Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: CVR: Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/ om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam Erhverv på Gudhjem havn v/jens Hede Madsen Erhvervsfartøjerne v/george Zeemann Bådejerne v/ suppleant Emil Westman Hertz Flådeselskabet Atlanten v/tine Hammarlund Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Tom Nielsen Faglig koordinator Jakob Jensen Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste Ref: Listen gik rundt og er dermed opdateret. 3. Næste mødedato Ref: Vi aftalte to nye datoer for 2015: 12/3-15 kl /10-15 kl Fortsat principiel drøftelse af brugernes medvirken til havnenes drift. ( Atlanten ) Kopi af referat fra sidste brugerrådsmødes punkt.13: Med det vedtagne budget 14, er de kommunale havnes Driftsbudget for 2014 reduceret. På den baggrund ønsker T&M i samtlige Brugerråd en principiel drøftelse af, i hvilket omfang brugerne har lyst til/interesse i at medvirke til havnens drift. Medvirken kunne være: J.nr.: G

2 Side 2/3 a. Modtagelse og vejledning af gæster (evt. periode bestemt.) b. Opsyn med Gudhjem og Nørresand havne. (evt. periode bestemt.) c. Udfærdigelse/forslag til af plan for vinterstandpladser. d. Mindre vedligeholdelsesopgaver som eks. malerarbejde og reparationer. e. Oprydning på havnens arealer. f. Rengøring, renholdelse/grøn pleje. Ref.: De 10 kommunale havne skal tilsammen øge indtjeningen med kr. i Det sker ved at hæve taksterne med min. 20 kr. pr. gæsteovernatning og 2 kr. pr. m2 pr. fastligger. Punkterne a-f er rejst generelt af en af de større havne og derfor med på alle brugerrådsmøder her i efteråret. I Gudhjem og Nørresand gør man i forvejen en masse af disse ting, såsom male, skrubbe bænke, rydde op, lave strandrensning m.m. a) Det er altid rart at blive taget imod, få en hjælpende hånd og blive budt ind i fællesskabet. b-f) afstedkom en snak om, hvor snitfladerne går mellem frivillige og kommunale opgaver og det må være dér, hvor Teknik og Miljø har ansvaret for at drifte havnen, og brugernes medvirken kan bidrage til f.eks. at løfte det æstetiske niveau. For at øge motivationen, vil Havnegruppen fra 2014 forsøge at lade de penge, der spares ved brugernes indsats, blive på den havn, hvor det frivillige arbejde udføres. Det vil måske være godt med flere og korte arbejdsdage, for at flere har mulighed for at deltage, og kun med opgaver der kan nås medmindre man selv tilbyder noget arbejde fra en liste, i tilfælde hvor man ikke kan deltage på arbejdsdagen. Bemærkning til referat indsendt af Tine Hammarlund: Kære alle! Da vi til sidst kom til punkt 13, var vi halvvejs ud af døren, og jeg synes ikke vi fik snakket færdigt omkring dette emne, som jeg mener røre ved det centrale i samarbejdet kommune-brugere. Jeg ønsker derfor at punktet bliver sat på igen til næste møde - og det skal ikke være det sidste punkt på dagsordenen! Punktet sættes på næste møde, og det bliver 1. punkt efter punktet om næste møde. Ref; Jakob blev bedt om en status på hvordan Teknik og Miljø ser på behovet for brugernes medvirken.jakob orienterede om at havnene samlet set har mistet indtægter, (se punkt 6; budget 2015) og derfor har en ubalance på ca. en mio. kr. og et krav om at skabe balance. Derfor er behovet for brugernes medvirken på ingen måde mindre. George mener at det er en god ide og vil sammen med andre brugere komme med et konkret forslag til hvad de kan bidrage med, på næste møde. Der er enighed om at det gøres for at yde den bedst mulige service for havnens gæster.

3 Side 3/3 5. Statistik for sæsonen 2014 Tallene for 2013 og 2014 kan ikke umiddelbart ikke sammenlignes, idet tallene for 2014 inkluderer de bornholmske både der har gæstet bornholmske havne ved køb af frihavnskort. Ref: Jakob gav sin opfattelse af hvorfor de Bornholmske havne er gået tilbage i antallet af overnatninger i 2014, hvor en væsentlig faktor er den hårde østenvind som var fremherskende i den periode af højsæsonen hvor mange danskere og tyskere sætter kursen på sin sommerferie. Destination Bornholm har inviteret til en drøftelse om vi kan gøre markedsføringen bedre. 6. Budget 2015 Kommunalbestyrelsen har besluttet at egen indtjeningen på havnene skal øges ved en forhøjelse af taksterne. Det godkendte budget indeholder en forhøjelse af taksterne for hjemmehørende både på ca. 25 % og Gæstetaksterne på ca. 35 %. Disse takststigninger vurderes at skabe balance mellem indtægtsniveauet og udgiftsniveauet baseret på niveauet i 2014, hvor indtægtsniveauet er reduceret ved Bornholms Express ophør, reduktioner i fiskeriet, og for mange uudlejede havnebygninger og arealer. Udgiftsniveauet i 2014 afspejler et år med meget hård prioritering. Balance i driftsbudgettet kunne også være opnået ved en reduktion af udgifterne på havnene. Derfor har det også været på brugerrådets dagsorden, om der var opgaver brugerne kunne være behjælpelige med. Ref: Brugerrådet spurgte indtil pris niveau i det øvrige Danmark og Sverige, hvor vi klart ligger over de billige havne i Danmark og Sverige, men at der også er havne der er dyrere. Men samtidig må vi vel konstatere at vi jo sandelig også har et unikt produkt. Der menes at hvis oplevelsen er i orden kan man bedre acceptere at det koster mere end gennemsnittet. Det påpeges at markedsføring er vigtig og at man skal gøre opmærksom på at bad, vand, strøm og trådløst internet er gratis når, først man har betalt sin overnatning. 7. Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2015 Brugerrådsrepræsentanternes forslag til vedligeholdelses- og anlægsopgaver Hvilke planer er der for vedligeholdelse af Gudhjem Havn? ( bådejerne )

4 Side 4/3 Når havnen har fået brugerrådenes forslag til vedligehold, vil vi udarbejde en samlet plan for de 10 kommunale havne. Ref: Når vi har holdt alle brugerrådsmøderne og ønskerne er samlet ind udarbejdes og prioriteres alle ønskerne. For Gudhjem og Nørresand er det vigtigt at fugeprojektet kommer til at køre i Jakob vil gøre hvad han kan for det og har tilbudt at han trækker i murertøjet, for at forsøge at få det bedst mulig i gang. Der orienteres om en ny pulje EU tilskud, FiskeriLAG som vi måske kan få del i til udviklingsprojekter. 8. Udlevering af bådmærker Udlevering af bådmærker i 2014 har været meget ressourcekrævende, og der er fortsat et uacceptabelt antal både, stativer og kasser uden bådmærker. Havnegruppen vil gerne have en drøftelse i brugerrådet af hvordan klubberne kan inddrages i at flere bådejere får afhentet og påsat bådmærke. Foreninger med både på havnen skal forsat aflevere en liste med de foreningsejede både. Redskabskasser vil i fremtiden også blive fjernet fra havnen hvis de ikke har mærke. Ref: Vi har forsøgt at sende mærkerne ud, vi har forsøgt at udlevere dem fra havnekontoret de kommer bare ikke på bådene. Hjælp søges Vi har udsendt nyhedsbreve, hvor vi gør opmærksom på vigtigheden af at de klæbes på båden, intet hjælper. 9. Fiskeklub på Nørresand Initiativtageren Henrik Jørgensen, ønsker tilladelse til et klubhus på m2 på Nørresand. Der har været afholdt et møde på stedet, og forskellige placeringer har været drøftet. Det har endvidere været drøftet om det overhoved kan lade sig gøre at bygge et nyt skur inden for 100 meters zonen af skansen, hvor det må forventes at der stilles særlige krav. En konkret ansøgning er ikke kommet endnu pga. sygdom men kan forventes inden mødet Ref: Brugerne mener at det er en rigtig god ide. Tine fra Atlanten vil tage kontakt til Henrik og tilbyde at de kan blive en del af deres forening og dermed også har adgang til deres klubhus. Jakob mener at de nok ønsker deres eget klubhus og årsagen hertil kender vi ikke. Hvis Fiskeklubben fastholder at

5 Side 5/3 de ønsker deres eget klubhus, så vil havnen arbejder videre med at finde den bedste løsning på placeringen af et klubhus til dem. 10. Agterfortøjninger i Nørresand og Gudhjem inderhavn (Bådejerne) En fortøjning er gået op på bunden og flere er så korte, at der ikke en gang kan bindes et dobbelt halvstik med dem når de skal bruges til fortøjning. De bør forlænges med et par meter i den ende der går i land. Det plejer at være skrueskader når agterfortøjninger ikke har fat i bunden mere, og ved forårets eftersyn vil for korte fortøjninger blive skiftet og forlænget. 11. Agterfortøjninger i Nørresand og Gudhjem havne På brugermødet april 2013 besluttedes: Der vil komme kommunale agterfortøjninger i både Gudhjem og Nørresand i form af synketove med eftersyn og vedligehold, så forsikringen dækker. Bådejerne må selv montere kæder eller betonspande (monteret på plastslager eller lignende uden om synketovet, hvis de finder det nødvendigt). Fortøjninger fra båd ind til land er altid bådejerens ansvar, og de skal fjernes, når båden tages op, eller ikke ligger på sin plads.. Havnen vil foreslå at alle agter fortøjninger i Nørresand og Gudhjem inderhavn i foråret 2015 udskiftes til kommunale fortøjninger, så ansvaret for konstruktion, tilsyn og vedligehold er havnens, det vil i givet fald betyde at der bliver en ny minimumspris for bådpladsen, idet der så skal betales for minimum 12 m² Ref: Emil W. Hertz fremførte Oles ønske om at det blev ved med at fortsætte som det er nu altså private fortøjninger. Jakob argumenterede for at det rigtige er kommunale fortøjninger, ikke mindst på grund af det forsikringsmæssige når gæster anvender fortøjningerne. Hvis løsningen bliver kommunale fortøjninger overalt, så bliver det som udgangspunkt synketov direkte i rustfri dorne limet i klippen. To lystbåde per dorn.

6 Side 6/3 11. Redningsstiger ( bådejerne ) Hvad blev der af de redningsstiger der har manglet siden havnen blev kommunal? Havnegruppen har fremstillet azobe lodslejdere der kan sidde alle steder hvor der måtte mangle en redningsstige. Ref: Trygfonden ønsker at levere stigerne gratis, men det trækker desværre ud, så vi har fremstillet midlertidige lodsstiger som kan opsættes hvor der er et behov, indtil trygfonden leverer de permanente stiger. 12. Telefonliste ( bådejerne ) Hvad blev der af udarbejdelsen af telefonliste for bådejere til anvendelse i nødsituationer? Havnen vil foreslå at man opfordrer alle bådejere til at gøre som flere allerede gør: sæt dit telefon nr. synligt på båden, det er i bådejerens interesse at han kan kontaktes og så slipper havnen for at bruge resurser på løbende opdateringer. Ref: Der er generelt tilslutning til at bådejerne hjælper sig selv med at bådene har en mærkat med et brugbart telefon nummer til bådejer eller tilsynsførende af båden, så man kan få fat på den ansvarlige ved problemer af den ene eller anden art. 13. Vinterstandpladser ( bådejerne ) Hvad kan der besluttes i forb. med vinterstandpladser for havnenes 4 kølbåde? Det er tidligere blevet foreslået at de skal sættes på den store asfalterede parkeringsplads, men Vips Transport vil ikke køre med de store både. De foretrækker at gøre som hidtil, hvor de løftes op direkte ved Atlantens hus. Hvis der i fremtiden ikke bliver plads til alle der, kunne en eller to stå på "græsparkeringen" neden for Høstmuseet. På brugerrådsmødet april 2013 besluttedes: BRK s havnegruppe laver fremover planer for vinteropbevaring, så hvis man ikke tager sin båd hjem men ønsker opbevaring på havnen skal dette meddeles havnefogeden senest 15. september og der vil ligge en plan 15. oktober. Brugerrådet besluttede forrige år at optagning sker i Gudhjem havn og opbevaring sker på den store P-plads længst op mod Ejnar Mikkelsensvej. Hvis Vips har problemer med det, så kan Mikkelsen i Årsdale evt. klare opgaven.

7 Side 7/3 Denne beslutning ser havnen ingen grund til at ændre, der er efter havnens opfattelse fortsat ingen både hjemmehørende i Gudhjem Havn som ikke både Beck Hansen og Studsgård og Henning Mikkelsen ikke kan køre med. Ref: Tine mener ikke at det er noget problem at kølbåde overvintrer på arealet ved Nørresand. Men pointerer dog at det er en vinteropbevaringsplads og at man ikke ønsker at der står kølbåde på pladsen om sommeren. Jakob bemærker at man jo også har mulighed for at tage på land i en af de andre kommunale havne, hvor der er større arealer til rådighed. Der skal man bare huske at meddele det til stedets havnefoged senest den 15sep. Ligeledes skal den lokale havnefoged jo også have besked senest den dato hvis man går på land i hjemhavnen. Det er for at der kan udarbejdes en vinterstandplads plan. 14. Parkerede biler bag Atlanten. ( bådejerne ) Kan der gøres noget mere effektivt for at holde området bag Atlantens hus fri for parkerede biler? Ingen tvivl om at der kan gøres noget effektivt for at holde arealet fri for parkerede biler, og ingen tvivl om at der er uhensigtsmæssig udnyttelse af parkeringsarealer i Gudhjem, men det meste ligger nok uden for havnens kompetence. Ref: Det er i store træk biler som tilhører folk fra Christiansø som holder parkeret på den omtalte plads. Der var generel enighed om at der ikke er behov for parkerede biler på Nørresand hvis beboere på Christiansø kan få P licens. Det aftales at havnen undersøger muligheden for P licenser til Øboerne. Og kan det lade sig gøre så synes Atlanten at der skal opsætte en bom, som er ulåst, da der skal være adgang til slæbestedet og arbejdskørsel skal også være muligt. Lykkes det så skal Ø rådet informeres 15. evt. Ref: Jakob orienterer omkring at det trådløse netværk på Gudhjem havn vil blive bedre fra sæson Da det dårlig nok rækker ud til gæstebådene som det er nu. George spørger ind til den vejrstation som er opsat på havnen af Søren fra Listed. Hvornår får offentligheden adgang til den? Det undersøger Jakob

8 med Søren. (er undersøgt og den har været ude af drift, og Søren ser på mulighederne for at få den i gang igen, og vil meddele havnen når der sker noget.) Side 8/3

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere