil være muligt i mindre grad at sikre en strømforsyning i en given situation. Under besøget den 2. maj på Avernakø blev funktioner med røgdykkere på øerne kort omtalt. Blandt andet blev vedligeholdelsen af røgdykkernes kompetencer omtalt i forhold til årlige øvelser. Side 5

6 Faaborg-Midtfyn Brandvæsen ønsker blot at kommentere tankerne om 12 årlige øvelser for ø-røgdykkerne. Med den nuværende form for vedligeholdelse af ø-røgdykkerne med en årlig øvelse synes de funktioner, der er tiltænkt ø-røgdykkerne primært med forberedelse af et skadested for brandfolk transporteret over fra station Faaborg, at være indøvede i tilstrækkelig grad. Forhold bekrevet i Den risikobaserede Dimensionering om ø- beredskaberne er opfyldt med den nuværende ordning. 12 årlige øvelser for de få røgdykkere, der er på hver af øerne, synes yderst vanskelig at gennemføre i praksis. Det vil være realistisk i den forbindelse at tænke på, om det med yderligere øvelsesaktivitet er muligt at fastholde de frivillige på øerne. Faaborg-Midtfyn Brandvæsen står i øvrigt gerne til rådighed, såfremt der ønsker yderligere detaljer omkring HSE en og den Risikobaserede Dimensionering i øvrigt. Med venlig hilsen Gerner Nielsen Beredskabschef Side 6

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Deltidsberedskabet i en brydningstid

Deltidsberedskabet i en brydningstid Deltidsberedskabet i en brydningstid En undersøgelse af barrierer og muligheder Samarbejdsprojektet såvel som dette sammendrag er tilrettelagt og udarbejdet af Mikkel Bøhm for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere