Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)"

Transkript

1 Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr

2 Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Analyse af prøver fra en yngre romerskældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning I forbindelse med udgravningerne ved Hedvigslund Haveforening (OBM 8235) 1 i februar og marts 2011, der blev forestået af arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth, blev der påtruffet bebyggelsesspor fra førromersk til ældre germansk jernalder i form af langhuse, økonomibygninger, staklader og en stor mængde gruber af forskellig art (Lundø 2012). Under udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering fra en lang række anlæg, men desværre var nogle områder forstyrrede, så der kunne ikke i alle tilfælde tages prøver fra hele huse. Prøverne blev efter endt udgravning sendt til Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum til videre behandling. Prøvebehandling Prøverne blev ved modtagelsen indledningsvis tørret og floteret af arbejdsmand Arne Aakær Rasmussen på Moesgård Museums floteringsanlæg på Fyn. I dette anlæg tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede planterester, og flyder til sidst ud over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på godt 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, tørres og gemmes separat. Det kursoriske gennemsyn Resultatet af det efterfølgende kursoriske arkæobotaniske gennemsyn, som blev gennemført af cand.mag. Mads Bakken Thastrup og cand.mag. Peter 1 OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991). Odense sogn, Odense kommune, Region Syddanmark. Sted nr UTM: / Zone 32 1

3 Figur 1. Oversigtsplan over de to huse med floteringsprøver indtegnet (Odense Bys museer) Mose Jensen på Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum, fremgår af tabel 1. Der optrådte forkullede kornkerner og frø i en del af de undersøgte prøver fra Hedvigslund Haveforening. Som regel var fundmængden dog lav, men i enkelte tilfælde var fundmængden forholdsvis høj. Af de dyrkede arter blev erkendt byg (Hordeum vulgare sp.), emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) og rug (Secale cereale) samt sandsynligvis havre (cf. Avena). Af frø blev erkendt hør (Linum sp.), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), bleg-/fersken pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolium), snerle pileurt (Fallopia convolvulus), ærteblomst (Fabaceae) samt græs (Poaceae). Derudover indeholdt enkelte prøver forslagget materiale og/eller forkullede stængler af hedelyng (Calluna vulgaris), mens der blev fundet smedeskæl i én prøve. 2

4 Figur 2. Avner fra dyrket havre (Avena sativa)(to øverste rækker) og flyve-havre (Avena fatua)(nederste række) (let omtegnet efter van Zeist 1968, s.144) Fem prøver indeholdt så store mængder makrofossiler, at en arkæobotanisk analyse umiddelbart kunne anbefales (x og x ). Prøverne stammer fra to langhuse fra yngre romersk-ældre germansk jernalder (fig. 1), men desværre var det ikke muligt at foretage en funktionsanalyse i husene, da det i disse to tilfælde ikke var muligt at udtage floteringsprøver i samtlige stolpehuller i husene. De fem prøver blev vurderet til at kunne give et indblik ikke blot i lokalitetens økonomi, men også i agerbruget generelt, da de indeholder både rug og emmer/spelt, hvilket er et lidt usædvanligt overlap, idet emmer/spelt som regel er udfaset i den forhistoriske agerbrugsøkonomi, før rug for alvor bliver introduceret. De dyrkede afgrøder Som det ses i tabel 2, findes en bred vifte af muligt dyrkede afgrøder på lokaliteten, idet der er identificeret kerner/frø fra byg (Hordeum vulgare sp.) i form af nøgen og avnklædt byg (Hordeum vulgare var. nudum og Hordeum vulgare var. vulgare), rug og hvede i form af emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) samt sæddodder (Camelina sativa) og dyrket hør (Linum usitatissimum). Til gengæld var det ikke muligt at konstatere, om der var tale om dyrket havre eller flyve-havre, da kun kernerne var bevaret, og havre identificeres på avnbasen (fig. 2). Samlet set er rug den hyppigste afgrøde på lokaliteten med 38 % af alle afgrøderne skarpt forfulgt af byg med 24 % og hør med 29 % 2 (fig. 3). Som nævnt, findes der også hvede og sæddodder i de analyserede prøver, men de udgør kun henholdsvis 5 % og 4 % af det samlede antal makrofossiler fra mulige dyrkede afgrøder. 2 Antal af hørfrø er udregnet som antal fragmenter delt med 2 plus antal hele frø 3

5 Figur 3. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder i de analyserede prøver fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening Figur 4. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder i de analyserede prøver fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening. Tallene inde i søjlerne er det reelle antal kerner/frø Ses der individuelt på de fem prøver, ses det, at x1043 er domineret af byg, men den indeholder også en forholdsvis stor andel hvede 3 (fig. 4 og 5). Denne prøve antyder derfor, at der har været dyrket avnklædt byg og hvede muligvis emmer/spelt, men denne konklusion bør tages med et gran salt, da der kun er identificeret henholdsvis 22 bygkerner, heraf seks fra avnklædt byg og en fra nøgen byg, mens hvede kun er fundet i form af en kerne fra emmer/spelt samt tre mulige hvedekerner (tabel 2). x1044 indeholder 51 nærmere identificerede kerner/frø fra dyrkede afgrøder, og konklusionerne hviler derfor på et lidt mere sikkert grundlag end x1043, skønt 51 kerner/frø rent statistisk stadig involverer en del usikkerheder. Også denne prøve er domineret af byg (fig. 4 og 6), men indeholder også en forholdsvis stor andel af rug og hvede (fig. 6). I denne prøve er der 3 Procentfordelingen i x1043 skal dog nok tages med et vist forbehold, da der kun er 27 kerner/frø fra dyrkede afgrøder i denne prøve 4

6 Figur 5. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder i x1043 fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening Figur 6. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder i x1044 fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening Figur 7. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder i x1050 fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening Figur 8. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder i x1051 fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening Figur 9. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder i x1052 fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening 5

7 dog kun to af de 26 bygkerner, der er nærmere identificerede og i begge tilfælde til avnklædt byg. Det skyldes, at bygkernerne generelt var dårligt bevarede. Samtlige hvedekerner kunne til gengæld identificeres som emmer/spelt, og én kunne oven i købet bestemmes som værende emmer på grund af dens dråbeform 4. Denne identifikation af en emmer-kerne kunne måske antyde, at også resten af emmer/spelt-kernerne i virkeligheden er emmer, men det er dog et noget spinkelt grundlag. x1044 peger dermed i retning af, at der har været dyrket byg muligvis avnklædt byg, rug og emmer/spelt på lokaliteten, men også i denne prøve hviler formodningen om dyrkning af emmer/spelt på et forholdsvis tyndt grundlag, da der kun er otte hvedekerner i prøven. Hør er den dominerende afgrøde i x1050 5, men også byg udgør en forholdsvis stor andel, mens rug, hvede og sæddodder kun findes i begrænset antal (fig. 4 og 7). Igen var det vanskeligt at identificere byggen nærmere på grund af dårlig bevaring, men én kerne kunne bestemmes som avnklædt byg, mens én anden muligvis var nøgen byg (tabel 2). Dermed er det ud fra denne prøve ikke muligt umiddelbart at svare på, om det har været nøgen eller avnklædt byg, der blev dyrket på lokaliteten sammen med i dette tilfælde hør. Ligesom ved x1044 skal der dog gøres opmærksom på, at statistikken hviler på et lidt spinkelt grundlag, da der kun er nærmere identificeret 50 kerner/frø fra dyrkede afgrøder i prøven (tabel 2). x1051 indeholder heldigvis et noget større makrofossilmateriale end de foregående tre prøver, idet der er nærmere identificeret 183 kerner/frø fra dyrkede afgrøder (tabel 2). Hele 82 % af kernerne/frøene udgøres af rug, mens hør, byg og hvede kun er til stede i forholdsvis små mængder (fig. 4 og 8). Denne prøve viser dermed med stor sandsynlighed, at der blev dyrket rug på lokaliteten. Indholdsmæssigt minder x1052 meget om x1050, men x1052 indeholder langt flere makrofossiler i x1050 (tabel 2), hvilket gør prøven mere sikker rent statistisk. x1052 er domineret af hør 6, men også byg udgør en forholdsvis høj andel (fig. 4 og 9). Byggen ser ud til at være avnklædt byg, da 10 kerner kan identificeres som avnklædt byg, mens 15 kerner kun kan bestemmes til byg (tabel 2). I denne prøve udgør sæddodder 8 % af de dyrkede afgrøder (fig. 9), så det er måske muligt, at der i dette tilfælde kan være tale om en selvstændigt dyrket afgrøde. Det er dog langt mere sandsynligt, at den skal ses som et ukrudtsindslag i det hør, der dominerer prøven. Denne prøve peger dermed i retning af, at der er blevet dyrket hør muligvis med et betydeligt indslag af sæddodder som ukrudt og avnklædt byg på lokaliteten. Så også når der ses individuelt på prøverne, kan det konkluderes, at der blev dyrket rug, hør og avnklædt byg på lokaliteten, mens sæddodder sandsynligvis skal ses som et ukrudtsindslag i hørmarken. Til gengæld åbner denne måde at se på prøverne på op for muligheden for, at hvede i form af emmer/spelt måske også har været dyrket på lokaliteten. For det første fordi der findes en lille smule hvede i alle prøverne, og for det andet fordi den i to af prøverne godt nok i to af de små prøver udgør henholdsvis 15 og 16 % af den samlede mængde dyrkede afgrøder. Makrofossilerne i prøverne skal sandsynligvis ses som tegn på, at der er foregået en eller anden form for afgrødehåndtering i nærheden af de stol- 4 Kun emmer af hvedesorterne kan opnå denne facon i forbindelse med forkulning (prof. Corrie Bakels, Leiden Universitet: Personlig meddelelse 1999) 5 Se note 2 6 Se note 2 6

8 Figur 10. Forholdet mellem de dyrkede afgrøder og ukrudtet i de analyserede prøver fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening. Tallene inde i søjlerne er det reelle antal kerner/frø Figur 11. Forarbejdning af afgrøder ud fra etnografiske studier (Renfrew & Bahn 1994, s. 235) pehuller, hvor prøverne er udtaget. Der kan være tale om små lagre, hvilket ukrudtsmængden og -sammensætningen antyder (se nedenfor). Grunden til, at hver prøve indeholder flere forskellige afgrøder og antyder dyrkning af disse, kan være, at det ikke har været helt konsekvent, hvor man oplagrede hvilken afgrøde. Dyrkningen af rug på lokaliteten viser, at man har været med på moden, da rug er den nye afgrøde for denne periode, idet rugdyrkningen begynder i løbet af yngre romersk jernalder for at blive dominerende sam- 7

9 men med avnklædt byg i germansk jernalder (Robinson 1994; Mikkelsen 2003; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Dermed passer dyrkningen af avnklædt byg også fint ind i billedet af agerbruget i den pågældende periode (Robinson 1994; Mikkelsen 2003; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Også hør blev dyrket i yngre romersk og ældre germansk jernalder, men dens betydning er aftagende (Robinson 1994; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Hvede optræder på en del lokaliteter på Fyn også i denne periode, men sjældent i ret store mængder. Der er dog tale om en så hyppig forekomst, at det må formodes, at hvede er blevet dyrket i en lille målestok i yngre romersk og ældre germansk jernalder, hvilket også ses i resten af landet (Henriksen 2003; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). På Fyn findes hveden dog oftest i form af brødhvede (Jensen & Andreasen 2011), så hvis emmer/spelt har været dyrket på Hedvigslund Haveforening i denne periode, må det betragtes som en sen forekomst af denne sort. Ukrudtet Der blev kun fundet ganske få ukrudtsfrø i de fleste af prøverne, undtaget er dog x1043, hvor de udgør hovedbestanddelen af makrofossilerne (ca. 70 %) 7 (fig. 10, tabel 2). Generelt er der tale om frø fra typiske markukrudtsplanter, som sandsynligvis er indhøstet sammen med afgrøderne. Sammensætningen af ukrudtsfrøene og konteksten sandsynliggør, at der er tale om tærskede og til dels rensede afgrøder, hvor kun den sidste håndrensning mangler (fig. 11). Undtaget er x1043, hvor ukrudtsfrøene udgør så stor en andel, at det bør overvejes, om der er tale om affaldet fra en rensning, eventuelt sammenblandet med lidt korn. Frarensede ukrudtsfrø kan have været opbevaret og blevet brugt til dyrefoder eller lignende, så x1043 udgør måske et sådant lager. Der kan også være tale om affaldet fra håndrensningen, der er blevet smidt på ildstedet efter rensningen og på den måde er blevet bevaret. Afslutning Sammensætningen af makrofossilerne fra Hedvigslund Haveforening peger både bagud og fremad i tid. Man har på nogle områder været med på moden, idet dyrkningen af rug sammen med avnklædt byg er påbegyndt, hvilket bliver den dominerende sammensætning i germansk jernalder. Samtidigt har man holdt fast i en gammeldags afgrøde i form af emmer/spelt, som måske blev dyrket i en lille målestok, hvor det ellers er mere sædvanligt at finde brødhvede på Fyn. Også dyrkningen af hør peger lidt bagud i tid, idet ældre jernalder er den periode, hvor hørdyrkningen når sit højdepunkt i forhistorien, men der findes dog også yngre romerske-ældre germanske jernalder-lokaliteter, hvor hør tydeligvis blev dyrket som på Hedvigslund Haveforening. 7 Sæddodder er i dette tilfælde regnet som en dyrket afgrøde, og selv hvis den regnes som en ukrudtsart, vil det ikke gøre den store forskel, da der kun er ganske få frø fra denne art i prøverne. Se desuden note 2 8

10 Litteraturliste Henriksen, Peter Steen 2003: Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi. NNU Rapport nr. 12, 2003 Jensen, Peter Mose & Marianne Høyem Andreasen 2011: Det levede man af (Afsnit om agerbruget), s I: Mikael H. Nielsen (red.) Michael B. Lundø & Karen G. Therkelsen: Fyn i Fortiden Det levede liv 500 f.kr e.kr. Forlaget Odense Bys Museer Lundø, Michael Borre 2012: OBM 8235, Hedvigslund Haveforening Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra ældre og yngre jernalder forud for byggemodning. Arkæologisk Rapport nr. 380, Odense Bys Museer Mikkelsen, Peter Hambro 2003: Agerbruget. I: Mikkelsen, Peter Hambro & Lars Chr. Nørbach: Drengsted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Højbjerg Renfrew, C. & P. Bahn 1994: Archaeology. Theories, Methods and Practice. Genoptryk fra London Robinson, David Earle 1994: Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1993, s Robinson, David Earle, Peter Hambro Mikkelsen & Claus Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.kr e.kr.), s I: Bent Odgaard & Jørgen Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus 9

11 Planterne De dyrkede og indsamlede arter Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med hørplanten. Er tæt forbundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950) Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005) Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde cm. (Hansen 1993) Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde cm. Højden har ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg (Hansen 1993) Triticum dicoccum L. Emmer. Højde cm. (Hansen 1993) Triticum spelta L. Spelt. Højde cm. (Hansen 1993) Identificerede planter Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring frø pr. plante ( frø), dog frodige eksemplarer helt op til frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i Hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt cm høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolium L. Blegbladet Pileurt cm (25-80 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Planter identificeret til slægt eller familie Apiaceae Skærmplantefamilien Avena sp. Havre sp. Carex sp. Star sp. Cerastium sp. Hønsetarm sp. Melandrium sp. Pragtstjerne Poaceae Græsfamilien 10

12 Polygonaceae Syrefamilien Rumex sp. Syrefamilien sp Scirpus sp. Kogleaks sp. Silene sp. Limurt sp. Stellaria sp. Fladstjerne sp. Litteraturliste Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København Høst, O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave, s Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. VII: 4, s

13 EGNET TIL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 1001 Nej 0 0 X 1003 Nej 0 0 X 1004 Nej 0 0 X 1005 Nej 0 0 X 1006 Nej 0 0 X 1010 Nej 0 0 X 1011 Nej 0 0 XX 1012 Nej 1 0 X Emmer/spelt 1013 Nej 0 0 X 1016 Nej 5 0 XXXX Bl.a. byg, knogle 1022 Nej 1 cf. 0 X 1023 Nej 0 1 X Hvidmelet gåsefod 1024 Nej 0 0 X 1025 Nej 0 0 X 1026 Nej 1 0 X Ubestemt korn 1027 Nej 0 0 X 1028 Nej 0 0 X 1029 Nej 0 0 X 1030 Nej 1 0 X Ubestemt korn 1031 Nej 3 0 X Byg 1032 Nej 0 1 X Hvidmelet gåsefod 1033 Nej 0 1 X Bleg/fersken pileurt 1040 Nej 0 0 X 1041 Nej 0 0 X 1043 Evt XXXXX Byg, emmer/spelt, bleg/fersken pileurt, snerle pileurt 1044 Evt XXXXX Byg, rug, ubestemt korn, bleg/fersken pileurt 1045 Nej 3 0 X Rug, ubestemt korn 1046 Nej 1 0 X Ubestemt korn 1049 Nej 4 0 XXXX Byg 1050 Evt XXX Byg, rug, hvede?, hør 1051 Ja XXXXX Byg, rug?, hvede? 1052 Ja XXX Byg (bl.a. avnkældt), rug?, hvede?, bleg/fersken pileurt, hør 1053 Nej 0 0 X Forslagget materiale 1054 Nej 0 0 X Forslagget materiale 1055 Nej 0 0 X Forslagget materiale 1056 Nej 0 0 X 1057 Nej 0 2 X 1058 Nej 0 0 X 1060 Nej 0 0 X 1062 Nej 0 0 X 1066 Nej 0 1 XX Hvidmelet gåsefod 1067 Nej 0 0 X 1068 Nej 0 0 X 1069 Nej 0 1 X Ærteblomst cf Nej 0 0 X 12

14 EGNET TIL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 1071 Nej 0 0 X 1072 Nej 0 0 X 1073 Nej 0 0 X 1073 Nej 0 0 X Stængel 1074 Nej 0 0 X Stængel 1075 Nej 0 0 X 1076 Nej 0 0 X Stængel 1077 Nej 0 0 X 1078 Nej 0 0 X 1083 Nej 0 0 X 1084 Nej 1f. 0 XX 1085 Nej 0 0 XX 1085 Nej 0 0 X 1086 Nej 0 0 XX 1086 Nej 0 0 X 1087 Nej 0 0 XXX Bl.a. enkelte forkullede kviste 1087 Nej 0 0 X 1088 Nej 0 0 X 1088 Nej 0 0 X Smedeskæl 1089 Nej 0 0 X 1089 Nej 0 0 X 1090 Nej 0 0 XXX 1090 Nej 0 0 X 1091 Nej 0 0 XX 1091 Nej 1 0 X Byg 1092 Nej <5 0 XXX Byg 1092 Nej 2 0 X Byg 1093 Nej 0 0 X 1094 Nej 5 0 XXXX Dårligt bevaret korn. 1 stk. havre? 1095 Nej <10 0 XXXX Byg. Rug 1096 Nej 0 0 XXX Ubrændt knogle 1097 Nej 1 0 XXX Byg 1098 Nej 0 0 XXX 1099 Nej 1 0 XXX Rug 1100 Nej 0 0 XXX 1101 Nej 0 0 XXX 1102 Nej 0 0 XXX 1104 Nej 0 0 X 1105 Nej 0 0 X Enkelte forkullede kviste 1106 Nej 0 0 X* * Meget lidt trækul 1107 Nej 0 0 X 1108 Nej 0 0 X 1109 Nej 0 0 X 1110 Nej 1 0 XXX 1111 Nej 0 0 XXX 1112 Nej <3 <3 XXX 1113 Nej 0 0 X 13

15 EGNET TIL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 1114 Nej 0 0 X 1 ubrændt gnaverknogle 1115 Nej 0 0 XX 1116 Nej 1 0 XXX 1117 Nej 0 <3 XX Ærteblomstfrø 1118 Nej 0 0 XX 1119 Nej 0 0 XXX Enkelte ubrændte knogler 1120 Nej 0 0 XXX 1121 Nej 1 0 XX Rug 1164 Nej 0 0 X 1165 Nej 0 0 X 1166 Nej 0 0 XXXX 1167 Nej 0 0 X* *Meget lidt trækul 1168 Nej 0 0 X 1169 Nej 0 0 X 1170 Nej 0 0 X 1171 Nej 0 0 X 1172 Nej 0 0 X 1173 Nej 0 0 X 1180 Nej 0 0 X 1181 Nej 0 0 X 1182 Nej 0 0 X 1183 Nej 0 0 X 1184 Nej 0 0 X 1185 Nej 0 0 X 1186 Nej 0 0 X 1187 Nej 0 0 X* *Meget lidt trækul 1188 Nej 0 0 XXX Forkullede lyngstængler 1189 Nej 0 0 XXX En del amorft forkullet materiale 1191 Nej 0 0 X En forkullet lyngstængel 1192 Nej 0 0 X 1193 Nej 0 0 X 1194 Nej 0 0 X 1195 Nej 0 <3 X Bl.a græsfrø 1196 Nej 1 0 XX Rug 1197 Nej 0 0 X 1198 Nej 0 0 X 1199 Nej 0 0 X 1200 Nej 0 0 XX Meget små trækulsstykker 1201 Nej 0 0 X 1202 Nej 0 0 X 1203 Nej 0 0 X 1204 Nej 0 0 XX 1205 Nej 0 0 X 1206 Nej 0 0 X 1207 Nej 0 0 X 1208 Nej 1 0 X 1209 Nej 1f. 0 X 14

16 EGNET TIL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 1210 Nej 0 0 X 1211 Nej 0 0 XXXX 1212 Nej 0 0 X 1213 Nej 0 0 XX 1214 Nej 0 0 X Recent mos 1215 Nej 0 0 X Recent mos 1216 Nej 0 0 XX 1217 Nej 0 0 X Uforkullede gnaverknogler 1218 Nej 0 0 XX Uforkullet gnaverknogle 1219 Nej 0 0 X 1220 Nej 0 0 X 1221 Nej 1 0 X Rug? 1222 Nej 0 0 XX Forkullet bark? 1223 Nej 0 0 X 1224 Nej 0 0 X Uforkullede knoglefragmenter 1225 Nej 0 0 X 1226 Nej 0 0 X 1227 Nej 0 0 XX Ubrændt knogle 1228 Nej 0 0 XX Recent mos 1229 Nej 0 0 X 1230 Nej 0 0 X 1243 Nej 0 0 X 1246 Nej 1 0 XXX Rug 1247 Nej 0 0 XX 1248 Nej 0 0 X 1249 Nej 0 0 XX 1250 Nej 0 0 X 1251 Nej 0 0 X Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. ( ) henviser til fund i floteringsresten 15

17 X-NR: X-NR Floteret (l) Floteret (l) Analyseret (ml) Analyseret (ml) Avena sp., kerner 2 8 Havre sp., kerner cf. Avena sp., kerner 2 cf. Havre sp., kerner Camelina sativa Sæddodder Cerealia, kerner Kornkerner Cerealia, fragmenter (antal/ml) (2 ml) 243 (1 ml) Kornfragmenter (antal/ml) Hordeum vulgare var. nudum, kerner 1 Nøgen byg, kerner Hordeum vulgare cf. var. nudum, kerner 1 Byg cf. nøgen byg, kerner Hordeum vulgare var. vulgare, kerner Avnklædt byg, kerner Hordeum vulgare sp., kerner Byg sp., kerner Linum usitatissimum Dyrket hør Linum usitatissimum, fragmenter Dyrket hør, fragmenter Secale cereale, kerner Rug, kerner Triticum dicoccum, dråbeformet kerne 1 Emmer, dråbeformet kerne Triticum dicoccum/spelta, kerner Emmer/spelt, kerner cf. Triticum sp., kerner 3 cf. Hvede, kerner Apiaceae 1 1 Skærmplantefamilien Carex/Scirpus sp. 1 Star/Kogleaks sp. Chenopodium album Hvidmelet gåsefod Fallopia convolvulus 2 Snerlepileurt Persicaria maculosa/lapathifolium Bleg-/fersken-pileurt Poaceae Græsfamilien Poaceae (Hirse-agtig, men er ikke hirse) 8 Græsfamilien (Hirse-agtig, men er ikke hirse) Polygonaceae 1 Syrefamilien Rumex sp. 2 2 Skræppe sp. Stellaria/Cerastium/Melandrium/Silene sp. 2 Fladstjerne/hønsetarm/pragtstjerne/limurt sp. Frø, indet Frø, ubestemmelige Slagge af organisk materiale Slagge af organisk materiale Sandslagge Sandslagge Trækul (X-XXXXX) xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx Trækul (X-XXXXX) Bemærkninger Rug bedre bevaret end byg og hvede Tabel 2. Nærmere analyse af udvalgte floteringsprøver fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 16

18 Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgård Museums hjemmeside Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 17

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup Arkæobotanisk analyse fra FHM 86 Grenåvej, Skødstrup Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.-96) Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KO N S E RV E R I N

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen FHM 4534, Bytoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Oftest forkullet bevaring dvs. planter udsat for ild/varme Dette betyder, at visse processer er oftere bevarede end andre, og

Læs mere

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326) Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

OBM5824 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55.

OBM5824 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55. OBM584 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55. KUAS nr. Forud for opførslen af et nyt jernalderhus i Jernalderlandsbyen i Næsby foretog

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2010 Sdr. Omme Ny Varmeværk

Arkæologisk undersøgelse 2010 Sdr. Omme Ny Varmeværk Arkæologisk undersøgelse 2010 Sdr. Omme Ny Varmeværk Sydvestjyske Museer 1 Bygherre: Sdr. Omme Varmeværk Identifikation: Sdr. Omme Sogn, 170812-163 Sydvestjyske Museer, jour.nr. ESM 2696 Udgravningsleder:

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

Vårhøj HAM 3700 Lokalplan 58 etape 2, Rinkenæs sogn, sb 61, Lundtoft herred, Åbenrå amt, St. nr. 220109-61

Vårhøj HAM 3700 Lokalplan 58 etape 2, Rinkenæs sogn, sb 61, Lundtoft herred, Åbenrå amt, St. nr. 220109-61 Vårhøj HAM 3700 Lokalplan 58 etape 2, Rinkenæs sogn, sb 61, Lundtoft herred, Åbenrå amt, St. nr. 220109-61 (Sags nr. 06/2000-8.1.1 Højlykke) Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev

Læs mere

Bygherrerapport for HBV j.nr. 1306 Rødding Nord

Bygherrerapport for HBV j.nr. 1306 Rødding Nord Bygherrerapport for HBV j.nr. 1306 Rødding Nord Arkæologiske undersøgelser af bebyggelse fra tidlig yngre vikingetid og urnegrav fra førromersk jernalder Foto. 1. Det undersøgte område set fra øst. Vægstolperne

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00350 Genbrugsplads Maribo med fund af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00350 Genbrugsplads Maribo med fund af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00350 Genbrugsplads Maribo med fund af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Udført af Anders Rasmussen for, 5. 8. marts 2012 Museets j.nr.:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Vævning i senneolitikum

Vævning i senneolitikum Tekstilarkæologi Vævning i senneolitikum Af Michael Borre Lundø og Jesper Hansen, Odense Bys Museer 22 Fynboer og Arkæologi Det er relativt sjældent, at man støder på fund, der kan fortælle noget om stenalderfolkets

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Museet på Sønderskov Sønderskovgårdsvej 2 - DK-6650 Brørup - Tel. +45 75383866 post@sonderskov.dk - www.sonderskov.dk HBV 1142 Øster Havgård, Malt sogn Malt herred, tidl. Ribe amt.

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

TISVILDE/SANKT HELENE VEJ GIM 3551. PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

TISVILDE/SANKT HELENE VEJ GIM 3551. PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard TISVILDE/SANKT HELENE VEJ GIM 3551 PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard GIM j. nr. 3551 Stednr. 010111 Tibirke Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand.

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

OBM 5537, Stenløsevej etape 2

OBM 5537, Stenløsevej etape 2 OBM 5537, Stenløsevej etape 2 - Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder (ca. 150-550 e.kr.) Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr.

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

OBM 4914 Skrillinge SØ II, etape 3.

OBM 4914 Skrillinge SØ II, etape 3. OBM 4914 Skrillinge SØ II, etape 3. - Arkæologisk forundersøgelse med kulturlagsaflejringer fra ældre jernalder. Af arkæolog Michael Lundø Jakobsen Arkæologisk rapport nr. 289, 2009 Indhold: Indledning...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret?

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret? 20 Vi bygger hus Trin 3: Find grunden Trin 3: Find grunden I dette kapitel ser vi nærmere på overvejelserne omkring køb af selve grunden til byggeriet. Her skal du blandt andet sikre dig, at drømmehuset

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere