Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe"

Transkript

1 laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da

2 Indhold Page Indledning Om denne manual Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe Knapper og indikatorer Symboldefinitioner Hoveddisplayets funktioner... 7 Forholdsregler ved drift... 8 Kom godt i gang Grundlæggende funktioner Sekundære (piggyback-) infusioner Tilstanden Servicekonfiguration Pumpekonfiguration tilgængelig via laris Editor software Lægemiddelliste tilgængelig via laris Editor software larmer dvarsler Meddelelser Råd Genstart af infusion efter IL-alarm Drift af flowsensor (valgfri) Infusionssæt Tilbehør Vedligeholdelse Rengøring og opbevaring Specifikationer IrD, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation Infusionsspecifikationer Trompet- og flowhastighedskurver Produkter og reservedele Servicekontakter DF udgave 1/50

3 Indledning Indledning laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe (herefter kaldet 'pumpe') er en lille, let infusionspumpe, der leverer præcise og pålidelige infusioner over et bestemt område med hastigheder. laris Editor software er et medicinsk tilbehør, som gør det muligt for hospitalet at udvikle et såkaldt best-practice-datasæt med retningslinjer for intravenøs medicinering inden for patientspecifikke plejeområder, også kaldet profiler. Hver profil indeholder et bestemt bibliotek med medicin samt den passende pumpekonfiguration. En profil indeholder også såkaldte 'hard limits' (hårde grænser), som ikke kan tilsidesættes under infusionsprogrammering. lene for laris GP Guardrails infusionspumpe gælder, at der findes Guardrails 'soft limits' (bløde grænser), som kan tilsidesættes på grundlag af kliniske krav. laris GP Guardrails infusionspumpe med indlæst datasæt afgiver automatiske advarsler, når en doseringsgrænse, bolusgrænse, koncentrationsgrænse eller vægtgrænse overskrides. Disse sikkerhedsadvarsler afgives, uden at pumpen behøver at være tilsluttet en pc eller et netværk. Det af hospitalet definerede datasæt udvikles og godkendes på grundlag af farmaceutiske og kliniske input og overføres derefter til pumpen af kvalificerede specialister. Beregnet anvendelse laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er beregnet til brug for medicinsk personale i forbindelse med styring af infusionshastighed og -volumen. Betingelser for brug laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe må kun betjenes af medicinsk personale, der er kvalificeret til at bruge automatiserede infusionspumper og styre infusionsbehandling. Det medicinske personale skal vurdere udstyrets egnethed i den pågældende afdeling i forbindelse med det tilsigtede formål. Indikationer laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er beregnet til infusion af væsker, medicin, parenteral ernæring, blod og blodprodukter via klinisk godkendte administrationsveje, f.eks. intravenøst (IV), subkutant eller som skylning af væskefyldte områder. laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er beregnet til brug på voksne og pædiatriske patienter. Kontraindikationer laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er kontraindiceret til enteral eller epidural behandling. Om denne manual Brugeren skal have sat sig grundigt ind i pumpens funktion, der er beskrevet i denne håndbog, forud for anvendelse. Pumpen har små funktionalitetsmæssige forskelle i forhold til laris GH/CC Guardrails sprøjtepumper. lle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner. Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. Hele rækken af indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet. Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på Der kan fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant. nvendte konventioner i denne manual FED "nførselstegn" Kursiv Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual, f.eks. Batteriindikator, FYLDNING, knappen TIL/FR. Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual. Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse. Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen. 1000DF udgave 2/50

4 Oprettelse af datasæt Oprettelse af datasæt For at danne et datasæt til pumpen skal hospitalet først udvikle, vurdere, godkende og uploade i henhold til følgende proces. Se laris Editorhjælpefilen for at få yderligere oplysninger og driftsmæssige forholdsregler. 1. Opret et datasæt til et behandlingsområde (ved hjælp af laris Editor) Datasæt Profil Pump Configuration (Pumpekonfiguration) Bibliotek over lægemidler Der kan dannes to typer af datasæt. 1. Non-Guardrails datasæt - danner et nyt Non-Guardrails datasæt til laris infusionspumper, som skal redigeres i applikationen. 2. Guardrails datasæt - danner et nyt Guardrails datasæt til laris GP Guardrails infusionspumper, som skal redigeres i applikationen. Et Guardrails datasæt giver ekstra sikkerhedsfunktioner. Et unikt sæt af konfigurationer og best-practice-retningslinjer til en bestemt befolkning, patienttype eller behandlingsområde. Hver profil består af: Pumpekonfiguration / bibliotek over lægemidler Der kan defineres op til 30 profiler for hvert datasæt til pumpen. Pumpens konfigurationsindstillinger og enheder, kun til dosering. Lægemiddelnavne og -koncentrationer for et datasæt med standardværdi og maksimumgrænser. Op til 100 unikke opsætninger for lægemiddelprotokoller. 2. Masterliste (ved hjælp af laris Editor) Master-lægemiddelliste Et lægemiddel defineret af CareFusion er en god hjælp til at anføre lægemiddelnavne til brug på master-lægemiddellisten. Der kan skiftevis dannes lægemiddelnavne og koncentrationer. 3. Gennemgang, godkendelse og eksport af datasæt Gennemgå og godkend Eksport Hele datasætrapporten skal udskrives, evalueres og underskrives som bevis på godkendelse af en autoriseret person i henhold til hospitalsprotokollen. En underskrevet udskrift skal opbevares på et sikkert sted af hospitalet. Datasætstatus skal sættes til pproved (godkendt) (adgangskode påkrævet). Eksport af datasæt til brug med laris Transfer Tool eller til sikkerhedskopiering af datasæt eller til flytning af datasæt til en anden pc. 4. Uploading af datasæt til pumpen (ved hjælp af laris Transfer Tool) Bemærk: Et profilvalg er påkrævet, når datasættet uploades til laris GP infusionspumpe. 5. Verificer, at det korrekte datasæt er indlæst i pumpen, og godkend det. 6. fbryd pumpen. 7. Tænd for pumpen, og kontroller, at skærmbilledet med softwareversion viser den korrekte datasætversion. Pumpen er nu klar til brug. Overførsler af datasæt bør kun foretages af kvalificeret teknisk personale. Pumpens serienummer og hospitalsnavnet gemmes i hændelsesloggen, og de kan også ses via valgmuligheden PUMPE DETLJER. Se afsnittet om 'pumpeoplysninger'. Medikamentparametre skal være i overensstemmelse med lokale regler og oplysninger vedrørende ordination. 1000DF udgave 3/50

5 Karakteristika for den volumetriske pumpe Karakteristika for den volumetriske pumpe larmindikator laris GP Guardrails Dæksel Display Programmeringstaster Pile Run (start) Bolus Hold (stop) Valgmuligheder Strømindikator Mute (dæmp) Tryk Batteriindikator On/Off (tænd/sluk) Håndtag til dæksel Håndtag Udløsergreb til drejelig knast Drejelig knast til fastlåsning på vandrette, rektangulære stænger. Konnektor til flowsensor RS232/sygeplejersketilkald-konnektor (beklædning afmonteret af illustrative årsager) Sammenfoldet stangklemme Sikringsdæksel Strømindgang Infrarød kommunikationsport Medical Device Interface (MDI) Konnektor til spændingsudligning 1000DF udgave 4/50

6 Knapper og indikatorer Knapper og indikatorer Knapper: Symbol a bh c i d e f PILE-taster Indikatorer: Symbol g Sj Beskrivelse TIL/FR-knap - Tryk én gang for at aktivere pumpen. Tryk på knappen og hold den nede i ca. tre sekunder for at deaktivere pumpen. STRT-knap Tryk på knappen for at starte infusion. Den grønne LED blinker under infusion. STOP-knap Tryk på knappen for at sætte infusionen på hold. Den gule lampe vil være tændt i venteposition. MUTE-knap (dæmp) Tryk på knappen for at stoppe alarmen i (ca.) to minutter (kan konfigureres). larmen lyder igen efter dette tidsrum. Tryk og hold, indtil der høres 3 bip, for at dæmpe alarmen i 15 minutter (hvis aktiveret via laris Editor). PRIME/BOLUS-knap - Tryk på knappen for at få adgang til programmeringstasten PRIME eller BOLUS. Tryk på programmeringstasten og hold den nede for drift. PRIME - fylder infusionssættet med væske, når en infusion opsættes første gang. Pumpen er på hold. Infusionssættet er ikke tilsluttet patienten. Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges ikke til den totale infunderede volumen. BOLUS-væske eller lægemiddel afgivet med en øget hastighed. Pumpen infunderer. Infusionssættet er tilsluttet patienten. Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges til den totale infunderede volumen. OPTION-knap (valgmulighed) - Tryk på knappen for at få adgang til valgmuligheder. TRYK-knap Brug denne knap til at få vist pumpetryk og justere alarmgrænsen. - Dobbelte eller enkelte for hurtigere/langsommere øgning eller nedsættelse af værdier vist på displayet. PROGRMMERINGSTSTER - nvendes i forbindelse med de meddelelser, der vises på displayet. Beskrivelse C-STRØM-indikator - Når den er tændt, er pumpen tilsluttet en vekselstrømskilde, og batteriet bliver opladet. BTTERI-indikator - Når dioden er tændt, kører pumpen på det interne batteri. Når den blinker, står batteriet lavt med mindre end 30 minutters brug tilbage. 1000DF udgave 5/50

7 Symboldefinitioner Symboldefinitioner Mærkatsymboler: Symbol w x Beskrivelse OBS (Slå op i medfølgende dokument) Konnektor til spændingsudligning Konnektor til RS232 / sygeplejersketilkald l IPX3 r s T t Defibrilleringssikkert udstyr, type CF (grad af beskyttelse mod elektrisk stød). Beskyttet mod direkte sprøjt op til 60 fra lodret. Vekselstrøm nordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF. Fremstillingsdato Producent U W Konnektor til flowsensor Ikke til kommunalt affald Sikringsstørrelse EC REP utoriseret repræsentant i EU 1000DF udgave 6/50

8 Hoveddisplayets funktioner Hoveddisplayets funktioner Hoveddisplay - Hvis VDSI ikke er blevet indstillet (flowsensor skal anvendes) Infusionsstatus / Lægemiddelnavn / profilnavn / primært eller sekundært (kun hvis sekundært er aktiveret i datasættet) Infusionshastighed Volumen infunderet HST VOLUMEN VOLUMEN Slet infunderet volumen Hoveddisplay - Hvis VDSI er indstillet Infusionsstatus / lægemiddelnavn / profilnavn / primært eller sekundært (kun hvis sekundært er aktiveret i datasættet) Infusionshastighed Dosishastighed Volumen, der skal infunderes Programmeringstastidentifikatorer Programmeringstaster Volumen infunderet Resterende tid Programmeringstastidentifikatorer Programmeringstaster PÅ HOLD 25.0 VDSI ml/h 50.0 ml Indstil valgmulighed for VDSI DRENLINE HST 25.0 ml/h µg/kg/24h 16.7 VDSI 45.0 VOLUMEN h 48m 00s VOLUMEN VDSI ml ml a) b) c) PÅ HOLD SÆT HSTIGHED MED HST PÅ HOLD Hvis hastigheden ikke er blevet indstillet og viser 0,0 ml/h, vises meddelelse a). HSTIGHED FOR LV SÆT HSTIGHED MED HST HST PÅ HOLD SÆT HSTIGHED MED FOR HØJ LV HST PÅ HOLD Hvis den programmerede hastighed er mellem 0,0 ml/h og 0,1ml/h eksklusiv i HSTIGHED FOR lægemiddelprotokol, HØJ LV vises meddelelse b). HST PÅ HOLD HSTIGHED FOR HØJ HST Hvis den programmerede hastighed er større end MX INFUSIONS HSTIGHED (maks. infusionshastighed) i lægemiddelprotokollen, vises meddelelse c). Slet infunderet volumen Indstil valgmulighed for VDSI Skærmsymboler Symbol Beskrivelse Display for resterende tid - angiver tid, før VDSI vil blive fuldført. Hvis tidsværdien overstiger 24 timer, vises 24+. N?! Batterisymbol - ngiver batteriets ladetilstand for at gøre opmærksom på, når batteriet trænger til at blive genopladet. Trykinformationssymbolet - Viser trykket fra niveau 0, som er den første streg, til niveau 8. larmgrænser: niveau 0-8. Indikerer, at den indtastede værdi er uden for Guardrails 'soft limits'. dvarslen kan overskrives (indikerer, at Guardrails sikkerhedsprotokol er i brug). Indikerer, at den indtastede værdi er uden for 'hard limits'. dvarslen kan IKKE tilsidesættes. Dette symbol bruges også til at gøre brugeren opmærksom på at indstille hastigheden. ngiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger under (peger nedad) en Guardrails soft limit. ngiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger over (peger opad) en Guardrails soft limit. 1000DF udgave 7/50

9 Forholdsregler ved drift Forholdsregler ved drift Infusionssæt For at sikre korrekt og præcis drift må der kun bruges CareFusion-engangsinfusionssæt, som beskrevet i denne brugsanvisning. Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af infusionssæt'. Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem. Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan beskadige pumpens drift og infusionens præcision. Ved kombination af adskillige apparater og/eller instrumenter med infusionssæt og andre slanger, for eksempel via en trevejshane eller multipel infusion, kan pumpens ydeevne blive påvirket og bør nøje overvåges. Der kan opstå ukontrolleret flow, hvis infusionsættet ikke er korrekt isoleret fra patienten, dvs. lukke en hane i sættet eller aktivere en inline-klemme/rulleklemme. CareFusion infusionssæt kan monteres med en inline-klemme, som kan bruges til at okkludere slanger, hvis væskeflowet skal stoppes. Pumpen er en positiv trykpumpe, som bør bruge infusionssæt, som er forsynet med luer lås-koblinger eller lignende låsekonnektorer. Hvis der skal infunderes fra en burette, skal man lukke rulleklemmen over buretten og åbne klemme på ventilationshullet oven på buretten. Bortskaf infusionssæt, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætten er afmonteret. Sørg for at sættene ikke er bøjede, da dette kan okkludere slangen. Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og semi-rigide beholdere Det anbefales, at luftventilen åbnes på pumpesættet, hvis der bruges glasflasker eller semi-rigide beholdere, for at reducere det vakuum, der dannes, når væsken infunderes fra beholderen. Dette vil sikre, at pumpen kan opretholde volumetriske nøjagtighed, medens beholderen tømmes. Åbning af udluftningshullet i halvstive beholdere skal ske efter, at beholderen er blevet spiddet, og dråbekammeret er blevet fyldt. Trin til sammenfoldelige poser Følg trin 1 til 3 som vist for de halvstive beholdere, dog må udluftningshullet ikke åbnes som i trin 4, men sættet fyldes som beskrevet i trin 5. Sørg for, at poseafløbet er fuldstændig perforeret, før dråbekammeret fyldes op. Trin vedr. halvstive beholdere 2. Spid beholderen 3. Fyld dråbekammeret til fyldningslinien 4. Åbn udluftningshullet for at muliggøre trykudligning - klar til infusion 1. Luk rulleklemmen 5. Fyld sættet ved at åbne/lukke rulleklemmen Driftsmiljø Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver vaskulær adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af lægemidler eller væsker kan opstå på grund af den betydelige variation i tryk, som opstår i sådanne pumpers væskekanaler. Typiske eksempler på sådanne pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer. Pumpen er velegnet til alle miljøer, herunder private hjem og institutioner, der er direkte tilsluttet det offentlige lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål. Denne pumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft eller ilt eller lattergas. Driftstryk Pumpetrykalarmsystemet er ikke designet til at yde beskyttelse mod eller detektion af ekstravasation eller vævsdannelse, som er komplikationer, der kan forekomme. 1000DF udgave 8/50

10 laris GP laris GP Forholdsregler ved drift larmtilstande dskillige alarmtilstande, detekteret af denne pumpe, vil stoppe infusionen og fremkalder visuelle og akustiske alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt frem, og at ingen alarmer er i gang. M Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende udsendelser af højenergi radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet ved elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc.) og er designet til at forblive sikker, når der forekommer ekstreme interferensniveauer. Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr. Stråling fra strålebehandlingsudstyr, som f.eks. en lineær accelerator, kan skade pumpens funktionsevne. Læs venligst producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger. MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være udsat for interferens med et magnetisk felt, som er dannet af MRI-udstyret. Derfor anses pumpen ikke for at være egentlig MRIkompatibel. Hvis brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at pumpen anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at undgå magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRI-billedet. Denne sikre afstand skal etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens. Du kan finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt den lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance. Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør, andre transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller formindsket pumpeimmunitet. Under visse omstændigheder kan pumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften ved niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m. Hvis pumpen påvirkes af denne eksterne interferens, vil den forblive i fejlsikret tilstand. Pumpen vil stoppe infusionen og påkalde brugerens opmærksom ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer. Hvis en alarmtilstand varer ved, selv efter brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende pumpe, og sætte pumpen i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af uddannet teknisk personale. Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1 klasse B-enhed og anvender kun RF energi til den interne funktion i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Men denne pumpe udsender dog en bestemt mængde elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der angives af IEC/EN og IEC/EN Hvis pumpen interagerer med andet udstyr, skal der tages skridt til at minimere virkningerne, for eksempel ved repositionering eller relokalisering. Jordleder d Pumpen er en klasse I-enhed, og den skal derfor jordforbindes, når den tilsluttes en strømforsyning. Pumpen har også en intern strømkilde. Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord). Hvis integriteten af den eksterne, beskyttende leder i vekselstrømskablet er blevet kompromitteret, skal pumpen kobles fra vekselstrømkilden og køres ved hjælp af det interne batteri. 1000DF udgave 9/50

11 Farer Forholdsregler ved drift B Hvis pumpen anvendes i nærheden af brandfarlige anæstesimidler, er der fare for eksplosion. Udvis forsigtighed og sørg for at anbringe pumpen væk fra enhver sådan farekilde. Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt servicearbejde til uddannet servicepersonale. m V Fjern ikke beskyttelseshætten over RS232/sygeplejersketilkaldskonnektoren, når enheden ikke er i brug. Der skal tages forholdsregler imod elektrostatiske udladninger ved tilslutning af RS232/sygeplejersketilkaldet. Hvis man rører ved stikkets ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det anbefales, at al indgriben udføres af uddannet personale. Hvis pumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høje temperaturer eller der på anden måde er mistanke om, at den er blevet beskadiget, skal den tages ud af brug for at blive undersøgt af en uddannet servicetekniker. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen anvendes, hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet og på yderemballagen overholdes. laris GP Hvis denne pumpe opfører sig unormalt, skal den tages ud af brug, og en kvalificeret servicetekniker skal kontaktes. Udvis forsigtighed for at sikre, at strømledninger og RS232-kabler ikke udgør en snublefare. Udvis forsigtighed ved placering af strømledninger og RS232-kabler for at undgå, at der ved et uheld trækkes i dem. 1000DF udgave 10/50

12 Kom godt i gang Kom godt i gang Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før pumpen anvendes. Indledende opsætning 1. Kontroller, at pumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkaten, er kompatibel med stedets vekselstrømsforsyning. 2. De leverede emner er: laris GP eller laris GP Guardrails infusionspumpe Brugsanvisning (CD) Vekselstrømskabel (som ønsket) Beskyttelsesemballage laris Editor Software og/eller laris Transfer Tool - pr. hospital 3. Tilslut pumpen til vekselstrømforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet (kontroller, at S er tændt). laris Editor softwaren kan bruges til at oprette et godkendt datasæt, der kan uploades til pumpen. Standarddata er dog allerede installeret i pumpen (se oplysninger nedenfor). Pumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet med vekselstrømsforsyningen. Fungerer pumpen ikke korrekt, skal man anbringe den i den originale beskyttelsesemballage og kontakte en uddannet servicetekniker, som kan undersøge den. Standard fabriksdatasæt Pumpen har følgende standard fabriksdatasæt: Parameter Standard fabriksindstilling Standardenheder kun aktiveret til dosering: C Fail Warning (C Strømfejl) ktiveret µg/min udio Volume (Lydstyrke) Medium (Mellem) µg/24t larm Volume djustable (Justerbar alarmvolumen) Deaktiveret mg/24t Occlusion larm Pressure (Okklusionsalarmtryk) L5 enhed/24t Pressure Max (Maksimalt tryk) L8 mmol/24t Rate Titration (Hastighedstitrering) Deaktiveret ml/kg/min Infusion Rate Max (Maks. infusionshastighed) 1200 ml/t ng/kg/t Rate Lock (Hastighedslås) Deaktiveret µg/kg/min Bolus Mode (Bolustilstand) Kun håndholdt µg/kg/t Standardindstillet bolushastighed 500 ml/t mg/kg/min Bolus Rate Max (Maks. bolushastighed) 1200 ml/t mg/kg/t Maks. bolusvolumen 5 ml g/kg/min Weight Default (Standardvægt) 1 kg enhed/kg/min Weight Soft Min* (min. vægt soft) 1 kg mmol/kg/min Weight Soft Max* (maks. vægt soft) 150 kg mmol/kg/t IL Limit (IL-grænse) 100 µl Primary VTBI Max (primær VDSI, maks.) 9999 ml Secondary Infusion (Sekundær infusion) Deaktiveret Se afsnittet 'Visning af enheder' i denne brugsanvisning for at få oplysninger om konfigurerbare enheder. Standarddatasættet har ikke lægemiddel-relaterede Guardrails -grænser. nvend laris Editor-softwaren for at indstille grænserne. Der skal udvises forsigtighed ved angivelse af Guardrails -grænserne. * Fås kun på laris GP Guardrails infusionspumpe. 1000DF udgave 11/50

13 Stangklemmeinstallation Kom godt i gang Der findes en stangklemme på bagsiden af pumpen, som giver sikker montering på lodrette IV- stænger med en diameter på mellem 15 og 40 mm. 1. Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig og løsn klemmen for at give nok plads til stangen. 2. nbring pumpen på stangen og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på stangen. Fordybning * * Monter aldrig pumpen på en sådan måde, at I.V.- infusionsstativet bliver for tungt i toppen eller ustabilt. Kontrollér, at stangklemmen er foldet væk og gemt i fordybningen bag på pumpen, før der oprettes tilslutning til en dockingstation/arbejdsstation*, eller når den ikke er i brug. Montering af dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinne Den drejelige knast kan sættes fast på den rektangulære stang på dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinner, der måler 10 mm gange 25 mm. 1. Flugt den drejelige knast bag på pumpen med den rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen. 2. Tryk pumpen fast på den rektangulære stang eller udstyrsskinnen. BEMÆRK: Kontrollér, at pumpen "klikker" ordentligt på plads i positionen på skinnen eller stangen. 3. Pumpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og trække pumpen fremefter. Rektangulær stang laris GP Udløsergreb (tryk for at frigøre) Drejelig knast * laris DS dockingstation og laris Gateway arbejdsstation. Det anbefales, at infusionsposerne anbringes på en bøjle direkte over den pumpe, som de bruges med. Dette minimerer muligheden for at sammenblande infusionssæt, når der bruges flere volumetriske pumper. Pumpen kan monteres på den horisontale del af de dockingstationer, der figurerer på listen ovenfor. 1000DF udgave 12/50

14 Kom godt i gang laris -sikkerhedsklemmen laris sikkerhedsklemme*: Sikkerhedsklemme i ikke-okkluderet position: Når et nyt infusionssæt pakkes ud fra emballagen, vil sikkerhedsklemmen være i denne position**: Ramme til sikkerhedsklemme Klemme i IKKE-OKKLUDERET POSITION Sikkerhedsklemmetap FLOW KTIVERET Indskydningsstykke til sikkerhedsklemme Sikkerhedsklemme i okkluderet position: Når et infusionssæt er monteret i pumpen, aktiverer åbning af dækslet nogle dækselkroge, som trækker indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen ud som vist: Manuel betjening af sikkerhedsklemmen For manuelt at flytte indskydningsstykket til ikke-okkluderet position skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og indskydningsstykket skubbes helt ind i rammen: NO FLOW (Frit flow) Klemme er i OKKLUDERET POSITION 1. Skub op Æ Ê 2. Tryk Ved tryk på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen opnås et fuldt flow fra sættet til patienten. Derfor anbefales det, at rulleklemmen også altid lukkes. Men hvis infusion ved hjælp af tyngdekraften er nødvendig, skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og det orange indskydningsstykke til sikkerhedsklemmen skubbes helt ind i rammen for at sikre flow. Infusion ved hjælp af tyngdekraften kan reguleres ved hjælp af rulleklemmen på sættet. * Herefter kaldet 'sikkerhedsklemme'. ** Dette er nødvendigt for at undgå beskadigelse af slangerne under opbevaring og for at sikre korrekt sterilisering, og det giver mulighed for øjeblikkelig fyldning. 1000DF udgave 13/50

15 Isætning af infusionssæt Isætning af infusionssæt: laris -sikkerhedsklemme i IKKE-OKKLUDERET position - FLOW KTIVERET Kom godt i gang Kontrollér, at det korrekte infusionssæt til den væske/det lægemiddel, der skal infunderes, er valgt. Følg de instruktioner, der følger med det enkelte infusionssæt. Brug kun infusionssæt til laris GP og laris GP Guardrails infusionspumpe, (se afsnittet 'Infusionssæt' i brugsanvisningen) Placér væskebeholderen, så spild på pumpen undgås. Kontrollér, at slangerne er korrekt indsat i toplåsen og hele vejen til slangestyret, således at slangeføringen er lige og stram. dapter på infusionssæt (blå) Topklemme (blå) Tryksensor - UPSTREM Pumpemekanisme Tryksensor - DOWNSTREM laris -sikkerhedsklemme (orange) Sikkerhedsklemmelås (orange) Sensor for luft i slange Slangestyr 1. Tag infusionssættet ud af emballagen, og luk rulleklemmen. 2. Indsæt perforeringsrøret i væskebeholderen, og hæng den korrekt op i en minimumhøjde på 300 mm over pumpen. 3. Fyld drypkammeret til opfyldningslinjen, hvis den vises (ca. halvt fuld). Se afsnittet under driftsmæssige forholdsregler 'Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og semi-rigide beholdere'. 4. Åbn rulleklemmen, og fyld sættet langsomt (for at forhindre luftbobler) og sørg for, at al luft fjernes. Ved brug af pumpen til fyldning, se afsnittet 'Fyldning af infusionssættet'. 5. Luk rulleklemmen. 6. Start pumpen. Åbn dækslet, og montér infusionssættet på følgende måde: Montér den blå adapter på infusionssættet, så den passer i den blå toplås. Indsæt den orange sikkerhedsklemme i den orange lås. 7. Kontrollér, at infusionssættet er ført helt ind i slangestyret. 8. Luk dækslet, og åbn rulleklemmen. Pas på, at der ikke falder dråber ned i dråbekammeret. 9. Kontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut infusionssættet til patientens adgangsanordning. Isætning af infusionssæt: laris -sikkerhedsklemme i OKKLUDERET position - INTET FLOW: 1. Følg trin 1 til 4 som ovenfor, hvor det er nødvendigt. 2. Kontroller, at rulleklemme er lukket. laris -sikkerhedsklemme (orange) i okkluderet position (se foregående side) 3. Start pumpen. Åbn dækslet, og montér infusionssættet på følgende måde: Montér den blå adapter på infusionssættet, så den passer i den blå toplås. Indsæt den orange sikkerhedsklemme (mens indskydningsstykket er ude) i den okkluderede position i den orange lås. Hvis man trykker på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen, kan det medføre ukontrolleret flow til patienten. Man skal derfor altid lukke rulleklemmen, før man trykker på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen. 4. Kontrollér, at infusionssættet er ført helt ind i slangestyret. Slangestyr 5. Luk dækslet, og åbn rulleklemmen. Pas på, at der ikke falder dråber ned i dråbekammeret. 6. Kontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut infusionssættet til patientens adgangsanordning. 1000DF udgave 14/50

16 Start på infusion Fyld og montér sættet (se 'Fyldning af infusionssæt' og 'Isætning af infusionssæt') Kom godt i gang 1. Kontrollér, at pumpen er tilsluttet en vekselstrømskilde (kan også køre på batteri). 2. Tilslut flowsensor, hvis det er krævet (se afsnittet 'Drift af flowsensor'). 3. Tryk på a-tasten. Pumpen vil gennemgå en kort selv-test. Kontrollér, at to bip aktiveres under denne test. Kontrollér, at den viste dato, og det viste tidspunkt er korrekt. Kontrollér, at displayet viser datasætnavnet og versionsnummeret. BEMÆRK: Pumpen starter og viser foregående indstillinger. 4. SLET OPSÆTNING?) - Hvis der vælges NEJ, beholdes alle tidligere indstillinger for hastighed og mængde. Gå derefter til trin 7. Hvis der vælges J, nulstilles indstillingerne for hastighed og volumen, og BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet vises. ml/h (ml/t) Drug Protocol Primær/Sekundær (lægemiddelprotokol) Kun dosering Drug Protocol (lægemiddelprotokol) NULSTIL PROFIL NVN HST 300ml/h VDSI 46.5ml VOLUMEN 3.5ml OVERSIGT MED J NEJ NULSTIL PROFIL NVN KONC 0.50mg/50ml =0.01mg/ml HST 150ml/h =0.00mg/kg/min VDSI 100ml =1.00mg OVERSIGT MED J NEJ NULSTIL PROFIL NVN PRIMÆR OPSÆTNING HST 300 ml/h VDSI 50.0 ml SEKUNDÆR OPSÆTNING HST 150 ml/h VDSI 95.0 ml OVERSIGT MED J NEJ 5. BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet viser navn på datasæt, versionsnummer og profilnavn: a) Tryk på J-programmeringstasten for at bekræfte aktuel profil og gå til trin 6. b) Vælges NEJ vises profilvalgsskærmen. Vælg profil med f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte. Bekræftelse af profilskærmbilledet vises igen. Tryk på J-programmeringstasten og VÆLG-skærmbilledet vises. Gå til trin 6. BEMÆRK: BEKRÆFT PROFIL-skærmbilledet vises kun, hvis der findes flere end en profil kun til laris GP Guardrails infusionspumpe i datasættet. Hvis en profil er blevet filtreret, vises muligheden for at vælge LLE på skærmbilledet for profilvalg. Vælges LLE vises de filtrerede profiler (hvis aktiveret). VÆLG MED OK VÆLG ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 6. Vælg enten ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER (-Z) og tryk på OK for at bekræfte. Herefter følger prompter som påkrævet (se afsnittet 'Grundlæggende funktioner - Lægemidler og dosering'). 7. Slet infunderet VOLUMEN, hvis påkrævet (Se afsnittet 'Slet infunderet volumen', anbefales til en ny patient, eller når en ny infusion konfigureres). 8. Åbn VDSI (om nødvendigt) ved at vælge VDSI-programmeringstasten på hoveddisplayet. Indstil VDSI med valgmuligheden POSER og/eller f-tasterne. Tryk på OK for at bekræfte (se afsnittet 'Indstilling af en VDSI' eller 'Indstilling af en VDSI over tid'). 9. Indlæs eller justér HST (om nødvendigt) med f-tasterne. 10. Tryk på b-tasten for at starte infusionen. INFUSION vises. BEMÆRK: Den grønne lysdiode vil blinke for at vise, at pumpen infunderer. Hvis det er nødvendigt at stoppe infusionen øjeblikkeligt, kan det gøres på følgende måde: ved at trykke på h-tasten (anbefalet handling) ved at lukke rulleklemmen ved at åbne dækslet 1000DF udgave 15/50

17 Grundlæggende funktioner Grundlæggende funktioner Lægemidler og dosering Med følgende valgmuligheder aktiveres pumpen, så den kan indstilles til brug med en specifik lægemiddelprotokol. Lægemidler prækonfigureres i laris Editor for at gøre det muligt hurtigt at vælge en lægemiddelprotokol, dosisenheder og standardhastighed. For øget sikkerhed ved anvendelse af et konfigureret lægemiddel, kan maksimale og minimale sikkerhedsgrænser indstilles for koncentration og dosishastigheder ved hjælp af laris Editor. Når en infusion reguleres ved hjælp af doseringshastigheden, viser displayet muligvis ikke tilsvarende ændringer i infusionshastigheden i ml/h. Dette har ingen indflydelse på infusionens præcision. Valg af INFUSIONSOPSÆTNING 1. Tryk på d-knappen for først at åbne valgmenuen. 2. Der er adgang til valgmuligheder for opsætning af lægemidler og dosering ved at vælge INFUSIONSOPSÆTNING fra listen ved hjælp af f-tasterne. 3. Vælg fra listen over valgmuligheder (ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER som angivet nedenfor, og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte valget. ml/h (ml/t) VÆLG MED OK VÆLG ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Kun dosering VÆLG MED OK VÆLG ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lægemidler VÆLG FSLUT FSLUT ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z VÆLG MED OK FSLUT 1. Vælg ml/h fra listen ved hjælp af f-tasterne (hvis det er nødvendigt). 2. Tryk på OK for at bekræfte valget. 3. Indtast ml/t-hastigheden ifølge meddelelsen på det næste skærmbillede. 1. Vælg KUN DOSERING fra listen ved hjælp af f-tasterne. 2. Tryk på OK for at bekræfte valget. 3. Vælg doseringsenheder fra listen ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte. 4. Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE ved hjælp af f-tasterne, og hvis enhederne skal ændres, vælges ENHEDER, som ruller gennem de tilgængelige enheder. Tryk på OK for at bekræfte valget. 5. Brug f-tasterne til at vælge TOTL VOLUMEN 2, og tryk på OK for at bekræfte. 6. Indtast VÆGT 1 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 7. Der vises en oversigt over oplysningerne om KUN DOSERING; for at BEKRÆFTE alle viste oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBGE kan på et hvilket som helst tidspunkt bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede. 1 Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder. 2 - Total volumen = Lægemiddelvolumen + fortyndervolumen, dvs. total volumen af væske i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat. 1. Vælg den påkrævede alfabetiske liste LÆGEMIDLER fra listen ved hjælp af f-tasterne. 2. Tryk på OK for at bekræfte valget. 3. Vælg lægemiddel fra den viste liste ved hjælp af f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 4. Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 5. Brug f-tasterne til at vælge TOTL VOLUMEN 2, og tryk på OK for at bekræfte. 6. Indtast VÆGT 1 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 7. Der vises en oversigt over oplysningerne om LÆGEMIDDEL; for at BEKRÆFTE alle viste oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBGE kan på et hvilket som helst tidspunkt bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede. 1 Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder. 2 - Total volumen = Lægemiddelvolumen + fortyndervolumen, dvs. total volumen af væske i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat. 1000DF udgave 16/50

18 Slet infunderet volumen Grundlæggende funktioner Når et nyt lægemiddel eller en ny koncentration er blevet indstillet, og det foregående infunderede volumen ikke er blevet slettet, vises meddelelsen DOSE INFUSED HS BEEN CLERED (infunderet dosis er blevet slettet). VOLUMEN VOLUMEN INFUNDERET 374 ml Denne valgmulighed muliggør sletning af infunderet volumen. 1. Tryk på programmeringstasten VOLUMEN på hoveddisplayet for at vise valgmuligheden slet VOLUMEN INFUNDERET. 2. Tryk på programmeringstasten SLET for at slette den infunderede volumen. Tryk på programmeringstasten FSLUT for at bibeholde volumen. SLET ngivelse af VDSI VDSI 1500ml 1000ml 500ml 250ml 200ml 100ml 50ml 0ml VÆLG MED OK FSLUT (OFF) TILBGE Hold Venen Åben (HVÅ) hastighed HST VDSI VOLUMEN VOLUMEN HVÅ 5.0 ml/h 0.0 ml 2.0 ml 0 h 00 m 00 s VDSI Denne funktion gør det muligt at indstille en specifik volumen, der skal infunderes. Man kan også indstille hastigheden ved afslutningen (INFUSION SLUT) af denne VDSI, idet man vælger STOP, HVÅ eller FORTSÆT for fortsat infusion ved den indstillede hastighed. 1. Brug af f-tasterne: a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den volumen, der skal infunderes. b) ngiv den volumen, der skal infunderes, ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte. c) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på skærmen. d) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT. ELLER 2. Brug programmeringstasten POSER: a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den volumen, der skal infunderes. b) Vælg programmeringstasten POSER, vælg den nødvendige posevolumen ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte valget. c) Tryk OK for at bekræfte igen, eller juster VDSI med f -tasterne og tyk på OK. d) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på skærmen. e) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT. Til sidst i VDSI vil pumpen først vise VDSI UDFØRT/INFUNDERING HVÅ. Tryk på SLET for at vise skærmbilledet HVÅ. Pumpen fortsætter med at infundere med en meget lav (standard) hastighed. HVÅ anvendes til at holde patientens vene åben for at forhindre blodpropper og kateterokklusioner. BEMÆRK: Hvis HVÅ-hastigheden (standard 5 ml/h) overstiger de indstillede infusionsparametre, vil pumpen fortsætte med at infundere med den angivne infusionshastighed. HVÅhastigheden vil blinke på skærmen for at indikere, at dette ikke er den sædvanlige infusionshastighed. Pumpen vil bippe hvert 5. sekund, mens den er i HVÅ-tilstand. 1000DF udgave 17/50

19 Grundlæggende funktioner Tryk TRYK INFUSIONSTRYK L1 LRM GRÆNSE L5 JUSTER MED OK For at kontrollere og justere trykniveauet trykkes på knappen e. Displayet vil ændres og vise det aktuelle pumpetrykniveau og trykalarmgrænsen. Trykalarmgrænsen kan indstilles ved hjælp af laris Editor. 1. Tryk på f-tasterne for at hæve eller sænke alarmgrænsen (L0 til L8). Det nye niveau bliver angivet på displayet. 2. Tryk på OK for at forlade skærmbilledet. Højere hastigheder giver højere pumpetryk. For at undgå generende alarmer bør niveauerne L0 og L1 ikke anvendes ved hastigheder over 200 ml/t. Fortolkningen af tryklæsninger og okklusionsalarmer er lægens ansvar, afhængig af den bestemte applikation. Okklusionsniveauer for pumpen er konfigureret i laris Editor gennem profil og lægemiddel. Fyldning af infusionssættet HST Kontrollér, at infusionssættet ikke er tilsluttet en patient, før sættet fyldes. Fyldningshastigheden og begrænsning af fyldningsvolumen er konfigureret i datasættet via laris Editor. Pumpen fylder ikke, hvis hastighedslåsen er blevet aktiveret. Under FYLDNING er trykgrænsealarmen midlertidigt øget til det maksimale niveau (L8). PRIME 25.0 ml/h VOLUMEN 1.8 ml HOLD KNPPEN INDE PRIME FSLUT Bolusinfusioner Med i-knappen kan man indgive en begrænset væskevolumen med henblik på at fylde infusionssættet, før det tilsluttes en patient. 1. Tryk på a-tasten for at starte pumpen. 2. Isæt infusionssættet. Se afsnittet 'Isætning af infusionssæt'. 3. Følg anvisningerne i afsnittet 'Start på infusion', men tilslut IKKE infusionssættet til patienten, før det er blevet fyldt. 4. Åbn rulleklemmen. 5. Tryk på i-tasten for at få vist PRIME-skærmbilledet. 6. Tryk på den (blinkende) PRIME-programmeringstast (fyldning) og hold den nede, indtil væsken flyder og fyldningen af infusionssættet er afsluttet. Den volumen, der er anvendt til fyldningen, vil blive vist, men den bliver ikke lagt til den infunderede volumen. 7. Når fyldningen er afsluttet, skal man slippe programmeringstasten PRIME. Bolus - Indgivelse af en kontrolleret væske- eller lægemiddelvolumen ved en øget hastighed til diagnostiske eller terapeutiske formål. Pumpen bør altid infundere og den skal altid være tilsluttet patienten (lægemidler indgivet via en IV bolus kan medføre øjeblikkelige og høje lægemiddel-koncentrationsniveauer). Bolus kan anvendes i begyndelsen af infusion eller under infusion. Bolusfunktionen kan konfigureres ved hjælp af laris Editor til: a) Bolus valg - deaktiveret b) Bolus valg - aktiveret i) Kun HÅND PÅ ii) HÅND PÅ og HÅND FRI Bolus valg - deaktiveret Hvis bolus er konfigureret til DEKTIVERET, vil det ikke have nogen effekt at trykke på i-knappen, og pumpen vil fortsætte med at infundere med den indstillede hastighed. En bolus kan ikke administreres, hvis funktionen er deaktiveret for det valgte datasæt eller for det specifikke lægemiddel. Under BOLUS er trykgrænsealarmen midlertidigt øget til det maksimale niveau (L8). 1000DF udgave 18/50

20 Bolus valg aktiveret - HÅND PÅ / HÅNDHOLDT og HÅND FRI HST SÆT MED 80 ml/h VOLUMEN BOLUS BOLUS 0.0 ml HOLD KNPPEN INDE FSLUT Grundlæggende funktioner BOLUS aktiveret - kun HÅND PÅ I HÅND PÅ bolus skal man trykke på og holde den (blinkende) bolus-programmeringstast nede for at levere den krævede bolus. Bolushastigheden kan justeres. Bolusvolumen er begrænset i konfigurationen via laris Editor. 1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VLG. 2. Brug f-tasterne til at justere bolushastighed, hvis påkrævet. 3. Tryk på og hold programmeringstasten BOLUS nede for at levere bolus. Under bolus vil den volumen, der bliver infunderet, blive vist. Når den ønskede bolusvolumen er administreret, eller bolusvolumengrænsen er nået, skal man slippe programmeringstasten. Bolusvolumen lægges til den totale infunderede volumen, som vises. Hvis den volumen, der skal infunderes (VDSI) nås under en bolus, lyder alarmen for VDSI færdig. Tryk på c for at afstille alarmen eller på SLET for at kvittere alarmen. Se afsnittet VDSI for at få flere oplysninger om VDSI-drift. Ved brug af infusionssæt 63280NY er den maksimale infusionshastighed 150 ml/t. BOLUS VLG J HÅND FRI? FSLUT Hastighedstitrering TITRERING HÅND PÅ TRYK STRT FOR BEKRÆFT HST 25.0 ml/h 16.7 µg/kg/24h VDSI 45.0 ml VOLUMEN 50.0 ml 1 h 48 m 00 s FSLUT BOLUS aktiveret - HÅND PÅ / HÅND FRI HÅND FRI bolus leveres med et enkelt tryk på den (blinkende) BOLUS-programmeringstast. Bolushastighed og bolusvolumen er sat til standardværdier, og de kan ændres. Standardbolusvolumen er 0.1ml. 1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VLG. 2. Tryk på J-programmeringstasten for at gå til HÅND FRI bolus-skærmbilledet eller tryk på HÅND PÅ-programmeringstasten for at gå til HÅND PÅ bolus (se afsnittet ovenfor) 3. Brug f-tasterne til at justere bolus DOSIS, hvis påkrævet. Tryk om nødvendigt på programmeringstasten HST for at justere bolusleveringshastigheden. 4. Tryk én gang på den blinkende BOLUS-programmeringstast for at begynde indgivelse af den forudindstillede bolus. Displayet viser bolusindgivelsen gennem bolusnedtællingen, og der vendes tilbage til hovedskærmbilledet, når bolus er afsluttet. 5. Tryk på programmeringstasten STOP for at stoppe en bolusindgivelse. Dette vil afbryde bolus og fortsætte infusionen med den indstillede hastighed. Tryk på h-knappen for at standse bolusindgivelsen og for at sætte pumpen på hold. BEMÆRK: Hvis bolusvolumen når den indstillede grænse, vil bolus stoppe, og pumpen vil vende tilbage til at infundere ved den indstillede infusionshastighed og fortsætte infusionen. BEMÆRK: Hastigheden kan være begrænset af Maks. bolushastighed, som konfigureres i laris -editoren. BEMÆRK: Hvis BOLUS overskrider 'soft limits' (kun laris GP Guardrails infusionspumpe) eller 'hard limits', vises en prompt. BEMÆRK: Bolushastighed indstilles automatisk til den aktuelle infusionshastighed, hvis standardværdien for bolushastighed er lavere end den aktuelle infusionshastighed. En bolushastighed kan ikke konfigureres til at være lavere end den aktuelle infusionshastighed. BEMÆRK: Hvis der er programmeret mere end én bolus, uden at infusionsopsætningen ryddes, indstilles bolushastigheden til den forrige bolushastighed for alle efterfølgende bolusinfusioner. Hvis Rate Titration (hastighedstitrering) er aktiveret (via laris Editor) kan infusions- eller dosishastigheden (hvis tilgængelig) justeres under infusionen. 1. Indstil den nye hastighed ved hjælp af f-tasterne. Meddelelsen <TITRER TRYK PÅbFOR T BEKRÆFTE> (titrer tryk på b for at bekræfte) vil blinke på skærmen, og pumpen fortsætter med at infundere med den oprindelige hastighed. 2. Tryk på b-knappen for at bekræfte den nye infusionshastighed og starte med at infundere med den nye hastighed. Hvis Rate Titration (hastighedstitrering) er deaktiveret, kan hastigheden kun reguleres, mens den er PÅ HOLD: 1. Tryk på h-knappen for at sætte pumpen PÅ HOLD. 2. Indstil den nye hastighed ved hjælp af f-tasterne. 3. Tryk på b-knappen for at starte infusion med den nye hastighed. 1000DF udgave 19/50

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Infusionsteknologi. www.kendan.dk

Infusionsteknologi. www.kendan.dk Infusionsteknologi www.kendan.dk Volumed VP5000 Volumed VP5000 infusionspumpe er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed VP5000

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris PK sprøjtepumpe s Brugsanvisning da Indhold laris PK sprøjtepumpen Indledning...2 Om denne manual...3 TCI-oversigt...3 Oprettelse af et datasæt...6 Karakteristika for laris PK sprøjtepumpe...7 Knapper

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere