Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat"

Transkript

1 Mandag den 30. januar 2012 kl Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen Michael Levin, Teknisk chef Robin Sundstrøm, Inspektør Stinne Bonde, ØsterBO Ib Højrup, Ejendomsfunktionær samt 37 lejere 1 Valg af dirigent. Karin Mortensen blev valgt. Karin Mortensen takkede for valget, og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2 Beretning for perioden siden sidste møde. Formand Adda Johansen fremlagde bestyrelsens beretning, se velagte bilag. Der var spørgsmål til beretningen, hvori der blev nævnt en stigning på 2,02 %, hvilket er den kommende huslejestigning. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012/2013. Budgettet blev fremlagt af Inspektør Robin Sundstrøm. Der var et spørgsmål til budgettet, konto 203, Indtægter fra fællesfaciliteter, hvor budgettallet er på kr. mod kr. i indeværende år. Det skyldtes at overskuddet i 2010/2011 bliver fordelt ligeligt på denne konto i indeværende år og de næste 2 år. Budgettet blev godkendt.

2 4 Orientering om afdelingens årsregnskab 2010/2011. Afdelingen ønskede ikke årsregnskabet gennemgået, men der var et enkelt spørgsmål: hvorfor den langfristede gæld samt omsætningsaktiverne i regnskabet for 2010/2011 er steget så meget? Den langfristede gæld i afdelingen er steget pga. hjemtagelse af lån på 12 mio. kr. i forbindelse med renoveringen. Ved hjemtagelsen af lånet indsættes pengene på afdelingens mellemregningskonto, hvilket er årsagen til stigningen i omsætningsaktiverne. I henhold til lovgivningen skal der være fuld finansiering af ejendomme og forbedringer heraf. For finansiering af afdelingens udgifter til renoveringen giver loven os 2 muligheder for at opfylde dette krav. Vi kan enten optage et kreditforeningslån eller vi kan vælge at afskrive udgiften over 10 år. På grund af beløbets størrelse har vi valgt at optage et kreditforeningslån, da dette giver den billigste husleje. 5 Indkomne forslag: A. Parkering Indførelse af p-kort. Indsendt af Hanne Brammer, Moldevej 33, 2 tv Hanne Brammer mente ikke det er rimeligt at der er familier som har flere biler, der holder i parkeringsbåsene lige udenfor dørene. De burde kun holde der med 1 bil, og den anden på de store parkeringspladser langs Moldevej. Der var bemærkninger om at der på stikvejene kun er ca. ½ parkeringsplads pr. lejemål, så måske man skulle arbejde på at få etableret flere pladser. Der var bemærkninger fra lejeren Moldevej 25 3.th, der mente at det krævede en ændring af husordenen at indføre P-kort, hvilket dirigenten ikke var enig i, da ordlyden i ordensreglementet ikke giver udtryk for håndtering og kontrol af parkeringspladserne.

3 6 Valg af formand til afdelingsbestyrelsen - på valg er: Forslaget kom til afstemning hvor: 4 stemte for og 27 stemte imod. Forslaget blev forkastet. Adda Johansen, Moldevej tv 6a Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen på valg er: Gazmend Hasani, Moldevej 25, 1. th. samt Claus Hansen, Moldevej 17, 2. tv. 6b Valg af suppleanter Adda Johansen, blev genvalgt. Grethe Bonde og Hanne Brammer blev valgt til bestyrelsen. Lizzi Jensen og Preben Østergaard blev valgt som suppleanter. 7 Orientering om affaldshåndtering Vi har siden beboermøderne i 2011 arbejdet med forskellige affaldsløsninger. Årsagen var, som I måske husker, at Boligforeningen fik et påbud fra Arbejdstilsynet omkring håndteringen af affaldscontainerne. Vi har bl.a. været på besigtigelsestur til Odense sammen med Vejle Kommune AffaldGenbrug og Vejles politikkere, hvor vi så to nye affaldsløsninger; såkaldte Molokker samt sugeløsninger, der begge er nedgravede løsninger. Vejle Kommunes nuværende affaldssystem har efterhånden en del år på bagen. Det anlæg, der sorterer de grønne affaldsposer med organisk affald fra de sorte affaldsposer med restaffald, er fra 1989, og er ved at være slidt ned - og som Borgmester Arne Sigtenbjerggaard fortæller, så er det meget

4 vigtigt, at kommunen får lavet en løsning, der rækker langt ud i fremtiden. Denne masterplan for kommunes affaldssystemer lader imidlertid vente på sig og selv om vi ved, at vi kunne spare en masse ressourcer ved eksempelvis at få lukket affaldsskaktene og få etableret affaldsløsninger i det fri, vil vi ikke umiddelbart sætte de store ændringer i gang. For at leve op til Arbejdstilsynets påbud, er der etableret udsugning i de fleste af de affaldsrum, der manglede dette. I de affaldsrum, hvor det ikke har været muligt at etablere udsugningsløsningen, arbejder vi p.t. på at få etableret udvendige affaldsøer. Med løsningen af påbuddene har vi derfor besluttet at afvente Vejle Kommunes masterplan for de fremtidige affaldssystemer, så ØsterBO også får en fremtidssikret løsning. 8 Eventuelt Tilladelse til at holde hund. Der var kommet et ikke rettidigt forslag angående at holde hund som døv lejer. Afdelingsbestyrelsen gjorde opmærksom på at det ikke er tilladt at holde hund i afdelingen. Sprunget vandrør på loft. Der blev forespurgt om vandrøret som sidste vinter sprang på loftet over Moldevej blev dækket af forsikringen, hvortil der kunne svares at det gjorde den. Nyt isolering. Der er blev ekstra isoleret på lofterne over Moldevej og Moldevej Vasketider vaskeriet i ældreboligerne. Hjemmeplejen vasker somme tider på tider som de ikke har reserveret.

5 Der henstilles til hjemmeplejen at reservere vasketiderne, og de beboere som ikke nødvendigvis behøver at vaske om formiddagen, venter til senere, for at give hjemmeplejen muligheden for at reservere formiddagstiderne. Information omkring helhedsplanen. Der blev givet en orientering om fremtidsplanerne i afdelingen, som primært omhandler de ydre rammer, så som tag, facader, altaner, adgangsforhold samt de grønne områder. Håndværkere. Der blev spurgt til om der var nogen samarbejdsaftale mellem ØsterBO og Håndværkergården, hvortil der kunne svares at Håndværkergården udfører det daglige reparationsarbejder i lejemålene. Men der foreligger ikke nogen decideret aftale mellem ØsterBO og Håndværkergården. Bestyrelsen. Bestyrelsen får mange tæsk i årets løb, men de skal også have ros for det store arbejde de gør for afdelingen. Det kunne anbefales at de sammen med inspektøren, begynder at kigge på en opdatering af ordensreglementer m.v. i afdelingen. Fællesarangementer. Der blev foreslået en grillfest eller lign. til sommer! Bestyrelsen ser herefter således ud : Formand: Adda Johansen Moldevej tv best. medlem Bente Knudsen Moldevej 61, 1. tv. best. medlem Conny Ebbesen Moldevej 45, st. tv. best. medlem Grethe Bonde Moldevej 61 st. tv best. medlem Hanne Brammer Moldevej 33 2.Tv 1. suppleant Lizzi Jensen Moldevej 17 1.th 2. suppleant Preben Østergaard Moldevej 31 3.th

6 Bilag nr. 1 Beretning fra Afdelingsbestyrelsen: Ordinært afdelingsmøde 20 Afdelingsmødet den Velkommen til de beboere som er mødt op i aften. Fra Hovedbestyrelsen Karin Mortensen Vores nye inspektør Robin Sundstrøm Teknisk chef Michael Levin Servicemedarbejder Ib Højrup. 1: Det har været et år med megen aktivitet. Afdelingsbestyrelsen har deltaget i flere udvalg i Boliv Vejle. Vi har været på seminar på Haraldskær sammen med de 2 andre Boligforeninger på Nørremarken. Vi deltager i Hotspot et projekt der kører indtil marts steder i landet. Der deltager vores område betjent Lars Bo Hansen og andre fra skole og daginstitutioner.der er også antaget 2 gadeplansmedarbejder, i stedet for SSP i denne periode. Indenfor Hotspot har vi været med til at arrangere 4 foredrag inden for de næste 2 år. Første gang den 22 marts i hallen ved Lukas skolen hvor Lola Jensen kommer. I forbindelse med at Sivevejen blev lavet, klagede vi over chikanerne på Moldevej. Vi fik tilsagn om at den chikane ved indkørsel til centret blev fjernet. Der er ikke sket noget endnu, men vi håber det bliver sammen med renoveringen af centret. 2: På landsplan er der ikke bygget ret meget. Juelsbjergparken er nu klar til de første indflytninger. Så er der Østerbo`s nye projekt Havneparken, det lyder meget spændende. Vi håber på snart at høre mere om det. 3: Vi har haft et år med meget lidt hærværk. Der er lavet en skaterbane, som bliver brugt meget. Der kommer pilehytter i det våde område ved den store legeplads. De bliver plantet i marts måned. Vi har opsat en ny grill, mellem blok som vi opfordrer folk til at bruge, i stedet for på altanerne. Viser det sig vi har brug for flere må vi have det. Stenmel`s stierne mellem blokkene er færdige.

7 Der kommer udhæng over postkasserne ved blok 1 og 2. Der er kommet ny beplantning langs Moldevej, men meget bliver trådt ned, da der er mange som ikke kan gå på fliserne men i bedene. Der er lavet isolering i blok 4 og 5. Der er lavet ny stendige ved blok 4, det kommer også ved blok 3 og 6 når pengene er til dette. Vi fik jo endelig p-service, det har hjulpet mange steder. Der er stadig nogle som holder i vendepladserne. Der opfordres igen til at der er mere en 1 bil i husstanden,at parkere langs Moldevej. Beboerne skal være klar over at skrives der klager, og det kommer i beboerklagenævnet, kan man blive indkaldt som vidne. Vi vil arbejde på at få oversat ordensreglementet til flere sprog. Flyttelejlighederne har vi haft mange ekstra udgifter på. På grund af misligeholdelse har vi i løbet af året skiftet køkken og andet inventar ud i 2 lejligheder Taget på ældreboligerne skal laves, byggesagsfonden har afgivet et økonomiske tilskud på hhv kr. som skal bruges på udskiftningen af tagende på ældreboligerne, rest beløbet skal finansernes over driften Vores antenne anlæg er forældet. Det er vedtaget vi skal have fibernet. Det blev vedtaget på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde, men hvornår det sker ved vi ikke. Ældreklubben går godt, der er kommet flere brugere efter alle lejligheder er lejet ud. Vi skal på tur den 29 maj. Til juleafslutning i ældreklubben havde vi 12 piger fra Moldeparken, til at synge og danse om juletræ, til stor glæde for alle. Der bliver fastelavn torsdag den 16 februar for børnene og mandag den 20 for de ældre. I efteråret var vi på tur med 36 beboere til Schackenborg og videre til digerne og til Rømø. En tur vi havde arrangeret med Boliv Vejle. Vi var 61 af sted fra 3 boligforeninger. Vores Containergård er stadig noget skidt, de grønne mænd bruger meget af tiden der, som kunne bruges andre steder, det kan godt blive bedre. Der gøres opmærksom på at sker der noget i dag timerne kontakt da servicekontoret og hvis der er noget som er uopsættelig benyt Falck uden for kontorets åbningstid. Bestyrelsen træffes den første tirsdag i måneden fra til Moldevej 41 i gavlen.

8 Til foråret skal vi på markvandring med vores Inspektør Robin,Ib og de grønne mænd. Vi skal se hvad der trænger til at blive lavet eller udskiftet i området. Det har været en god ide med trappevask i afdelingen, ham er vi meget tilfreds med. Der bliver stadigvæk arbejdet på afdelingens helhedsplan med støtte midler fra Landsbyggefonden, når planen ligger klar bliver der indkaldt til et ekstraordinær beboermøde. 4: Regnskabet viser at vi kommer ud med en stigning på 2,02%. 5: Jeg takker bestyrelseskollegaer for godt samarbejde. Vi takker gårdmændene for deres store arbejde de gør, vi går aldrig forgæves til dem. De holder vores område pænt. En tak til Administrationen og Hovedbestyrelsen for godt Samarbejde.

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere