Slutrapport om hjemmefyldestationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport om hjemmefyldestationer"

Transkript

1 Projektrapport Juni 1995 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Per Pedersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1995

3 Titel Rapport kategori Forfatter Dato for udgivelse Copyright Projektrapport Per Pedersen Juni 1995 Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer Sagsnavn Hjemmefyldeprojektet ISBN ~053-4 For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gælder: - at DGC er ansvarlig i henhold til Almindelige bestemmelser for teknisk rddgivning & bistand (ABR 89)", som i øvrigt anses for vedtaget for opgaven. - at erstatningsansvaret for fejl, forsø171melser eller skader over for rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvarspddragende fejl eller forsømmelse og altid begrænses til l 00% af det vederlag, som DGC har modtaget for den pågældende ydel$e. Rekvirenten holder DGC skadesløs for alle tab, udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DGC's hæftelse. - at DGC skal - uden begrænsning - om levere egne ydelser iforbindelse med fejl og forsømmelser i DGC 's materiale. Juni 1992

4 DGC-r~ppo~t 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE l Forord Baggrund Konklusioner Fyldestationer Biler International status Dansk status for naturgasdrift Hjemmefyldeprojek~~ts formål Overblik over hjemmefyldeprojektet l Import af hjemmefyldestationer : Afklaring af forsikringsforhold Afklaring af danske myndighedsforhold Udarbejdelse af installationsprojekt Opsamling af driftserfaringer 13 8 Teknisk beskrivelse Hjemmefyldestationer Krav til gaskvaliteten Biler Erfaringer fra opstartsprocessen Leverandørsamarbejde Hjemmefyldestationer Konvertering af biler Myndighedsforhold.... : Myndighedsforhold, biler Myndighedsforhold, hjemmefyldestationer Forsikringsforhold h:\712.16\slutrap.doc juni 1995

5 DGC-rapport 2 10 Driftserfaringer Fy idestationer Biler Dataopsamling 11 Fremtiden l! 11.1 Hjemmefyldeprojektets videreførelse Brugerøkonomi Milj.øforhold , Anbefaling om videre arbejde på området Referencer ,16 h:\ \slutrap.doc juni 1995

6 DGC-rapport side 3 1. Forord Med denne rapport afrapporteres naturgasselskabernes hjemmefyldeprojekt Projektet har haft til formål at undersøge mulighederne for at anvende hjemmefyldestationer til tankning af naturgasdrevne biler i Danmark. Hjemmefyldestationen fra FuelMaker Corporation type FM4, herefter kaldet fyldestationen, er en kompakt kompressor uden lagertank. Den er beregnet tillangsom fyldning af en tank placeret i en bil. Leveringsmængden er angivet af den europæiske distributør til2,5 nm3 i timen. Projektets deltagere har været Dansk Naturgas NS (DANGAS), Hovedstadsregionens Naturgas 1-S (HNG), Naturgas Sjælland lis (NGSJ), Naturgas Midt-Nord lis (NGMN), Naturgas Syd lis (NGS) og Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC). Projektet blev indledt i Fra slutningen af 1992 kom fyldestationerne til landet, og der iværksattes ombygning af7 biler til naturgasdrift. De første hjemmefyldestationer blev idriftsat medio 1993, mens de sidste kom i drift i starten af Frem til den formelle projektafslutning ved udgangen af oktober 1994 havde de 6 idriftsatte hjemmefyldestationer haft en samlet drifttid på 2800 timer. Projektet har koncentreret sig om afprøvning af fyldestationerne. Bilerne betragtes som kendt teknik. Der er derfor ikke foretaget målinger af emission og ydelse før og efter ombygning. 2. Baggrund Fordelene ved at bruge naturgas som brændstof er dels samfundsøkonomiske, dels miljømæssige. Samfundsmæssige fordele I Danmark er den samfundsøkonomiske fordel ved at anvende naturgas i transportsektoren i stedet for olieprodukter begrænset, idet Danmark selv producerer både olie og naturgas, og fordi vi herhjemme har etableret et naturgasnet videre til Tyskland og Sverige, hvorved vi har let ved at eksportere den gas, der ikke kan afsættes på hjemmemarkedet. Danmark er nu også blevet nettoeksportør af olie. På den anden side kan man fremføre det argument for naturgas~rift i transportsektoren, at forsyningssikkerheden af naturgas i Danmark er meget stor, og at olie stadig er lettere at eksportere, hvis der igen skulle opstå en krisesituation på oliemarkedet. For en omtale af de samfundsøkomiske fordele i andre lande henvises til afsnit 4. Forord

7 DG C-rapport side 4 I Danmark ligger naturgassen prismæssigt i nærheden af dieselolien, når der betragtes priser uden afgifter. Dermed er der for tiden ikke nogen privatøkonomisk fordel ved naturgasdrift i Danmark for de forbrugere, der ikke betaler afgifter. Miljømæssige fordele I litteraturen brugesngv som fælisesbetegnelse for naturgasdrevne køretøjer. Det er altså snarere miljøaspektet, der taler for naturgasdrift i transportsektoren. I vore nabolande er gasdrift af især tunge køretøjer i fremgang, fordi denne teknik er en vej til at løse miljøproblemer i byerne. I Sverige benyttes både naturgas, biogas og LPG, afhængig af hvad der er tilgængeligt. I Trondheim i Norge transporteres flydende naturgas frem til oplagringspladsen, hvorefter gassen fordampes og komprimeres inden tankning i busserne. Også i Tyskland kører der bybusser på naturgas. Fælles for vore naboer og andre lande, der benytter naturgas, er, at denne energiform desuden er billig i forhold til dieselolie. Transportsektoren i Danmark belaster miljøet med mere end 1/3 af den samlede emission afkvælstofilte. Hertil kommer partikler (sod), uforbrændte tunge kulbrinter og kulilte. Partikterne er ikke giftige i sig selv, men de binder giftige stoffer til deres overflade og kan derved udgøre en sundhedsrisiko. De tre første komponenter medvirker til dannelse af fotokemisk smog, der især er fremherskende om sommeren i vindstille perioder. Et sekundært produkt ved fotokemisk smog er ozon. Kvælstofilter medvirker til dannelse af sur nedbør, der i kalkfattig jord medfører, at jord og grundvand forsures. Ozon og sur jordbund formodes at være årsag til den såkaldte skovdød 1. Gasdrift afkøretøjer er altså et virkemiddel til at reducere den skadelige emission afkvælstofilter, kulilte og uforbrændte tunge kulbrinter. Dertil kommer, at partikelemissionen fra en gasmotor er forsvindende i forhold til partikelemissionen fra en dieselmotor. Gasmotorer støjer mindre end ydelsesmæssigt tilsvarende dieselmotorer. Busser ombygget til LPG-drift viser således 6 db mindre støj målt såvel udenfor som inde i køretøjet 2. Endvidere er der mindre lugtgener fra gasdrevne køretøjer. Gasdrift kan derfor umiddelbart medvirke til at formindske miljøbelastningen. C02-emissionen fra hhv. diesel- og naturgasdrift er stort set den samme. I forhold til benzindrift er COremissionen mindre ved naturgasdrift. Naturgas er bedre end den bedste superbenzin i handelen. Desværre kan man ikke udnytte denne gode egenskab, hvis motoren skal kunne benytte både benzin og naturgas. Tekniske ulemper ved naturgasdrift På den anden side er der nogle ulemper ved naturgas som motorbrændsel i forhold til benzin og dieselolie. Naturgas er, som navnet antyder, gasformigt. I forhold til benzin og diesel fylder naturgas derfor væsentligt mere for samme energienhed og fortrænger følgelig forbrændingsluft. I turboladede motorer er dette af mindre betydning, idet man kan kompensere ved at forøge ladetrykket, mens det ved suge- Baggrund

8 DG C-rapport side 5 motorer betyder, at der ikke kan fyldes nær så meget brændstofenergi i cylindrene. I praksis ses derfor et fald i motorydelse ved ombygning til naturgasdrift CNG Naturgas stiller krav om lagring under tryk på 200 bar eller i flydende form ved temperaturer på I praksis anvendes komprimeret gas, forkortet CNG. Flydende naturgas (LNG) anvendes, hvor forbruget kan retfærdiggøre de ekstra omkostninger til det nødvendige udstyr. Eksempler er lokomotiver og lastbiler til langturstrafik CNG-tanken forøger køretøjets vægt, og den optager bagageplads. Endvidere må man indstille sig på, at bilens rækkevidde på en optankning ca. halveres- dog afhængig af tankens størrelse. De ombyggede biler bibeholder dog deres benzintank og kan umiddelbart køre videre på benzin, hvis gastanken tømmes. Naturgasdrift forudsætter endvidere, at der etableres et net af værksteder, der kan servicere og ombygge naturgasdrevne køretøjer. Endelig er der spørgsmålet om tankningsfaciliteter. Tankning af naturgas sker fra en kompressorstation, i hvilken gassen komprimeres og evt. lagres i et højtrykslager, hvorfra gas med højt tryk hurtigt kan overføres til bilens gastank. Hidtil har kompressorstationer været relativt store og dyre installationer. Denne fyldestation adskiller sig ved at være en kompressorstation til husholdningsbrug: den har størrelse som en vaskemaskine til husholdningsbrug, er støjsvag, vedligeholdelsesfri i 2000 drifttimer og fuldautomatisk. Den er designet til placering ved private hjem og kan anvendes til at fylde naturgas på bilen direkte fra villaens naturgasinstallation. Med Fue!Makers fyldestation er der mulighed for at operere med køretøjer, som anvendes inden for en så begrænset aktionsradius, at der aldrig er behov for tankning andetsteds. Skal naturgasdrift urlbredes til en større brugerkreds, skal der etableres offentlige tankanlæg. Dels fordi etablering af hjemmefyldestationer næppe er hensigtmæssig i alle beboelseskvarterer, dels fordi mange bilister bor i etagebyggeri, og endelig fordi km aktionsradius er utilstrækkelig, især når der introduceres dedikerede naturgasbiler. Baggrund

9 DGC-rapport side 6 3. Konklusioner 3.1 Fyldestationer Fyldestationerne af mærket Fue!Maker FM4 har ved projektets afslutning været i drift hos Naturgas Midt-Nord, Naturgas Sjælland og Dansk Gasteknisk Center gennem mere end et år. Fyldestationerne er afprøvet med hensyn til, om overvågningsudstyret fungerer efter hensigten. Gasmangelsikringen fungerer korrekt, overtrykssikringen på forsyningssiden fungerer ligeledes korrekt. Overvågning af trykstigning i tanken fungerer også, men giver anledning til utilsigtede fejlmeldinger, når der påfyldes i større tanke. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at fyldetiden er så lang, at omgivelsestemperaturen ændrer sig. Hvis fx bilen stilles til fyldning om eftermiddagen og hvis fyldningen ikke er afsluttet, inden natten falder på, vil gassen trække sig sammen, og fyldestationens overvågning tro, at der er en lækage. Samme overvågning fungerer dog upåklageligt ved simuleret lækage med testapparatet Fyldestationerne fungerer tilfredsstillende i daglig brug, omend to af de 6 opstillede stationer indtilflere gange har været ramt affej/, som har nødvendiggjort reparation af defekte dele hos Sulzer Burckhardt. Energiforbruget er rimeligt, når man tager størrelse og tryk på forsyningssiden i betragtning. Der er under afprøvningen indtruffet en række småfejl, som med stationen i drift hos en forbruger, ville kræve, at en servicetekniker skulle tilkaldes. Bl.a. for at åbne den forseglede adgang til fyldestationens indre for at trykke på en knap, der nulstiller hukommelsen. Anvendelsesmuligheder Fyldestationen er egnet som en billig kompressorløsning til arbejdspladser, der betjener sig af flåder af varevogne, gaffeltrucks og andre lette køretøjer på naturgasdrift. Ved større kørselsbehov kan der opstilles en fyldestation for hvert køretøj. Virksomheden bør have en specialist i at udbedre mindre fejl på fyldestat ioner, studse og gasrelateret udstyr i køretøjerne. Fyldestationen er også en billig løsning til etablering af høje naturgastryk ved lille kapacitetsbehov til fx industrielle formål. Til det egentlige formål, nemlig opstilling hjemme hos forbrugerne, er fyldestationen, som den er i dag, mindre egnet. Der er mange fej/muligheder, som vil medføre hyppig brug af servicepersonnel. Fyldestationerne er til gengæld nemme at servicere, når man har lokaliseret problemet. Hjemmefyldestationen i sig selv giver ingen støjproblemer, derimod støjer påfyldningsstudsene, som dog ikke er et Fue!Maker produkt. Konklusioner

10 DGC-rapport side 7 Ingen af de opstillede fyldestationer har opnået den oprindeligt lovede fyldehastighed på 4m3/time. I projektet er der kun opnået lidt over den halve fyldehastighed, (se afsnit 10.3). Nye specifikationer fra Sulzer lyder på 2,5 m3/time. Dette stemmer med resultaterne, der er opnået i projektet. 3.2 Biler Alle biler, der indgik i projektet, var nyere eller nyanskaffede varevogne. Dvs. de er forsynet med benzinindsprøjtning og reguleret 3-vejskatalysator. De blev ombygget til naturgasdrift, med den samme katalysator og med bibeholdelse afbenzinindsprøjtningsanlægget. På baggrund af de hidtidige erfaringer med bilerne kan man drage følgende konklusioner, der altså kun gælder benzindrevne biler, som er ombygget til også at kunne køre på naturgas: l. En succesfuld konvertering kræver en engageret bruger 2. Det anvendte autoværksted skal have rutine i at ombygge og i at fejlsøge gasanlæg i biler 3. Den nedgang i effekt, der optræder ved overgang til naturgasdrift, bliver mærkbar på biler med ringe motorkraft 4. Små biler er mindre egnede til omstilling 5. Brændstof-energi-økonomien bliver ikke ringere ved ombygning til naturgas Til punkt l kan bemærkes, at ligesom i tidligere forsøg med naturgasdrift afbiler, har det vist sig, at gasmekanikere er klart bedre til at give værkstedet en beskrivelse af en fejl end brugere uden gasteknisk baggrund. Til uddybning af punkt 2 kan anføres følgende: Når en bil skal ombygges til naturgasdrift, er det første krav, der må stilles, at motoren i enhver henseende er indstillet korrekt til benzindrift, og at slidte dele i tændingsanlægget og brændstofsystemet er udskiftet. Først da begynder man på ombygningen. På kort sigt skal der satses på at opnå et bedre samarbejde mellem konverteringsværkstedet og det værksted, der servicerer bilen. På længere sigt vil det rigtige være at satse på et værksted til både konvertering og almindelig service på bilen, idet man herved kan undgå, at forbrugeren bliver fanget mellem to værksteder, der gensidigt beskylder hinanden for at have begået fejl. Til punkt 3 henvises til afsnit 8.3, hvor der gives en nærmere forklaring på, hvorfor en ombygning af en benzinmotor til naturgasdrift giver et fald i motoreffekt Lige- Konklusioner

11 DG C-rapport side 8 som i tidligere forsøg med naturgaskørsel, viser det sig, at man af denne grund bør anvende biler med god motorkraft. Punkt 4: Årsagen til dette problem er dels en ændring af vægtforelingen på grund de tunge tanke og dels tankene, som optager forholdsvis megen plads i en lille bil, hvorved brugsværdien forringes. Dette problem er der set en løsning på i en lille dedikeret naturgasdrevet bil, hvor man har indlejret lette komposittanke i karosseriet (John Hopkins University/Applied Physics Laboratory). En ombygget bil beholder normalt benzinanlægget. Derfor kan man ikke optim ere motoren til naturgasdrift, da det så vil være umuligt at køre på benzin. Af driftsresultaterne kan det aflæses, at energiøkonomien ikke bliver ringere ved naturgasdrift, selvom der ikke er gjort noget for at optimere motorerne til naturgas. Det ekstra læs, der stammer fra tank~ne, burde give færre kørte kilometer pr. energienhed, men det tyder resultaterne ikke på. 4. International status Naturgas anvendes i vidt omfang som motorbrændstoftil transportmidler i en række lande i verden. Baggrunden for indførelse af naturgas har i flere lande været, at landet har større forsyningssikkerhed med naturgas end med benzin og diesel. Desuden har nærmiljøet fået stadig større betydning i en række større bysamfund, og man har derfor valgt at satse på renere teknologier til vejtransport. For lande som Australien og New Zealand er olieprodukter endvidere langt lettere at eksportere end naturgas. I lande, der ikke har produktion af hverken olie eller naturgas, kan importeret naturgas være konkurrencedygtig over for importerede olieprodukter. Et eksempel herpå er Sverige. Derfor satser man i disse lande på naturgas på hjemmemarkedet overalt, hvor der er mulighed for at anvende dette brændstof I lande, der satser på naturgas i transportsektoren, støttes udbredelsen fra offentlig side for at opfylde miljømæssige og forsyningssikkerhedsmæssige mål. Der benyttes afgiftslettelser og offentlige statsstøttede tankanlæg som midler til at fremme naturgassens anvendelse som brændstoftil køretøjer. Der ydes også tilskud til at dække noget af merprisen for et naturgasdrevent køretøj (NGV). International status

12 DGC-rapport side 9 _ ooooo-... ~11!!... ~~~~... o ~ :x: 3' 3' iil ~ > Ol c: o z (il 2. Q. Q. o c en.. =!!!. ~ z jij o (5' "' jij c!'!. ~ > ~ ir al Q "' "' "' 1 3 ~ a; Q. N :l 3. Q. t:r "' iii' a;.. al :r (5' iii' "'.. jij.. "' "' Figur J. Antal NGV i verden (1994), fordelt på lande. Anvendelse af naturgas betyder en række fordele over for specielt dieselolie, idet forurening med NOx, partikler og visse kræftfremkaldende stoffer reduceres mærkbart ved naturgasdrift. "' Cl. Miljømæssige hensyn I en række større byer verden over ~ar myndighederne pålagt visse brugergrupper - typisk taxier. - at gå over til naturgasdrift. I Goteborg og Malmo har man besluttet, at alle bybusser over en årrække skal overgå til natugasdrift. Figur l viser antallet af naturgasdrevne biler i de førende lande på området. Tallene stammer fra lang V, en verdensomspændende interesseorganisation for naturgasanvendelse i transportsektoren, som fører statistik over naturgassens anvendelse i køretøjer. De fleste af landene forventer vækst i antallet af naturgasdrevne biler frem til år International status

13 DG C-rapport side 10 For at kunne motivere brugerne til at benytte naturgas, skal der være en økonomisk fordel for brugeren. I denne forbindelse kan der ydes subsidier i form af lavere brændselspris, lavere afgifter og støtte til ombygning af køretøj. Endelig gives en indirekte støtte i form af, at der etableres fyldningsmuligheder. På figur 2 vises priser og afgifter på naturgas i forhold til samme for hhv. diesel og benzin i en række lande. Tallene bag begge figurer stammer igen fra IANGV. Desværre er talmaterialet uensartet, fx mangler oplysninger om priser og afgifter for både SNG og USA. Argentina > Italien [J% af afgift på diesel (!) z [J% af afgift på ii Canada ~ benzin -c % af diesel pris 8' Brazilien "~--=-= %af benzin pris "O c Holland :1 450 England 300 o Procent Figur 2. Indflydelse af priser og afgifter på bestanden af naturgasdrevne køretøjer. Afgifter og priser på naturgas er afbilledet relativt til samme for benzin og dieselolie. Det ses, at Argentina og Italien ikke har afgift på naturgas. 5. Dansk status for naturgasdrift Der har siden midten af 1980-erne været foretaget en række forsøg i Danmark med ombygning af benzinbiler til naturgasdrift. Forsøgene har ledt frem til den konklusion, at naturgas er et velegnet motorbrændsel Efter en indkøringsfase hvor motorerne justeres ind til naturgasdrift, kører de problemfrit med naturgas som brændsel, og man kan konstatere en lidt blødere motorgang end på benzin og især diesel. Som tidligere nævnt kan der være biltyper og kørselsmønstre, der er mindre egnede til gasdrift. Udbredelse af naturgas til personbiler i Danmark hindres først og fremmest af, at forskellen på naturgasprisen og benzin og dieselprisen er for lille til at kunne forrente ekstra investering i naturgasanlæg til bilerne, samt kompensere for ulemperne ved naturgasdrift. For privatpersoners vedkommende er det en hindring, at registreringsafgiften er høj i Danmark, idet den ekstra omkostning til gasanlæg i en fabriksfremstillet bil efter Dansk status for naturgasdrift

14 DG C-rapport side 11 dagens regler vil blive belagt med moms og registreringsafgift, der tilsammen udgør fra % afbilens værdi ab fabrik 3. Den højeste afgift pålægges de dyreste biler. Denne afgift vil ramme biler, der er fabriksfremstillede til naturgas. Endvidere vil efterspørgslen efter en brugt bil, der har eller har haft monteret naturgasanlæg, uundgåeligt være behersket i forhold til en sædvanlig benzindrevet bil. Derfor vil brugtvognsprisen for et naturgasdrevent køretøj være lavere end for konventionelle køretøjer, især for dedikerede gasbiler som kun kan omstilles til almindelig drift ved at ombytte motor og tank. Det vil så igen betyde større værditab for den bilist, der satser på naturgasdrift, frem for den billist der vælger samme bil i benzinudgaven. Sammenlignet med benzin og diesel er det et problem, at der ikke findes et net af fyldestationer her i landet, man kan fylde fra. Omvendt vil energiselskaberne være tilbageholdende med at etablere sådanne stationer, indtil de kan se et marked for naturgas til biler. 6. Hjemmefyldeprojektets formål I erkendelse af at der næppe foreløbig etableres landsdækkende net af fyldestationer, besluttede Naturgasselskaberne i 1991 at undersøge mulighederne for at etablere individuelle fyldefaciliteter hos de enkelte indehavere af naturgasdrevne biler. Projektets formål har været at undersøge hjemmefyldekonceptets anvendelighed samt at få afklaret danske myndighedsforhold. Bilerne har været betragtet som kendt teknik. Der er derfor ikke foretaget målinger af bilernes emission før og efter ombygning til naturgasdrift Der er dog målt brændstoføkonomi. I forbindelse med projektet er indkøbt i alt 10 hjemmefyldestationer, og 7 biler er omstillet til naturgasdrift Heraf anvendes 6 stationer direkte i projektet, mens 2 er solgt til Haldor Topsøe A/S til andet formål, og 2 anvendes i forbindelse med udstillinger og som reservedelslager. Målet har været at indsamle erfaringer om fyldestationens pålidelighed og sikkerhed i et sådant omfang, at gasselskaberne kan vurdere konceptets muligheder i Danmark med henblik på hvilke mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer, der skal stilles til rådighed i forbindelse med en kommerciel introduktion af fyldestationen i Danmark. Et sekundært formål har været at skabe opmærksomhed omkring naturgas, idet transportområdet og specielt personbilområdet traditionelt har stor bevågenhed i medierne. Hjemmefyldeprojektets formål

15 DG C-rapport side 12 Projektets mål er således at indsamle alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne tage stilling til, hvordan hjemmefyldestationer kan indføres i Danmark, hvis det besluttes at satse på dette marked. 7. Overblik over Hjemmefyldeprojektet Hjemmefyldeprojektet har bestået af en række aktiviteter, som kort gennemgås i dette afsnit. De væsentligste aktiviteter beskrives mere indgående i rapportens senere afsnit. 7.1 Import af hjemmefyldestationer Der findes ingen dansk importør af hjemmefyldestationer. Projektdeltagerne var derfor henvist til selv at importere de 10 hjemmefyldestationer direkte fra producenten, FuelMaker Corp. i Canada. Dette skete i praksis ved, at Dansk Naturgas indkøbte fyldestationerne og videresolgte disse til de øvrige projektdeltagere. Siden da er der kommet en europæisk leverandør, nemlig Sulzer Burehard t i Schweiz. 7.2 Afklaring af forsikringsforhold Da håndtering af brændbare gasser altid indebærer en vis sikkerhedsrisiko, var det vigtigt, at ansvars- og forsikringsforhold for hjemmefyldestationerne blev afklaret. Dette har været en væsentlig del af projektet. 7.3 Afklaring af danske myndighedsforhold Hjemmefyldestationer udgør på flere måder en nyskabelse i Danmark. Det er første gang, det har været overvejet at tilbyde forbrugere at have faciliteter til påfyldning af brændstof ved hjemmet. Det er første gang, gasselskaberne har overvejet at udbyde et produkt til forbrugere med et arbejdstryk på 200 bar. Det er første gang Arbejdstilsynet og Trafikministeriet involveres i Gasreglement A installationer. Endelig er det første gang efter indførelse af nye regler for miljøkrav til biler, at biler søges godkendt til naturgasdrift i Danmark. Alle disse forhold har betydet, at en omfattende myndighedsbehandling har været nødvendig forud for igangsætning af egentlige forsøg med hjemmefyldestationer. 7.4 Udarbejdelse af installationsprojekt Som et led i myndighedsbehandlingen er der udarbejdet et installationsprojekt, der indeholder retningslinier for installation, drift og service af hjemmefyldestationer. Installationsprojektet er baseret på leverandørens anvisninger og er i nødvendigt omfang tilpasset danske myndighedskrav. Overblik over Hjemmefyldeprojektet

16 DGC-rapport side Opsamling af driftserfaringer De første fyldestationer blev i driftsat medio Ved afrapporteringen har hjemmefyldestationerne kørt i gennemsnit et år. I forsøgsperioden er driftsproblemer registreret, ligesom elforbrug, fyldehastighed m.v. er registreret. Forsøg med forskellige indgangstryk samt støjmålinger er ligeledes udført. 8. Teknisk beskrivelse B. 1 Hjemmefyldestationer FuelMak:er FM4 er en kompakt kompressor uden tank. Den er beregnet tillangsom fyldning af en tank placeret i en bil. Der er to studse, hvorved man kan tanke to biler samtidigt. Leveringsmængden er angivet af fabrikanten til 2,5 nm3 i timen. Gastilførslen er den almindelige forsyning med tryk fra mbar. Det maksimale fyldningstryk er 200 bar, afhængig af omgivelsernes temperatur. Fyldetrykket blivere lavere ved lave omgivelsestemperaturer for at und-' gå overtryk i tanken, hvis bilen køres ind i en garage efter endt fyldning. Kompressoren tilsluttes 220 volt vekselstrøm. Kompressoren er oliefri, idet stempler og cylindre er belagt med teflon. Levetiden for et kompressormodul er 2000 timer, herefter skal modulet ombyttes med et nyt eller hovedrepareret modul. Selve kompressoren består af to dele. Den ene del er cylinderdelen, hvori gassen komprimeres i fire trin. Denne del indeholder rotoren til elmotoren, der driver kompressoren. Den anden del indeholder strømførende viklinger til el-motoren, køleribber, højtrykstilslutning for påfyldningsslange og et trykudligningskammer. De to dele er boltet sammen med fire bolte og tætnet med en O-ring over trykudligningskammeret Mellem de to dele går der et højtryksti ører k ompnme- udq:m!llsommen """''ol'nodjie'. Konvekt\Oil<plo, llyludl\g1lnglkanrnef 10mt stator for kdrrcll80101m0tor rør, som ret gas til den anden del. Kompressoren er indeholdt i en kappe, der fordeler Teknisk beskrivelse

17 DG C-rapport side 14 køleluft omkring kompressoren. Kappen er igen anbragt i et hus med adgangslåg til betjeningspanel og forseglet serviceadgang. Til styring er der et elektronikmodul, der overvåger parametre under fyldningen såsom udetemperaturen, trykstigning i tanken og timetal for kompressormodulet Ved hjælp af en håndbåren terminal kan servicepersonale justere fyldestationen til tankstørrelse eller frakoble overvågning af trykstigning. Kompressoren er fremstillet i trykstøbt aluminium. Kompressoren er monteret i en kappe af hård PVC, som overalt er 5 mm tyk. Kappen omslutter kompressorenheden og har primært til opgave at lede køleluften til kompressorens køleribber. Der er åbninger opadtil og i bunden. I bunden af kappen sidder en ventilator, som blæser køleluften op over kompressoren til afkast i toppen. Endelig består apparatets ydre klædning af 4 mm Polypropylen i tre dele: kasse, låg for serviceadgang og dæksel over betjeningspanelet. Af hensyn til sikring mod overfyldning skal fyldestation placeres udendørs sammen med det køretøj, der skal påfyldes. Fyldningen standses ved et tryk, som afhænger af omgivelsestemperaturen: ved temperatur lavere end 20 C fyldes tillavere tryk end 200 bar, ved temperatur på 20 C eller højere fyldes til 200 bar. Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt Opstillingsstedet vælges, så påfyldningsslangen ikke krydser befærdede adgangsstier under påfyldningen. Afstandskrav til naboskel er mindst 5 meter. Mellem oplukkelige vinduer og fyldestedskal der være mindst 4 meter. Der skal placeres et nødstop, som lukker for gasforsyningen til kompressoren. Nødstoppet placeres ved fyldestationen i en afstand fra denne på mindst påfyldningsslangens længde. Der placeres skilte med teksten "Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt" 3 meter fra fyldestationen. Der placeres påkørselssikringer i hjørnerne af et kvadrat rundt om fyldestation mod den eller de sider, hvor der er mulighed for påkørsel. Fabrikanten foreslår, at der anvendes stålrør med diameter 10 cm og længde 2,2 m rammet l,2 m ned i jorden og derpå fyldt med cement. For yderligere beskrivelse af installation, idriftsættelse og servicering henvises til installationsprojektet Krav til. gaskvaliteten Kravet til naturgassen er, at vandindholdet ikke bør være over 110 mg vand/nm 3 gas. Vandindholdet i gas kan bestemmes ved målinger af vanddugpunktet, dvs. man har en overflade- et spejl- hvis temperatur kan varieres. Dugpunktstemperaturen er den temperatur, ved hvilken gassen netop begynder at afsætte dug. Dugpunktet afhænger også af trykket, ved høje tryk stiger dugpunktet. Dansk naturgas har dugpunktstemperatur på gennemsnitligt +l5 C ved 80 bar. Ved trykreduktion falder dugpunktet. Sammenhængen er illustreret på Figur 3. Teknisk beskrivelse

18 DG C-rapport side 15 u o L. :J... e! Cll a. E Cll... Cl) ~ r:: :J a. C) :J c o / ~ / v -50 J -60 O,Q1 ~ v ~ ~ h v ~ v 7/ v / L v.,..;... ~~ / ~ / ;... ~:,.;..- ~ """..- 0,1 / ~../ ~... ~ ~ /~ ~., ~,, f~ bar -100bar -so bar -s bar -1 bar Vandindhold gram/nm 3 gas Figur 3. Dugpunktstemperatur som funktion af vandindhold Tryk er angivet i absolutte enheder (KaliChemie). Det kan aflæses, at en dugpunktstemperatur på +l5 C ved et tryk på 80 bar svarer til et vandindhold på ca 50 mg/nm 3 Hvis der derimod tages udgangspunkt i Gasreglementet Appendix la, er kravet, at vanddugpunktstemperaturen ved 0-4 bar absolut tryk højst må være +5 C. På figuren aflæses, at det modsvarer 0,7 til 3 g/nm 3, hvilket er for højt. For højt vandindhold kan måske også forekomme i gasrør, der ikke er diffusionstætte for vand, fx på strækninger med ringe gasforbrug. Vanddamp kan diffundere gennem rørvæggen, hvis forskellen i vanddamptryk mellem yder- og inderside er tilstrækkelig stor. Hvis vandindholdet er for højt, bør der monteres et vandfilter på gasforsyningen. 8.3 Biler Naturgassen komprimeres ved fyldningen til 200 bar og lagres i tryktanke i køretøjet. Fra tankene strømmer gassen til en reduktionsventil, hvor trykket reduceres, inden gassen strømmer videre til en gas/luftmixer. Når motoren arbejder, er der undertryk i indsugningsmanifolden. Når gasspjældet åbnes, forplanter dette undertryk sig til mixeren og videre til gastrykregulatoren, som kompenserer ved at åbne for gastilførselsventilen, hvorved der opretholdes et konstant tryk på gassen frem til mixeren. På denne måde opretholdes et nogenlunde konstant forhold mellem luft og gas. Finreguleringen er nødvendig på motorer med trevejs reguleret katalysator for at sikre korrekt blandingsforhold under alle forhold. Teknisk beskrivelse

19 DG C-rapport side 16 :r.!!!. ~ i5l., Påfyldning Figur 4. Skematisk fremstilling af brændstofsystemet i et gasdrevet køretøj. Cylinderfyldning Dedikeret gasmotor Når en motor kører på gasformigt brændstof i stedet for væskeformigt brændstof som benzin og diesel, bliver der indsuget mindre luft til forbrændingen, fordi gassen fortrænger langt mere forbrændingsluft end bezin- eller dieseloliedråber. Ombygges en benzin- eller dieselmotor til naturgasdrift, vil man i regelen miste ca 10% afgiven effekt. Der er ikke tale om nedgang i motorens virkningsgrad for benzinmotorens vedkommende. En ombygget dieselmotor vil derimod miste nogle procent af den termiske nyttevirkning, dels fordi kompressionsforholdet reduceres fra typisk 20: l til 12: l, dels fordi der anbringes et gasspjæld, som formindsker cylinderfyldningen ved dellast, hvorved kompressionstrykket nedsættes. De såkaldte dedikerede motorer har kun gasanlæg, og motoren er optimeret med hensyn til tænding og kompression til naturgassens gode genskaber som motorbrændsel. Selvantændingstemperaturen for naturgas ligger højere (ca. 850 C) end for benzin (ca. 700 C). Dette betyder i praksis, at naturgas har højere oktantal end benzin. Oktantallet for dansk naturgas ligger over 100. Derfor kan man benytte højere kompressionforhold i gasmotorer end i benzinmotorer. Volvos gasmotor THG103 til busser har kompressionsforhold 12,7:1 samtidig med, at der er turbolader med op til 0,8 bars overtryk på indsugningsluften. Denne motor når op på 38% termisk nyttevirkning. Til sammenligning hermed kan anføres, at samme motor i dieseludgave ligger på 42% i termisk virkningsgrad. V ed dellast er denne forskel større i dieselmotorens favør. Generelt kan man sige, at dedikerede gasmotorer har en brændstoføkonomi, der ligger mellem benzin- og dieselmotoren. Teknisk beskrivelse

20 DG C-rapport side 17 Ombyggede motorer De ombyggede benzinmotorer indeholder som oftest både benzin- og gasanlæg. Der kan enten køres på gas eller på benzin. Motoren er altså ikke optimeret til gasdrift Der er en række ombygningssæt i handelen. Til Hjemmefyldeprojektet valgtes et italiensk produkt, Landi Renzo. Ombygningssættene fås til en række biler. Sættet består af en gastrykregulator, en mixer og en elektronisk styreenhed, som overtager den oprindelige styreenheds opgaver, både på gas og på benzin drift. Til betjening af brændstofsystemet er der en omskifter mellem benzin- og gasdrift samt en tankindholdsindikator til montage i bilens instrumentbræt. Kører man tom for gas, skifter man blot over på benzin, mens bilen kører. Der anvendes tanke af stål i projektes biler. Tankene er på 80 liter rumfang, de vejer ca. 100 kg stykket og kan rumme ca. 16 nm 3 naturgas. Årsagen til, at der ikke valgtes lettere tanke, var, at der ikke forelå dansk typegodkendelse på lette tanke. To af bilerne er af hensyn til rækkevidden forsynet med to henholdsvis tre tanke. Installationen af det gastekniske anlæg i bilerne udførtes efter de New Zealandske normer, hvilket var forlangt af Trafikministeriet Hver gastank er forsynet med ventil for overtryk, smeltesikring samt afspærringsventil. Afblæsningen er ført ud under vognbunden gennem en 3" slange. Fra tanken føres gassen gennem højtryksrør i rustfrit stål med dimension 6x l frem til gastrykregulatoren, som er anbragt i motorrummet. Der er et T-stykke på højtryksrøret, hvor den ene gren går til gastrykregulator, den anden går til påfyldningsstuds. Påfyldningsstudsen er ligeledes anbragt i motorrummet og forsynet med en tændingsafbryder, som aktiveres af påfyldningskoblingen. Bilerne er forsynet med hvide mærkater med teksten "CNG" foran og bagpå. Brandmyndighederne har via Beredskabsstyrelsen modtaget besked om betydningen af dette skilt. Eftersom bilerne er synet og godkendt af Bilinspektionen, kan de følgelig køre på alle offentlige veje. Ligeledes kan de uden hindringer transporteres med bilfærger på samme vilkår som alle andre biler. Der er altså ikke tale om, som nogen har troet, at man skallukke afspærringsventiler på gastanken, når man kører ombord på en færge. Teknisk beskrivelse

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer HMN Naturgas I/S CVR nr.: 32 50 58 21 EAN nr.: 579 000 116 325 9 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 3 Myndighedskrav...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

LNG Flydende Natur Gas

LNG Flydende Natur Gas Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG Flydende Natur Gas -som alternativ for dieselolie i den maritime sektor

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik. Baggrund

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik. Baggrund Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik Baggrund I Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik (Miljøprojekt 352, Miljøstyrelsen,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Naturgasbusser DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Disposition Demonstrationsprojekt for naturgasbus i København Miljøfordele for naturgasbusser Naturgas er første skridt- biogas

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Erfaring Modulopbygning Kompressorer Cubogas Versioner Modeller Sikkerhed og godkendelser

Erfaring Modulopbygning Kompressorer Cubogas Versioner Modeller Sikkerhed og godkendelser Erfaring Modulopbygning Kompressorer Cubogas Versioner Modeller Sikkerhed og godkendelser M.T.M. Srl CNG Refuelling Division, Via La Morra 1, 12062 Cherasco (CN) Italy CUBOGAS KOMPRESSORER Egenskaber,

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods.

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. Manual LV-W200E-250E300E-300E1-500E1-750E1-1000E1 Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. 1 2 Egenskaber og anvendelse LV-W serien bygger på KDJ grundmodellen produceret

Læs mere

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Temamøde i Dansk Netværk for Gas til transport 12.11.2013 Overskrifter Kort om DGC Hvilke gasser taler vi om? Krav til gaskvalitet Sikkerhed

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

RAPPORT. Myndighedskrav til CopenHydrogen. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Myndighedskrav til CopenHydrogen. Kunderapport December 2013 Myndighedskrav til CopenHydrogen Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Myndighedskrav til CopenHydrogen

Læs mere

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser CNG fyldestation Fredericia - Praktiske overvejelser Koncerndiagram og ejerforhold Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn Holding A/S Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn Forsyning A/S Naturgas Fyn Distribution A/S Bionaturgas

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til professionel brug - med ekstra sikkerhed... SERIE L 710 Produktoversigt Serie L 710 PRODUKTOVERSIGT Produktoversigt Serie L 710 3. Vigtige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Naturgaskøretøjer i Danmark

Naturgaskøretøjer i Danmark Naturgaskøretøjer i Danmark "Biogas i trafikken - muligt i Sverige, muligt også i Danmark?" BiogasØresund, 1. februar 2007 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk DONG Energy aktiviteter DONG Energy

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere